Europarådet har beslutat om att rekommendera att förbjuda trådlöst i skolorna

Frågan är om EU-kommissionen, som representerar industrin, går på samma linje

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/8514380/Ban-mobile-phones-and-wireless-networks-in-schools-say-European-leaders.html

(Google-översättning)

F – 67075 Strasbourg

Cedex | assembly@coe.int |

Tel: + 33 3 88 41 2000 |

Fax: +33 3 88 41 2733

Strasbourg den 6 maj 2011

Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras påverkan
på miljön

Rapport 1

Utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor Föredragande: Jean Huss, Luxemburg, Socialdemokratiska gruppen

Sammanfattning

De potentiella hälsoeffekterna av den mycket låga frekvensen av elektromagnetiska fält som omger kraftledningar och elektriska apparater är föremål för pågående forskning och en stor del av den offentliga debatten. Medan elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har positiva effekter som tillämpas inom medicin, medan andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa högfrekventa vågor som används inom områdena radar, telekommunikation och mobil telefoni, har visat sig ha mer eller mindre skadliga, icke-termiska, biologiska effekter på växter, insekter och djur, samt den mänskliga kroppen när den utsätts för nivåer som ligger under den officiella gränsvärden. Man måste respektera försiktighetsprincipen och revidera den nuvarande tröskelvärden, väntar på höga nivåer av vetenskapliga och kliniska bevis kan leda till mycket höga hälsomässiga och ekonomiska kostnader, vilket var fallet i det förflutna med asbest, blyhaltig bensin och tobak.
1 hänvisas till den kommitté: Doc. 11.894, Referens 3.563 av den 29 maj 2009.

A. Förslag till resolution2

1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av staternas åtagande att bevara miljön och miljö-och hälsoskydd, som fastställs i många stadgor, konventioner, deklarationer och protokoll sedan Förenta nationernas konferens om den mänskliga miljön och i Stockholm Förklaring (Stockholm, 1972). Församlingen hänvisar till sina tidigare arbete på detta område, nämligen rekommendationen 1863 (2009) om miljö och hälsa, rekommendation 1947 (2010) om buller och ljusföroreningar, och mer allmänt, rekommendation 1885 (2009) om utarbetandet av ett tilläggsprotokoll till den europeiska Konventionen om mänskliga rättigheter om rätten till en hälsosam miljö och rekommendation 1430 (1999) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocessen på miljöområdet och tillgång till rättslig
– Genomförande av Århuskonventionen.

2. De potentiella hälsoeffekterna av den mycket låga frekvensen av elektromagnetiska fält som omger kraftledningar och elektriska apparater är föremål för pågående forskning och en stor del av den offentliga debatten. Enligt Världshälsoorganisationen, elektromagnetiska fält av alla frekvenser utgör en av vanligaste och snabbast växande miljöpåverkan, om vilken ångest och spekulation spridning. Alla populationer är nu utsätts för olika grad av elektromagnetiska fält, halterna av som kommer att fortsätta öka allt eftersom tekniken utvecklas.

3. Mobiltelefoni har blivit vardagsmat runt om i världen. Denna trådlösa teknik bygger på ett omfattande nät av fasta antenner eller basstationer, förmedling av information med radiosignaler. Över 1,4 miljoner basstationer finns över hela världen och antalet ökar markant med införandet av tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk som tillåter snabb internetuppkoppling och tjänster, t.ex. trådlösa lokala nätverk, blir också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga platser (Flygplatser, skolor, bostads-och stadsområden). Eftersom antalet basstationer och trådlösa lokala nätverk ökar, så ökar exponeringen radiofrekvens av befolkningen.

4. Även elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har helt positiva effekter som tillämpas inom medicin, andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa höga vågor frekvens som används inom områdena radar, telekommunikation och mobiltelefoni, verkar ha mer eller mindre skadliga, icke-termiska, biologiska effekter på växter, insekter och djur samt den mänskliga kroppen, även när det utsätts för nivåer som ligger under den officiella tröskelvärden.

5. När det gäller referensvärde eller tröskelvärdena för utsläpp av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser rekommenderar församlingen att ALARA eller ”så låg som rimligen är möjligt” Principen är tillämpas, som omfattar både så kallade termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk utsläpp eller strålning. Dessutom bör försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskaplig utvärdering gör det inte möjligt att fastställa risken med tillräcklig säkerhet, särskilt med tanke samband med den växande exponeringen av befolkningen, däribland särskilt utsatta grupper såsom ungdomar och barn, vilket kan leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnaderna för passivitet om tidiga varningar försummas.

6. Församlingen beklagar att, trots kraven på respekt för försiktighetsprincipen och trots alla rekommendationer, deklarationer och ett antal lagstadgade och lagstiftande förskott, det finns fortfarande en brist på reaktion på kända eller nya miljö-och hälsorisker och närmast systematiskt förseningarna i antagandet och att genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Väntar på höga nivåer av vetenskapliga och kliniska bevis före Åtgärder för att förhindra välkända risker kan leda till mycket höga hälsomässiga och ekonomiska kostnader, vilket var fallet med asbest, blyhaltig bensin och tobak.

7. Dessutom noterar församlingen att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och den potentiella konsekvenser för miljö och hälsa har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, såsom licensiering av läkemedel, kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genetiskt modifierade organismer. Därför framhåller att frågan om oberoende och trovärdighet vetenskaplig expertis är av avgörande betydelse för att uppnå ett öppen och balanserad bedömning av potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

8. Mot bakgrund av ovanstående överväganden, rekommenderar församlingen att medlemsstaterna i rådet

Europa:
8,1. i allmänna termer: 2 Förslag till resolution som antogs enhälligt av utskottet den 11 april 2011.

