Svar från våra ansvariga myndigheter SSM, PTS och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

Utvalda

Folkhälsomyndigheten hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Post och Telestyrelsen (PTS) hänvisar till SSM

Svar från SSM
Hej Solveig
Tack för dina brev till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Frågor som rör elöverkänslighet är Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, så i det här fallet hänvisar jag till dem.

Vänliga hälsningar
Sara Sundin

Sara Sundin, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare

Enhet Miljöövervakning
Avd. för Strålskydd
___________________________________________________

Svar från Folkhälsomyndigheten:
Hej Solveig

Folkhälsomyndigheten grundar sina ställningstaganden gällande elöverkänslighet på den sammantagna forskningen i frågan, kunskapssammanställningar från SSM:s vetenskapliga råd, FAS, (numera Forte), WHO och SCENIHR.

Fredrik Haux

Med vänlig hälsning

Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd
halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se
www.folkhalsomyndigheten.se/livsv…/miljohalsa-och-halsoskydd
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. För ytterligare information besök gärna: http://www.folkhalsomyndigheten.s

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Vi vägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om…
folkhalsomyndigheten.se
__________________________________________
Svar från PTS

Hej,

PTS ger tillstånd att använda ett visst frekvensutrymme. Det är som sagt Strålsäkerhetsmyndigheten som är ansvarig myndighet för dessa frågor.

Med vänlig hälsning

Louise Modin

_________________________________
Post- och telestyrelsen (PTS)
Avdelningen för Samhällsfrågor
Enheten för konsumenträttigheter
www.pts.se

Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Utvalda

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade av just denna teknik. Höghastighetskommunikation, som exempelvis 4G plus.

Daily Digest – John O. Brennan Speaks to CFR on Chemtrails

Tanken är att sprida chemtrails i stratosfären säger han, som en reflektion mot solljuset. Men vad som händer är att mikrovågorna kommer att reflekteras tillbaka till jorden. Normalt försvinner de ut genom atmosfären. Att reflektera tillbaka mikrovågorna till jorden är med stor sannolikhet ett syfte med aerosols spridning av metallpartiklar bland annat aluminium. Det tyder också på att spridning av chemrails är en planerad, bestående aktivitet då man också lobbar intensivt för GMO-grödor som är resistenta mot aluminium. Det man irriteras mest över, är att beslutsfattarna bestämt detta över folkets huvud och förnekar att det sker. SMHI har lejt personer som förföljer och hånar dem som dokumenterar med bilder hur himlen ser ut med alla konstiga moln och streck. Det är också  folket som kommer att påverkas med försämrad hälsa som följd. Framför allt då strålningen från mobiltelefonin öppnar blod- och hjärnbarriären sa att dessa metallgifter som sprids i lufthavet kan passera in genom hjärnan och skada den. Vad som händer med övrig naturmiljö, med höga gifthalter av aluminium i våra limniska vatten  eller förgiftning av grundvattnet tycks man inte bry sig om. Eller vilka skador som kommer att uppstå på allt övrigt liv tycks man heller inte bry sig om. Vi får inget veta, men vi både besprutas med miljögifter och bestrålas med skadlig mikrovågsstrålning nu dygnet runt.
2 dec 2013 ab (2)
Satellitbild 12 december 2013

 

Inlägget 1 mars 2016

Chemtrailsspridningen har ökat dramatiskt de senaste åren, men började i samband med utbyggnaden av 3G. Filmen: Satellitbilder bevisar spridning av aerosola miljögifter från flygplan – film till alla politiker
Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor. Se bilder HÄR

Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt aerosola miljögifter över främst södra Sverige året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i norra Tyskland och Polen, samt Danmark, Holland och England. Dock har spridning av chemtrails ökat markant över Svealand de senaste åren. Chemtrailsspridning sker även över Sardinien (Italien) där det också står en LOFAR-antenn. Det måste finnas en logisk förklaring varför man sprider chemtrails, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen faller till viss del även ner över Sverige.

En av mina teorier är att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Lägre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor, vilket sänker fältstyrkan för kommunikationssystemen 3G och 4G. Kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan för mikrovågorna och täckningsgraden för 3G och 4G. Det är logiskt att det skulle kunna vara så. Påfyllning sker hela tiden, vilket syns på satellitbilderna.

Den andra teorin är, att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Vilket också är helt logiskt. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden. När man sänder med längre våglängder nyttjar man den naturliga jonosfären som ligger på högre höjd och fungerar som en spegel, vilket reflekterar tillbaka radiovågorna till jorden.

Jag hittade detta patent nedan den 2016-04-09, vilket styrker min teori om att man tillverkar en artificiell jonosfär, genom att bestråla artificiella moln.

United States Patent 4,686,605
Eastlund August 11, 1987

361/231

Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär
abstrakt
Den metod och anordning för att ändra åtminstone ett område som man valt föreligger normalt ovanför jordens yta. Området exciteras av elektroncyklotronresonans uppvärmning, att därigenom öka den laddade partikeldensitet . I sin ursprungsform  är cirkulär polariserad elektromagnetisk strålning , som sänds uppåt i riktning, i huvudsak parallellt med och längs med fältlinjen, som sträcker sig genom området för plasman som skall förändras. Strålningen sänds med en frekvens, som exciterar elektroncyklotronresonans för värme och accelerera de laddade partiklarna. Denna ökning i energi kan orsaka jonisering av neutrala partiklar som absorberas i den del i området och därigenom öka den laddade partikeldensitet i området.

En annan aspekt är, att eftersom man sprider chemtrails året, om även på vintern, fungerar dessa artificiella moln som lock och hindrar avkylningen av jorden under vinterhalvåret. Skapar man ett metallskikt fungerar ”metallfilten” som en reflektor och reflekterar tillbaka värmen till jorden, och kylan reflekteras bort från jorden precis som apotekets räddningsfilt av aluminium, men i jätteformat.

Om båda teknikerna används

1. öka fältstyrkan med metaller i lufthavet

2. skapandet av artificiella moln vintertid, då värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär.

