Svar från EU-parlamentet om elektromagnetisk strålning

http://www.europarl.europa.eu/search/simple/perform.do?language=SV&collection=default_collection&sortBy=relevance&page=1&inArchives=true&query=Elektromagnetisk+str%C3%A5lning&submit.x=11&submit.y=8

Exempel på brevsvar från EU-parlamentet:

Parlamentsfrågor
29 september 2009
E-4623/09
SKRIFTLIG FRÅGA från Artur Zasada (PPE) till kommissionen
Angående: Skadeverkningar av elektromagnetisk strålning i närheten av basstationer för mobiltelefoni
Svar
Polska ledamöter i både det polska parlamentet och Europaparlamentet får ständigt motta nya och högst oroande signaler angående den negativa hälsopåverkan för folk som bor i närheten av basstationer för mobiltelefoni.Under den förra mandatperioden utfärdade Europaparlamentet en resolution den 2 april 2009, i vilket det angavs att gemenskapens hälsopolitik ska prioritera att tester och forskning genomförs på medellånga och mycket långa elektromagnetiska vågor (varför skall de inte prioritera forskning på mikrovågor som nyttjas i mobiltelefonin  och i radiolänkar etc???), för att mer långtgående slutsatser ska kunna dras angående deras hälsokonsekvenser. I dokumentet rekommenderades kommissionen att samarbeta med experter från medlemsländerna för att ta fram effektiva metoder för att minska den omfattning i vilken befolkningen utsätts för skadlig elektromagnetisk strålning.

Därför frågar jag: Bedriver kommissionen forskning, och övervakar dess fortskridande, i dessa frågor? Är kommissionen, med tanke på hur dynamiskt mobiltelefonin utvecklas, beredd att överväga möjligheten att förbjuda byggande av nya master och basstationer i nära anslutning till bostäder samt på platser med hög befolkningstäthet, tills otvivelaktiga och trovärdiga forskningsresultat föreligger?

Parlamentsfrågor

28 januari 2002

P-3452/2001

Svar från David Byrne på kommissionens vägnar

Parlamentsledamoten hänvisar till Spaniens antagande av en kunglig förordning om antagande av åtgärder för skydd för allmänheten när det gäller elektromagnetisk strålning.

Kommissionen vill påminna parlamentsledamoten om att det, i enlighet med lydelsen i rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz)(1), är medlemsstaterna som ansvarar för verkställandet av en sådan rättslig ram och att rådets rekommendation av den 12 juli 1999, tvärtemot vad parlamentsledamoten hävdar, inte ålägger medlemsstaterna att anta ett strängare regelverk. Däremot stipuleras i rekommendationen att: ”medlemsstaterna får, i enlighet med fördraget, besluta om en högre skyddsnivå än den som anges i denna rekommendation”.

Kommissionen känner inte till att det i andra medlemsstater skulle förekomma några liknande koncentrationer av installationer för mobiltelefoni. Kommissionen vill påminna om att kontrollen av hur sändarmaster för mobiltelefonsystem installerats på lokal nivå är något som medlemsstaternas myndigheter har exklusiv behörighet för.

Kommissionen preciserar att den inte är behörig att bedöma det lämpliga eller giltiga i att medlemsstaternas myndigheter inför strängare försiktighetsåtgärder.

De spanska myndigheterna har valt att införa gränsvärdena från rådets rekommendation och att ålägga operatörerna med ansvar för sändarmasterna en skyldighet att säkerställa att den sammanlagda strålningen från dem inte överskrider de gränsvärden som finns i rådets rekommendation. Detta är vad som gäller också i det aktuella fallet.

Enligt rekommendationen har medlemsstaterna skyldighet att, inom en tidsfrist på tre år efter att den antagits, meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att införa en skyddsram för allmänheten mot hälsoriskerna med icke-joniserande strålning. Dessa åtgärder kommer att offentliggöras av kommissionen i en lägesrapport under 2002.

