Den allmänna ohälsan ökar långt mer dramatiskt än hjärntumörer, med en symtombild som liknar mikrovågssjukan

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Massmedialt uppmärksammar man med dramatik att hjärntumörerna ökar. Antalet patienter är dock få i förhållande till all övrig ohälsa, endast  0,06 % (C71, D32, D33) av befolkningen år 2017, vilket är 6406 individer. Jag menar inte att förringa att antalet … Läs mer

Den intellektuell förmåga har minskat i hela befolkningen sedan 2001

Galleri

Socialstyrelsens diagnosstatistik per 100 000 invånare, hela riket, båda könen i alla åldersgrupper mellan åren 2001 och 2017, för diagnoserna R40-R46.  Symtom och sjukdomstecken avser intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende. Försämrad intellektuella förmågan visar en dramatiskt ökande trend i … Läs mer

Följande dokument, daterat maj 1979, hittades den 7 juli 1986, i en IBM-kopiator

Galleri

1979 Följande dokument, daterat maj 1979, hittades den 7 juli 1986, i en IBM-kopiator som köptes i en överskottsförsäljning. Utdrag från ”Se en blek häst” av William Cooper, Light Technology Publishing, 1991. https://www.syti.net/GB/SilentWeaponsGB.html?fbclid=IwAR35vCQOIQdYBDpDKMr59 dKQWUuYAfhHC6Siqi3Vz-5aqX_ulkYftC03kVQ   TOP SECRET Silent weapons for quiet … Läs mer

Dämpning av radiovågor i troposfären

Galleri

http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:659323/FULLTEXT01.pdf Båda varianterna är beroende av bärvågens frekvens, och därmed också har begränsad bandbredd (överföringskapacitet = symbolhastighet = modulationstakt (datatakt)) samt att det för det mesta endast sker en (1) reflektion, egentligen avböjning, i jonosfären mellan sändare och mottagare. ”Ping-pong-varianten” … Läs mer

Digitalisering till vilket pris som helst?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Ett debattinlägg Digitalisering betyder också teknikomställning. Vad jag förstått ligger digitaliseringen och teknikomställningen främst i industrins intresse. Mobilindustrin tvingar in oss i ett svagt och sårbart samhälle, utan kommunikation för alla medborgare. Teknikomställningen har bland annat lett till, att Telia … Läs mer

Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

Galleri

Publicerad: 2002-04-29 Artikel av Jon Weman Ju mer vi är tillsammans  Sören Gyll, nu boss för Svenskt Näringsliv, satsar inga särskilda kampanjpengar på en borgerlig valseger i höst. Men utanför mediernas strålkastarljus jobbar man på andra sätt. Jon Weman om … Läs mer

5G – När skall denna miljöfrämmande elektromagnetiska strålning tillståndsprövas enligt Miljöbalken?

Galleri

Svar från Post- och Telestyrelsen (PTS)  gällande 5G-tekniken. Av PTS svar framkommer det att vissa frekvensband inom 5G, kommer att sända som radiolänkar på marknivå, alltså som koncentrerade strålar med hög energi. * Svar från PTS. Det mest korrekta svaret … Läs mer

Satelliter för 5G (svenska)

Galleri

Googleöversättning från originaltexten Satelliter för 5G Följande är också publicerat på Mobil Task Force hemsida, här: http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency ____________________ Kära vänner, Jorden behöver din hjälp. Nu. Många är överfall på vår planet. Oceanerna-Jacques Cousteau sa det redan 1970-dör. Den majestätiska vildmarken … Läs mer

Ökad belastning inom den psykiatriska sjukvården

Galleri

Statistik från Socialstyrelsens databas åren 2001 till 2016 se mer under fliken Socialstyrelsens statistik. Den ökande belastningen av patientbesök per 100 000 invånare i den öppna specialvården, visar en hög belastning för patientgrupperna F90-98 mellan åren 2001 och 2016. Därtill … Läs mer