Nästa miljöproblem är, att kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, då måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium. Även om jordens vanligaste metall är aluminium är det bundet och inte tillgängligt för växter. Aluminium är giftigt för både växter och djur. Eftersom man troligen sprider aluminium i tillgänglig form har Monsanto skapat  GMO som är resistent mot aluminium. Det är också Monsanto som tillverkar chemtrailen som sprids.

Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger troligen ihop. Tre gigantiska miljöförstörare, en industriverksamhet som hänsynslöst riskerar att skada och i värsta fall utplåna större delen jordens nuvarande liv, om det inte stoppas.

Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer. Mobilstrålningens mikrovågor öppnar blod- och hjärnbarriären, vilket gör att dessa höga aluminiumhalter, som vi nu får i oss från chemtrailsspridningen, passerar igenom den skyddande blod- och hjärnbarriären, vilket kan leda till att stor del av befolkningen kommer att bli senil dementa, som exempelvis alzheimers.

Allvarliga skador på både däggdjur och sjöfågel har sedan en längre tid konstaterats i Blekinge, Skåne, Öland och på västkusten. Här sprids det som mest intensivt chemtrails, men här har man troligen också hög strålning från antennerna LOFAR och LOIS.  Man säger att de bara lyssnar av universum, men då kan man undra varför de hela tiden sprider chemtrails över dessa antenner. Täcker man för med moln, då hindrar man avlyssningen av rymden. Älgdöden är ett stort problem i Blekinge, så stort att landshövdingen där vädjat om mer forskning, för att förstå den mystiska älgsjukan.

Slutsats, när man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, enorm miljöförstöring, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men de saknar även klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Referenser
1 Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor.Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö
 .
2 Institution för rymdfysik IRF
 .
3 Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarbete_USA_vs_Sverige_2007
 .
4 H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced in House – IH)
 .
5 Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder
 .
6 Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen.
 .
7 Linköping University Climate Engineering Programme (LUCE)
 .
8 Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola
 .
9 Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor
______________________________________________________________

 

-USA patent 1987 Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär

Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor  Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé. Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö

– SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) Sjukdomsläget hos vilt årsrapport 2009

 

 

Tillförlitliga biomarkörer som identifiera elöverkänslighet

Utvalda

Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder (Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P.)

Publicerad: 2015-04-30:251-71

Abstrakt

En stor del av den oenighet som råder om orsakerna till elöverkänslighet (EHS) och multipel kemisk känslighet (MCS) ligger i frånvaro av både erkända kliniska kriterier och objektiva biomarkörer för allmänt accepterad diagnos.

Sedan 2009 har vi prospektivt (studerat samband mellan olika riskfaktorer och en viss sjukdom) undersökt kliniskt och biologiskt, 1216 självrapporterade fall av elöverkänsliga och/eller MCS  i ett försök att få svar på båda frågorna.

Vi redovisar nu våra preliminära data, baserat på utvärderingar på 727 personer, av 839  inskrivna fall: 521 personer (71,6%) hade diagnosen EHS, 52 (7,2%) hade MCS, och 154 (21,2%) hade både EHS och MCS. Två av tre patienter med EHS och/eller MCS var kvinnor; medelålder var 47 år.

Inflammation tycks vara en viktig process och effekt till följd av elektromagnetiska fält (EMF) och/eller kemiska effekter på vävnader. Histaminfrisättning är potentiellt en viktig indikator på inflammation. Vi mätte därför systematiskt histaminet i blodet hos patienterna.

Nära 40% hade en ökning av histamin i det cirkulerande blodet.(speciellt när båda EHS och MCS var närvarande), vilket tyder på att en kronisk inflammatorisk respons  kan detekteras hos dessa patienter.

Oxidativ stress är en del av inflammation och är en viktig bidragande orsak till skador och symtom. Nitrotyrosin(1), är en markör för både peroxinitrit (ONOO ° -) produktion och öppning av blod-hjärnbarriären (BBB), ökade i 28% av fallen.

Protein S100B(2), en annan markör av BBB-öppning ökades hos 15% av patienterna. Cirkulerande autoantikroppar mot O-myelin detekterades hos 23%, vilket indikerar att EHS och MCS kan förknippas med autoimmun respons. 

Djurförsök bekräftar en ökningen av Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner(3) under påverkan av EMF. Både Hsp27 och/eller Hsp70 fann vi att det ökade hos 33% av patienterna.

Eftersom de flesta patienter rapporterade kronisk sömnlöshet och trötthet, undersökte  vi i urin under 24 timmar, 6-hydroxymelatonin sulfat(4) (6-ohm) / kreatinin-förhållandet och fann att det minskades (<0,8) i alla undersökta fall.

Slutligen, med tanke på självrapporterade symtom på elöverkänslighet och MCS, mätte vi slutligen hjärnans blodflöde (BBF) i de temporala lober i varje enskilt fall. Med pulsat  ultraljud avbildades ett visst skikt av storhjärnan grafiskt (tomosphygmography).

Båda sjukdomarna uppvisar hypoperfusion i capsulothalamic (reducerat blodflöde genom thalamus , vilket kan leda till vävnadsskada eller celldöd, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet (ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer och där känslocentrumet finns) och thalamus.

Våra resultat uppvisar att en tydlig diagnostisering är möjlig, att EHS och MCS objektivt kan karaktäriseras och rutinmässigt genom kommersiellt tillgängliga enkla tester. Båda sjukdomarna verkar involvera inflammation relaterad hyper histaminemia, oxidativ stress, autoimmun reaktion, capsulothalamic hypoperfusion och öppning av blod-hjärnbarriär, och ett underskott  av metaboliskt tillgängligt melatonin, vilket tyder på en risk för kronisk neurodegenerativ sjukdom alltså MS. Slutligen gemensam co-förekomst av EHS och MCS tyder starkt på en gemensam patologisk mekanism (sjukdomsrelaterade processer).

Bilaga

1. Nitrotyrosin är en produkt av tyrosin nitrering förmedlas av reaktiva kvävearter såsom peroxinitrit anjon och kvävedioxid . Nitrotyrosin identifieras som en indikator eller markör för cellskada, inflammation samt NO (kväveoxid) produktion. Nitrotyrosin bildas i närvaro av den aktiva metaboliten NO. Allmänt i många sjukdomstillstånd, ökar oxidativ stress produktionen av superoxid (O2 -) och NO formnings peroxinitrit (ONOO -) en destruktiv friradikal oxidant [2] Produktionen av ONOO är i stånd att oxidera flera lipoproteiner och nitrerande tyrosinrester i många proteiner.

