Det enda gränsvärde som är korrekt för konstgjord elektromagnetisk strålning är noll.

Varför? Jo naturen kan inte själv producera denna typ av strålning bestående av ettor och nollor ihop-packade paket fulla med bilder, texter, filmer. Även en siffra på 2 mikrowatt per kvadrat meter är redan för hög. Att då hänvisa till att allt under 10 Watt per kvadratmeter skulle vara lågt som Strålsäkerhetsmyndigheten och Telekomindustrin samt Socialstyrelsen gör, är inte korrekt. 10 W/m2 är det referensvärde man hänvisar till för 3G frekvensområde och skyddar enbart mot termiska effekter i 6 minuter.

Den enda sanningen är att denna industriproducerad digitala strålning aldrig någonsin existerat i vår livsmiljö, i vår naturmiljö.

Jag kan lätt bevisa med mitt mätinstrument att jag inte kan mäta den naturliga bakgrundsstrålningen inom frekvensområdet 27 MHz till 2500 MHz vid en känslighet på 56 dB mikrovolt per meter, men jag kan mäta mobilstrålningen och diverse andra artificiella trådlösa system. Alltså är strålningen långt högre i förhållande till bakgrundsstrålningen, som jag tidigare nämnt här ovan, skiljer den sig helt i sin struktur från naturlig strålning och borde betraktas som ett miljögift som exempelvis hormoslyr. Hormoslyt har fått en ny struktur av atomer/molekyler ihopkopplade på ett visst sätt så att det får en viss specifik biologisk funktion.

Jag är helt säker på att solen inte har skickat ett enda mobiltelefonsamtal till dig  eller skickat en enda TV-film till dig. Varför?  Jo solen kan inte strukturera sin elektromagnetiska strålning som man strukturerar mobilstrålningen, som opåverkat  skall förflytta sig trådlöst genom etern, utan att blir söndertrasade av annan elektromagnetisk strålning.

Alltså man måste ha hög uteffekt (läs stark energi) som kan hålla ihop alla ettor och nollor så att den elektroniska informationen kommer fram i oskadat skick. Solens elektromagnetiska strålning är ett brus som ibland kan öka vid solstormar och då påverkar det oss också, men vi är inte kontinuerligt utsatta för en hög mikrovågsstrålning dygnet runt. Men som vi vet är det mycket svårare att sova när vi är utsatta för det synliga ljuset som ligger i det extremt korta frekvensområdet.

Intressant är dock att vi inte ser UV-ljuset men vi påverkas av det och kan får cancer av det.  Av solljuset får vi också D-vitamin som vi behöver, vilket bevisar att vi påverkas biologiskt av elektromagnetisk strålning i huden och inte bara genom ögat. Med detta vill jag ha sagt, att bara för att vi människor inte ser all elektromagnetisk strålning så är det inte liktydigt med att det inte finns eller att det skulle vara ofarligt. Det ”svarta ljuset”mikrovågsstrålningen finns och påverkar oss.

Vi skall komma ihåg att man ännu inte lyckats vetenskapligt förklara elektromagnetisk strålning som uppenbarligen finns, även om den inte är vetenskapligt bekräftad. Därmed vill jag ha sagt, att det inte är vetenskapen som är sanningen, det är verkligheten.

Och då är vi tillbaka igen i de påstående som Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten säger, att det finns inga vetenskapliga belägg att folk blir sjuka av denna artificiella strålning, fast de finns bevisligen i verkligheten. Istället förbjuder Socialstyrelsen läkarna att skriva in i journalerna att patienter relaterar sina besvär till elektromagnetiska fält och strålning. Man blir tvungen att ställa sig frågan:

Om man först måste bevisa verkligheten med att bekräfta den vetenskapligt, hur kan då verkligheten finnas oavsett de vetenskapliga bevisen och varför kan man använda elektromagnetisk strålning till att skicka tal, texter, bilder, filmer genom etern om elektromagnetisk strålning inte är vetenskapligt bekräftad att den finns?

Som många vet kunde inte humlan flyga, eftersom det inte gick att vetenskapligt bevisa, men inte tvingade man humlan att sluta flyga för det. Nej, den fick flyga vidare tills människan själv tog fram ett redskap och en avancerad beräkningsmodell för att vetenskapligt bevisa att humlor kan flyga. Det var alltså metodiken som var begränsande för att vetenskapligt kunna bevisa verkligheten.

