Kommer 4G att bli ett folkhälsoproblem som riskerar sänka Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter? 4G-strålningen tränger in och igenom kroppen och logiskt sett finns stor risk för inre skador på organ, skelett, nervsystem och DNA

4G absorberas inte av materian utan man har byggt upp sändningstekniken/modulationen så att den kan tränga igenom materia oskadd. Hade inte sändartekniken fungerat så, då hade den haft samma dåliga genomträngningsförmåga som 3G.

Strålningen innehåller också ett mycket stort informationsmaterial som tar stor plats i form av rörelseenergi som i hög pulsad hastighet likt en störtflod slår sig igenom kroppens alla organ, celler och skelett (mitt försök att visualisera hur denna sändningsteknik ser ut och beter sig).

Det är alltså inte frågan om ett jämnt stilla brus som i en bakgrundsstrålning, där solen emellanåt höjer sitt brus genom solaktiviteten. Naturlig elektromagnetisk strålning är i jämförelse inte alls lik den artificiella pulsmodulerade mobilstrålningen som finns i GSM, 3G, 4G och andra trådlösa digitala system. Det är som att jämföra vatten med Hormoslyr eller DDT.

4G:s sändningsteknik är dock specifikt en överhängande hälsorisk för dödliga skador i kroppens organ både på cellnivå och i organen som sådana. Cancer, stroke, hjärtinfarkt, olika nervsjukdomar, samt skador i slemhinnor och bindväv, men även ögonskador kommer att öka dramatiskt, samt psykiska neurologiska störningar som en följd av störningar i den biokemiska funktionen.

Antalet unga mår dåligt när strålningen ökar

Enligt försäkringskassans analys har ohälsan ökat dramatiskt tydligt parallellt med den ökande mobilstrålningen från 1990-talets början när GSM byggs ut. Sedan ökar ohälsan än mer dramatiskt när 3G byggs ut i början på 2000-talet. Denna tydliga koppling kan ansvariga politiker och myndigheter mycket enkelt se.

Trots den kunskap ansvariga myndigheter och politiker har, fortsätter man att bygga ut skadliga sändarsystem och Socialstyrelsen skriver: ”Verksamhetsutövarna behöver inte vidtaga några försiktighetsåtgärder”. För att dölja att befolkningen blir sjuk av mobilstrålningen får heller inte läkarna dokumentera ohälsa kopplad till elektromagnetiska fält och den trådlösa tekniken.

Anledningen är att regeringen då kan fortsätta tillåta en storskalig verksamhet under täckmanteln att den är samhällsnyttig enligt Miljöbalken 9 § 2 kapitel, Slutavvägning: ” Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Beslut enligt Första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen”

Detta föranleder mig att ställa några frågor till regeringen.

1. anser regeringen att det är av samhällsnyttig betydelse att riskera barns hälsa genom att tillåta trådlösa system i skolorna, där barn enligt skollagen måste vistas?

2. anser regeringen att det är av samhällsnyttig betydelse att ljuga om att barn INTE är mer känsliga än vuxna för denna strålning trots att ni saknar vetenskapligt belägg för ert påstående, samtidigt som ni VET att det är vetenskapligt bekräftat att barn är känsligare för miljögifter och andra negativa miljöfaktorer i vår livsmiljö? Vari ligger så fall den samhällsnyttiga vinsten? För regeringen menar väl ändå inte att samhället ENBART består av mobilindustrins och deras aktieägares ekonomiska intressen?

Förvisso har regeringen lämpat över ansvaret på EU eftersom EU tagit beslutet att regeringarna inte skall lägga sig i vilken teknik 4G använder. Men det beslutet grundar sig med stor sannolikhet på, att svenska mobilindustrin lobbat inom EU, dels för ett gemensamt mobilnät, men också att EU tar över ansvaret från regeringarna med tanke på hälsorisken. På samma sätt lobbade en svensk lobbyist för belysningsindustrins räkning att förbjuda glödlampan till förmån för en dyr, miljö- och hälsofarlig lågenergilampa.

Svensk trådlös teknik kommer snart att få världsrykte om sig att vara både miljö- och hälsofarlig. En dyr resurskrävande och strömslukande teknik som kräver hög elproduktion, som i sin tur kommer att kräva att kärnkraften byggs ut till minst det tredubbla.

Med tanke på att denna regering tycker det är viktigare att rädda snuset åt några få snusande svenskar än att rädda folkhälsan och för övrigt struntar i att det bör finnas en framtid även för nästa generationer enligt Miljöbalken, så finns det i alla fall två paragrafer i de Allmänna hänsynsreglerna, kapitel 2, enligt Miljöbalken som denna regering slaviskt följer.

1 § jävig forskning

9 § under täckmanteln Samhällsnytta, total frihet för regeringen att tillåta en hänsynslös storskalig exploatering av hela befolkningen och med hjälp av myndigheterna dölja den ökande ohälsan. Dels genom att neka sjuka personer sjukförsäkring, dels genom att förbjuda läkare att dokumentera ohälsa som patienter relatera till elektromagnetiska fält och mobilstrålning. Man ser tydligt regeringens direktiv till myndigheterna i diagrammet av försäkringskassans analys av ohälsotalet hur kurvan snabbt vänder brant neråt igen. Sedan kan man i massmedia (som ägs av näringslivet) glatt hävda att folk blivit friskare.

Jag hävdar i god ordning, att ansvariga politiker, tjänstemän samt ansvariga chefer inom telekomindustrin skall ställas till svars inför Brottsbalken 3 kapitel 7 § , Oaktsamhetsbrott: 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Vilket i detta fall skall tolkas som att man medvetet och med uppsåt utsätter en hel befolkning för stora risker för allvarlig fara och skada för liv och hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetisk strålning är en hälsorisk – ett stort antal vetenskapliga studier visar det

15-tal studier visar att blod- och hjärnbarriären öppnas av elektromagnetisk strålning. Trots denna vetenskapliga kunskap ställs inga krav på Försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken eller en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning. Istället ökar man mobilstrålningen i vår livsmiljö okontrollerat och barn som är känsligare än vuxna riskerar att bli skadade för livet. Man ser även att strålningen påverkar celler och DNA. Se filmen den är viktigt

http://www.youtube.com/watch?v=C-8PqR238vM

Vetenskap och Folkbildning präglas av kompetensbrist, politisk extremism och historierevisionism

Artikelförfattare Rickard Berghorn, Publicerad: 2011-01-12 17:01, Uppdaterad: 2011-01-16 18:01

 

Vetenskap och Folkbildning

Föreningen Vetenskap och Folkbildning säger sig slå vakt om god vetenskaplighet i den offentliga debatten. Ändå är de skyldiga till en rad övertramp i vetenskapliga frågor de sista åren. Hälften av styrelseledamöterna saknar vetenskaplig kvalifikation och kompetens. Andra förespråkar bisarra idéer och har en solkig politisk bakgrund.

 

Vetenskap och Folkbildning (VoF) utnämnde Stockholmsinitiativet (SI) till Årets Förvillare 2010, men har fått kännbart mothugg inte minst från SI själva. Den främsta anledningen till att VoF gav priset till dem, är uppenbarligen att deras huvudfiende Uppsalainitiativet har utnyttjat föreningen för en smutskastningskampanj. Uppsalainitiativet har tentakler långt in i VoF och bland annat sitter deras företrädare Per Edman i VoFs styrelse. Det är också datorteknikern Edman som anges som kontaktperson för denna utmärkelse. Inte minst prismotiveringen är märklig, där SI beskrivs som en ”lobbyorganisation” – ett påstående gripet helt ur luften. SI är i likhet med VoF en ideell förening av intresserade privatpersoner.

Värre blev dock debatten för ett år sedan, efter utnämningen av ”fettdoktorn” Annika Dahlqvist till Årets Förvillare 2009. Detta var också ett lågvattenmärke, där VoF hakade på ett kvällstidningsdrev mot Dahlqvist på grund av hennes kritik mot massvaccineringen mot svininfluensan – en kritik som överlag blev salongsfäig under 2010. Det visade sig att VoF använt en kvällstidningsartikel (Aftonbladet 30/8 -09) som faktaunderlag för en av sina huvudanklagelser, formulerad på ett nonsensaktigt sätt: ”Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer.”

 

Saken var ännu allvarligare eftersom Annika D. själv på sin blogg tagit avstånd ifrån denna artikeln, samma dag den publicerades. VoF medgav inte att man använt en skvallertidning som underlag för en vetenskaplig bedömning, men de har inte heller lyckats visa konkret varifrån anklagelsen annars skulle komma. Och Dahlqvist hade ju ändå avsagt sig åsikten. LCHF-kost ger på sin höjd ”en bättre förutsättning att slippa cancer” enligt henne (min kurs.), vilket definitivt inte detsamma som påståendet att de inte skulle få cancer.

Kompetensbrist

Jag har redan i ett annat sammanhang granskat ledningen för Uppsalainitiativet, med inte särskilt smickrande resultat. Låt oss här kasta ett öga på VoFs nuvarande styrelse.

Av de femton ledamöterna saknar fem högre vetenskaplig utbildning: Per Edman är datortekniker. Dan Israel är småförläggare. Peter Olausson är ”webmaster” och har skrivit några skeptiska böcker. Johan Sperling är lärare vid en folkhögskola. Joacim Jonssons enda merit är att han är administratör på VoFs forum.

I övrigt är det också skralt: Kjell Strömberg kallar sig adjunkt (lägsta högskoletiteln, kräver ingen akademisk grad) men arbetar på högstadium, komvux och gymnasium. Jan Wallin är civilingenjör rätt och slätt. Detsamma är Jesper Jerkert – hans fil. kand. gäller musikvetenskap och räknas knappast här. Åtta namn, hälften av styrelsen.

Politisk extremism och historierevisionism

Föreningens grundare och första ordförande Sven Ove Hansson, samt den nästan lika långvariga styrelseledamoten Dan Israel, är gamla kända kommunister. Israel står bakom Leninpriset, som bisarrt nog är instiftat med Lenins Fredspris som förebild (se länken).

F.d. styrelseledamoten Hans Isaksson var också med från början, och har sympatiserat med stalinismen i sin egenskap av maoist. Han har suttit i Svenska Clartéförbundets styrelse och försvarade i deras tidning så sent som 1997 Pol Pots folkmord i Kambodja. Detta genom att ägna sig åt ren historieförfalskning: istället för den officiella siffran 1,7 miljoner mördade kom han fram till 20 000 döda, och att ”de som avrättades utan att ha begått något brott kan man om man så önskar beteckna som mördade”.

Varför diskuterades inte Hans Isaksson som Årets Förvillare?

Fallet Jesper Jerkert

Jesper Jerkert – civilingenjören och musikvetaren – visar på sin hemsida upp en imponerande lång publikationslista, i alla fall när han sammanställer den själv: hela 104 artiklar. Dock fallerar det när man börjar granska den. 13 är inte ens publicerade eller antagna, varför de inte alls borde räknas upp. Hela 59 st är publicerade i Folkvett, VoFs egen tidskrift. En artikel är bara en B-uppsats, som tydligen inte heller har publicerats någonstans; ytterligare en annan artikel är bara en ”essäuppgift” vid en astronomikurs, också tydligen opublicerad. Det finns säkert mer att invända mot hans publikationslista, men bara här kan man peka ut 74 artiklar som akademiskt icke-meriterande.

Han har också gjort bort sig själv och VoF i den såkallade Gillbergaffären. Imponerad av Christopher Gillbergs professorstitel och den grova retorik som hans läger utnyttjade, yrade Jerkert iväg till huvudlöst försvar. Professorn påstods vara utsatt för en scientologiskt inspirerad förtalskampanj. Affären handlade om att sociologen Eva Kärfve kritiserade neurologen Gillbergs egenuppfunna DAMP-begrepp och hans forskning bakom. Gillberg vägrade följa vetenskaplig praxis och lämna ut grundmaterialet för granskning, och såg istället till att förstöra det med en märklig hänvisning till ”sekretess”, trots att granskningen skulle utföras under just sekretess. Affären slutade med upprepade fällningar i domstol och totalnederlag för Gillberg. Dock havererade han sig fram ända till Europadomstolen, men blev också där naturligtvis avvisad, eftersom fallet var juridiskt glasklart.

Det står klart att det var Kärfve och ingen annan som utsattes för en förtalskampanj, och att den enda kopplingen till scientologerna bestod i att hon som sociolog hade närvarat vid ett möte i forskningssyfte. Och även om hon skulle varit scientolog, är det självklart ointressant i sammanhanget. Men Jerkert fortsatte supportra Gillberg långt efter att alla andra insett det lönlösa i företaget. Vetenskap eller villfarelse?

Fallet Hanno Essén

Enligt Hanno Esséns presentation på Wikipedia står han för flera uppfattningar som står utanför ”vetenskaplig konsesus”, vilket i allmänhet brukar vara en dödssynd bland VoFare. Essén har jämställt idéer om kall fusion med uppfinnandet av evighetsmaskiner; hans förklenande omdöme är också en naturvetenskaplig mainstreamuppfattning. Men besynnerligt nog förespråkar han egentligen en egen teori om kall fusion (arXiv.org, juli 2006):

”För att åstadkomma fusion av exempelvis deoteroner, krävs normalt mycket höga temperaturer. […] Avsikten här är att presentera en radikalt annorlunda idé om att åstadkomma fusion, en idé som utgår ifrån iakttagelsen att coulombkraften kan uppvägas av en magnetisk attraktion vid relativistiska hastigheter.” Slutklämmen visar att Essén ser detta som en möjlig energikälla: ”Svaren på dessa frågor kommer att avgöra hur genomförbar, ekonomisk och användbar den metod för kontrollerad fusion är, som beskrivs ovan.” (Min övers.)