2.Protein S100B  Många patienter uppvisar betydande symtom, funktions-och/eller aktivitetsnedsättning lång tid efter trauma. S100B är ett protein, rikligt förekommande i gliaceller och Schwannceller, som »läcker ut« från skadad hjärnvävnad till blodet där dess halt kan analyseras. S100B kan därmed användas som »biokemisk markör av hjärnvävnadsskada«. Vi har kritiskt granskat de studier (sammanlagt 15) som använt S100B för prediktion av besvär, funktions- och aktivitetsnedsättningar längre tid (>3 månader) efter traumat. Studierna visarvarierande och delvis motsägande resultat. En möjlig delförklaring kan vara att man inte tagit hänsyn till S100B:s dynamiska egenskaper (snabb ökning i blodetmed maximal koncentration1–2 timmar efter trauma, därefter snabb minskning med »klinisk« halveringstid på några timmar). Nya prospektiva studier behövs för att adekvat beakta S100B:s marköregenskaper (med hänsyn till tiden mellan trauma och provtagning och till koncentrationen för källor utanför CNS). Resultaten behöver valideras i ytterligare studier.

3. Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner Molekylära chaperoner: En familj cellproteiner som förmedlar korrekt sammansättning och sönderdelning av andra polypeptider, och i vissa fall byggande av oligomera strukturer, men som själva inte ingår i de slutgiltiga strukturerna. Man antar att chaperonproteiner medverkar till polypeptiders självkonstruktion genom att hindra alternativa sammansättningsförlopp som skulle producera icke-funktionella strukturer. Några klasser av molekylära chaperoner är nukleoplasminer, chaperoniner, HSP70-stressproteiner och HSP90-stressproteiner.

  HSP70-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner som finns både hos prokaryoter och ett flertal avdelningar av eukaryota celler. Det föreligger bevis för att dessa proteiner kan samverka med polypeptider i ett antal olika uppbyggnadsförlopp, så att bildande av icke-funktionella strukturer förhindras.

 HSP90-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner vars medlemmar medverkar i steroidreceptorers signalöverföringsmekanism.

4 6-hydroxymelatonin sulfat  Immun av 6-hydroxymelatonin sulfat i humanplasma och urin: avskaffande av urin 24-timmarsrytm med atenolol. (Arendt J , Bojkowski C , Franey C , Wright J , Marks V ) En bedömning av de rytmiska egenskaper av melatonin utsöndring hos människa och andra arter kräver bestämningen av 24-h sekreprofiler. Mätning av en stor utsöndras metaboliten skulle tillåta icke-invasiv undersökning av tallkottkörteln funktion, som gäller i synnerhet för barn och långtids dygnsrytm studier. Denna rapport beskriver en enkel och snabb RIA för 6-hydroxymelatonin sulfat i human plasma och urin. Fysiologiska studier visar att både plasma och urin nivåer av 6-hydroxymelatonin sulfat nära besläktade med plasma melatonin, och att urin 24-h rytm avskaffades av beta 1-adrenerga anagonist atenolol.

 


Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Utvalda

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen)

Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat.

Provokationsstudierna går ut på att en grupp individer, som säger att de är elöverkänsliga, skall kunna svara på frågan om de akut, på några minuter, kan bli medvetna om, att de får medicinska störningar av provokationsfälten. Det är frågan forskarna ställer i dessa provokationsstudier.

Forskarna har inga som helst medicinska belägg, att det verkligen är elöverkänsliga personer de använder i dessa provokationsstudier. Det kan lika väl vara industrins lobbyister som anmäler sig som elöverkänsliga. Alltså redan där faller studien som vetenskapligt välgjord. I en studie valde t o m forskarna testpersoner som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilen. Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Men elöverkänslighet är ingen termisk effekt. Elöverkänsliga är dessutom inte hög-intensivanvändare av mobilen eftersom de blir sjuka av mobilstrålningen. Elöverkänslighet är en neurologisk störning som påverkar hela kroppsfunktionen negativt.

Det är också viktigt att påpeka, att människan saknar receptorer (ett sinne) för att känna mikrovågsstrålning, därför är det en medicinskt störning i kroppsfunktionen, som gör att elöverkänsliga personer reagerar på artificiell radiofrekvent strålning och blir sjuka.

En medicinsk störning har inte ett likartat reaktionsmönster hos olika individer och inte ens för samma individ vid olika tillfällen. Det är därför omöjligt att erhålla ett signifikant resultat. Varför hänvisar expertmyndigheten SSM då till dessa studier och påstår att de är välgjorda och seriösa? Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten känner mycket väl till att individer reagerar individuellt, eller gäller det inte elöverkänsliga? I så fall, varför just inte elöverkänsliga?

Därför undrar jag, kan ni tjänstemän på respektive ansvarig myndighet, vetenskapligt belägga att olika individer reagerar exakt lika och lika snabbt för olika allergener i denna typ av provokationsstudier? Finns det någon sjukdom alls, där individerna reagerar exakt lika snabbt och på likartat sätt på några minuter?  Om inte, varför förväntas just elöverkänsliga göra det?

Olika allergener skall här jämställas med olika typer av frekvenser av artificiell radiofrekvent strålning. Olika frekvenser av elektromagnetisk strålning har olika egenskaper och artificiell mikrovågsstrålning har många olika egenskaper, på grund av att den samverkar med flera olika frekvenser, samt är modulerad. Av vilken anledning förväntas äkta elöverkänsliga individer reagera exakt lika snabbt på en viss typ av frekvenser. Inte ens kattallergiker reagerar exakt lika snabbt på en viss katt i denna typ av provokationsstudier. Eller kan ni hänvisa till vetenskapliga studier som bevis för detta? I så fall begär jag att ni hänvisat till dessa provokationsstudier.