Då kan man ju undra varför man envist harva på med en enda metodik (provokationsstudier) som dessutom inte är vetenskapligt upplagd för att försöka (läs ”ge sken av”) belägga att elektronegativitet finns. Sanningen är, man vill inte  vetenskapligt bevisa/belägga att folk blir sjuka av artificiell strålning och detta accepterar de myndigheter, som skall skydda vår hälsa. Det är ytterst märkligt eftersom samma sjukdomsfenomen finns nu över hela världen där mobilindustrins trådlösa kommunikationssystem gjort intrång i människors livsmiljö och vars ”konstgjorda svarta ljus” nu sprids dygnet runt.

Man behöver inte vara expert på elektromagnetisk strålning, för att förstå att en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning är en stor hälso- och miljörisk. Det räcker att känna till, att den är lika konstgjord som vilket annat miljögift som helst och att det av den anledningen finns skäl att befara, att den kan ge skador på hälsan. Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken borde följas, då det även finns äldre kunskaper om mikrovågors hälsorisker och att folk redan uppvisar strålskador som är svårt handikappande i den alltmer ökande mikrovågsstrålningen. Det finns  välgjorda forskningsstudier som bekräfta riskerna.

Av ovanstående anledning kan det bara finnas ett enda gränsvärde att jämföra med och det är noll.

Solveig Silverin miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

 

Försäkringskassans analys visar att unga fått allvarligt försämrad hälsa i takt med utbyggnaden av de trådlösa systemen i samhället


Försäkringskassans analys (2007:8) över antalet unga som blivit beviljade sjuk- eller aktivitetsstöd från 1971 fram till och med 2006 följer tydligt utbyggnaden av den nya trådlösa tekniken GSM och 3G. Ytterst märkligt är att ansvariga myndigheter helt bortser ifrån en sådan tydligt parallellitet i statistiken?

I en annan analys som försäkringskassan gjort (2007:3) kan man se att antalet anmälningar för psykiska ohälsan ökat i form av depression, oro, ängslan, tvångssyndrom, ångest och bristande självkänsla samt relationsproblem i olika former.

Försäkringskassans analys 2007:8 innefattar unga uppdelade i åldersgrupperna 20-24, 25-29, 30-34 och 35-39. Från 1971( 2500 personer) fram till 1987 (4000 personer) sker en svag ökning, men 1987 när NMT byggts ut och att allt fler använder bildskärmar blir det en snabb ökning till 5000 personer. Så småningom går antalet ner lite för att kraftigt skjuta i höjden från 1992 till nästan 8000 personer då GSM byggas ut. Antalet personer minskar något till runt 5000 personer under åren 1996 fram till år 2000 då kurvan stiger dramatiskt fram till  år 2005, när 3G byggs ut,  till 13000 unga personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Alla åldersgrupper påverkas men värst drabbade är åldersgruppen 30-39 år därefter kommer åldersgruppen 30-34. Ökningen är inte så stor i åldersgruppen 20-24 vilket kan bero på att många unga studerar eller är arbetslösa.  Exakt samma kurva visar den totala sjuk- och aktivitetsersättning under dessa år från 1971 fram till 2005 (2007:3). Hur många sjuka som döljer sig i arbetslöshets siffror vet vi inte, vi ser bara dem som fått sjuk- och aktivitetsersättning.

Om jag återkopplar till IT-företagarnas informationstidning från tiden 2001 får man veta där att mobiltelefonin ger hjärnstress. Alltså telekomindustrin och ansvariga myndigheter känner redan till denna påverkan på hjärnaktiviteten trots detta driver man igenom en utbyggnad av 3G-systemet. IT-företagen påstår helt frankt att vi kan kompensera för denna ökade hjärnaktivitet.

Vilka ”vi” som menas framgår dock inte och vad jag förstår baseras det vetenskapliga testresultatet enbart på korttidsexponering. Alla inblandade som hjälper IT-företagarna att göra reklam för 3G-utbyggnaden som Socialstyrelsen, överläkare Lena Hillert (som fått förtroendet att behandla och undersöka elöverkänsliga personer) känner alltså till att mobilstrålningen ökar hjärnaktiviteten.

Inte ens vår hälsovårdsmyndighet Socialstyrelsen eller överläkare Lena Hillert reagerar istället hjälps dessa två åt att hävda att försiktighetsprincipen inte skall gälla för bygglovsbeslut för 3G:s basstationer.

Samtidigt torde dessa ansvariga vara fullt medvetna om att alla, även så vår unga generation kommer att utsättas för denna strålning dygnet runt, dag ut och dag in, månad efter månad, år efter år.

