Kommer 4G att bli ett folkhälsoproblem som riskerar sänka Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter? 4G-strålningen tränger in och igenom kroppen och logiskt sett finns stor risk för inre skador på organ, skelett, nervsystem och DNA

4G absorberas inte av materian utan man har byggt upp sändningstekniken/modulationen så att den kan tränga igenom materia oskadd. Hade inte sändartekniken fungerat så, då hade den haft samma dåliga genomträngningsförmåga som 3G.

Strålningen innehåller också ett mycket stort informationsmaterial som tar stor plats i form av rörelseenergi som i hög pulsad hastighet likt en störtflod slår sig igenom kroppens alla organ, celler och skelett (mitt försök att visualisera hur denna sändningsteknik ser ut och beter sig).

Det är alltså inte frågan om ett jämnt stilla brus som i en bakgrundsstrålning, där solen emellanåt höjer sitt brus genom solaktiviteten. Naturlig elektromagnetisk strålning är i jämförelse inte alls lik den artificiella pulsmodulerade mobilstrålningen som finns i GSM, 3G, 4G och andra trådlösa digitala system. Det är som att jämföra vatten med Hormoslyr eller DDT.

4G:s sändningsteknik är dock specifikt en överhängande hälsorisk för dödliga skador i kroppens organ både på cellnivå och i organen som sådana. Cancer, stroke, hjärtinfarkt, olika nervsjukdomar, samt skador i slemhinnor och bindväv, men även ögonskador kommer att öka dramatiskt, samt psykiska neurologiska störningar som en följd av störningar i den biokemiska funktionen.

Antalet unga mår dåligt när strålningen ökar

Enligt försäkringskassans analys har ohälsan ökat dramatiskt tydligt parallellt med den ökande mobilstrålningen från 1990-talets början när GSM byggs ut. Sedan ökar ohälsan än mer dramatiskt när 3G byggs ut i början på 2000-talet. Denna tydliga koppling kan ansvariga politiker och myndigheter mycket enkelt se.

Trots den kunskap ansvariga myndigheter och politiker har, fortsätter man att bygga ut skadliga sändarsystem och Socialstyrelsen skriver: ”Verksamhetsutövarna behöver inte vidtaga några försiktighetsåtgärder”. För att dölja att befolkningen blir sjuk av mobilstrålningen får heller inte läkarna dokumentera ohälsa kopplad till elektromagnetiska fält och den trådlösa tekniken.

Anledningen är att regeringen då kan fortsätta tillåta en storskalig verksamhet under täckmanteln att den är samhällsnyttig enligt Miljöbalken 9 § 2 kapitel, Slutavvägning: ” Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Beslut enligt Första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen”

Detta föranleder mig att ställa några frågor till regeringen.

1. anser regeringen att det är av samhällsnyttig betydelse att riskera barns hälsa genom att tillåta trådlösa system i skolorna, där barn enligt skollagen måste vistas?

2. anser regeringen att det är av samhällsnyttig betydelse att ljuga om att barn INTE är mer känsliga än vuxna för denna strålning trots att ni saknar vetenskapligt belägg för ert påstående, samtidigt som ni VET att det är vetenskapligt bekräftat att barn är känsligare för miljögifter och andra negativa miljöfaktorer i vår livsmiljö? Vari ligger så fall den samhällsnyttiga vinsten? För regeringen menar väl ändå inte att samhället ENBART består av mobilindustrins och deras aktieägares ekonomiska intressen?

Förvisso har regeringen lämpat över ansvaret på EU eftersom EU tagit beslutet att regeringarna inte skall lägga sig i vilken teknik 4G använder. Men det beslutet grundar sig med stor sannolikhet på, att svenska mobilindustrin lobbat inom EU, dels för ett gemensamt mobilnät, men också att EU tar över ansvaret från regeringarna med tanke på hälsorisken. På samma sätt lobbade en svensk lobbyist för belysningsindustrins räkning att förbjuda glödlampan till förmån för en dyr, miljö- och hälsofarlig lågenergilampa.

Svensk trådlös teknik kommer snart att få världsrykte om sig att vara både miljö- och hälsofarlig. En dyr resurskrävande och strömslukande teknik som kräver hög elproduktion, som i sin tur kommer att kräva att kärnkraften byggs ut till minst det tredubbla.

Med tanke på att denna regering tycker det är viktigare att rädda snuset åt några få snusande svenskar än att rädda folkhälsan och för övrigt struntar i att det bör finnas en framtid även för nästa generationer enligt Miljöbalken, så finns det i alla fall två paragrafer i de Allmänna hänsynsreglerna, kapitel 2, enligt Miljöbalken som denna regering slaviskt följer.

1 § jävig forskning

9 § under täckmanteln Samhällsnytta, total frihet för regeringen att tillåta en hänsynslös storskalig exploatering av hela befolkningen och med hjälp av myndigheterna dölja den ökande ohälsan. Dels genom att neka sjuka personer sjukförsäkring, dels genom att förbjuda läkare att dokumentera ohälsa som patienter relatera till elektromagnetiska fält och mobilstrålning. Man ser tydligt regeringens direktiv till myndigheterna i diagrammet av försäkringskassans analys av ohälsotalet hur kurvan snabbt vänder brant neråt igen. Sedan kan man i massmedia (som ägs av näringslivet) glatt hävda att folk blivit friskare.

Jag hävdar i god ordning, att ansvariga politiker, tjänstemän samt ansvariga chefer inom telekomindustrin skall ställas till svars inför Brottsbalken 3 kapitel 7 § , Oaktsamhetsbrott: 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Vilket i detta fall skall tolkas som att man medvetet och med uppsåt utsätter en hel befolkning för stora risker för allvarlig fara och skada för liv och hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s