EU om mind control, implantat och chippning för att styra människor mentalt

 

Om elektronisk användning inom det militära i FOI:s rapport som tydligen är borttagen nu men hittade denna blogg om FOIs verksamhet HÄR : http://www.foi.se/upload/omfoi/avdelningar/sensorteknik/anual/foi-sensor-tech-2002.pdf

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/32&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

or more information:

BEPA homepage: http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/index_en.htm

EGE homepage: http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm

FP7 calls: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Nanotechnology homepage: http://cordis.europa.eu/nanotechnology

En blogg om mind control

Redan 2007 i januari var Anders Sandberg med i filosofiska rummet och berättade om detta projekt inom EU. Arbetsgruppen hade då fått kunskaper om att man inom forskningen försöker få fram piller så att man glömmer tråkiga saker samt piller så att man skulle kunna leva i tusen år. Det låter fullständigt vansinnigt, men i sanningens namn ligger dessa frågor på EU:s bord sedan flera år tillbaka.

 

( Ett viktigt dokument från: DEPARTMENT OF THE ARMY UNITED STATES  ARMY INTELLIGENCE AND SECURITY COMMOAND FREEEDOM OF INFORMATION / PRIVACY GEORGE G. MEADE, MARYLAND  20755-5995
som tar upp hur man kan påverkar människors hjärnor så att de hör ”Guds Röst” också en konspirationsteori som finns i verkligheten. *http://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/files/Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons.pdf )

EU:s arbetsgrupp redovisar inför EU-kommissionen om mind control, elektroniska implantat, typ chippning  av människor hur de kan användas osv. Arbetsgruppen inom EU tar även upp frågan om militär användning av mind control, *se länken ovan eller HÄR. Det finns ett stort maktintresse att få kontroll över människors mentalitet. Jag befarar att 4G är planerat att bli ett sådant redskap eftersom det är uppbyggt med en pulsmodulering vars information oskadd tar sig igenom allt,  ja även in i människors hjärnor. Eftersom människans hjärna styrs av elektriska impulser, EEG, är det fullt möjligt att få kontroll över människors mentala förmåga och tankar med hjälp av elektromagnetisk strålning.  Begrunda vad EU:s arbetsgrupp fått fram i detta konspiratoriska ämne chippning och mind control här nedan.

_____________________________________________________________

http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf

OPINION OF THE EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION N° 20 Adopted on 16/03/2005 Original in English *************************************************************************** ETHICAL ASPECTS OF ICT IMPLANTS IN THE HUMAN BODY Reference: Opinion produced on the direct initiative of the EGE Rapporteurs: Professor Stefano Rodotà and Professor Rafael Capurro ***************************************************************************

YTTRANDE från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik för EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Nr 20 Antogs av kommissionen den 16/03/2005

Original på engelska

***************************************************************************

 

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE),

Med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 6 i den gemensamma bestämmelser om respekt för grundläggande rättigheter;

 

Med beaktande av EG-fördraget och särskilt artikel 152 om folkhälsa;

Med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen den 28 september 2000, som godkändes av Europeiska rådet i Biarritz den 14 oktober 2000 och proklamerades i Nice av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 7 december 2000, särskilt Artikel 1 om «Människovärdet», artikel 3 om «Människans rätt till personlig integritet”, och artikel 8 om ”Skydd av personuppgifter», 1

Med beaktande av direktiv 2002/58/EG av Europaparlamentets och rådets av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, 2

1 Europeiska unionens officiella tidning C 364 av den 18 november 2000, s. 1 till 22

2 Europeiska unionens officiella tidning L 201 av den 31 juli 2002, p 37-47

3 Med beaktande av direktiv 95/46/EG av Europaparlamentets och rådets Europeiska unionens den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, 3

Med beaktande av rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, 4

 

Med beaktande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, som undertecknades den 4 april 1997 i Oviedo, särskilt artikel 1 ”syfte och mål”, artikel 2 ”företräde människan”, artiklarna 5 till 9 på samtycke och artikel 10 ”Privata liv och rätten till information”, 5

 

Med beaktande av den allmänna förklaringen om det mänskliga genomet och mannens rättigheter som antogs av UNESCO den 11 november 1997, 6

Med beaktande av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter av Europarådet den 1 januari 1981; 7

Med beaktande av förklaringen om principer för världstoppmötet om informationssamhället den 12 december 2003, särskilt artikel 58 om användningen av IKT och artikel 59 om missbruk användning av IKT, 8

Med beaktande av de utfrågningar av experter och kommissionens avdelningar som EGE på 15/12/2003, 16/03/2004 och 15/06/2004 i Bryssel;

Med beaktande av rapporten av Dr Fabienne Nsanze ”IKT implantat i människokroppen – En översyn”, februari 2005, 9

Med beaktande av rundabordskonferens som anordnades av EGE den 21 december 2004 i Amsterdam, 10

Efter att ha hört EGE föredragandena, professor Stefano Rodotà och professor Rafael Capurro;

3 Europeiska unionens officiella tidning L 281, 23 november 1995, s. 31 till 50

4 Europeiska unionens officiella tidning L 189 av den 20 juli 1990, s. 17 till 36

5 http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm

6 http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=2228&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

7 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm)

8 http://www.itu.int/wsis/

9 bilagan till detta yttrande

10 Protokoll från rundabordsdebatt – De etiska aspekterna av IKT implantat i människokroppen dagtecknat den 21 december 2004 4

___________________________________________________________________________

 

Av följande skäl:

 

1. INLEDNING

Informations-och kommunikationsteknik (IKT) genomsyrar våra liv. Hittills har denna genomgripande inflytande omfattade främst enheter som vi använder för privat bruk eller på arbetsplatsen såsom persondatorer, mobiltelefoner, bärbara datorer och liknande. På grund av ny utveckling dessa enheter blir mer och mer del av våra kroppar, antingen för att vi bär dem (bärbar dator) eller för att de implanteras i våra kroppar.

 

Vid en första anblick IKT implantat är etiskt oproblematiskt om vi tänker till exempel på pacemakers. Även om IKT implantat kan användas för att reparera brister kroppsliga funktioner de kan även missbrukas, i synnerhet om dessa enheter är tillgängliga via digitala nätverk. Man skulle kunna tänka på sådana anordningar som ett hot mot mänsklig värdighet och särskilt till integritet människokroppen (se avsnitt 5), medan det för andra sådana implantat kan ses främst som ett sätt för att återställa skadade människans möjligheter och därmed som ett bidrag till främjandet av människans värdighet.

Idén att låta IKT-komma under vår hud för att inte bara att reparera men även för att öka människors förmåga ger upphov till visioner science fiction med hot och / eller egenskaper nytta. Men i vissa fall är implantation av mikrochips redan pågår med potential för individuella och sociala former av kontroll.

 

Den intima relation mellan kroppsliga och psykiska funktioner är grundläggande för vår personliga identitet. Modern neurovetenskap är att betona detta. Språk och fantasi inflytande på ett unikt sätt vår uppfattning av tid och rum, hur vi uppfattar oss själva och andra, hur vi relaterar till andra icke-mänskliga levande varelser och att den naturliga miljön, hur vi skapar historiskt, kulturellt, politiskt, juridiskt, ekonomiskt och tekniskt våra samhällen, hur vi skaffar oss kunskap om oss själva och om världen, och vårt sätt att producera, skapa och utbyta saker.

 

IKT-är produkter av mänsklig uppfinning. De funktioner som de uppnår är baserade på programmerbar eller algoritmiska beräkningar mestadels använder icke-biologiska ämnen såsom kisel. Detta möjliggör en simulering av vissa biologiska och psykiska functions11. Dessutom är det i princip, och idag även i praktiken möjligt att implantatet IKT enheter i den mänskliga kroppen för att t.ex.  exemplen är borttaget i den version jag hittade

 

11 Det bör noteras att det finns en livlig debatt om mekanistiska syn på hjärnan, som inte behandlas i detta yttrande.att återställa kroppsliga funktioner eller, som i fallet med proteser och konstgjorda lemmar, att ersätta vissa kroppsdelar.

Dessa är de huvudsakliga orsakerna till potentiella och faktiska IKT implantat i människokroppen har stora och viktiga etiska konsekvenser.

 

Följaktligen är syftet med detta förslag till avgörande i första hand att öka medvetenheten och frågor om de etiska dilemman som skapas av en rad IKT-implantat inom detta snabbt växande område. Etisk medvetenhet och analys måste ske nu för att säkerställa en lämplig och läglig inverkan på de olika tekniska tillämpningar. Ändå, om så krävs detta yttrande föreslår tydliga etiska gränser, rättsliga principer och föreslår flera åtgärder som bör vidtas av ansvariga tillsynsmyndigheter i Europa. Yttrandet fokuserar på IKT implantat i kroppen (se avsnitt 6.1).

 

2. ORDLISTA

IKT-enheter: Enheter med informations-och kommunikationsteknik vanligtvis baserad på kisel chip-teknik.

 

Aktiv medicinteknisk produkt: varje medicinteknisk produkt som för sin funktion på en intern och oberoende källa till elektrisk energikälla eller någon annan energikälla än den som direkt alstras av människokroppen eller gravity.12

 

Aktiv medicinteknisk produkt: varje aktiv medicinteknisk produkt som skall helt eller delvis införas kirurgiskt eller medicinskt, i människokroppen, eller genom en medicinsk åtgärd i en kroppsöppning avsett, och som är avsedd att förbli där efter procedure.13

 

Passiv IKT implantat: IKT implantat i människokroppen som är beroende av en extern elektromagnetiskt fält för deras verksamhet (se t.ex. avsnitt 3.1.1 den ”Verichip”).

 

Online IKT implantat: IKT implantat som är beroende för sin drift på ett (”online”) anslutning till en extern dator eller som kan förhöras (”online”) av en extern dator (se exempelvis avsnitt

 

3.1.2 Biosensorer).

Offline IKT implantat: IKT implantat som fungerar oberoende av externa IT-enheter (kanske efter en inledande inrättande operation) (se till exempel avsnitt 3.1.1 Deep Brain Stimulation).

 

12 Definition från rådets direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation.

 

13 Definition från rådets direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation.

 

3. VETENSKAPLIG och teknisk bakgrund

(Se detaljerad rapport från Dr Fabienne Nsanze ”IKT implantat i människokroppen – en översyn” från februari 2005 – som bifogas detta yttrande)

3,1. Aktuella applikationer och forskning

3.1.1. Program: IKT implantat på marknaden

 

Det här avsnittet innehåller information om implantat i människokroppen som finns i kommersiell form, har forskat i vissa fall, i decennier.

