Eftersom Birthday.se vägrar att ta bort personuppgifter har jag polisanmält dem

2010-02-08

Till
Polismyndigheten
i Kalmar län

Polisanmälan av Birthday.se, Info (Business Check) samt övriga företag som är kopplade till Birthday.se för brott mot Personuppgiftslagen (PuL).
___________________________________________________________________________

Jag har i min viljeyttring visat att jag inte vill finnas i det offentliga rummet som i telefonkatalogen eller på Internet, då jag valt skyddat telefonnummer. Det betyder att varken mitt namn, adress och telefonnummer skall vara synliga i telefonkatalog och Internet. Ej heller skall min bostads exakta position finna tillgänglig på karta ute på Internet.

Trots detta har Birthday.se lagt ut mitt namn, min adress, födelsedata samt exakt var jag bor i det globala (vilket strider mot PuL) offentliga rummet, Internet. Jag har inte blivit tillfrågad eller samtyckt till detta. Jag har försökt få kontakt med Birthday.se vid ett flertal tillfällen men de svara inte. Det går heller inte att ta bort uppgifterna på deras hemsida (bilaga 1).

Birthday.se utnyttjar, mot min vilja, mina personuppgifter till löjeväckande och meningslös information som horoskop och dylikt trams. Uppgifterna är alltså inte nödvändiga för myndighetsutövning. Jag tillåter inte detta och jag uppfattar detta som ett övergrepp på min personliga integritet, dels för att de mot min vilja lägger ut namn, adress födelsedata och exakt position var jag bor, dels att de påtvingar mig som person att förknippas med påhittade egenskaper i det offentliga rummet. Detta är ett brott mot min integritet och identitet.
Jag känner mig djupt kränkt i min integritet som utnyttjas av företag på detta vidriga sätt.

Birthday. se har visat en nonchalant och kränkande attityd mot min viljeyttring och integritet. Jag kommer därför att begära skadestånd, då de trots påstötningar vägrar att ta bort uppgifterna som de lagt ut mot min vilja.

Vem äger mina personuppgifter? Är personuppgifter en handelsvara?
Jag är en fysisk nu levande person. Namn, födelsedata, personnummer är personuppgifter som tillhör och är förknippade med min fysiska person. Ingen annan kan förknippas med dessa personuppgifter, alltså tillhör uppgifterna mig och det är jag rimligen som äger dem.

Myndigheter förvaltar mina personuppgifter i samhällsfunktionellt syfte. Jag har aldrig någonsin blivit tillfrågad av myndigheten eller givit mitt samtycke till att de får sälja min identitet till enskilda företag som i sin tur säljer dem vidare och/eller lägger ut uppgifterna i det globala, offentliga rummet som Internet är.
Alltså jag tillåter inte, samtycker inte till, att mina personuppgifter är en handelsvara som myndigheterna får sälja till företag. Än mindre skall dessa företag ha rätt till att missbruka och/eller skadar min identitet och integritet genom att nyttja mina personuppgifter mot min vilja och koppla dem till löjliga hemsidor. Jag är ingen handelsvara som myndigheterna kan sälja för exploatering av privata företag.

Vem äger adressen?
Jag är lagfaren ägare till min fastighet som adressen är förknippad med. Logiskt sett äger jag adressen och bestämmer vem som får använda den utanför myndigheterna. Företag äger alltså inte rätten till att nyttja min adress utan mitt tillstånd. Eller hur?

För vem gäller offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen gäller för att allmänheten skall få tillgång till handlingar hos olika myndigheter. Enskilda företag är inga myndigheter och har därför heller ingen laglig rätt att lämna ut personuppgifter eller att sälja dem vidare till andra företag. Eller hur?

Sammanfattning
Min viljeyttring är att inte vara synlig med mina personuppgifter, namn, adress utprickad på karta i det offentliga rummet genom att jag valt skyddat telefonnummer.

Personuppgifter kan inte anses vara handelsvara som ger företag rätt att utnyttja dem utan tillstånd från den fysiska personen som är den egentliga ägaren till personuppgifterna.

Birthday.se köper känsliga personuppgifter (namn, födelsedata, adress, telefonnummer samt bostad inprickad på karta samt uppgifter som berör ekonomi) om enskilda personer från enskilda företag och sammanställer informationen och lägger sedan ut denna personinformation i det globala offentliga rummet på Internet. Finns det någon lag som stödjer detta?

Birthday.se är en nöjeshemsida med horoskop och kinesiskt horoskop knutna till personuppgifterna och har ingen samhällsviktig funktion. Dess funktion har inget stöd i lagen som myndighetsutövning.