Hanno Essén har förstås sin frihet att spekulera i ickekonventionella banor, bara han gör det bra. Men om han var utomstående, skulle han och hans fysikaliska ”fnoskigheter” säkert inte bli långlivade i VoF-kvarnen.

http://www.newsmill.se/node/31908

Rickard Berghorn

Läs även denna länk här nedan som tar upp om hur Vetenskap och Folkbildning styr innehållet i Wikipedia. Många medlemmar hoppar nu av denna organisation som fullständigt urartat då Näringslivets lobbyister helt tagit över organisationen.

http://fredmanpakvarnberget.blogspot.com/2011/01/vetenskap-och-folkbildning-forsoker.html

Forskning eller Förfall av Jan Åberg

FORSKNING eller FÖRFALL?
Jan Åberg 1994

Jan Åberg 1995

En analys av de yrkesmedicinska klinikernas teori och praktik i allmänhet, och i synnerhet Huddinge Yrkes-och Miljömedicins tillämpning av kognitiv beteendeterapi på elöverkänslighet

Från projektidé och ansökan hos forskningsråd till genomförande och rapport.

Några förekommande nyckelbegrepp;Idiopati
fobi
hypokondriker                       =     ELÖVERKÄNSLIGHET?
dysfunktionell attribution
illness behaviour
somatiseringstendens

Några andra nyckelbegrepp – som inte gick att se:

etik
empati
genomskinlighet
offentlighetsprincip
consensusuttalanden bland yrkesmedicinare
Persona Phatologica enligt SoS diagnosnummer 30,01-30,99

– Jan Åberg –
Juni 1997

Den här skriften kan beställas från Tandvårdsskadeförbundet i Stockholm
ring 08 – 6419081 /6419083

2

FORSKNING eller FÖRFALL?

Innehåll:
Inledning 3

1. Bakgrund 4

2. Projektplan för kognitiv beteendeterapi 15

3. Sammanfattning av teori och hypoteser i projektplan 41

4. Prioriteringskommitténs bedömning av ansökan 42

5. Undersökningen 46

6. Sammanfattning av undersökningen 51

7. Avslutande diskussion 53

8. Appendix: Litteratur och bilagor 59

  De läsare som vill skaffa sig en hastig överblick kan läsa
  de båda sammanfattningarna kapitel 3 och 6 samt den
  avslutande diskussionen i kapitel 7

Kritik, uppslag, synpunkter mottages tacksamt av författaren på adress: V:a Fjärilsvägen 89, 461 64 TROLLHÄTTAN

E-mail: jan.aaberg@trollhattan.mail.telia.com.


3

FORSKNING OM ELÖVERKÄNSLIGHET   

Elöverkänslighet är ett stort – och växande – problem. I Sverige finns det undersökningar som visar att var tionde person på arbetsplatserna uppvisar något symptom.
Forskningen har ännu inte kunnat närmare bestämma vad som sker när människor drabbas av elöverkänsligheten. Det finns många teorier.

En extrem ståndpunkt intas av de som hävdar att det inte är bildskärmar och annan elektrisk apparatur som är problemet. Att problemet i stället skulle vara människors oro iför ny teknik.
Det här synsättet har haft ett stort genomslag både vid yrkesmedicinska kliniker och hos tillsynsmyndigheterna.

Att patienter med bildskärmsskador eller besvär från elektromagnetiska fält inte blir trodda är naturligtvis en skandal. De har ofta blivit felaktigt bemötta eller tvingats in i en rundgång inom sjukvården eftersom diagnosen elöverkänslighet har varit omstridd.
En del av forskningen på elöverkänsliga utgår rent av ifrån att besvären hos patienterna består av vanföreställningar. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi skulle sådana patienter kunna återanpassas till den elektriska miljön.

På Huddinge Sjukhus, som är ett av landets största forsknings-och undervisningsjukhus finns en Yrkes-och Miljöklinik. Här har man lanserat extrema teorier om vanföreställningar och utfört så kallas forskningsbehandling på ditremmitterade, elöverkänsliga.

Verksamheten är ett forskningsmässigt fiasko. Den håller möjligen igång en institution med samhällets forskningspengar. Men eftersom den inte är inriktad på orsakerna till patienternas lidanden, de elektromagnetiska fälten, så lämnar den patienterna i sticket. I bästa fall kan psykologisk terapi ses som ett slags symptombehandling. I värsta fall kan den bidra till att de elskadade blir ännu mer skadade och, som följd av det, psykologiskt knäckta.

Den här skriften handlar om kognitiv terapi på elöverkänsliga patienter vid Huddinge Sjukhus. Och om en nödvändig nyorientering.

På forskning, bekostade med allmänna medel, har vi rätt att ställa höga både etiska och vetenskapliga krav!


4

1. BAKGRUNDExemplet Erstorp
I slutet av 1976 började djuren på en gård i byn Erstorp utanför Finspång bli sjuka och självdö. En besättning av femtio mjölkkor fick nödslaktas. På våren 1977 började folket i byn att insjukna, den ena efter den andra. Magplågor, synrubbningar, blödningar och svimningar var vanliga symtom. Först förstod de ingenting. Men så kom de att tänka på att de fyra gårdarna i Erstorp hade en sak gemensam: de hade alla brunnar i grusåsen. Och om de skickade bort djuren till en gård utanför byn, blev djuren friskare. Men djuren blev dåliga igen när de togs hem. Byborna vände sig till kommunens hälsovårdsnämnd. De sa att de trodde att vattnet i brunnarna hade blivit förgiftat. De kommunalt ansvariga i Finspångs kommun slog ifrån sig: hela byn fick remiss till psykiatrisk mottagning i Norrköping. Man skulle undersöka om inte byborna hade blivit fixerade vid en vanföreställning att vattnet var förgiftat!

Sedan kom Björn Gillberg in i bilden. Han hade engagerats som ombud av byborna. Gillbergs anlyser visade att en gammal tipp i närheten av byn hade lakat ut stora hälsovådliga mängder av bland annat Tallium, ett råttgift. Talliumförgiftning kan bland annat medföra att de drabbade tappar hår och naglar. Dessutom fanns hälsovådligt höga koncentrationer av cyanid i vattnet. Allt talade alltså för förgiftning. Men ändå fortsatte den byråkratiska karusellen kring det förgiftade brunnsvattnet. Det dröjde 12 år innan kommunen, efter en fällande dom, till slut erbjöd förlikning i maj 1989.

Förklaringsmodellen
Under hela processen genomförde kommunaltjänstemännen och myndigheter i flera omgångar psykologisk krigföring mot Erstorpsborna. Man förklarade att:

 • ”Suggestion och psykiska pålagringsfenomen” kan ha bidragit till uppkomsten av symptomen.
 • ”…Kärnfamiljernas hälsostörningar måste ses mot en väsentligen psykosomatisk bakgrund.”
 • Myndigheters uttalanden och åtgärder enbart hade ”skapat oro och hälsostörningar” hos byborna.

Rätt i sak men ingen upprättelse
Författaren Nils Lalander gjorde en tillbakablickande studie av några av de största svenska miljöskandalerna efter andra världskriget i Sverige. Han fann då ett ständigt återkommande mönster:” `Vinnarna´ har fått betala för att äntligen få rätt. De har blivit tillstukade, somliga knäckta. De har åldrats snabbt. Ekonomiskt har de inte tjänat på att `bråka´. Vare sig tack eller ursäkter har de fått skörda. Förtal och bakdanteri har inte varit ovanligt.

Ett inte ovanligt grepp har varit att utpeka´bråkiga´ som `hysteriska´, `psykopater´, `neurotiska´ eller `inbillningssjuka´.

Och ändå är vi, och med `vi´ menar jag hela det svenska samhället, den svenska demokratin, dess `bråkstakar´ stort tack skyldiga. De tog på sig det tunga spårandet i motlut. Tack vare dem har miljömedvetenheten och vaksamheten mot miljöhoten ständigt vuxit.”
(Ur ”Svenska Miljöskandaler” Sobers förlag 1995 av Nils Lalander. Min kursivering, JÅ)

Kunskapsförskingring
Om vi sedan fokuserar några andra grupper än de klassiska miljöskandalerna så måste till Nils Lalanders miljöskandallista åtminstone tre – till synes helt olikartade – kategorier adderas. De två första: offren för asbestanvändningen och flygbränslet MC 77. Samhällets tillsynsmyndigheter (speciellt Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen) var handlingsförlamade i decennier med hänvisning till att ”forskningen” och ”vetenskapen” inte var enad om vilken skadeverkan som asbesten och flygbränslet utövade på den mänskliga organismen. Trots ett överväldigande antal vittnesbörd om skadorna möttes de drabbade (och deras fackliga organisationer) av en närmast cementerad uppfattning hos tillsynsmyndigheterna, ”expertis” vid de yrkesmedicinska klinikerna med flera. Det vetenskapliga genombrottet kom i stället från ett annat håll, från fackligt håll. LO-läkaren Anders Englund fann 1974 att åtta arbetare på NOHAB i Trollhättan hade dött i mesoteliom. Därefter kom den vetenskapliga vändpunkten också vid de yrkesmedicinska klinikerna. Änkorna och de överlevande fick äntligen rätt om än inte sina nära tillbaka.

Mediapsykos
Den tredje gruppen, de elöverkänsliga, har betraktats på ett likartat sätt. Tidigt ute var Arbetarskyddsstyrelsen med dess överläkare Richardo Edström 1985. I polemik med dåvarande Arbetsmarknadsminister Anna-Greta hävdade han att det är massmedias debatt om bildskärmar som är farlig, och inte bildskärmarna i sig. Anna-Greta Leijons svar var att bildskärmsanvändarnas oro måste tas på allvar och att politikerna inte bara kan ta experterna på orden. (Läkartidningen 1985, ss 3484 och 4295).

Arbetarskyddsstyrelsens uppfattning backades upp av hjärnforskaren David Ingvar. Han kommenterade 1989 en undersökning om elöverkänslighet och hävdade då att en del av fenomenet berodde på felaktig information från massmedia till allmänheten. Tillsammans med beteendeprofessorn Bernhard Frankenhauser och hudprofessorn Sture Lidén och några tongivande kretsar inom Läkarsällskapet, normrerade de elöverkänslighet till närmast ett hysteriproblem. Andra, till exempel professorn i medicinhistoria, Karin Johannisson, förankrade sedan den här ”dagshysterin” i ett längre perspektiv. Det gjorde hon med utgångspunkt från ett resonemang om ”teknostress”: historien ”visar” att folk gång efter annan har blivit ”sjuka” (hysteriska) när stora tekniska omvälvningar inträffar. Det fanns bara en hake: Forskarna saknade helt forskningskompetens om de elektromagnetiska fältens fysik.

Desto allvarligare är Socialstyrelsens och Arbetarskyddsstyrelsens agerande. Trots att de enligt författning är ålagda en strikt neutralitet i vetenskapskontroverser så agerar både SoS och ASS åklagare, advoktat och domare på ena sidan i den är vetenskapskontroversen. Man behöver nog inte gilla akademiska trätor för att inse att sådant inte gynnar en fri, dynamisk och öppet sanningssökande forskning. Ängsliga forskare som agerar enligt något slags linjeprincip, och söker i facit, tillför sällan något väsentligt till de viktiga frågorna om hur arbetslivets villkor och folkhälsan ska förbättras.

Juridisk våda uppstår när myndigheter ”sliter” en vetenskaplig tvist som är en diskussionsfråga. Ett typexempel på det kan mycket konkret studeras i Uppsala Amalgamenhets JO-anmälan mot Socialstyrelsen. Det är en nedslående men mycket viktig illustration av hur Myndigheten överträder sina befogenheter. Man ställer sig på ena sidan en vetenskapskontrovers och agerar både mot de drabbade och den forskning som stödjer deras uppfattning. Den kan beställas hos Riksdagens Ombudsmän. Diarienumret är: 466296.

I en annan JO-anmälan mot Socialstyrelsen blev SoS prickad på grund av att man hade uttalat sig mot användningen av akupunktur på 70talet. Sådant ansågs då inte vara en beprövad och lämplig behandlingsmetod. JO fann att SoS överskred sina befogenheter att uttala sig i den här kontroversen och slog uttryckligen fast att det endast är HSAN, sjukvårdens ansvarsnämnd som kan bedöma vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, och då främst huruvida felbehandling har utförts. ( JO:s utslag från 1976 har diarienumret 211/75 och är av stort intresse också för dagens kontroverser både i amalgam-och elöverkänlighetsfrågorna.)

Forskningsläget om elöverkänslighet
Forskningen om elektromagnetiska fälts på verkan på biologiska organismer har en entydig tendens: samband med ohälsa upptäcks hela tiden. Däremot är det är helt oklart vilka (biologiska) mekanismer som ger insjuknandet. Vilket kan ta mycket lång tid att exakt fastställa; cancerforskningen till exempel har – trots att forskningsområdet har varit prioriterat – inte i detalj kunnat utröna alla de olika uppkomstmekanismerna. Sålunda vet man väldigt mycket om celldelning men mindre om den mängd olika anledningar som primärt får cellerna att börja bete sig onormalt. Det här är mycket viktigt att komma ihåg. Socialstyrelsen har ju i diskussionen om elektromagnetiska fält energiskt har framhållit att man inte med bestämdhet kan uttala sig om hälsoläget. Man har sagt att det inte finns någon ”känd mekanism” som idag närmare ger besked om hur nerv-och hudskador uppstår. Från detta faktum har sedan Riksförsäkringsverket och sjukkassorna dragit helt felaktiga slutsatser om de elskadades nedsatta arbetskapacititet. För om man är sjuk – diagnosen är i det här sammanhanget helt oväsentlig – och har nedsatt arbetskapacitet så har samhället ingen rätt att ifrågasätta det och förneka dem samhällets stöd, som Försäkringskassans förtroendeläkare så ofta gör. Det skapar enbart rättslöshet och social misär. De sjuka stöts ut från vårt sociala skyddsnät.De blir allt fattigare och sjukare.

