Svar från EU-parlamentet om elektromagnetisk strålning

http://www.europarl.europa.eu/search/simple/perform.do?language=SV&collection=default_collection&sortBy=relevance&page=1&inArchives=true&query=Elektromagnetisk+str%C3%A5lning&submit.x=11&submit.y=8

Exempel på brevsvar från EU-parlamentet:

Parlamentsfrågor
29 september 2009
E-4623/09
SKRIFTLIG FRÅGA från Artur Zasada (PPE) till kommissionen
Angående: Skadeverkningar av elektromagnetisk strålning i närheten av basstationer för mobiltelefoni
Svar
Polska ledamöter i både det polska parlamentet och Europaparlamentet får ständigt motta nya och högst oroande signaler angående den negativa hälsopåverkan för folk som bor i närheten av basstationer för mobiltelefoni.Under den förra mandatperioden utfärdade Europaparlamentet en resolution den 2 april 2009, i vilket det angavs att gemenskapens hälsopolitik ska prioritera att tester och forskning genomförs på medellånga och mycket långa elektromagnetiska vågor (varför skall de inte prioritera forskning på mikrovågor som nyttjas i mobiltelefonin  och i radiolänkar etc???), för att mer långtgående slutsatser ska kunna dras angående deras hälsokonsekvenser. I dokumentet rekommenderades kommissionen att samarbeta med experter från medlemsländerna för att ta fram effektiva metoder för att minska den omfattning i vilken befolkningen utsätts för skadlig elektromagnetisk strålning.

Därför frågar jag: Bedriver kommissionen forskning, och övervakar dess fortskridande, i dessa frågor? Är kommissionen, med tanke på hur dynamiskt mobiltelefonin utvecklas, beredd att överväga möjligheten att förbjuda byggande av nya master och basstationer i nära anslutning till bostäder samt på platser med hög befolkningstäthet, tills otvivelaktiga och trovärdiga forskningsresultat föreligger?

Parlamentsfrågor

28 januari 2002

P-3452/2001

Svar från David Byrne på kommissionens vägnar

Parlamentsledamoten hänvisar till Spaniens antagande av en kunglig förordning om antagande av åtgärder för skydd för allmänheten när det gäller elektromagnetisk strålning.

Kommissionen vill påminna parlamentsledamoten om att det, i enlighet med lydelsen i rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz)(1), är medlemsstaterna som ansvarar för verkställandet av en sådan rättslig ram och att rådets rekommendation av den 12 juli 1999, tvärtemot vad parlamentsledamoten hävdar, inte ålägger medlemsstaterna att anta ett strängare regelverk. Däremot stipuleras i rekommendationen att: ”medlemsstaterna får, i enlighet med fördraget, besluta om en högre skyddsnivå än den som anges i denna rekommendation”.

Kommissionen känner inte till att det i andra medlemsstater skulle förekomma några liknande koncentrationer av installationer för mobiltelefoni. Kommissionen vill påminna om att kontrollen av hur sändarmaster för mobiltelefonsystem installerats på lokal nivå är något som medlemsstaternas myndigheter har exklusiv behörighet för.

Kommissionen preciserar att den inte är behörig att bedöma det lämpliga eller giltiga i att medlemsstaternas myndigheter inför strängare försiktighetsåtgärder.

De spanska myndigheterna har valt att införa gränsvärdena från rådets rekommendation och att ålägga operatörerna med ansvar för sändarmasterna en skyldighet att säkerställa att den sammanlagda strålningen från dem inte överskrider de gränsvärden som finns i rådets rekommendation. Detta är vad som gäller också i det aktuella fallet.

Enligt rekommendationen har medlemsstaterna skyldighet att, inom en tidsfrist på tre år efter att den antagits, meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att införa en skyddsram för allmänheten mot hälsoriskerna med icke-joniserande strålning. Dessa åtgärder kommer att offentliggöras av kommissionen i en lägesrapport under 2002.

De gränsvärden som fastställts i rekommendationen bekräftas av kommissionens vetenskapliga kommitté för toxikologi, ekotoxikologi och miljö i dess nya yttrande om hälsorisker som har att göra med exponering för elektromagnetiska fält, vilket offentliggjordes den 30 november 2001 och finns att tillgå på följande webbadress: http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/pollution/ph_fields_index.html. I rapporten fastställs följande: ”Den ytterligare information som blivit tillgänglig under senare år om cancerogena och andra icke-termiska effekter av radio- och mikrovågsfrekvenser motiverar inte någon ändring av de begränsningar för exponering som kommissionen fastställt på grundval av den vetenskapliga styrkommitténs yttrande av 1998”.

Kommissionen tillhandahåller omkring 12,8 miljoner euro i stöd till program för forskning (till ett sammanlagt värde på över 32,5 miljoner euro) om den inverkan som elektromagnetiska fält kan ha på människors hälsa. Denna forskning omfattar ett specifikt projekt som rör aspekter av möjliga hälsoeffekter som kan följa av användning av system för mobiltelefoni. Detta fyraåriga projekt har ännu inte kommit halvvägs men, liksom för andra forskningsprojekt angående elektromagnetiska fält, har samordningen inom kommissionen nyligen setts över för att säkerställa att forskningsresultaten kommer att få en bred spridning så snart de finns tillgängliga.

Parlamentsledamoten ombeds också att uppmärksamma de direktiv som reglerar produkter för mobilkommunikation. Dessa direktiv (73/23/EEG(2) och 1999/5/EG(3)) tvingar tillverkare att säkerställa att produkterna är säkra. De harmoniserade standarder som föreskrivs i dessa direktiv säkerställer att de produkter som överensstämmer med dessa direktiv och används under normala förhållanden inte utsätter allmänheten för strålning över gränsvärdena i rådets rekommendation (se http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte).

(1)

EGT L 199, 30.7.1999.

(2)

Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, EGT L 77, 26.3.1973.

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse, EGT L 91, 7.4.1999.

 

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s