Anders Ahlbom avslöjas som lobbyist för mobilindustrin. Här är beviset utdrag från Ratsit

Anders Ahlbom ingår i sin brors bolag  Gunnar Ahlbom AB som arbetar med att lobba för telekomindustrin i EU: ”Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer,  förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare, samt därmed förenlig verksamhet”. Organisationsnummer: 556808-6374

Efter min upptäckt uteslöts Ahlbom i maj 2011 av WHO på grund av intressekonflikten till mobilindustrin

Låg risk att mobilen orsakar hjärntumör

Anders Ahlbom

Anders Ahlbom

Anders Ahlbom, februari 2011: ”Sannolikheten för att strålning från mobiltelefoner orsakar hjärntumörer är låg”, påstår Anders Ahlbom.

Om Interphonstudien Professor Lennart Hardells blogg: lennarthardell WHO-studie bekräftar svensk forskning: ”Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör Dagens normalanvändare av mobiltelefoner utsätter sig för en ökad risk att drabbas av elakartad hjärntumör (gliom). När WHO-studien Interphone publicerade detta resultat i maj var tolkningen försiktig och man förordade ”mer forskning” för att bekräfta resultaten. Man bortsåg då från de resultat som gruppen vid Örebro Universitetssjukhus redovisat tidigare och som kritiserats för att ha visat högre risker än övriga studier”.

Anders Ahlbom fortsätter: Det finns heller inte mycket som talar för att begreppet elöverkänslighet över huvud taget har någon vetenskaplig relevans.

(Min kommentar: Nej inte om man hänvisar till industrins tillrättalagda forskning dessa provokationsstudier vars metodik är helt ovetenskaplig och borde inte godkännas som metodik. Men oavsett vetenskapen, är det verkligheten som är sanningen 9 miljoner tyskar kan inte ha fel inte heller alla de elöverkänsliga som finns i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Kina, USA, Danmark ja i hela världen där man byggt ut digital trådlös kommunikation. Ohälsan ökar i form av elöverkänslighet, hjärntumörer, sömnproblem och psykisk ohälsa.)

(Min kommentar: Jag visar i Försäkringskassans diagram här hur ohälsan ökar när GSM och 3G systemen byggs ut det är väldigt tydligt.)

Det menar professor Anders Ahlbom som kontinuerligt följer forskningen om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält.

(Min kommentar: Den här årliga FAS-rapporten  gällande elöverkänslighet har bara presenterat  forskning på mobiltelefons hjärntumörer och det är inte elöverkänslighet)

(Min kommentar: Om jag inte minns helt fel så har inte FAS givit några anslag efter 2000 till forskning på elöverkänslighet. Ahlbom själv har sett till att stoppa all forskning på elöverkänslighet.)

Sedan åtta år tillbaka har FAS regeringens uppdrag att bevaka vad som händer på det här området. Uppdraget utförs av en forskargrupp under ledning av Anders Ahlbom, som till vardags är chef för Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet i Solna.

( Min kommentar: Och på så sätt har han kunnat stoppa all forskning på elöverkänslighet.)

Skälet till att den här forskningen bedrivs är inte en biologiskt grundad hypotes om hälsorisker, utan att det rör sig om en ny teknik som sprids till praktiskt taget alla människor på hela jorden och att det finns en allmän oro om vad som händer när man utsätts för elektromagnetiska fält, förklarar Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Det finns inte en allmän oro, folk blir bevisligen sjuka av strålningen från sändarna bara i Tyskland har 9 miljoner problem,  hur många vi är i Sverige vet vi inte men det finns elöverkänsliga i hela världen idag. Se mitt  diagram som visar hur ohälsotalet ökar när man bygger ut den digitala trådlösa tekniken.)

– Vi har ingen anledning att tro att det skulle finnas några risker, men om det skulle vara så vill man ju upptäcka dem så snabbt som möjligt.

(Min kommentar: Eftersom det finns en beprövad erfarenhet sedan minst 80 år tillbaka att radiofrekvent strålning ger hälsoproblem och att  så a många blivit sjuka av strålningen så finns det skäl att befara att vår unga generation kan skadas allvarligt, Kan vuxna bli sjuka så kan barn bli sjuka.)

Nyligen publicerade FAS den åttonde årsrapporten, där gruppen bland annat har granskat forskningsläget när det gäller sambandet mellan mobiltelefoni och hjärntumörer. Rapporten, Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält, kan antingen laddas ned som en pdf-fil eller beställas från www.fas.se/bokhandel.

(Min kommentar: Det finns ingen ny forskning på elöverkänslighet det som rapporteras är gammal skåpmat.)

Där är vi nu rätt säkra på att det inte finns något samband, åtminstone inte efter 10–12 års användning. För längre tider än så finns begränsat med data. Dessutom finns det områden som inte studerats ännu, till exempel när det gäller mobiltelefoni bland barn och ungdomar. Det finns dock inga skäl att tro att det föreligger några risker där heller, säger Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Återkommer närmre om detta påstående som är  lögn)

Trots dessa glädjande besked är det inte alltid som forskarnas rön möts av positiva reaktioner.

