Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Postad första gången

Daily Digest – John O. Brennan Speaks to CFR on Chemtrails

Tanken är att sprida chemtrails i stratosfären säger han, som en reflektion mot solljuset. Men vad som händer är att mikrovågorna kommer att reflekteras tillbaka till jorden. Normalt försvinner de ut genom atmosfären. Att reflektera tillbaka mikrovågorna till jorden är med säkerhet syftet med aerosols spridning av metallpartiklar. Det är därför man lobbar intensivt för GMO-grödor som är resistenta mot aluminium. Vad som händer med övrig naturmiljö, med höga gifthalter av aluminium i våra limniska vatten  eller förgiftning av grundvattnet tycks man inte bry sig om. Eller vad som  händer med allt övrigt biologisk liv och människors hälsa struntar de i.

2 dec 2013 ab (2)

 

Satellitbild 12 december 2013

Chemtrailsspridningen har ökat dramatiskt de senaste åren, men började i samband med utbyggnaden av 3G. Filmen: Satellitbilder bevisar spridning av aerosola miljögifter från flygplan – film till alla politiker
Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor. Se bilder HÄR

Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt aerosola miljögifter över främst södra Sverige året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i norra Tyskland och Polen, samt Danmark, Holland och England. Dock har spridning av chemtrails ökat markant över Svealand de senaste åren. Chemtrailsspridning sker även över Sardinien (Italien) där det också står en LOFAR-antenn. Det måste finnas en logisk förklaring varför man sprider chemtrails, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen faller till viss del även ner över Sverige.

En av mina teorier är att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Lägre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor, vilket sänker fältstyrkan för kommunikationssystemen 3G och 4G. Kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan för mikrovågorna och täckningsgraden för 3G och 4G. Det är logiskt att det skulle kunna vara så. Påfyllning sker hela tiden, vilket syns på satellitbilderna.

Den andra teorin är, att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Vilket också är helt logiskt. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden. När man sänder med längre våglängder nyttjar man den naturliga jonosfären som ligger på högre höjd och fungerar som en spegel,vilket reflekterar tillbaka radiovågorna till jorden.

Jag hittade detta patent nedan den 2016-04-09, vilket styrker min teori om att man tillverkar en artificiell jonosfär, genom att bestråla artificiella moln.

United States Patent 4,686,605
Eastlund August 11, 1987

361/231

Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär
abstrakt
Den metod och anordning för att ändra åtminstone en vald område som föreligger normalt ovanför jordens yta. Området exciteras av elektroncyklotronresonans uppvärmning att därigenom öka sin laddade partikeldensitet . I en utföringsform är cirkulärt polariserad elektromagnetisk strålning som sänds uppåt i riktning i huvudsak parallellt med och längs fältlinjen som sträcker sig genom området för plasman som skall förändras. Strålningen sänds med en frekvens, som exciterar elektroncyklotronresonans för värme och accelerera de laddade partiklarna. Denna ökning i energi kan orsaka jonisering av neutrala partiklar som absorberas i den del i området och därigenom öka den laddade partikeldensitet i området.

Eftersom man sprider chemtrails året om även på vintern, fungerar dessa artificiella moln som lock och hindrar avkylningen av jorden under vinterhalvåret. Skapar man ett metallskikt fungerar ”metallfilten” som en reflektor och reflekterar värmen tillbaka till jorden, och kylan reflekteras bort från jorden precis som apotekets räddningsfilt av aluminium, men i jätteformat.

Om båda teknikerna används

1.öka fältstyrkan med metaller i lufthavet

2. skapandet av artificiella moln vintertid,

då värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär.

Nästa miljöproblem är, att kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, då måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium. Även om jordens vanligaste metall är aluminium är det bundet och inte tillgängligt för växter. Aluminium är giftigt för både växter och djur. Eftersom man troligen sprider aluminium i tillgänglig form har Monsanto skapade  GMO som är resistent mot aluminium. Det är också Monsanto som tillverkar chemtrailen som sprids.

Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger troligen ihop. Tre gigantiska miljöförstörare, en industriverksamhet som hänsynslöst riskerar att skada och i värsta fall utplåna större delen jordens nuvarande liv om det inte stoppas.

Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer. Mobilstrålningens mikrovågor öppnar blod- och hjärnbarriären, vilket gör att dessa höga aluminiumhalter, som vi nu får i oss från chemtrailsspridningen, passerar igenom den skyddande blod- och hjärnbarriären, vilket kan leda till att stor del av befolkningen kommer att bli senil dementa som exempelvis få alzheimers.

Allvarliga skador på både däggdjur och sjöfågel har sedan en längre tid konstaterats i Blekinge, Skåne, Öland och på västkusten. Här sprids det som mest intensivt chemtrails, men här har man troligen också hög strålning från antennerna LOFAR och LOIS.  Man säger att de bara lyssnar av universum, men då kan man undra varför de hela tiden sprider chemtrails över dessa antenner. Täcker man för med moln, då hindrar man avlyssningen av rymden. Älgdöden är ett stort problem i Blekinge, så stort att landshövdingen där vädjat om mer forskning, för att förstå den mystiska älgsjukan.

Slutsats, när man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, enorm miljöförstöring, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men de saknar även klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Referenser
– Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor.
Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomät-
metoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala
och LOIS Space Centre,Växjö
*
Institution för rymdfysik IRF
*
Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarbete_USA_vs_
Sverige_2007
*
H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced
in House – IH)
*
Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya
radiomätmetoder
*
Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga
ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den
globala uppvärmningen.
*
Linköping University Climate Engineering Programme
(LUCE)
*
Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola
*
Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska
högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor
__________________________________________________

 

Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor  Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé. Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) Sjukdomsläget hos vilt årsrapport 2009SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) Sjukdomsläget hos vilt årsrapport 2009

 

Publicerat i Chemtrails, HAARP-LOIS-LOFAR-EISCAT, Klimatbluffen?, Klimatförändringarna, Mobilindustrin - skurkindustri, Mobilstrålning - Miljöskandal, Tvångsbestrålningen

Tillförlitliga biomarkörer som identifiera elöverkänslighet

Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder (Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P.)

Publicerad: 2015-04-30:251-71

Abstrakt

En stor del av den oenighet som råder om orsakerna till elöverkänslighet (EHS) och multipel kemisk känslighet (MCS) ligger i frånvaro av både erkända kliniska kriterier och objektiva biomarkörer för allmänt accepterad diagnos.

Sedan 2009 har vi prospektivt (studerat samband mellan olika riskfaktorer och en viss sjukdom) undersökt kliniskt och biologiskt, 1216 självrapporterade fall av elöverkänsliga och/eller MCS  i ett försök att få svar på båda frågorna.