De gränsvärden som fastställts i rekommendationen bekräftas av kommissionens vetenskapliga kommitté för toxikologi, ekotoxikologi och miljö i dess nya yttrande om hälsorisker som har att göra med exponering för elektromagnetiska fält, vilket offentliggjordes den 30 november 2001 och finns att tillgå på följande webbadress: http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/pollution/ph_fields_index.html. I rapporten fastställs följande: ”Den ytterligare information som blivit tillgänglig under senare år om cancerogena och andra icke-termiska effekter av radio- och mikrovågsfrekvenser motiverar inte någon ändring av de begränsningar för exponering som kommissionen fastställt på grundval av den vetenskapliga styrkommitténs yttrande av 1998”.

Kommissionen tillhandahåller omkring 12,8 miljoner euro i stöd till program för forskning (till ett sammanlagt värde på över 32,5 miljoner euro) om den inverkan som elektromagnetiska fält kan ha på människors hälsa. Denna forskning omfattar ett specifikt projekt som rör aspekter av möjliga hälsoeffekter som kan följa av användning av system för mobiltelefoni. Detta fyraåriga projekt har ännu inte kommit halvvägs men, liksom för andra forskningsprojekt angående elektromagnetiska fält, har samordningen inom kommissionen nyligen setts över för att säkerställa att forskningsresultaten kommer att få en bred spridning så snart de finns tillgängliga.

Parlamentsledamoten ombeds också att uppmärksamma de direktiv som reglerar produkter för mobilkommunikation. Dessa direktiv (73/23/EEG(2) och 1999/5/EG(3)) tvingar tillverkare att säkerställa att produkterna är säkra. De harmoniserade standarder som föreskrivs i dessa direktiv säkerställer att de produkter som överensstämmer med dessa direktiv och används under normala förhållanden inte utsätter allmänheten för strålning över gränsvärdena i rådets rekommendation (se http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte).

(1)

EGT L 199, 30.7.1999.

(2)

Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, EGT L 77, 26.3.1973.

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse, EGT L 91, 7.4.1999.

 

 

Vann Reinfeldt valen 2006 och 2010 med hjälp av Bilderbergergruppen

Reinfeldt besökte nämligen Bildergbergergruppen före valet 2006 tillsammans med Carl Bildt och  Wallenberg. Villkoret att Reinfeldt skulle få hjälp av Bilderbergergruppen att vinna valet 2006 var att han lovade att välja Carl Bildt till utrikesminister.

Första frågan är, kan Bilderbergergruppen bestämma vem som skall vinna valet i Sverige? Är inte valen i Sverige demokratiska och bestäms av antalet röster?

Nästa fråga blir av vilken anledning skall Carl Bildt vara utrikesminister för Sverige? Carl Bildt är ju med i Bilderbergergruppen likaväl som Wallenberg. Man undrar därför vad skall Carl Bildt göra som gynnar  Bilderbergergruppens intressen?

Nästa fråga blir, vad lovande Fredrik Reinfeldt mer? Att minska antalet långtidssjukskrivna i Sverige? Vi fick ju EU:s absolut sämsta sjukförsäkring  trots att det är lika många sjukskrivna i övriga EU-länder. Om det är så,  av vilken anledning är Bilderbergergruppen intresserad av antalet sjuka i Sverige på vilket sätt gynnar det Bilderbergrgruppens intressen att sjuktalen är låga i Sverige?

Är det Bilderbergergruppen som bestämt att USA skall nyttja Sverige för att testa vapen  och annat också? Som att sprida parasiter i vårt dricksvatten som i Östersund och Skellefteå? USA var ju nu  i mars 2011 utanför Skellefteå och nu har parasiten Cryptoridium även infekterat dricksvattnet där.

Märkligt då det endast krävs 5 prarsiter för att infektera 1000 lite vatten. Om det krävs så få individer för att orsaka en storskalig infektion hos befolkningen varför har den inte uppkommit i Sverige tidigare eller oftare? 70 % som får infektionen får den utomlands.

