Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Utvalda

Därför kan man heller inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter, om de på några minuter, kan känna av strålningen i ett test och få fram ett signifikant resultat.

Man har i provokationsstudierna också valt personer som sagt att de var elöverkänsliga, men forskarna har inte på 30 år tagit fram en enda medicinskt indikatorparameter, som kan bekräfta att testpersonerna verkligen är elöverkänsliga.  Det kan vara mobilindustrins lobbyister som säger att de är elöverkänsliga, som forskarna tar med i testerna. Kan inte forskarna bevisa vetenskapligt att det verkligen är elöverkänsliga personer de testar, faller ju hela studien pladask. Variabeln, att man inte kan bevisa vetenskapligt att man testar verkligt elöverkänsliga, är en faktor som gör att denna typ av provokationsstudier inte är vetenskapligt användbar metodik. Elöverkänsliga är heller inte en homogen grupp som reagerar lika snabbt på samma elektromagnetiska fält, därför är det omöjligt att få fram ett signifikant resultat. Efter 30 år borde forskarna kunnat se skillnaden mellan elöverkänsligas reaktionsmönster, om det nu verkligen är elöverkänsliga de testar, vilket ju kan ifrågasättas. Det finns en studie från 1991 där forskarna först tog fram en homogen grupp elöverkänsliga som reagerade ungefär lika snabbt på samma typ av fält. De fick ett 100 %-igt signifikant resultat. studien gjordes inte dubbelblint tyvär, men vem som helst hade kunnat återupprepa studien dubbelblint. Något intresse för detta har inte funnits på 25 år. (1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.)

Provokationsstudierna går alltså ut på att en grupp individer, som säger att de är elöverkänsliga, skall kunna svara på frågan om de akut på några minuter kan bli medvetna om, att de får medicinska störningar av provokationsfälten. Det är frågan forskarna ställer i dessa provokationsstudier och den frågan har de ställt nu i snart 30 år. Eftersom människan saknar receptorer för att känna mikrovågsstrålning, så är det en medicinskt störning i kroppsfunktionen, som gör att elöverkänsliga personer reagerar på elektromagnetiska fält och blir sjuka.Varför har dessa forskare inte ställt en enda relevant fråga under snart 30 år, och varför har inte ansvariga myndigheter och politiker krävt relevant forskning. Det syns tydligt och klart i symtombilden, att elöverkänsliga har ett skadat nervsystem, vilket kan jämföras med alla andra sjukdomar och skador på nervsystemet. Exempelvis symtom på nervsystemet vid dykarsjuka, symtom vid mekanisk hjärnskada, symtom vid lösningsmedelsskada, symtom vid utmattningssyndrom, symtom vid stroke, symtom vid borrelia-inflammation i nervsystemet. Så varför undersöker man inte nervsystemet hos verkligt elöverkänsliga?

Eftersom människan alltså saknar receptorer för att känna mikrovågsstrålning, så är det en medicinskt störning i kroppsfunktionen, som gör att elöverkänsliga personer reagerar på elektromagnetiska fält och känner sig sjuka.En medicinsk störning har inte ett likartat reaktionsmönster hos olika individer och inte ens för samma individ vid olika tillfällen. Det är därför omöjligt att erhålla ett signifikant resultat. Varför hänvisar expertmyndigheten SSM då till dessa studier och påstår att de är välgjorda och seriösa? Vem som helst och vilken tjänsteman som helst på Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten känner till att individer reagerar individuellt, ändå godtar de en så anmärkningsvärt oseriös forskning och ger dessutom sken av att den är seriös.Varenda läkare borde ha reagerat. Dessa provokationsstudier bevisar inte på något sätt, att det inte finns ett samband mellan elöverkänsligas ohälsa och elektromagnetiska fält.

Provokationsstudierna belägger enbart en sak, att olika individer, som säger sig vara elöverkänsliga, inte akut på några minuter kan bli medvetna om medicinska störningar i kroppsfunktion, (vilket är fullt normalt, eftersom elöverkänsliga är biologiska varelser och reagerar olika) så att det kan ge ett signifikant resultat, vilket är fullt normalt, då det är olika individer med olika känslighet och reaktionsmönster.Vad är då meningen med denna typ av provokationsstudier?  Varför är man inte intresserad av att ta reda på vetenskapligt varför och på vilket sätt elöverkänsliga får ohälsa, blir skadade av mikrovågsstrålningen? För att ansvariga redan vet vilka hälsorisker mikrovågsstrålningen ger, men håller tyst? Eftersom det finns en hel kunskaper om hur mikrovågor påverkar människan bör ansvariga myndigheter känna till, men håller tyst eftersom mobilindustrins verksamhet och produkter ger ökad ekonomisk tillväxt.

Detta visste man FOA forskning 1978 antenneffekt ” – – – – Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipol-antenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På detta sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 10 000 000 µW/m2 lokalt kan uppgå till 1000 000 000 µW/m2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn. Min kommentar: Denna studie gäller för akuta effekter vid dessa effekttätheter som redovisas i denna studie. Långtidseffekter uppkommer på mycket lägre nivåer.ICNIRP International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection, skriver i Healthphysics 82(4):540‐548;2002: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”. ICNIRP skriver vidare:” Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

Det har funnits forskning, som visat på medicinska störningar hos elöverkänsliga, bl a en studie visar, att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: Elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Varför har man inte fördjupat dessa studier?Det finns få medicinska utredningar gjorda på elöverkänsliga. Undertecknad tillhör dem som genomgick en grundlig utredning vid Bollnäs sjukhus. Jag är var vid den tiden, när utredningen gjordes, en mycket vältränad friluftsmänniska och ansåg mig ”frisk som en nötkärna” före jag blev bildskärmsskadad och elöverkänslig. Utredning visade bland annat en lågfunktion i sköldkörteln, extrem B12 brist samt syrebrist i musklerna, vilket uppkommit efter bildskärmsskadan .Sköldkörteln tillhör de organ som oftast strålskadas, vilket man sett. Många elöverkänsliga har fått sköldkörtelproblem. Men det kanske mest intressanta man fann i den medicinska utredningen, var att jag hade syrebrist i musklerna, vilket sedan  Magda Havas i sin forskning långt senare upptäckte, Syrebrist i kroppen då röda blodkroppar, klumpar ihop sig.

Trots att jag var vältränad och hade god kondition, hade jag syrebrist i musklerna vid vila, vilket ledde till mjölksyrabildning vid minsta ansträngning och mjölksyra i musklerna som ger smärta och värk, vilket varenda idrottare vet hur det känns. Det skulle också kunna ge svar på varför så många har värk i kroppen. Vad händer medicinskt vid långvarig och ständig syrebrist?Den extrema tröttheten som elöverkänsliga drabbades av, kan bero på syrebrist i hjärnan. Varför fördjupas inte denna forskning på elöverkänsliga? Både trötthetssymtom, utmattningssyndrom, samt svårt att koncentrera sig, kan bero på syrebrist i hjärnan på grund av strålningen. Varför utreds inte detta?Alla variabler som borde vara överensstämmande för denna typ av provokationsstudier, skiljer sig hos testindividerna, vilket gör att man omöjligen kan få ett signifikant resultat. Men det är kanske det man eftersträvar?Dessa variabler skiljer testindividerna åt:

 1. Individerna reagerar olika snabbt på olika fält. En del individer reagerar flera timmar efteråt, vilket också andra överkänsliga och allergiska personer gör på olika produkter. Detta har inte forskarna beaktat!
 2.  Individerna reagerar olika kraftigt eller inte alls på olika typer av EM-fält precis som andra överkänsliga personer. Pälsdjursallergiker exempelvis reagerar olika starkt på olika katter. Detta har inte forskarna beaktat i dessa provokationstester.

Den enda studie som gjorts på en någorlunda homogen grupp elöverkänsliga individer är den som gjordes 1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.
Man tog först fram en testgrupp som reagerade likvärdigt på samma typ av elektriska fält. Resultatet blev ett 100 % -igt signifikant vetenskapligt belägg, att personer blir sjuka (får onormal kroppsfunktion, känner sig inte friska) när de utsätts för elektromagnetisk strålning och fält.

Medvetet val av felkällor

Intressant är, att i en studie använde man sig av personer som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilerna.Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Elöverkänslighet är ingen termisk effekt  och de använder inte mobiler.Andra viktiga felkällor i metodiken är, att de i testet inte nyttjar samma typ av artificiell strålning som gjort folk sjuka som av mobilsändare, mobiler och andra trådlösa nätverk, utan nyttjar specialgjorda mobiler som avger en enda ren signal, vilket är märkligt, då det står i SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan:”Samtidig exponering för olika frekvenserVid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.”Här finns mer om antenneffekter som påverkar nervsystemet Äldre kända kunskaper

Nästa stora fråga är

Varför beaktar man inte redan kända kunskap om mikrovågor?  Det minsta kravet man borde ställa på dessa studier, om man verkligen vill veta om det finns ett samband mellan den nya teknikens artificiella radiofrekventa strålning och elöverkänsligas ohälsa, är väl för tusan, att testa redan kända kunskaper gällande mikrovågor på elöverkänsliga?Men risken finns väl, att resultatet hade vetenskapligt belagt, att mikrovågsstrålning som nyttjas i den nya tekniken, ger så allvarlig ohälsa att folk tvingas till sjukskrivning och ett livslång lidande. Följden har blivit att elöverkänsliga diskrimineras å det grövsta, trots att det är en funktionsnedsättning som orsakar stort lidande hos de strålskadade.

Övriga frågor gällande provokationsstudien:

 1. Har man redovisat kontrollmätningar före, under och efter själva testet från 0 Hz -400 GHz vid en elektrisk fältstryka under 30 dB mikrovolt per meter som bekräftar att det verkligen är fältfritt i testrummet förutom eventuellt testfält?

 1. Har man tagit biokemiska prover på testpersonerna före, under och efter test för att se förändringar i de olika organen, hormonerna, syrebrist i muskler och påverkan på immunförsvaret etc?