Vi redovisar nu våra preliminära data, baserat på utvärderingar på 727 personer, av 839  inskrivna fall: 521 personer (71,6%) hade diagnosen EHS, 52 (7,2%) hade MCS, och 154 (21,2%) hade både EHS och MCS. Två av tre patienter med EHS och/eller MCS var kvinnor; medelålder var 47 år.

Inflammation tycks vara en viktig process och effekt till följd av elektromagnetiska fält (EMF) och/eller kemiska effekter på vävnader. Histaminfrisättning är potentiellt en viktig indikator på inflammation. Vi mätte därför systematiskt histaminet i blodet hos patienterna.

Nära 40% hade en ökning av histamin i det cirkulerande blodet.(speciellt när båda EHS och MCS var närvarande), vilket tyder på att en kronisk inflammatorisk respons  kan detekteras hos dessa patienter.

Oxidativ stress är en del av inflammation och är en viktig bidragande orsak till skador och symtom. Nitrotyrosin(1), är en markör för både peroxinitrit (ONOO ° -) produktion och öppning av blod-hjärnbarriären (BBB), ökade i 28% av fallen.

Protein S100B(2), en annan markör av BBB-öppning ökades hos 15% av patienterna. Cirkulerande autoantikroppar mot O-myelin detekterades hos 23%, vilket indikerar att EHS och MCS kan förknippas med autoimmun respons. 

Djurförsök bekräftar en ökningen av Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner(3) under påverkan av EMF. Både Hsp27 och/eller Hsp70 fann vi att det ökade hos 33% av patienterna.

Eftersom de flesta patienter rapporterade kronisk sömnlöshet och trötthet, undersökte  vi i urin under 24 timmar, 6-hydroxymelatonin sulfat(4) (6-ohm) / kreatinin-förhållandet och fann att det minskades (<0,8) i alla undersökta fall.

Slutligen, med tanke på självrapporterade symtom på elöverkänslighet och MCS, mätte vi slutligen hjärnans blodflöde (BBF) i de temporala lober i varje enskilt fall. Med pulsat  ultraljud avbildades ett visst skikt av storhjärnan grafiskt (tomosphygmography).

Båda sjukdomarna uppvisar hypoperfusion i capsulothalamic (reducerat blodflöde genom thalamus , vilket kan leda till vävnadsskada eller celldöd, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet (ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer och där känslocentrumet finns) och thalamus.

Våra resultat uppvisar att en tydlig diagnostisering är möjlig, att EHS och MCS objektivt kan karaktäriseras och rutinmässigt genom kommersiellt tillgängliga enkla tester. Båda sjukdomarna verkar involvera inflammation relaterad hyper histaminemia, oxidativ stress, autoimmun reaktion, capsulothalamic hypoperfusion och öppning av blod-hjärnbarriär, och ett underskott  av metaboliskt tillgängligt melatonin, vilket tyder på en risk för kronisk neurodegenerativ sjukdom alltså MS. Slutligen gemensam co-förekomst av EHS och MCS tyder starkt på en gemensam patologisk mekanism (sjukdomsrelaterade processer).

Bilaga

1. Nitrotyrosin är en produkt av tyrosin nitrering förmedlas av reaktiva kvävearter såsom peroxinitrit anjon och kvävedioxid . Nitrotyrosin identifieras som en indikator eller markör för cellskada, inflammation samt NO (kväveoxid) produktion. Nitrotyrosin bildas i närvaro av den aktiva metaboliten NO. Allmänt i många sjukdomstillstånd, ökar oxidativ stress produktionen av superoxid (O2 -) och NO formnings peroxinitrit (ONOO -) en destruktiv friradikal oxidant [2] Produktionen av ONOO är i stånd att oxidera flera lipoproteiner och nitrerande tyrosinrester i många proteiner.

2.Protein S100B  Många patienter uppvisar betydande symtom, funktions-och/eller aktivitetsnedsättning lång tid efter trauma. S100B är ett protein, rikligt förekommande i gliaceller och Schwannceller, som »läcker ut« från skadad hjärnvävnad till blodet där dess halt kan analyseras. S100B kan därmed användas som »biokemisk markör av hjärnvävnadsskada«. Vi har kritiskt granskat de studier (sammanlagt 15) som använt S100B för prediktion av besvär, funktions- och aktivitetsnedsättningar längre tid (>3 månader) efter traumat. Studierna visarvarierande och delvis motsägande resultat. En möjlig delförklaring kan vara att man inte tagit hänsyn till S100B:s dynamiska egenskaper (snabb ökning i blodetmed maximal koncentration1–2 timmar efter trauma, därefter snabb minskning med »klinisk« halveringstid på några timmar). Nya prospektiva studier behövs för att adekvat beakta S100B:s marköregenskaper (med hänsyn till tiden mellan trauma och provtagning och till koncentrationen för källor utanför CNS). Resultaten behöver valideras i ytterligare studier.

3. Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner Molekylära chaperoner: En familj cellproteiner som förmedlar korrekt sammansättning och sönderdelning av andra polypeptider, och i vissa fall byggande av oligomera strukturer, men som själva inte ingår i de slutgiltiga strukturerna. Man antar att chaperonproteiner medverkar till polypeptiders självkonstruktion genom att hindra alternativa sammansättningsförlopp som skulle producera icke-funktionella strukturer. Några klasser av molekylära chaperoner är nukleoplasminer, chaperoniner, HSP70-stressproteiner och HSP90-stressproteiner.

  HSP70-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner som finns både hos prokaryoter och ett flertal avdelningar av eukaryota celler. Det föreligger bevis för att dessa proteiner kan samverka med polypeptider i ett antal olika uppbyggnadsförlopp, så att bildande av icke-funktionella strukturer förhindras.

 HSP90-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner vars medlemmar medverkar i steroidreceptorers signalöverföringsmekanism.

4 6-hydroxymelatonin sulfat  Immun av 6-hydroxymelatonin sulfat i humanplasma och urin: avskaffande av urin 24-timmarsrytm med atenolol. (Arendt J , Bojkowski C , Franey C , Wright J , Marks V ) En bedömning av de rytmiska egenskaper av melatonin utsöndring hos människa och andra arter kräver bestämningen av 24-h sekreprofiler. Mätning av en stor utsöndras metaboliten skulle tillåta icke-invasiv undersökning av tallkottkörteln funktion, som gäller i synnerhet för barn och långtids dygnsrytm studier. Denna rapport beskriver en enkel och snabb RIA för 6-hydroxymelatonin sulfat i human plasma och urin. Fysiologiska studier visar att både plasma och urin nivåer av 6-hydroxymelatonin sulfat nära besläktade med plasma melatonin, och att urin 24-h rytm avskaffades av beta 1-adrenerga anagonist atenolol.

 


Publicerat i Tvångsbestrålningen

Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen)

Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat.

Provokationsstudierna går ut på att en grupp individer, som säger att de är elöverkänsliga, skall kunna svara på frågan om de akut, på några minuter, kan bli medvetna om, att de får medicinska störningar av provokationsfälten. Det är frågan forskarna ställer i dessa provokationsstudier.