Andra konstigheter som uppkommit under Reinfeldts regering är vaccineringen med Pandemix som innehåller två nervgift, kvicksilver och squalene. Trots att vaccinet inte var väl undersökt enligt Läkemedelsverket uppmanade man föräldrarna att vaccinera barnen två gånger. Det var så viktigt att myndigheterna till och med  utnyttjade dåligt samvete hos föräldrarna för att få dem att spruta in detta nervgift i sina barn. Svininfluensan var ingen pandemi, men man fortsätter att ge sken av det var det (man ändrade kriterierna inom WHO för att det skulle klassas som en pandemi) och nu ljuger man om att Pandemix var väl undersökt, vilket Läkemedelsverket själv tidigare hade sagt att det inte var.

Intressant är också att man har varit mycket angelägen om att placera sändare intill skolor och dagis eller på skolornas tak, och nu har man väldigt bråttom att sätta in trådlöst i skolorna. En viktig faktor i detta är att denna artificiella elektromagnetiska strålning också  skadar/påverkar nervsystemet. I SSI:s författningssamling 2002:3 kan man läsa att denna typ av strålning påverkar nervsystemet

Alltså tre faktorer som skadar nervsystemet utsätter våra myndigheter våra barn, med regeringens goda minne. Varför vill de skada våra barn? För hade man varit rädd om våra barn hade man inte placerat sändare intill skolorna eller satt in trådlöst i skolorna eftersom man vet om att barn är mycket känsligare än vuxna.

Istället påstår myndigheterna och utan vetenskapliga bevis att barn inte kan skadas av strålningen trots att den är oerhört stark i förhållande till bakgrundsstrålningen och är helt olik naturlig elektromagnetisk strålning.

Sammanfattningsvis sprutar man alltså in två nervgift i våra barn och utsätter dem samtidigt  för hög elektromagnetisk strålning i skolorna som också skadar nervsystemet. Varför???

Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det finns ett uppsåt  att skada barnens hälsa. Jag kan inte se en annan förklaring eftersom handlingen är medveten fast alla inblandade inte känner till syftet. Men det finns de som vet, vissa inom Reinfeldst regering på uppdrag av Bilderbergergruppen?

Vi ser idag en dramatisk ökning av nervskador i form av ADHD hos barn. Intressant är att symtombilden är väldigt lik elöverkänslighet enligt Socialstyrelsens egen dokumentation.

Reinfeldts regeringen har gjort mycket mer som inte gynnar vårt lands välfärd och befolkningens väl och ve. Han har dock sänkt skatterna troligen för att inte förlora för många väljare valfusket hade blivit alltför genomskinligt då? En sak är säker Reinfeldt fick  hjälp av Bilderbergergruppen att vinna valet 2006 och jag misstänker även valet 2010. Valet 2010 var ett märkligt valår jag fick uppfattningen att det var förutbestämt oavsett befolkningens röster.

Öppet brev till politiker, till riksdagspartier, till ansvariga myndigheter, SSM och Socialstyrelsen

Vart tog de mänskliga rättigheterna vägen?

Strålningen bara ökar och ökar i vår livsmiljö och de som blir sjuka av strålningen är rättslösa och skyddslösa. Här har jag spelat in med min mikrovågmästare (HF 59 B) strålning som inte fanns före 2009 i min boendemiljö http://www.youtube.com/watch?v=cc9LioLs9AU.

Den EMF-strålning som jag registrerat här nedan som kommit nu eller som har ökat kraftigt till mätbara värden nu 2011 har jag blivit väldigt sjuk av, med svår smärta i skelettet (bindväven?) och mjölksyra i musklerna samt sveda både i huden och inuti kroppen.   http://www.youtube.com/watch?v=rl3wTppbRKE&feature=mfu_in_order&list=UL

Dessa symtom har rapporterats av personer, oberoende av varandra över hela landet.

Regeringen skickar svenskar utomlands för att skydda andra människor och deras mänskliga rättigheter i andra länder men här hemma lider allt fler svenskar av smärtsamma symtom och ohälsa av mobilstrålningen. Vi undrar vilka mänskliga rättigheter har vi i Sverige?

Strålningen är inte naturlig och ligger långt över den naturliga bakgrundsstrålningen.

De mätvärden jag registrerar i min mätare ligger långt under referensvärdet 10 Watt per kvadratmeter som dock enbart skyddar mot termiska effekter. Andra biologiska störningar bortser man helt ifrån trots att de är dokumenterade.