Svar från PTS, när mobilsystemen började byggas ut

Galleri

Mina frågor är kursiverad text. PTS började tilldela tillstånd för användning av radiosändare eller radiosändare inom visst frekvensutrymme för följande radiosystem: NMT            1983 (beslut av Televerket) GSM900       1992 GSM1800     1997 3G              2000 4G              2008 5G              2018 (testtillstånd i geografiskt begränsade områden) … Läs mer

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalken

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

MILJÖBALKENS MÅL KAN ÅSIDOSÄTTAS Miljöbalkens mål kan åsidosättas med Bevisbörderegeln, 1§ 2 kapitlet MB och åsidosättas av regeringens beslut enligt 10 § 2 kap MB. 1 § Bevisbörderegeln: När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana … Läs mer

Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Galleri

Önskar får svar på följande: 1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig? 2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså … Läs mer

Dr Leif Salford – Det största biologiska experimentet någonsin

Galleri

Eftersom Allan Frey, vars arbete också framhävs här, upptäckte 1975 att mikrovågsstrålning leder till att blod-hjärnbarriären läcker ut, har minst ett dussin laboratorier över hela världen bekräftat denna effekt. För närvarande görs den mest aktiva forskningen på Lunds universitet i … Läs mer

Miljöhälsorapport 2017

Galleri

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/ Miljöhälsorapport 2017 är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett viktigt underlag för rapporten är resultaten från miljöhälsoenkät 2015, där närmare 40 000 personer i åldern 18–84 år har besvarat frågor om miljörelaterade … Läs mer

Djur har förmåga att registrera extremt svaga elektriska och magnetiska fält

Utvalda

Att känna av extremt svaga elektriska- och magnetiska fält är inget nytt inom djurvärlden. SVT film visade i sin  film om hur djur tänker som  visade hur hajungen flydde magnetfälten.

I djur finns det en grupp proteiner som heter cryptochromer som är viktiga för att djur ska kunna känna av elektromagnetiska fält. Kryptokromer (från den grekiska κρυπτό χρώμα, dold färg) är en klass av flavoproteiner som är känsliga för blått ljus. De finns i växter och djur. Kryptokromer är involverade i de dygnsrytmen av växter och djur, och avkänningen av magnetfält i ett antal arter. Kryptokromer är en grupp biologiska pigment hos ett flertal organismgrupper som är känsliga framför allt för blått ljus. De har flera likheter med vissa enzymer som reparerar DNA som skadats av ultraviolett ljus, vilket gör att man tänker sig att de från början utvecklats för att hjälpa organismen att känna av sådant ljus för att kunna undvika att få för mycket av det. Förutom sin funktion som ljuskänsligt pigment har även kryptokromer en aktiv roll i de processer som alstrar själva dygnsrytmen. Referens

Det är inte konstigt om folk blir sjuka av strålningen, det är snarare anmärkningsvärt att inte fler blivit sjuka så hög som mikrovågsstrålningen nu är i livsmiljö. Eller man kan kanske säga så här, att folk verkligen blir sjuka av strålningen, vilket syns på att sjukskrivningarna ökat dramatiskt, men läkarna förbjuder dem att säga vad de blir sjuka av eller så förstår de inte själva vad de blir sjuka av. Kan Socialstyrelsen acceptera att läkarna inte rapporterar in alla cancerfall till cancerregistret då är det också fullt acceptabelt att ljuga om alla som blir elöverkänsliga, alltså flyr fälten som hajungen gjorde när de höll en magnet nära ungen som befanns i dvala och som då fick panik och slets sig loss när den kände magnetfälten. Magnetfält som var så svaga att dessa människor inte kände den, men en elöverkänslig person hade kanske känt dem som hajen?