Forskarna har inga som helst medicinska belägg, att det verkligen är elöverkänsliga personer de använder i dessa provokationsstudier. Det kan lika väl vara industrins lobbyister som anmäler sig som elöverkänsliga. Alltså redan där faller studien som vetenskapligt välgjord. I en studie valde t o m forskarna testpersoner som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilen. Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Men elöverkänslighet är ingen termisk effekt. Elöverkänsliga är dessutom inte hög-intensivanvändare av mobilen eftersom de blir sjuka av mobilstrålningen. Elöverkänslighet är en neurologisk störning som påverkar hela kroppsfunktionen negativt.

Det är också viktigt att påpeka, att människan saknar receptorer (ett sinne) för att känna mikrovågsstrålning, därför är det en medicinskt störning i kroppsfunktionen, som gör att elöverkänsliga personer reagerar på artificiell radiofrekvent strålning och blir sjuka.

En medicinsk störning har inte ett likartat reaktionsmönster hos olika individer och inte ens för samma individ vid olika tillfällen. Det är därför omöjligt att erhålla ett signifikant resultat. Varför hänvisar expertmyndigheten SSM då till dessa studier och påstår att de är välgjorda och seriösa? Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten känner mycket väl till att individer reagerar individuellt, eller gäller det inte elöverkänsliga? I så fall, varför just inte elöverkänsliga?

Därför undrar jag, kan ni tjänstemän på respektive ansvarig myndighet, vetenskapligt belägga att olika individer reagerar exakt lika och lika snabbt för olika allergener i denna typ av provokationsstudier? Finns det någon sjukdom alls, där individerna reagerar exakt lika snabbt och på likartat sätt på några minuter?  Om inte, varför förväntas just elöverkänsliga göra det?

Olika allergener skall här jämställas med olika typer av frekvenser av artificiell radiofrekvent strålning. Olika frekvenser av elektromagnetisk strålning har olika egenskaper och artificiell mikrovågsstrålning har många olika egenskaper, på grund av att den samverkar med flera olika frekvenser, samt är modulerad. Av vilken anledning förväntas äkta elöverkänsliga individer reagera exakt lika snabbt på en viss typ av frekvenser. Inte ens kattallergiker reagerar exakt lika snabbt på en viss katt i denna typ av provokationsstudier. Eller kan ni hänvisa till vetenskapliga studier som bevis för detta? I så fall begär jag att ni hänvisat till dessa provokationsstudier.

Den erfarenhet som finns hos  äkta elöverkänsliga personer, är att det kan dröja flera timmar och dagar innan en elöverkänslig person känner sig sjuk av exponeringen, samt att det kan vara olika för samma individ, beroende på hur påverkad personen är just vid tillfället. Hur många personer har inte gått med cancer i kroppen under flera år, utan att känna sig sjuk?  Eller alla dem som har högt blodtryck utan att de märker det?

Det här vet man redan

ICNIRP International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection, skriver i Healthphysics 82(4):540‐548;2002: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”. 

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

Det har funnits forskning, som visat på medicinska störningar hos elöverkänsliga, bl a en studie visar, att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: Elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Varför har man inte fördjupat dessa studier?

Det finns få medicinska utredningar gjorda på elöverkänsliga. Undertecknad tillhör dem som genomgick en grundlig utredning vid Bollnäs sjukhus. Jag är var vid den tiden, när utredningen gjordes, en mycket vältränad friluftsmänniska och ansåg mig ”frisk som en nötkärna” före jag blev bildskärmsskadad och elöverkänslig. Utredning visade bland annat en lågfunktion i sköldkörteln, extrem B12 brist samt syrebrist i musklerna, vilket uppkommit efter bildskärmsskadan .

Sköldkörteln tillhör de organ som oftast strålskadas, vilket man sett. Många elöverkänsliga har fått sköldkörtelproblem. Men det kanske mest intressanta man fann i den medicinska utredningen, var att jag hade syrebrist i musklerna, vilket sedan  Magda Havas i sin forskning långt senare upptäckte, Syrebrist i kroppen då röda blodkroppar, klumpar ihop sig.

Trots att jag var vältränad och hade god kondition, hade jag syrebrist i musklerna vid vila, vilket ledde till mjölksyrabildning vid minsta ansträngning och mjölksyra i musklerna som ger smärta och värk, vilket varenda idrottare vet hur det känns. Det skulle också kunna ge svar på varför så många har värk i kroppen. Vad händer medicinskt vid långvarig och ständig syrebrist?

Den extrema tröttheten som elöverkänsliga drabbades av, kan bero på syrebrist i hjärnan. Varför fördjupas inte denna forskning på elöverkänsliga? Både trötthetssymtom, utmattningssyndrom, samt svårt att koncentrera sig, kan bero på syrebrist i hjärnan på grund av strålningen. Varför utreds inte detta?

Man har i provokationsstudierna valt personer som sagt att de var elöverkänsliga, men de har inte tagit fram någon medicinskt test, en indikatorparameter, som kan bekräfta att testpersonerna verkligen kan vara elöverkänsliga. Men det beror ju på, att man inte varit intresserad av en seriös forskning. Variabeln, att man säger att man är elöverkänslig,  är därför så svag, att det inte går att göra en provokationsstudie på så lösa grunder.

Alla variabler som borde vara överensstämmande för denna typ av provokationsstudier, skiljer sig hos testindividerna, vilket gör att man omöjligen kan få ett signifikant resultat. Men det är kanske det man eftersträvar?

Dessa variabler skiljer testindividerna åt:

  1. Individerna reagerar olika snabbt på olika fält. En del individer reagerar flera timmar efteråt, vilket också andra överkänsliga och allergiska personer gör på olika produkter. Detta har inte forskarna beaktat!
  2.  Individerna reagerar olika kraftigt eller inte alls på olika typer av EM-fält precis som andra överkänsliga personer. Pälsdjursallergiker exempelvis reagerar olika starkt på olika katter. Detta har inte forskarna beaktat i dessa provokationstester.

Den enda studie som gjorts på en någorlunda homogen grupp elöverkänsliga individer är den som gjordes 1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.
Man tog först fram en testgrupp som reagerade likvärdigt på samma typ av elektriska fält. Resultatet blev ett 100 % -igt signifikant vetenskapligt belägg, att personer blir sjuka (får onormal kroppsfunktion, känner sig inte friska) när de utsätts för elektromagnetisk strålning och fält.