 

Aktiva medicintekniska produkter

Historien om implantat i klinisk praxis startade på 1960-talet med utvecklingen av den första pacemaker för att ersätta det autonoma rytm i hjärtat. System för urinblåsan stimulans som gör paraplegics (förlamning av nedre extremiteterna ofta till följd av ryggmärgsskada) för att styra tömning följde på 1980-talet. De senaste exemplen av aktiva implantat för funktionell elektrisk stimulering är stimulatorer för behandling av smärta hos patienter med tumörer och darrande orsakade av Parkinsons sjukdom, och att återställa förstå funktionen i quadriplegics (förlamning av armar, ben och bål under nivån för tillhörande en ryggmärgsskada). Typiska enheter inkluderar följande:

 

• Hjärt Pacers för patienter med retledningsrubbningar eller hjärtsvikt

 

• Cochleaimplantat: cochleaimplantatet skiljer sig från hörapparaten i att det inte förstärka ljud och förbi de skadade delen för att skicka ljudsignaler direkt till hörselnerven.

 

• Hjärnstamsaudiometri implantat (ABI) är en auditiv protes som kringgår snäckan och hörselnerven att hjälpa individer som inte kan dra nytta av ett cochleaimplantat, eftersom hörselnerverna inte fungerar. Hjärnstammen implantatet direkt stimulerar hörselimplantat kärnan ligger i hjärnstammen.

 

• Implanterbara programmerbara drug delivery pumpar:

Administrering av Baklofen för patienter med multipel skleros med svår spasticitet (intratekal administrering dvs. inom ryggradskanalen)

Insulin pump för diabetes

7

 

• implantation Nervstimulering enheter: termen ”neurostimulering” avser teknik som inte direkt stimulera en muskel som en funktionell elektrisk stimulering enhet (dvs, pacemaker). Snarare neurostimulering teknik ändra elektrisk nerv aktivitet.

Ryggmärgsstimulering för kronisk smärta förvaltning

Sakral nervstimulering för behandling av refraktär urin trängningsinkontinens

vagusnerven stimulering (VNS) för anfallen hos epilepsi eller för humör kontroll i svår depression fall

 

• Deep brain stimulation (DBS):

för tremor kontrollen hos patienter med Parkinsons sjukdom

för essentiell tremor: Patienter med essentiell tremor har inga symptom än tremor, som kan förekomma i deras händer, huvud, ben, bål eller röst. När det gäller patienter med Parkinsons sjukdom, kan de få hjälp med djup hjärnstimulering terapi.

 

• Artificiell chip-kontrollerade ben: det tyska företaget Otto Bock HealthCare GmbH har utvecklat en protes som kallas ”C-Leg ®” som är en chip-kontrollerad ben.

Identifiering och enheter plats

 

Microchip-enheter finns i tre former:

 

1) Läs-Only: detta är den enklaste formen av enheter som har en skrivskyddad karaktär, liknande den som nu används för identifiering av djur. Även denna mest grundläggande form skulle ha flera tillämpningar, till exempel för att identifiera patienter med Alzheimers sjukdom, barn och det omedvetna. Ett bredare användning skulle vara som ett slags nationell ID-kort, baserat på ett identifieringsnummer transporteras på mikrochip.

 

 

2) läs-och skrivbara: denna typ av mikrochip skulle kunna bära en uppsättning av information som skulle kunna utvidgas vid behov. Det möjliggör lagring av data och är programmerbar på distans. Till exempel, när den mikrochip bär en persons sjukdomshistoria och historia utvecklas, den efterföljande informationen som också kan läggas till mikrochip utan att behöva ta bort det implanterade chippet. Det skulle också underlätta och registrera finansiella transaktioner. Den tredje viktiga uppsättning av information som en läsa-skriva mikrochip kunde bära kanske kriminalregister.

 

3) Enheter med spårningsmöjligheter: förutom läs-skriv förmåga som beskrivs ovan, kan en enhet släpper också en radiosignal som kan spåras. Ansökningar återigen skulle bli många, vilket framgår av mindre avancerad teknik som redan finns. En sådan enhet behöver en strömkälla som måste miniatyriserade innan implantation. Med ett mikrochip implantat, skulle ständig övervakning vara möjlig. Om varje chip som avges en signal om en unik identifiering frekvens, implanterade individer kan spåras genom att helt enkelt ringa upp rätt signal. Eftersom mottagaren är mobil, kunde de taggade enskilda spåras överallt.

 

Typiska enheter inkluderar:

 

• RFID-anordningar: miljontals Radio (RFID) Frequency Identification taggar har sålts sedan början av 1980-talet. De används för boskap, sällskapsdjur, försöksdjur, och utrotningshotade arter identifiering. Denna teknik innehåller inga kemiska eller batteri. Chipet går aldrig ner och har en beräknad livslängd på 20 år.

 

• VeriChip ™ eller den ”mänskliga streckkoden”: VeriChip ™ (www.4verichip.com) är en subdermala RFID, om storleken på ett riskorn, som implanteras i fettväven under triceps. Nuvarande tillämpningar av VeriChip inkluderar:

 

patientjournaler och sjukvård information (blodgrupp, eventuella allergier och sjukdomshistoria)

 

Personlig information / identitet: I Baja Beach Club (i Spanien och Nederländerna, http://www.baja.nl/) använder människor VeriChip ™ som ett smartkort för att påskynda dricka order och betalning.

 

Finansiell information (sekundär kontroll)

Förutom dessa områden den utökade tillämpningar omfattar kollektivtrafik säkerhet, tillgång till känsliga byggnader eller installationer och spåra människor på villkorlig frigivning, suttit i fängelse, kriminella, etc. För närvarande har en person att stå inom ett par meter från en skanner för taggen att ”vakna”. Således kan taggarna användas för att följa någons steg endast när de är nära skannrar. Följaktligen VeriChip ™ är för närvarande inte en implanterbar GPS (Global Positioning System) enhet.

 

• Den bayerska bolaget Ident Technology (http://www.ident-technology.com/) erbjuder spårningsverktyg med den mänskliga kroppen (särskilt i huden) som en digital data sändare.

 

• Kvinnliga fjärrkontroll Orgasm Implant: En maskin som ger en orgasm vid en knapptryckning patenterades i USA i januari (2004).

9

3.1.2. Forskning om IT Implantat

Medicintekniska produkter

 

• Biosensorer: Biosensorer eller MEMS (Micro Electro-Mechanical System) enheter sensorer implantat inuti människokroppen för noggrann övervakning av otillgängliga delar av kroppen. The biosensorer bilda ett nätverk och tillsammans övervaka hälsotillstånd sin värd. Detta innebär insamling av uppgifter om fysiologiska parametrar såsom blodtryck eller glukosvärden och fatta beslut utifrån det, till exempel varna läkare till en potentiell medicinsk kris.

Den information som skall översändas är avgörande medicinsk information som krävs enligt lag att vara säker. Därför är IT en viktig komponent i dessa biologiska implantat som, med energi, minne och beräkningskapacitet, nuvarande utmanande forskningsfrågor.

 

Det finns flera biomedicinska tillämpningar där denna teknik kommer att vara användbart. Exempel på sensorer implanteras i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom eller epilepsi, akustiska och optiska arrayer biosensor för blodanalys, och sensorer implanteras i kroppen av en återhämtar cancerpatient att upptäcka cancerceller.

 

Konstgjorda hippocampus: ett exempel på en framtida hjärna protes är en implanterbar hjärnan chip som kunde återställa eller förbättra minnet. Hippocampus spelar en central roll i fastställandet av minnen. Till skillnad från enheter som cochleaimplantat, som bara stimulerar hjärnans aktivitet, detta chip implantat kommer att utföra samma processer som den skadade delen av hjärnan den ersätter. Det ser ut att bli ett sätt att hjälpa människor som har lidit hjärnskador på grund av stroke, epilepsi eller Alzheimers sjukdom. •

 

• Kortikal implantat för blinda: det har varit känt i många år att elektrisk stimulering av ögon väcker fosfener leder till visuell perception. Med en kortikal implantat kan uppgifter från en liten digitalkamera överlämnas till elektroder implanteras i syncentrum, förbi icke-arbetande näthinnan eller synnerven.

 

• Okulär implantat eller konstgjord näthinna: Andra forskare fokuserar på ny teknik för att ersätta skadade näthinnan, den ljuskänsliga cellager i ögat.

En näthinnan protes innebär elektriskt stimulera näthinnans nervceller utanför receptorn lagret med signaler (ljus) från en mikroskopisk digitalkamera, det är möjligt när den inre näthinnan och synnerven förblir intakt. I själva verket är för närvarande två strategier utreds för retinal protes: sub-retinal och epi-retinal.

10

 

• hjärna-dator gränssnitt (BCI) eller direkt hjärnan kontroll: de nya teknikerna ovan är kommunikationsteknik, de tar information från hjärnan och GE YTTRE FORM ÅT den. Det finns internalisering tekniker (cochlea eller optisk-nerv implantat) vars syfte är att ta information utifrån och ge individuell tillgång till det. Dessa två tekniker kommer så småningom kommit att bilda en interaktiv teknik som möjliggör input-output-interaktioner.

 

Dessa system möjliggör för människor att använda signaler direkt från hjärnan för kommunikation och kontroll av förflyttningar.

Även mänskliga studier visar på möjligheterna att använda hjärnans signaler till ledning och styrning av externa enheter, forskare betonar att många års utveckling och klinisk prövning kommer att krävas innan produkterna – inklusive ”neuro-protes” armar förlamade människor, blir tillgängliga.

 

Övervakning eller spårningsverktyg

 

• Bärbar IKT-för att spåra den mänskliga kroppen: en sådan anordning kan en individ med en mottagare att sätta fingret på någon position i världen.