Den erfarenhet som finns hos  äkta elöverkänsliga personer, är att det kan dröja flera timmar och dagar innan en elöverkänslig person känner sig sjuk av exponeringen, samt att det kan vara olika för samma individ, beroende på hur påverkad personen är just vid tillfället. Hur många personer har inte gått med cancer i kroppen under flera år, utan att känna sig sjuk?  Eller alla dem som har högt blodtryck utan att de märker det?

Det här vet man redan

ICNIRP International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection, skriver i Healthphysics 82(4):540‐548;2002: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”. 

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

Det har funnits forskning, som visat på medicinska störningar hos elöverkänsliga, bl a en studie visar, att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: Elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Varför har man inte fördjupat dessa studier?

Det finns få medicinska utredningar gjorda på elöverkänsliga. Undertecknad tillhör dem som genomgick en grundlig utredning vid Bollnäs sjukhus. Jag är var vid den tiden, när utredningen gjordes, en mycket vältränad friluftsmänniska och ansåg mig ”frisk som en nötkärna” före jag blev bildskärmsskadad och elöverkänslig. Utredning visade bland annat en lågfunktion i sköldkörteln, extrem B12 brist samt syrebrist i musklerna, vilket uppkommit efter bildskärmsskadan .

Sköldkörteln tillhör de organ som oftast strålskadas, vilket man sett. Många elöverkänsliga har fått sköldkörtelproblem. Men det kanske mest intressanta man fann i den medicinska utredningen, var att jag hade syrebrist i musklerna, vilket sedan  Magda Havas i sin forskning långt senare upptäckte, Syrebrist i kroppen då röda blodkroppar, klumpar ihop sig.

Trots att jag var vältränad och hade god kondition, hade jag syrebrist i musklerna vid vila, vilket ledde till mjölksyrabildning vid minsta ansträngning och mjölksyra i musklerna som ger smärta och värk, vilket varenda idrottare vet hur det känns. Det skulle också kunna ge svar på varför så många har värk i kroppen. Vad händer medicinskt vid långvarig och ständig syrebrist?

Den extrema tröttheten som elöverkänsliga drabbades av, kan bero på syrebrist i hjärnan. Varför fördjupas inte denna forskning på elöverkänsliga? Både trötthetssymtom, utmattningssyndrom, samt svårt att koncentrera sig, kan bero på syrebrist i hjärnan på grund av strålningen. Varför utreds inte detta?

Man har i provokationsstudierna valt personer som sagt att de var elöverkänsliga, men de har inte tagit fram någon medicinskt test, en indikatorparameter, som kan bekräfta att testpersonerna verkligen kan vara elöverkänsliga. Men det beror ju på, att man inte varit intresserad av en seriös forskning. Variabeln, att man säger att man är elöverkänslig,  är därför så svag, att det inte går att göra en provokationsstudie på så lösa grunder.

Alla variabler som borde vara överensstämmande för denna typ av provokationsstudier, skiljer sig hos testindividerna, vilket gör att man omöjligen kan få ett signifikant resultat. Men det är kanske det man eftersträvar?

Dessa variabler skiljer testindividerna åt:

  1. Individerna reagerar olika snabbt på olika fält. En del individer reagerar flera timmar efteråt, vilket också andra överkänsliga och allergiska personer gör på olika produkter. Detta har inte forskarna beaktat!
  2.  Individerna reagerar olika kraftigt eller inte alls på olika typer av EM-fält precis som andra överkänsliga personer. Pälsdjursallergiker exempelvis reagerar olika starkt på olika katter. Detta har inte forskarna beaktat i dessa provokationstester.

Den enda studie som gjorts på en någorlunda homogen grupp elöverkänsliga individer är den som gjordes 1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.
Man tog först fram en testgrupp som reagerade likvärdigt på samma typ av elektriska fält. Resultatet blev ett 100 % -igt signifikant vetenskapligt belägg, att personer blir sjuka (får onormal kroppsfunktion, känner sig inte friska) när de utsätts för elektromagnetisk strålning och fält.

Provokationsstudierna belägger enbart en sak, att olika individer, som säger sig vara elöverkänsliga (där man inte medicinskt har styrkt att det verkligen är elöverkänsliga personer som ingår i testet), inte akut på några minuter kan bli medvetna om medicinska störningar i kroppsfunktion. På vilket sätt belägger detta med säkerhet, att det inte finns ett samband mellan äkta elöverkänsliga individers ohälsa och den artificiella mikrovågsstrålningen? Var i dessa provokationsstudier kan man se att studierna är vetenskapligt välgjorda, med tanke på att man inte vet med säkerhet att testpersonerna verkligen är elöverkänsliga?

 

Medvetet val av felkällor

Intressant är, att i en studie använde man sig av personer som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilerna.Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Elöverkänslighet är ingen termisk effekt  och de använder inte mobiler.

Andra viktiga felkällor i metodiken är, att de i testet inte nyttjar samma typ av artificiell strålning som gjort folk sjuka som av mobilsändare, mobiler och andra trådlösa nätverk, utan nyttjar specialgjorda mobiler som avger en enda ren signal, vilket är märkligt, då det står i SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan:

”Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.”

Här finns mer om antenneffekter som påverkar nervsystemet Äldre kända kunskaper

Nästa stora fråga är

Varför beaktar man inte redan kända kunskap om mikrovågor?  Det minsta kravet man borde ställa på dessa studier, om man verkligen vill veta om det finns ett samband mellan den nya teknikens artificiella radiofrekventa strålning och elöverkänsligas ohälsa, är väl för tusan, att testa redan kända kunskaper gällande mikrovågor på elöverkänsliga?

Men risken finns väl, att resultatet hade vetenskapligt belagt, att mikrovågsstrålning som nyttjas i den nya tekniken, ger så allvarlig ohälsa att folk tvingas till sjukskrivning och ett livslång lidande. Följden har blivit att elöverkänsliga diskrimineras å det grövsta, trots att det är en funktionsnedsättning som orsakar stort lidande hos de strålskadade.