Provokationsstudierna belägger enbart en sak, att olika individer, som säger sig vara elöverkänsliga (där man inte medicinskt har styrkt att det verkligen är elöverkänsliga personer som ingår i testet), inte akut på några minuter kan bli medvetna om medicinska störningar i kroppsfunktion. På vilket sätt belägger detta med säkerhet, att det inte finns ett samband mellan äkta elöverkänsliga individers ohälsa och den artificiella mikrovågsstrålningen? Var i dessa provokationsstudier kan man se att studierna är vetenskapligt välgjorda, med tanke på att man inte vet med säkerhet att testpersonerna verkligen är elöverkänsliga?

 

Medvetet val av felkällor

Intressant är, att i en studie använde man sig av personer som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilerna.Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Elöverkänslighet är ingen termisk effekt  och de använder inte mobiler.

Andra viktiga felkällor i metodiken är, att de i testet inte nyttjar samma typ av artificiell strålning som gjort folk sjuka som av mobilsändare, mobiler och andra trådlösa nätverk, utan nyttjar specialgjorda mobiler som avger en enda ren signal, vilket är märkligt, då det står i SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan:

”Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.”

Här finns mer om antenneffekter som påverkar nervsystemet Äldre kända kunskaper

Nästa stora fråga är

Varför beaktar man inte redan kända kunskap om mikrovågor?  Det minsta kravet man borde ställa på dessa studier, om man verkligen vill veta om det finns ett samband mellan den nya teknikens artificiella radiofrekventa strålning och elöverkänsligas ohälsa, är väl för tusan, att testa redan kända kunskaper gällande mikrovågor på elöverkänsliga?

Men risken finns väl, att resultatet hade vetenskapligt belagt, att mikrovågsstrålning som nyttjas i den nya tekniken, ger så allvarlig ohälsa att folk tvingas till sjukskrivning och ett livslång lidande. Följden har blivit att elöverkänsliga diskrimineras å det grövsta, trots att det är en funktionsnedsättning som orsakar stort lidande hos de strålskadade.

Övriga frågor gällande provokationsstudien:

 –
1. Har man redovisat kontrollmätningar före, under och efter själva testet från 0 Hz -400 GHz vid en elektrisk fältstryka under 30 dB mikrovolt per meter som bekräftar att det verkligen är fältfritt i testrummet förutom eventuellt testfält?
 –
2. Har man tagit biokemiska prover på testpersonerna före, under och efter test för att se förändringar i de olika organen, hormonerna, syrebrist i muskler och påverkan på immunförsvaret etc?
 –
3. Hos elöverkänsliga kommer oftast reaktionen flera dagar efteråt, har man gjort en uppföljning?
 –
4. Har man tagit hänsyn till i metodiken, att biologiska reaktioner inte kan stängas av och på som en apparat? Om inte, varför? Varför ger man sken av att elöverkänsliga skulle fungera annorlunda?
 –
5. Eftersom alla personer fungerar olika och har olika känslighet för olika frekvenser, vilket stämmer väl överens med hur en överkänslighetsreaktion fungerar i allmänhet. Hur har man valt ut testpersonerna? Vilka kriterier har man haft?
 –
6. Är provokationsstudier möjliga att återupprepa? Svaret är nej! Varför? Jo, för att personerna fungerar olika och befinner sig i olika känslighetsgrad beroende på vilka elmiljöer de utsatts för, före test.
 –
7. Jag ställer mig frågan igen, varför ger man inte pengar till forskning som sökt anslag för att undersöka hur mikrovågor skadar central nervsystemet? Varför fick inte Igor Belyaev fortsatta anslag när han såg förändringar vid mycket låga effekter av mikrovågor på cellnivå hos elöverkänsliga?
 –
8. Varför gör man överhuvudtaget inte någon biokemisk forskning på cellnivå på elöverkänslighet, utan enbart ägnar sig åt dessa primitiva provokationsstudier, vars enda möjliga vetenskapliga värde är att betrakta dem som en metodstudie och som man borde gett upp för längesedan.

 

Man skall komma ihåg, till skillnad miljögifter i produkter, där vi kan göra ett medvetet konsumentval för att skydda vår hälsa, för att få vara frisk, kan vi inte som enskild individ välja bort strålningen från mobilsändare och grannars trådlösa nätverk. Vi kan inte längre bestämma över vår hälsa.

Vi tvingas till ohälsa, vi tvingas att bli sjuka, vi tvingas till långvarig sjukskrivning och till i värsta fall ett liv i misär och fattigdom. Sverige som kallar sig en humanitär stormakt ”glömmer” medvetet bort, den växande gruppen som skadas av mobilindustrins verksamhet. Dessa individer i vårt samhälle är rättslösa och skyddslösa p g a de korrupta myndigheterna.

Solveig Silverin, Miljöingenjör

Bildskärmsskadad och elöverkänslig sedan 23 år

Läs mer här om Kritik mot provokationsstudier

 

Publicerat i 2. Mobilstrålningen Det Tysta Miljögiftet - En bok som skrivs nu, Elöverkänslighet - En skada, Elöverkänslighet - Vetenskap, Tvångsbestrålningen

Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning i mobiltelefonin – Tillståndsprövas inte i Miljöbalken

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Något biologiskt skydd för flera miljarder hög mikrovågsstrålning har vi inte. Mikrovågsområdet innefattar våglängdsområdet 1 m –   1 mm. Mobilindustrin nyttjar i sina sändarsystem 3G, 4G, 5G, WiFi etc. våglängdsområdet runt 10 cm, vilket motsvarar frekvensområdet runt 2.5 GHz. Våglängdsområdet 10 cm är ett s k  ”fönster”  vars frekvenser har mycket hög penetrerande förmåga.  Även våglängden 3 cm är ett sådant ”fönster”, vilket nyttjas inom radarn. Det är inte bara luften som dessa frekvenser tar sig igenom utan även genom våra kroppar. UV-ljusets våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden Hur djupt tränger då en våglängd på 10 cm in i kroppen (2,5 GHz)?

Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturliga stråldosen penetreras alltså våra kroppar nu mellan 2,3 –  67 miljarder gånger högre stråldos, av en typ av partikelstrålning i form av fotoner som i ljusets hastighet tränger genom kroppens vävnader. Vi saknar biologisk anpassning och skydd mot mikrovågsstrålning. 

Naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till. Trots det prövas inte denna industriverksamhet i Miljöbalken, som hela befolkningen tvångsbestrålas med dygnet runt. Trots att den är helt artificiell och miljöfrämmande. Mikrovågsstrålningen är en pulsad strålningen, vilket kan liknas vid, att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?

Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz. Beräkningar och mätningar har alltså konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2 (0,000 001 µW/m2) vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS

Det naturliga solljusets frekvenser innefattar värmestrålning, (IR-ljus har våglängder 1 mm – 700 nm, vilket motsvarar 300 GHz – 430 THz), till UV-ljusets våglängder upp till 0,000 100 mm. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden. Det är där melanocyterna sitter som aktiveras av UV-strålningen så att vi producerar skyddande brun färg i huden. Synliga ljuset ligger mellan IR-ljuset och UV-ljuset mellan 380 – 750 nm vilket motsvarar  789,5 – 400,5 THz.