 

• subdermala GPS Personlig Plats enheter: i maj 2003, hävdade Applied Digital Solutions (ADS) (http://www.adsx.com/) att ”Digital Angel”, en prototyp för implantation GPS-utrustning framgångsrikt testats. Men är tekniska experter ifrågasätter om systemet verkligen skulle kunna fungera. Den skivformiga ”personlig plats enhet” åtgärder 6,35 centimeter i diameter och 1,27 centimeter på djupet – ungefär samma storlek som en pace-maker. Denna

 

GPS-övervakning skulle kunna användas för flera ändamål, såsom till exempel vid medicinska akutfall (hjärtinfarkt, epilepsi eller diabetes), eller för identifiering och spårning ändamål (för människor i högriskområden yrken, barn, förföljare eller misstänkta terrorister) .

Enhancement eller enheter handelsvara

 

Computer forskare har förutspått att inom de närmaste tjugo åren neurala gränssnitt ska utformas som inte bara kommer att öka det dynamiska omfånget av sinnen, men kommer också att förbättra minnet och göra det möjligt för ”cyber tycker” – osynlig kommunikation med andra.

 

Möjliga enheter inkluderar:

• Protetiska kortikala implantat (intelligens eller sensorisk ”förstärkare”): ursprungligen utvecklats för blinda, kommer kortikala implantatet låta ”friska” människor ständig tillgång till information från en dator som antingen baseras på vad en digital kamera ser eller baseras på en konstgjord ”fönster ”gränssnitt.

11

 

• Artificiell Vision: Enligt nyare forskning som bedrivs för att utveckla en konstgjord näthinna, kommer det vara möjligt, en dag att se ljus i det infraröda. I detta fall istället för att använda en vanlig videokamera, kan en värmekamera användas.

 

• Audio tandimplantat eller tand telefon: utformade under 2002, Audio tandimplantat, fortfarande bara existerar i begreppet form. En mikro-vibration enhet och en trådlös låg frekvens mottagare implanteras i tanden under rutinmässig tandläkarvård. Tanden kommunicerar med en rad digitala enheter, som mobiltelefoner, radio och datorer. Korrekt information överförs från tanden in i innerörat genom ben transduktionsmekanismer. Ljud mottagning är helt diskret möjliggör information som tas emot överallt när som helst.

 

• Artificiell hippocampus: Som nämnts ovan skulle detta implanterbara hjärnan chip förbättra minnet.

3,2. Andra tänkbara användningsområden

Andra potentiella användningsområden för implantation IKT enheter inkluderar:

 

• Microsoft patent nummer 6.754.472 (juni 22, 2004) rör den mänskliga kroppen som ett medium för överföring av data (och energi) till ”andra enheter” som PDA (Personal Digital Assistant), mobiltelefoner, medicintekniska produkter (för övervakning syften: som till exempel i pensionärer hem), RFID gör det möjligt att lokalisera andra personer. I en familj webbplats dina barn kan logga in på övervakningssystem och titta på vad deras föräldrar eller mor-och farföräldrar gör. Patentet beskriver inte någon särskild enhet.

 

• ”Smart guns”: Applied Digital Solutions (ADS), som skapade VeriChip ™, meddelade i april 2004 ett samarbete med pistol tillverkar FN Manufacturing att producera så kallade ”smarta vapen”. Sådana vapen kan avfyras endast om den sköts av sin ägare med ett RFID-chip insatt i hans eller hennes hand.

 

3,3. Den 6: e för forskning och utveckling ramprogram (FP6)

”Målen för Information Society Technologies (IST) tema inom FP6 är att garantera ett europeiskt ledarskap i generisk och tillämpad teknik inom ramen för den kunskapsbaserade ekonomin. Det syftar till att främja nyskapande och konkurrenskraft i gemenskapens näringsliv och industri och att bidra till större nytta för alla europeiska medborgare.

Fokus för IST i FP6 är om den framtida generationers teknik, där datorer och nät kommer att integreras i den vardagliga miljön, göra tillgänglig en mängd olika tjänster och tillämpningar tillgängliga via användarvänliga gränssnitt. Denna vision av ”ambient

12

intelligens ”placerar användaren i centrum av den framtida utvecklingen för ett kunskapsbaserat samhälle för alla” 0,14

Exempel på projekt som finansieras av FP6

 

Nanonivå material och sensorer och mikrosystem för medicinska implantat förbättra hälsa och livskvalitet

 

I detta projekt viktig mikrosystem tekniker och kommunikationssätt kommer att utvecklas som ger intelligens direkt på det mänskliga, i form av medicinska implantat och öppenvård mätsystem, samt också möjliggöra information från dessa enheter sändas ut i den allmänna miljön. Det övergripande målet är att utveckla den teknik som går att göra upp ett mikrosystem, och sedan ta fram specifika medicintekniska produkter för att utnyttja denna teknik. Den resulterande slutliga medicinska produkter inkluderar cochlea och näthinnan implantat, nervstimulering, blåskontroll och tryck övervakningssystem. Det beräknas från tillgängliga statistiken att ungefär 50% av den västerländska befolkningen dvs ca 500 miljoner invånare, kommer att drabbas av minst ett av de hälsoproblem riktade i detta projekt.

 

Den OPTIVIP projektet

Syftet med OPTIVIP är optimering av en implanterbar visuell protes bygger på stimulering av synnerven och dess demonstration inom en preklinisk studie.

Etiska frågor behandlas i detta projekt genom särskilda projektuppgifter ägnas åt att få input från blinda samfundet och särskilt från patienter och deras företrädare. Olika aspekter av protesen, nämligen funktionalitet, utseende och etik omfattas. Detta är nödvändigt för att rikta forskningsinsatser i enlighet med de faktiska behoven.

 

4. RÄTTSLIG BAKGRUND

4,1. Allmänna principer

De innovativa inslagen i frågor som behandlas i detta yttrande gör det svårt att finna regler som är specifikt tillämpliga på IKT implantat i människokroppen. Därför bör den rättsliga bakgrunden härledas från allmänna principer som ligger till grund för nationell lagstiftning och internationella instrument. Dessa allmänna principer kan ge vägledning som behövs för skissera de rättsliga standarder som behövs för regleringen av en teknik som ändrar kroppen och dess förhållande till miljön och därmed påverkan djupt om personnummer och liv. Dessa rättsliga principer kan 14 FP6 2003-2004 arbetsprogrammet IST tema, http://www.cordis.lu/ist/workprogramme/en/2_2.htm 13

hittades i texter om olika frågor: från bioetik till elektronisk information, allt från begränsningar av samtycke till definitionen av medicintekniska produkter.

 

När det gäller den europeiska rättsliga bakgrund bör särskild vikt fästas vid stadgan om grundläggande rättigheter i EU, som för närvarande är del II i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Här fastställs de allmänna principerna om värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, medborgarskap och rättvisa, liksom integritet och okränkbarhet av kroppen, särskilt med avseende på informerat samtycke (artikel 3), och skydd av personuppgifter (artikel 8). Dataskyddsfrågor är utvecklade i direktiven 95/46 och 2002/58.

 

Försiktighetsprincipen är uttryckligen anges i artikel 174 i EG-fördraget samt, mer i detalj av kommissionens meddelande (2000 / 1) av den 2 februari 2000,15 Aktiva medicintekniska produkter definieras och regleras i direktiv 90/385.

Bland internationella instrument, är specifik vikt att fästas till konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin Europarådets (1997) och UNESCO: s universella deklaration om mänskliga arvsmassan och de mänskliga rättigheterna (1997), särskilt när det gäller respekten för människans värdighet och integritet individer och informerat samtycke principen.

 

Väsentliga riktlinjer görs också enligt punkterna 58 och 59 i förklaringen om principer för världstoppmötet om informationssamhället (2003), som påpekar behovet av IKT blir alltid på ett sådant sätt att respektera grundläggande rättigheter och privatliv .

Nationella konstitutionella stadgor och inhemska lagar innehåller flera bestämmelser som gäller för respekt för värdighet, skydd av kroppslig integritet och hälsa, informerat samtycke, och frågor transplantation.

 

Ett antal rättsliga och administrativa beslut handlar direkt eller indirekt med frågor som behandlas i detta förslag till avgörande, till exempel dom av den 14 oktober 2004 av Europeiska gemenskapernas domstol i Omega v. Oberbürgermeister Bonn (mål C-36/0216) och Ordern den 12 oktober 2004 av US Food and Drug Administration om testning av VeriChip för medicinska ändamål.

På det hela taget dessa instrument tillåter en att härleda en uppsättning principer som den rättsliga ramen kan byggas och om lagligheten av IKT implantat i människokroppen kan bedömas.

15 http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/pub07_en.pdf

16http: / / curia.eu.int / jurisp / cgi-bin / form.pl lang = sv & submit = Submit & alldocs = alldocs & docj = docj & docop = docop & docor = docor & docjo = docjo & numaff = 36% 2F02 & datefs = & datefe = & nomusuel = & domaine = & mots = & resmax = 100 14

 

4,2. Mänsklig värdighet

Stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen öppnas med värdighet principen. I artikel 1 i vilken ”människans värdighet är okränkbar.” Detta bygger på den tyska Grundgesetz och är i linje med uttalandet i ingressen till stadgan, enligt vilken unionen sägs att ”placera individen i centrum för sin verksamhet”. Denna princip har bekräftats som en absolut gräns i Omega beslutet, som ansåg det tillåtet för tyska myndigheterna att förbjuda ett spel som heter ”Spel med virtuellt dödande” eftersom den visade sig vara ”ett hot mot allmän ordning med anledning av att det i enlighet med konceptet som råder i den allmänna opinionen, har åsidosatt kommersiella utnyttjandet av spel där dödande simuleras av människor ett grundläggande värde, som fastställs i den nationella författningen, nämligen mänsklig värdighet ”.

 

Detta ”skymf mot mänsklig värdighet” är inte bara av sådan import som att legitimera ett förbud som begränsar den fria företagsamheten, utan också fungerar som en gräns av den fria individuella val, eftersom det utesluter att spelarnas informerat samtycke kan anses ett objekt att göra spelet i fråga något som är socialt och juridiskt godtagbart. Därför bör den värdighet princip inte betraktas som ett verktyg för att identifiera de fall där kroppen ska vara helt ”okränkbar”.

 

I den mycket välkända folkräkning lagen gäller Tyskland, betonades det just att ”fokus för konstitutionella ordningen är värdet och värdighet, som är verksam inom självbestämmande som medlem i ett fritt samhälle” (dom av Bundesverfassungsgericht av den 15 december 1983).