Det ”låga” mätvärdet runt 1 mikrowatt per kvadratmeter är uppenbarligen för högt eftersom vi blir sjuka av det. Strålningen anses ju av myndigheterna som lågt, men det är ju inte bara effekten som är avgörande. Modulationen har ju en dokumenterad påverkan på nervsystemet.

Mätvärdet är ju in faktum dock extremt högt i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen och högre bakgrundsstrålning är vi inte anpassade till att leva i dygnet runt. Detta har jag uppmärksammat åtskilliga gånger.

Om våra öron hade kunnat registrera denna strålning dygnet runt hade den omedelbart stängts av, men de flesta hör den inte, men vår hjärna påverkas och stressas av den därför ökar också den mentala ohälsan.

Här nedan har jag sammanställt hur regeringen med olika medel skyddarmobilindustrins hänsynslösa verksamhet och exploatering av befolkningen.

På frågan vad hände med Försiktighetsprincipen i Miljöbalken har jag sammanställt följande fakta?
http://solveig21.mpbloggar.se/2011/04/07/vara-statliga-myndigheter-har-blivit-industrins-hantlangare-darfor-skyddas-inte-indviderna-av-myndigheterna/

*Vad som hände var att Socialstyrelsen gick ut till kommunerna och Länsstyrelserna och uppmanade dem att inte följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken vid utbyggnaden av mobiltelefonin.

*Vidare säger Socialstyrelsen att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga försiktighetsåtgärder.

*Regeringen ställer heller inga krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

*SSM uppmanar kommunerna att inte kontrollmäta om folk blir sjuka efter att sändare kommit upp.

*Läkare får inte dokumentera dem som bli strålskadade och elöverkänsliga.

*Alla berörda myndigheter förnekar medvetet all forskning som visar på allvarliga skador på hälsan som cancer och elöverkänslighet och därför hänvisar myndigheterna enbart till industrins tillrättalagda forskning.

Jag tycker det ser ut som tydliga direktiv från regeringen till alla berörda instanser att skydda mobilindustrins verksamhet på alla sätt och att det är fritt fram att exploatera befolkningen hänsynslöst. De som blir skadade får ju inte relatera sin ohälsa till mobilstrålningen.

Folk kanske förstår vilka våra myndigheter skyddar nu när det avslöjades att energimyndigheten uppmanar elbolagen att höja elpriserna än mer. Denna uppmaning från en myndighet som skall skydda den enskilde individens ekonomi skyddar istället industrins vinstintressen. Alla borde förstå att detta gäller för alla myndigheter idag, vilket är anmärkningsvärt och borde uppmärksammas av politikerna.

Denna regering bryr sig inte om den enskilde individens hälsa eller ekonomi. Om telekomindustrins skall anta en försiktighetsåtgärd för att minska exploateringen av strålning i vår livsmiljö då ställs det krav på att det skall vara kostnadseffektivt för verksamhetsutövaren och samhället. Är det inte det då behövs inga försiktighetsåtgärder.

När enskilda individer blir skadade och tvingas köpa dyra skyddande material för att minska smärtan och andra svåra negativa effekter av den höga mobilstrålningen från sändare, då är regering ointresserad av att skydda den enskilda individens ekonomi och hälsa.

Regeringen har ju givit direktivet till Socialstyrelsen att förbjuda strålskadade att relatera sina besvär till mobilstrålningen. Miljöskadan betraktas inte ens som sjukdom och ger därför inte rätt till sjukförsäkring. Av samma anledning nekar kommunerna de strålskadade ekonomisk hjälp till skyddsutrustning genom att hänvisa till Socialstyrelsen.

Genom att ge direktiven att förneka alla strålskador som mobilindustrins verksamhet åsamkar befolkningen och därmed befria industrin från skadeståndsansvar, så är det inte kostnadseffektivt för industrin att vidtaga försiktighetsåtgärder. Nu lägger regeringen hela kostnaden på de enskilda individerna precis som man gör i U-länderna. Den enskilda oskyldige individen är alltså fullständigt utlämnad och rättslös i detta råkapitalistiska samhälle som tagit ett strypgrepp på framtiden. För naturmiljö och hälsa kostar också pengar eller ni ansvariga politiker och myndigheter kanske inte bryr er?