Inom forskningen på elöverkänslighet har man kommit fram till en mängd alarmerande samband. Här några typexempel:

 • ”Det finns ett stort antal studier av samband mellan yrkesmässig exponering för Elektriska och Magnetiska Fält och risken att insjukna eller dö av leukemi och hjärntumör. En del av dessa visar statistiskt säkerställda associationer…” (SoS egen bedömning av yrkesrelaterad EMF-exponering, sidan 52: Cancer: Bedömning)
 • ”I flera studier av män i elektriska yrken har rapporterats en förhöjd risk för bröstcancer.” (Demier, Matanoski, Lomeris, Tynes m.fl. 91-92)
 • Förhöjd risk för maligna melanom förelåg för anställda inom svensk elektronik-och kommunikationsindustri samt hos elektronikingeniörer.” (Vågerö-Olin 83-82; De Guirre-88)
 • ”För hypofystumörer finns en signifikant förhöjning av gruppen lokförare och konduktörer.” (Flodérius 61-69)

(Citaten kan studeras i Socialstyrelsen egen utredning om hälsofeffekter av elektromagnetiska fält, SoS-rapport 1995:1. Här anförs givetvis också en hel del resultat som problematiserar de ovan citerade resultaten)SIF-undersökningen
När det gäller omfattningen av ohälsa är den undersökning som SIF genomförde tillsammans med 10 andra TCO-förbund vintern 1995 av stort intresse. I en enkät fick de medlemmar som ansåg sig vara elöverkänsliga bland annat beskriva sina symptom, arbetsplatsituationen, vilket stöd som de fått på sin arbetsplats. 2800 personer hade svarat på enkäten:

Symtom.

 • Av de 428 svaren (från SIF, från övriga TCO-förbund inkom 2338 svar) har 326 (76%) svarat att de har minst ett symptom.
 • Drygt hälften av kvinnorna har symptom som gäller Ögon men endast 38% av männen.
 • Med växande Ålder, Antal år och Antal timmar per dag vid bildskärm växer Antalet symptom både för kvinnor och män.
 • Vid en jämförelse mellan yngre och äldre kvinnor framhävs symptomet Hud för yngre kvinnor och Mun och Värk i ansiktet för äldre kvinnor…
 • Andra symtpom som framträder som första utpekade symptom är Sveda i ansiktet, Näsa och Värk i leder.( SIF- rapport ”Elöverkänslighet bland SIFs medlemmar”, 30/10-96)

På arbetsplatsnivå är problemen alltså kända. Det är också här som skyddsorganisationer och företagshälsovård gör något åt saken. En rad olika företag har utarbetat en policy för elöverkänslighet och sanerat arbetsplatserna: Öhmans fondkommission, försäkringsbolaget Skandia, SAS för att nu ta några exempel.

Seriös kognitionsforskning är viktig
Kognitionsforskning – forskning om hur vi upplever världen – är ingen nyhet. Den har sedan länge bedrivits, till exempel inom pedagogik. I det samhälle som nu tar form, det datoriserade och högteknologiska, blir ”Den Mänskliga Faktorns ” betydelse – paradoxalt nog – än viktigare att studera. Vi kan till exempel studera den svåra dialysolyckan i Linköping 1983 då 3 patienter dödades.Eller den stora spårvagnsolyckan på Vasaplatsen i Göteborg 1992 (16 döda och hundratals svårt skadade personer). Eller vid tillbudet med nödkylningssystemet (som man hade glömt bort att sätta på!) i ett svenskt kärnkraftverk, hösten 1996 (ingen kom till skada men härdsmälta hade kunnat uppkomma om ett annat allvarligt fel samtidigt hade uppstått).

I samtliga fall fanns stora brister på kognitionsforskningssidan:   de riskerna hade kunnat undanröjas och ingen alls hade behövt skadas om kognitionsforskning hade integrerats med teknisk utveckling (fram för allt manualer och handhavande och service av apparater). En sådan kognitionsforskning är både nödvändig och relevant. Den riktar sig mot faktiska risker som vi på olika sätt måste lära oss att observera på ett bättre sätt.

Kognitiv terapi
Med kognitiv terapi förhåller det sig något annorlunda. Det är en psykologisk/psykiatrisk verksamhet som ingår i en terapeutisk tradition att försöka hjälpa människor med bristande verklighetsuppfattning och en förvrängd självbild. Man behandlar olika sjukdomstillstånd från depression till Schizofreni. Utgångspunkten är alltid patienternas föreställningar, som genom öppen dialog kring problemen succesivt inringas och ”attackeras”, främst av patienterna själva, som via de med terapeuten gemensamt diskuterade hemuppgifterna, prövar olika tolkningssätt av verkligheten mellan terapitillfällena .

Det bör här observeras: grunden för den här terapin bygger på samförstånd och ömsesidighet med patienten; öppna kort utan någon manipulation. Så beskriver Carlo Perris, den främste svenske företrädaren på område, saken.
Han har skrivit två böcker i ämnet ”Kognitiv terapi i teori och praktik”, Natur och Kultur 1986 respektive ”Kognitiv psykoterapi vid schizofrena störningar”, Pilgrim Press 1991). Jag frågade Carlo Perris hur han vill positionsbestämma sin terapi i förhållande till traditionell psykodynamisk analys (Freud):
-Den vetter i vart fall mot det hållet, svarade han.
Huddinges Yrkes-och Miljömedicins praktiserande av kognitiv terapi var för honom helt okänd. Jag talade också med Hjördis Perris, som professor Birgitta Kolmodin-Hedman (Huddinge Yrkesmedicin) till mig angivit som referens och ”handledare” för Huddingegruppens kognitiva terapier på elöverkänsliga. Hon blev närmast förfärad eftersom inte hon över huvud taget inte hade varit i kontakt med den här verksamheten på Huddinge Sjukhus.

Skillnader mellan kognitiva terapier
Det finns en del avarter också inom den här diciplinen. I extremfallet kan den omfattas av ”terapeuter” som låser in vettskrämda fobiker i ett rum och tvingar dem, exempel människor med spindelfobier, att ta upp spindlar med händerna för att på så sätt få dem att ”vänja” sig vid de fredliga insekterna. En annan variant är så kallade ”omprogrammeringar” av sektoffer. Fast det är väl kanske tveksamt om de här avarterna egentligen kan betecknas som kognitiv terapi:   frivillighetsmomentet och ömsesidigheten mellan patient-terapeut är till exempel mycket diskutabelt.

Enligt Carlo Perris är det som skillnaden mellan eld och vatten att jämföra den här kognitiva beteendeterapin med kognitiv terapi. Den kognitiva beteendeterapin, eller Uppsalaskolan, utgår bland annat från institutionen för tillämpad psykologi i Uppsala, där bland annat psykologen Bengt Andersson varit verksam. Andersson har samarbetat mycket med stressforskaren Bengt Anetz som var klinikchef på Huddinges Yrkesmedicinska klinik. Uppsalaskolans teorier går ut på att man kan förändra beteendets ytstruktur. Perris teori går däremot ut på en nödvändig växelverkan mellan ytstruktur och djupstruktur. (Inom ett närbesläktat forskningsområde brukar lingvisten och språkforskaren Noam Chomsky tala om språkets ytstruktur och djupstruktur; dess innehållssida och dess uttryckssida och de fatala misstag som språkforskare kan begå om man ensidigt koncentrerar sig på det ena eller det andra. På samma sätt kan man betrakta förhållandet mellan de bägge ytterligheterna psykodynamisk teori och beteendeterapi.)

Så kallad ”kognitiv terapi” har även ibland använts i mycket auktoritära sammanhang, för politiska/militära syften. Det har gjorts när man velat bryta ned vissa slags beteenden och bygga upp andra ”nya” (och önskvärda). Den här ”terapin” kallas också ”hjärntvätt” .Vid ”framgång” ger den dock tämligen oönskade biverkningar: vitala delar av offrets personlighet utplånas…

Efterlyses: en öppen diskussion om villkoren för kognitiv terapi
Det måste dock betonas: vanligtvis bedrivs en etiskt försvarbar terapi av kognitionsstörningar. Samhällets kvalitetskrav finns i en författning från Socialdepartementet (SOU: 1996:138) med legitimationskrav på kognitiva terapeuter. Det samma gäller för andra psykoterapier, psykoanalys, hypnos och så vidare. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet inom sjukvården och personer som bedriver kognitiv terapi utan att ha tillräckliga kunskaper eller legitimation ska till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd anmälas för utkrävande av disciplinansvar. (Gäller det folk utanför den offentliga sjukvården är kvacksalverilagen och vanligt domstolsförfarande tillämpligt.)

Men trots att det finns höga etiska och fackmannamässiga krav på utövandet av kognitiv beteendeterapi är metoden, också när den utövas legitimt, kontroversiell. Främst kommer kritiken från en del freudianska psykoanalytiker som ibland gör anspråk på att kunna förklara allt – och därför inte kan förklara något. På den kognitiva terapins ”vetenskaplighet” verkar de ställa högre krav än på sig själva. Men det finns inget ”facit” på det här. Man håller på det man tror på men ska naturligtvis göra det med öppet visir. Vilket måste också här måste betonas, eftersom min analys görs med öppet kritiska förtecken mot den så kallade kognitiva beteendeterapin på elöverkänsliga patienter.
Kognitiv terapi som utövas av icke legitimerade ”terapeuter” är en snabbt ökande gråzon idag. Inom elöverkänslighetsområdet kan nämnas Institutionen för tillämpad psykologi i Uppsala samt Huddinges Yrkes-och Miljömedicinska klinik.

Det är dags att den nu dras fram i ljuset och diskuteras offentligt och ordentligt; de häftiga meningsuppfattningarna om denna metodik inom psykologfacket bör inte förbli någon intern angelägenhet. Vi vill ha en varudeklaration om vilka som står för vad!

När åsikt går före insikt
Forskare från andra discipliner som har studerat elöverkänslighetsforskningen är mycket förvånade över den vetenskapliga nivån på verksamheten; den har ofta inte passerat åsiktsstadiet. Både i form, innehåll och utveckling kan den kännetecknas som en vetenskapskontrovers – där det vetenskapliga undersökningsarbetet ofta har fått stå tillbaka till förmån för att stärka helt obevisade teorier, vilka à priori sedan utnyttjats för att ge vetenskapligt sken åt åsikterna. Sociologiprofessor Thomas Brante och sociologen Helena Norman vid högskolan i Örebro respektive Lunds universitet har utförligt beskrivit detta i ”Epidemisk masspsykos eller reell risk” (Symposion 1995). De tecknar där bilden av en forskning i allvarligt förfall. Det här var, åtminstone på Ingela Thaléns tid, väl känt också i Arbetsmarknads- och Socialdepartementen. Andra, Görel Thurdin exempelvis, har gått in i politisk närkamp med de här särintressena. I en briljant motion till Riksdagen (våren -97) kräver hon genomskinlighet i forskningen och ministerstyre för att folkviljan ska få ett genomslag också på ämbetsmannanivå. Den motionen är bilagd i appendix i slutet av texten.

Tala är silver…
Ovan redovisades hur Arbetarskyddsstyrelsen, Richardo Edström med flera tidigt förankrade sin förklaringsmodell. Sitt extrema uttryck fick detta när hudläkaren Sture Lidén – som fått miljontals kronor av forskningsmedlen till elöverkänslighet – i början av 90-talet uppmanade läkarkår och massmedia att ”tiga ihjäl” hela problematiken så att den här ”masshysterin” kunde få självdö.

Men det fanns också en del andra ingångar till problemet. Psykofysiologi är det begrepp som myntades från en krets vid Statens Institutet för Psykosocial Miljömedicin (Bengt Arnetz, Mats Berg, med flera). Ett populärt begrepp här är så kallad teknostress. Enligt den här teorin så uppfattar man sig själv som systemets fånge; börjar att ängsligt, likt råttan i hjulet, trampa på, blir rädd när man får bekräftat att hjulet, och därmed markkontakten, börjar att röra sig, blir desperat, råkar ut för paniksyndrom och kollapsar till slut; mentalt och fysiskt utbränd.

En av de allra viktigaste betingningsfaktorerna har, som påtalats ovan, massmedia ansetts vara: det är när media skriver om bildskärmarna som betingning uppstår som initierar och förstärker ”epidemiska” hud- och andra besvär. Kvalitén på den här forskningen har dock detaljgranskats och kritiserats häftigt; forskningen har beslagits med en hel rad felaktigheter, den viktigaste är att mätningar på elöverkänsliga har skett i blindo eftersom den viktigaste mätparametern, den på de elektriska och magnetiska fälten, har varit så gott som okontrollerad i de försök och experiment som gjorts. Till exempel mäter man oftast inte alls i de högfreventa områdena som hela tiden breder ut sig i samhället och är ett stort bekymmer för elteknikerna utanför forskningen på elöverkänslighetsområdet. De normala vetenskapliga kriterierna som används vid medicinsk somatik tillämpas alltså inte när det gäller så kallad psykosomatik, i vart fall inte på elöverkänslighetsområdet.
Tiga är guld
Den ”psykofysiologiska” förklaringen går alltså ut på att till exempel en bildskärmsanvändare stressar upp sig (tidspress, allt mer avancerade uppgifter, chefen hänger över axeln etc) så mycket att det till slut uppstår objektivt mätbara, fysiologiska reaktioner, huvudvärk, ögonbesvär, hudbesvär. När det skrivs om det här i media förvärras bara den enskildes situation, förstärkt som den blir av en allmänt övergripande betingning. (I andra sammanhang kan den här terorin dock ha ett visst fog för sig. Om en galning stoppar nålar och rakblad i limporna i butiken hos ”Matnära” och massmedia tidningarna slår mynt av den här enstaka händelsen, så tenderar det att ”epidemiskt” egga andra galningar att ge sig upp på liknande bedrifter. En nyhetsrapportering i notisform vore ingen stark eggelse.)

De yrkesmedicinska klinikerna i Sverige är helt infasade på samma tongångar: Debatten om elektromagnetiska fälts eventuella skadlighet på hälsan skapar oroliga människor som riskerar att fastna i sina egna elektrofobier.