Detta är i linje med den tydliga riktlinjer som finns i inledningen och i artikel 1 i 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som uttryckligen hänvisar till värdighet som en väsentlig del av människan och en förutsättning för frihet och jämlikhet. När det gäller nyare konstitutionella upplevelser, behöver överväga en enda artikel 16 i den franska civillagen eller artikel 2 i den italienska Data Protection Code, som uttryckligen nämner värdighet.

 

Detta gäller även i internationella instrument såsom Helsingforsdeklarationen (1964), Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin (1997), som börjar med nytt bekräfta principen om mänsklig värdighet, och UNESCO: s universella deklaration om mänskliga arvsmassan ( 1997). Slutligen föreskrivs i artikel 1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU (2000) anges att ”Människans värdighet är okränkbar. Den skall respekteras och skyddas ”.

 

Man kan därför dra slutsatsen att värdighet är en universell, grundläggande, och ofrånkomligt basdokumentet fastän det alltid ska ses mot en viss kulturell bakgrund. Denna slutsats kan stödjas numera med att understryka att värdighet är avses med ständigt ökande frekvens i de instrument som antagits av internationella organisationer som företräder alla världens kulturer – såsom Unesco (i själva verket är värdighet nämns femton gånger i den allmänna

15

Deklarationen om den mänskliga arvsmassan). Ur denna synvinkel är värdighet tvekan att bli en tvärkulturell koncept. Man bör dock ta hänsyn till att det också finns ett mått av tvetydighet i hänvisningen till detta ord. ”Dignity” används både för att förmedla behovet av absolut respekt för individens autonomi och rättigheter och till stöd för påståendet att kontrollera enskilda personer och deras beteende till förmån för värderingar som någon planerar att ålägga andra individer. Vidare föreskrivs i artikel 1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna som värdighet är inte bara ”respekteras”, men även ”skyddade” – efter mönster följdes i den tyska Grundgesetz. Detta innebär att de offentliga myndigheterna är skyldiga inte bara avstå från åverkan eller störa en individs privata sfär, men också att vidta åtgärder aktivt för att förbättra villkoren så att människor kan leva med värdighet.

 

4,3. Mänskliga okränkbarhet

 

Principen om okränkbarhet av kroppen och fysisk och psykisk integritet som anges i artikel 3 i stadgan om de grundläggande rättigheterna utesluter någon verksamhet som kan äventyra integriteten i sin helhet eller delvis – även med den registrerades samtycke. WHO konstaterar att ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”. Men här måste man ta itu med en annan situation eftersom integritet inte betraktas som absolut okränkbara – hänvisning till de insatser som orsakar ”stadigvarande minskning” av en kropp (enligt § 5 i Italiens civillagen) eller annars står i konflikt med allmän ordning och / eller moral.

 

Detta är det regelverk som gäller, till exempel för bedömningen av lagenligheten av organdonation, som begränsas av förlust av viktiga funktioner. Detta resonemang kan leda till slutsatsen att integritet princip inte bör remitteras till när kroppen fungerar faktiskt återintegreras och / eller förbättras. Dessutom, friheten att använda sin kropp specifikt begränsas av de många bestämmelser enligt vilka det är förbjudet att vrida kroppen, dess delar och / eller produkter till inkomstkällor (artikel 3 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 21 i konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin, artikel 4 i Unescos allmänna förklaring). Omfattande byggandet av principerna om icke-kommersialisering och icke-instrumentalisering kan leda till slutsatsen att inympa IKT i syften som är i stort sett bör vinstrelaterade (t.ex. att få till ett diskotek under förmånliga villkor) inte tillåtas. (Se yttrande avsnitt 6.4).

 

4,4 privatliv och dataskydd

Uppfattningen att de registrerade inte är fria att göra de använda sina egna kroppar de vill bekräftas, om än indirekt, enligt artikel 8 (2) i EG-direktivet 95/46 om skydd av personuppgifter. Här sägs det att staterna kan föreskriva att den registrerades uttryckliga samtycke är inte tillräckligt för att tillåta

16

andra att använda hans / hennes ”känsliga uppgifter” – om sexualliv, åsikter, hälsa, etniskt ursprung – utan en ad hoc-tillstånd som utfärdats, till exempel genom att en tillsynsmyndighet (se 26 § i den italienska skydd för personuppgifter Code).

 

Detta är avsett att skydda de mest känsliga delen av ”elektroniska kroppen” genom att hindra registrerade sig från att tillhandahålla delar av sina elektroniska kroppar på ett sådant sätt att äventyra deras integritet.

 

Från en mer allmän synvinkel, har stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU dras distinktioner mellan skydd av privat-och familjeliv (artikel 7), och skydd av personuppgifter (artikel 8), som följaktligen har blivit en självständig individuell rättighet.

 

Därför måste man ta itu med en typ av skydd som är emot alla relevanta intrång i ens privata sfär och, å andra sidan, ger rätt Informationsansvarig självbestämmande på varje enskild – inklusive rätten att stanna kvar befälhavare data rör honom eller henne. Detta är en veritabel instans av ”konstitutionalisering enskilda”, som mandat respekt för både den fysiska och den elektroniska kroppen. Mer specifikt är skydd av personuppgifter inom EU bygger på EG-direktiv 95/4617 samt på EG-direktiv 2002/5818. Den senare innehåller också särskilda bestämmelser som gäller för placeringen av individer.

 

Den uppsättning principer och regler om skydd för personuppgifter är för närvarande delas av alla medlemsstater i EU samt av flera andra stater att – från Kanada till Australien, från Japan till många latinamerikanska länder – har ställt sig bakom en stark standard dataskydd först och främst bygger på tillhandahållande av detaljerade uppgifter tillsammans med de registrerades uttryckliga samtycke. Därför krävs någon typ av IKT implantat en strikt preliminär utvärdering för att bedöma ”Sekretess påverkan”.

 

4,5. Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen kräver ingen oframkomliga gränser eller rent av förbud. Det är ett allmän verktyg för riskhantering, som ursprungligen var begränsat till miljöfrågor. I kommissionens meddelande från februari 2000 konstateras att

 

”Försiktighetsprincipen definieras inte i fördraget, som föreskriver det bara en gång – för att skydda miljön. Men i praktiken är dess räckvidd mycket större och särskilt där första objektiv vetenskaplig utvärdering visar att det finns skälig grund till oro att de potentiellt farliga effekter på miljön, människors, djurs och växters hälsa kan vara oförenliga med den höga valda av skydd för gemenskapen ”(meddelande Sammanfattning punkt 3).

 

Följaktligen är 17 direktiv 95/46/EG av Europaparlamentets och rådets av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter Europeiska unionens officiella tidning L 281, 23.11.1995 , sidorna 31 till 50

18 direktiv 2002/58/EG av Europaparlamentets och rådets av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) Europeiska unionens officiella tidning L 201, 31 / 07/2002 sidorna 37 till 47

17

Kommissionen anser att ”försiktighetsprincipen är en allmän” (dvs. en allmän princip) (avsnitt 3 i meddelandet), vars räckvidd går utanför EU – vilket framgår av flera internationella instrument från och med deklarationen om miljö och utveckling som antogs i Rio de Janeiro 1992.

Den grundläggande beståndsdelar och förutsättningar för tillämpning av försiktighetsprincipen är förekomsten av en risk, möjlighet för skada och vetenskapliga osäkerheten om förverkligandet av denna skada. Som åberopat försiktighetsprincipen riskhanterarens har att besluta om säkerhetsåtgärder åtgärder som står i proportion till den potentiella skada som mildras och som inte försöker skapa ”noll risk” situationer. Risken ledningens åtgärder bör inriktas på att identifiera de ”godtagbar risk” tröskel med beaktande av de värden som står på spel – och respekt för den mänskliga kroppen är utan tvekan ett av de värden som förtjänar högsta juridiska skydd. Men trots sina rötter i de grundläggande kraven, är försiktighetsprincipen en ”förfaranden” snarare än ”materiell” karaktär, vilket innebär att det inte tillämpas för att mäta en innovation som sådan utan snarare dess effekter. Om de negativa effekterna visar sig vara frånvarande, eller om ansökan mekanismer ändras, då en viss vetenskaplig eller teknisk innovation kan anses vara acceptabelt. Därför är försiktighetsprincipen ett dynamiskt verktyg som kan följa utvecklingen av en sektor och kontinuerligt kontrollera att acceptansen villkoren för en viss innovation är uppfyllda – och därigenom förbättra styrningen i vad som kallats ”risksamhället”.

 

Risker relaterade till IKT-implantat lyftes fram i beslut av US Food and Drug Administration i samband med en subkutan chip som kallas ”VeriChip” (se avsnitt 3): ”negativa reaktioner i vävnaden, migration av den implanterade transpondern, äventyras informationssäkerhet; misslyckande av den implanterade transpondern, insertion, funktionsstörningar på elektronisk skanner, elektromagnetisk störning, elektriska risker, magnetisk resonanstomografi oförenlighet, och nålstick ”. Man kan undra på att tester på VeriChip godkändes för medicinska ändamål i ansiktet av en sådan detaljerad förteckning över potentiella risker! Tillståndet kan ha nekats om försiktighetsprincipen hade beaktats i fråga om dessa risker med stor osäkerhet.

 

4,6. Data Minimering, Purpose Specifikation, proportionalitetsprincipen och relevans

Särskild vikt läggs också att fästas till principerna om data minimering, syfte specifikation, proportionalitet och relevans. Alla dessa principer är oberoende av lagenligheten av användning av de individuella IKT, men har mer med de särskilda villkor som gäller för deras användning – dvs i vilket sammanhang de används.

Uppgifterna minimering framgår uttryckligen att, till exempel i artikel 16 (2) i den franska civillagen, där det anges att ”il ne peut être porte atteinte à l’integrité du kår humain 18

qu’en cas de nécessité pour la personne ”(det kan bara kränka integriteten av den mänskliga kroppen när det gäller personlig nödvändighet). Objektivt innebär denna princip att man ska bara använda sig av en viss verktyg om den aktuella mål inte kan uppnås med hjälp av mindre ”kropp-påträngande” verktyg. Detta är i grunden ”minimera” principen i flera lagar om personlig integritet, såsom avsnitt 3 (a) i den tyska Bundesdatenschutzgesetz och avsnitt 3 i den italienska dataskydd kod. Subjektivt, postulat uppgifterna minimering principen att det föreligger ett personligt tillstånd som inte kan klaras med om inte genom att använda ett visst verktyg, som visar sig vara nödvändigt.