Solveig Silverin miljöingenjör, fd handläggare på Länsstyrelsen i Kalmar

Våra statliga myndigheter har blivit industrins hantlangare därför skyddas inte individerna av myndigheterna

På frågan vad hände med Försiktighetsprincipen i Miljöbalken har jag sammanställt följande fakta:

– Vad som hände var att Socialstyrelsen gick ut till kommunerna och Länsstyrelserna och uppmanade dem att inte följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken vid utbyggnaden av mobiltelefonin.

– Vidare säger Socialstyrelsen att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga försiktighetsåtgärder .

 – Regeringen ställer heller inga krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

SSM uppmanar kommunerna att inte kontrollmäta om folk blir sjuka efter att sändare kommit upp.

Läkare får inte dokumentera dem som bli strålskadade och elöverkänsliga.

– Professor Sture Lidén (den första lobbyisten för mobilindustrin) klargjorde i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skall tigas ihjäl.

 – Alla berörda myndigheter förnekar all forskning som visar på allvarliga skador på hälsan som cancer och elöverkänslighet och  hänvisar enbart till industrins tillrättalagda forskning.

– Elöverkänsliga ställs utanför samhälleligt skydd trots svårt lidande orsaken är att mobilindustrin gör allt för att stoppa en samhällelig hjälp eftersom det då hade erkänts att folk blir sjuka av strålningen.

– Mobilindustrin stoppade elsanerade lägenheter i Degerfors. Trots att det funnits flera projekt med att bilda lågstrålande zoner har det varit svårt att genomföra då mobilindustrins lobbyister har påverkat kommunerna.

-Mobilindustrin förföljer elöverkänsliga hindrar alla projekt som skyddar de elöverkänsliga och som minskar deras lidande. Det är brott mot de mänskliga rättigheterna och brott mot svensk  grundlag.

– Miljöskadan betraktas inte ens som sjukdom och ger därför inte rätt till sjukförsäkring. Av samma anledning nekar kommunerna de strålskadade skyddsutrustning genom att hänvisa till Socialstyrelsen.

– Den enskilde som skadas av mobilindustrins verksamhet och produkter får stå för alla kostnader själv. Tvingas flytta och /eller köpa dyr skyddsutrustning. Den enskilde utarmas ekonomiskt och utsätts för ett stort lidande som kan jämställas med tortyr. Mobilindustrin utövar en diktatoriska tvångsbestrålning enbart för att folk skall leka med sina mobiler. Det är så vedervärdigt sjukt att det saknas ord för denna industris handling mot mänskligheten och enskilda individers lidande och mot alla dessa barn som blir skadade för livet

DETTA ÄR FOLKMORD

 

Till Vågbrytarens hemsida

 

Presentation av föreningen Vågbrytaren

Föreningen Vågbrytaren bildades år 2001 av människor som en längre tid varit bekymrade över den dramatiskt ökande mängden elektromagnetisk strålning i vårt samhälle. Den då aviserade utbyggnaden av tredje genera-tionens mobiltelefoni, som skulle innebära en avsevärd ökning av den permanenta bakgrundsstrålningen, blev den tändande gnistan – liksom medvetenheten om att 3G bara är ett litet steg i en mycket snabb utveckling.

Vi insåg att medborgarna, som så oändligt många gånger förr, inte tryggt kan lita på att Sveriges regering och myndigheter agerar korrekt när det gäller miljöhänsyn, hänsyn till människors hälsa eller demokratiska spelregler.

Våra belackare försöker ofta antyda att vi är motiverade av rädsla för ny teknik, vilket givetvis är rent nonsens. Vi vill ha teknik som är skapad för och anpassad till människors verkliga behov och förutsättningar. En sådan teknisk utveckling kräver eftertanke, grundlig och ärlig vetenskaplig forskning och en hederlig demokratisk debatt. Allt detta saknar vi i den rådande ansvarslösa, teknikberusade, totala eftergivenheten för industrins och operatörernas krav på kortsiktig vinst.