Journalisterna själva då? Hur ser de på den här saken? Är det bara lösnummerupplagan som gäller? Ett brev från Svenska Journalistförbundet, daterat den 11/4 1994 till Föreningen El-och bildskärsmsskadade i Göteborg ger oss ett besked:

”…Mediebranschen är mycket bildskärmsintensiv. Svenska Journalistförbundet har under flera år på olika sätt bistått både journalistklubbar och enskilda individer att dels förebygga skador dels hjälpa redan drabbade. För SJF är det en självklar uppgift att bevaka dessa frågor. Åtta anmälda arbetsskador inom bildskärmsområdet ligger för närvarande på TCO:s arbetsskadeenhet… För SJF är det en självklar uppgift att på alla sätt verka för att våra medlemmar kan arbeta på arbetsplatser, där arbetsmiljön kan säkerställas inom alla områden. Där ingår bildskärmsfrågorna som en av de viktigaste uppgifterna.”

Hjälpen var fjär
I början av 1994 förklarade även Socialstyrelsen att förhållandet mellan elektriska och magnetiska fält och hälsorisker bäst kunde förstås genom en psykologisk förklaringsmodell, trots att en växande vetenskaplig kunskap (fram för allt utanför Sverige) pekade allt mer i riktning mot strålningsskador, trots en samlad kunskap hos den i Sverige växande Föreningen för El-och bildskärmsskadade, FEB, och trots att forskningen nu också uppvisade en rad uppseendeväckande samband med cancer, fram för allt relaterad till professionellt verksamma inom elyrken.

I stället för en allsidig analys och ett tillvaratagande av de drabbades kunskaper valde tillsynsmyndigheteten på sjuk-och hälsovårdsområdet att förlita sig de yrkesmedicinska klinikernas ”erfarenheter”. Vilket vid ett första påseende verkar helt riktigt. För vilket intresse annat än patienternas skulle en yrkesmedicinare ha – annat än att rehabilitera de här människorna?
Den frågan har ställts många gånger från de mest skilda håll. Intressant i detta sammanhang är den analys som företrädare för FEB har gjort: föreningens medlemmar har blivit hjälpta av samhällets myndigheter i proportion till det avstånd som finns mellan den drabbade och närmaste yrkesmedicinska klinik: Ju längre bort kliniken befann sig, desto bättre hjälp ansåg de drabbade att de fått (dock inte av kliniken) och vice versa.
Uppenbarligen så krockade två vitt skilda synsätt på vad rehabilitering skall syfta till. Där finns en djup och allvarlig förtroendeklyfta.

Ett typexempel på de yrkesmedicinska tankegångarna kan läsaren studera i   ”Ont i munnen – av psykiska påfrestningar” av Jan-Otto Ottosson i Colgate/Tandhälsan som återfinns i appendix till texten. Läs gärna igenom detta innan du går vidare. I flera egna intervjuer med professorer vid olika yrkesmedicinska kliniker anförs exakt samma argument. De har ett visst genomslag på psykiatriska kliniker men är nog något av en främmande fågel inom psykologiområdet.

Kropp men framför allt: själ
Efter hård kritik och en rejäl offentlig debatt retirerade Socialstyrelsen från sitt ställningstagande och distanserade sig från egen ”expertgrupps” (där ingen hade någon egen forskning på området) psykologiska förklaringsmodell. ”Problemen är reella och måste tas på allvar”, sa man nu. Men någon motsvarande omprövning hos dem som försett ”expertgruppen” med den vinklade informationen har fortfarande inte synts till. I stället rullade forskningen om elöverkänslighet med psykologiska förtecken på, som om inget hade hänt.

Ingenting tyder heller på att de yrkesmedicinska klinikerna har nyanserat sin uppfattning. På läkardagarna i Örebro om ”Kropp och Själ” 1996 (se ”Avslutande diskussion”, kap. 7 nedan) snarare inskärptes den psykologiska förklaringsmodellen; kognitiv beteenderapi och andra ”coping”-strategier lanserades som verksamma mot sjukvårdens ”flygande holländare”. Av allt att döma så är läkardagarnas kantring mot psyke versus soma sedan dess av ett ihållande slag. Men hur ser då den teorin ut i praktiken?

Huddinge Yrkes-och Miljömedicin
Det praktiska innehållet i de här teorierna kan studeras på Huddinge Sjukhus. Sedan 1990 har patienter med elöverkänslighetssymtom i Stockholmsområdet remitterats till Huddinge Sjukhus, Samhällsmedicin Syd (tidigare till Södersjukhuset). Internt hade man ett nära samarbete med Amalgamenheten (nedlagd 1995) dit patienter med symptom på kvicksilverförgiftning från amalgam också remitterades. Här finns en patientkategori som alltså är dubbelt drabbad; de har ofta amalgambesvär initialt men drabbas sedan också av elöverkänslighet.

När Amalgamenheten lades ner hade dock inga kliniska iakttagelser om samband med skador från amalgam/amalgam-el konstaterats på enheten. Däremot låg kliniken i en öppen och permanent fejd både med företrädarna för fram för allt Tandvårdsskadeförbundet och sina kollegor på amalgamsaneringsenheten i Uppsala (som funnit samband).
Amalgamenheten vid Huddinge arbetade hela tiden utifrån de gamla (er-) kända premisserna om patienthysteri och medialt spridd ”epidemi”. Deras diagnostik (problemet sitter inte i tänderna, amalgamet är inte bevisat farligt) och deras behandlingsteori – psykologiskt omhändertagande, kognitiv terapi – gick i stort sett ut på precis samma sak som elöverkänslighetsmottagningens.

Det här  förståelsekonceptet har  ”Huddingefolket” också manifesterat vid otaliga föreläsningar och konferenser runt om i landet. Det har för tillfället ett starkt genomslag i Arbetslivsinstitutets verksamhet där en mängd kurser ges för vidareutbildning av läkare, skyddsingeniörer och så vidare. Vidare har det varit väl tillgodosett genom representation i den prioriteringskommitté som avgör vilka institutioner som ska beviljas forskningsmedel på elöverkänslighetsområdet. Kognitiv terapi, men också psykofarmaka, lanseras som botemedel. Snabbt, billigt, enkelt och effektivt verkar vara några av nyckelord som konceptet kan ”säljas in” med.

På amalgamforskningsområdet hade man också representation i Socialstyrelsens expertkommitté. Just nu sitter Lena Hillert från Huddingekliniken i en sådan expertkommitté som ska utvärdera hur samhället ska handha människor som har problem med amalgamskador och elöverkänslighet. Där sitter också Sven Langworth som gjort karriär på amalgamenheten vid Huddinges Yrkesmedicin. Noteras bör också att docent Magnus Svartengren, en av Socialstyrelsens ”experter” i denna fråga (trots att han inte alls forskat i de här frågorna), också har en tjänst vid Huddinge Yrkes-och miljömedicin. Dr Lena Hillert sitter dessutom i Arbetslivsinstitutets expertgrupp som även den på regeringens uppdrag ska utreda kriterierna för elöverkänslighet.

Frågan är bara: motsvarar denna maktkoncentration med utgångspunkt från Huddinge Sjukhus någon unik kompetens därstädes?

Språkrören
Med frågan om maktkoncentration contra kompetens ringande i mitt huvud deltog jag på en endagskonferens i Arbetarskyddsstyrelsens regi i Västerås i april 1996. Bland annat föreläste professor Birgitta Kolmodin-Hedman om Huddingegruppens kognitiva terapier. Jag ställde in pleno några frågor till henne, bland annat hur hon förklarar det smärtbegrepp (efter Glenn Haegerstam) som gruppen använder som förklaringsmodell i Huddinge Yrkes-och miljömedicinska verksamhet. Hon blev mig svaret skyldig, trots att jag citerade flera gånger ur projektplanen för kognitiv beteendeterapi på elöverkänsliga. Inte bara jag, utan många av de andra deltagarna från ett hundratal olika företag med elöverkänslighetsproblematik, hajade till: Vad är det som pågår på Huddinge Yrkes-och miljömedicinska klinik? Jag beslöt mig för att närmare ta reda på den saken.

Min utgångspunkt var deras senast publicerade studie ”Kognitiv terapi vid behandling av patienter med elöverkänslighet” (Centrum för yrkes-och miljömedicin, Huddinge Sjukhus i juni 1996) av Birgitta Kolmodin-Hedman, Lena Hillert, Erik Sabreus och Barbro Dölling. Den kan beställas därifrån: 08 -7465665. Läs den själv! )

Studien är generaliserbar. Den kan gälla som ett typexempel på en rad andra forskningsobjekt med likartade utgångspunkter (Lidén, Arnetz, Berg, Andersson m.fl.) som lyft ansenliga belopp för sina aktiviteter för att undersöka hur psykologiska faktorer och stress möjligen kan förklara varför människor insjuknar till följd av de elektromagnetiska fältens påverkan.
Och eftersom just den här studien, ett slags behandlingsforskning, tillmäts en så pass hög specifik vikt av Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen och de yrkesmedicinska företrädarna i Sverige så förtjänar den en omsorgsfull analys. Tillför den något nytt? Vilken arbetslivs relevans har den? Vad säger patienter som deltagit i verksamheten?

Exemplet – och undantagen
Jag började dock i en annan ände. Mitt eget intervju-undersökningsmaterial, fram för allt med företrädarna för den ”psykologiska” förklaringsmodellen, under de senaste två åren är omfattande. Utåt, i själva sakfrågan, var bilden mycket tydlig. Inåt, och då gällde trendsättarna och drivkrafterna, var det inte lika enkelt. Där finns en del intressanta skillnader. Men vissa mönster och maktgrupperingar återkommer hela tiden. Jag fann också några vanmäktiga forskare som hade fått mycket intressanta forskningsansökningar avslagna.

I det följande koncentrerar jag mig främst på Huddinges Yrkes-och miljömedicin, inte för att de är exempellösa – jag kunde till exempel uttömmande ha beskrivit sådant som ”fallet Monika Karlsson” i Lerum som Försäkringskassan på Yrkesmedicinarnas inrådan försökte tvinga till mentalsjukhus, och när hon vägrade, drog in hennes sjukpenning . Eller anföra tragiska självmord till följd av att behandlande läkare antingen inte förstått eller av rent oförstånd ignorerat den elöverkänsliges förtvivlade nödrop; fall med tvångsomhändertagning på psykiatrisk klinik med mera. Analysen av Huddinge ger dock en mera normal bild av vad som pågår. De citeras dessutom gärna av kollegor inom yrkesmedicinen som EXPERTERNA.

——————————

Hela Forskning eller Förfall är 60 sidor långt, men här har du fått en bra uppfattning vad det handlar om. Beställ gärna hela och läs.
Den här skriften kan beställas från Tandvårdsskadeförbundet i Stockholm
ring 08 – 6419081 /6419083
Till sist bara de litteratur referenser som finns sist i skriften.

59

8. LITTERATURBakgrund – ”Förvetenskap”:
”Svenska miljöskandaler” av Nils Lalander, Sobers förlag 1995
Läkartidningen 1985 ss3484 och 4295
”Möt dig själv bortom allt förnuft” av Bengt Stern, Lenneaus förlag 1990

Vetenskap och Ideologi:
”Psykologi eller ideologi” av Noam Chomsky, Norstedts 1977
”Bortom frihet och värdighet” av BF Skinner, Norstedts 1972
”Varför var det så segt”, doktorsavhandling om lågriskkemi, miljödriven innovation och kravformning av Ernst Hollander , KTH 1995

Vetenskap och paradigm:
”Epidemisk masspsykos eller reell risk?” av Thomas Brante o. Helena Norman, Symposions förlag 1995.
”De vetenskapliga revolutionernas struktur” av Thomas Kuhn, Doxa 1979

Vetenskap, metodik och kunskapsteori:
”Det öppna samhället och dess fiender” av Karl Popper, Akademilitteratur 1972.
”Fysikens Tao”, av Fritjof Capra, Korpens förlag 1982.

Vetenskap och sakläge:
”Electropollution” av Roger Coghill, Thorsons Harper Collin Publishers, London 1992.
”Electrohealing” av Roger Cogholl , Thorssons Harper Collin Publishers, London 1991.
”Elöverkänslighet, Kan det förebyggas?” av Martin Andersson o. Leif Westlund, Sunflex 1991.
Vetenskap och moralisk-juridisk rätt:
”Faktiskt given rätt; Faktiskt gällande rätt; Moraliskt-rättsligt gällande rätt” av Rainer Cars, särtryck ur tidskriften Svensk Linje 1982.
Myndighetsagerande och prejudicerande domslut i förvaltningsdomstolar:
”Koncensus”-uttalande från Försäkringsläkarna i Sverige 960921, undertecknat av 26 svenska Försäkringsöverläkare.
Marianne Berg versus Riksförsäkringsverket. Pilotfall om bildskärmsskada. Socialstyrelsens rapport om elektriska och magnetiska fält och hälsa 1995.
Ett flertal inlagor av Lars Carlsson i Göteborg om amamalgamskadade och elöverkänsliga till olika förvaltningsättsliga instanser.
”Demokrati, rättsäkerhet o. myndighetsutövning”, riksdagsmotion -97 av Görel Thurdin.

Vetenskapliga åsikter presenterade som fakta
”Ont i munnen – av psykiska påfrestningar” av Jan-OttoOttosson i tidningen Colgate/Tandhälsan 2/96.
”Mäta fält – lögn eller sanning”, analys av Statens Strålskyddsinstitutet med flera statliga myndigheters godtyckliga metoder att mäta och redovisa elektriska fält från bildskärmar, en stencil av Clas Tegenfeldt, Liköping 1994.

Vetenskap och juridik:
Ny behörighetsreglering på hälso-och sjukvårdens områden m.m. SOU 1996:138.

Vetenskap och kognitiv terapi i teori och praktik:
”Kognitiv terapi i teori och praktik” av Carlo Perris, Natur o. Kultur 1992.
”Kognitiv psykoterapi vid shizofrena störningar” av Carlo Perris, Pilgrim Press 1991.

Samhällets bemötande av de elöverkänsliga:
”Fältslaget” av Gunni Nordström och Carl von Schéele, Tidens förlag 1996.
”Elöverkänslighet – De elöverkänsligas situation i samhället”, B-uppsats i sociologi av Johanna Granath, Lisbeth Petersson o. Helena Stål, Högskolan i Kalmar 1995.
”Elarbetsskadad – Elöverkänslig. Hur lever man då?” av lokalföreningen FEB/VÄST 1994.