 1. Hos elöverkänsliga kommer oftast reaktionen flera dagar efteråt, har man gjort en uppföljning?

 1. Har man tagit hänsyn till i metodiken, att biologiska reaktioner inte kan stängas av och på som en apparat? Om inte, varför? Varför ger man sken av att elöverkänsliga skulle fungera annorlunda?

 1. Eftersom alla personer fungerar olika och har olika känslighet för olika frekvenser, vilket stämmer väl överens med hur en överkänslighetsreaktion fungerar i allmänhet. Hur har man valt ut testpersonerna? Vilka kriterier har man haft?

 1. Är provokationsstudier möjliga att återupprepa? Svaret är nej! Varför? Jo, för att personerna fungerar olika och befinner sig i olika känslighetsgrad beroende på vilka elmiljöer de utsatts för, före test.

 1. Jag ställer mig frågan igen, varför ger man inte pengar till forskning som sökt anslag för att undersöka hur mikrovågor skadar central nervsystemet? Varför fick inte Igor Belyaev fortsatta anslag när han såg förändringar vid mycket låga effekter av mikrovågor på cellnivå hos elöverkänsliga?

 1. Varför gör man överhuvudtaget inte någon biokemisk forskning på cellnivå på elöverkänslighet, utan enbart ägnar sig åt dessa primitiva provokationsstudier, vars enda möjliga vetenskapliga värde är att betrakta dem som en metodstudie och som man borde gett upp för längesedan.

Man skall komma ihåg, till skillnad miljögifter i produkter, där vi kan göra ett medvetet konsumentval för att skydda vår hälsa, för att få vara frisk, kan vi inte som enskild individ välja bort strålningen från mobilsändare och grannars trådlösa nätverk. Vi kan inte längre bestämma över vår hälsa.Vi tvingas till ohälsa, vi tvingas att bli sjuka, vi tvingas till långvarig sjukskrivning och till i värsta fall ett liv i misär och fattigdom. Sverige som kallar sig en humanitär stormakt ”glömmer” medvetet bort, den växande gruppen som skadas av mobilindustrins verksamhet. Dessa individer i vårt samhälle är rättslösa och skyddslösa p g a de korrupta myndigheterna.Solveig Silverin, MiljöingenjörBildskärmsskadad och elöverkänslig sedan 23 årLäs mer här om Kritik mot provokationsstudier

Svar från våra ansvariga myndigheter SSM, PTS och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

Utvalda

Folkhälsomyndigheten hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Post och Telestyrelsen (PTS) hänvisar till SSM

Svar från SSM
Hej Solveig
Tack för dina brev till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Frågor som rör elöverkänslighet är Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, så i det här fallet hänvisar jag till dem.

Vänliga hälsningar
Sara Sundin

Sara Sundin, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare

Enhet Miljöövervakning
Avd. för Strålskydd
___________________________________________________

Svar från Folkhälsomyndigheten:
Hej Solveig

Folkhälsomyndigheten grundar sina ställningstaganden gällande elöverkänslighet på den sammantagna forskningen i frågan, kunskapssammanställningar från SSM:s vetenskapliga råd, FAS, (numera Forte), WHO och SCENIHR.

Fredrik Haux

Med vänlig hälsning

Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd
halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se
www.folkhalsomyndigheten.se/livsv…/miljohalsa-och-halsoskydd
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. För ytterligare information besök gärna: http://www.folkhalsomyndigheten.s

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Vi vägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om…
folkhalsomyndigheten.se
__________________________________________
Svar från PTS

Hej,

PTS ger tillstånd att använda ett visst frekvensutrymme. Det är som sagt Strålsäkerhetsmyndigheten som är ansvarig myndighet för dessa frågor.

Med vänlig hälsning

Louise Modin

_________________________________
Post- och telestyrelsen (PTS)
Avdelningen för Samhällsfrågor
Enheten för konsumenträttigheter
www.pts.se

Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Utvalda

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade av just denna teknik. Höghastighetskommunikation, som exempelvis 4G plus.

Daily Digest – John O. Brennan Speaks to CFR on Chemtrails

Tanken är att sprida chemtrails i stratosfären säger han, som en reflektion mot solljuset. Men vad som händer är att mikrovågorna kommer att reflekteras tillbaka till jorden. Normalt försvinner de ut genom atmosfären. Att reflektera tillbaka mikrovågorna till jorden är med stor sannolikhet ett syfte med aerosols spridning av metallpartiklar bland annat aluminium. Det tyder också på att spridning av chemrails är en planerad, bestående aktivitet då man också lobbar intensivt för GMO-grödor som är resistenta mot aluminium. Det man irriteras mest över, är att beslutsfattarna bestämt detta över folkets huvud och förnekar att det sker. SMHI har lejt personer som förföljer och hånar dem som dokumenterar med bilder hur himlen ser ut med alla konstiga moln och streck. Det är också  folket som kommer att påverkas med försämrad hälsa som följd. Framför allt då strålningen från mobiltelefonin öppnar blod- och hjärnbarriären sa att dessa metallgifter som sprids i lufthavet kan passera in genom hjärnan och skada den. Vad som händer med övrig naturmiljö, med höga gifthalter av aluminium i våra limniska vatten  eller förgiftning av grundvattnet tycks man inte bry sig om. Eller vilka skador som kommer att uppstå på allt övrigt liv tycks man heller inte bry sig om. Vi får inget veta, men vi både besprutas med miljögifter och bestrålas med skadlig mikrovågsstrålning nu dygnet runt.
2 dec 2013 ab (2)
Satellitbild 12 december 2013

 

Inlägget 1 mars 2016

Chemtrailsspridningen har ökat dramatiskt de senaste åren, men började i samband med utbyggnaden av 3G. Filmen: Satellitbilder bevisar spridning av aerosola miljögifter från flygplan – film till alla politiker
Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor. Se bilder HÄR

Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt aerosola miljögifter över främst södra Sverige året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i norra Tyskland och Polen, samt Danmark, Holland och England. Dock har spridning av chemtrails ökat markant över Svealand de senaste åren. Chemtrailsspridning sker även över Sardinien (Italien) där det också står en LOFAR-antenn. Det måste finnas en logisk förklaring varför man sprider chemtrails, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen faller till viss del även ner över Sverige.

En av mina teorier är att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Lägre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor, vilket sänker fältstyrkan för kommunikationssystemen 3G och 4G. Kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan för mikrovågorna och täckningsgraden för 3G och 4G. Det är logiskt att det skulle kunna vara så. Påfyllning sker hela tiden, vilket syns på satellitbilderna.

Den andra teorin är, att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Vilket också är helt logiskt. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden. När man sänder med längre våglängder nyttjar man den naturliga jonosfären som ligger på högre höjd och fungerar som en spegel, vilket reflekterar tillbaka radiovågorna till jorden.

Jag hittade detta patent nedan den 2016-04-09, vilket styrker min teori om att man tillverkar en artificiell jonosfär, genom att bestråla artificiella moln.

United States Patent 4,686,605
Eastlund August 11, 1987

361/231

Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär
abstrakt
Den metod och anordning för att ändra åtminstone ett område som man valt föreligger normalt ovanför jordens yta. Området exciteras av elektroncyklotronresonans uppvärmning, att därigenom öka den laddade partikeldensitet . I sin ursprungsform  är cirkulär polariserad elektromagnetisk strålning , som sänds uppåt i riktning, i huvudsak parallellt med och längs med fältlinjen, som sträcker sig genom området för plasman som skall förändras. Strålningen sänds med en frekvens, som exciterar elektroncyklotronresonans för värme och accelerera de laddade partiklarna. Denna ökning i energi kan orsaka jonisering av neutrala partiklar som absorberas i den del i området och därigenom öka den laddade partikeldensitet i området.

En annan aspekt är, att eftersom man sprider chemtrails året, om även på vintern, fungerar dessa artificiella moln som lock och hindrar avkylningen av jorden under vinterhalvåret. Skapar man ett metallskikt fungerar ”metallfilten” som en reflektor och reflekterar tillbaka värmen till jorden, och kylan reflekteras bort från jorden precis som apotekets räddningsfilt av aluminium, men i jätteformat.

Om båda teknikerna används

1. öka fältstyrkan med metaller i lufthavet

2. skapandet av artificiella moln vintertid, då värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär.

Nästa miljöproblem är, att kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, då måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium. Även om jordens vanligaste metall är aluminium är det bundet och inte tillgängligt för växter. Aluminium är giftigt för både växter och djur. Eftersom man troligen sprider aluminium i tillgänglig form har Monsanto skapat  GMO som är resistent mot aluminium. Det är också Monsanto som tillverkar chemtrailen som sprids.

Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger troligen ihop. Tre gigantiska miljöförstörare, en industriverksamhet som hänsynslöst riskerar att skada och i värsta fall utplåna större delen jordens nuvarande liv, om det inte stoppas.

Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer. Mobilstrålningens mikrovågor öppnar blod- och hjärnbarriären, vilket gör att dessa höga aluminiumhalter, som vi nu får i oss från chemtrailsspridningen, passerar igenom den skyddande blod- och hjärnbarriären, vilket kan leda till att stor del av befolkningen kommer att bli senil dementa, som exempelvis alzheimers.

Allvarliga skador på både däggdjur och sjöfågel har sedan en längre tid konstaterats i Blekinge, Skåne, Öland och på västkusten. Här sprids det som mest intensivt chemtrails, men här har man troligen också hög strålning från antennerna LOFAR och LOIS.  Man säger att de bara lyssnar av universum, men då kan man undra varför de hela tiden sprider chemtrails över dessa antenner. Täcker man för med moln, då hindrar man avlyssningen av rymden. Älgdöden är ett stort problem i Blekinge, så stort att landshövdingen där vädjat om mer forskning, för att förstå den mystiska älgsjukan.