Övriga frågor gällande provokationsstudien:

 –
1. Har man redovisat kontrollmätningar före, under och efter själva testet från 0 Hz -400 GHz vid en elektrisk fältstryka under 30 dB mikrovolt per meter som bekräftar att det verkligen är fältfritt i testrummet förutom eventuellt testfält?
 –
2. Har man tagit biokemiska prover på testpersonerna före, under och efter test för att se förändringar i de olika organen, hormonerna, syrebrist i muskler och påverkan på immunförsvaret etc?
 –
3. Hos elöverkänsliga kommer oftast reaktionen flera dagar efteråt, har man gjort en uppföljning?
 –
4. Har man tagit hänsyn till i metodiken, att biologiska reaktioner inte kan stängas av och på som en apparat? Om inte, varför? Varför ger man sken av att elöverkänsliga skulle fungera annorlunda?
 –
5. Eftersom alla personer fungerar olika och har olika känslighet för olika frekvenser, vilket stämmer väl överens med hur en överkänslighetsreaktion fungerar i allmänhet. Hur har man valt ut testpersonerna? Vilka kriterier har man haft?
 –
6. Är provokationsstudier möjliga att återupprepa? Svaret är nej! Varför? Jo, för att personerna fungerar olika och befinner sig i olika känslighetsgrad beroende på vilka elmiljöer de utsatts för, före test.
 –
7. Jag ställer mig frågan igen, varför ger man inte pengar till forskning som sökt anslag för att undersöka hur mikrovågor skadar central nervsystemet? Varför fick inte Igor Belyaev fortsatta anslag när han såg förändringar vid mycket låga effekter av mikrovågor på cellnivå hos elöverkänsliga?
 –
8. Varför gör man överhuvudtaget inte någon biokemisk forskning på cellnivå på elöverkänslighet, utan enbart ägnar sig åt dessa primitiva provokationsstudier, vars enda möjliga vetenskapliga värde är att betrakta dem som en metodstudie och som man borde gett upp för längesedan.

 

Man skall komma ihåg, till skillnad miljögifter i produkter, där vi kan göra ett medvetet konsumentval för att skydda vår hälsa, för att få vara frisk, kan vi inte som enskild individ välja bort strålningen från mobilsändare och grannars trådlösa nätverk. Vi kan inte längre bestämma över vår hälsa.

Vi tvingas till ohälsa, vi tvingas att bli sjuka, vi tvingas till långvarig sjukskrivning och till i värsta fall ett liv i misär och fattigdom. Sverige som kallar sig en humanitär stormakt ”glömmer” medvetet bort, den växande gruppen som skadas av mobilindustrins verksamhet. Dessa individer i vårt samhälle är rättslösa och skyddslösa p g a de korrupta myndigheterna.

Solveig Silverin, Miljöingenjör

Bildskärmsskadad och elöverkänslig sedan 23 år

Läs mer här om Kritik mot provokationsstudier

 

Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning i mobiltelefonin – Tillståndsprövas inte i Miljöbalken

Utvalda

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Något biologiskt skydd för flera miljarder hög mikrovågsstrålning har vi inte. Mikrovågsområdet innefattar våglängdsområdet 1 m –   1 mm. Mobilindustrin nyttjar i sina sändarsystem 3G, 4G, 5G, WiFi etc. våglängdsområdet runt 10 cm, vilket motsvarar frekvensområdet runt 2.5 GHz. Våglängdsområdet 10 cm är ett s k  ”fönster”  vars frekvenser har mycket hög penetrerande förmåga.  Även våglängden 3 cm är ett sådant ”fönster”, vilket nyttjas inom radarn. Det är inte bara luften som dessa frekvenser tar sig igenom utan även genom våra kroppar. UV-ljusets våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden Hur djupt tränger då en våglängd på 10 cm in i kroppen (2,5 GHz)?

Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturliga stråldosen penetreras alltså våra kroppar nu mellan 2,3 –  67 miljarder gånger högre stråldos, av en typ av partikelstrålning i form av fotoner som i ljusets hastighet tränger genom kroppens vävnader. Vi saknar biologisk anpassning och skydd mot mikrovågsstrålning. 

Naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till. Trots det prövas inte denna industriverksamhet i Miljöbalken, som hela befolkningen tvångsbestrålas med dygnet runt. Trots att den är helt artificiell och miljöfrämmande. Mikrovågsstrålningen är en pulsad strålningen, vilket kan liknas vid, att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?

Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz. Beräkningar och mätningar har alltså konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2 (0,000 001 µW/m2) vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS

Det naturliga solljusets frekvenser innefattar värmestrålning, (IR-ljus har våglängder 1 mm – 700 nm, vilket motsvarar 300 GHz – 430 THz), till UV-ljusets våglängder upp till 0,000 100 mm. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden. Det är där melanocyterna sitter som aktiveras av UV-strålningen så att vi producerar skyddande brun färg i huden. Synliga ljuset ligger mellan IR-ljuset och UV-ljuset mellan 380 – 750 nm vilket motsvarar  789,5 – 400,5 THz.

Våglängden har även en antenneffekt på människan vilket står i SSI FFS 2002:3  5. ”Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen”.

FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”.

ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz) , vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter? Såg att de nu ändrat denna text till: ” Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.”

ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002, skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

I ICNIRP  2002 står det också att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer Men det känner tydligen inte SSM till, fast det är ICNIRP de hänvisar till gällande  referensvärdet.

Men i SSMs författningssamling 2008:18 står det fortfarande: ”De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer, satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.”

Det är som sagt märkligt att vi skall kunna tåla 10 W/m2 i effekttäthet som är referensvärdet för de flesta trådlösa nätverk (3G, 4G, 5G, Wifi etc) när dessa frekvenser knappt finns naturligt i vår livsmiljö, samt att vi skall tåla flera miljarder högre mikrovågsstrålning som långtidseffekt.

Expertmyndigheten SSM skriver också i sitt mejl att den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket komplicerad. Om SSM inte själva begriper hur den artificiella strålningen är konstruerad och hur mycket energi den innehåller, hur skall då övriga tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, samt allmänheten, förstå hur den artificiella mikrovågstrålning är uppbyggd? Dessa tjänstemän inom respektive myndighet hänvisar ju alltid till ”expertmyndigheten” SSM.

Jag ställde även frågan till Post- och Telestyrelsen som ger tillstånd och fördelar frekvenserna till mobiloperatörer och privatpersoner, utan att pröva den artificiella mikrovågsstrålningen enligt miljöbalken. De svarade mig att det inte var ”deras bord”.