Dessutom mycket litteratur som tar upp amalgamproblematiken. Elöverkänslighet och skador från amalgam hör ofta ihop. Men jag koncentrerar alltså mina referenser till de mera elinriktade publikationerna.

[ ”Abstract” index ] [ Kvicksilver start sidan ] [ Nytt på sidorna ]
en kommentar är alltid välkommen – e-mail peo@kvicksilver.org
© 1997     http://www.kvicksilver.org/abs/forskning.html

Europarådet har beslutat om att rekommendera att förbjuda trådlöst i skolorna

Frågan är om EU-kommissionen, som representerar industrin, går på samma linje

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/8514380/Ban-mobile-phones-and-wireless-networks-in-schools-say-European-leaders.html

(Google-översättning)

F – 67075 Strasbourg

Cedex | assembly@coe.int |

Tel: + 33 3 88 41 2000 |

Fax: +33 3 88 41 2733

Strasbourg den 6 maj 2011

Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras påverkan
på miljön

Rapport 1

Utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor Föredragande: Jean Huss, Luxemburg, Socialdemokratiska gruppen

Sammanfattning

De potentiella hälsoeffekterna av den mycket låga frekvensen av elektromagnetiska fält som omger kraftledningar och elektriska apparater är föremål för pågående forskning och en stor del av den offentliga debatten. Medan elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har positiva effekter som tillämpas inom medicin, medan andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa högfrekventa vågor som används inom områdena radar, telekommunikation och mobil telefoni, har visat sig ha mer eller mindre skadliga, icke-termiska, biologiska effekter på växter, insekter och djur, samt den mänskliga kroppen när den utsätts för nivåer som ligger under den officiella gränsvärden. Man måste respektera försiktighetsprincipen och revidera den nuvarande tröskelvärden, väntar på höga nivåer av vetenskapliga och kliniska bevis kan leda till mycket höga hälsomässiga och ekonomiska kostnader, vilket var fallet i det förflutna med asbest, blyhaltig bensin och tobak.
1 hänvisas till den kommitté: Doc. 11.894, Referens 3.563 av den 29 maj 2009.

A. Förslag till resolution2

1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av staternas åtagande att bevara miljön och miljö-och hälsoskydd, som fastställs i många stadgor, konventioner, deklarationer och protokoll sedan Förenta nationernas konferens om den mänskliga miljön och i Stockholm Förklaring (Stockholm, 1972). Församlingen hänvisar till sina tidigare arbete på detta område, nämligen rekommendationen 1863 (2009) om miljö och hälsa, rekommendation 1947 (2010) om buller och ljusföroreningar, och mer allmänt, rekommendation 1885 (2009) om utarbetandet av ett tilläggsprotokoll till den europeiska Konventionen om mänskliga rättigheter om rätten till en hälsosam miljö och rekommendation 1430 (1999) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocessen på miljöområdet och tillgång till rättslig
– Genomförande av Århuskonventionen.

2. De potentiella hälsoeffekterna av den mycket låga frekvensen av elektromagnetiska fält som omger kraftledningar och elektriska apparater är föremål för pågående forskning och en stor del av den offentliga debatten. Enligt Världshälsoorganisationen, elektromagnetiska fält av alla frekvenser utgör en av vanligaste och snabbast växande miljöpåverkan, om vilken ångest och spekulation spridning. Alla populationer är nu utsätts för olika grad av elektromagnetiska fält, halterna av som kommer att fortsätta öka allt eftersom tekniken utvecklas.

3. Mobiltelefoni har blivit vardagsmat runt om i världen. Denna trådlösa teknik bygger på ett omfattande nät av fasta antenner eller basstationer, förmedling av information med radiosignaler. Över 1,4 miljoner basstationer finns över hela världen och antalet ökar markant med införandet av tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk som tillåter snabb internetuppkoppling och tjänster, t.ex. trådlösa lokala nätverk, blir också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga platser (Flygplatser, skolor, bostads-och stadsområden). Eftersom antalet basstationer och trådlösa lokala nätverk ökar, så ökar exponeringen radiofrekvens av befolkningen.

4. Även elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har helt positiva effekter som tillämpas inom medicin, andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa höga vågor frekvens som används inom områdena radar, telekommunikation och mobiltelefoni, verkar ha mer eller mindre skadliga, icke-termiska, biologiska effekter på växter, insekter och djur samt den mänskliga kroppen, även när det utsätts för nivåer som ligger under den officiella tröskelvärden.

5. När det gäller referensvärde eller tröskelvärdena för utsläpp av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser rekommenderar församlingen att ALARA eller ”så låg som rimligen är möjligt” Principen är tillämpas, som omfattar både så kallade termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk utsläpp eller strålning. Dessutom bör försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskaplig utvärdering gör det inte möjligt att fastställa risken med tillräcklig säkerhet, särskilt med tanke samband med den växande exponeringen av befolkningen, däribland särskilt utsatta grupper såsom ungdomar och barn, vilket kan leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnaderna för passivitet om tidiga varningar försummas.

6. Församlingen beklagar att, trots kraven på respekt för försiktighetsprincipen och trots alla rekommendationer, deklarationer och ett antal lagstadgade och lagstiftande förskott, det finns fortfarande en brist på reaktion på kända eller nya miljö-och hälsorisker och närmast systematiskt förseningarna i antagandet och att genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Väntar på höga nivåer av vetenskapliga och kliniska bevis före Åtgärder för att förhindra välkända risker kan leda till mycket höga hälsomässiga och ekonomiska kostnader, vilket var fallet med asbest, blyhaltig bensin och tobak.

7. Dessutom noterar församlingen att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och den potentiella konsekvenser för miljö och hälsa har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, såsom licensiering av läkemedel, kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genetiskt modifierade organismer. Därför framhåller att frågan om oberoende och trovärdighet vetenskaplig expertis är av avgörande betydelse för att uppnå ett öppen och balanserad bedömning av potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

8. Mot bakgrund av ovanstående överväganden, rekommenderar församlingen att medlemsstaterna i rådet

Europa:
8,1. i allmänna termer: 2 Förslag till resolution som antogs enhälligt av utskottet den 11 april 2011.

8.1.1. vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt till radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponering för barn och unga
människor som verkar vara mest utsatta för risken huvud tumörer;

8.1.2. ompröva den vetenskapliga grunden för detta elektromagnetiska fält exponering standarder fastställts av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning, som har allvarliga begränsningar och tillämpa ”så låg som rimligen är möjligt” (ALARA) principer, som omfattar både termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning;

8.1.3. införa informations-och upplysningskampanjer om risker med potentiellt skadliga långtidseffekter biologiska effekter på miljön och människors hälsa, särskilt riktad till barn, tonåringar och unga människor i reproduktiv ålder;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av våg-fria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket;

8.1.5. i syfte att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, intensifiera forskning om nya typer av antenner och mobiltelefoner och DECT-enheter, och
uppmuntra forskning för att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som bara lika effektiv men har mindre negativa effekter på miljö och hälsa,

8,2. om privat användning av mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter som baby telefoner:

8.2.1. som förebyggande gränsvärden för halten av långvarig exponering för mikrovågor i alla inomhusområden, i enlighet med försiktighetsprincipen, som inte överstiger 0,6 volt per meter, och i medellång sikt för att reducera den till 0,2 volt per meter;

8.2.2. vidta lämpliga förfaranden för riskbedömning för alla nya typer av anordningar före tillståndsgivning;

8.2.3. införa en tydlig märkning som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, sändningseffekten eller Specific Absorption Rate (SAR) i enheten och hälsorisker
med dess användning;

8.2.4. öka medvetenheten om eventuella hälsorisker av DECT-typ trådlösa telefoner, babylarm,  bildskärmar och andra hushållsapparater som avger kontinuerlig puls vågor, om alla elektriska utrustning lämnas permanent i viloläge, och rekommenderar användning av trådlösa, fasta telefoner till
hem eller i annat fall, modeller som inte permanent avger puls vågor;

8,3. om skydd för barn:

8.3.1. utvecklas inom olika departement riktade (utbildning, miljö och hälsa) informationskampanjer riktade till lärare, föräldrar och barn att göra dem uppmärksamma de specifika risker av tidiga, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiler och andra enheter som avger mikrovågor;

8.3.2. förbjuda alla mobiltelefoner, DECT-telefoner eller WiFi eller WLAN system i klassrum och skolor, som förespråkas av vissa regionala myndigheter, medicinska organisationer och det civila samhället organisationer;

8,4. om planering av elledningar och relä antenn basstationer:

8.4.1. införa stadsplanering åtgärder för att hålla hög kraftledningar och andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder;

8.4.2. tillämpa strikta säkerhetsnormer för ljud elektriska system i nya bostäder;

8.4.3. minska tröskelvärden för relä antenner i enlighet med ALARA-principen och installera system för övergripande och kontinuerlig övervakning av alla antenner;

8.4.4. fastställa på vilka platser av nya GSM, UMTS antenner, WiFi eller WIMAX inte enbart
Enligt aktörerna intressen, men i samråd med lokala och regionala myndigheter tjänstemän, lokala invånare och sammanslutningar av engagerade medborgare,

8,5. om riskbedömning och säkerhetsåtgärder:

8.5.1. göra riskbedömningen mer inriktning på prevention;

8.5.2. förbättra riskbedömning standard och kvalitet genom att skapa en standard riskskala,
göra en uppgift på risknivån obligatoriska, driftsättning flera risk hypoteser och
överväger kompatibilitet med verkliga förhållanden;

8.5.3. fästa avseende vid och skydda ”tidig varning” forskare;

8.5.4. formulera ett mänskliga rättigheter orienterad definition av försiktighetsprincipen och ALARA principer;

8.5.5. öka den offentliga finansieringen av oberoende forskning, bland annat genom bidrag från näringslivet och beskattning av produkter som omfattas av den offentliga forskningen studier för att utvärdera hälsorisker;

8.5.6. skapa oberoende kommissioner för fördelning av offentliga medel;

8.5.7. göra insyn i lobbygrupperna obligatorisk;

8.5.8. främja pluralistiska och motsägelsefulla debatter mellan alla aktörer, inklusive det civila
samhället (Århuskonventionen).

B. MOTIVERING Genom herr Huss, föredragande
Innehåll
Sida
1. Inledning ………………. ………… ………………………………………….. ………………………..   5

2. Bakgrund till debatten ……………… ………………………………………….. ………………..     .5

3. Växande oro i Europa ………. ……… ………………………………………….. …………………… 6

4. Effekter på miljön: växter, insekter, djur …………………………………. ………………………6

5. Biologiska effekter av elektromagnetiska fält inom medicinen …………………………….7

6. Terapeutiska användningen av elektrisk ström eller elektromagnetiska vågor … …….7

 

7. Tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljö-och hälsoskydd …. 8

8. Stridande krafter och argument: tvisten om förekomsten av biologiska effekter och över
tröskelvärden ……………                                                                                                       9

9. Vetenskapliga undersökningar och argument som eftersträvas med föreningar och frivilligorganisationer, av grupper av forskare,
av Europeiska miljöbyrån och av Europaparlamentet …. ……………………………………       9

10. Slutsatser …………………………………………. ………………………………………….. ………….. 12

1. Inledning

1. Elektromagnetiska fält, även avges från högspänningsledningar, hushållsapparater, antenner relä, mobiltelefoner eller andra enheter mikrovågsugn, blir allt vanligare i vår teknik-industriell miljö.

2. Självklart, i evolutionära termer, bor eller arbetar i artificiell elektromagnetisk extremt lågfrekventa och hög frekvens områden, på toppen av elektromagnetiska fält som förekommer naturligt i miljön är fortfarande en relativt ny erfarenhet för människor, djur och växter. Det går tillbaka längre än femtio år eller så, när intensiva industrin och hushållen exponering började med radar, radiovågor och tv-apparater och elektromagnetiska fält som alstras av högspänningsledningar och hushållsapparater.

3. Det var först från 1990-talet och framåt att det nya telefoni och trådlös mobil kommunikation teknik började boom allt snabbare över hela Europa och även hela världen tack vare alltmer skiftande och sofistikerade applikationer: mobiltelefoner, trådlösa telefoner, WiFi, WLAN (trådlöst lokalt nätverk), etc.

4. Uttrycket ”elektromagnetiska fält” omfattar alla de områden som härrör från naturliga och konstgjorda källor. En åtskillnad mellan statiska fält och växelfält. I det senare fallet finns det i huvudsak en differentiering mellan extremt lågfrekventa fält (ELF), som hushållsel och hyperfrequency (HF) fält, vilket inkluderar mobiltelefoner. Elektriska fält mäts i volt per meter (V / m), medan magnetiska fält mäts i termer av nuvarande inducerad exponering i microteslas (mikrotesla). Eftersom mycket svag elektrisk ström är en del av människans fysiologi, på graden av kommunikation mellan celler för Exempelvis frågan om eventuella störande effekter av nuvarande nivåer av artificiell exponering på den mänskliga miljön och eventuella konsekvenser de kan ha för hälsan kan vara befogat att höjas.

5. Det bör noteras med tillfredsställelse att ett stort bidrag gjordes av tekniska
innovationer till följd av elektrifiering och nya radio-telekommunikation tekniker för att den ekonomiska tillväxten
och materiellt välbefinnande hos invånarna i industriländerna. Hushållsapparater, till exempel,
har i hög grad bidragit till att lätta bördan från vardagssysslorna i miljontals hushåll och spelat en inte oväsentlig roll i kvinnornas befrielserörelse.

2. Bakgrund till debatten

6. Det måste dock sägas att eftersom några av dessa nya teknik först infördes,
miljö-eller hälsoproblem har vuxit fram och blivit ett diskussionsämne i vissa länder, både
i vetenskapliga kretsar och i fråga om hälso-och yrkesmedicin. Från 1930-talet och framåt, radar Vågorna var kopplade till vissa ”micro syndrom” bland operatörer och tekniker genomgått intensiv och långvarig exponering. I fd Sovjetunionen och länderna i blocket antas mycket låg förebyggande trösklar för att skydda operatörernas hälsa.