8.1.1. vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt till radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponering för barn och unga
människor som verkar vara mest utsatta för risken huvud tumörer;

8.1.2. ompröva den vetenskapliga grunden för detta elektromagnetiska fält exponering standarder fastställts av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning, som har allvarliga begränsningar och tillämpa ”så låg som rimligen är möjligt” (ALARA) principer, som omfattar både termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning;

8.1.3. införa informations-och upplysningskampanjer om risker med potentiellt skadliga långtidseffekter biologiska effekter på miljön och människors hälsa, särskilt riktad till barn, tonåringar och unga människor i reproduktiv ålder;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av våg-fria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket;

8.1.5. i syfte att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, intensifiera forskning om nya typer av antenner och mobiltelefoner och DECT-enheter, och
uppmuntra forskning för att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som bara lika effektiv men har mindre negativa effekter på miljö och hälsa,

8,2. om privat användning av mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter som baby telefoner:

8.2.1. som förebyggande gränsvärden för halten av långvarig exponering för mikrovågor i alla inomhusområden, i enlighet med försiktighetsprincipen, som inte överstiger 0,6 volt per meter, och i medellång sikt för att reducera den till 0,2 volt per meter;

8.2.2. vidta lämpliga förfaranden för riskbedömning för alla nya typer av anordningar före tillståndsgivning;

8.2.3. införa en tydlig märkning som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, sändningseffekten eller Specific Absorption Rate (SAR) i enheten och hälsorisker
med dess användning;

8.2.4. öka medvetenheten om eventuella hälsorisker av DECT-typ trådlösa telefoner, babylarm,  bildskärmar och andra hushållsapparater som avger kontinuerlig puls vågor, om alla elektriska utrustning lämnas permanent i viloläge, och rekommenderar användning av trådlösa, fasta telefoner till
hem eller i annat fall, modeller som inte permanent avger puls vågor;

8,3. om skydd för barn:

8.3.1. utvecklas inom olika departement riktade (utbildning, miljö och hälsa) informationskampanjer riktade till lärare, föräldrar och barn att göra dem uppmärksamma de specifika risker av tidiga, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiler och andra enheter som avger mikrovågor;

8.3.2. förbjuda alla mobiltelefoner, DECT-telefoner eller WiFi eller WLAN system i klassrum och skolor, som förespråkas av vissa regionala myndigheter, medicinska organisationer och det civila samhället organisationer;

8,4. om planering av elledningar och relä antenn basstationer:

8.4.1. införa stadsplanering åtgärder för att hålla hög kraftledningar och andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder;

8.4.2. tillämpa strikta säkerhetsnormer för ljud elektriska system i nya bostäder;

8.4.3. minska tröskelvärden för relä antenner i enlighet med ALARA-principen och installera system för övergripande och kontinuerlig övervakning av alla antenner;

8.4.4. fastställa på vilka platser av nya GSM, UMTS antenner, WiFi eller WIMAX inte enbart
Enligt aktörerna intressen, men i samråd med lokala och regionala myndigheter tjänstemän, lokala invånare och sammanslutningar av engagerade medborgare,

8,5. om riskbedömning och säkerhetsåtgärder:

8.5.1. göra riskbedömningen mer inriktning på prevention;

8.5.2. förbättra riskbedömning standard och kvalitet genom att skapa en standard riskskala,
göra en uppgift på risknivån obligatoriska, driftsättning flera risk hypoteser och
överväger kompatibilitet med verkliga förhållanden;

8.5.3. fästa avseende vid och skydda ”tidig varning” forskare;

8.5.4. formulera ett mänskliga rättigheter orienterad definition av försiktighetsprincipen och ALARA principer;

8.5.5. öka den offentliga finansieringen av oberoende forskning, bland annat genom bidrag från näringslivet och beskattning av produkter som omfattas av den offentliga forskningen studier för att utvärdera hälsorisker;

8.5.6. skapa oberoende kommissioner för fördelning av offentliga medel;

8.5.7. göra insyn i lobbygrupperna obligatorisk;

8.5.8. främja pluralistiska och motsägelsefulla debatter mellan alla aktörer, inklusive det civila
samhället (Århuskonventionen).

B. MOTIVERING Genom herr Huss, föredragande
Innehåll
Sida
1. Inledning ………………. ………… ………………………………………….. ………………………..   5

2. Bakgrund till debatten ……………… ………………………………………….. ………………..     .5

3. Växande oro i Europa ………. ……… ………………………………………….. …………………… 6

4. Effekter på miljön: växter, insekter, djur …………………………………. ………………………6

5. Biologiska effekter av elektromagnetiska fält inom medicinen …………………………….7

6. Terapeutiska användningen av elektrisk ström eller elektromagnetiska vågor … …….7

 

7. Tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljö-och hälsoskydd …. 8

8. Stridande krafter och argument: tvisten om förekomsten av biologiska effekter och över
tröskelvärden ……………                                                                                                       9

9. Vetenskapliga undersökningar och argument som eftersträvas med föreningar och frivilligorganisationer, av grupper av forskare,
av Europeiska miljöbyrån och av Europaparlamentet …. ……………………………………       9

10. Slutsatser …………………………………………. ………………………………………….. ………….. 12

1. Inledning

1. Elektromagnetiska fält, även avges från högspänningsledningar, hushållsapparater, antenner relä, mobiltelefoner eller andra enheter mikrovågsugn, blir allt vanligare i vår teknik-industriell miljö.

2. Självklart, i evolutionära termer, bor eller arbetar i artificiell elektromagnetisk extremt lågfrekventa och hög frekvens områden, på toppen av elektromagnetiska fält som förekommer naturligt i miljön är fortfarande en relativt ny erfarenhet för människor, djur och växter. Det går tillbaka längre än femtio år eller så, när intensiva industrin och hushållen exponering började med radar, radiovågor och tv-apparater och elektromagnetiska fält som alstras av högspänningsledningar och hushållsapparater.

3. Det var först från 1990-talet och framåt att det nya telefoni och trådlös mobil kommunikation teknik började boom allt snabbare över hela Europa och även hela världen tack vare alltmer skiftande och sofistikerade applikationer: mobiltelefoner, trådlösa telefoner, WiFi, WLAN (trådlöst lokalt nätverk), etc.