 

Syftet specifikation princip medför ett behov för val av mål som skall uppnås. Till exempel tillåter konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin som testar prediktiva för genetiska sjukdomar ”får endast utföras för hälso ändamål eller för vetenskaplig forskning med anknytning till hälsa ändamål” (artikel 12). I grund och botten är en relation mellan särskilda omständigheter, tillgängliga verktyg, och referensvärden. Endast de verktyg som, inom en given kontext, passera konsekvens testet med sådana värden kan användas lagligt.

 

Proportionalitetsprincipen utgår också om förhållandet mellan verktyg som skall användas och syften eftersträvas. Men här betonas inte sätta på vilken typ av ändamål i fråga, men om proportionaliteten av de verktyg som används, dvs även om avsikten som sådan är legitim, kan det inte uppnås genom att använda oproportionerligt verktyg. I själva verket fastställer ovannämnda meddelande från kommissionen fram ett uttryckligt samband mellan försiktighet och proportionalitet när den säger att ”Ett totalförbud kanske inte en proportionell reaktion på en potentiell risk i alla fall. I vissa fall är det den enda möjliga svaret på en viss risk. ”

 

Beträffande betydelsen principen, vilket uttryckligen anges i artikel 6 i direktiv 95/46, kan det beaktas när det gäller IKT implantat också. Faktiskt kan en viss teknik att lagligen tillämpas om det är nära och otvetydigt relevanta omständigheter. Detta är avsett att förhindra alltför stora och / eller olämpliga tillämpningar tillgängliga verktyg.

 

I slutändan alla dessa principer kompletterar varandra. Efter att ha identifierat ett berättigat syfte för att använda ett IT-implantat ska man fastställa om detta verkligen är nödvändigt samt om de verktyg (skall) användas är relevanta och proportionerliga.

 

4,7. Autonomi och gränser för IKT Implantat

Begränsningarna för IKT implantat i människokroppen som härrör från en analys av principerna i olika rättsliga instrument bör bedömas ytterligare av med hänsyn till allmänna principer och regler om självständighet för enskilda personer, som här tar formen av frihet att välja hur att använda sin kropp, för att citera en välkänd slogan, ”Jag är härskaren av mina

19

egen kropp ”, det gäller valfrihet som sin hälsa, frihet från yttre kontroll och inflytande.

När det gäller eventuella val med anknytning till den egna kroppen, de överväganden som gjorts när det gäller integritet och okränkbarhet principer gäller fortfarande – i synnerhet som för samtycke. Det är samtycke nödvändigt, men är inte tillräckligt, för att legitimera användningen av implantat – som ju ska aldrig utföras mot den registrerades önskemål och / eller unbeknownst till honom / henne.

När det gäller alla val som rör den egna hälsan, har den registrerade rätt att alltid motsätta sig ett implantat och den tas bort, om det är tekniskt möjligt – utan att det påverkar informerat samtycke så väl som att rätten att vägra medicinsk behandling.

När det gäller extern kontroll och inflytande, individens autonomi blir särskilt viktigt i samband med rätten att utesluta att en persons beteende kan bestämmas och / eller påverkas av de enheter som förvaltar elektroniska länkar – om det senare ger upphov till fasta uppkopplingar med externa enheter. Även i avsaknad av denna typ av fast anslutning, bör det beaktas att IKT implantat kan:

 

a) att enskilda ska kunna ligga på en permanent och / eller tillfällig basis;

 

b) låta den information som finns i elektronisk utrustning som ska ändras på distans utan den registrerades vetskap.

Dessa risker kommer att öka i och med antagandet av enhetliga tekniska standarder, som kan tillåta data som skall läsas och ändras även av andra enheter än den registrerade och de organ / organisationer lagligt som förvaltar anläggningen eller anslutning. Båda omständigheterna är uppenbart i strid med bestämmelserna om dataskydd om insamling och bearbetning av informationen. I synnerhet ”att skriva om” de uppgifter som påverkar rätten till personlig identitet som uttryckligen erkänns i artikel 1 i EG-direktiv 95/46.

 

4,8. Avslutande kommentarer

För den juridiska bakgrunden, bör det noteras att:

 

a) att det finns ett erkänt allvarligt men osäkert risk, som för närvarande gäller för de enklaste former av IT implantat i människokroppen, kräver tillämpning av försiktighetsprincipen. Framför allt bör man skilja mellan aktiva och passiva implantat, reversibla och irreversibla implantat, och mellan offline och online implantat;

 

b) ändamålet specifikation principen mandaten åtminstone en åtskillnad mellan medicinska och icke-medicinska tillämpningar. Bör dock medicinska tillämpningar också utvärderas

20

noggrant och selektivt, för att delvis förhindra att de åberopas som ett medel att legitimera andra typer av program;

 

c) Uppgifterna minimering princip utesluter lagenligheten av IKT implantat som endast syftar till att identifiera patienter, om de kan ersättas med mindre invasiva och lika säker verktyg;

 

d) proportionalitetsprincipen utesluter lagenligheten av implantat, t.ex. de som används till exempel endast är att underlätta ingången till offentliga lokaler;

 

e) principen om integritet och okränkbarhet av kroppen utesluter att den registrerades samtycke är tillräckligt för att alla typer av implantat som ska användas, och

 

f) värdighet princip är förbjudet att omvandlingen av kroppen till ett objekt som kan manipuleras och styras på distans – till en simpel informationskälla.

Dessa överväganden kan leda till slutsatsen att, med nuvarande förutsättningar, många faktiska eller potentiella IKT implantat i människokroppen är rättsligt prövas, under förutsättning att särskild hänsyn exceptionella situationer som beskrivs nedan i sitt yttrande avsnitt (se avsnitt 6.4.6 ).

 

5. ETISKA BAKGRUND

Dagens samhälle står inför förändringar som har att göra med antropologiska huvudsak av personer. Det finns en stegvis förändring på gång – efter att ha observerats, via kameraövervakning och biometri, är individer som ändras via olika elektroniska apparater, under huden chips och smarta etiketter, i en sådan utsträckning att de blir alltmer förvandlas till nätverksanslutna individer. Således kan vi ha en oavbruten anslutning och kan konfigureras på olika sätt så att från tid till tid vi skulle sända och ta emot signaler så att rörelser, till vanor och kontakter spåras och definieras. Detta skulle vara tvungen att ändra innebörden och innehållet i en individs autonomi och att påverka deras värdighet.

 

Denna ständiga urholkning av personliga rättigheter – gå så långt som omvandlar kroppen – samexisterar inte bara med den ökande uppmärksamheten till värdighet, utan också med de redan nämnda faktum att personen är i centrum av den konstitutionella ordningen (se ingressen och artiklarna 1, 3 och 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen och se den rättsliga bakgrunden i detta förslag, avsnitt 4.2 och 4.4).

 

5,1. Grundläggande etiska principer

Liksom i tidigare EGE: s yttranden, liksom i ett antal konventioner, accepterade förklaringar och stadgor i Europa och som lyfts fram i den rättsliga bakgrunden (avsnitt 4), grundläggande

21

principer är människans värdighet och integritet. Dessa grundläggande principer innebär i sin tur flera härledda principer (beskrivs nedan) som är relevanta i samband med detta förslag och vilka är nära besläktade med varandra.

Mänskliga värdigheten (diskuteras även i Rättslig bakgrund avsnitt 4.2)

EU: s utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europe19, som säger att

 

”Människans värdighet är okränkbar. Den skall respekteras och skyddas ”(artikel II-61), fortsätter med att förklara att” värdighet hos varje människa är inte bara en grundläggande rättighet i sig utan utgör själva grunden för de grundläggande rättigheter ”(Förklaring om förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna). Denna förklaring inte strikt definiera människans värdighet och så olika författare har försökt att fylla denna lucka.

 

En sådan attempt20 tyder på att den mänskliga värdigheten skall definieras enligt följande: ”den upphöjda moraliska status som varje varelse av mänskligt ursprung unikt besitter. Människans värdighet är en given verklighet, som lämpar sig för humana substans och inte knuten till någon funktionell kapacitet som varierar i grad. (…) Innehav av mänskliga värdigheten medför vissa oföränderliga moraliska skyldigheter. Hit hör om behandling av alla andra människor, den tull bevara liv, frihet och säkerhet för personer, och om djur och natur, ansvar förvaltarskap. ”

 

Forts nästa anteckning efter denna – –  –

 

Detta ger väsentliga sammanhang för följande framställda etiska principer, som är av direkt betydelse för detta förslag till avgörande om IKT implantat.

 

• Icke-instrumentalisering: Den etiska kravet att inte använda individer enbart som ett medel utan alltid som ett slut på sin egen (se exempelvis yttrande avsnitt 6.4.2).

 

• Integritet: Den etiska principen att inte invadera en persons rätt till privatliv (se stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, artiklarna 7 och 821) (se avsnitt exempel yttrande 6.4.2 och 6.4.3).

 

• Icke-diskriminering: Människor förtjänar lika behandling, om det inte finns skäl som motiverar skillnaden i behandling. Det är en allmänt accepterad princip och i detta sammanhang framförallt gäller fördelningen av sjukvårdens resurser (se exempelvis yttrande avsnitt 6.3.5).

 

• Informerat samtycke: Den etiska principen att patienterna inte utsätts för behandling eller forskning utan deras fria och informerade samtycke (se t.ex. yttrande punkt 6.3.3).

19 officiella tidning Europeiska unionen, Volym 47, C 310, sidor. 1-482 den 16 december 2004

20 William Cheshire, etik och medicin, 18:02 volym, 2002

21 stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, officiella tidning Europeiska gemenskapernas, 18.12.2000, C364, sidorna 1-22

22

 

• Eget kapital: Den etiska principen att alla ska ha lika tillgång till de förmåner som behandlas.

 

• Försiktighetsprincipen: Gruppen har betonat att modern informations-och kommunikationsteknik göra mänskligheten mer kraftfull men samtidigt mer sårbara. Etik bör syfta till att säkerställa respekten för mänskliga fri-och rättigheter för individen, i synnerhet för sekretess av data. Med andra ord har EGE rekommenderade försiktighet som en allmän etisk princip när det gäller informations-och kommunikationsteknik. Denna princip innebär moraliska skyldighet fortlöpande riskbedömning med avseende på inte fullt förutsebara effekterna av ny teknik som i fallet av IKT implantat i den mänskliga body22. Denna bedömning gäller särskilt analys av nuvarande och framtida situationer där användningen av IKT implantat i människokroppen kan betraktas som en potentiell risk, eller ens som ett potentiellt hot mot mänsklig värdighet eller andra etiska principer. Det bör betonas att det inte finns tillförlitliga vetenskapliga undersökningar om de långsiktiga hälsoeffekterna av IKT implantat i människokroppen (jfr Legal avsnitt 4.5) (se även t.ex. yttrande avsnitt 6.5.1).

