Brev till Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och regeringen

Till ansvariga myndigheter

Inte ens i sovrummet får man vara ifred från grannars trådlösa nätverk där man borde få vara ifred. Lyssna på min inspelning av strålningen i ett sovrum.

http://www.youtube.com/watch?v=pchxydpPFqk

SSM skall ju både bevaka tjänster och produkter gällande industritillverkad strålning, Förordningen 2008:452, istället har de konsekvent skyddat mobilindustrins och aktieägarnas intressen.

Professor Anders Ahlbom har bland annat varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd under 10 års tid och  blev nyligen entledigad från WHO:s cancergrupp IARC på grund av intressekonflikt.

Ahlbom sitter som styrelseledamot i sin brors lobbyistföretag för mobilindustrin, som bland annat handhar värdepapper (aktier från mobilindustrin?) för en inre krets, slipper nu bli granskad för sin intressekonflikt. Trots intressekonflikten har SSM stort förtroende för Anders Ahlbom som ju konsekvent förnekat att denna mobilstrålning är en hälsorisk. WHO har dock bedömt att det finns en möjlig risk i jämförelse lika stark risk som för DDT och rökning. EU-rådet har tagit det enhälliga beslutet att rekommendera att minska strålningen till minsta möjliga nivå.

SSM:s ställningstagande till Anders Ahlbom borde föranleda en granskning av tjänstemännen inom Strålsäkerhetsmyndigheten om även de befinns vara i en intressekonflikt. Hos allmänheten finns idag nämligen ett stort misstroende mot Strålsäkerhetsmyndigheten.

När det gäller grannars spridning av pulsomodulerad elektromagnetisk strålning kan man fråga sig om det är självklart att grannars trådlösa aktiviteter skall belasta de boende runt omkring?

Och varför är det självklart att var man än befinner sig ute i naturen påtvingas man denna tekniska strålning som är lika farlig som vilket annat miljögift som helst. Den kan aldrig vara tillräckligt låg, eftersom den inte existerar naturligt i vår livsmiljö och att vi människor och allt övrig liv därför saknar anpassning till industritillverkad strålning.

Före 1990 fanns inte allt detta i etern, lyssna och ”njut”. De flesta öron hör det inte, kanske ibland som ett ständigt brus, men hjärnan påverkas och tvingas kompensera dygnet runt för dessa stressande impulser. Denna strålning är skälet till den ökande psykiska ohälsan, sömnproblemen, utbrändheten och elöverkänsligheten, men är även en möjlig cancerrisk.

http://www.youtube.com/watch?v=rPXwayAzIM8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7cju0tvUmGQ&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=sKgJVLBqhQk


Mvh
Solveig Silverin


Mitt inlägg i GP som Lars Mjönes SSM besvara och mitt svar på hans kommentar

 

Så här mycket kan grannen stråla in i ditt sovrum. Sover du dåligt och känner oro och ångest kan det vara grannens eller dina egna trådlösa nätverk som stressar din hjärna och kropp. Man kan dock undra om det är självklart att grannarna får göra intrång i andras hem och göra dem sjuka med sina aktiviteter dygnet runt? http://www.youtube.com/watch?v=pchxydpPFqk

 

Var du än är ute i naturen får du aldrig vara ifred från den pulsmodulerade strålningen. http://www.youtube.com/watch?v=rPXwayAzIM8&feature=related

Inte ens när du vilar blicken i det oändliga landskapet får du vara ifred från denna mobilstrålning http://www.youtube.com/watch?v=7cju0tvUmGQ&NR=1

Inte ens kulturminnen får vara ifred, sändarmasterna skall stå där och skämma kulturminnet och bestråla besökarna: http://www.youtube.com/watch?v=sKgJVLBqhQk

WHO tar nu riskerna på allvar och Hardell får här upprättelse i  Sverige, men utomlands har Hardell varit känd för sina välgjorda studier på Cancer – mobilstrålning och det är även dem WHO hänvisar till. http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=1637

Mitt inlägg 11 juni 2011 (i originalversion då jag inte kan kopiera inlägget i   GP  som är i en något förkortad version)

WHO har fastslagit att strålningen från mobiltelefonen ger en förhöjd risk för hjärntumör.

