Socialstyrelsen uppmanar läkare att inte skriva in i journalen att patienten relaterar sina sjukdomsbesvär till mobilstrålning och elektroniska apparater

Enligt tobaksbolagen var rökning ofarligt vilket lobbyistläkare intygade genom att rekommendera att röka Camel. Enligt tobaksbolagen fanns det inga vetenskapliga bevis att rökning var farligt. Men det var det ju, många har fått sina liv avsevärt förkortade på grund av rökningen. Cool, hjärtinfarkt och  lungcancer är de vanligaste sjukdomarna som följd av rökning. Kritikerna som varnade då för riskerna fick naturligtvis rätt då också, trots alla vetenskapliga rapporter som visade på motsatsen. Ja, enligt tobaksbolagen och deras lobbyister förstås.

http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/elektromagnetiskafalt/elkanslighet

Elkänslighet

Elkänsliga personer upplever (upplever låter ju som något känslomässigt trevligt och det är väl det Socialstyrelsen vill ge sken av men som själv elöverkänslig vill jag dementera att det är en känslomässig upplevelse det gör lika ont i kroppen som om man skulle sticka kniven i ryggen. Folk har blivit medvetslösa och fått andningsbesvär vilket tydligt  visar att det är en kroppslig störning där inte kroppsfunktionen fungerar normalt. Nervsystemet är ett fysiskt organ som kan skadas det handlar alltså inte om  ofarliga upplevelser, vilket betyder att reaktionen skulle kunna bli lika livshotande som vid en allergisk reaktion, störningar i centrala nervsystemet påverkar hela kroppsfunktionen) symtom som rodnad, stickande känsla i huden, yrsel och trötthet. I dag finns inte något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan dessa symtom och elektromagnetiska fält.

Besvär varierar och beskrivs olika av olika personer

Vilket beror på att det är nervsystemet som skadats.  Beroende på var skadan sitter i centrala nervsystemet är symtombilden varierande.  En tydlig och gemensam symtom hos alla är skador i hudens nervsystemet, som sveda, värk eller brännande smärta,  vilket är typiska och kända  skador av radiofrekvent strålning. Varför håller Socialstyrelsen tyst om denna välkända kunskap som uppkommer i närheten till elektromagnetisk  strålning.

Elkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer.

Vetenskapligt stöd för samband mellan exponering och symtom saknas

När man hänvisar till industrins tillrättalagda provokationsstudier är det självklart att man inte kan finna ett vetenskaplig stöd för samband, men var har den beprövade erfarenheten tagit vägen som finns dokumenterad på arbetsmiljöverket redan från 1930-talet? Och varför finns det dokumenterade andra  biologisk effekter i IT-företagarnas reklambroschyr. Nåväl det avfärdades lättvindigt med att påstå, utan vetenskapligt underlag, att vi  kan kompensera för denna störning.

I en Holländsk studie kunde man dock få ett signifikant resultat när man testade 3G strålning före utbyggnaden av 3G. Vid upprepad test något år senare var det betydligt svårare att känna av 3G strålningen när man samtidigt var utsatt för 3G strålning från omgivningen. Frågan är hur kan man testa 3G-strålning när man samtidigt är utsatt för 3G-strålning från omgivningen under själva provokationstestet? Det är ju så dessa provokationsstudier är uppbyggda, eller så tar man tar man bort den  pulsmodulering som är själva orsaken till sjukdomsbesvären.

I experimentella studier har varken friska eller elkänsliga personer kunnat avgöra bättre än slumpen om de varit exponerade för EMF eller inte. Det finns därför för närvarande inte något vetenskapligt stöd för att det föreligger något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning.

Specifika rekommendationer för sjukskrivning saknas

Med hänvisning till forskningsläget anser Socialstyrelsen att det saknas bevis för att elkänslighet är en sjukdom.

Detta påstående är märkligt eftersom det finns kunskaper om, att till och med analog radiofrekvent strålning ger neurologiska skador. Den digital strålningen som nyttjas i mobiltelefonin är helt främmande för allt liv och är därför lika stor risk som exempelvis hormoslyr eller annat miljögift. Gränsvärdet kan bara vara noll för digital strålning som för vilket annat miljögift som helst.

De olika symtomen har klassificerats av Världshälsoorganisationen, WHO, vars koder används i sjukvården. Socialstyrelsens beslutsstöd, råd till läkare som medverkar i sjukskrivningsprocessend, innehåller inte råd om sjukskrivning på grund av upplevda symtom vid exponering för elektromagnetiska fält. Personer kan under kortare tid sjukskrivas för symtomdiagnoser tills orsaken för besvären diagnostiserats. Läkarintyget vid sjukskrivning ska visa att patientens arbetsförmåga är sänkt. Symtom som den enskilde kopplar till exponering för elektromagnetiska fält berättigar inte till sjukpenning, sjuk- och eller aktivitetsersättning.

Personer som relaterar besvär till elkänslighet har rätt till utredning

Man kan fråga sig varför vi inte skulle ha den rättigheten? Alla andra som är sjuka utreds väl medicinskt?

Det är Försäkringskassan som prövar rätten till sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Försäkringskassans beslut kan överklagas till de administrativa domstolarna. Flera sjukdomar kan ge upphov till samma symtom. Därför är det viktigt att personer med besvär genomgår en noggrann medicinsk utredning för att kunna ge rätt behandling. Patienter som relaterar sina besvär till EMF har rätt till en noggrann utredning och ett respektfullt bemötande i sjukvården, enligt SOSFS 1998:3, Bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet.

Funktionshinder, inte en egenskap

Nej den är då sannerligen ett stort hinder för de elöverkänsliga att leva ett normalt liv, på grund av den idag extremt höga mobilstrålningen i vår livsmiljö.

Utgångspunkten för handikappolitiken är att funktionshinder inte ses som en egenskap hos individen utan betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och miljön. Enligt Socialstyrelsen är funktionsnedsättning en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga” och funktionshinder är ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. Enskilda personer som anser sig ha behov av samhällets stöd, enligt till exempel Socialtjänstlagen, har rätt att få sina behov bedömda och rätten till stöd prövad utifrån gällande lagstiftning oavsett orsaken till stödbehovet.

Statsbidrag till handikapporganisationer

Socialstyrelsen har bedömt att Elöverkänsligas riksförbund uppfyller förordningens krav för att få statsbidrag som handikapporganisation.

Syftet med statsbidraget är att ”stödja handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder”. Med handikapporganisation avses i förordningen bland annat en riksomfattande organisation vars medlemmar till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, och vars ändamål är att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar och bevaka deras intressen.

Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder  gällande mobilbasstationer

Här kan man återigen läsa att Socialstyrelsen uppmanar  verksamhetsansvariga att inte vidtaga försiktighetsåtgärder.

Denna uppmaning är märklig då alla ansvariga känner till att det finns all anledning att befara långtidseffekter.

Denna uppmaning från en övergripande ansvarig myndighet föranleder att man måste ställa sig frågan är syftet att reducera befolkningen eller sänka medelåldern eller vad är syftet med att industrin så hänsynslöst påtvingar en hel befolkning miljöfarlig strålning?

I miljöbalken, 2 kap. 3 § finns en grundläggande hänsynsregel. Den säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön. Miljödomstolarna  har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fält från mobilbasstationer skulle kunna medföra olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen.

Vad är skälet till att miljödomstolarna bortser från försiktighetsprincipen för just denna storskaliga miljöfarlig verksamhet  som spridning av onaturlig mobilstrålning?

http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/elektromagnetiskafalt/elkanslighet


Solveig Silverin miljöingejör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar har kommenterat Socialstyrelsen

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s