 

5,2. Värdekonflikter

Det kan bli konflikt mellan den personliga friheten att använda sitt ekonomiska resurser för att få ett implantat som kommer att öka sin fysiska och mentala kapacitet och vad samhället i stort anser önskvärd eller etiskt acceptabelt. Annat värde konflikt gäller den potentiella konflikten mellan begränsa människors frihet farliga för andra genom övervakning och främja andras säkerhet. Fri forskare kan stå i strid med skyldigheten att skydda hälsan hos försökspersoner. Oro för ekonomisk konkurrenskraft och andra ekonomiska värden (ekonomisk tillväxt) kan komma i konflikt med respekt för människovärdet. Den obegränsad frihet att vissa kan äventyra hälsa och andras säkerhet. Därför är en balans måste uppnås mellan värden som alla är legitima i vår kultur.

 

Liksom på andra områden, friheten att använda IKT implantat i sin egen kropp, det vill säga principen om friheten själv kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter. I dessa fall etisk rådgivning samt social och politisk debatt kan vara nödvändigt.

Gränsen mellan att reparera och förbättra är inte strikt. (Även om det finns tydliga exempel på båda programmen.) Lagstiftningen är nödvändig för att undvika en situation där samhället blir mer och mer beroende av sådana störande teknik för att tillhandahålla sociala

 

22 Försiktighetsprincipen: artikel 174 i den konsoliderade versionen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och kommissionens meddelande om försiktighetsprincipen (KOM (2000) 1 av 2: a februari 2000).

 

23

säkerhet samtidigt på samma gång den tekniska fulländning av sådana implantat är till hjälp för alla typer av medicinska ändamål samt för legitima sociala applikationer. Följaktligen betonar EGE behovet av en fortsatt, öppen debatt om vilka typer av förstärkning bör tillåtas – under vilka förhållanden och i vilka situationer (se yttrande avsnitt 6.4.4).

 

Ett särskilt fall, som bestrider att det finns en allmän standard för människans möjligheter, det gäller cochleaimplantat för döva barn. De tekniska enheten att främja cochleaimplantat väcker etiska frågor handlar om hur denna enhet påverkan på individen och på de döva (och för undertecknandet samfundet i synnerhet). Det lämnar obrottsligt social integration av döva personer med dövsamhällets. Det betalar inte tillräcklig hänsyn till de psykologiska, språkliga och sociologiska frågor. Framför allt främjar en särskild syn på ”normalitet”. Enligt EGE denna fråga, av nytta / risk bedömning och problemet med rättvis tillgång behöver ytterligare studie (uppmärksamma skillnaden mellan ensidiga och bilaterala cochleaimplantat).

 

5,3. Några viktiga kunskapsluckor gäller IKT implantat i människokroppen

Det framgår av föregående avsnitt att det finns viktiga kunskapsluckor som är relevanta både för framtida forskningsprogram och till den primära etiska problem. Dessa inkluderar:

Mänsklig värdighet, integritet och autonomi

 

• Hur långt kan sådana implantat vara ett hot mot människors autonomi särskilt när de implanteras i våra hjärnor?

 

• Hur långt kan sådana implantat har oåterkalleliga effekter på den mänskliga kroppen och / eller i det mänskliga psyket och hur kan reversibilitet ska bevaras?

 

• Hur kommer de påverka människors minne?

 

• Har en människa upphör att vara en sådan ”vara” i de fall där vissa delar av hans eller hennes kropp – särskilt hjärnan – ersätts och / eller kompletteras av IKT implantat? Särskilt som IKT implantat kan bidra till att skapa ”nätverk personer” som alltid är anslutna och kan konfigureras på olika sätt så att från tid till tid som de kan sända och ta emot signaler så att rörelser, vanor och kontakter kan spåras och definieras. Detta kommer givetvis att påverka deras värdighet.

 

Sekretess och övervakning

• Hur långt kan IKT implantat bli ett hot mot integriteten?

24

• Hur långt kan IKT implantat ge en enskild person eller en grupp, särskilda resurser som kan bli ett hot mot samhället?

• Vilka är de potentiella kränkningar av privatlivet genom IKT implantat som källor och / eller mottagare av information i en nätverksmiljö?

• Hur långt ska vi vara föremål för kontroll av sådana anordningar eller andra personer som använder dessa enheter?

Enhancement och mänskliga självmedvetande

• Vad ligger bakom idén om en ”förstärkt” människa?

• Vad betyder fulländning av människor betyder?

 

Har inrättandet av en förbättrad ”ras” på grundval av IKT förbättringar nödvändigtvis innebära en ny form av rasism? Den potentiella industriella användningen av IKT implantat väcker frågan om gränserna för sådana implantat för att skapa effektivare kroppar och hjärnor för ekonomiska ändamål. Frågan om användningen av IKT implantat som en kulturell språng i människans evolution, liknande uppfinningen av maskiner eller till uppfinningen av produkter kompletterar och förbättrar sådana anordningar som mänskliga minnet (genom skrivning, tryckning, digital teknik) eller andra mänskliga förmågor.

 

• Hur långt bör användningen av sådana implantat öka människans förmåga att tillåtas?

• Hur långt kan sådana implantat betraktas som en del av det som kan kallas ”kropp design” inklusive personliga fri design av ens (förstärkt) kroppsliga och psykiska funktioner?

Sociala aspekter

• Hur förhåller vi oss till personer med IT implantat som är anslutna online?

• Hur långt bör IKT implantat förblir osynliga för en utomstående betraktare?

• Hur långt är sådana möjligheter beroende av sådana värden som kontroll eller effektivitet som kan leda människor att bli ännu mer beroende av marknadskrafterna och även om möjligheten att deras (laglig) användning på arbetsplatsen?

• Hur långt förvandlar vi vår sociala och kulturella miljö med hjälp av IKT implantat?

• Hur långt kan de användas för att spåra människor och i vilka fall bör detta vara juridiskt tillåtet?

• I vilken utsträckning denna teknik tillåter manipulation av och för reklam?

• I vilken utsträckning kan denna teknik kan missbrukas av militären?

25

 

Risk Förutsägbarhet

• Hur långt kan vi förutsäga idag fördelar och hot om sådana IKT implantat?

IKT Implantat för vilka Särskild försiktighet bör iakttas

 

• IKT-implantat som inte kan tas bort enkelt.

• IKT-implantat som påverkar, bestämmer eller ändra psykiska funktioner.

• IKT-implantat som på grund av sin nätverkskapacitet kan missbrukas på flera sätt för alla typer av social kontroll och manipulation, som t.ex. i fallet med barn eller personer med funktionshinder.

• IKT-implantat som påverkar nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed människors identitet som art samt individuella subjektivitet och självständighet.

 

• militära tillämpningar.

• Skillnaden mellan terapeutiska tillämpningar och förbättringar (se avsnitt 6.4.4) är inte alltid tydlig.

• ”Störande” teknologi som leder förbi normal sensorisk upplevelse.

• Implantat som kommer att påverka biologiskt och / eller kulturellt kommande generationer.

 

5,4. Tidigare relevanta EGE: s yttranden

Yttrande nr 14 om de etiska aspekter som följer dopning inom idrotten

I sitt yttrande nr 14, EGE att ”Det finns ett akut behov av politik för att ta hänsyn till den djupgående förändring som har ägt rum inom idrotten i detta århundrade på grund av influenser av växande ekonomiska intressen och massmedia på ett allt mer global skala. Dessa influenser har accelererat medicinsk och teknisk utveckling inom idrotten och närstående industrier samt ökade trycket ut på sport person. Som ett resultat måste alla åtgärder rörande dopning ta hänsyn till, i enlighet med denna förändring, insikten att dagens resultat och seger företräde framför konkurrens och deltagande. Koncernen avser därför att betona de spänningar som finns mellan anti dopning och ett obegränsat behov av förbättrad prestanda. ”

En parallell kan lätt dras mellan dopning inom idrott och implantat, särskilt de tillägnat tillbehör.

26

 

Yttrande nr 17 om de etiska aspekterna av klinisk forskning i utvecklingsländer

De flesta av rekommendationerna i EGE yttrande nr 17 om de etiska aspekterna av klinisk forskning i utvecklingsländer är relevanta för detta förslag till avgörande i fråga om kliniska prövningar av IKT implantat. Detta är särskilt viktigt som medicintekniska produkter inte omfattas av direktiv 2001/20/EG Europaparlamentets och rådets av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i medlemsstaterna rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel use23.

 

5,5. Allmänna etiska frågor som rör IKT implantat i människokroppen

I tidigare rapporter och yttranden som ”medborgarrätt och ny teknik: en europeisk utmaning” (23 maj 2000) och ”etiska frågor Healthcare i informationssamhället” (yttrande nr 13, 30 juli 1999) har koncernen identifierat viktiga etiska värden i fråga om informations-och kommunikationsteknik i synnerhet:

• att förbättra skyddet av privatlivet (dataskydd), med respekt för människors rätt att behålla gränserna och även att bevara integritet, autonomi och sekretess och

• att göra enskilda personer mot införandet av system som kan minska deras frihet och självständighet (videoövervakning, kontroll av beteendet, och personlig profilering bygger på transaktioner via Internet) eller sannolikt kommer att öka människors beroende av val och beslut mekanismer som inte är transparent eller förståelig.

Människan är varken helt naturliga eller rent kulturella varelser. I själva verket vår natur beror på möjligheten att omvandla oss själva. Informationstekniken har behandlats under denna människoliknande partiskhet som förlängningar av människan. Dock har omvandlingen av den mänskliga kroppen konsekvenser även på det kulturella mänskliga miljön. Under dessa lokaler, är människor ses som delar av ett komplext system av naturliga och konstgjorda meddelanden som fungerar på en digital grund. I denna bemärkelse den mänskliga kroppen kan ses som data. Denna syn har stora kulturella effekter särskilt som den utgör hinder för högre fenomen som mänskliga psyket och mänskligt språk eller uppfattar dem främst under perspektivet av dess digitalisering, som ger upphov till reduktionism som oversimplifies de komplexa relationerna mellan den mänskliga kroppen, språk och fantasi.