4. Uttrycket ”elektromagnetiska fält” omfattar alla de områden som härrör från naturliga och konstgjorda källor. En åtskillnad mellan statiska fält och växelfält. I det senare fallet finns det i huvudsak en differentiering mellan extremt lågfrekventa fält (ELF), som hushållsel och hyperfrequency (HF) fält, vilket inkluderar mobiltelefoner. Elektriska fält mäts i volt per meter (V / m), medan magnetiska fält mäts i termer av nuvarande inducerad exponering i microteslas (mikrotesla). Eftersom mycket svag elektrisk ström är en del av människans fysiologi, på graden av kommunikation mellan celler för Exempelvis frågan om eventuella störande effekter av nuvarande nivåer av artificiell exponering på den mänskliga miljön och eventuella konsekvenser de kan ha för hälsan kan vara befogat att höjas.

5. Det bör noteras med tillfredsställelse att ett stort bidrag gjordes av tekniska
innovationer till följd av elektrifiering och nya radio-telekommunikation tekniker för att den ekonomiska tillväxten
och materiellt välbefinnande hos invånarna i industriländerna. Hushållsapparater, till exempel,
har i hög grad bidragit till att lätta bördan från vardagssysslorna i miljontals hushåll och spelat en inte oväsentlig roll i kvinnornas befrielserörelse.

2. Bakgrund till debatten

6. Det måste dock sägas att eftersom några av dessa nya teknik först infördes,
miljö-eller hälsoproblem har vuxit fram och blivit ett diskussionsämne i vissa länder, både
i vetenskapliga kretsar och i fråga om hälso-och yrkesmedicin. Från 1930-talet och framåt, radar Vågorna var kopplade till vissa ”micro syndrom” bland operatörer och tekniker genomgått intensiv och långvarig exponering. I fd Sovjetunionen och länderna i blocket antas mycket låg förebyggande trösklar för att skydda operatörernas hälsa.

7. I USA och Västeuropa, diskussion om potentiell skada för hälsan till följd av
elektromagnetiska fält inriktning, i 1970 och 1980, huvudsakligen på problemet med hög eller mycket highvoltage linjer och skydd på arbetsplatsen (för dem som arbetar på datorer, i eldrivna stålverk, etc). När det gäller risker med högspänningsledningar berörs, en amerikansk epidemiologisk studie (Wertheimer och Leeper, 1979) visat på ett samband mellan närhet till högspänningsledningar och Dok. 12608 6 barnleukemi, bekräftas 2001 av International Agency for Research on Cancer (IARC), som klassificerat dessa områden som ”möjligen cancerframkallande för människor” (kategori 2B). Samtidigt, från tidigt 1980-talet var en annan fråga som berör elektromagnetiska fält och kemiska föroreningar upp på internationella konferenser: besvär på grund av skärmar kontorsdator, hälsoeffekter i form av huvudvärk, trötthet och ögon-och hudproblem. När det gäller elektromagnetiska aspekt av dessa effekter, stränga förebyggande standarder (TCO-standarder) föreslogs i början av 1990-talet av den Svenska förbundet för anställda och sedan antogs allmänt.

8. Under 1990-talet en boom inom mobiltelefoni och sin snabba expansion, först i de industrialiserade länderna och sedan allt i utvecklingsländerna i Afrika, Asien och Latinamerika.

9. Mobiltelefoni och allt mer sofistikerade trådlös telekommunikation program har inte bara
tagits ombord i professionella sfären, men har också bokstavligen invaderat våra privata liv. Detta påverkar även mycket unga barn, hemma, i skolan, på transporter osv

3. Växande oro i Europa

10. Men för drygt tio år eller så, har Europas befolkning börjat visa ökad oro
över de potentiella hälsorisker med mobiltelefoni, med tillförlitlig information om dessa frågor i korta försörjning. I en nyligen genomförd Eurobarometer undersökning (Europeiska kommissionen), 48% av européerna uppgav att de var fråga eller mycket bekymrade över de potentiella riskerna med mobiltelefoni. Antagandet om risk noterades bland 76% av européerna om relä antenner och 73% om den potentiella effekterna av mobiltelefoner respektive.

11. Denna oro över elektromagnetiska fält eller vågor har utlöst uppkomsten och tillväxten av en mångfald av medborgarinitiativ i många länder. Dessa initiativ är oftast riktad mot installation av relä antenn stationer, framför allt nära till skolor, daghem, sjukhus eller andra institutioner att ta hand om barn eller utsatta individer, och även utmana allt andra aspekter av trådlös telekommunikation, såsom WiFi, exempelvis i skolan.

12. Utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor anordnade två
utfrågningar med experter den 17 september 2010 och 25 februari 2011.

13. Vid den första utfrågningen av sakkunniga, herr Ralph Baden av Yrkesmedicinska avdelningen för Hälsoministeriet i Storhertigdömet Luxemburg talade allmänt om utfärdande av mycket låg frekvens och högfrekventa elektromagnetiska fält och vågor och respektive gällande gränsvärden. Han förtecknas de olika källorna till dessa elektromagnetiska fält utanför bostäder: antenner relä, högspännings- linjer, radiostationer, TV, radar, etc, men som särskild tonvikt på resultatet av mätningen avläsningar, om källorna till sådana fält i bostäder eller offentliga byggnader och lämnade konkreta exempel på enkla och praktiska metoder för att minska exponering för dessa ”inomhus” fält och eliminera vissa hälsoproblem, som huvudvärk, sömnlöshet, hosta, depression, etc.

4. Effekter på miljön: växter, insekter, djur

14. Vid samma utfrågning av experter, Dr Ulrich Warnke för Institutet för teknisk biologi och Bionics i Saarbrücken beskrivs de biologiska effekterna av vissa mikrovågsfrekvenser på växter. Beroende på frekvenser, deras intensitet och modulering och längden av exponering visade vetenskapliga studier stress reaktioner och störningar av genuttryck. Färska undersökningar från cellbiologi laboratorium Clermont- Ferrand universitet (2007), till exempel, visar tydligt effekterna av mobiltelefoni mikrovågor på växt gener, i synnerhet tomatplantor.