Denna viktiga nyhet som berör alla även på lokal nivå bemöts med total tystnad i de flesta lokaltidningarna. Med samma tystnad bemöts även rivningen av kopparnätet för fast telefoni vilket även det är av stort intresse för allmänheten på lokal nivå, eftersom det berör både hälsorisken med trådlöst och en säker elektronisk kommunikation.

Samma kompakta tystnad i lokalpressen bemöttes avslöjandet av professor Anders Ahlbom som entledigats av WHO p.g.a intressekonflikt, då Ahlbom sitter som ledamot i sin bror, Gunnar Ahlboms företag som lobbar för mobilindustrins intressen inom EU. Professor Anders Ahlbom har i Sverige huvudansvaret att bevakar hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefonin och sitter som ordförande i det svenska vetenskapliga rådet FAS (Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap). Han har under drygt 7 års tid givit sig själv hela anslaget till sina egna projektstudier och genom det stoppat övrig viktig och relevant forskning kring artificiell mobilstrålningen från både sändare och mobiltelefoner. Det är våra statliga skattemedel som Anders Ahlbom tillskansat sig, för att åt mobilindustrin ta fram en tillrättalagd forskning som förnekar hälsoriskerna.

Anders Ahlbom har tvärsäkert förnekat att denna strålning är farlig trots att han mycket väl känner till att flertalet studier utomlands visat på hälsorisker, vilket nu WHO har fastslagit efter att de slängt ut Anders Ahlbom som mobiltelefonindustrins lobbyist.

Övriga EU-länder diskuterar mobilstrålningen som en allvarlig folkhälsorisk både från sändare och från mobiler, men i Sverige är det för det mesta tyst. På grund av hälsorisken vill man förbjuda trådlöst i skolorna i EU-länderna, medan man i Sverige bygger ut trådlöst i skolarna i rasande takt och har bråttom att riva det miljö- och hälsovänliga fasta telenätet.

Enligt skollagen skall alla barn vistas i skolan. Med hjälp av lagen påtvingar nu ansvariga politiker våra barn allvarliga hälsorisker i skolmiljön. Och genom att regeringen tillåter rivning av det fasta telenätet tvingar man befolkningen att nyttja det hälsofarliga trådlösa mobilnätet. Men i massmedia är tystnaden kompakt. Varför?

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) påstår att det inte finns vetenskapliga belägg att barn är mer känsliga än vuxna för denna pulsmodulerade strålning. I Folkhälsorapporterna står det att det inte finns någon forskning på barn, alltså uttalandet från SSM bygger på förvrängd fakta. Avsaknad av forskning är inget bevis för att barn inte är känsligare än vuxna. Däremot är det vetenskapligt bekräftat att barn är känsligare än vuxna för all miljöpåverkan. Med undantag, journalisten Mona Nilsson, tycks övriga journalistkåren blunda inför all fakta som finns. Det ansvariga politiker, tjänstemän och mobilindustri gör mot våra barn nu i Sverige och hela folkhälsan är att medvetet skada oss till liv och hälsa vilket borde ställas under 3 kapitlet 7 § i Brottsbalken. Genom massmedias tystnad kan mobilindustrin fortsätta en hänsynslös exploatering av hela befolkningen och våra barn kommer att få betala det högsta priset. För oss som införskaffat tillgänglig faktakunskap är det ofattbart.

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare länsstyrelsen Kalmar miljöenhet

_________________________________________________

Strålsäkerhetsmyndigheten svara den 16 juni 2011

Cancerrisken ännu inte bevisad

WHO:s klassning av mobilstrålning är i linje med Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Solveig Silverin skriver i en insändare att WHO fastslagit att strålningen från mobiltelefonen ger en förhöjd risk för hjärntumör. Detta är en feltolkning av WHO:s bedömning.