7. I USA och Västeuropa, diskussion om potentiell skada för hälsan till följd av
elektromagnetiska fält inriktning, i 1970 och 1980, huvudsakligen på problemet med hög eller mycket highvoltage linjer och skydd på arbetsplatsen (för dem som arbetar på datorer, i eldrivna stålverk, etc). När det gäller risker med högspänningsledningar berörs, en amerikansk epidemiologisk studie (Wertheimer och Leeper, 1979) visat på ett samband mellan närhet till högspänningsledningar och Dok. 12608 6 barnleukemi, bekräftas 2001 av International Agency for Research on Cancer (IARC), som klassificerat dessa områden som ”möjligen cancerframkallande för människor” (kategori 2B). Samtidigt, från tidigt 1980-talet var en annan fråga som berör elektromagnetiska fält och kemiska föroreningar upp på internationella konferenser: besvär på grund av skärmar kontorsdator, hälsoeffekter i form av huvudvärk, trötthet och ögon-och hudproblem. När det gäller elektromagnetiska aspekt av dessa effekter, stränga förebyggande standarder (TCO-standarder) föreslogs i början av 1990-talet av den Svenska förbundet för anställda och sedan antogs allmänt.

8. Under 1990-talet en boom inom mobiltelefoni och sin snabba expansion, först i de industrialiserade länderna och sedan allt i utvecklingsländerna i Afrika, Asien och Latinamerika.

9. Mobiltelefoni och allt mer sofistikerade trådlös telekommunikation program har inte bara
tagits ombord i professionella sfären, men har också bokstavligen invaderat våra privata liv. Detta påverkar även mycket unga barn, hemma, i skolan, på transporter osv

3. Växande oro i Europa

10. Men för drygt tio år eller så, har Europas befolkning börjat visa ökad oro
över de potentiella hälsorisker med mobiltelefoni, med tillförlitlig information om dessa frågor i korta försörjning. I en nyligen genomförd Eurobarometer undersökning (Europeiska kommissionen), 48% av européerna uppgav att de var fråga eller mycket bekymrade över de potentiella riskerna med mobiltelefoni. Antagandet om risk noterades bland 76% av européerna om relä antenner och 73% om den potentiella effekterna av mobiltelefoner respektive.

11. Denna oro över elektromagnetiska fält eller vågor har utlöst uppkomsten och tillväxten av en mångfald av medborgarinitiativ i många länder. Dessa initiativ är oftast riktad mot installation av relä antenn stationer, framför allt nära till skolor, daghem, sjukhus eller andra institutioner att ta hand om barn eller utsatta individer, och även utmana allt andra aspekter av trådlös telekommunikation, såsom WiFi, exempelvis i skolan.

12. Utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor anordnade två
utfrågningar med experter den 17 september 2010 och 25 februari 2011.

13. Vid den första utfrågningen av sakkunniga, herr Ralph Baden av Yrkesmedicinska avdelningen för Hälsoministeriet i Storhertigdömet Luxemburg talade allmänt om utfärdande av mycket låg frekvens och högfrekventa elektromagnetiska fält och vågor och respektive gällande gränsvärden. Han förtecknas de olika källorna till dessa elektromagnetiska fält utanför bostäder: antenner relä, högspännings- linjer, radiostationer, TV, radar, etc, men som särskild tonvikt på resultatet av mätningen avläsningar, om källorna till sådana fält i bostäder eller offentliga byggnader och lämnade konkreta exempel på enkla och praktiska metoder för att minska exponering för dessa ”inomhus” fält och eliminera vissa hälsoproblem, som huvudvärk, sömnlöshet, hosta, depression, etc.

4. Effekter på miljön: växter, insekter, djur

14. Vid samma utfrågning av experter, Dr Ulrich Warnke för Institutet för teknisk biologi och Bionics i Saarbrücken beskrivs de biologiska effekterna av vissa mikrovågsfrekvenser på växter. Beroende på frekvenser, deras intensitet och modulering och längden av exponering visade vetenskapliga studier stress reaktioner och störningar av genuttryck. Färska undersökningar från cellbiologi laboratorium Clermont- Ferrand universitet (2007), till exempel, visar tydligt effekterna av mobiltelefoni mikrovågor på växt gener, i synnerhet tomatplantor.

15. Andra vetenskapliga internationella studier visar jämförbara stressreaktioner i vissa typer av bönor, som samt löv-och barrträd som utsätts för olika frekvenser (relä antenner, TETRA frekvens).

16. Dr Warnke betonade inneboende magnetisk kompass som används av vissa djur eller insekter att orientera sig i tid och rum och som dikterar interna funktion deras organism, innan vi går på att visa hur extremt svag artificiell fält eller vågor kan skada känslan av riktning,
navigation och kommunikation av vissa djur eller insekter: flyttfåglar, duvor, vissa typer av fisk (Hajar, valar, rockor) eller vissa insekter (myror, fjärilar och bin i synnerhet). Han föreslog att störningar orsakade av artificiella elektromagnetiska vågor kan vara en av de viktigaste orsakerna till – förutom problem med exponering för kemikalier – för upprepade fall av valar de sköljs upp på stränderna eller död eller försvinnande av bisamhällen (colony collapse disorder) som observerats under de senaste åren.

 

Dok. 12608
7
17. Den stora mängd vetenskapliga studier citeras under utfrågningen av experter bör verkligen prompt politiker att reflektera över sina beslut och agera därefter. En sista aspekt som nämns under förhöret de potentiellt patogena effekter som observerats i djur – kalvar, kor, hästar, gäss, etc. –
efter installation av mobiltelefonmaster i närheten: oansvariga missbildningar i nyfödda kalvar, grå starr, fertilitetsproblem.

18. Mot bakgrund av snabbt växande oro och motstånd i många av Europarådets medlemsstater, svar av toppcheferna för elbolagen och mobiloperatörerna telefonsamtal är att förneka att deras industriell och kommersiell verksamhet har någon negativ inverkan på människors hälsa. Vid förhandlingen i Paris den 25 Februari 2011 den officiella representanter för franska och europeiska mobiloperatörer passionerat hävdade att den officiella Tröskelvärden som är tillämpliga i de flesta länder i världen var tillräckliga för att skydda människor från termiska effekter av mobiltelefoner och att eventuella biologiska effekter, om dessa skulle kunna påvisades inte skulle ha några negativa effekter på människors hälsa.

19. Att backa upp sina argument, experterna citerade vetenskapliga bedömningar som genomförs av sammanslutningar
t.ex. Internationella kommittén för icke-jonisering strålning (ICNIRP), ett litet privat NGO
nära München, eller av officiella organisationer: Världshälsoorganisationen, Europeiska kommissionen och en
antal nationella skydd organ. Det verkar som dessa europeiska och nationella organisationer eller internationella organ har baserat sina tankar om tröskelvärdena och rekommendationer som förespråkas av ICNIRP: s när den privata föreningen bildades i närheten av München i början av 1990-talet.

20. Men vid samma förhandling, ledare för sammanslutningar av medborgare och företrädare för enskilda organisationer som ”Robin des Toits”, som stor betoning på de många risker och skadliga biologiska effekter och relaterade hälsoproblem som de ansåg vara kopplade till elektromagnetiska fält och vågor från mobiltelefoni, relä antenner, högspänningsledningar och andra artificiellt genererade elektromagnetiska fält, även vid mycket låga nivåer som låg långt under den officiellt gällande tröskelvärden.

21. Företrädaren för Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn, en officiell rådgivande organ till Europeiska unionen ”, betonades vikten av försiktighetsprincipen inskriven i EU: s fördrag och därmed pekade på behovet av effektiva förebyggande åtgärder för att skydda människors hälsa och undvika smärtsamma hälsofrågor eller skandaler av det slag som redan upplevt under asbest, tobaksrökning, bly och PCB (polyklorerade bifenyler), för att nämna några. Han presenterade en övertygande analys av de vetenskapliga bedömningsmetoder som för närvarande används och de olika nivåerna av bevis att ingå, på grundval av ”BioInitiative” vetenskapliga rapporten och andra nyare studier av Ramazzini-institutet i Bologna, som index eller nivåer av bevis var tillräckliga i detta skede snabba åtgärder från regeringar och internationella kroppar.

22. Slutligen bekräftade en annan expert som specialiserat sig på klinisk medicin och onkologi, på grundval av Resultaten av biologiska och kliniska analys av flera hundra franska patienter som beskriver sig själva som ”elöverkänsliga”, som ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält (SIEMF) existerar och att dessa människor är inte inbillad sjukdom eller lider av psykiska sjukdomar.

5. Biologiska effekter av elektromagnetiska fält inom medicinen

23. Det har konstaterats sedan början av 20-talet att elektromagnetiska fält är verksamma på
olika frekvenser kan ha nytta och positiva effekter i klinisk medicin, oavsett om diagnos eller
behandling.

 

24. Vetenskapliga utvecklingen sedan andra världskriget har visat att den mänskliga organismen inte inte fungerar enbart på grundval av biologiska eller biokemiska cellulära reaktioner men att människor är också elektromagnetiska varelser. Det är nu allmänt känt att nervceller kommunicerar mellan varandra med hjälp elektriska impulser. Den mest kraftfulla elektriska signaler upptäckts hos människor är de som genereras av nervsystemet och muskelaktivitet. När det gäller hjärtat, som är den viktigaste muskelgrupp i kroppen, hjärt funktion är medicinskt diagnostiseras genom registrering av elektriska signaler som det (elektrokardiogram – EKG). Återigen på nivån för diagnos, låter elektroencefalografi (EEG) icke-invasiv övervakning av hjärnans elektriska aktivitet. Den EEG har använts i stor omfattning i kliniska områden av sjukdomar i hjärnan, sömn övervakning eller bekräftelse av klinisk död.

6. Terapeutiska användningen av elektrisk ström eller elektromagnetiska vågor

25. Utan att gå in på detaljer, vill föredraganden påpeka att vissa elektriska strömmar eller
elektromagnetiska vågor som används vid vissa frekvenser kan ha en helt positiv effekt i medicinska termer.
Det finns ett antal exempel som illustrerar den terapeutiska fördelarna med elektroterapi: kliniska effekterna av
Dok. 12608
8 direkt elektrisk ström (elektrolys), kliniska effekter av externa elektriska impulser på hjärtmuskeln (Defibrillatorer, pacemakers), till de kliniska effekterna av mikro-som alstras av pulsade magnetfält förbättra läkning i vävnad reparera och benfrakturer, för att nämna de mest kända av dessa icke-joniserande frekvens band applikationer.

26. Men medan elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har helt positiva effekter, andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa högt frekvensvågor används inom områdena radar, telekommunikation och mobil telefoni, verkar ha mer eller mindre potentiellt skadliga biologiska effekter på växter, insekter och djur samt den mänskliga kroppen, även
när de utsätts för nivåer som ligger under den officiella gränsvärden.

7. Tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljö och hälsoskydd

27. Det bör noteras att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och de potentiella konsekvenserna
för miljö och hälsa har tydliga paralleller till andra aktuella frågor, såsom tillstånd för
kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genetiskt modifierade organismer (GMO), för att nämna bara de bästa
kända exemplen. Det är säkert att en orsak till allmänhetens oro och misstro av insatser för kommunikation officiellt säkerhetscertifikat organ och staten ligger i det faktum att ett antal tidigare hälsokriser eller skandaler, såsom
de som omfattar asbest, smittat blod, PCB eller dioxiner, bly, rökning och nyligen
H1N1-influensan kunde hända trots det fungerar eller ens med medverkan av nationella eller internationella organ nominellt ansvariga för miljö eller hälsa säkerhet.

28. Det är nämligen i detta sammanhang att utskottet för miljö, jordbruk och lokala och
Regionala frågor arbetar för närvarande med frågan om intressekonflikter och det brådskande behovet av verklig
oberoende forskare som deltar i de officiella organ med uppgift att utvärdera riskerna med produkterna innan
till licensiering.

29. Föredraganden understryker i detta sammanhang att det är mest nyfiken, minst sagt, att den tillämpliga officiella gränsvärden för att begränsa hälsoeffekterna av extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält och högfrekventa vågor har utarbetats och föreslås att internationella politiska institutioner (WHO, Europeiska Kommissionen, regeringar) genom ICNIRP, en ideell organisation vars ursprung och struktur är ingen alltför tydliga och som är dessutom misstänkt för att ha ganska nära band till de branscher vars expansion formas av rekommendationer för högsta tillåtna värdena för de olika frekvenser av elektromagnetiska fält.

30. Om de flesta regeringar och organ säkerhet har bara nöjt sig med replikera och
antagande av säkerhetsrekommendationer som förespråkas av ICNIRP, har detta huvudsakligen av två skäl:
– För att inte hindra utbyggnaden av denna nya teknik med sitt löfte om ekonomisk tillväxt,
tekniska framsteg och skapa arbetstillfällen;
– Och även därför att de politiska beslutsfattarna tyvärr fortfarande har liten inblandning i frågor som gäller
bedöma tekniska risker för miljö och hälsa.

31. När det gäller de ofta tveksam om inte motstridiga resultaten från forskning och studier
om eventuella risker av produkter, läkemedel eller, i detta fall, elektromagnetiska fält, ett antal jämförande Studierna visar på ett relativt starkt samband mellan uppkomsten av deras finansiering – privat eller offentlig – och resultaten av riskbedömningar, ett uppenbart oacceptabla situation som pekar på jäv vilket undergräver integritet, verkligt oberoende och objektivitet vetenskaplig forskning.

 

32. Om bedömning av hälsorisker till följd av mobila frekvenser telefon radio, för
År 2006 var t.ex. schweiziska forskare från Bern University presenterade resultaten av en systematisk analys av alla forskningsresultat och drog slutsatsen att det fanns ett starkt samband mellan hur forskningen har finansierats och erhållna resultat: 33% av undersökningar som finansierats av industriföretag slutsatsen att exponering för mobil
telefon radiofrekvenser har en effekt på vår organism. Den siffran stiger till över 80% som studier ut med offentliga medel.