Personuppgifterna ligger ute i det globala offentliga rummet, som dessutom förknippas med löjeväckande uppgifter, under obegränsad tid vilket heller inte har stöd i lagen.

Personer som inte vill vara förknippad med dessa tramsiga uppgifter kan inte ta bort uppgifterna (bilaga1) vilket är oerhört kränkande för enskilda personer. Detta förfarande har heller inte stöd i lagen.

Jag har varken blivit tillfrågad eller samtyckt till att mina personuppgifter får användas på detta sätt eller läggas ut i det globala offentliga rummet. Denna min rättigheter har stöd i lagen.

Personuppgifterna från register, som läggs ut i det offentliga rummet av privata företag, och som är knutna till fysiska nu levande personer, kan omöjligen lyda under yttrandefrihetsgrundlagen eller äga annat lagligt stöd.

Birtday.se svarar inte när man kontaktar dem och är själva helt anonyma och onåbara. Ett sådant förfarande har heller inte ha stöd i lagen.

Birthday.se och de företag som är länkade till denna hemsida har djupt kränkt min integritet. De har lagt ut mina personuppgifter, födelsedata, adress och karta exakt position där jag bor, mot min vilja.
Trots att jag begärt att bli borttagen har Birthday.se nonchalerat min begäran och fortsätter att kränka min integritet. Jag känner mig förolämpad och utnyttjad som person då jag i det globala offentliga rummet tvingas kopplas till trams och löjeväckande påståenden.
Jag har inte blivit tillfrågad och jag har inte givit mitt samtycke.
Jag betraktar detta som egenmäktigt förfarande av mina personuppgifter och kränkning av min personliga integritet.

___________________________

Jag tillåter inte att mina personuppgifter som födelsedata, namn, adress och karta som exakt pekar ut var min bostad ligger är utlagt i det globala offentliga rummet på Internet.

Jag tillåter inte att Birthday.se kränker min person genom att förknippa min person med trams och löjeväckande horoskop i det globala offentliga rummet. Detta gäller även för samtliga berörda företag kopplade till Birthday.se.

Jag kräver följande:

1. att mina personuppgifter samt karta omedelbart plockas bort från Birthday.se hemsida då de skadar min integritet.

2. enligt tryckfrihetsförordningen, att personuppgifterna offentliggörs på den eller de personer som står bakom Birthday.se

3. att det skall vara straffbart att myndigheter säljer register som handelsvara, vilket är strukturerade uppgifter, eller ger ut register på fysiska levande personers till enskilda företag som säljer dem vidare eller har för avsikt att offentliggöra materialet. Personuppgifter skall inte kunna vara en offentlig handling att nyttjas utanför samhällsfunktionen av privata företag i det offentliga rummet. Enskilda personer skall inte mot sin vilja tvingas till offentlighet som kan skada deras integritet som nu i fallet Birthday.se och övriga företag förknippade med Birthday.se.

4. att varje enskild person skall samtycka om deras personuppgifter får lämnas ut av myndigheter till privata företag som inte har en definierad och tydlig samhällsviktig funktion.

5. att det är den enskildes rätt till fredade integritetszon som i första hand skall gälla. Enskilda personer skall inte kunna mot sin vilja utnyttjas av andra personer eller företag. Personuppgifterna ägs av personen själv och endast myndigheterna skall ha tillgång till dem för behövlig samhällsfunktion och myndigheten skall handskas med personuppgifterna integritetsskyddande.

6. att man har rätt att ta bort sina personuppgifter i det offentliga rummet. Privata företag kan aldrig någonsin säga att de har rätten till fysiska och levande personers personuppgifter som logiskt sett är den enskildes egendom.

7. att företag som handhar och använder personuppgifter är skyldiga att redovisa vilka de är och skall vara nåbara för allmänheten och enskilda person enligt tryckfrihetsförordningen.

8. att det enbart är myndigheter som får lämnar ut personuppgifter och att den person som fått sina uppgifter utlämnade skall informeras vem som tagit ut dem.
Offentlighetsprincipen skall gälla åt båda håll.

9. att det fastslås i en dom att Birthday.se och andra privata företag bryter mot PuL om den enskilda individen känner sig kränkt i sin personliga integritet.

10. att den enskilda individens personuppgifter skall skyddas i första hand samt att personuppgifter inte får lämnas ut anonymt varken av myndigheter eller privata företag.

___________________

Om jag inte får rätt till skydd av min integritet i det offentliga rummet på Internet mot Birthday.se och de övriga företag som är kopplade till dem, här i Sverige, kommer jag att begära fortsatt prövning i EU-domstolen. Frågan tillhör en av de viktigaste frågorna rörande enskilda personers integritet, inom EU, vid Internetanvändning.

Solveig Silverin