Våglängden har även en antenneffekt på människan vilket står i SSI FFS 2002:3  5. ”Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen”.

FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”.

ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz) , vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter? Såg att de nu ändrat denna text till: ” Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.”

ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002, skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

I ICNIRP  2002 står det också att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer Men det känner tydligen inte SSM till, fast det är ICNIRP de hänvisar till gällande  referensvärdet.

Men i SSMs författningssamling 2008:18 står det fortfarande: ”De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer, satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.”

Det är som sagt märkligt att vi skall kunna tåla 10 W/m2 i effekttäthet som är referensvärdet för de flesta trådlösa nätverk (3G, 4G, 5G, Wifi etc) när dessa frekvenser knappt finns naturligt i vår livsmiljö, samt att vi skall tåla flera miljarder högre mikrovågsstrålning som långtidseffekt.

Expertmyndigheten SSM skriver också i sitt mejl att den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket komplicerad. Om SSM inte själva begriper hur den artificiella strålningen är konstruerad och hur mycket energi den innehåller, hur skall då övriga tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, samt allmänheten, förstå hur den artificiella mikrovågstrålning är uppbyggd? Dessa tjänstemän inom respektive myndighet hänvisar ju alltid till ”expertmyndigheten” SSM.

Jag ställde även frågan till Post- och Telestyrelsen som ger tillstånd och fördelar frekvenserna till mobiloperatörer och privatpersoner, utan att pröva den artificiella mikrovågsstrålningen enligt miljöbalken. De svarade mig att det inte var ”deras bord”.

Vi kan alltså konstatera att expertmyndigheten SSM som övriga ansvariga myndigheter hänvisar till och som folk litar till, inte har en aning om vad mobilindustrin sprider dygnet runt, i vår livsmiljö. Vi är tillbaka på 1950-talets syn på industriutsläppen, som då ansågs vara både försumbara och utspädningsbara. Tjänstemännen hade inte den minsta aning om vad det var för gifter tillverkningsindustrin släppte ut. Skillnaden är dock att mobiloperatörerna placerar sina industrier på hustak, husväggar, på skolor, nära skolor, i skolor, samt nära vårt boende- och arbetsmiljö där vi vistas dygnet runt. Dessutom köper vi trådlös hemelektronik som avger höga stråldoser av pulsad mikrovågsstrålning (WiFi, DECT-telefoner) och installerar detta i våra hem där vi sover, och vistas, dygnet runt. Är det alls konstigt att folk och deras husdjur blir skadade/sjuka/sönderstressade i hjärnan av denna strålning, eller får cancer eller blir elöverkänsliga?

Jag har gjort en film Vad är elektromagnetisk strålning, (som jag nu uppdaterat) i ett försök att illustrera så begripligt som möjligt hur mycket strålningen ökat och vad elektromagnetisk strålning är. Elektromagnetisk strålning och mikrovågor är svårt att förstå för de flesta om man inte är tekniker eller fysiker

Solveig Silverin, miljöingenjör

Publicerat i Tvångsbestrålningen

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet.

Mobilindustrin behöver heller inte följa 9 kap 3 § för att skydda den enskilde individen. Mobilindustrin får hänsynslöst exploatera allt och alla dygnet runt. Mobilindustrin har fått fri tillgång till hela vårt livsrum. De som blivit neurologiskt strålskadade och utvecklat ett livslång handikapp som elöverkänslig har inget samhälleligt skydd. De har inte ens skydd i sitt eget hem.

Trots att det är myndigheterna som skall ställa krav enligt Miljöbalken på industriell verksamhet, för att skydda människors hälsa och naturmiljö. Den enskilde drabbade som blir sjuk av strålningen får själv ta ansvar för dyra utredningar och mätningar, för att göra en egen tekniskt utredning, innan myndigheterna, som har kunskapen, kan göra något. Det ansvar som myndigheterna har att skydda hälsa och miljö enligt miljölagen, lägger nu myndigheterna över på den enskilde drabbade individen till dyra kostnader.

Eftersom myndigheterna inte från början följer de miljölagar för industriell miljöfarlig verksamhet som skall skydda människors hälsa och naturmiljö, bryter myndigheten mot de mänskliga rättigheterna och vår grundlag.

Det står så fint på  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB

”Mänsklig säkerhet

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”  Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är rättigheter som är viktiga inte bara för oss som individer, utan även för samhällets säkerhet.”
 –
Som elöverkänslig känner jag mig varken trygg eller säker i Sverige. Det är fritt fram för journalister att förföljer elöverkänsliga i massmedia. Det är fritt fram för privata personer att bestråla elöverkänsliga i deras hem, jagade dem från sina hem. Det är fritt fram för privata personer att skada andra människors hälsa med artificiell mikrovågsstrålning. Begär elöverkänsliga hjälp får de själva betala dyra kostnader för utredning av konsulter. Det är politikerna som givit mobilindustrin tillåtelse, utan hänsyn till att den enskilde individens hälsa, att bestråla allmänheten dygnet runt, att exploatera hela vår livsmiljö med flera miljarder hög artificiell mikrovågsstrålning, utan minsta hänsyn till miljö och hälsa.
 –
 I ett samhälle där industrin bestämmer sina rättigheter, är den enskilde individen inte en fri människa att bestämma över sitt liv och hälsa längre. I ett sådant samhälle råder industridiktaturen och de mänskliga rättigheter har upphört helt. Sverige är idag ett land som fallit tillbaka till U-landsnivå när det gäller mänskliga rättigheter.
 –
Det är en stat som behandlar sina egna med ofattbar hänsynslöshet och skadar sin egen befolkning till döds med farlig mikrovågsstrålning. Det är redan synligt genom den dramatiskt ökande antalet cancerfall, vilket belägger att artificiell mikrovågsstrålning är starkt cancerogen. Trots denna risk vägrar Strålsäkerhetsmyndigheten att anta en försiktighetsprincip gällande WiFi i skolmiljö, trots att barn är mycket känsligare än vuxna.
 –
ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) står det i olika publicationer:
I ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz)  står det  att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning.
I ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002  citat: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”. ”Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.   Det står också i ICNIRP  2002, att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer. Trots denna tidiga kunskap har inga krav ställts på mobilindustrin enligt Miljöbalken.
 –
Blir barn strålskadade och elöverkänsliga utsätts de på sina håll av förföljelse. Bland annat av barnläkaren Mats Reimer.
Det har hänt att barnets föräldrar blir hotade av kommunen med att de tar vårdnaden om deras barn ifrån dem, om de fortsätter hålla barnet hemma ifrån skolan. Att barnet mår dåligt av Wifi-strålningen i skolan tar man inte hänsyn till. Ett övergrepp på våra barns rätt till sin hälsa som fri människa. Ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
 –
Så fungerar en diktatur. Sverige är idag ett riktigt sjukt och korrupt land. Med hjälp av personer inom ”Vetenskap och Folkbildning” och deras journalister förföljs, i massmedia, strålskadade samt kritiker till mobilindustrins höga mikrovågsstrålning i vår miljö. Dessa lobbyister har även tagit sig in i politiska parter främst i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och förföljer där partikamrater, och med härskarteknik försöker de skada förtroendet för dessa riksdagsledamöter.
Solveig Silverin, miljöingenjör
Publicerat i Lagen - Kränkningar mot elev/barn SFS 2006:67, Lagen - Miljöbalken, Lagen _ Mänskliga rättigheter, Lobbyister - VoF, Massmedia - Mediadrev, Mikrovågssjukan - Ett världshälsoproblem, Mobilindustrin - skurkindustri, Tvångsbestrålningen