Slutsats, när man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, enorm miljöförstöring, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men de saknar även klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Referenser
1 Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor.Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö
 .
2 Institution för rymdfysik IRF
 .
3 Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarbete_USA_vs_Sverige_2007
 .
4 H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced in House – IH)
 .
5 Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder
 .
6 Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen.
 .
7 Linköping University Climate Engineering Programme (LUCE)
 .
8 Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola
 .
9 Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor
______________________________________________________________

 

-USA patent 1987 Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär

Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor  Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé. Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö

– SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) Sjukdomsläget hos vilt årsrapport 2009

 

 

Tillförlitliga biomarkörer som identifiera elöverkänslighet

Utvalda

Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder (Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P.)

Publicerad: 2015-04-30:251-71

Abstrakt

En stor del av den oenighet som råder om orsakerna till elöverkänslighet (EHS) och multipel kemisk känslighet (MCS) ligger i frånvaro av både erkända kliniska kriterier och objektiva biomarkörer för allmänt accepterad diagnos.

Sedan 2009 har vi prospektivt (studerat samband mellan olika riskfaktorer och en viss sjukdom) undersökt kliniskt och biologiskt, 1216 självrapporterade fall av elöverkänsliga och/eller MCS  i ett försök att få svar på båda frågorna.

Vi redovisar nu våra preliminära data, baserat på utvärderingar på 727 personer, av 839  inskrivna fall: 521 personer (71,6%) hade diagnosen EHS, 52 (7,2%) hade MCS, och 154 (21,2%) hade både EHS och MCS. Två av tre patienter med EHS och/eller MCS var kvinnor; medelålder var 47 år.

Inflammation tycks vara en viktig process och effekt till följd av elektromagnetiska fält (EMF) och/eller kemiska effekter på vävnader. Histaminfrisättning är potentiellt en viktig indikator på inflammation. Vi mätte därför systematiskt histaminet i blodet hos patienterna.

Nära 40% hade en ökning av histamin i det cirkulerande blodet.(speciellt när båda EHS och MCS var närvarande), vilket tyder på att en kronisk inflammatorisk respons  kan detekteras hos dessa patienter.

Oxidativ stress är en del av inflammation och är en viktig bidragande orsak till skador och symtom. Nitrotyrosin(1), är en markör för både peroxinitrit (ONOO ° -) produktion och öppning av blod-hjärnbarriären (BBB), ökade i 28% av fallen.

Protein S100B(2), en annan markör av BBB-öppning ökades hos 15% av patienterna. Cirkulerande autoantikroppar mot O-myelin detekterades hos 23%, vilket indikerar att EHS och MCS kan förknippas med autoimmun respons. 

Djurförsök bekräftar en ökningen av Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner(3) under påverkan av EMF. Både Hsp27 och/eller Hsp70 fann vi att det ökade hos 33% av patienterna.

Eftersom de flesta patienter rapporterade kronisk sömnlöshet och trötthet, undersökte  vi i urin under 24 timmar, 6-hydroxymelatonin sulfat(4) (6-ohm) / kreatinin-förhållandet och fann att det minskades (<0,8) i alla undersökta fall.

Slutligen, med tanke på självrapporterade symtom på elöverkänslighet och MCS, mätte vi slutligen hjärnans blodflöde (BBF) i de temporala lober i varje enskilt fall. Med pulsat  ultraljud avbildades ett visst skikt av storhjärnan grafiskt (tomosphygmography).

Båda sjukdomarna uppvisar hypoperfusion i capsulothalamic (reducerat blodflöde genom thalamus , vilket kan leda till vävnadsskada eller celldöd, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet (ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer och där känslocentrumet finns) och thalamus.

Våra resultat uppvisar att en tydlig diagnostisering är möjlig, att EHS och MCS objektivt kan karaktäriseras och rutinmässigt genom kommersiellt tillgängliga enkla tester. Båda sjukdomarna verkar involvera inflammation relaterad hyper histaminemia, oxidativ stress, autoimmun reaktion, capsulothalamic hypoperfusion och öppning av blod-hjärnbarriär, och ett underskott  av metaboliskt tillgängligt melatonin, vilket tyder på en risk för kronisk neurodegenerativ sjukdom alltså MS. Slutligen gemensam co-förekomst av EHS och MCS tyder starkt på en gemensam patologisk mekanism (sjukdomsrelaterade processer).

Bilaga

1. Nitrotyrosin är en produkt av tyrosin nitrering förmedlas av reaktiva kvävearter såsom peroxinitrit anjon och kvävedioxid . Nitrotyrosin identifieras som en indikator eller markör för cellskada, inflammation samt NO (kväveoxid) produktion. Nitrotyrosin bildas i närvaro av den aktiva metaboliten NO. Allmänt i många sjukdomstillstånd, ökar oxidativ stress produktionen av superoxid (O2 -) och NO formnings peroxinitrit (ONOO -) en destruktiv friradikal oxidant [2] Produktionen av ONOO är i stånd att oxidera flera lipoproteiner och nitrerande tyrosinrester i många proteiner.

2.Protein S100B  Många patienter uppvisar betydande symtom, funktions-och/eller aktivitetsnedsättning lång tid efter trauma. S100B är ett protein, rikligt förekommande i gliaceller och Schwannceller, som »läcker ut« från skadad hjärnvävnad till blodet där dess halt kan analyseras. S100B kan därmed användas som »biokemisk markör av hjärnvävnadsskada«. Vi har kritiskt granskat de studier (sammanlagt 15) som använt S100B för prediktion av besvär, funktions- och aktivitetsnedsättningar längre tid (>3 månader) efter traumat. Studierna visarvarierande och delvis motsägande resultat. En möjlig delförklaring kan vara att man inte tagit hänsyn till S100B:s dynamiska egenskaper (snabb ökning i blodetmed maximal koncentration1–2 timmar efter trauma, därefter snabb minskning med »klinisk« halveringstid på några timmar). Nya prospektiva studier behövs för att adekvat beakta S100B:s marköregenskaper (med hänsyn till tiden mellan trauma och provtagning och till koncentrationen för källor utanför CNS). Resultaten behöver valideras i ytterligare studier.

3. Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner Molekylära chaperoner: En familj cellproteiner som förmedlar korrekt sammansättning och sönderdelning av andra polypeptider, och i vissa fall byggande av oligomera strukturer, men som själva inte ingår i de slutgiltiga strukturerna. Man antar att chaperonproteiner medverkar till polypeptiders självkonstruktion genom att hindra alternativa sammansättningsförlopp som skulle producera icke-funktionella strukturer. Några klasser av molekylära chaperoner är nukleoplasminer, chaperoniner, HSP70-stressproteiner och HSP90-stressproteiner.

  HSP70-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner som finns både hos prokaryoter och ett flertal avdelningar av eukaryota celler. Det föreligger bevis för att dessa proteiner kan samverka med polypeptider i ett antal olika uppbyggnadsförlopp, så att bildande av icke-funktionella strukturer förhindras.

 HSP90-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner vars medlemmar medverkar i steroidreceptorers signalöverföringsmekanism.

4 6-hydroxymelatonin sulfat  Immun av 6-hydroxymelatonin sulfat i humanplasma och urin: avskaffande av urin 24-timmarsrytm med atenolol. (Arendt J , Bojkowski C , Franey C , Wright J , Marks V ) En bedömning av de rytmiska egenskaper av melatonin utsöndring hos människa och andra arter kräver bestämningen av 24-h sekreprofiler. Mätning av en stor utsöndras metaboliten skulle tillåta icke-invasiv undersökning av tallkottkörteln funktion, som gäller i synnerhet för barn och långtids dygnsrytm studier. Denna rapport beskriver en enkel och snabb RIA för 6-hydroxymelatonin sulfat i human plasma och urin. Fysiologiska studier visar att både plasma och urin nivåer av 6-hydroxymelatonin sulfat nära besläktade med plasma melatonin, och att urin 24-h rytm avskaffades av beta 1-adrenerga anagonist atenolol.

 


Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Utvalda

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen)

Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat.

Provokationsstudierna går ut på att en grupp individer, som säger att de är elöverkänsliga, skall kunna svara på frågan om de akut, på några minuter, kan bli medvetna om, att de får medicinska störningar av provokationsfälten. Det är frågan forskarna ställer i dessa provokationsstudier.

Forskarna har inga som helst medicinska belägg, att det verkligen är elöverkänsliga personer de använder i dessa provokationsstudier. Det kan lika väl vara industrins lobbyister som anmäler sig som elöverkänsliga. Alltså redan där faller studien som vetenskapligt välgjord. I en studie valde t o m forskarna testpersoner som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilen. Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Men elöverkänslighet är ingen termisk effekt. Elöverkänsliga är dessutom inte hög-intensivanvändare av mobilen eftersom de blir sjuka av mobilstrålningen. Elöverkänslighet är en neurologisk störning som påverkar hela kroppsfunktionen negativt.

Det är också viktigt att påpeka, att människan saknar receptorer (ett sinne) för att känna mikrovågsstrålning, därför är det en medicinskt störning i kroppsfunktionen, som gör att elöverkänsliga personer reagerar på artificiell radiofrekvent strålning och blir sjuka.

En medicinsk störning har inte ett likartat reaktionsmönster hos olika individer och inte ens för samma individ vid olika tillfällen. Det är därför omöjligt att erhålla ett signifikant resultat. Varför hänvisar expertmyndigheten SSM då till dessa studier och påstår att de är välgjorda och seriösa? Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten känner mycket väl till att individer reagerar individuellt, eller gäller det inte elöverkänsliga? I så fall, varför just inte elöverkänsliga?

Därför undrar jag, kan ni tjänstemän på respektive ansvarig myndighet, vetenskapligt belägga att olika individer reagerar exakt lika och lika snabbt för olika allergener i denna typ av provokationsstudier? Finns det någon sjukdom alls, där individerna reagerar exakt lika snabbt och på likartat sätt på några minuter?  Om inte, varför förväntas just elöverkänsliga göra det?