Vi kan alltså konstatera att expertmyndigheten SSM som övriga ansvariga myndigheter hänvisar till och som folk litar till, inte har en aning om vad mobilindustrin sprider dygnet runt, i vår livsmiljö. Vi är tillbaka på 1950-talets syn på industriutsläppen, som då ansågs vara både försumbara och utspädningsbara. Tjänstemännen hade inte den minsta aning om vad det var för gifter tillverkningsindustrin släppte ut. Skillnaden är dock att mobiloperatörerna placerar sina industrier på hustak, husväggar, på skolor, nära skolor, i skolor, samt nära vårt boende- och arbetsmiljö där vi vistas dygnet runt. Dessutom köper vi trådlös hemelektronik som avger höga stråldoser av pulsad mikrovågsstrålning (WiFi, DECT-telefoner) och installerar detta i våra hem där vi sover, och vistas, dygnet runt. Är det alls konstigt att folk och deras husdjur blir skadade/sjuka/sönderstressade i hjärnan av denna strålning, eller får cancer eller blir elöverkänsliga?

Jag har gjort en film Vad är elektromagnetisk strålning, (som jag nu uppdaterat) i ett försök att illustrera så begripligt som möjligt hur mycket strålningen ökat och vad elektromagnetisk strålning är. Elektromagnetisk strålning och mikrovågor är svårt att förstå för de flesta om man inte är tekniker eller fysiker

Solveig Silverin, miljöingenjör

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Utvalda

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet.

Mobilindustrin behöver heller inte följa 9 kap 3 § för att skydda den enskilde individen. Mobilindustrin får hänsynslöst exploatera allt och alla dygnet runt. Mobilindustrin har fått fri tillgång till hela vårt livsrum. De som blivit neurologiskt strålskadade och utvecklat ett livslång handikapp som elöverkänslig har inget samhälleligt skydd. De har inte ens skydd i sitt eget hem.

Trots att det är myndigheterna som skall ställa krav enligt Miljöbalken på industriell verksamhet, för att skydda människors hälsa och naturmiljö. Den enskilde drabbade som blir sjuk av strålningen får själv ta ansvar för dyra utredningar och mätningar, för att göra en egen tekniskt utredning, innan myndigheterna, som har kunskapen, kan göra något. Det ansvar som myndigheterna har att skydda hälsa och miljö enligt miljölagen, lägger nu myndigheterna över på den enskilde drabbade individen till dyra kostnader.

Eftersom myndigheterna inte från början följer de miljölagar för industriell miljöfarlig verksamhet som skall skydda människors hälsa och naturmiljö, bryter myndigheten mot de mänskliga rättigheterna och vår grundlag.

Det står så fint på  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB

”Mänsklig säkerhet

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”  Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är rättigheter som är viktiga inte bara för oss som individer, utan även för samhällets säkerhet.”
 –
Som elöverkänslig känner jag mig varken trygg eller säker i Sverige. Det är fritt fram för journalister att förföljer elöverkänsliga i massmedia. Det är fritt fram för privata personer att bestråla elöverkänsliga i deras hem, jagade dem från sina hem. Det är fritt fram för privata personer att skada andra människors hälsa med artificiell mikrovågsstrålning. Begär elöverkänsliga hjälp får de själva betala dyra kostnader för utredning av konsulter. Det är politikerna som givit mobilindustrin tillåtelse, utan hänsyn till att den enskilde individens hälsa, att bestråla allmänheten dygnet runt, att exploatera hela vår livsmiljö med flera miljarder hög artificiell mikrovågsstrålning, utan minsta hänsyn till miljö och hälsa.
 –
 I ett samhälle där industrin bestämmer sina rättigheter, är den enskilde individen inte en fri människa att bestämma över sitt liv och hälsa längre. I ett sådant samhälle råder industridiktaturen och de mänskliga rättigheter har upphört helt. Sverige är idag ett land som fallit tillbaka till U-landsnivå när det gäller mänskliga rättigheter.
 –
Det är en stat som behandlar sina egna med ofattbar hänsynslöshet och skadar sin egen befolkning till döds med farlig mikrovågsstrålning. Det är redan synligt genom den dramatiskt ökande antalet cancerfall, vilket belägger att artificiell mikrovågsstrålning är starkt cancerogen. Trots denna risk vägrar Strålsäkerhetsmyndigheten att anta en försiktighetsprincip gällande WiFi i skolmiljö, trots att barn är mycket känsligare än vuxna.
 –
ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) står det i olika publicationer:
I ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz)  står det  att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning.
I ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002  citat: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”. ”Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.   Det står också i ICNIRP  2002, att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer. Trots denna tidiga kunskap har inga krav ställts på mobilindustrin enligt Miljöbalken.
 –
Blir barn strålskadade och elöverkänsliga utsätts de på sina håll av förföljelse. Bland annat av barnläkaren Mats Reimer.
Det har hänt att barnets föräldrar blir hotade av kommunen med att de tar vårdnaden om deras barn ifrån dem, om de fortsätter hålla barnet hemma ifrån skolan. Att barnet mår dåligt av Wifi-strålningen i skolan tar man inte hänsyn till. Ett övergrepp på våra barns rätt till sin hälsa som fri människa. Ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
 –
Så fungerar en diktatur. Sverige är idag ett riktigt sjukt och korrupt land. Med hjälp av personer inom ”Vetenskap och Folkbildning” och deras journalister förföljs, i massmedia, strålskadade samt kritiker till mobilindustrins höga mikrovågsstrålning i vår miljö. Dessa lobbyister har även tagit sig in i politiska parter främst i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och förföljer där partikamrater, och med härskarteknik försöker de skada förtroendet för dessa riksdagsledamöter.
Solveig Silverin, miljöingenjör

WiFi mycket farligare än man trott

Utvalda

Controversial Study Suggests Wi-Fi Exposure More Dangerous To Kids Than Previously Thought

Google translate:

Studien visar att WiFi -exponering är farligare för barn än man tidigare trott

(Uppdaterad den 14 januari 2015)

De flesta föräldrar skulle vara oroliga om deras barn hade signifikant exponering för bly, kloroform, bensinångor, eller bekämpningsmedel DDTEN. Den International Agency for Research on Cancer (IRIC), en del av FN: s Världshälsoorganisationen (WHO), klassificerar dessa och mer än 250 andra deltagare som klass 2B carcinogener möjligen cancerframkallande för människor. En annan post i samma lista är radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF / EMF). De viktigaste källorna till RF / EMF är radioapparater, tv-apparater, mikrovågsugnar, mobiltelefoner och WiFi-enheter.