15. Andra vetenskapliga internationella studier visar jämförbara stressreaktioner i vissa typer av bönor, som samt löv-och barrträd som utsätts för olika frekvenser (relä antenner, TETRA frekvens).

16. Dr Warnke betonade inneboende magnetisk kompass som används av vissa djur eller insekter att orientera sig i tid och rum och som dikterar interna funktion deras organism, innan vi går på att visa hur extremt svag artificiell fält eller vågor kan skada känslan av riktning,
navigation och kommunikation av vissa djur eller insekter: flyttfåglar, duvor, vissa typer av fisk (Hajar, valar, rockor) eller vissa insekter (myror, fjärilar och bin i synnerhet). Han föreslog att störningar orsakade av artificiella elektromagnetiska vågor kan vara en av de viktigaste orsakerna till – förutom problem med exponering för kemikalier – för upprepade fall av valar de sköljs upp på stränderna eller död eller försvinnande av bisamhällen (colony collapse disorder) som observerats under de senaste åren.

 

Dok. 12608
7
17. Den stora mängd vetenskapliga studier citeras under utfrågningen av experter bör verkligen prompt politiker att reflektera över sina beslut och agera därefter. En sista aspekt som nämns under förhöret de potentiellt patogena effekter som observerats i djur – kalvar, kor, hästar, gäss, etc. –
efter installation av mobiltelefonmaster i närheten: oansvariga missbildningar i nyfödda kalvar, grå starr, fertilitetsproblem.

18. Mot bakgrund av snabbt växande oro och motstånd i många av Europarådets medlemsstater, svar av toppcheferna för elbolagen och mobiloperatörerna telefonsamtal är att förneka att deras industriell och kommersiell verksamhet har någon negativ inverkan på människors hälsa. Vid förhandlingen i Paris den 25 Februari 2011 den officiella representanter för franska och europeiska mobiloperatörer passionerat hävdade att den officiella Tröskelvärden som är tillämpliga i de flesta länder i världen var tillräckliga för att skydda människor från termiska effekter av mobiltelefoner och att eventuella biologiska effekter, om dessa skulle kunna påvisades inte skulle ha några negativa effekter på människors hälsa.

19. Att backa upp sina argument, experterna citerade vetenskapliga bedömningar som genomförs av sammanslutningar
t.ex. Internationella kommittén för icke-jonisering strålning (ICNIRP), ett litet privat NGO
nära München, eller av officiella organisationer: Världshälsoorganisationen, Europeiska kommissionen och en
antal nationella skydd organ. Det verkar som dessa europeiska och nationella organisationer eller internationella organ har baserat sina tankar om tröskelvärdena och rekommendationer som förespråkas av ICNIRP: s när den privata föreningen bildades i närheten av München i början av 1990-talet.

20. Men vid samma förhandling, ledare för sammanslutningar av medborgare och företrädare för enskilda organisationer som ”Robin des Toits”, som stor betoning på de många risker och skadliga biologiska effekter och relaterade hälsoproblem som de ansåg vara kopplade till elektromagnetiska fält och vågor från mobiltelefoni, relä antenner, högspänningsledningar och andra artificiellt genererade elektromagnetiska fält, även vid mycket låga nivåer som låg långt under den officiellt gällande tröskelvärden.

21. Företrädaren för Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn, en officiell rådgivande organ till Europeiska unionen ”, betonades vikten av försiktighetsprincipen inskriven i EU: s fördrag och därmed pekade på behovet av effektiva förebyggande åtgärder för att skydda människors hälsa och undvika smärtsamma hälsofrågor eller skandaler av det slag som redan upplevt under asbest, tobaksrökning, bly och PCB (polyklorerade bifenyler), för att nämna några. Han presenterade en övertygande analys av de vetenskapliga bedömningsmetoder som för närvarande används och de olika nivåerna av bevis att ingå, på grundval av ”BioInitiative” vetenskapliga rapporten och andra nyare studier av Ramazzini-institutet i Bologna, som index eller nivåer av bevis var tillräckliga i detta skede snabba åtgärder från regeringar och internationella kroppar.

22. Slutligen bekräftade en annan expert som specialiserat sig på klinisk medicin och onkologi, på grundval av Resultaten av biologiska och kliniska analys av flera hundra franska patienter som beskriver sig själva som ”elöverkänsliga”, som ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält (SIEMF) existerar och att dessa människor är inte inbillad sjukdom eller lider av psykiska sjukdomar.

5. Biologiska effekter av elektromagnetiska fält inom medicinen

23. Det har konstaterats sedan början av 20-talet att elektromagnetiska fält är verksamma på
olika frekvenser kan ha nytta och positiva effekter i klinisk medicin, oavsett om diagnos eller
behandling.

 

24. Vetenskapliga utvecklingen sedan andra världskriget har visat att den mänskliga organismen inte inte fungerar enbart på grundval av biologiska eller biokemiska cellulära reaktioner men att människor är också elektromagnetiska varelser. Det är nu allmänt känt att nervceller kommunicerar mellan varandra med hjälp elektriska impulser. Den mest kraftfulla elektriska signaler upptäckts hos människor är de som genereras av nervsystemet och muskelaktivitet. När det gäller hjärtat, som är den viktigaste muskelgrupp i kroppen, hjärt funktion är medicinskt diagnostiseras genom registrering av elektriska signaler som det (elektrokardiogram – EKG). Återigen på nivån för diagnos, låter elektroencefalografi (EEG) icke-invasiv övervakning av hjärnans elektriska aktivitet. Den EEG har använts i stor omfattning i kliniska områden av sjukdomar i hjärnan, sömn övervakning eller bekräftelse av klinisk död.