WiFi mycket farligare än man trott

Controversial Study Suggests Wi-Fi Exposure More Dangerous To Kids Than Previously Thought

Google translate:

Studien visar att WiFi -exponering är farligare för barn än man tidigare trott

(Uppdaterad den 14 januari 2015)

De flesta föräldrar skulle vara oroliga om deras barn hade signifikant exponering för bly, kloroform, bensinångor, eller bekämpningsmedel DDTEN. Den International Agency for Research on Cancer (IRIC), en del av FN: s Världshälsoorganisationen (WHO), klassificerar dessa och mer än 250 andra deltagare som klass 2B carcinogener möjligen cancerframkallande för människor. En annan post i samma lista är radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF / EMF). De viktigaste källorna till RF / EMF är radioapparater, tv-apparater, mikrovågsugnar, mobiltelefoner och WiFi-enheter.

Uh-oh. Inte en annan häftig kritik om farorna med våra moderna kommunikationssystem? Uppenbarligen är dessa enheter och de resulterande fälten är extremt (och alltmer) vanligare i det moderna samhället. Även om vi vill, kan vi inte eliminera vår exponering, eller våra barn, till RF / EMF. Men, kan vi behöva begränsa att exponering, när det är möjligt.

Det var bland slutsatserna i en rapport som publicerades i Journal of Microscopy och Ultrastructure titeln ”Varför barn absorberar mer mikrovågsstrålning än vuxna. KonsekvensernaFrån en analys av andras studier, författarna menar att barn och ungdomar löper stor risk från enheter som utstrålar mikrovågor (och att vuxna på en lägre, men ändå betydande, risk). Följande punkter erbjöds:

Barn absorbera en större mängd mikrovågsstrålning än vuxna. Foster är ännu mer utsatta än barn. Gravida kvinnor bör därför undvika att utsätta sina foster för mikrovågsstrålning.
Tonårsflickor och kvinnor bör inte placera mobiltelefoner i deras behån eller hijab (huvudduk).
Mobiltelefon manuella varningar klargöra en överexponering problem existerar.
Statliga varningar har utfärdats men de flesta av allmänheten är omedvetna om sådana varningar.
Aktuella exponeringsgränserna är otillräckliga och bör ses över.
Trådlösa enheter och radiosändare är ingen leksak. Att sälja dem för att använda dem som leksaker bör övervakas mer noggrant.

Barn och foster absorberar mer mikrovågsstrålning, enligt författarna, eftersom deras kroppar är relativt mindre, deras skallar är tunnare och deras hjärnvävnad är mer absorberande.

Ipad: Genom Intel Free Press [CC BYSA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

Gör fördelarna med uppslukande lärande program uppväger riskerna med ökad cellulär och WiFi-exponering för barn? (Bild Fotograf: Intel Free Press via Wikipedia)

Mer allmänt studierna citeras i tidningen försöker länka RF / EMF exponering för olika typer av cancer, lågt spermie, och andra störningar. Det är emellertid viktigt att notera att studierna som dessa måste tas i sitt sammanhang. Denna speciella studie är en grupp perspektiv. Den publicerades i en relativt ny och liten tidskrift med begränsade datamängder. De noterar också att den genomsnittliga tiden mellan exponering för cancerframkallande och en resulterande tumör är tre eller flera decennier, vilket gör det svårt att komma fram till definitiva slutsatser.

Detta är inte en uppmaning att kasta ut alla elektroniska anordningar. Men åtminstone bör det öppna upp diskussionen om olika säkerhetsnivåer för vuxna kontra barn. Förhoppningsvis fler longitudinella studier kommer att göras för att verifiera eller motsäga de antaganden hittills. Under tiden är regeringens nuvarande regelverk tillräcklig? De exponeringsnivåer som de varnar inte verkar ha uppdaterats i mer än 19 år.

I ett Network World yttrande artikeln olycksbådande titeln ”Är WiFi dödar oss långsamt?” Kolumnisten Mark Gibbs gör den grad att lagar och varningar är alla mycket bra men det är ganska mycket säker på att alla restriktioner för produkter som använder mikrovågsteknik kommer missta sig på den säkra sidan; dvs den sida som är säkert för industrin, inte vid sidan av vad som är säkert för samhället. tillade Gibbs då detta olycksbådande stängning frågan,” Kommer vi se tillbaka (tyvärr) i femtio eller hundra år och förundras över hur WiFi och mobiltelefoner var ansvariga för den största hälsokrisen i mänsklighetens historia?

Men, korta av det värsta scenariot, ämnet verkligen förtjänar mer granskning, och kanske lite sunt förnuft gränser för vilka enheter våra barn använder, och hur länge.

Publicerat i Forskning - Trådlösa nätverk, HÄLSORISKER - mikrovågsstrålning, Tvångsbestrålningen

Det var jag som upptäckte att professor Anders Ahlbom hade kopplingar till mobilindustrin

Och gav  uppgiften till  journalisten Mona Nilsson.  Se mitt blogginlägg den 5 februari 2011

Publicerat i Tvångsbestrålningen

3G – Hälsorisker – ”Lite svinn får vi räkna med”

När man skulle bygga ut 3G i börja på år 2000 och mobilindustrin reste runt och pratade om den nya trådlösa tekniken, då kunde man höra politiker säga, när det gäller hälsoriskerna: ” Lite svinn får vi räkna med.”
Dessa politiker visste inget om riskerna med mikrovågor däremot kände mobilindustrin till dem. Orden ”lite svinn får vi räkna med” kom troligen från mobilindustrin själv. Enligt IT-företagarna visste man om att 3G strålningen påverkade hjärnan och kunde ge sömnproblem, IT-företagarnas broschyr.

För att de elöverkänsliga inte skulle bli ett hinder inför mobilutbyggnaden lejde mobilindustrin professor Sture Lidén från karolinska institutet. Han sa i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl.