Olika allergener skall här jämställas med olika typer av frekvenser av artificiell radiofrekvent strålning. Olika frekvenser av elektromagnetisk strålning har olika egenskaper och artificiell mikrovågsstrålning har många olika egenskaper, på grund av att den samverkar med flera olika frekvenser, samt är modulerad. Av vilken anledning förväntas äkta elöverkänsliga individer reagera exakt lika snabbt på en viss typ av frekvenser. Inte ens kattallergiker reagerar exakt lika snabbt på en viss katt i denna typ av provokationsstudier. Eller kan ni hänvisa till vetenskapliga studier som bevis för detta? I så fall begär jag att ni hänvisat till dessa provokationsstudier.

Den erfarenhet som finns hos  äkta elöverkänsliga personer, är att det kan dröja flera timmar och dagar innan en elöverkänslig person känner sig sjuk av exponeringen, samt att det kan vara olika för samma individ, beroende på hur påverkad personen är just vid tillfället. Hur många personer har inte gått med cancer i kroppen under flera år, utan att känna sig sjuk?  Eller alla dem som har högt blodtryck utan att de märker det?

Det här vet man redan

ICNIRP International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection, skriver i Healthphysics 82(4):540‐548;2002: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”. 

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

Det har funnits forskning, som visat på medicinska störningar hos elöverkänsliga, bl a en studie visar, att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: Elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Varför har man inte fördjupat dessa studier?

Det finns få medicinska utredningar gjorda på elöverkänsliga. Undertecknad tillhör dem som genomgick en grundlig utredning vid Bollnäs sjukhus. Jag är var vid den tiden, när utredningen gjordes, en mycket vältränad friluftsmänniska och ansåg mig ”frisk som en nötkärna” före jag blev bildskärmsskadad och elöverkänslig. Utredning visade bland annat en lågfunktion i sköldkörteln, extrem B12 brist samt syrebrist i musklerna, vilket uppkommit efter bildskärmsskadan .

Sköldkörteln tillhör de organ som oftast strålskadas, vilket man sett. Många elöverkänsliga har fått sköldkörtelproblem. Men det kanske mest intressanta man fann i den medicinska utredningen, var att jag hade syrebrist i musklerna, vilket sedan  Magda Havas i sin forskning långt senare upptäckte, Syrebrist i kroppen då röda blodkroppar, klumpar ihop sig.

Trots att jag var vältränad och hade god kondition, hade jag syrebrist i musklerna vid vila, vilket ledde till mjölksyrabildning vid minsta ansträngning och mjölksyra i musklerna som ger smärta och värk, vilket varenda idrottare vet hur det känns. Det skulle också kunna ge svar på varför så många har värk i kroppen. Vad händer medicinskt vid långvarig och ständig syrebrist?

Den extrema tröttheten som elöverkänsliga drabbades av, kan bero på syrebrist i hjärnan. Varför fördjupas inte denna forskning på elöverkänsliga? Både trötthetssymtom, utmattningssyndrom, samt svårt att koncentrera sig, kan bero på syrebrist i hjärnan på grund av strålningen. Varför utreds inte detta?

Man har i provokationsstudierna valt personer som sagt att de var elöverkänsliga, men de har inte tagit fram någon medicinskt test, en indikatorparameter, som kan bekräfta att testpersonerna verkligen kan vara elöverkänsliga. Men det beror ju på, att man inte varit intresserad av en seriös forskning. Variabeln, att man säger att man är elöverkänslig,  är därför så svag, att det inte går att göra en provokationsstudie på så lösa grunder.

Alla variabler som borde vara överensstämmande för denna typ av provokationsstudier, skiljer sig hos testindividerna, vilket gör att man omöjligen kan få ett signifikant resultat. Men det är kanske det man eftersträvar?

Dessa variabler skiljer testindividerna åt:

 1. Individerna reagerar olika snabbt på olika fält. En del individer reagerar flera timmar efteråt, vilket också andra överkänsliga och allergiska personer gör på olika produkter. Detta har inte forskarna beaktat!
 2.  Individerna reagerar olika kraftigt eller inte alls på olika typer av EM-fält precis som andra överkänsliga personer. Pälsdjursallergiker exempelvis reagerar olika starkt på olika katter. Detta har inte forskarna beaktat i dessa provokationstester.

Den enda studie som gjorts på en någorlunda homogen grupp elöverkänsliga individer är den som gjordes 1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.
Man tog först fram en testgrupp som reagerade likvärdigt på samma typ av elektriska fält. Resultatet blev ett 100 % -igt signifikant vetenskapligt belägg, att personer blir sjuka (får onormal kroppsfunktion, känner sig inte friska) när de utsätts för elektromagnetisk strålning och fält.

Provokationsstudierna belägger enbart en sak, att olika individer, som säger sig vara elöverkänsliga (där man inte medicinskt har styrkt att det verkligen är elöverkänsliga personer som ingår i testet), inte akut på några minuter kan bli medvetna om medicinska störningar i kroppsfunktion. På vilket sätt belägger detta med säkerhet, att det inte finns ett samband mellan äkta elöverkänsliga individers ohälsa och den artificiella mikrovågsstrålningen? Var i dessa provokationsstudier kan man se att studierna är vetenskapligt välgjorda, med tanke på att man inte vet med säkerhet att testpersonerna verkligen är elöverkänsliga?

 

Medvetet val av felkällor

Intressant är, att i en studie använde man sig av personer som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilerna.Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Elöverkänslighet är ingen termisk effekt  och de använder inte mobiler.

Andra viktiga felkällor i metodiken är, att de i testet inte nyttjar samma typ av artificiell strålning som gjort folk sjuka som av mobilsändare, mobiler och andra trådlösa nätverk, utan nyttjar specialgjorda mobiler som avger en enda ren signal, vilket är märkligt, då det står i SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan:

”Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.”

Här finns mer om antenneffekter som påverkar nervsystemet Äldre kända kunskaper

Nästa stora fråga är

Varför beaktar man inte redan kända kunskap om mikrovågor?  Det minsta kravet man borde ställa på dessa studier, om man verkligen vill veta om det finns ett samband mellan den nya teknikens artificiella radiofrekventa strålning och elöverkänsligas ohälsa, är väl för tusan, att testa redan kända kunskaper gällande mikrovågor på elöverkänsliga?

Men risken finns väl, att resultatet hade vetenskapligt belagt, att mikrovågsstrålning som nyttjas i den nya tekniken, ger så allvarlig ohälsa att folk tvingas till sjukskrivning och ett livslång lidande. Följden har blivit att elöverkänsliga diskrimineras å det grövsta, trots att det är en funktionsnedsättning som orsakar stort lidande hos de strålskadade.

Övriga frågor gällande provokationsstudien:

 –
1. Har man redovisat kontrollmätningar före, under och efter själva testet från 0 Hz -400 GHz vid en elektrisk fältstryka under 30 dB mikrovolt per meter som bekräftar att det verkligen är fältfritt i testrummet förutom eventuellt testfält?
 –
2. Har man tagit biokemiska prover på testpersonerna före, under och efter test för att se förändringar i de olika organen, hormonerna, syrebrist i muskler och påverkan på immunförsvaret etc?
 –
3. Hos elöverkänsliga kommer oftast reaktionen flera dagar efteråt, har man gjort en uppföljning?
 –
4. Har man tagit hänsyn till i metodiken, att biologiska reaktioner inte kan stängas av och på som en apparat? Om inte, varför? Varför ger man sken av att elöverkänsliga skulle fungera annorlunda?
 –
5. Eftersom alla personer fungerar olika och har olika känslighet för olika frekvenser, vilket stämmer väl överens med hur en överkänslighetsreaktion fungerar i allmänhet. Hur har man valt ut testpersonerna? Vilka kriterier har man haft?
 –
6. Är provokationsstudier möjliga att återupprepa? Svaret är nej! Varför? Jo, för att personerna fungerar olika och befinner sig i olika känslighetsgrad beroende på vilka elmiljöer de utsatts för, före test.
 –
7. Jag ställer mig frågan igen, varför ger man inte pengar till forskning som sökt anslag för att undersöka hur mikrovågor skadar central nervsystemet? Varför fick inte Igor Belyaev fortsatta anslag när han såg förändringar vid mycket låga effekter av mikrovågor på cellnivå hos elöverkänsliga?
 –
8. Varför gör man överhuvudtaget inte någon biokemisk forskning på cellnivå på elöverkänslighet, utan enbart ägnar sig åt dessa primitiva provokationsstudier, vars enda möjliga vetenskapliga värde är att betrakta dem som en metodstudie och som man borde gett upp för längesedan.

 

Man skall komma ihåg, till skillnad miljögifter i produkter, där vi kan göra ett medvetet konsumentval för att skydda vår hälsa, för att få vara frisk, kan vi inte som enskild individ välja bort strålningen från mobilsändare och grannars trådlösa nätverk. Vi kan inte längre bestämma över vår hälsa.

Vi tvingas till ohälsa, vi tvingas att bli sjuka, vi tvingas till långvarig sjukskrivning och till i värsta fall ett liv i misär och fattigdom. Sverige som kallar sig en humanitär stormakt ”glömmer” medvetet bort, den växande gruppen som skadas av mobilindustrins verksamhet. Dessa individer i vårt samhälle är rättslösa och skyddslösa p g a de korrupta myndigheterna.

Solveig Silverin, Miljöingenjör

Bildskärmsskadad och elöverkänslig sedan 23 år

Läs mer här om Kritik mot provokationsstudier

 

Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning i mobiltelefonin – Tillståndsprövas inte i Miljöbalken

Utvalda

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Något biologiskt skydd för flera miljarder hög mikrovågsstrålning har vi inte. Mikrovågsområdet innefattar våglängdsområdet 1 m –   1 mm. Mobilindustrin nyttjar i sina sändarsystem 3G, 4G, 5G, WiFi etc. våglängdsområdet runt 10 cm, vilket motsvarar frekvensområdet runt 2.5 GHz. Våglängdsområdet 10 cm är ett s k  ”fönster”  vars frekvenser har mycket hög penetrerande förmåga.  Även våglängden 3 cm är ett sådant ”fönster”, vilket nyttjas inom radarn. Det är inte bara luften som dessa frekvenser tar sig igenom utan även genom våra kroppar. UV-ljusets våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden Hur djupt tränger då en våglängd på 10 cm in i kroppen (2,5 GHz)?

Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturliga stråldosen penetreras alltså våra kroppar nu mellan 2,3 –  67 miljarder gånger högre stråldos, av en typ av partikelstrålning i form av fotoner som i ljusets hastighet tränger genom kroppens vävnader. Vi saknar biologisk anpassning och skydd mot mikrovågsstrålning. 

Naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till. Trots det prövas inte denna industriverksamhet i Miljöbalken, som hela befolkningen tvångsbestrålas med dygnet runt. Trots att den är helt artificiell och miljöfrämmande. Mikrovågsstrålningen är en pulsad strålningen, vilket kan liknas vid, att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?

Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz. Beräkningar och mätningar har alltså konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2 (0,000 001 µW/m2) vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS

Det naturliga solljusets frekvenser innefattar värmestrålning, (IR-ljus har våglängder 1 mm – 700 nm, vilket motsvarar 300 GHz – 430 THz), till UV-ljusets våglängder upp till 0,000 100 nm. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 nm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden. Det är där melanocyterna sitter som aktiveras av UV-strålningen så att vi producerar skyddande brun färg i huden. Synliga ljuset ligger mellan IR-ljuset och UV-ljuset mellan 380 – 750 nm vilket motsvarar  789,5 – 400,5 THz.

Våglängden har även en antenneffekt på människan vilket står i SSI FFS 2002:3  5. ”Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen”.

FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”.

ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz) , vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter? Såg att de nu ändrat denna text till: ” Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.”

ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002, skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

I ICNIRP  2002 står det också att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer Men det känner tydligen inte SSM till, fast det är ICNIRP de hänvisar till gällande  referensvärdet.

Men i SSMs författningssamling 2008:18 står det fortfarande: ”De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer, satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.”

Det är som sagt märkligt att vi skall kunna tåla 10 W/m2 i effekttäthet som är referensvärdet för de flesta trådlösa nätverk (3G, 4G, 5G, Wifi etc) när dessa frekvenser knappt finns naturligt i vår livsmiljö, samt att vi skall tåla flera miljarder högre mikrovågsstrålning som långtidseffekt.

Expertmyndigheten SSM skriver också i sitt mejl att den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket komplicerad. Om SSM inte själva begriper hur den artificiella strålningen är konstruerad och hur mycket energi den innehåller, hur skall då övriga tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, samt allmänheten, förstå hur den artificiella mikrovågstrålning är uppbyggd? Dessa tjänstemän inom respektive myndighet hänvisar ju alltid till ”expertmyndigheten” SSM.

Jag ställde även frågan till Post- och Telestyrelsen som ger tillstånd och fördelar frekvenserna till mobiloperatörer och privatpersoner, utan att pröva den artificiella mikrovågsstrålningen enligt miljöbalken. De svarade mig att det inte var ”deras bord”.

Vi kan alltså konstatera att expertmyndigheten SSM som övriga ansvariga myndigheter hänvisar till och som folk litar till, inte har en aning om vad mobilindustrin sprider dygnet runt, i vår livsmiljö. Vi är tillbaka på 1950-talets syn på industriutsläppen, som då ansågs vara både försumbara och utspädningsbara. Tjänstemännen hade inte den minsta aning om vad det var för gifter tillverkningsindustrin släppte ut. Skillnaden är dock att mobiloperatörerna placerar sina industrier på hustak, husväggar, på skolor, nära skolor, i skolor, samt nära vårt boende- och arbetsmiljö där vi vistas dygnet runt. Dessutom köper vi trådlös hemelektronik som avger höga stråldoser av pulsad mikrovågsstrålning (WiFi, DECT-telefoner) och installerar detta i våra hem där vi sover, och vistas, dygnet runt. Är det alls konstigt att folk och deras husdjur blir skadade/sjuka/sönderstressade i hjärnan av denna strålning, eller får cancer eller blir elöverkänsliga?

Jag har gjort en film Vad är elektromagnetisk strålning, (som jag nu uppdaterat) i ett försök att illustrera så begripligt som möjligt hur mycket strålningen ökat och vad elektromagnetisk strålning är. Elektromagnetisk strålning och mikrovågor är svårt att förstå för de flesta om man inte är tekniker eller fysiker

Solveig Silverin, miljöingenjör

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Utvalda

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet.

Mobilindustrin behöver heller inte följa 9 kap 3 § för att skydda den enskilde individen. Mobilindustrin får hänsynslöst exploatera allt och alla dygnet runt. Mobilindustrin har fått fri tillgång till hela vårt livsrum. De som blivit neurologiskt strålskadade och utvecklat ett livslång handikapp som elöverkänslig har inget samhälleligt skydd. De har inte ens skydd i sitt eget hem.

Trots att det är myndigheterna som skall ställa krav enligt Miljöbalken på industriell verksamhet, för att skydda människors hälsa och naturmiljö. Den enskilde drabbade som blir sjuk av strålningen får själv ta ansvar för dyra utredningar och mätningar, för att göra en egen tekniskt utredning, innan myndigheterna, som har kunskapen, kan göra något. Det ansvar som myndigheterna har att skydda hälsa och miljö enligt miljölagen, lägger nu myndigheterna över på den enskilde drabbade individen till dyra kostnader.

Eftersom myndigheterna inte från början följer de miljölagar för industriell miljöfarlig verksamhet som skall skydda människors hälsa och naturmiljö, bryter myndigheten mot de mänskliga rättigheterna och vår grundlag.

Det står så fint på  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB

”Mänsklig säkerhet

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”  Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är rättigheter som är viktiga inte bara för oss som individer, utan även för samhällets säkerhet.”
 –
Som elöverkänslig känner jag mig varken trygg eller säker i Sverige. Det är fritt fram för journalister att förföljer elöverkänsliga i massmedia. Det är fritt fram för privata personer att bestråla elöverkänsliga i deras hem, jagade dem från sina hem. Det är fritt fram för privata personer att skada andra människors hälsa med artificiell mikrovågsstrålning. Begär elöverkänsliga hjälp får de själva betala dyra kostnader för utredning av konsulter. Det är politikerna som givit mobilindustrin tillåtelse, utan hänsyn till att den enskilde individens hälsa, att bestråla allmänheten dygnet runt, att exploatera hela vår livsmiljö med flera miljarder hög artificiell mikrovågsstrålning, utan minsta hänsyn till miljö och hälsa.
 –
 I ett samhälle där industrin bestämmer sina rättigheter, är den enskilde individen inte en fri människa att bestämma över sitt liv och hälsa längre. I ett sådant samhälle råder industridiktaturen och de mänskliga rättigheter har upphört helt. Sverige är idag ett land som fallit tillbaka till U-landsnivå när det gäller mänskliga rättigheter.
 –
Det är en stat som behandlar sina egna med ofattbar hänsynslöshet och skadar sin egen befolkning till döds med farlig mikrovågsstrålning. Det är redan synligt genom den dramatiskt ökande antalet cancerfall, vilket belägger att artificiell mikrovågsstrålning är starkt cancerogen. Trots denna risk vägrar Strålsäkerhetsmyndigheten att anta en försiktighetsprincip gällande WiFi i skolmiljö, trots att barn är mycket känsligare än vuxna.
 –
ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) står det i olika publicationer:
I ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz)  står det  att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning.
I ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002  citat: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”. ”Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.   Det står också i ICNIRP  2002, att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer. Trots denna tidiga kunskap har inga krav ställts på mobilindustrin enligt Miljöbalken.
 –
Blir barn strålskadade och elöverkänsliga utsätts de på sina håll av förföljelse. Bland annat av barnläkaren Mats Reimer.
Det har hänt att barnets föräldrar blir hotade av kommunen med att de tar vårdnaden om deras barn ifrån dem, om de fortsätter hålla barnet hemma ifrån skolan. Att barnet mår dåligt av Wifi-strålningen i skolan tar man inte hänsyn till. Ett övergrepp på våra barns rätt till sin hälsa som fri människa. Ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
 –
Så fungerar en diktatur. Sverige är idag ett riktigt sjukt och korrupt land. Med hjälp av personer inom ”Vetenskap och Folkbildning” och deras journalister förföljs, i massmedia, strålskadade samt kritiker till mobilindustrins höga mikrovågsstrålning i vår miljö. Dessa lobbyister har även tagit sig in i politiska parter främst i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och förföljer där partikamrater, och med härskarteknik försöker de skada förtroendet för dessa riksdagsledamöter.
Solveig Silverin, miljöingenjör

WiFi mycket farligare än man trott

Utvalda

Controversial Study Suggests Wi-Fi Exposure More Dangerous To Kids Than Previously Thought

Google translate:

Studien visar att WiFi -exponering är farligare för barn än man tidigare trott

(Uppdaterad den 14 januari 2015)

De flesta föräldrar skulle vara oroliga om deras barn hade signifikant exponering för bly, kloroform, bensinångor, eller bekämpningsmedel DDTEN. Den International Agency for Research on Cancer (IRIC), en del av FN: s Världshälsoorganisationen (WHO), klassificerar dessa och mer än 250 andra deltagare som klass 2B carcinogener möjligen cancerframkallande för människor. En annan post i samma lista är radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF / EMF). De viktigaste källorna till RF / EMF är radioapparater, tv-apparater, mikrovågsugnar, mobiltelefoner och WiFi-enheter.

Uh-oh. Inte en annan häftig kritik om farorna med våra moderna kommunikationssystem? Uppenbarligen är dessa enheter och de resulterande fälten är extremt (och alltmer) vanligare i det moderna samhället. Även om vi vill, kan vi inte eliminera vår exponering, eller våra barn, till RF / EMF. Men, kan vi behöva begränsa att exponering, när det är möjligt.