I denna informationstidning för IT-företagen säger  Bo G Pettersson Socialstyrelsen, att det inte finns skäl att anta en försiktighetsprincip på grund av oro eller rädsla för tekniken. Alltså ansvarig övergripande myndighet uppmanar kommunerna att bryta mot miljöbalkens försiktighetsprincip och garderar sig samtidigt genom att ge sken av att eventuell oro och ångest skulle beror på rädsla för tekniken för att dölja eventuell psykisk ohälsa som i själva verket mycket väl skulle kunna bero på långvarig hjärnstress på grund av mobilstrålningen från sändare.

Samtidigt påpekar Lena Hillert att det är den enskilde individen som får ta ansvar för sin hälsa och skydda sig om de känner oro eller rädsla för sändare etc. Det är fruktansvärt syniskt att ge den enskilde individen ansvaret att skydda sin hälsa när myndigheterna tillåter en allmän exploatering av extremt hög strålning som inte finns naturligt i vår livsmiljö och som man som enskild individ inte kan välja att komma undan.

Vidare tillåter man produkter som ytterligare öka strålningen som DECT-telefoner, babylarm och olika trådlösa nätverk. Ansvariga övergripande myndigheter förhindrar inte eller upplyser inte kommunerna att man borde anta en försiktighetsprincip i barnens skol- fritids- och daghemsmiljö för att minska risken för långtidseffekter. Istället tillåter de ansvariga myndigheterna att man ökar belastningen av strålningen ytterligare i våra barns livsmiljö med sändare på skoltak eller intill skolor och trådlösa nätverk i skolmiljön.

Jag misstänker faktiskt att man vill öka strålningen från alla möjliga trådlösa källor för att det skall bli svårt att bevisa i framtiden att det skulle kunna vara strålningen från sändare som skulle kunna vara orsaken till långtidseffekter på vår unga generation. Då går industrin fri från skadeståndskrav. Och då kan man skylla på den enskilde individen att den inte hade vett att skydda sig när de som vuxen uppvisar strålskador eller får en för tidig död. Hur man nu skulle kunna ge små barn ansvaret att veta att de vuxna sviker dem å det grövsta och skadar dem med strålning i barndomen?

Det värsta är att det inte ”bara” handlar om psykisk ohälsa och störningar i hjärnkemin. Igor Belyaev har kunnat konstatera i flera vetenskapliga studier att mycket svag strålning från GSM och 3G kan ge lika stora skador vid långtidseffekter som en kort hög stråldos.

Mobiltrålningen påverkar alltså DNA negativt så att skador skulle kunna uppstår på arvsanlagen. Det kan leda till cancer, men också till att det föds fler missbildade barn i framtiden. Vi vet inte konsekvenserna men vi vet att det finns stora risker för långtidseffekter vilket ansvariga myndigheter är medvetna om.

Men det finns också sedan 80 år tillbaka en beprövad erfarenhet att artificiell radiofrekvent strålning ger neurologiska hälsoproblem som har samma symtombild som de som nu blivit electrosensitiva av bildskärmar, mobiler, DECT-telefoner, lågenergilampor och mobilsändare, trådlösa nätverk i hem- och arbetsmiljö etc.

Trots ett stort antal välgjorda vetenskapliga studier, trots beprövad erfarenhet sedan lång tid tillbaka fortsätter man att öka strålningen i vår livsmiljö och samtidigt uppmanar både Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen kommunerna att inte kontrollmäta strålningsnivåerna i våra boende miljöer och skolmiljöer.

Visst är det märkligt att våra ansvariga myndigheter inte skyddar befolkningens hälsa och antar en försiktighetsprincip?

Visst är det märkligt att dessa myndigheter uppmanar kommunerna att bryta mot miljöbalkens försiktighetsprincip?

Visst är det märkligt att ansvariga övergripande myndigheter uppmanar kommunerna at inte kontrollmäta strålningen i vår livsmiljö?

Och visst är det märkligt att ingen myndighet har fått uppdraget att bevaka långtidseffekterna av mobilstrålningen från sändare?

Visst är det märkligt att övergripande ansvariga myndigheter påstår att det inte finns några vetenskapliga studier som visar på hälsorisker när det finns ett stort antal mycket välgjorda studier?

Och slutligen är det märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att uteffekten från sändare är som en 20 watts glödlampa? Om det är samma typ av strålning varför sätter man då inte 20 Watts glödlampor i masterna så vi slapp risken för långtidseffekter av denna mobilstrålning? I nästa inlägg skall jag berätta och bevisa att det är något helt annat som strålar ut från sändarna och att SSM ljuger oss alla rakt i ansiktet. Det är inte vilka watt som helst nämligen.