33. Följaktligen inom detta område och i andra, bör man kalla för verklig självständighet för den del av expertbedömning organ och för oberoende, tvärvetenskaplig och balanserad expertråd. Det får inte längre finnas situationer där whistleblowers diskrimineras och välrenommerade forskare med kritiska åsikter är uteslutna när experterna är valda för att sitta på expertkommittéer eller inte längre får finansiering för sin forskning. Dok. 12608 9

8. Stridande krafter och argument: tvisten om förekomsten av biologiska effekter och över tröskelvärden

34. Det är uppenbart att det främsta överväganden för samhällen beroende av el, mobiltelefoni
och telekommunikation är den ekonomiska och finansiella parametrar därmed vinster och marknadsandelar. Förståeligt, i detta sammanhang strängare regler och gränsvärden som synes hämmar deras affärer ses med oblida ögon och kraftfullt motstånd – som kunde ses från den irriterade och ibland känslomässiga uttalanden av en företrädare för franska mobiltelefoni på vårt utskotts utfrågning för kontrastiva expertutlåtanden.

35. Företrädarna för mobiltelefoni har i åratal hyllar samma paradigm och samma
argumentation, i vilken de åberopar den lugnande diskurs flesta internationella organ och institutioner. Till exempel tröskelvärdena på 100 mikrotesla för låg eller högfrekventa elektromagnetiska fält och 41/42 volt / meter för mycket höga frekvenser för mobiltelefoni på 900 megahertz (MHz) påstås vara ganska tillräckligt för att skydda allmänheten mot termiska effekter. På mycket höga nivåer, radiofrekvensen fält uppenbarligen kan medföra skadliga termiska effekter på människokroppen, i uppskattningen av alla parter dessutom.

36. Naturligtvis finns det fortfarande mycket omstridda frågan huruvida det finns icke-termisk eller atermiska, därav biologiska, konsekvenser för miljön och den mänskliga kroppen. Operatörernas representanter helt förnekar existensen av skändlig långsiktiga biologiska effekter av elektromagnetiska fält under tröskelvärdet värden i kraft. För att illustrera arten och omfattningen av dessa tröskelvärden, låt oss nämna i form av en exempel artikel 5.1 i direktiv 2004/40/EG av Europaparlamentets och rådets den 29 april 2004 om miniminormer för skydd av arbetstagare: ”… Men de långsiktiga effekter, bland möjliga cancerframkallande effekter på grund av exponering för tidsvarierande elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält som det inte finns några avgörande vetenskapliga bevis för orsakssamband, behandlas inte i detta direktiv. … ”(Inledning, punkt 4).

37. Så skydd för arbetstagare gäller endast för att avvärja termiska effekter, och endast på kort sikt!

38. Potentiellt skadliga biologiska effekter bortses av operatörerna, byråer och officiella
föreskrifter, och motivera denna inställning de följa påståendet att det första, att prövningen av en biologisk effekt behöver inte betyda att det är en patologisk karaktär farligt för människans konstitution. Dessutom urskilja de inte absolut avgörande vetenskapliga bevis för orsakssamband mellan elektromagnetiska fält och radiofrekvenser och långsiktiga patologiska konsekvenserna av sitt nonthermal eller atermiska effekter. Och för att betona dessa uttalanden de åberopar ett stort antal vetenskapliga publikationer sa att ange någon betydande biologisk effekt.

39. Operatörernas argument på det hela kan sammanfattas som följer:
– Tröskelvärdena rekommenderas av ICNIRP är värden garantera hälsoskydd,
– Barn mobiltelefonanvändare inte är mer känsliga än vuxna;
– Det finns inga betydande biologiska effekter bortsett från termiska effekter;

9. Vetenskapliga undersökningar och argument som eftersträvas med föreningar och frivilligorganisationer, av grupper av vetenskapsmän, av Europeiska miljöbyrån och av Europaparlamentet

40. Allvarliga vetenskapliga och medicinska studier avslöjar biologiska effekterna av en patologisk natur har funnits sedan 1930-talet om radiofrekvenser och mikrovågor från radaranläggningar. Det påpekar också att skadliga effekter av långvarig exponering för låga eller mycket låga elektromagnetiska fält av elektriska kraftledningar eller datorskärmar observerades redan i slutet av 1970, och WHO: s IARC (International Agency for Research on Cancer) som klassificeras dessa områden som ”möjligen cancerframkallande” för människor (Grupp 2B) under 2001.

41. Föredraganden påminner de bevisade positiva biologiska effekter av vissa medicinska tillämpningar (Electrotherapies) av elektromagnetiska fält och mikrovågor på mycket låg intensitet. Om det finns sådana positiva effekter i vissa frekvensband, bör negativa biologiska effekter på människokroppen vara lika mycket i riket av sannolikheten och möjligheten.

42. Vetenskapliga studier om de negativa effekterna av vissa mikrovågsfrekvenser på växter, insekter och djurliv eller husdjur är störande i mer än ett avseende, och de vetenskapliga studier som avslöjar Dok. 12608

10 potentiellt sjukdomsalstrande biologiska effekter på människokroppen är också viktiga och inte bara borstas åt sidan.

43. Dessa studier är mycket talrika verkligen: 2007 års ”BioInitiative” rapport analyserat över 2 000 av dem, och mer har lagts av en viktig monografi publiceras 2010 av Ramazzini Institutet, nationella institut för studier och kontroll av cancer och miljörelaterade sjukdomar ”Bernardo Ramazzini” i Bologna, Italien.

44. Ett betydande antal toppforskare och forskare har gick samman i en särskild
internationella organ som kallas ICEMS, ”Internationella Kommissionen för Elektromagnetisk Säkerhet”, för att bära utföra självständig forskning och rekommenderar att försiktighetsprincipen tillämpas i ärendet. År 2006 (Benevento upplösning) och 2008 (Venedig upplösning), dessa vetenskapsmän publicerade lärorikt resolutioner efterlyser antagande av mycket tuffare nya säkerhetsstandarder och säkerhetsbestämmelser.

45. Vetenskapliga studier avslöja atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetiska fält eller vågor på celler, nervsystemet, genetik, etc., som i huvudsak delas in i tre kategorier: biologiska effekter som påverkar metabolism, sömn, elektrokardiogram profil, effekter som observerats i djurförsök eller i cell kulturer (in vitro), effekter som härrör från epidemiologiska studier om långvarig användning av mobiltelefoner eller
på som bor nära högspänningsledningar eller basstationer för relä antenner.

46. Begreppet ”biologisk effekt” används för att hänvisa till en fysiologisk, biokemisk eller beteendeförändring medfört i en vävnad eller en cell som svar på ett yttre stimulans. Inte varje biologisk effekt nödvändigtvis utgör ett allvarligt hot mot hälsan, utan bara kan visa normal reaktion i cellen, vävnader eller organismen Denna stimulans.

47. En medicinsk eller patologiskt biologisk effekt, å andra sidan, är en effekt som kan äventyra organismens normala funktion genom att orsaka mer eller mindre allvarliga symtom eller sjukdomar. Exakt, en växande antal vetenskapliga studier som gjorts av grupper på hög nivå akademiska forskare visa att potentiellt eller definitivt patologiska biologiska effekter.

48. Föredraganden medger att det inte är möjligt inom kompass med denna rapport att analysera och sammanfatta resultaten av samtliga dessa undersökningar. En kort beskrivning av större antal av dem (cirka 2 000) var produceras i ”BioInitiative” rapport, en rapport som utarbetats av 14 forskare på internationell nivå som instämde, avseende mobiltelefoni och andra radiofrekvenser till onormalt hög förekomst av hjärnan tumörer och akustisk neurom, effekter på nervsystemet och hjärnfunktionerna, och effekter på gener, cell stress proteiner och immunsystemet. I detta sammanhang har det noterats till exempel att radio
exponering för radiovågor kan orsaka inflammatoriska samt allergiska reaktioner och försämrar immunförsvaret även vid nivåer långt under de normer för exponering för allmänheten.

 

49. Ett omfattande program för forskning om de särskilda egenskaperna hos dessa effekter såsom genotoxicitet vågor (REFLEX-programmet), som finansieras av Europeiska kommissionen och med medverkan 12 europeiska forskningen lag, inleddes och resultaten blev offentliga i december 2004. Slutsatserna i rapporten var störande på flera punkter som de resultat som bar ut genotoxiska effekter av mobiltelefoni vågor, och i synnerhet högre frekvens av kromosomala deletioner och uppdelningen av DNA-molekyler i olika typer av odlade människors och djurs celler. Dessutom var stress proteinsyntes ökat kraftigt och genterapi uttryck ändrades i olika typer av celler.

50. När det gäller Interphone-studien, som den största epidemiologiska undersökningen ut på mobiltelefon användare och deras exponering för gliom, meningiom, akustisk neurom och tumörer i öronspottkörteln efter långvarig användning av sina mobiltelefoner, den partiella första resultaten offentliggjordes den 18 maj 2010 av IARC mer än tio år efter inledningen av denna undersökning pekar på djup oenighet mellan de olika forskarteam (16 lag från 13 länder) om tolkningen av dessa resultat. Studien samordnaren, Elisabeth Cardis,

sammanfattade en slags kompromiss genom att säga att studien inte visade en ökad risk, men man kan inte dra slutsatsen att det inte fanns någon risk eftersom det inte fanns tillräckliga resultat tyder på en möjlig risk. En del resultat visar att varaktig intensiv användning avsevärt ökar riskerna för gliom (40% och även 96% tittar på ipsilaterala användning, det vill säga när den gliom har dök upp vid sidan av huvudet som telefonen hölls) och de risker som meningiom (15%, 45% för ipsilaterala användning).

51. Föredraganden anser att en av denna epidemiologiska studie huvudsakliga svagheter ligger i det faktum att perioden av mobiltelefonanvändning analyseras, förlängning till de första åren av det 21-talet, troligen för kort på mindre än 10 år att nå helt entydiga resultat med tanke på den period av latens och tillväxt av hjärntumörer. I själva verket är joniserande strålning (radioaktivitet) redovisas som en orsak av hjärncancer, men fall på grund av

radioaktivitet bli sällan uppenbara förrän 10 eller 20 års exponering.

Dok. 12608
11

52. Interphone-studien, som utförs enbart på vuxna, väcker ändå allvarliga spekulationer om vad kommer att hända, efter 15 eller 20 års intensiv användning, till de unga vuxna, tonåringar eller ens barn som är för närvarande de största användarna och hos vilka absorption av strålning är ännu större och mer problematisk.

53. Föredraganden vill betona en annan sida av potentiella risker: och uppmärksamheten är fokuserad på närvarande på strålning från mobiltelefoner, och medan han vädjanden om den visaste eventuell användning av denna enhet, av barn och ungdomar i synnerhet är det ofrånkomligt att under några år har det förekommit många andra källor till elektromagnetiska fält och radiofrekvenser.

54. Vare sig utanför eller innanför kontor och bostäder, är vi nu utsätts för en hel rad av
elektromagnetiska frekvenser på toppen av kemiska föroreningar i luften som vi andas eller ackumulerade i livsmedelskedjan. Utomhus eller inomhus, möter vi den elektromagnetiska fält eller radiofrekvenser för (I närheten) kraftledningar och basstationer för GSM, UMTS och WiFi antenner relä eller, för exempel radio eller radarstationer. Förutom dessa, inuti kontor eller privata bostäder där är mycket ofta strålning av trådlösa telefoner (DECT) telefoner baby och andra enheter av trådlös teknik.

55. Vad är mer, industrimän försöka nå en ytterligare utbyggnad av mobiltelefoni infrastruktur för att kunna hysa ”Fjärde generationens” 4G anläggning med avsikten att leverera en säker, omfattande bredband mobilt system för trådlösa modem för bärbara datorer, ”smarta” mobiltelefoner och andra bärbara backup anordningar för bredband mobilt Internet, spel tjänster mm

56. I Israel, berörda departement (miljö, hälsa, kommunikation) falla tillbaka på tillämpningen av försiktighetsprincipen, som motsatte sig införandet av dessa nya infrastrukturer på grund av att effekterna av irradiations bör kontrolleras före godkännandet av nya system.

57. En fråga som alltid starkt väcker europeiska populationer är problemet med där bas
stationer och antenner relä är belägna. Parallellt med vissa lokala eller regionala studier (främst Schweiz och Tyska) beskriver tillkomsten av hälsoproblem hos husdjur efter installationen av mobiltelefon relä antenner i närheten av vissa gårdar, som beskriver oansvarigt problem med fertilitet, deformitet, grå starr, osv, vissa lokala eller regionala epidemiologiska studier, som genomförts av grupper av forskare och läkare, har
lyckades även visa vissa sjukdomssymtomen hos invånarna i distrikt och byar i närheten av relä antenner installerat ett par månader eller år sedan. Dessa lokala studier genomfördes i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, etc.

58. Enligt dessa epidemiologiska och delvis även kliniska studier, symtom uppträda eller öka
en tid efter relä antenner beställdes eller efter balkar som avges intensifierades genom att höja
antalet eller makt antenner var sömnproblem, huvudvärk, blodtryck problem,
yrsel, hud besvär och allergier. Det vetenskapliga värdet av sådana lokala studier regelbundet ifrågasattes av operatörer och mycket ofta den säkerhet och reglerande organ också, och så en senaste studie som släpptes i början av 2011 i en tysk medicinsk publikation (Umwelt-Medizin-Gesellschaft 1 / 2011) är ändå värdefullt och upplysande, men antalet deltagare i studien (60 personer) fortfarande är ganska liten. Dessa personer, från orten Rimbach i Bayern, genomgick analys innan ett nytt relä antenn basstationen kom i bruk i januari 2004, sedan efteråt i juli 2004, januari 2005 och juli 2005. I denna studie, liksom i liknande epidemiologiska studier, de symtom som ökade eller förvärrades efter stationen började
drift var sömnstörningar, huvudvärk, allergier, yrsel och koncentrationssvårigheter.