Det var bland slutsatserna i en rapport som publicerades i Journal of Microscopy och Ultrastructure titeln ”Varför barn absorberar mer mikrovågsstrålning än vuxna. KonsekvensernaFrån en analys av andras studier, författarna menar att barn och ungdomar löper stor risk från enheter som utstrålar mikrovågor (och att vuxna på en lägre, men ändå betydande, risk). Följande punkter erbjöds:

Barn absorbera en större mängd mikrovågsstrålning än vuxna. Foster är ännu mer utsatta än barn. Gravida kvinnor bör därför undvika att utsätta sina foster för mikrovågsstrålning.
Tonårsflickor och kvinnor bör inte placera mobiltelefoner i deras behån eller hijab (huvudduk).
Mobiltelefon manuella varningar klargöra en överexponering problem existerar.
Statliga varningar har utfärdats men de flesta av allmänheten är omedvetna om sådana varningar.
Aktuella exponeringsgränserna är otillräckliga och bör ses över.
Trådlösa enheter och radiosändare är ingen leksak. Att sälja dem för att använda dem som leksaker bör övervakas mer noggrant.

Barn och foster absorberar mer mikrovågsstrålning, enligt författarna, eftersom deras kroppar är relativt mindre, deras skallar är tunnare och deras hjärnvävnad är mer absorberande.

Ipad: Genom Intel Free Press [CC BYSA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

Gör fördelarna med uppslukande lärande program uppväger riskerna med ökad cellulär och WiFi-exponering för barn? (Bild Fotograf: Intel Free Press via Wikipedia)

Mer allmänt studierna citeras i tidningen försöker länka RF / EMF exponering för olika typer av cancer, lågt spermie, och andra störningar. Det är emellertid viktigt att notera att studierna som dessa måste tas i sitt sammanhang. Denna speciella studie är en grupp perspektiv. Den publicerades i en relativt ny och liten tidskrift med begränsade datamängder. De noterar också att den genomsnittliga tiden mellan exponering för cancerframkallande och en resulterande tumör är tre eller flera decennier, vilket gör det svårt att komma fram till definitiva slutsatser.

Detta är inte en uppmaning att kasta ut alla elektroniska anordningar. Men åtminstone bör det öppna upp diskussionen om olika säkerhetsnivåer för vuxna kontra barn. Förhoppningsvis fler longitudinella studier kommer att göras för att verifiera eller motsäga de antaganden hittills. Under tiden är regeringens nuvarande regelverk tillräcklig? De exponeringsnivåer som de varnar inte verkar ha uppdaterats i mer än 19 år.

I ett Network World yttrande artikeln olycksbådande titeln ”Är WiFi dödar oss långsamt?” Kolumnisten Mark Gibbs gör den grad att lagar och varningar är alla mycket bra men det är ganska mycket säker på att alla restriktioner för produkter som använder mikrovågsteknik kommer missta sig på den säkra sidan; dvs den sida som är säkert för industrin, inte vid sidan av vad som är säkert för samhället. tillade Gibbs då detta olycksbådande stängning frågan,” Kommer vi se tillbaka (tyvärr) i femtio eller hundra år och förundras över hur WiFi och mobiltelefoner var ansvariga för den största hälsokrisen i mänsklighetens historia?

Men, korta av det värsta scenariot, ämnet verkligen förtjänar mer granskning, och kanske lite sunt förnuft gränser för vilka enheter våra barn använder, och hur länge.

EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

Med tanke på att man känner till vetenskapligt att pulsad signal, som finns i den artificiella strålningen, ger effekter på hjärnan, då undrar man varför man använder rena opulsade signaler från specialgjorda mobiler i provokationstester på elöverkänsliga? Det är den artificiella strålningen som gör folk sjuka, inte ett jämt brus.

Report number: 2010:44
ISSN: 2000-0456
Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM:s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2010

Laboratoriestudier på försökspersoner Ett antal högkvalitativa studier på EMF och sömnkvalitet och sömn-EEG har publicerats under det senaste året och de bidrar till att förstå en del motstridiga data som publicerats tidigare. EEG studierna visar återigen effekter av GSM (dvs pulsad signal) på alfa-bandet, medan motsvarande icke-pulsade signal inte visade några sådana effekter. Detta resultat bör studeras ytterligare bland annat i djurmodeller och på nervvävnad i in vitro-studier för att se hur den elektriska aktiviteten hos neuronala nätverk påverkas av GSM- och 3G-signaler (pulsade och icke-pulsade). PET-studier (imaging) har visat lovande resultat, men delvis motstridiga eventuellt beroende på skillnader mellan GSM och 3G signalerna. Det finns nya neurovetenskapliga metoder (t ex brain imaging och brain stimulation) som skulle kunna användas för att undersöka ”elöverkänslighet”. Studier av effekter vid långtidsexponering och studier av effekter på barn saknas fortfarande. Sid 9

Hudcancern har ökat upp till 6 procent de senaste 20 åren.

Antalet svenska fall av den ovanliga men snabbväxande och livshotande hudcancerformen Merkelcellskarcinom har fördubblats på 20 år. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. För 20 år sedan startade också det första digitala mobilsystemet av artificiella mikrovågor GSM 900. Något år senare byggdes GSM 1800  ut och runt 2003 byggdes 3G ut och tusentals 3g-sändare (basstationer) placerades runt om i vår livsmiljö som sänder artificiella mikrovågor dygnet runt. Mikrovågor passerar genom väggar, samt genom vår hud och genom kroppens vävnader in till de inre organen. UV-ljuset kan ge hudcancer och det är ingen termisk effekt, varför skulle inte artificiella mikrovågor ha samma effekt på biologisk vävnad som UV-ljus båda typerna av våglängder tränger igenom huden.

De senaste decennierna har vi sett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre viktigaste formerna av hudcancer – malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer – ökar med cirka 5-6 procent per år.

Det finns dock ett stort antal ovanligare former av hudcancer som inte är lika välstuderade. En av de viktigaste ovanliga formerna av hudcancer är Merkelcellskarcinom (MCC, merkel cell carcinoma). Dessa hudtumörer är snabbväxande och livshotande vilket gör att en mycket tidig diagnos är avgörande.  (Källa Sahlgrenska akademin 2016-05-23    )

Värdlandsavtalet och vårt hemliga avtal med USA, ger USA fri tillgång till, att i hemlighet, utföra experiment på svenska befolkningen?

Det hemliga avtalet 2008:58 Ett säkerhetsskyddsavtal med USA som Jonas Hafström skrivit på, alltså inte regeringen.

 Värdlandsavtalet Ds 2015:39  och  Beslutet den 25 maj 2016

Men är USA verkligen en seriös och pålitlig vän för Sveriges bästa?  Här vill jag presentera vad  USA är kapabla till att i Hemlighet utföra experiment på människor

Det finns också många frågetecken kring den s k terrorattacken den 11 september 2011 mot World Trade Center där ungefär 3000 människor dog. Jag vill därför visa hur det ser ut när man spränger ner höga hus under kontrollerade former och sedan visa att tornen faller precis som vid en kontrollerad sprängning. Jämför  HÄR .
I filmen på tornen ser man i punkten 1:01 hur första tornet sjunker ihop. Vid 1:26 sjunker andra tornet ihop vilket är konstigt. Det brinner bara upptill, ändå sjunker hela tornet ihop. Genom tusentals små sprängladdningar (?) är det svårt att förstå att det som smäller är just sprängladdningar. Hade inte detta varit en kontrollerad sprängning hade tornen stått kvar som skelett och delar fallit ner på omgivande hus när flygplanen tränger genom huskroppen.

Ett tredje hus som inte träffades av något flygplan sjunker också plötsligt ihop. Varför?

Är det så, att USA inte drar sig för att döda sina egna för att driva igenom sina krig? Med detta land har alltså alliansregeringen, bakom ryggen på svenska folket, skrivit hemliga avtal, att USA får utföra experiment i Sverige under sekretess.

Tre gånger finns det misstanke om att NATO/USA spridit bakterier i dricksvatten i Sverige så att folk blivit sjuka och om jag inte minns fel dog en person. Varje gång detta hände var svenska försvaret just i det området med USA/NATO och hade militära övningar.

Första gången det hände var i Östersunds kommun 26 nov 2010. Mitt i vintern. förorenades dricksvattnet med den encelliga parasiten Cryptosporidiumen hominisi, en parasit som finns i varma länder. Hur hamnade den i Östersunds vattentäkt? Totalt beräknades uppåt 30 000 personer ha drabbats av smittan från parasiten. Vissa blev sjuka i flera omgångar. 65 personer blev så sjuka att de vårdades på sjukhus

I Skellefteå kommun i mitten av april 2011 inträffade ytterligare ett utbrott av Cryptosporidium hominis. Här kunde man inte säkerställa källan och  utredningen lades ner.

Senaste utbrottet skedde måndagen den 22 juni 2015, då förorenades  dricksvattnet i flera byar utanför Kristianstad.  NATO/USA hade vid  det tillfället övningar i Skåne.  Vid ett annat tillfälle fick plötsligt folk en mystisk svampsjukdom, också då hade NATO/USA haft övning i området.

Värdlandsavtalet ger USA/NATO fri tillgång till Svenskt territorium och med det hemliga avtalet som Sverige har skrivit på med  USA, kan USA utföra hemliga experiment på befolkningen i Sverige? Det intressanta är att det inte är regeringen som skrivit på avtalet, utan en privat person. Vad är skälet till det? Att regeringen skall slippa stå ansvariga för vad USA gör för experiment på svenska befolkningen i hemlighet?

Med tanke på den långa lista av experiment på människor som utförts av USA och deras intressenter genom åren, kan man misstänka att den påhittade svininfluensapandemin då WHO ändrade kriterierna för en pandemi, också var ett experiment. I så fall ett experiment som orsakade 100-tals fullt friska barn ett livslångt, svårt handklapp narkolepsi, med vaccinet Pandemrix som inte var väl undersökt.  Det Pandemrix vaccin som man köpt in till Sverige hade både squalene, höga doser av arsenik och tenn samt kvicksilver (som är ett konserveringsmedel)  i vaccinet. Med andra ord ett vaccin med starka gifter som man sprutade in subkutant, vilket tas upp direkt av blodet. Med den höga artificiella mikrovågsstrålningen, som öppnar den skyddande blod-hjärnbarriären, var det möjligt för dessa gifter att ta sig in i hjärnan och skada den?