Här kommer de namn och myndigheter som gör reklam för IT-företagarnas utbyggnad av 3G- systemet vid tiden 2001:

Mona Sahlin Socialdemokraterna, Post– och telestyrelsen, professor Yngve Hamnerius Chalmers Tekniska högskola, professor Hans Wiksell Karolinska institutet, Reigun Thune Hedström Kommunförbundet, professor Bo Dahlbom VD för SITI, Bo G Pettersson Socialstyrelsen, överläkare Lena Hillert, professor Göran Hermerén.

Solveig Silverin, miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

Vilken ansvarig myndighet bevakar långtidseffekter av mobilstrålningen i Sverige?

Svar, ingen har ansvaret enligt regleringsbreven. Efter granskning av regleringsbreven från 2003 till och med 2011 för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM /SSI) framkommer det att från och med år 2007 tar regeringen bort bevakningen av riskerna för långtidseffekter.

En snabbkoll i några regleringsbrev för Socialstyrelsen och för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap avslöjar att dessa myndigheter heller inte fått uppdraget att bevaka riskerna för långtidseffekter. Socialstyrelsen bevakar överhuvudtaget inte alls mobilstrålningen från sändare enligt regleringsbreven trots e-post svaret från Socialstyrelsen som lyder följande:

”Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor enligt Miljöbalken som i det här sammanhanget avser mobilbasstationer, medan frågor om mobiltelefoner handläggs av SSM.”

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap bevaka enbart forskningen på elöverkänslighet enligt regleringsbrevet, trots att det inte är den enda hälsorisken med strålningen från sändare och mobiler. I bevakningen ingår ej heller långtidseffekter trots att Sverige är ett av de mobiltätaste länderna i världen och som har de högsta referensvärdena.

Svenska barn är de mest utsatta för trådlös teknik i sin skol- och hemmiljö i jämförelse med övriga barn i världens, vilket också innebär att våra barn i Sverige är extremt utsatta för en allmänt hög strålningsnivå dygnet runt. Trots att vuxna personer bevisligen blir skadade av mobilstrålningen bevakar inte myndighet riskerna av hälsoeffekter hos barn utan istället ger man barn psykofarmaka för att minska effekterna av den stressande mobilstrålningen. Redan innan 3G byggdes ut avslöjade telekomindustrin själv att strålningen ökar hjärnaktiviteten, vilket står att läsa i IT-företagarnas kampanjtidning inför utbyggnaden av 3G.

När det gäller SSM:s regleringsbrev kan jag konstatera följande:

2007 tar regeringen bort bevakningen av riskerna för långtidseffekter.

2009 tar man bort bevakningen för det lägre frekvensspektret som innefattar mobiltelefonins användningsområde och som inte är optisk strålning.

2010 bevakar inte Strålsäkerhetsmyndigheten ickejoniserande strålning alls, vilket är märkligt eftersom det finns flera tjänstemän inom SSM somuttalar sig i frågan, samt håller kurser för domstolar och andra myndigheter. Vem finansierar dessa tjänstemän och dessa utbildningsdagar?

Visst är det märkligt att ingen myndighet har uppdraget att bevaka biologiska långtidseffekter av mobilstrålningen från sändare när man vet att det finns en risk vilket berörda myndigheter själva har nämnt.

Så här står det i regleringsbreven för SSM gällande icke joniserande strålning

2003

Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälso­effekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejonise­rande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet för de strål­risker UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet.

SSI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att följa utvecklingen vad gäller EMF och dess eventuella effekter på människan. SSI skall vidare redovisa vilka informations- och tillsynsinsatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om EMF.

2004

Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälso­effekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejonise­rande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet för de strål­risker UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet. SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och dess eventuella effekter på människan. Särskilda informations- och tillsynsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2005

Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet. SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras eventuella effekter på människan. Särskilda informations- och tillsynsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2006

Skydd mot ickejoniserande strålning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser skall göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2007

Skydd mot ickejoniserande strålning

Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna till följd av ickejoniserande strålning. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer.

SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan. SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser skall göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2007  har man alltså tagit bort:risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning”. Alltså man skall inte bevaka riskerna med långtidseffekterna längre.

2008

Skydd mot ickejoniserande strålning

Särskilda insatser ska göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning och annan skadlig optisk strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna. Detta ska ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer. SSI ska arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan. SSI ska följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser ska göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser ska göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

2009

Strålskydd Icke-joniserande strålning

Antalet skador på grund av UV-strålning och annan skadlig optisk strålning ska minska. Det ska finnas en vetenskapligt befäst kunskap kring effekterna på människor och miljö av elektromagnetiska fält.