59. Värdet av denna studie som spänner över ett och ett halvt år är att läkare och forskare kunde mäta och bestämma betydande förändringar i koncentrationer av vissa stressrelaterade eller andra hormoner i urinen prover. För att sammanfatta resultat finns det en betydande ökning av adrenalin och noradrenalin över flera månader och en betydande minskning av dopamin och fenyletylamin (PEA), förändringar som anger ett tillstånd av kronisk stress som enligt författarna till den studie orsakade nämnda ökade symtom. Den Författarna korrelerar sänkte PEA nivåer med nedsatt uppmärksamhet och hyperaktivitet hos barn, störningar
som ökade enormt i Tyskland under åren 1990-2004.

60. Även här betonar föredraganden att vissa människor kan vara mer känsliga än andra för
elektromagnetisk strålning eller vågor. Den forskning som bedrivs, till exempel av professor Dominique Belpomme, ordförande för Föreningen för forskning och behandlingar mot cancer (ARTAC), på mer än 200 personer som beskriver sig själva som ”elöverkänsliga” lyckades, med samstämmiga resultat av kliniska och biologiska analyser, att bevisa att det fanns ett sådant syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält över hela spektrumet av frekvenser. Enligt dessa resultat, inte bara närhet till källorna för elektromagnetisk emission var inflytelserika, men också tiden för exponering och ofta samtidig exponering för kemikalier eller till (tung) metaller som finns i mänskliga vävnader. I detta sammanhang har Sverige beviljat lider av (Dok. 12608 12) elöverkänslighet status som personer med nedsatt kapacitet så att de får lämplig skydd.

61. I samband med bevisad eller potentiella risker med elektromagnetiska fält, bör det också noteras att efter en Lloyd’s rapport, tenderade försäkringsbolag att neka täckning för risker i samband med elektromagnetiska fält under civilrättsligt ansvar politik, på samma sätt som till exempel genetiskt modifierade organismer eller asbest, som knappast betryggande med tanke på de potentiella risker som härrör från dessa elektromagnetiska fält.

62. Slutligen undrar föredraganden om det inte skulle vara ändamålsenligt och innovativa för att försöka utveckla ny teknik för trådlös kommunikation, lika kraftfullt men mer energieffektiva och framför allt mindre problematiska när det gäller miljö och hälsa än den nuvarande mikrovågsbaserade trådlös kommunikation. Sådana system, optiska eller optoelektronisk kommunikationsteknik anställa synlig och infrarött ljus, är enligt uppgift under utveckling i USA och Japan och skulle till stor del ersätta den nuvarande tekniken. Om sådana förändringar i överförings-och kommunikationssystem bevisa realistiskt, det
skulle då vara ett fall av tekniska och ekonomiska innovationer inte bör missa eller blockeras.

 

10. Slutsatser

63. De potentiellt skadliga effekter av elektromagnetiska fält på miljön och människors hälsa har ännu inte helt klarlagd och ett antal vetenskapliga osäkerheter fortsätta att existera i detta avseende. Trots oro och rädsla kvar i många delar av befolkningen över hälsorisker som
vågorna, och även de krav som framförts av framstående forskare, av grupper av läkare och av sammanslutningar av engagerade medborgare som finns i överflöd i många av Europarådets medlemsländer.

64. Försiktighetsprincipen och rätten till en sund miljö, särskilt på uppdrag av barn
och kommande generationer måste vara nyckelfaktorer för att alla ekonomiska, tekniska och sociala utvecklingen i samhället. I detta avseende har den parlamentariska församlingen beslutade vid flera tidigare tillfällen (se Rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa: bättre förebyggande av miljörelaterade hälsa faror och rekommendation 1959 (2011) om förebyggande politik sjukvård i Europarådet medlemsstater) att en sammanhållen, effektiva förebyggande åtgärder måste vidtas för att skydda miljön och människors hälsa.

65. Efter en analys av vetenskapliga studier finns att tillgå idag, och även efter förhör experten
yttranden som anordnas inom ramen för utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala
Frågor, det finns tillräckliga bevis för att potentiellt skadliga effekter av elektromagnetiska fält på djur, växter och människors hälsa att reagera och skydda dem mot potentiellt allvarliga miljö-och hälsorisker.

66. Det var för övrigt redan fallet under 1999 och 2009 när Europaparlamentet överväldigande antagit resolutioner upprätthålla försiktighetsprincipen och effektiva förebyggande åtgärder visavi de skadliga effekter av elektromagnetiska fält, särskilt kännbar sänkning av exponering tröskelvärdena för arbetstagare och allmänheten enligt ALARA-principen, genom att återställa verkligt oberoende forskning inom detta område, och genom en politik för ökad information och öppenhet gentemot de oroliga befolkningar
(Se Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält, 2008/2211 INI).

67. Slutligen skulle församlingen stöder analyser och varningar först i september 2007, sedan i September 2009 av Europeiska miljöbyrån (EEA) om hälsoriskerna med
elektromagnetiska fält, mobiltelefoni och inte minst mobiltelefoner. Enligt Europeiska miljöbyrån finns det tillräckliga tecken eller nivåer av vetenskapliga bevis för skadliga biologiska effekter att åberopa tillämpning av försiktighetsprincipen och effektiva och brådskande förebyggande åtgärder

 

EU på väg att sänka referensvärdet till 0,1 watt per kvadratmeter – ett steg i rätt riktning men på tok för lite

EU är på väg att ta beslut om att sänka referensvärdet från 10 watt per kvadratmeter till 0,1 watt per kvadratmeter. Men det är fortfarande alldeles på tok för högt. Referensvärdet skall sänkas minst till Rysslands nivå 0,000 001 watt per kvadratmeter. För en fungerande GSM  behövs endast 1 pikowatt per kvadratmeter. Alltså mindre än 0,000 000 001 watt per kvadratmeter.

http://www.next-up.org/pdf/Council_Europe_Report

The_potential_dangers_of_electromagnetic_fields_

and_their_effect_on_the_environment_06_05_2011.pdf

OCH HÄR PÅ SVENSKA

Om Mind control – Sverige och Finland blir de första de kommer att testa

Frågan är vilka är intresserade över att få kontroll över människorna och styra dem.? Det globala näringslivet Bilderbergergruppen och andra industrielitgrupper?

(En Google-översättning)

 

Ett stort maktintress för mind control. 4G?

Det digitala elektriska ”Eshelon Meter”, ett PLC-system från Televent Company, håller på att installeras i varje hus i Sverige och Finland under maskeringen att det kommer att göra det lättare att läsa konsumtionen av elektricitet genom Internet direkt från elmätaren!

Detta är sättet på hur saker säljs till naiva européer och ingen bryr sig egentligen om det, ingen ställer ens en fråga om det.  Sverige, Finland och de övriga nordiska länderna har alltid varit en lek- och experimentgrund för NWO innan man inför detsamma inom resten av deras domäner.  Den postade artikeln lämnar en förklaring till hur européer transformeras till får.

http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/mindcontrollexperiment.html

Alla har det men ingen vet vad det är eller vad det gör – The Energy Box.
Vi får det utan att bry oss om det, utan att förstå det, utan att fråga om det.  Sunt förnuft kräver nyfikenhet och förklaringar.  Inte El-Internet, som stoppades för bredbandsföretagen, speciellt 3G, skulle då gå i konkurs.  Energiboxen är en sändare och frekvensen är en mixtur av GSM och 3G Internet! (4G?)

Detta är ett bredband och alltid är påslaget, inte bara för de sekunder som det elektriska företaget använder det.  Boxen bestrålar oss inte bara direkt med 3G-strålning (en pulserande frekvens, mycket farlig och bara för militären) utan strålarna går in i sändaren och all den elektroniska strömmen i huset blir ett 3G-kommunikationssystem som är kopplat till Internet och kan uppenbarligen stråla många till döds (genom leukemi).
Boxen översänder inte till elbolaget utan till Internet, i vilket hela det elektriska systemet är transformerat till ett kommunikationssystem.

Varför Internet, varför är en sådan tysthet och hemlighetsfullhet inbyggd i huset, varför omplacera elektriciteten till ett kommunikationssystem?

Enkelt: 3G är ett effektivt militärt system och telefoni är bara en sideffekt!  Hela problemet med masters och antenners strålning samtidigt med andras var bara en ”förklädd manöver” och det enda målet var att få den här lilla sändaren in i våra hus.  Nu är inte bara huset strålande på en pulserande hög frekvens utan det är också kopplat till Internet  – det första ”Internethuset” i världen. Det hjälper inte att vägra att ta emot boxen för din granne kanske har en och sänder impulser till ditt hus med det elektriska systemet.

Hursomhelst så har vi rätten att inte acceptera boxen på grund av att den ”LAG” som myndigheterna använder sig av inte existerar och absolut inte någon lag om ”påtvingad strålning”.  Den verkliga grunden för någon att ändra på vårt elektriska system till ett kommunikationssystem kan bara vara, för att säga det enkelt, att utöva ”total kontroll”! Nu är elektriciteten värderad under en annan lag, den så kallade Kommunikationslagen. Den lagen ger FRA (Försvarets Radio Anstalt), ett av de hemliga spionsystemen i Sverige, rätten att kontrollera och sprida ut spionaktiviteter.  De kan läsa våra mail, lyssna till telefonsamtal och kontrollera alla sorters kommunikation, även Internet-elen, och med detta även ditt hus.  Den svenska regeringen ger exakt FRA en ny Superdator (hjärn-superdator).

De som vet någonting om frekvenser och mikrovågor-tekniker vet helt säkert redan vad man har för möjligheter till kontroll.  Genom detta är alla datorer kopplade till den nya Internet-elen, så i princip är alla, absolut alla, i farozonen för attacker via Internet!

BANKER, POLISEN, SJUKHUS och alla företag, absolut alla, behöver elektricitet och det finns varken brandvägg eller antivirus för Internet-elen.  Vilken server vi än använder för vårt INTERNETHUS så spelar det ingen roll.

Om någon använder den modifierade ELF (Extreme Low Frequency – en artificiell hjärnfrekvens) är det lätt att få 3D-bilder av varje rum och lyssna till varje konversation.  Än mer obehagligt är att man kan lätt sända varje frekvens genom Internet-elen, också de som influerar folks hjärnfrekvenser.

En fjärrkontroll för alla människor? Vi står inför det största experimentet någonsin, när det gäller kontroll av mänskliga hjärnvågor, som världen hittills har upplevt.  Sverige och Finland har alltid varit experimentländer för mikrovågor och därför är det bara dessa länder som nu fått detta system först av alla.  Om allt går bra kommer andra länder att följa efter senare. Tyskland har redan TV-program om projektet och detsamma sker i andra länder.  Vi måste absolut vägra att ta emot Energiboxen och övertyga våra grannar om detta också.  (Man kan returnera boxen om man redan beställt den). Vi måste kvickt vidarebefordra informationen om detta nya system så att det blir allmänt känt och alla lögner avslöjas. Hjälp till om du kan för det är akut och det första experimentet är redan på väg.  Om vi inte stoppar det nu så kommer hela världen att få det här systemet.

Det finns en direkt koppling mellan boxen och det största HAARP SYSTEM i världen – LOIS i södra Sverige, Chemtrails, FRA, Echelon och hur Sverige ”hyrdes” till NATO så att man kunde testa dessa nya exotiska vapensystem i Norrland utan kontroll av den svenska militären.  Mikro-, ljud- och Scalarvapen, Chemtrailsattacker, Nanovapen etc.
Sverige har i själva verket blivit militärt ett av de viktigaste länderna i världen genom ”LOIS”, NATOs vapentester och geografi etc. Chemtrail-molnen som vi ser nästan varje dag på himlen (sprutas ut från flygplan) innehåller bl a aerosol och barium. Barium gör att människor kan ses i radarn.

http://fraktali.travity.de/chemtrail/lois.html http://www.lois-space.net/
Den lilla Energiboxen är nu en del av American Patriotic Acts som uppenbarligen automatiskt följer NATO-Amerika till Sverige.  Den totala kontrollen av hus och människors beteende är bara en början.  3G och Energiboxen är i grunden en del av det nya vapensystemet och tydligen NATOs planer på att utföra fler experiment på den svenska befolkningen.

En del vapen kan enbart testas i verkligheten och på människor. Detta året, 2009, är ännu så länge bara en liten del av ”LOIS” testplan som är på väg.  När detta system är komplett kommer experiment i stor skala att göras.  LOIS täcker Sverige och är kopplat till 3G, Energiboxar och också till LOFAR-systemen i centraleuropa och ICECAT i norra Skandinavien (LOFAR = ett HAARP-system i Mellaneuropa, från Holland till Tyskland).
Försök att förstå vad vi har i våra hus och vilket ansvar vi har till övriga världen. Vem kan stoppa systemet om vi inte gör det?  Sök efter information, tänk efter själv och fundera över det du hittar och vidarebefordra det!

Hjälp till att stoppa Energiboxen och Europas STORSKALIGA EXPERIMENT FÖR MINDCONTROL!

Läs också http://fraktali.biz/chemtrail/energyboxens.html

Länk till Wikipedia om världens största övervakningssystem. Tyvärr fungerar inte länkningen i redigeringen  för närvarande. Kopiera och klistra in det i adressfältet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Echelon_Conspiracy

 

Powerwatch i England har samlat in information om biologiska effekter av artificiell elektromagnetisk strålning från 1981- 2011

Mobilstrålning är energirik

Vetenskapliga studier om biologiska effekter från
exponering av strålning. Denna lista är hämtad från Powerwatch, en ideell organisation i Storbritannien som sedan 20 år tillbaka samlar in information om elektromagnetiska fält (EMF) och presenterar den på ett sätt så att vanliga människor kan förstå. Denna sammanställning visar tydligt att det sedan flera decennier tillbaka finns ett stor mängd vetenskapliga studier som funnit biologiska effekter från exponering av strålning. Källa: http://powerwatch.org.uk/rf/masts.asp

 

http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Biologiska-effekter-fr%C3%A5n-em-str%C3%A5lning_A4_V2_utskrift+e-post.pdf