6. Terapeutiska användningen av elektrisk ström eller elektromagnetiska vågor

25. Utan att gå in på detaljer, vill föredraganden påpeka att vissa elektriska strömmar eller
elektromagnetiska vågor som används vid vissa frekvenser kan ha en helt positiv effekt i medicinska termer.
Det finns ett antal exempel som illustrerar den terapeutiska fördelarna med elektroterapi: kliniska effekterna av
Dok. 12608
8 direkt elektrisk ström (elektrolys), kliniska effekter av externa elektriska impulser på hjärtmuskeln (Defibrillatorer, pacemakers), till de kliniska effekterna av mikro-som alstras av pulsade magnetfält förbättra läkning i vävnad reparera och benfrakturer, för att nämna de mest kända av dessa icke-joniserande frekvens band applikationer.

26. Men medan elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har helt positiva effekter, andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa högt frekvensvågor används inom områdena radar, telekommunikation och mobil telefoni, verkar ha mer eller mindre potentiellt skadliga biologiska effekter på växter, insekter och djur samt den mänskliga kroppen, även
när de utsätts för nivåer som ligger under den officiella gränsvärden.

7. Tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljö och hälsoskydd

27. Det bör noteras att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och de potentiella konsekvenserna
för miljö och hälsa har tydliga paralleller till andra aktuella frågor, såsom tillstånd för
kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genetiskt modifierade organismer (GMO), för att nämna bara de bästa
kända exemplen. Det är säkert att en orsak till allmänhetens oro och misstro av insatser för kommunikation officiellt säkerhetscertifikat organ och staten ligger i det faktum att ett antal tidigare hälsokriser eller skandaler, såsom
de som omfattar asbest, smittat blod, PCB eller dioxiner, bly, rökning och nyligen
H1N1-influensan kunde hända trots det fungerar eller ens med medverkan av nationella eller internationella organ nominellt ansvariga för miljö eller hälsa säkerhet.

28. Det är nämligen i detta sammanhang att utskottet för miljö, jordbruk och lokala och
Regionala frågor arbetar för närvarande med frågan om intressekonflikter och det brådskande behovet av verklig
oberoende forskare som deltar i de officiella organ med uppgift att utvärdera riskerna med produkterna innan
till licensiering.

29. Föredraganden understryker i detta sammanhang att det är mest nyfiken, minst sagt, att den tillämpliga officiella gränsvärden för att begränsa hälsoeffekterna av extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält och högfrekventa vågor har utarbetats och föreslås att internationella politiska institutioner (WHO, Europeiska Kommissionen, regeringar) genom ICNIRP, en ideell organisation vars ursprung och struktur är ingen alltför tydliga och som är dessutom misstänkt för att ha ganska nära band till de branscher vars expansion formas av rekommendationer för högsta tillåtna värdena för de olika frekvenser av elektromagnetiska fält.

30. Om de flesta regeringar och organ säkerhet har bara nöjt sig med replikera och
antagande av säkerhetsrekommendationer som förespråkas av ICNIRP, har detta huvudsakligen av två skäl:
– För att inte hindra utbyggnaden av denna nya teknik med sitt löfte om ekonomisk tillväxt,
tekniska framsteg och skapa arbetstillfällen;
– Och även därför att de politiska beslutsfattarna tyvärr fortfarande har liten inblandning i frågor som gäller
bedöma tekniska risker för miljö och hälsa.

31. När det gäller de ofta tveksam om inte motstridiga resultaten från forskning och studier
om eventuella risker av produkter, läkemedel eller, i detta fall, elektromagnetiska fält, ett antal jämförande Studierna visar på ett relativt starkt samband mellan uppkomsten av deras finansiering – privat eller offentlig – och resultaten av riskbedömningar, ett uppenbart oacceptabla situation som pekar på jäv vilket undergräver integritet, verkligt oberoende och objektivitet vetenskaplig forskning.

 

32. Om bedömning av hälsorisker till följd av mobila frekvenser telefon radio, för
År 2006 var t.ex. schweiziska forskare från Bern University presenterade resultaten av en systematisk analys av alla forskningsresultat och drog slutsatsen att det fanns ett starkt samband mellan hur forskningen har finansierats och erhållna resultat: 33% av undersökningar som finansierats av industriföretag slutsatsen att exponering för mobil
telefon radiofrekvenser har en effekt på vår organism. Den siffran stiger till över 80% som studier ut med offentliga medel.

33. Följaktligen inom detta område och i andra, bör man kalla för verklig självständighet för den del av expertbedömning organ och för oberoende, tvärvetenskaplig och balanserad expertråd. Det får inte längre finnas situationer där whistleblowers diskrimineras och välrenommerade forskare med kritiska åsikter är uteslutna när experterna är valda för att sitta på expertkommittéer eller inte längre får finansiering för sin forskning. Dok. 12608 9

8. Stridande krafter och argument: tvisten om förekomsten av biologiska effekter och över tröskelvärden

34. Det är uppenbart att det främsta överväganden för samhällen beroende av el, mobiltelefoni
och telekommunikation är den ekonomiska och finansiella parametrar därmed vinster och marknadsandelar. Förståeligt, i detta sammanhang strängare regler och gränsvärden som synes hämmar deras affärer ses med oblida ögon och kraftfullt motstånd – som kunde ses från den irriterade och ibland känslomässiga uttalanden av en företrädare för franska mobiltelefoni på vårt utskotts utfrågning för kontrastiva expertutlåtanden.

35. Företrädarna för mobiltelefoni har i åratal hyllar samma paradigm och samma
argumentation, i vilken de åberopar den lugnande diskurs flesta internationella organ och institutioner. Till exempel tröskelvärdena på 100 mikrotesla för låg eller högfrekventa elektromagnetiska fält och 41/42 volt / meter för mycket höga frekvenser för mobiltelefoni på 900 megahertz (MHz) påstås vara ganska tillräckligt för att skydda allmänheten mot termiska effekter. På mycket höga nivåer, radiofrekvensen fält uppenbarligen kan medföra skadliga termiska effekter på människokroppen, i uppskattningen av alla parter dessutom.