Därför söker vi kunskap om det vi betraktar som vår tids allvarligaste miljöfråga, det som på många håll kallas elsmog. Vår ändamålsparagraf säger att vi ska ”verka för att all elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenhet för någon eller för miljön som helhet”. Då avses givetvis den strålning som människan kan påverka, eftersom vi själva skapat den.

Vi har under några år verkat genom att efter bästa förmåga söka och sprida kunskap. Det vi har funnit är förfärande:

·               Svenska miljölagstiftning och av Sverige ratificerade internationella konventioner om mänskliga rättigheter åsidosätts fullständigt när det gäller utbyggnaden av olika typer av mikrovågsbaserad kommunikationsteknik. Dessutom uppmuntrar regeringen och myndigheterna till lagbrott, bland  annat genom att tvinga kommunerna att strunta i sitt ansvar för medborgarnas hälsa.

·               Sveriges regering och svenska myndigheter ljuger, eller underlåter att informera sig, om kunskaps-läget när det gäller faktiska hälsoeffekter av mikrovågsstrålning.

·               Industrins lobbyister styr med järnhand svenska och internationella organisationers ställningstagan-den. Trots att det ena avslöjandet följer på det andra när det gäller tobaksindustrin, läkemedels-industrin, kärnkraftsindustrin, telekomindustrin, o s v, finns det i Sverige en låg medvetenhet om spelet bakom kulisserna.

·               Den oerhörda mängd forskning som finner möjliga hälsokonsekvenser av elektromagnetisk strålning och radiofrekventa fält, betraktas av myndigheterna genomgående som undermålig, oavsett hur  kvalificerad den är. Den forskning som inte finner några risker betraktas alltid som kvalificerad och tungt vägande, oavsett hur undermålig eller jävig den är.

·               Det finns en uttalad ovilja att satsa medel på kontinuerlig grundforskning i denna fråga.

·               Sveriges regering och myndigheter vägrar också att ta någon hänsyn till faktiska erfarenheter. De hundratusentals svenskar som i större eller mindre omfattning fått fysiska problem av den nya tek-niken, degraderas, förlöjligas och förlorar till slut alla mänskliga rättigheter – i stället för att tas till vara som de varningsklockor de faktiskt är.

Vi i Vågbrytaren skulle givetvis helst se att vårt arbete inte behövdes. Så länge som Sveriges regering och myndigheter fortsätter att hänsynslöst köra över sanningen och rättfärdigheten i denna fråga, kommer vi dock oförtrutet att arbeta vidare.

Vågbrytarens styrelse

http://www.vagbrytaren.org/

Viktiga domar som erkänner elöverkänslighet som ett funktionshinder

Galleri

Elöverkänslighet är ett godkänt funktionshinder ! Upplagd 2003-09-05. Reviderad 06-03-30 (05-02-15) Av Thorleif Sand (Original = domslut.htm) Jag Thorleif Sand är den första elöverkänsliga som erhållit både bilstöd till handikappad, och handikappersättning. Men mera här nedan ! Här är först … Läs mer

Att vara försökskanin i en provokationsstudie

Jag genom gick en hälsoundersökning och en provokationstest i Bollnäs 1996. Trots att jag reagerade på EMF-fälten erkände de inte att det läckte in fält i testrummet. Vidare var jag påverkad av alla de elektroder som var fästade på mitt huvud och övriga delar av kroppen som kopplade upp mig på styrdatorn i rummet intill, Jag hade reagerat kraftigt när de satte på och sedan stängde av styrdatorn och eftersom datorn stod på andra sidan väggen kunde jag inte se när de satte på eller stängde av styrdatorn. Min reaktion borde ha registrerats via elektroderna men de vägrade visa resultatet som bevisade att jag påverkades av styrdatorn. Jag förvärrade elöverkänsligheten efter detta test och det tog flera år att återhämta mig. Här kan man läsa i mitt brev till Bollnäs vad som hade hänt.