Lunds universitet tar upp om  djurs elektriska sinnen HÄR

Hajar visar på att de reagerar med stort obehag på relativt svaga magneter i förhållande till människan.  I slutet på denna film om hur djur tänker ser man att hajar reagerar kraftigt på en magnet. Elöverkänsliga reagerar också kraftigt på elektriska och magnetiska fält. Frågan är om strålskadan elöverkänslighet beror på att det skydd som evolutionen utvecklat mot elektromagnetisk strålning då vi ”klev upp på land” blivit skadat. Hos hajen kallas detta sinnesorgan för Lorenzinis ampuller som sitter på huvudet.

Alla djur samt mäniskan är elektriska

Alla djur är elektriska, eftersom nervsystemets och musklernas aktivitet ger upphov till svaga elektriska strömmar. Men en del fiskar har särskilda elektriska organ, oftast bestående av modifierade muskelceller. Elorganen är specialiserade till att producera elektriska strömmar. Dessa tämligen svaga strömmar använder fiskarna bland annat för att hitta sitt byte och för att kommunicera med varandra. Vissa arter avger dessutom starkare strömmar som används till försvar och bytesfångst (se nästa svar). Alla dessa fiskar har särskilda sinnesorgan som känner av elektriska strömmar med hjälp av så kallade elektroreceptorer. Till de fiskar som har både elorgan och strömkänsliga sinnesorgan hör ett stort antal arter bland benfiskarna (teleosterna), den stora grupp till vilken våra flesta matfiskar hör. Dessa elektrosensitiva fiskar lever framför allt i grumliga tropiska sötvatten, där det är svårt att orientera sig med hjälp av synen. En del rockor, bland annat darrockan (se nästa svar), är också försedda med både elorgan och elektroreceptorer.

Sinnesorgan som känner av elektriska strömmar har också påvisats hos många djur som saknar elorgan. Dessa sinnesorgan användes till att lokalisera de (ovan nämnda) strömmar, som nervsystemet och musklerna alstrar hos bytesdjuren. Till dessa elektrosensitiva djur hör många fiskar, bland andra hajar och rockor, vissa benfiskar och lungfiskar samt störfiskar, inklusive den ovan avbildade skedstören. Hos groddjuren har ett elektriskt sinne påvisats hos vissa salamandrar (stjärtgroddjur). Till dem hör den grottlevande och nästan blinda olmen som borde ha stor nytta av ett elsinne. Bland däggdjuren har ett elektriskt sinne påvisats bland kloakdjuren, hos näbbdjuret och två myrpiggssinarter. Nyligen har man också ganska övertygande visat att guayanadelfinen Sotalia guianensis reagerar på elektriska strömmar. Kanske finns det ett elektriskt sinne hos fler vattenlevande däggdjur.

Man påstår dock med säkerhet att landlevande djur inte har ett elektrisk sinne, men bland annat fåglar navigerar efter jordens magnetfält. Med säkerhet kan man nog säga att forskningen i denna fråga ligger långt efter, men p g a mobilstrålningen från master, är man nog heller inte intresserad av att fördjupa kunskapen? Det  skulle ställa till problem för industrin. Det som är genomgående hos elöverkänsliga är att de främst vill skydda huvudet, det är där strålningen registreras mest, ger mest obehag. Som en gång vattenlevande djur borde vi ha kvar detta sinnesorgan som evolutionen skärmat av eller tillbakabildat, men skulle det väckas till liv igen vid vissa förutsättningar?

Biokemin är mycket komplicerad och sofistikerad och teknikhögskolornas ”tekniknördar”, saknar viktig biologisk kompetens för att kunna skapa framtidens hälso- och miljövänlig teknik. Vore det inte på sin plats att ställa krav på en relevant forskning på elöverkänslighet, för att förstå hur skadan uppkommit och för att undvika att fler skadas? Eller vet man hur skadan uppkommit, men undviket relevant forskning som bekräftar skadan då den trådlösa tekniken riskerar förbjudas av hälsoskäl?