– Jag är väldigt nöjd med att vi inte hittar några risker. Alla borde vara lyckliga över det, men det finns alltid en grupp som blir missnöjda och tror att vi döljer något, säger han.

(Min kommentar: Hade det varit sant hade jag varit den första att jubla och lagt detta engagemang åt sidan för att göra nått roligare).

Forskarna i stort sett överens

Anders Ahlboms grupp har alltså haft det här regeringsuppdraget i åtta år, men forskningen om effekter av att utsättas för elektromagnetiska fält är äldre än så. För drygt tjugo år sedan var forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält ett mycket omstritt forskningsområde.

(Min kommentar: Forskarna är inte alls överens. Bara i Sverige finns Lennart Hardell, Salfordgruppen, Igor Belyaev, några forskare knutna till Sverige som sett mycket allvarliga biologisk påverkan av mobilstrålningen.)

Då handlade det mycket om strålning från bildskärmar och om magnetfält kring kraftledningar och det fanns stora motsättningar mellan etablerade forskare. Idag handlar det mest om elektromagnetiska fält och mobiltelefoni och där råder det hygglig samstämmighet mellan forskarna, enligt Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Man fann visst hög strålning vid vissa bildskärmar, en strålning som var så hög att kvicksilverångan ökade från amalgamplomberna (Arbetsmiljöfonden: Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärmar 1524) så plomberna sprack sönder. Och vi kan tacka fackföreningarna TCO och SIF som uppmärksammade detta då ett stort antal av deras medlemmar blev skadade av bildskärmarna. Fackföreningarna ställde därför krav på lågstrålande bildskärmar som TCO-märktes.)

Ahlbom: Även om det aldrig kom fram vetenskapliga bevis för att bildskärmsstrålningen var hälsofarlig ledde debatten till att tillverkarna tog fram tekniska lösningar som gjorde att exponeringen – och därmed det eventuella problemet – försvann. På liknande sätt kan magnetfält kring kraftledningar begränsas på teknisk väg. För mobiltelefonin har utvecklingen av bland annat hands-free haft motsvarande effekt.

(Min kommentar: Att det inte kom fram vetenskapliga bevis att folk blev skadade av  bildskärmarna berodde på att man stoppade fortsatt forskning. Istället  fick  ansvariga väldigt bråttom att tysta ner denna arbetsskada. Det var nämligen väldigt många som blev bildskärmsskadade och man ville slippa ge dessa människor, som fick ett livslångt handikapp, någon  arbetsskadeersättning.)

Ahlbom: Inget talar för elöverkänslighet

(Min kommentar: Jag förstår att de nu vill tysta ner denna strålskada så att industrin skall slippa riskera skadeståndskrav)

Ahlbom: Men det är inte bara risken för cancer eller andra allvarliga sjukdomar som oroat användarna. Många har klagat över symtom som huvudvärk och trötthet vid till exempel bildskärmsarbete. Dessa besvär brukar beskrivas som elöverkänslighet. Inte heller där har forskarna funnit något belägg för ett samband.

(Min kommentar: Anders Ahlbom vet väldigt lite om elöverkänslighet förstår jag när jag läser detta, så enkelt är det inte folk fick andra mycket allvarliga neurologiska /medicinska störningar som koordinationsproblem, ögonproblem, yrsel, muskelvärk, sveda i huden och svåra hudskador.)

– Det finns väldigt lite som tyder på att begreppet elöverkänslighet existerar. Många forskare talar om en ”nocebo-effekt”, alltså en effekt som uppstår på grund av negativ förväntan. Det verkar vara en fullt möjlig förklaring, säger Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Nocebo-effekt detta hittade dom på för att bortförklara vissa resultat som inte gynnade industrins intresse återkommer mer om detta)

Ahlbom: Forskningen har alltså pågått länge och man har inte funnit några belägg för hälsorisker eller elöverkänslighet. Frågan är om man då verkligen behöver fortsätta med denna forskning.

(Min kommentar: Eftersom jag har alla ansökningar till FAS från 1994 fram till 2007 så kan jag svart på vitt redovisa att Ahlbom ljuger här också. Man stoppade all relevant medicinsk forskning)

– Många frågar sig det, men vi tycker nog att det här är så viktigt och berör så många att man bör följa det ytterligare en tid. Om forskarna skulle ha missat något är det allvarligt om man upptäcker det för sent, säger Anders Ahlbom.

Exponering i den allmänna miljön

I de årliga rapporterna uppmärksammar forskargruppen de viktigaste vetenskapliga framstegen inom området som gjorts under det senaste året. I  2010 års rapport lyfts framför allt två studier fram.