Uh-oh. Inte en annan häftig kritik om farorna med våra moderna kommunikationssystem? Uppenbarligen är dessa enheter och de resulterande fälten är extremt (och alltmer) vanligare i det moderna samhället. Även om vi vill, kan vi inte eliminera vår exponering, eller våra barn, till RF / EMF. Men, kan vi behöva begränsa att exponering, när det är möjligt.

Det var bland slutsatserna i en rapport som publicerades i Journal of Microscopy och Ultrastructure titeln ”Varför barn absorberar mer mikrovågsstrålning än vuxna. KonsekvensernaFrån en analys av andras studier, författarna menar att barn och ungdomar löper stor risk från enheter som utstrålar mikrovågor (och att vuxna på en lägre, men ändå betydande, risk). Följande punkter erbjöds:

Barn absorbera en större mängd mikrovågsstrålning än vuxna. Foster är ännu mer utsatta än barn. Gravida kvinnor bör därför undvika att utsätta sina foster för mikrovågsstrålning.
Tonårsflickor och kvinnor bör inte placera mobiltelefoner i deras behån eller hijab (huvudduk).
Mobiltelefon manuella varningar klargöra en överexponering problem existerar.
Statliga varningar har utfärdats men de flesta av allmänheten är omedvetna om sådana varningar.
Aktuella exponeringsgränserna är otillräckliga och bör ses över.
Trådlösa enheter och radiosändare är ingen leksak. Att sälja dem för att använda dem som leksaker bör övervakas mer noggrant.

Barn och foster absorberar mer mikrovågsstrålning, enligt författarna, eftersom deras kroppar är relativt mindre, deras skallar är tunnare och deras hjärnvävnad är mer absorberande.

Ipad: Genom Intel Free Press [CC BYSA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

Gör fördelarna med uppslukande lärande program uppväger riskerna med ökad cellulär och WiFi-exponering för barn? (Bild Fotograf: Intel Free Press via Wikipedia)

Mer allmänt studierna citeras i tidningen försöker länka RF / EMF exponering för olika typer av cancer, lågt spermie, och andra störningar. Det är emellertid viktigt att notera att studierna som dessa måste tas i sitt sammanhang. Denna speciella studie är en grupp perspektiv. Den publicerades i en relativt ny och liten tidskrift med begränsade datamängder. De noterar också att den genomsnittliga tiden mellan exponering för cancerframkallande och en resulterande tumör är tre eller flera decennier, vilket gör det svårt att komma fram till definitiva slutsatser.

Detta är inte en uppmaning att kasta ut alla elektroniska anordningar. Men åtminstone bör det öppna upp diskussionen om olika säkerhetsnivåer för vuxna kontra barn. Förhoppningsvis fler longitudinella studier kommer att göras för att verifiera eller motsäga de antaganden hittills. Under tiden är regeringens nuvarande regelverk tillräcklig? De exponeringsnivåer som de varnar inte verkar ha uppdaterats i mer än 19 år.

I ett Network World yttrande artikeln olycksbådande titeln ”Är WiFi dödar oss långsamt?” Kolumnisten Mark Gibbs gör den grad att lagar och varningar är alla mycket bra men det är ganska mycket säker på att alla restriktioner för produkter som använder mikrovågsteknik kommer missta sig på den säkra sidan; dvs den sida som är säkert för industrin, inte vid sidan av vad som är säkert för samhället. tillade Gibbs då detta olycksbådande stängning frågan,” Kommer vi se tillbaka (tyvärr) i femtio eller hundra år och förundras över hur WiFi och mobiltelefoner var ansvariga för den största hälsokrisen i mänsklighetens historia?

Men, korta av det värsta scenariot, ämnet verkligen förtjänar mer granskning, och kanske lite sunt förnuft gränser för vilka enheter våra barn använder, och hur länge.

Hjärnan krymper av mobilen

Man känner till att hjärnan krymper vid långvarig stress. Den 15 oktober 2016 publiceras en artikel där, forskarna upptäckt i flera studier att hjärnan krymper av mobilstrålningen eller mobilanvändningen. Det är i och för sig inte konstigt. Man kände redan till i slutet på 1990-talet att 3G-strålningen påverkar hjärnan och ger bland annat sömnproblem, vilket bör tolkas som att hjärnan stimuleras/stressas av strålningen. Vid långvarig påverkan kan inte hjärnan kompensera för denna ständiga hjärnstress, vilket så småningom leder till utmattningssyndrom eller i värsta fall elöverkänslighet. Dessa två sjukdomar är bland annat orsaken till den ökande långtidssjukskrivningarna enligt Örebro Landsting  Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest.

Forskning visar att vår hjärna kan förändras eller till och med krympa av att vi ständigt är uppkopplade med mobiler, läsplattor och datorer. I en rapport från Internetstiftelsen använder var tredje tvååring internet och bara tre procent av befolkningen saknar mobil.

Nu visar forskning att våra hjärnor kan förändras av att vi numera så intensivt använder internet, inte minst i våra mobiler. Vissa studier tyder till och med på att delar av hjärnan bokstavligen krymper, något som man tidigare sett som ett resultat av långvarig stress.