 Allt fler barn får nu också kronisk värk enligt Smärtmottagningarna för barn och unga i Stockholm och Lund. Man undrar om de tidigare kända egenskaperna hos squalene som orsakat soldater i Gulfkriget muskelvärk, är orsaken?

Med tanke på att det inte var en pandemi enligt tidigare kriterier, har man svårt att förlika sig med dessa onödiga läkemedelsskador på vår unga generation med ett vaccin som inte var väl undersökt. Och hur är det med Gardasil, är det också experiment?  Gardasil innehåller ämnen som ger sterilitet och/eller fosterskador? Och varför propagerar Läkemedelsverket för ett vaccin mot virus, då man vet att virus muterar hela tiden och gör vaccinet  så småningom verkningslöst? Risken är att man istället blir mer infektionskänslig, då immunförsvaret inte uppdaterar sig successivt som är den normala anpassningen. till de ständigt nya varianterna av virus och bakterier, vilket Läkemedelsverket bör känna till.

Söker man på Google så dyker det upp mystiska sjukdomar över allt i världen. År 2015 i USA får barn en mystisk polioliknande sjukdom (D68) som plötsligt dyker upp från ingenstans. I Europa har fyra länder, däribland Norge, rapporterat tio fall av D68 i kombination med muskelsvaghet och/eller förlamning. I november upptäcktes viruset för första gången i Sverige. Hittills har smittan konstaterats hos sex svenska barn, dock inga med allvarligare symtom.

Galna ko-sjukan (CWD, Chronic Wasting Disease) har plötsligt drabbat älgar i Norge. Man hade tidigare konstaterat att älgar i Kanada hade smittats med galna ko-sjukan, men hur hamnade sjukdomen hos Norska älgar? I Sverige har vi en annan mystisk sjukdom som drabbar älgar i främst södra Sverige där USA/NATO sprider mest chemtrails.

Detta är bara ett  litet axplock över alla mystiska sjukdomar, infektioner som plötsligt dyker upp från ingenstans på alla möjliga ställen. Med den gedigna listan av experiment som USA kan uppvisa, skulle det inte förvåna ett dugg, om det mesta av mystiska sjukdomar kommer från USA och deras experiment.

Med den gedigna listan av experiment på människor, som utförts av USA och deras intressenter genom åren, kan man snarare misstänka att svenska befolkningen nu är USA:s försökskaniner för militära ändamål och annat? Det ligger ju nära till hands att misstänka det. Var förgiftningar av våra dricksvatten ett USA-experiment?  Vad blir det här näst, med de enorma mängder av kemikalier som USA/Monsanto sprider över Sverige och andra länder med flygplan? Jag betvivlar att spridningen har med minskningen av den globala uppvärmningen att göra, då det sprids intensivt när NATO/USA är här och använder svenskt territorium för militära ändamål.

.
Eftersom USA tillhör världens mest aggressiva land som har inskrivit i sin lag, att de får göra experiment i hemlighet på sin befolkning, så känner jag mig definitivt inte trygg med dessa avtal med USA. Blir folk sjuka, skadade eller dör  av experiment i vårt land, så får inte detta röjas om inte USA tillåter det. Ett litet utdrag ur avtalet:

2. Mottagarparten får inte förmedla eller röja sekretessbelagd information
till 1) personer som är medborgare i ett tredjeland, 2) internationella orga-
nisationer eller 3) allmänheten utan att sändarparten i förväg har gett sitt
skriftliga tillstånd.
3. Inget i dessa förfaranden ska tolkas som rätt att lämna ut, använda,
utbyta eller röja information om immateriella rättigheter förrän ett särskilt
skriftligt tillstånd har erhållits från innehavaren av dessa rättigheter.
 .

När Sverige skriver på Värdlandsavtalet den 26 maj 2016, ökar den militära strålningen markant redan dagen efter, likaså spridning av aerosola miljögifter från flygplan intensifieras. Chemtrailsspridning är ett exempel på ett hemligt experiment som myndigheterna förnekar, eftersom det är USA som bestämmer över sina rättigheter i Sverige, enligt avtal med Sverige.

Solveig Silverin

I hemlighet utförda experiment på människor utförda av USA

1997 undertecknade 88 medlemmar av Kongressmedlemmarna ett brev där man skulle utföra undersökning om huruvida man använt sig av biologiska vapen i Gulfkriget.

1996 Försvarsministeriet avslöjar att soldaterna som deltog i Desert Storm var utsatta för kemiska medel.

1995 Dr Garth Nicolson, understryker bevis för att biologiska ämnen som användes under Gulfkriget var tillverkade i Huston Texas och hos Boca Raton i Florida och testades på fångar inom Texas

1995 USAs regering erkände att de har erbjudit japanska krigsfångar och vetenskapsmän, vilka hade utvecklat mänskliga medicinska experiment, löner och immunitet mot att kunna ställas inför rätta i utbyte av data angående undersökningar av biologisk krigsföring.

1994 Senator John D. Rockefeller presenterar i en rapport om att under de 50 senaste åren har Försvarsministeriet använt sig av hundratusentals militärer vid mänskliga experiment och med internationellt använda farliga substanser. Material såsom senapsgas, nervgas, joniserad strålning, psykokemiska ämnen, hallucinogener och droger användes under Gulfkriget.

1994 Med en teknik som kallades ”gene tracking” upptäcker Dr Garth Nicolson vid MD Anderson Cancer Center i Huston Texas, att många av de veteraner som återvände från Första Gulfkriget ”Desert Storm” var infekterade av en form av Mycoplasma incognitus, en mikrob vanligt använd inom produktionen av biologiska vapen. Insluten i sin monekulära struktur består 40 % av en HIV-hinna, vilket tyder på att det är frågan om ett mänskligt tillverkat virus.

1990 Mer än 1500 6-månaders svarta och sydamerikanska bebisar i Los Angeles har blivit utsatta för ett ”experimentellt” mässlingsvaccin, vilket aldrig hade fått användningstillstånd inom USA. CDC påstår senare att föräldrarna aldrig blivit informerade om vilken sorts vaccin deras barn hade blivit utsatt för.

1987 Försvarsdepartementet konstaterar, att trots att man har förbjudit forskning och utveckling av biologiska ämnen, fungerar dessa fortfarande inom 127 inrättningar och universitet runt om i landet.

1986 I samband med tillvägagångssättet hos National Academi of Science, upptäcker man att HIV och VISNA är mycket liknande och delar samma strukturelle element, bortsett från ett litet segment vilket är nästan identiskt med HTLV. Detta leder till en spekulation om att HTLV och VISNA möjligen har förenats och producerat ett nytt retrovirus, till vilken ingen naturlig immunitet finns.

1986 Vid en rapportering till Kongressen upptäcker man att USAs regerings nuvarande generation av biologiska medel innefattas av: modifierat virus, naturligt uppkomna gifter och ämnen som uppkommit genom genetisk tillverkning och förändring av immunologisk karaktär, och förebyggande behandling för alla nuexisterande vacciner

1985 I tidningen Science (227:173-177), HTLV och VISNA, uppträder en fatal virus på får

1981 De första AIDS fallen konstateras bland homosexuella män i New York, Los Angeles och San Francisco. Man kastar fram en spekulation om att AIDS kan ha uppstått via Hepatitis B vaccinet.

1978 Man utför experiment med Hepatitis B vaccin med stöd av CDC. Man börjar i New York, Los Angeles och San Francisco. Man utvidgar försöksområdet och vänder sig till presumtiva homosexuella män.

1977 Vid Senatens utfrågning av Health and Scientific Research, bekräftar man att 239 bebygda områden har blivit kontaminerade med biologiska ämnen mellan 1949 och 1969. Några områden innefattas av San Fransisco, Washington DC, Key West, Panama City, Minneapolis och St Louis.

1975 Virussektionen vid Fort Detrick’s Center for Biological Warfare Research ändras till Fredrick Cancer Recearch Facilities och fungerar under överinseende av Nationel Cancer Institute (NCI). Det är här som ett speciellt viruscancerprogram sköts av den amerikanska sjöstridskraften, i avsikt att utveckla cancerförorsakande virus. Det också här som retrovirologerna isolerar ett virus för vilket man inte har någon immunitet. Senare fick det namnet HTLV (mänsklig T-cell leukemivirus).

1970 Man bildar en syntetisk biologisk agent under beteckningen H.R 15090. Projektet, som leds av CIA, utförs av Special Operations Division vid Fort Detrick, Arme’ns tophemliga biologiska vapenlaboratorium. Man spekulerar i om monukulär biologisk teknik kan användas för att producera AIDS-liknande retrovirus.

1970 USA intensifierar utvecklingen av ”etniska vapen” (Military Review, Nov. 1970) designade för att selektivt drabba och eliminera specifika etniska grupper vilka är misstänkta för genetiska olikheter och variationer inom DNA.

1969 Dr Robert MacMahan vid försvarsdepartementet, anhåller hos kongressen om att erhålla $10 US dollars för att utveckla, inom 5-10 år, ett syntetiskt biologiskt ämne för vilket ingen naturlig immunitet kan ges.

1968 CIA undersöker möjligheten att använda sig av dricksvatten genom att införa kemikalier i vattensystemet i Washington DC.

1967 CIA och försvarsministeriet emplementerar Projeck MKNAOMI, en framgångsrik uppföljning till MKULTRA, och den är ämnad att utgöra en milstolpe inom biologisk och kemisk krigsföring.

1966 CIA påbörjar sitt projekt MKOFTEN, ett program som testar de giftiga effekterna för varje drog. Man har använt sig av både människor och djur.

