Vilken ansvarig myndighet bevakar långtidseffekter av mobilstrålningen i Sverige?

Svar, ingen har ansvaret enligt regleringsbreven. Efter granskning av regleringsbreven från 2003 till och med 2011 för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM /SSI) framkommer det att från och med år 2007 tar regeringen bort bevakningen av riskerna för långtidseffekter.

En snabbkoll i några regleringsbrev för Socialstyrelsen och för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap avslöjar att dessa myndigheter heller inte fått uppdraget att bevaka riskerna för långtidseffekter. Socialstyrelsen bevakar överhuvudtaget inte alls mobilstrålningen från sändare enligt regleringsbreven trots e-post svaret från Socialstyrelsen som lyder följande:

”Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor enligt Miljöbalken som i det här sammanhanget avser mobilbasstationer, medan frågor om mobiltelefoner handläggs av SSM.”

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap bevaka enbart forskningen på elöverkänslighet enligt regleringsbrevet, trots att det inte är den enda hälsorisken med strålningen från sändare och mobiler. I bevakningen ingår ej heller långtidseffekter trots att Sverige är ett av de mobiltätaste länderna i världen och som har de högsta referensvärdena.

Svenska barn är de mest utsatta för trådlös teknik i sin skol- och hemmiljö i jämförelse med övriga barn i världens, vilket också innebär att våra barn i Sverige är extremt utsatta för en allmänt hög strålningsnivå dygnet runt. Trots att vuxna personer bevisligen blir skadade av mobilstrålningen bevakar inte myndighet riskerna av hälsoeffekter hos barn utan istället ger man barn psykofarmaka för att minska effekterna av den stressande mobilstrålningen. Redan innan 3G byggdes ut avslöjade telekomindustrin själv att strålningen ökar hjärnaktiviteten, vilket står att läsa i IT-företagarnas kampanjtidning inför utbyggnaden av 3G.

När det gäller SSM:s regleringsbrev kan jag konstatera följande:

2007 tar regeringen bort bevakningen av riskerna för långtidseffekter.

2009 tar man bort bevakningen för det lägre frekvensspektret som innefattar mobiltelefonins användningsområde och som inte är optisk strålning.

2010 bevakar inte Strålsäkerhetsmyndigheten ickejoniserande strålning alls, vilket är märkligt eftersom det finns flera tjänstemän inom SSM somuttalar sig i frågan, samt håller kurser för domstolar och andra myndigheter. Vem finansierar dessa tjänstemän och dessa utbildningsdagar?

Visst är det märkligt att ingen myndighet har uppdraget att bevaka biologiska långtidseffekter av mobilstrålningen från sändare när man vet att det finns en risk vilket berörda myndigheter själva har nämnt.

Så här står det i regleringsbreven för SSM gällande icke joniserande strålning

2003

Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälso­effekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejonise­rande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet för de strål­risker UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet.

SSI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att följa utvecklingen vad gäller EMF och dess eventuella effekter på människan. SSI skall vidare redovisa vilka informations- och tillsynsinsatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om EMF.

2004

Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälso­effekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejonise­rande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet för de strål­risker UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet. SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och dess eventuella effekter på människan. Särskilda informations- och tillsynsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2005

Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet. SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras eventuella effekter på människan. Särskilda informations- och tillsynsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2006

Skydd mot ickejoniserande strålning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser skall göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2007

Skydd mot ickejoniserande strålning

Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna till följd av ickejoniserande strålning. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer.

SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan. SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser skall göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

2007  har man alltså tagit bort:risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning”. Alltså man skall inte bevaka riskerna med långtidseffekterna längre.

2008

Skydd mot ickejoniserande strålning

Särskilda insatser ska göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning och annan skadlig optisk strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna. Detta ska ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer. SSI ska arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan. SSI ska följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser ska göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser ska göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

2009

Strålskydd Icke-joniserande strålning

Antalet skador på grund av UV-strålning och annan skadlig optisk strålning ska minska. Det ska finnas en vetenskapligt befäst kunskap kring effekterna på människor och miljö av elektromagnetiska fält.

Här ställer man krav på vetenskaplig kunskap trots att det finns ett stort antal välgjorda studier som visar på hälsorisker, vilka journalisten Mona Nilsson redovisar ett fåtal av i sin senaste bok ”Mobiltelefonins Hälsorisker”.

Trotsatt det finns sedan 80 år tillbaka en beprövad erfarenhet av hälsorisker med radiofrekvent strålning och som nu ökat alarmerande över hela världen i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin så beaktar inte ansvariga politiker och myndigheter den kunskapen för att skydda människors hälsa. Med andra ord borde man anta en försiktighet för att skydda våra barn, istället fortsätter ansvariga tjänstemän att hävda att det inte finns någon forskning som visar på hälsorisker.

2010 Bevakar enbart joniserande strålning, icke-joniserande strålning bevakas inte av SSM

2011 Bevakar enbart joniserande strålning, icke-joniserande strålning bevakas inte av SSM

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s