36. Naturligtvis finns det fortfarande mycket omstridda frågan huruvida det finns icke-termisk eller atermiska, därav biologiska, konsekvenser för miljön och den mänskliga kroppen. Operatörernas representanter helt förnekar existensen av skändlig långsiktiga biologiska effekter av elektromagnetiska fält under tröskelvärdet värden i kraft. För att illustrera arten och omfattningen av dessa tröskelvärden, låt oss nämna i form av en exempel artikel 5.1 i direktiv 2004/40/EG av Europaparlamentets och rådets den 29 april 2004 om miniminormer för skydd av arbetstagare: ”… Men de långsiktiga effekter, bland möjliga cancerframkallande effekter på grund av exponering för tidsvarierande elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält som det inte finns några avgörande vetenskapliga bevis för orsakssamband, behandlas inte i detta direktiv. … ”(Inledning, punkt 4).

37. Så skydd för arbetstagare gäller endast för att avvärja termiska effekter, och endast på kort sikt!

38. Potentiellt skadliga biologiska effekter bortses av operatörerna, byråer och officiella
föreskrifter, och motivera denna inställning de följa påståendet att det första, att prövningen av en biologisk effekt behöver inte betyda att det är en patologisk karaktär farligt för människans konstitution. Dessutom urskilja de inte absolut avgörande vetenskapliga bevis för orsakssamband mellan elektromagnetiska fält och radiofrekvenser och långsiktiga patologiska konsekvenserna av sitt nonthermal eller atermiska effekter. Och för att betona dessa uttalanden de åberopar ett stort antal vetenskapliga publikationer sa att ange någon betydande biologisk effekt.

39. Operatörernas argument på det hela kan sammanfattas som följer:
– Tröskelvärdena rekommenderas av ICNIRP är värden garantera hälsoskydd,
– Barn mobiltelefonanvändare inte är mer känsliga än vuxna;
– Det finns inga betydande biologiska effekter bortsett från termiska effekter;

9. Vetenskapliga undersökningar och argument som eftersträvas med föreningar och frivilligorganisationer, av grupper av vetenskapsmän, av Europeiska miljöbyrån och av Europaparlamentet

40. Allvarliga vetenskapliga och medicinska studier avslöjar biologiska effekterna av en patologisk natur har funnits sedan 1930-talet om radiofrekvenser och mikrovågor från radaranläggningar. Det påpekar också att skadliga effekter av långvarig exponering för låga eller mycket låga elektromagnetiska fält av elektriska kraftledningar eller datorskärmar observerades redan i slutet av 1970, och WHO: s IARC (International Agency for Research on Cancer) som klassificeras dessa områden som ”möjligen cancerframkallande” för människor (Grupp 2B) under 2001.

41. Föredraganden påminner de bevisade positiva biologiska effekter av vissa medicinska tillämpningar (Electrotherapies) av elektromagnetiska fält och mikrovågor på mycket låg intensitet. Om det finns sådana positiva effekter i vissa frekvensband, bör negativa biologiska effekter på människokroppen vara lika mycket i riket av sannolikheten och möjligheten.

42. Vetenskapliga studier om de negativa effekterna av vissa mikrovågsfrekvenser på växter, insekter och djurliv eller husdjur är störande i mer än ett avseende, och de vetenskapliga studier som avslöjar Dok. 12608

10 potentiellt sjukdomsalstrande biologiska effekter på människokroppen är också viktiga och inte bara borstas åt sidan.

43. Dessa studier är mycket talrika verkligen: 2007 års ”BioInitiative” rapport analyserat över 2 000 av dem, och mer har lagts av en viktig monografi publiceras 2010 av Ramazzini Institutet, nationella institut för studier och kontroll av cancer och miljörelaterade sjukdomar ”Bernardo Ramazzini” i Bologna, Italien.

44. Ett betydande antal toppforskare och forskare har gick samman i en särskild
internationella organ som kallas ICEMS, ”Internationella Kommissionen för Elektromagnetisk Säkerhet”, för att bära utföra självständig forskning och rekommenderar att försiktighetsprincipen tillämpas i ärendet. År 2006 (Benevento upplösning) och 2008 (Venedig upplösning), dessa vetenskapsmän publicerade lärorikt resolutioner efterlyser antagande av mycket tuffare nya säkerhetsstandarder och säkerhetsbestämmelser.

45. Vetenskapliga studier avslöja atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetiska fält eller vågor på celler, nervsystemet, genetik, etc., som i huvudsak delas in i tre kategorier: biologiska effekter som påverkar metabolism, sömn, elektrokardiogram profil, effekter som observerats i djurförsök eller i cell kulturer (in vitro), effekter som härrör från epidemiologiska studier om långvarig användning av mobiltelefoner eller
på som bor nära högspänningsledningar eller basstationer för relä antenner.

46. Begreppet ”biologisk effekt” används för att hänvisa till en fysiologisk, biokemisk eller beteendeförändring medfört i en vävnad eller en cell som svar på ett yttre stimulans. Inte varje biologisk effekt nödvändigtvis utgör ett allvarligt hot mot hälsan, utan bara kan visa normal reaktion i cellen, vävnader eller organismen Denna stimulans.

47. En medicinsk eller patologiskt biologisk effekt, å andra sidan, är en effekt som kan äventyra organismens normala funktion genom att orsaka mer eller mindre allvarliga symtom eller sjukdomar. Exakt, en växande antal vetenskapliga studier som gjorts av grupper på hög nivå akademiska forskare visa att potentiellt eller definitivt patologiska biologiska effekter.