1966 Den amerikanska arme’n utvecklar en Bacillus subtilis variant niger och infekterar New Yorks tunnelbanesystem. Mer än en miljoner civila utsätts för detta då arme’ns vetenskapsmän fäller luftbubblor innehållande bakterierna in i ventilationsutrymmena.

1965 Påbörjar CIA och försvarsdepartementet Project MKSEARCH, ett program för att utveckla en möjlighet att manipulera det mänskliga uppträdandet vid använding av droger som påverkar sinnet.

1965 Fångar vid Holmesburg State Prison i Philadelfia utsattes för dioxin, den starkt giftiga kemiska komponenten som kallades Agent Orange och användes i Vietnam. Männen i studien utvecklade cancer, vilket indikerar på att Agent Orange hela tiden har varit en förmodad carciogen produkt.

1960 The Army Assistant Chief-of-staff for Intelligence (ADSI) utför fältundersökningar i Europa och Fjärran Östern. Kodnamnet för tester utförda på europeer är Project THIRD CHANCE; kodnamnet för den asiatiska befolkningen är Project DERBY HAT.

1958 LSD testas på 95 volontärer vid Army’s Chemical Warfare Laboratories för att utröna dess effekt på intelligensen.

1956 USAs militär släpper ut infekterade myggor med gula febern över Savannah, Ga och Avon Park i Florida. För att kunna följa upp varje test, fungerar arme’agenter som allmänna sjukvårdare så att de kan undersöka offren och se effekterna

1955CIA gör ett experiment där de försöker utröna möjligheten att infektera den mänskliga befolkningen med biologiska ämnen. Man släpper ut bakterier från arme’ns biologiska krigsföringsarsenal över Tampa Bay i Florida.

1955 Army Chemical Corps fortsätter med sin LSD undersökning, genom att forska i en potentiell användning av kemiska odugliga ämnen. Mer än 1 000 amerikaner deltog i testen, vilka fortsatte ända till 1958.

1953 USAs militär skickar ut moln innehållande zinkkadmiumsulfidgas över Winnipeg, St Louis, Minneapolis, Fort Wayne, Monocacy River Valley i Maryland och över Leesburg i Virginia. Deras avsikt var att undersöka hur effektivt de kunde sprida kemiska medel.

1953 En sammanslagning av arme´, sjöstridskrafter och CIA utför experiment för att utreda hur tiotusentals människor i New York och San Francisco reagerar på de luftburna bakterierna Serratia marcescens och Bacillus Glogigii.
(FAKTA: Serratia marcescens = infektion i njur- och luftvägar, ögoninfektioner, hjärnhinneinflammationer m.fl Bacillus Gogigii = finns ej beskriven)

1953 CIA instiftar projektet MKULTRA. Detta är ett 11 år långt undersökningsprogram i avsikt att tillverka och testa droger och biologiska offer används för tankekontroll och uppförande modificationer. Sex av dessa biprojekt innefattade tester på ofrivilligt utsatta människor.

1951 Försvarsdepartementet börjar med att använda sig av tillverkade bakterier och virus i luften. Detta pågår till 1969 och det finns farhågor om att människor i de intilliggande områdena har utsatts för dessa.

1950 Försvarsdepartementet planerar att man ska spränga kärnvapen i ökenområden och utsätta människor för nedfallet och se vilka medicinska problem det ger och hur höga dödsantal de förorsakar.

1950 I ett experiment för att utreda hur känslig en amerikansk stad kan vara för biologisk attack, sprayar USAs sjöstridskrafter moln av bakterier från fartyg över San Francisco. Man ska undersöka hur mottagliga människorna är för en infektion. Många blev sjuka med lunginflammationsliknande symptom.

1947 Överste E.E. Kirkpatrick från USAs Atom Energicommission avslöjar ett hemligt dokument (Document 07075001, January 8, 1947) där man konstaterar att företaget vill påbörja en studie där radioaktiva substanser införs intravenöst i människor.

1947 CIA påbörjar sin studie av LSD som ett potentiellt vapen att användas av den amerikanska underrättelsetjänsten. Man använder sig av både civila personer och militären både med och utan deras kännedom.
1946 Patienter på sjukhusen i Vancouver används som försöksdjur för medicinska experiment. För att ge det en tillåten benämning ändrar man orden ”experiment” till ”undersökningar” eller ”observationer” varje gång man reporterar om en medicinsk studie som används vid de inhemska veteransjukhus.

1945 Man startade projektet Paperclip. USAs inrikesministerium, arme´underrättelsetjänsten och CIA rekryterade nazistiska vetenskapsmän och erbjöd dem immunitet och hemlig identitet i utbyte mot att de arbetade för de tophemliga regeringsprojekten i USA.

1945 ”Program F” startades av USAs Atom Energikommission (AEC). Detta är den mest omfattande amerika studie över fluorets inverkan på hälsan, och vilka var de kemiska nyckelkomponenterna vid en atombombsproduktion. En av de giftigaste kemikalier man känner till är fluorid. Man har funnit att det förorsakar märkbara skadliga effekter på det centrala nervsystemet, men mycket av den informationen ingår under betäckningen nationell säkerhet, då man fruktar att ett lagförslag kunde underminera en fullskalig produktion av atombomber.

1944 USAS sjöstridskrafter använder sig av mänskliga objekt för att testa gasmasker och beklädnad. Personerna stängdes in i gaskamrar och utsattes för senapsgas och lewisite.
(FAKTA: Lewisinte är en färglös gas som blir gul i dess orena form. Lewisite tillverkades första gången 1918, och användes i första världskriget)

1943 I enlighet med Japans upprinnelse till ett fullskaligt krigsföringsprogram, påbörjades en undersökning av amerikanska biologiska vapen i Fort Detrick, MD.

1942 Chemical Warfare Service börjar experimentera med senapsgas på omkring 4 000 medarbetare. Experimentet pågick till 1945 och man använde sig av Sjudedags Adventister vilka hellre ställde upp som försöksdjur framom att utföra sina dagliga aktiviteter.

1940 Fyrahundra fångar i Chicago utsätts för malaria för att man ska kunna studera effekterna av nyutvecklade mediciner för att hejda sjukdomen. Nazistiska läkare berättade senare i Nyrnbergrättegången om denna amerikanska studie i avsikt att försvara sina egna handlingar under judeutrotningen

1935 Pellagra incidenten. Efter att miljontals människor dött i sjukdomen Pellagra under loppet av tjugo år, besluter sig USA att allmänna hälsoservicen ska hejda sjukdomen.
Chefen för instituet medger att han kände till de 20 år gamla fallen av Pellagra och att den förorsakades av brist på nicin, men man struntade i detta då de flesta som dog i sjukdomen tillhörde den fattiga svarta befolkningen. (FAKTA: Pellagra är en sjukdom som inträder om man inte får tillräckligt med niacin – en sorts B-vitamin – och tryptofan – en aminosyra – i dieten)

1932 Tuskegee Syfilis studien påbörjas. 200 svarta män med diagnosen syfilis har aldrig blivit informerade om sin sjukdom och de har nekats behandling. Istället har de använts som mänskliga försöksdjur, där man har följt med utvecklingen av sjukdomen och dess symptom. Alla dog småningom i syfilis. Deras familjer underrättades aldrig om att man kunde ha gett dem en behandling.

1931 Dr Cornelius Rhoads infekterar mänskliga varelser med cancerceller, under beskydd av Rockefeller Institutet för Medicinska Undersökningar. Senare fortsätter man med att grunda U.S. Army Biological Warfare i Maryland, Uthah och Panama och de går under benämningen U.S. Atomic Energy Commission. När han väl är där påbörjar han en rad bestrålningsexperiment på ameikanska soldater och civila sjukhuspatienter.

Hjärnan krymper av mobilen

Man känner till att hjärnan krymper vid långvarig stress. Den 15 oktober 2016 publiceras en artikel där, forskarna upptäckt i flera studier att hjärnan krymper av mobilstrålningen eller mobilanvändningen. Det är i och för sig inte konstigt. Man kände redan till i slutet på 1990-talet att 3G-strålningen påverkar hjärnan och ger bland annat sömnproblem, vilket bör tolkas som att hjärnan stimuleras/stressas av strålningen. Vid långvarig påverkan kan inte hjärnan kompensera för denna ständiga hjärnstress, vilket så småningom leder till utmattningssyndrom eller i värsta fall elöverkänslighet. Dessa två sjukdomar är bland annat orsaken till den ökande långtidssjukskrivningarna enligt Örebro Landsting  Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest.

Forskning visar att vår hjärna kan förändras eller till och med krympa av att vi ständigt är uppkopplade med mobiler, läsplattor och datorer. I en rapport från Internetstiftelsen använder var tredje tvååring internet och bara tre procent av befolkningen saknar mobil.

Nu visar forskning att våra hjärnor kan förändras av att vi numera så intensivt använder internet, inte minst i våra mobiler. Vissa studier tyder till och med på att delar av hjärnan bokstavligen krymper, något som man tidigare sett som ett resultat av långvarig stress.

Eftersom man redan tidigt kände till att strålningen påverkar hjärnan, kan man misstänka att det är främst strålningen som stressar hjärnan och inte företeelsen att man tar in mycket information. Under evolutionen har hjärnan vuxit hela tiden på oss människor, att påstå att det är något positivt att hjärnan krymper bör man ta med en nypa salt. Man har sett att långtidsminnet försämras, vilket definitivt inte är positivt. Det tyder på en tillbakabildning av vår intelligens, som kan leda till oförmåga att se sammanhang utifrån tidigare erfarenheter eftersom man inte kommer ihåg sina erfarenheter. Det kreativa tänkandet kommer att minska, då vi behöver kunskaper för att skapa nya idéer och lösningar på olika problem. Vi behöver kunskaper för att utvecklas, både som individer men också för att skapa fungerande samhällen. Minns man inte det man lärt sig, kan man omöjligen fungera som en normalt begåvad människa. IQ kommer att minska dramatiskt

Solveig Silverin, miljöingenjör