Man kom överens om att landstingen och kommunerna skulle stödja mobilindustrin och sätta in trådlöst i skolor, daghem, äldrevård och landstingen skulle sätta in trådlöst på sjukhusen. Astrid Lindgrens sjukhus var det första, där man i första hand behandlar cancersjuka barn. Och cancern har ökat dramatiskt sedan mobiltelefonin byggdes ut.
Från vilka yrkesgrupper kommer de flesta långtidssjukskrivningarna jo från vård, skola och omsorg. Och som vi vet fungerar heller inte dessa institutioner.

Elever kan inte räkna längre, inte ens de som söker till KTH. Där har de fått inrätta en särskild mattekurs innan de kan börja på ordinarie utbildning.

Ras i mattekunskaper på KTH och Chalmers – Exponerat

Enligt Svenska Dagbladet var det 20% av civilingenjörsstudenterna på KTH och Chalmers som inte klarade av ett prov i matematik som var avsett för grundskolan. Det ska vara dubbelt som många som inte klarade av samma prov 1998. Jämfört med 1998 var det nu även bara hälften så många av studenterna som lyckades högsta poäng på provet.

För svag matteundervisning i grundskola och gymnasium, i kombination med en för generös betygsättning, ligger bakom problemen, tror Jana Madjarova, biträdande professor i matematik vid Chalmers, och säger till Svenska Dagbladet:
”Vi har många elever som jobbar jättehårt, men de kan inte kompensera för bristerna från grund- och gymnasieskolan.”

Publicerat i HÄLSORISK - Tystas av myndigheterna, HÄLSORISKER - mikrovågsstrålning, Tvångsbestrålningen

Mikrovågor som ogräsbekämpning

Tidskrift/serie: Rapport – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
Utgivare: SLU, Institutionen för lantbruksteknik
Utgivningsår: 1993
Nr/avsnitt: 171

”Mikrovågsbehandling är en form av termisk ogräsbekämpning. Det som skiljer denna metod från andra uppvärmningsmetoder är den goda inträngningsförmågan. I en kropp som värms upp med mikrovågor utvecklas värme också inne i själva kroppen. Detta innebär bland annat att det är möjligt att bekämpa ogräsfrön som ligger en bit ner i jorden.- – -De flesta experimenten som finns redovisade har gjorts med 2450 MHz och en del vid 915 MHz.”

”Försök med mikrovågor för ogräsbekämpning har främst genomförts under 70- och 80-talen. Det som gör mikrovågor speciellt intressanta är möjligheten att bekämpa ogräsfrön som finns begravda nere i jorden. – – – Mikrovågor kan tränga ner i jorden och värme utvecklas. Det talas om atermiska effekter men det som orsakar att fröna skadas torde vara uppvärmningen.

Under arbetet med detta projekt har kontakter knutits med Institutionen för radiofysik vid Lunds Universitet. Denna institution samarbetar med Wallenbergslaboratoriet när det gäller utveckling av elektriska bekämpningsmetoder mot cancerceller. Några av dessa metoder, elektroporation och exponering med högfrekvent elektrisk ström, kan också vara av intresse som metoder för ogräsbekämpning. Institutionen för lantbruksteknik och Institutionen för radiofysik planerar ett gemensamt projekt där dessa elektriska metoder skall testas på växtceller.

Utifrån redovisade försöksresultat är det svårt att dra några säkra slutsatser om metodens användbarhet. Försöken har genomförts under så skilda förutsättningar. Olika mikrovågsaggregat har använts och man har gjort experimenten med olika ogräsarter, olika jordar och vattenhalter. Dessutom har energiförbrukningen mätts på olika sätt, men man kan säga att den genomgående varit hög.

Jordens vattenhalt är avgörande för värmeutvecklingen i jorden. Värmen utvecklas först där vattenhalten är hög. Det ideala vore alltså att frönas vattenhalt var högre än den omgivande jordens. Tyvärr brukar det inte vara så. Normalt har frön och omgivande jord ungefär samma vattenhalt. Detta innebär att också den omgivande jorden måste värmas, vilket leder till att metoden blir energikrävande.

Jordens beskaffenhet avgör hur stort behandlingsdjupet blir. Jorden brukar inte vara jämn, vilket kommer att göra effekten av behandlingen ojämn också. På grund av säkerhetsrisker kommer det nog inte att bli aktuellt med fältmaskiner för ogräsbekämpning.

Det är mer troligt att behandling med mikrovågor kommer att användas för jord för planteringar.

 Industriell mikrovågsvärmning

Till skillnad från ljudvågor så behövs inte något medium för att vågorna skall kunna ta sig fram. Mikrovågorna kan tränga igenom gaser, vätskor och fasta ämnen.

När elektromagnetiska vågor dämpas så omvandlas energin till värme. Värmning med mikrovågor skiljer sig från andra uppvärmningsmetoder. Mikrovågornas speciella värmningsegenskaper medför fördelar i vissa situationer.

*Värme skapas inuti det material som dämpar mikrovågorna.

*Värmen behöver inte ledas in från ytan mot centrum av lasten (d v s objektet som skall värmas).

*Man har ingen termisk tröghet vid uppvärmning med mikrovågor.

Det elektriska fältets polaritet kastas om 2 gånger per period, d v s ca 5 miljarder gånger per sekund, då vågorna har en frekvens på 2450 MHz. Varje gång fältet kastas om ändrar de laddade partiklarna rörelseriktning och dipolerna vrids 180 grader. Vid partiklarnas rörelse uppstår krockar och partiklar gnids mot varandra, vilket ger upphov till friktionsvärme inne i materialet. Det är denna friktion tillsammans med rena ledningseffekter, s k ohmska förluster, som omvandlar den elektromagnetiska energin i vågen till värme.

Vatten går bra att värma. Vi människor  består av av 60 % vatten.

Det specifika värmet är ett mått på hur mycket energi per kg av ett visst ämne som måste tillföras för att öka temperaturen 1 °C. Specifika värmet varierar mycket mellan olika material. Vatten har ett mycket högt värde. När en kropp som består av flera olika material med olika specifikt värme värms upp, så kan stora temperaturskillnader uppstå även om absorptionen av mikrovågor är jämn.

Produktens geometriska form har stor betydelse för hur energin i mikrovågsfältet absorberas. Vågornas reflektion vid övergång mellan olika medier har betydelse. Det har också det faktum att vågorna träffar lasten från olika håll i hörn och vid kanter. Detta leder till att hörn och kanter värms snabbare än de centrala delarna. I en människokropp har man övergångar mellan olika organ och mellan mjukdelar och skelett. Skelettet  reflekterar mikrovågorna. Materialegenskaperna kan förändras kraftigt vid olika fasövergångar, vid någon viss temperatur eller frekvens. 

Mikrovågornas inträngningsdjup

Under mikrovågornas väg in i materialet omvandlas energin successivt till värme, vilket innebär att ju längre in från ytan man kommer desto mindre energi återstår.