Här ställer man krav på vetenskaplig kunskap trots att det finns ett stort antal välgjorda studier som visar på hälsorisker, vilka journalisten Mona Nilsson redovisar ett fåtal av i sin senaste bok ”Mobiltelefonins Hälsorisker”.

Trotsatt det finns sedan 80 år tillbaka en beprövad erfarenhet av hälsorisker med radiofrekvent strålning och som nu ökat alarmerande över hela världen i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin så beaktar inte ansvariga politiker och myndigheter den kunskapen för att skydda människors hälsa. Med andra ord borde man anta en försiktighet för att skydda våra barn, istället fortsätter ansvariga tjänstemän att hävda att det inte finns någon forskning som visar på hälsorisker.

2010 Bevakar enbart joniserande strålning, icke-joniserande strålning bevakas inte av SSM

2011 Bevakar enbart joniserande strålning, icke-joniserande strålning bevakas inte av SSM

Trådlös kommunikation är ett gigantiskt energislöseri

Jag är olidligt trött på denna diskussion om att spara energi eftersom man inte nämner andra sparåtgärder än att vi skall spara med hjälp av lampor och då nyttja kvicksilverlampor  istället för glödlampor.

EU:s beslut grundade sig enbart på en svensk lobbyist från belysningsindustrin troligen för att tvinga folk att köpa upp lågenergilamporna som man producerat, någon annan förklaring kan jag inte se. Energibesparing var dessutom enbart beräknad och utgick alltså inte från en verklig förbrukning. Verklig förbrukning är ju det enda intressant om vi nu är intresserade av att spara energi.

Om det nu finns ett verkligt intresse av att spara energi varför

–  då inte förbjuda stanbyfunktionerna?

– eller beräkna den verkliga energikostnaden hos en lågenergilampa. Den utlovade spareffekt får man först då lampan  kommit upp i rätt arbetstemperatur vilket då gör den helt värdelösa att ha som utebelysning och att tända och släcka. Lågenergilampan  kostar 10 ggr mer att tillverka i energi än en glödlampa. Det krävs fler lågenergilampor för att få lika bra ljus som en glödlampa.

Lågenergilampan innehåller dyr teknik som slängs och bildar gigantiska sopberg i u-länderna. Lågenergilampan innehåller kvicksilver ett av våra värsta miljögifter, den avger det cancerogena UV-ljuset samt radiofrekvent strålning. Den smutsar ner elnätet med övertoner som är en stor energiförlust (fråga elbolagen) övertonerna sliter ut annan eldapparatur fortare. Kort sagt, att byta ut glödlampan mot en lågenergilampan är det mest korkade beslut någonsin ur miljösynpunkt.

– Att riva ner det fasta kopparnätet är en annan fullständigt korkad handling, det är extremt energisnålt i jämförelse med  att ersätta det med trådlösa nätverk ett beslut som är ur miljö- och  energisynpunkt lika korkat som lågenergilampan.

Hur många kärnrektorer vi är uppe i nu genom all dessa extremt energikrävande kommunikationssystem vet jag inte, men bara 3G-systemet drar minst en kärnreaktor. Kopparledningen får inte rivas ner den skall byggas ihop med det andra extremt energisnåla systemet optisk fiberkabel. Trådlös teknik skall reduceras till det minimala för att minska energiförbrukningen.

Solveig Silverin miljöingenjör, fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

Så här skriver Socialstyrelsen: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

Till höger står en sändare som liknar en förvuxen flaggstång. Den står i  Bergavik, Kalmar stad, vid fotbollsplanen där barn vistas ofta. Längre bort ligger en pulkabacke där både dagisbarn och andra är på vintrarna. En lob hamnar på denna pulkabacke. Vi skall komma ihåg att sändaren mycket väl kan har en uteffekt över 2000 watt. Och sådana master ställer man där barn vistas.

I miljöbalken, 2 kap. 3 § finns en grundläggande hänsynsregel. Den säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte  ska skada hälsan eller miljön. Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fält från mobilbasstationer skulle kunna medföra olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen.

Nyligen sa Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten, att det var verksamhetsutövaren som var skadeståndsansvarig, men

Socialstyrelsen skriver följande:
”Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen”.

Så vem har ansvaret för skaderiskerna? Och det var SoS som uppmanade kommunerna långt före domstolsbesluten att kommunerna inte skulle följa försiktighetsprincipen i utbyggnad av 3G-basstationer.

Ständig desinformation och förvillelse!