48. Föredraganden medger att det inte är möjligt inom kompass med denna rapport att analysera och sammanfatta resultaten av samtliga dessa undersökningar. En kort beskrivning av större antal av dem (cirka 2 000) var produceras i ”BioInitiative” rapport, en rapport som utarbetats av 14 forskare på internationell nivå som instämde, avseende mobiltelefoni och andra radiofrekvenser till onormalt hög förekomst av hjärnan tumörer och akustisk neurom, effekter på nervsystemet och hjärnfunktionerna, och effekter på gener, cell stress proteiner och immunsystemet. I detta sammanhang har det noterats till exempel att radio
exponering för radiovågor kan orsaka inflammatoriska samt allergiska reaktioner och försämrar immunförsvaret även vid nivåer långt under de normer för exponering för allmänheten.

 

49. Ett omfattande program för forskning om de särskilda egenskaperna hos dessa effekter såsom genotoxicitet vågor (REFLEX-programmet), som finansieras av Europeiska kommissionen och med medverkan 12 europeiska forskningen lag, inleddes och resultaten blev offentliga i december 2004. Slutsatserna i rapporten var störande på flera punkter som de resultat som bar ut genotoxiska effekter av mobiltelefoni vågor, och i synnerhet högre frekvens av kromosomala deletioner och uppdelningen av DNA-molekyler i olika typer av odlade människors och djurs celler. Dessutom var stress proteinsyntes ökat kraftigt och genterapi uttryck ändrades i olika typer av celler.

50. När det gäller Interphone-studien, som den största epidemiologiska undersökningen ut på mobiltelefon användare och deras exponering för gliom, meningiom, akustisk neurom och tumörer i öronspottkörteln efter långvarig användning av sina mobiltelefoner, den partiella första resultaten offentliggjordes den 18 maj 2010 av IARC mer än tio år efter inledningen av denna undersökning pekar på djup oenighet mellan de olika forskarteam (16 lag från 13 länder) om tolkningen av dessa resultat. Studien samordnaren, Elisabeth Cardis,

sammanfattade en slags kompromiss genom att säga att studien inte visade en ökad risk, men man kan inte dra slutsatsen att det inte fanns någon risk eftersom det inte fanns tillräckliga resultat tyder på en möjlig risk. En del resultat visar att varaktig intensiv användning avsevärt ökar riskerna för gliom (40% och även 96% tittar på ipsilaterala användning, det vill säga när den gliom har dök upp vid sidan av huvudet som telefonen hölls) och de risker som meningiom (15%, 45% för ipsilaterala användning).

51. Föredraganden anser att en av denna epidemiologiska studie huvudsakliga svagheter ligger i det faktum att perioden av mobiltelefonanvändning analyseras, förlängning till de första åren av det 21-talet, troligen för kort på mindre än 10 år att nå helt entydiga resultat med tanke på den period av latens och tillväxt av hjärntumörer. I själva verket är joniserande strålning (radioaktivitet) redovisas som en orsak av hjärncancer, men fall på grund av

radioaktivitet bli sällan uppenbara förrän 10 eller 20 års exponering.

Dok. 12608
11

52. Interphone-studien, som utförs enbart på vuxna, väcker ändå allvarliga spekulationer om vad kommer att hända, efter 15 eller 20 års intensiv användning, till de unga vuxna, tonåringar eller ens barn som är för närvarande de största användarna och hos vilka absorption av strålning är ännu större och mer problematisk.

53. Föredraganden vill betona en annan sida av potentiella risker: och uppmärksamheten är fokuserad på närvarande på strålning från mobiltelefoner, och medan han vädjanden om den visaste eventuell användning av denna enhet, av barn och ungdomar i synnerhet är det ofrånkomligt att under några år har det förekommit många andra källor till elektromagnetiska fält och radiofrekvenser.

54. Vare sig utanför eller innanför kontor och bostäder, är vi nu utsätts för en hel rad av
elektromagnetiska frekvenser på toppen av kemiska föroreningar i luften som vi andas eller ackumulerade i livsmedelskedjan. Utomhus eller inomhus, möter vi den elektromagnetiska fält eller radiofrekvenser för (I närheten) kraftledningar och basstationer för GSM, UMTS och WiFi antenner relä eller, för exempel radio eller radarstationer. Förutom dessa, inuti kontor eller privata bostäder där är mycket ofta strålning av trådlösa telefoner (DECT) telefoner baby och andra enheter av trådlös teknik.

55. Vad är mer, industrimän försöka nå en ytterligare utbyggnad av mobiltelefoni infrastruktur för att kunna hysa ”Fjärde generationens” 4G anläggning med avsikten att leverera en säker, omfattande bredband mobilt system för trådlösa modem för bärbara datorer, ”smarta” mobiltelefoner och andra bärbara backup anordningar för bredband mobilt Internet, spel tjänster mm

56. I Israel, berörda departement (miljö, hälsa, kommunikation) falla tillbaka på tillämpningen av försiktighetsprincipen, som motsatte sig införandet av dessa nya infrastrukturer på grund av att effekterna av irradiations bör kontrolleras före godkännandet av nya system.

57. En fråga som alltid starkt väcker europeiska populationer är problemet med där bas
stationer och antenner relä är belägna. Parallellt med vissa lokala eller regionala studier (främst Schweiz och Tyska) beskriver tillkomsten av hälsoproblem hos husdjur efter installationen av mobiltelefon relä antenner i närheten av vissa gårdar, som beskriver oansvarigt problem med fertilitet, deformitet, grå starr, osv, vissa lokala eller regionala epidemiologiska studier, som genomförts av grupper av forskare och läkare, har
lyckades även visa vissa sjukdomssymtomen hos invånarna i distrikt och byar i närheten av relä antenner installerat ett par månader eller år sedan. Dessa lokala studier genomfördes i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, etc.