Dessutom tillåter en sådan reduktiv se olika typer av vetenskapliga och tekniska utvecklingen och uppfinningar. IKT implantat i människokroppen skulle således kunna spela en viktig roll i

 

23 Europeiska unionens officiella tidning L 121 den 1 maj 2001, s. 34 till 44

27

frågor om sjukvård och med leda till en förbättring av biologiska och / eller psykiska funktioner. Extrapolerar in i framtiden, kan denna logik leda till att omvandlingen av den mänskliga rasen.

Hur långt ska vi låta IKT-get ”under vårt skinn”? När göra IKT implantat hotar värdighet av människokroppen, dess identitet och dess grundläggande funktioner? IKT implantat kan tyckas vara främst till nytta för människors hälsa, medan till exempel pacemakers. Det finns dock situationer där IKT enheter kan användas för andra mål, t.ex. på grund, sammankoppling av digitala data inom en nätverksanslutna världen? När kan sådana anordningar används till exempel för övervakning och i vilka fall skulle detta vara berättigat? Var är hoten i samband med förhoppningar om förbättrade möjligheter bygger på IKT implantat?

 

Frågan om IKT implantat i människokroppen är alltså ligger mellan två ytterligheter. Å ena sidan skyddet av den naturliga kroppen, det vill säga den medicinska användningen av IKT implantat för hälso-och sjukvård, och, å andra sidan, avskaffandet av den mänskliga kroppen som vi känner den idag och dess ersättande av en konstgjord en – med alla möjligheter i mellan. Människovärdet gäller mänskliga jaget som en förkroppsligad själv. Således frågan om autonomi och respekt för sig själv kan inte skiljas från frågan om kroppsliga vården och av de eventuella förändringar på grund av IKT implantat.

 

EGE YTTRANDE:

Mot denna bakgrund anser Europeiska gruppen för etik i vetenskap och ny teknik följande yttrande:

 

6,1. OMFATTNING

Detta yttrande fokuserar på frågan om IKT implantat i människokroppen. Det behandlar inte hela fältet av IKT-eller med ”bärbara” datorer i allmänhet, även om det kan finnas fall där sådana anordningar kan betraktas som kvasi-implantat.

Detta yttrande tar inte upp frågan om IKT implantat hos djur, även om dessa program ger exempel på vad som kan göras med människor.

28

 

Detta yttrande tar upp etiska problem som potentiella eller faktiska tillgängligheten av sådana IKT implantat samt av fristående enheter (dvs. de som inte ingår i ett nätverk).

Rättsliga principer och regler fungerar i allmänhet som en kontroll mot tekniska drift och bidrar till att belysa att inte allt som är tekniskt möjligt är också etiskt godtagbar, socialt acceptabla, och juridiskt godkänd. Å andra sidan kan kraften i en teknik som tar sig uttryck med ett obegränsat antal tillämpningar inte begränsas av en svag lag som saknar sitt yttersta orsaken. Därför är det nödvändigt att alltid hänvisa till starka värden, med möjlighet att blåsa liv i konstitutionaliseringen av enskilda som är resultatet av en komplex process och var tydligt beskrivas i stadgan om grundläggande rättigheter i EU – från dess ingress, där det anges exakt att unionen ”sätter människan i centrum för sin verksamhet”.

 

”Vi ska inte lägga hand på dig”. Detta var det löfte i Magna Carta – att respektera kroppen i dess helhet: Habeas Corpus. Detta löfte har överlevt den tekniska utvecklingen. Varje ingrepp på kroppen är varje behandling som rör enskilda uppgifter skall betraktas som relaterade till kroppen som en helhet, en individ som måste respekteras i sin fysiska och mentala integritet.

 

Detta är en ny all-round begreppet individuella, och dess översättning till den verkliga världen medför rätt till full respekt för en kropp som är numera både fysiska och elektroniska. I denna nya värld, uppfyller dataskydd i uppgift att se till habeas data som krävs av de förändrade omständigheterna – och därmed blir en omistlig del av civilisationen, vilket har varit historia för habeas corpus.

 

Samtidigt är detta en permanent ofullbordade kroppen. Det kan manipuleras för att återställa funktioner som antingen försvunnit eller aldrig känt – bara tänka på lemlästande, blindhet, dövhet, eller kan det sträckas utanför dess antropologiska normalitet genom att stärka dess funktioner och / eller lägga till nya funktioner – igen, för skull personens välbefinnande och / eller sociala konkurrenskraft, som i fallet för ett fördjupat sport färdigheter eller proteser intelligens. Vi måste brottas med både reparation och kapacitetshöjande teknik, multiplikation av kroppen miljövänlig teknik som kan expandera och ändra begreppet kroppsvård och förebådar ankomsten av ”cyborger” – av efter människokroppen. ”I våra samhällen kroppen tenderar att bli en råvara som kan modelleras enligt miljömässiga förhållanden”. Möjligheterna att skräddarsydd konfigurering ökar utan tvekan, och det gör möjligheterna för politiska åtgärder för att kontrollera kroppen med hjälp av teknik.

Den rent minskning av vår kropp till en enhet inte bara förbättra trenden – redan påpekat – att omsätta det allt i ett verktyg för att möjliggöra kontinuerlig övervakning av 29

individer. I själva verket är individer berövas sina egna kroppar och därmed sin egen självständighet. Kroppen slutar som under andras kontroll. Vad kan en person förvänta efter att ha fråntagits sin egen kropp?

 

6,2. IKT Implantat och MÄNSKLIGA VÄRDIGHETEN

Respekten för människovärdet måste vara den grundläggande basen för diskussioner om var gränserna ska dras för olika användningar av IKT implantat.

Gruppen anser att IKT implantat är inte i sig en fara för människors frihet eller värdighet men när det gäller ansökningar, som innebär till exempel möjlighet till enskilda och / eller grupp övervakning, måste den potentiella begränsning av frihet att utvärderas noggrant (se avsnitt 6.4.6). Skyddet av hälsa och / eller säkerheten för personer med svåra neurologiska sjukdomar på grundval av IKT implantat skapar inte nödvändigtvis ett etiskt dilemma mellan okränkbarhet frihet och behovet av hälsoskydd. Men även i dessa fall bör användningen av sådana implantat inte resultera i någon diskriminering eller missbruk i strid med de mänskliga rättigheterna.

 

6,3. IKT implantat för hälsoskäl

Det säger sig självt att informerat samtycke krävs, när IT implantat ska användas till hälsofrämjande ändamål. Denna information bör inte enbart handla om fördelar och risker med hälsa, men också risker att sådana implantat kan användas för att lokalisera människor och / eller få tillgång till information som lagras i dessa enheter utan tillstånd av personen i vilken enheterna är implanterade. När riskerna är svåra att förutse, bör detta klargöras i den medföljande informationen.

Implantation av IKT-för hälsa ändamål bör styras av de principer som:

a) Målet är viktigt, liksom att rädda liv, återställa hälsa eller förbättra livskvaliteten,

b) implantatet är nödvändigt för att uppnå detta mål, och

c) det inte finns andra mindre invasiva och mer kostnadseffektiv metod för att uppnå målet.

Frågan om blandade biologiska konstgjorda implantat bör särskilt beaktas, med hänsyn till deras problem och möjligheter.

 

6.3.1. Individen och Nätverket

I den mån en person via ett IT-implantat har blivit en del av en IKT-nät, drift av hela denna nätverk – inte bara IKT-implantat – måste övervägas. Det är särskilt viktigt att makten över detta nätverk (som har tillgång till det, vem kan hämta information från det, som kan ändra det, och så vidare) är transparent. Detta grundar sig på principen om respekt för personer, liksom principen om att undvika skada.

30

 

6.3.2. Forskningens frihet

Även behovet av forskning kan ibland ifrågasättas, är ny kunskap avgörande för utveckling av individer och samhällen. Har dock fri forskning begränsas av respekt för andra viktiga värden och etiska principer, till exempel respekten för människor och skyldigheten att undvika fysisk, psykisk och ekonomisk skada till följd av deltagande i forskningen.

Den etiska begreppet okränkbarhet i människokroppen bör inte ses som en barriär mot utvecklingen inom vetenskap och teknik, utan som en barriär mot att de missbrukas.

Den fria forskningen inom detta område bör bli föremål inte bara för informerat samtycke från de personer som är villiga att delta i nya försök för hälsa återhämtning utan också medvetenheten om risken för att skada inte bara kroppslig utan också psykiska funktioner personer som deltar i kliniska prövningar (se EGE yttrande nr 17 om de etiska aspekterna av klinisk forskning i utvecklingsländer, februari 2003).

 

6.3.3. Deltagande i forskning om IKT-implantat

Informerat samtycke krävs vid forskning om t.ex. effekterna av IKT implantat utförs på friska frivilliga eller på patienter. Denna information bör inte enbart handla om eventuella fördelar och utgöra risker hälsa, men också långsiktiga risker samt risker som sådana implantat kan användas för att lokalisera människor och / eller få tillgång till information som lagras i dessa enheter utan tillstånd av den person hos vilken enheterna är implanterade. Sig rätten att avbryta deltagandet i ett forskningsprojekt ska alltid respekteras, och det bör göras klart för deltagarna hur denna rätt (när IKT-implanteras i en persons kropp) kommer att respekteras i praktiken.

 

6.3.4. IKT Implantat, minderåriga och mellersta

Informerat samtycke är en etisk princip som gäller även i fråga om IKT-implantat i människokroppen. Måste dock denna specifikation särskilt i fall där personer på grund av sin ålder (barn, äldre) och / eller psykiska konstitution förväntas inkomma till IKT implantat på grund av hälsokontrollen. IKT anordningar bör implanteras i minderåriga och mellersta endast om detta sker i enlighet med de principer som fastställs i Europarådets konvention om biomedicin och mänskliga rättigheter.

Frågan om cochleaimplantat för barn kräver särskild uppmärksamhet (se avsnitt 5.2 – värdekonflikter).

31

 

6.3.5. Tillgång till IKT implantat för hälsoskäl

Det bör finnas en rättvis tillgång till IKT implantat för hälsa ändamål. Detta innebär att detta bör grundas på vårdbehov snarare än på ekonomiska resurser eller social ställning.