Den ena är från det schweiziska nationella forskningsprogrammet och sammanfattar relevanta resultat av exponering i den allmänna miljön.

– Den studien ger för första gången en bra beskrivning av vad det finns för källor till elektromagnetiska fält i den allmänna miljön och varifrån folk får sin huvudsakliga exponering utöver från den egna mobiltelefonen. Det handlar framför allt om basstationer och trådlösa telefoner, säger Anders Ahlbom.

Jämfört med den exponering som sker från den egna mobiltelefonen är dock nivåerna från dessa källor väldigt låga.

– Här vill jag ändå efterlysa mer systematiska undersökningar, till exempel genom att man fäster en exposimeter – ett slags mätinstrument – på representativa urval av individer för att mäta vilka doser man får i sig under till exempel en vecka. Detta har saknats, men nu börjar det komma i liten skala, säger Anders Ahlbom.

Ledande forskare ska ge svar

Det andra som lyfts fram i rapporten är den stora så kallade Interphone-studien om eventuell risk för hjärntumör vid mobiltelefonianvändning. Denna bekräftar alltså vad tidigare rapporter sagt, nämligen att det inte finns anledning till oro.

Det hindrar inte att just denna fråga sannolikt blir en av de dominerande även under 2011. I maj kommer nämligen världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsinstitut IARC att samla ledande forskare för att försöka få fram ett slutgiltigt besked i frågan om mobiltelefoni kan vara cancerframkallande eller inte.

– Det finns fem svar att välja på, säger Anders Ahlbom. De kan säga att strålningen är cancerframkallande, att den troligen är cancerframkallande, att den möjligen är cancerframkallande, att den inte är cancerframkallande eller att det inte går att ge ett säkert svar.

Det skulle alltså innebära att forskningen på området måste fortsätta trots att indikationer på skadlig påverkan saknas?

– Ja, och detta är en intressant fråga i sig: När kan vi med säkerhet säga att det inte finns någon risk?

Hur länge kan vi leva?

För egen del har Anders Ahlbom allt mer börjat ägna sig åt en fråga som han tycker blivit allt intressantare. Det gäller den demografiska utvecklingen och hur samhället kommer att påverkas av att vi får allt fler äldre.

Hur länge kan livslängden och medellivslängden fortsätta öka, frågar han sig. Det finns ingenting som nu tyder på att det finns något stopp. Och vad betyder det att allt fler människor lever allt längre? Blir det verkligen en enorm belastning på sjukvården? Det är inte säkert för dagens gamlingar är mycket friskare.

Enligt Anders Ahlbom är demografin ett eftersatt område inom forskningen.

– Befolkningen är ju landets viktigaste resurs. Därför borde de här frågorna ha en större plats i svensk forskning, säger han.

Text och bild: Bengt Rolfer

Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget bildat: 2010-05-03
Bolaget registrerat: 2010-05-18
Registreringsdatum: 2010-08-31
Bolagsordning: 2010-07-01
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag:
Koncernmoder:
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare
Verksamhet/Ändamål
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Näringsgrensindelning SNI
70220 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 – Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Funktioner/befattningar
Styrelse: Ahlbom, Nils Anders, 63 år, Styrelseledamot
, Styrelseledamot
, Ordförande
, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten
Revisor: Andreasson, Lars-Åke, 46 år, Revisor
Bokslutsposter
Det finns inga bokslut tillgängligt för detta bolag
Kreditinformation visas endast vid aktivering av betaltjänst Anmärkningskontroll, Medium och Large. Ta alltid en kreditupplysning innan du genomför en affär, ingår avtal eller anställer någon. Det kan spara dig mycket bekymmer!
Rating:
Limit*:
Betalningsanmärkningar JA/NEJ:
Datum senaste betalningsanmärkning:
Antal anmärkningar:
Summa anmärkningar:
Specificering av de 5 senaste anmärkningarna:
Antal ansökningar:
Summa ansökningar:
Specificering av de 5 senaste ansökningarna:
Summa skuldsaldo:
Datum skuldsaldo:
Utmätning status:
* Finns endast för aktiebolag
Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget bildat: 2010-05-03
Bolaget registrerat: 2010-05-18
Registreringsdatum: 2010-08-31
Bolagsordning: 2010-07-01
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag:
Koncernmoder:
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare
Verksamhet/Ändamål
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Näringsgrensindelning SNI
70220 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 – Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Funktioner/befattningar
Styrelse: Ahlbom, Nils Anders, 63 år, Styrelseledamot
, Styrelseledamot
, Ordförande
, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten
Revisor: Andreasson, Lars-Åke, 46 år, Revisor
Bokslutsposter
Det finns inga bokslut tillgängligt för detta bolag

1 thought on “Anders Ahlbom avslöjas som lobbyist för mobilindustrin. Här är beviset utdrag från Ratsit

  1. Ping: Bilagor och referenser | Anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s