58. Enligt dessa epidemiologiska och delvis även kliniska studier, symtom uppträda eller öka
en tid efter relä antenner beställdes eller efter balkar som avges intensifierades genom att höja
antalet eller makt antenner var sömnproblem, huvudvärk, blodtryck problem,
yrsel, hud besvär och allergier. Det vetenskapliga värdet av sådana lokala studier regelbundet ifrågasattes av operatörer och mycket ofta den säkerhet och reglerande organ också, och så en senaste studie som släpptes i början av 2011 i en tysk medicinsk publikation (Umwelt-Medizin-Gesellschaft 1 / 2011) är ändå värdefullt och upplysande, men antalet deltagare i studien (60 personer) fortfarande är ganska liten. Dessa personer, från orten Rimbach i Bayern, genomgick analys innan ett nytt relä antenn basstationen kom i bruk i januari 2004, sedan efteråt i juli 2004, januari 2005 och juli 2005. I denna studie, liksom i liknande epidemiologiska studier, de symtom som ökade eller förvärrades efter stationen började
drift var sömnstörningar, huvudvärk, allergier, yrsel och koncentrationssvårigheter.

59. Värdet av denna studie som spänner över ett och ett halvt år är att läkare och forskare kunde mäta och bestämma betydande förändringar i koncentrationer av vissa stressrelaterade eller andra hormoner i urinen prover. För att sammanfatta resultat finns det en betydande ökning av adrenalin och noradrenalin över flera månader och en betydande minskning av dopamin och fenyletylamin (PEA), förändringar som anger ett tillstånd av kronisk stress som enligt författarna till den studie orsakade nämnda ökade symtom. Den Författarna korrelerar sänkte PEA nivåer med nedsatt uppmärksamhet och hyperaktivitet hos barn, störningar
som ökade enormt i Tyskland under åren 1990-2004.

60. Även här betonar föredraganden att vissa människor kan vara mer känsliga än andra för
elektromagnetisk strålning eller vågor. Den forskning som bedrivs, till exempel av professor Dominique Belpomme, ordförande för Föreningen för forskning och behandlingar mot cancer (ARTAC), på mer än 200 personer som beskriver sig själva som ”elöverkänsliga” lyckades, med samstämmiga resultat av kliniska och biologiska analyser, att bevisa att det fanns ett sådant syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält över hela spektrumet av frekvenser. Enligt dessa resultat, inte bara närhet till källorna för elektromagnetisk emission var inflytelserika, men också tiden för exponering och ofta samtidig exponering för kemikalier eller till (tung) metaller som finns i mänskliga vävnader. I detta sammanhang har Sverige beviljat lider av (Dok. 12608 12) elöverkänslighet status som personer med nedsatt kapacitet så att de får lämplig skydd.

61. I samband med bevisad eller potentiella risker med elektromagnetiska fält, bör det också noteras att efter en Lloyd’s rapport, tenderade försäkringsbolag att neka täckning för risker i samband med elektromagnetiska fält under civilrättsligt ansvar politik, på samma sätt som till exempel genetiskt modifierade organismer eller asbest, som knappast betryggande med tanke på de potentiella risker som härrör från dessa elektromagnetiska fält.

62. Slutligen undrar föredraganden om det inte skulle vara ändamålsenligt och innovativa för att försöka utveckla ny teknik för trådlös kommunikation, lika kraftfullt men mer energieffektiva och framför allt mindre problematiska när det gäller miljö och hälsa än den nuvarande mikrovågsbaserade trådlös kommunikation. Sådana system, optiska eller optoelektronisk kommunikationsteknik anställa synlig och infrarött ljus, är enligt uppgift under utveckling i USA och Japan och skulle till stor del ersätta den nuvarande tekniken. Om sådana förändringar i överförings-och kommunikationssystem bevisa realistiskt, det
skulle då vara ett fall av tekniska och ekonomiska innovationer inte bör missa eller blockeras.

 

10. Slutsatser

63. De potentiellt skadliga effekter av elektromagnetiska fält på miljön och människors hälsa har ännu inte helt klarlagd och ett antal vetenskapliga osäkerheter fortsätta att existera i detta avseende. Trots oro och rädsla kvar i många delar av befolkningen över hälsorisker som
vågorna, och även de krav som framförts av framstående forskare, av grupper av läkare och av sammanslutningar av engagerade medborgare som finns i överflöd i många av Europarådets medlemsländer.

64. Försiktighetsprincipen och rätten till en sund miljö, särskilt på uppdrag av barn
och kommande generationer måste vara nyckelfaktorer för att alla ekonomiska, tekniska och sociala utvecklingen i samhället. I detta avseende har den parlamentariska församlingen beslutade vid flera tidigare tillfällen (se Rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa: bättre förebyggande av miljörelaterade hälsa faror och rekommendation 1959 (2011) om förebyggande politik sjukvård i Europarådet medlemsstater) att en sammanhållen, effektiva förebyggande åtgärder måste vidtas för att skydda miljön och människors hälsa.

65. Efter en analys av vetenskapliga studier finns att tillgå idag, och även efter förhör experten
yttranden som anordnas inom ramen för utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala
Frågor, det finns tillräckliga bevis för att potentiellt skadliga effekter av elektromagnetiska fält på djur, växter och människors hälsa att reagera och skydda dem mot potentiellt allvarliga miljö-och hälsorisker.

66. Det var för övrigt redan fallet under 1999 och 2009 när Europaparlamentet överväldigande antagit resolutioner upprätthålla försiktighetsprincipen och effektiva förebyggande åtgärder visavi de skadliga effekter av elektromagnetiska fält, särskilt kännbar sänkning av exponering tröskelvärdena för arbetstagare och allmänheten enligt ALARA-principen, genom att återställa verkligt oberoende forskning inom detta område, och genom en politik för ökad information och öppenhet gentemot de oroliga befolkningar
(Se Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält, 2008/2211 INI).

67. Slutligen skulle församlingen stöder analyser och varningar först i september 2007, sedan i September 2009 av Europeiska miljöbyrån (EEA) om hälsoriskerna med
elektromagnetiska fält, mobiltelefoni och inte minst mobiltelefoner. Enligt Europeiska miljöbyrån finns det tillräckliga tecken eller nivåer av vetenskapliga bevis för skadliga biologiska effekter att åberopa tillämpning av försiktighetsprincipen och effektiva och brådskande förebyggande åtgärder

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s