 

6.3.6. Irreversibla IKT Implantat

Kraven på informerat samtycke och skydd av personuppgifter (integritet och sekretess i synnerhet) måste tillämpas strikt i de fall där IKT implantat är oåterkalleliga och kan inte tas bort från kroppen utan risk för allvarlig skada eller individens liv. Sådana implantat bör inte användas för forskningsändamål om inte målet med forskningen är att ge en tydlig terapeutisk fördel för den enskilde som undersöks.

 

6,4. IKT implantat för icke medicinska ändamål

Det breda utbudet av potentiella icke-medicinska tillämpningar av IKT implantat kräver också informerat samtycke, respekt för privatlivet, etc. Några av dessa tillämpningar analyseras i följande avsnitt. EGE gör den allmänna synpunkten att icke-medicinska tillämpningar av IKT implantat är ett potentiellt hot mot den mänskliga värdigheten och demokratiskt samhälle. Därför bör sådana ansökningar respekt i alla fall principerna för informerat samtycke och proportionalitetsprincipen och, när som syftar till övervakning ändamål, bör de följa de regler som anges nedan i avsnitt 6.4.6.

EGE betonar att där vuxna ge sitt fulla samtycke till specifika tillämpningar, bör den lämnade informationen innehåller tydliga uppgifter om eventuella störningar hälsa på kort och / eller lång sikt samt problem med ovilliga databehandling.

 

6.4.1. Psykiska funktioner och personnummer

Personlig identitet är avgörande för tilldelning av moraliskt ansvar enligt många etiska teorier. IKT produkter bör därför inte användas för att manipulera mentala funktioner eller ändra den personliga identiteten. Rätten till respekt för mänsklig värdighet, inbegripet rätten till respekt för fysisk och psykisk integritet, är grunden för detta.

 

6.4.2. IKT Implantat och personuppgiftslagen

Principerna för dataskydd måste tillämpas på detta område, eftersom data om människokroppen kan genereras via sådana implantat. Den integritet och sekretess för sådana uppgifter måste garanteras. Den enskilde har rätt att avgöra vilka uppgifter om sig själv skall bearbetas, av vem och för vilka ändamål. Särskilt rätten för enskilda att bestämma vem som ska ha tillgång till sådana uppgifter och i vilket syfte är avgörande.

32

Dessa rättigheter är särskilt viktiga i de fall där IKT implantat funktion med ett online-system och särskilt i de fall där implantaten är en del av ett övervakningssystem. Detta innebär att EGE betonar vikten att inte bara den enskilde har rätt att skydda sina egna personuppgifter men att samhället ska sörja för att sådana system, där de är tillåtna, inte bör bli system ohållbar begränsning eller ens förnekande av grundläggande rättigheter. Detta bör särskilt beaktas i de fall sådana system blir en del av hälso-och sjukvårdssystem där data ständigt eller tillfälligt överförs till andra parter. Användningen av IT implantat för att få en fjärrkontroll över människors vilja bör vara strängt förbjudet.

Lagstiftning och riktlinjer bör utvecklas för att säkerställa detta. Ansvaret för detta vilar på medlemsstaterna. Föreslår dock EGE att Europeiska kommissionen bör inleda en sådan process (se avsnitt 6.5.4).

 

6.4.3. Sekretess och IKT Implantat

Förutsatt att IKT-implanteras i enlighet med de principer som beskrivs i detta yttrande, finns det ingen anledning att förklara dessa implantat. De kan och bör förbli oigenkännlig för en utomstående observatör. Rätten till privatliv innefattar rätt att ha en IKT-implantat.

 

6.4.4. IKT Implantat och förbättring av den fysiska och psykiska kapaciteter

Ansträngningar bör göras för att se till att IKT-implantat inte används för att skapa en två klassamhälle eller för att öka klyftan mellan de industrialiserade länderna och resten av världen. Tillgång till IKT implantat för förstärkning bör endast användas:

• Att få barn eller vuxna i den ”normala” 24 intervallet för befolkningen, om de så önskar och ge sitt informerade samtycke eller,

• För att förbättra hälso framtidsutsikter (t.ex. för att stärka immunförsvaret att vara motståndskraftiga mot HIV). När det gäller hälsa ändamål, tillgång till IKT implantat för dessa ändamål bör grundas på behov snarare än på ekonomiska resurser eller social ställning.

EGE betonar att följande möjligheter bör förbjudas:

• IKT implantat som används som grund för cyber-rasism.

• IKT implantat används för att ändra identitet, minne, själv perception och uppfattning av andra.

• IKT implantat används för att förstärka kapaciteten för att dominera andra.

33

34

• IKT implantat som används för tvång mot andra som inte använder sådana anordningar.

 

6.4.5. IKT Implantat, Kommersialisering och konsumentintressen

Medan den mänskliga kroppen, som sådan, inte bör ge upphov till ekonomisk vinning, det finns – som har dokumenterats i den vetenskapliga bakgrunden delen av denna rapport – redan en kommersiell marknad för olika typer av IKT-enheter. Det är viktigt att dessa produkter inte släpps ut på marknaden utan tillräcklig kontroll. Till exempel bör produkter som kan betraktas som medicintekniska produkter kontrolleras enligt gällande lagstiftning. Ansträngningar bör göras för att se till att alla IKT-kontrolleras för säkerhet och trygghet innan de släpps ut på marknaden.

 

6.4.6. IKT Implantat för övervakningsändamål

IKT implantat för övervakning i synnerhet hotar människans värdighet. De skulle kunna användas av statliga myndigheter, enskilda och grupper att öka sin makt över andra. Implantaten kan användas för att lokalisera personer (och även för att hämta andra typer av information om dem). Detta kan motiveras av säkerhetsskäl (förtida frigivning av fångar) eller av säkerhetsskäl (placering av utsatta barn).

Dock insisterar EGE att en sådan övervakning tillämpningar av IKT implantat endast kan tillåtas om lagstiftaren anser att det finns ett brådskande och motiverade nödvändighet i ett demokratiskt samhälle (artikel 8 i konventionen om mänskliga rättigheter) och det finns inte mindre påträngande metoder. Trots EGE stöder inte sådana användningsområden och anser att övervakning ansökningar, under alla omständigheter, måste fastställas i lagstiftningen. Övervakningsförfaranden i enskilda fall bör godkännas och övervakas av en oberoende domstol.

Samma allmänna principer bör gälla för användningen av IKT implantat för militära ändamål.

 

6,5. ALLMÄNT

6.5.1. Utveckling av informationssamhället

Gruppen anser att de etiska frågor med anknytning till IKT implantat i kroppen är nära relaterade till utveckling av informationssamhället som helhet. EGE stöder visionen om ett folk-inkluderande och utvecklingsorienterat informationssamhälle som tillkännages i förklaringen om principer för världstoppmötet om informationssamhället (Genève 2003).

 

24 Begreppet ”normal” är inte exakt. Men vad antyds i 6.4.4, att använda denna term, är villkoret allmänt rådande och orsakas inte av genetiska fel, sjukdom eller brist och saknar observerbara avvikelser.

35 – – –

 

6.5.2. Offentlig debatt och information

En bred social och politisk debatt behövs om vilka typer av ansökningar bör accepteras och rättsligt godtagna, särskilt vad gäller övervakning och förbättring. En försiktighetsprincipen rekommenderas av EGE. Medlemsstaterna och deras nationella etiska råd (eller motsvarande institutioner) har ett ansvar att skapa förutsättningar för utbildning och konstruktivt, välinformerade debatter på detta område.

 

6.5.3. Demokrati och makt

Detta yttrande skiljer sig från flera av de tidigare för EGE i att det flyttar in en ny och snabbt expanderande område. Yttrandet innehåller de viktigaste delarna för en framtida agenda för ansvariga tillsynsmyndigheter i Europa.

Offentlig debatt och utbildning är avgörande för att säkerställa insyn och medlemsstaterna har ett ansvar att se till att kraften i utvecklingen och tillgång till IT implantat beslutas genom demokratiska processer.

 

6.5.4. Behovet av reglering

Det är tydligt att detta område behöver förordningen. För närvarande är icke-medicinska IKT implantat i kroppen inte uttryckligen täcks av befintlig lagstiftning, särskilt i fråga om privatliv och dataskydd. Eventuella föreskrifter måste baseras på följande principer: värdighet, mänskliga rättigheter, rättvisa, autonomi och härledda principer, försiktighetsprincipen, data minimering, syfte specifikation, proportionalitet och relevans (se avsnitt 4 och 5).

I EGE: s uppfattning bör implantat för medicinska ändamål regleras på samma sätt som droger när den medicinska mål är detsamma, i synnerhet som sådana implantat är endast delvis omfattas av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation.

EGE rekommenderar att Europeiska kommissionen bör ta initiativ till lagstiftning på dessa områden av IKT-implantat tillämpningar.

 

6.5.5. Konsekvenser för forskning och IKT-

Mer forskning på lång sikt sociala, kulturella och hälsoeffekter av olika typer av IKT implantat måste genomföras, med särskilt fokus på karakterisera risken, riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation. Gruppen anser att detta bör hållas i åtanke för EU: s sjunde ramprogram för forskning. Denna typ av försiktighetsåtgärder forskning inom ett snabbt växande området är av avgörande betydelse.

36

 

6.5.6. Behovet av översyn

IKT-området implantat är i sin linda och snabb utveckling sker som ökar samhällets farhågor och förhoppningar. Följaktligen har EGE upp de viktigaste etiska frågor som rör utveckling som är aktuella eller kan förutses för närvarande. Det är dock klart att EGE kommer att återkomma till detta ämne för att uppdatera våra råd i ljuset av framtida tillämpningar av IKT implantat. Särskilt vård kommer att behöva fattas om en utveckling som verkar ofarliga vid första anblicken (för att hantera till exempel ett allvarligt hälsoproblem), men som visar sig vara mindre angenäma när de används för andra tillämpningar. Därför anser vi att en översyn av detta yttrande från EGE kan vara nödvändiga cirka tre till fem år.

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

Ordföranden: Göran Hermerén

Ledamöterna:

Nicos C. Alivizatos Inez de Beaufort Rafael Capurro

Yvon Englund Catherine Labrusse-Riou Anne McLaren

Linda Nielsen Pere Puigdomenech-Rosell Stefano Rodota

Günter Virt Peter Whittaker

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s