 

 

Brevet till expertgruppen 1997  som avslöjar att elöverkänsliga nekas läkarvård i Kalmar

 

Brevet som avslöjar att elöverkänsliga nekas läkarvård i Kalmar

 


Mobilstrålningen bara ökar och ökar okontrollerat. Mobilindustrin bryter mot Miljöbalken, mot Brottsbalken och mot FN-konventionen för mänskliga rättigheter

Regeringen ställer inga krav på Miljö- och

Hälsokonsekvensbeskrivning

 

Mätinstrumentet HF 59B 27 MHz - 3,2 GHz

Mobilstrålning nordväst om huset fanns inte  före 2009:

http://www.youtube.com/watch?v=cc9LioLs9AU

Mobilstrålning norr om huset inne i rummet fanns inte 2010:

http://www.youtube.com/watch?v=rl3wTppbRKE&feature=mfu_in_order&list=UL

Mobilstrålning knappt 20 meter norr om huset som inte fanns 2010;

http://www.youtube.com/watch?v=HCPesEO1J2c

Mobilstrålning söder om huset fanns inte 2010:

http://www.youtube.com/watch?v=LNW3HNbvRaY

 

 

Frekvensen ligger mellan 27 MHz och 800 MHz. Mätinstrument HF 59 B.

Denna strålning fanns inte 2007 när jag flyttade hit. Idag är jag belastad med  strålning från alla håll samt ett Wlan och trådlös dataöverföring troligen från elnätets registrering av de elektroniska mätarna i hushållen.

Men nu de senaste  två veckorna har jag  blivit väldigt dålig i mitt hem här ute på landet. Jag har känt att  strålningen kommer söderifrån vilket jag tidigare inte registrerat någon hög strålning.

Symtom abnorm trötthet, domningar i hud och muskler, smärtsam sveda i huden, sveda inne i kroppen, ökad elöverkänslighet så att  jag blir än mer sjuk av bilen. Värk i  hela kroppens muskler, värk i skelettet,  öronsus och huvudvärk.

Jag vet inte var denna sändare står men absolut inte närmre än 4 kilometer. Loben tycks vara vertikal, normalt är den horisontell.  Mätvärdet är långt under SSM:s rekommenderade gränsvärde 10 Watt per kvadratmeter, ändå blir jag sjuk av denna strålning. Med stor sannolikhet beror det på att  strålningen inte är naturlig och att den är extremt hög i förhållande till bakgrundsstrålningen. Från hela landet har det rapporterats att folk blivit allt sämre och de har samma typ av symtom som jag fått.

Det märkliga är att man måste skärma av känsliga instrument så att dessa inte störs av mobilstrålningen. Det finns därför skäl att  ställa sig frågan varför skulle inte vi biologiska varelser som har ett biologiskt elektroniskt system som jobbar på väldigt svaga effekter, inte kunna påverkas av denna extremt starka artificiella strålning?

Och varför har inte regeringen ställt krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning?

Och varför får telekomindustrin höja strålningen okontrollerat i vår livsmiljö?

Varför uppmanar Socialstyrelsen kommunerna att inte följa Miljöbalkens försiktighetsprincip?

Och varför uppmanar Strålsäkerhetsmyndigheten kommunerna att inte göra mätningar av strålningen, inte ens när folk säger sig bli sjuka efter att sändare kommit upp?

Varför har denna industri rätt att göra intrång i min livsmiljö då jag inte givit  dem tillstånd att sprida strålning i mitt hem? Allemansrätten gäller inte i trädgårdar eller i hus.

Är det inte ett brott mot mänskliga rättigheter att påtvingas ohälsa och ett svårt funktionshinder?

Mobilindustrin behöver inte vidtaga försiktighetsåtgärder när de utsätter befolkningen för hög strålning, enligt Socialstyrelsen.

Enligt Miljöbalken skall verksamhetsutövaren veta vad de gör och de vet vad de gör, därför skall detta ses som att man medvetet utsätter allmänheten för fara och kroppsskada, vilket är ett brott enligt brottsbalken.

Och som sagt, det är ett brott mot FN konventionen för mänskliga rättigheter

Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund

Galleri

Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund. I domen framgår det att man följt den nya patientsäkerhetslagen, Patientsäkerhetslagen (2010:659) och … Läs mer