Så här skriver Socialstyrelsen: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

Till höger står en sändare som liknar en förvuxen flaggstång. Den står i  Bergavik, Kalmar stad, vid fotbollsplanen där barn vistas ofta. Längre bort ligger en pulkabacke där både dagisbarn och andra är på vintrarna. En lob hamnar på denna pulkabacke. Vi skall komma ihåg att sändaren mycket väl kan har en uteffekt över 2000 watt. Och sådana master ställer man där barn vistas.

I miljöbalken, 2 kap. 3 § finns en grundläggande hänsynsregel. Den säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte  ska skada hälsan eller miljön. Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fält från mobilbasstationer skulle kunna medföra olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen.

Nyligen sa Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten, att det var verksamhetsutövaren som var skadeståndsansvarig, men

Socialstyrelsen skriver följande:
”Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen”.

Så vem har ansvaret för skaderiskerna? Och det var SoS som uppmanade kommunerna långt före domstolsbesluten att kommunerna inte skulle följa försiktighetsprincipen i utbyggnad av 3G-basstationer.

Ständig desinformation och förvillelse!