Mikrovågornas förmåga att tränga in är olika för olika material. Inträngningsdjupet är en viktig parameter när man skall bedöma om ett ämne lämpar sig för mikrovågsvärmning. I ett ämne där vågorna dämpas kraftigt blir inträngningsdjupet litet. Man får en kraftig uppvärmning av ytan, medan endast lite energi kvarstår för uppvärmning av materialets inre delar.

I material där mikrovågorna har ett stort inträngningsdjup finns mer energi kvar för uppvärmning av de inre delarna av objektet som skall värmas. Men om inträngningsdjupet är stort är risken för att stående vågor bildas också stor. Detta beror på att en del av den elektromagnetiska vågen reflekteras då den når en gränsyta mellan olika medier. Då den reflekterade vågen sammanlagras med den inkommande vågen bildas en stående våg. Om den infallande och den reflekterade vågen är i fas förstärker de varandra, men om de är i motfas motverkar de varandra. Lokala maxima och minima i effektutvecklingen uppstår då i materialet så att uppvärmningen blir ojämn.

Inträngningsdjupet är också beroende av ett ämnes konduktivitet. Dessutom har frekvensen stor betydelse för inträngningen. Vilket jag om och om igen påpekat!  Om man jämför några vanliga frekvenser för värmning, 2450 MHz och 900 MHz, så är inträngningsdjupet nästan 3 gånger större för den senare frekvensen. Ju större våglängd desto större inträngningesdjup. Men samtidigt ökar risken för att stående vågor uppstår, vilket leder till ojämn uppvärmning. För att minska risken för ojämn uppvärmning kan man se till att produkten rör sig genom fältet. En annan möjlighet är att utsätta produkten för olika vågmönster, så att summan av de olika mönstren blir ganska jämnt även om de enskilda mönstren är ganska ojämna (s k multimode ugn).

Precis som livsmedel skulle mänsklig vävnad som blev utsatt för mikrovågor absorbera energin och omvandla en del till värme. Vid frekvenser under 1 GHz skulle värmningen ske inne i kroppen, medan frekvenser över 3000 MHz främst skulle värma huden. Mellan 1000-3000 MHz, d v s där frekvensen 2450 MHz ligger, är situationen mer komplicerad. Det är vävnadssammansättningen, bl a mängden underhudsfett, som kommer att avgöra hur uppvärmningen kommer att ske.

Enligt Berndt & Söderhjelm (1991) finns det undersökningar bland annat från f d Sovjetunionen som visar att det finns vissa atermiska effekter d v s effekter på människokroppen som inte hör samman med förhöjd kroppstemperatur. Det rör sig om effekter som anses uppstå vid långvarig exponering av fält med låg fältstyrka. Effekterna anges ha varit svåra att dokumentera.

 

Publicerat i Hälsorisker - Tidigt kända, Klimatförändringarna, Mikrovågor en farlig strålning, Mikrovågssjukan - Ett världshälsoproblem, Tvångsbestrålningen

Detta är vad WiFi, mobiltelefoner, iPads gör med ditt barns hjärna

Detta är vad WiFi, mobiltelefoner, iPads & More gör med ditt barns hjärna – Mer än 100 forskarna kontakter FN

Publicerat i Tvångsbestrålningen

Vi kan inte längre anta att trådlös teknologi är säker

Wake-Up Call: Why We Can No Longer Assume Wireless Technology Is Safe

Wireless wake-up call | Jeromy Johnson | TEDxBerkeley

Trådlös teknik har blivit en integrerad del av vår kultur. Det har anslutit oss till människor och information och har även gett oss otrolig bekvämlighet och ekonomiska fördelar.
annons – läs mer

Tänk bara hur denna teknik har expanderat på bara åtta år sedan iPhone infördes. Vi har sett överallt WiFi, pekdatorer, trådlösa smarta mätare, smarta hem, bärbara tech, och nu sakernas Internet. Denna senaste utvecklingen kommer att ansluta allt vi äger till Internet via pulsad mikrovågsstrålning.

Detta kanske låter som en fantastisk teknisk framtid som endast kommer att ge oss fördelar. Men vad händer om det finns en avigsida som just nu blir uppenbar? Kort sagt, är detta exponentiell ökning av mikrovågsstrålning påverkar vår hälsa? Och, viktigast av allt, är det drabbar barn som kommer att utsättas för oöverträffade nivåer av artificiell elektromagnetisk strålning hela sitt liv?

Detta är den fråga jag titta på i denna TEDx talk. Jag utforska problem och gräva djupt in i långsiktiga konsekvenser hälsa och varför ett växande antal människor över hela världen har börjat skadas av trådlös teknik. Det är vanliga symptom som många människor nu upplever när de är nära en WiFi-router, trådlös smarta mätare, eller mobiltelefon torn. De inkluderar:

Sömnlöshet
huvudvärk
Tinnitus / ringningar i öronen
Trötthet
kognitiv Disturbance
Irritabilitet / stress

Denna TEDx talk är inte bara om hälsoeffekter och vetenskapen bakom detta växande problem. Jag ger också lösningar – enkla åtgärder du kan vidta just nu för att minska exponeringen. De fem lösningarna jag ger kostar nästan ingenting alls, men kommer att ge enorma fördelar.

Jag diskuterar också vägar vi kan vidta för att skapa säkrare teknik. Detta är den ultimata öde av vår kultur. Det handlar inte om att gå bakåt. Jag tror att vi kan gå mot en framtid med säker teknik och att vårt samhälle utvecklas till den punkt där industrin måste genomföra säker teknik. När detta händer kommer hela vårt samhälle flytta till en hälsosammare framtid.

Min avsikt är att denna diskussion hjälper dig att skapa en sundare relation med teknik och att det är något som kommer att öppna upp denna viktiga fråga till dem som är nära dig.

 

Publicerat i Tvångsbestrålningen

Dr Joaquín Fernández Solá – elöverkänslighet är ett verkligt hälsoproblem

Den elöverkänslighet  även kallat ”syndrom i mikrovågsugn”, är en sjukdom som orsakas av exponering för elektromagnetiska fält (emf) är ett verkligt hälsoproblem.
Detta sades av dr Joaquín Fernández Solá, samordnare för forskning enhet av sjukhuset klinik i Barcelona.

Dr. Juaquin Fernandez Sola är den bästa specialistläkare i att diagnostisera denna typ av sjukdomar.
Social Security finns inte många experter inom detta område, därför det inte finns intresse för av denna typ av sjukdom.

Jag vill tacka Dr Juaquin allt han har gjort för mig och för alla de människor som berättar sanningen om denna sjukdom.

Electrohipersensibilidad | El mejor Dr. Juaquin Fernandez Sola | Barcelona

 

 

Publicerat i Tvångsbestrålningen