Eftersom man redan tidigt kände till att strålningen påverkar hjärnan, kan man misstänka att det är främst strålningen som stressar hjärnan och inte företeelsen att man tar in mycket information. Under evolutionen har hjärnan vuxit hela tiden på oss människor, att påstå att det är något positivt att hjärnan krymper bör man ta med en nypa salt. Man har sett att långtidsminnet försämras, vilket definitivt inte är positivt. Det tyder på en tillbakabildning av vår intelligens, som kan leda till oförmåga att se sammanhang utifrån tidigare erfarenheter eftersom man inte kommer ihåg sina erfarenheter. Det kreativa tänkandet kommer att minska, då vi behöver kunskaper för att skapa nya idéer och lösningar på olika problem. Vi behöver kunskaper för att utvecklas, både som individer men också för att skapa fungerande samhällen. Minns man inte det man lärt sig, kan man omöjligen fungera som en normalt begåvad människa. IQ kommer att minska dramatiskt

Solveig Silverin, miljöingenjör

Frågor till Uppsalainitiativet

Hej!
1. Er klimatkurva/illustration över hur temperaturen ökar borde börja vid ungefär för 10 000 år sedan. Ni börjar vid 1800-talet då vi befinner oss i slutet på en mycket kall period (lilla istiden). Om man visar hur temperaturkurvan ser ut från 10 000 sedan får man en bättre bild över en mer relevant temperaturförändringarna.

2. Den mätstation man främst hänvisar till som bevis för ökad koldioxidhalt är den på Mauna Loa på Hawaii. Mätstationen står där, för att hålla koll på vulkanens aktivitet. Vulkanen som är världens största aktiva vulkan hade ett stort utbrott 1984. Men enligt uppgifter har den dagliga utbrott, alltså den är mycket aktiv, vilket också gör att koldioxidhalten är hög i mätstationen. Har ni någon närmre koll på detta? Viktigt är, att Naturvårdsverket hänvisar till denna mätstation, vilket förvånar mig En statlig myndighet borde vara mer kritisk till var mätvärdena kommer ifrån. Aspekten att vi fäller stora arealer djungel i Sydamerika borde öka koldioxidhalten.

2. Man påstår att den lilla ökning av koldioxidhalten försurar haven. med tanke på att vi hade enorma svavelutsläpp från kolkraftsindustrin etc under flera årtionden och trots det försurades inte haven, men lite koldioxid försurar nu plötsligt havet. Dessutom tar det flera 100 år att försura havet, det är ju rätt stor vattenvolym vi pratar om. Dessutom tillförs stora mängder näringsämnen och buffrande ämnen från land till havet vid erodering. Påståendet att haven försuras är som jag ser det ren lögn. Vad har ni för synpunkter?

3. Klimatmötet i Köpenhamn 2009 tog upp geoengineering , så det är en realitet att de sprider chemtrails, vilket ökat kraftigt detta år. Jag bor i södra Sverige och har dokumenterat detta sedan 2009 då jag själv upptäcker dessa enorma spår efter flygplan. Jag har även konstaterat att chemtrails sprids vid militära aktivitet, jag bor nära Karlskrona.Men det sprids numera dagligen, så jag antar att det är för att minska uppvärmningen också. Men om man vill minska uppvärmningen varför sprider man då lika intensivt på vintern. Man lägger ju locket på och ökar uppvärmningen istället. Har ni någon förklaring på detta?

4. Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor/radiovågor är mycket svag. Med mobiltelefonin har denna typ av strålning ökat flera miljarder i biosfären sedan 1990-talet. Det finns ju mycket vattenånga i Troposfären och mikrovågor absorberas i vatten. Jag anser att denna enorma mängd av mikrovågor borde värma upp lufthavet. En sändare avger: ”Vanligt är att en mobilbasantenn håller 20-30 dBd i gain = 2 000 – 20 000 Watt utstrålad effekt.
Alltså 20 watt med antennförstärkning 100 ggr ger en uteffekt på 2000 verkliga Watt. Den normala uteffekten är mellan 2000 – 20 000 Watt i varje lob som utgår från en sändarantenn.”

Hur mycket värmeenergin blir det tillsammans med alla antenner man satt upp på norra halvklotet exempelvis och som strålar dygnet runt, plus miljarder mobil/Ipad-aktiviteter mm. Plus HAARP och LOFAR-antennerna, som sänder med 500 kW exklusive antennförstärkning. Anser ni att denna energi från den artificiella mikrovågsstrålningen skulle vara försumbar? Utsläppen från industrin var också försumbar sa experterna på 60-talet och det var den inte. Mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin kan omöjligen vara försumbar.

Mvh Solveig Silverin

Älgdöden i Södra Sverige

17 september 2015 Nytt larm om mystisk älgdöd: ”Dör direkt”

Sjukdomen som drabbar södra Sverige får älgarna att dö knall och fall eller under lång tid av lidande. De senaste dagarna har sju fall av älgdöden påträffats varav fyra i Blekinge

– Under en episod av sjukdomen kan vi hitta runt döda 100 älgar och det är ett väldigt stort mörkertal, säger Lennart Balk, professor i biokemisk toxikologi.

Telenor bygger ut mobilnätet på Öland

Nu ska Telenors och Tele2:s gemensamma mobilnät på Öland uppgraderas kraftigt. Det
står klart sedan operatörerna har fattat ett gemensamt beslut om en satsning som
ökar täckningen och kapaciteten med 50 procent för 2G- och 4G-näten.

– Den här satsningen på Öland är viktig för Telenors kunder. Femtio procents bättre täckning och kapacitet innebär att kvalitén på mobilsamtalen ökar och surfandet går snabbare, säger Magnus Zetterberg, nätchef på Telenor.

Totalt rör sig satsningen om åtta nya basstationer av den senaste modellen som ger både 2G- (röst) och 4G (data)-täckning. Under de senaste åren har Telenor bytt ut hela sitt 3G-nät, samtidigt som man byggt ett 4G-nät som täcker 99 procent av Sveriges befolkning.

Folk är oroliga att, Folkhälsomyndigheten skall förespråka tvångsvaccinering

En del är rädda att Folkhälsomyndigheten kommer att sätta igång tvångsvaccineringar. Misstanken är inte ogrundad deras Författningssamling handlar mest om smitta som:   Bildandet av den nya myndigheten ger också bättre möjligheter att effektivt arbeta både på EU-nivå och i andra internationella sammanhang.

Lite längre ner står det: stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser. Författningssamlingen SFS 2013:1020, som handlar mest om smitta kan göra vems som helst orolig läs sidorna 2 – 4 under rubrik Uppdrag och forskningsverksamhet lite smakprov här i  3§