Begäran om svar av Regeringen och Socialstyrelsen gällande fast telefoni för svenska medborgare med funktionshindret elöverkänslighet

 

Fast telefon av gammal sort

Begäran om svar av Regeringen och Socialstyrelsen gällande fast telefoni för svenska medborgare med funktionshindret elöverkänslighet

Som regering och Socialstyrelsen mycket väl känner till finns svårt funktionshindrade personer som av hälsoskäl inte kan vistas i samhället utan tvingas bo isolerat på landsbygden. Denna grupp samhällsmedborgare nekas nu alla möjligheter till elektronisk kommunikation med samhället, omvärlden samt räddningstjänsten, då nätägarna har för avsikt att riva kopparnätet för fast telefoni. PTS hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten och regeringen. Enligt Lagen för Elektronisk Kommunikation står det följande i 1 kap. Allmänna bestämmelser i Inledande bestämmelser:

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

Syftet skall uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på området främjas. Samhällsomfattande tjänster skall dock alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser.

Vid lagens tillämpning skall särskilt beaktas elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet.

Bakgrund

Av PTS svar, förstår jag att regeringen, trots kunskap om denna grupps hälsoproblem och funktionsnedsättning gällande trådlösa nätverk, inte tillförsäkras en säker elektronisk kommunikation nu när kopparnätet för fast telefoni skall rivas för ett stort antal hushåll. På grund av regeringens passivitet försämras yttrligare dessa samhällsmedlemmar möjligheter till kontakt med övriga samhället, dess samhällstjänster och till den livsviktiga räddningstjänsten.

Denna grupp svenska medborgare, är på grund av samhällets långvariga diskriminering, oftast ekonomiskt utarmad då de på grund av sitt funktionshinder tvingats köpa dyra skyddsmaterial för att skydda sin hälsa mot strålningen. På grund av diskriminering saknar många personer inom handikappgruppen försörjningsmöjligheter då Socialstyrelsen i sina direktiv till läkare har fastslagit att dessa personer inte är sjuka och att deras besvär inte är sjukförsäkringsgrundande.

Personerna nekas ofta socialbidrag då de inte står till arbetsmarkandens förfogande p g a sjukdom. Genom regeringens direktiv, att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga försiktighetsåtgärder vid placering av sändare, har personer med detta funktionshinder tvingats, av hälsoskäl, ständigt flytta till nya lågstrålande platser.

Ansvariga myndigheter har nu i drygt 30 år diskriminerat elöverkänsliga personer genom att åberopa att det saknas vetenskapliga belägg som relaterar ohälsa till pulsmodulerad elektromagnetisk strålning. En ensidig ”forskning” i form av provokationsstudier har legat till grund för de s k ”vetenskapliga bevisen”.

 

Neurologiska effekter/skador som beskrivs i SSI FS 2002:3 gällande pulsmodulerad radiofrekvent strålning, vars symtombild stämmer väl överrens med den elöverkänsliga beskriver vid exponering av elektromagnetiska fält har sällan fått anslag. Ett fåtal mindre projekt fick anslag inom FAS under 1990-talet. De senaste 7 åren har dock Anders Ahlbom förhindrat all relevant forskning på elöverkänslighet. Ahlbom har utan kritik från myndigheterna eller regering kunnat ge sina egna projekt hela FAS forskningsanslaget inom ämnesområdet. Anders Ahlbom har nu nyligen entledigas som aktiv deltagare i WHO:s cancergrupp, på grund av intressekonflikt då han sitter i styrelsen för sin bror, Gunnar Ahlboms, företag. Gunnar Ahlbom är en känd lobbyist för mobilindustrin inom EU.

Två NTO-studier, som testade 3G-strålningen i en provokation på elöverkänsliga, bekräftar en av de mest avgörande felkällorna i resultaten. Den första studien gjordes före 3G-utbyggnaden, vilket resultatet en tydlig signifikant skillnad att elöverkänsliga kunde skilja ut 3G-strålningen. En upprepning av NTO-studien gjordes efter 3G-utbyggnaden och då kunde inte testpersonerna avgöra om fältet var på eller av eftersom testpersonerna också påverkades av 3G-strålningen från omgivningen.

Jämför med att placera pollenallergiker under en blommande björk och sedan i en blindtest provocera testpersonerna med ytterligare björkpollen. Jag är övertygad om att man erhåller samma resultat som i provokationsstudierna med elöverkänsliga, att pollenallergiker inte kan känna av eller bli sjuk av pollen.

Utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor, skriver i sin resolution till EU  under punkt 8.1.4: ”ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av ”våg-fria” områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket”. Detta uttalande visar att elöverkänslighet idag är allmänt förekommande folkhälsoproblem inom EU.

I Sverige har ansvariga myndigheter, vad jag förstått, fått uppdraget av regeringen att på alla sätt förhindra en dokumentation av den ökande ohälsan av mobilstrålningen i vår livsmiljö, vilket jag tidigare nämnt i ett e-post brev till myndigheter och regering.

 

*Alla berörda myndigheter förnekar all forskning som visar på allvarliga skador på hälsan som cancer och elöverkänslighet genom att hänvisa enbart till industrins tillrättalagda forskning.

 

* Socialstyrelsen meddelar till kommunerna och Länsstyrelserna och uppmanade dem att inte följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken vid utbyggnaden av mobiltelefonin.

 

* Socialstyrelsen meddelar att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga försiktighetsåtgärder .

 

*Regeringen ställer inga krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

 

*SSM uppmanar kommunerna att inte kontrollmäta när folk blir sjuka efter att sändare satts upp i d eras boendemiljö.

 

*Läkare får inte dokumentera elöverkänslighet och trots svår kroppslig/mental funktionsnedsättning anses strålskadorna inte vara sjukersättningsgrundande.

 

Jag begär nu besked från regeringen hur ni tänker hjälpa just denna samhällsgrupp av svenska medborgare att få tillgång till den enda möjliga elektroniska kommunikation, en nätansluten telefon för fast telefoni. Denna grupp medborgare är redan svårt isolerade från övriga samhället genom sitt funktionshinder. Regeringen kan väl inte anse det skäligt att stänga ute en specifik grupp från samhällets alla viktiga tjänster, utan möjligheter till en mänsklig kontakt med omvärlden? Det är i så fall en grov diskriminering av en redan hårt utsatt grupp i samhället. Jag begär svar så fort det är möjligt.

 

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare på Länsstyrelsen i Kalmar

 

 

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s