Vad som hänt är att WHO:s cancerforskningsorgan IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassat radiofrekventa elektromagnetiska fält (radiovågor) som möjligen cancerframkallande, grupp 2B. Grupp 2B är den lägsta av WHO:s tre riskklasser vad gäller risk för cancer: Klasserna är 1 cancerframkallande, 2A troligen cancerframkallande och 2B: möjligen cancerframkallande. Dessutom finns en klass där man bedömer att cancer är osannolik (4) och en där tillräckligt dataunderlag saknas för en bedömning (3).

Det WHO säger med sin klassning är att det saknas tillräckliga vetenskapliga bevis för att radiovågor orsakar cancer men att det inte heller kan uteslutas: alltså möjligen cancerframkallande.

Klassningen baseras på att några enskilda studier indikerar att det kan finnas en ökad risk för hjärntumören gliom och hörselnervstumör vid flitig användning av mobiltelefon under lång tid.

Enligt WHO behövs mer forskning inom området, framför allt ytterligare studier av långtidsanvändning av mobiltelefon.

Dessutom rekommenderar WHO praktiska åtgärder för att minska exponeringen vid användning av mobiltelefon, till exempel handsfree, något som Strålsäkerhetsmyndigheten redan gör.

WHO:s nya klassning stärker den bedömning Strålsäkerhetsmyndigheten gör. Vi har sedan lång tid genom våra rekommendationer agerat som om mobilstrålning är möjligen cancerframkallande.

Rekommendationen att använda handsfree är särskilt viktig för unga eftersom de med stor sannolikhet kommer att använda mobiltelefon under lång tid.

Självklart är det alltid viktigt att skydda barn om det finns minsta misstanke om hälsorisker. Det gör också Strålsäkerhetsmyndigheten. Både när det gäller användning av mobiltelefon och exponering för magnetfält från till exempel kraftledningar tillämpar vi försiktighetsprincipen, till stor del just för att begränsa exponeringen till barn.

För trådlösa nätverk i till exempel skolor är dock exponeringen till barnen så låg att det inte finns någon seriös misstanke om hälsorisk.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort mätningar i olika skolor och resultaten visar att exponeringen är mycket låg.

Lars Mjönes

Strålsäkerhetsmyndigheten

_______________________________________________

Mitt svar den 20 juni 2011 (i originalversion då GP hade förkortat den något)

Kommentar till Lars Mjönes SSM, Cancerrisken ännu inte bevisad

Jag hade nyligen i ett inlägg i GP sagt att elektromagnetisk strålning kan ge en förhöjd cancerrisk. Lars Mjönes SSM menar att påstående är felaktigt och hänvisar till WHO:s riskbedömningsklasser. WHO bedömer risken för cancerframkallande elektromagnetisk strålning i riskklassen ”möjligen” cancerframkallande. Alltså risken är möjligen cancerframkallande och jag skriver ”kan ge en förhöjd cancerrisk” hur stor är skillnaden mellan ”kan ge” och ”möjligen”?

Lars Mjönes skriver också att SSM gjort mätningar i skolor och påstår att strålningen från de trådlösa nätverken är låg? Detta anser dock inte EU-rådet som rekommenderar att man förbjuder trådlöst i skolorna. De rekommenderar även att man sänker uteffekten till minsta möjliga nivå. EU-råden rekommenderar dessa hårda krav därför att kunskapen idag pekar på stora hälsorisker med tanke på långtidseffekter.

Den tekniskt producerade elektromagnetisk strålning är inte alls jämförbar med naturlig strålning. Tekniken nyttjar dessutom ett frekvensområde som naturligt är mycket svagt, och har ett våglängdsområde som passar in i storlek hos biologsikt liv. Den kan tränga in i kroppen och påverka organ och cellfunktion. Den innehåller även både pulsning och modulation. Denna nya typ av teknisk strålning har aldrig tidigare förekommit som storskalig exponering i vår livsmiljö förrän 1990. SSM ger dock sken av att vi haft denna elektromagnetiska strålning i 50 år.  Det måste ses som mycket allvarligt att den myndighet som skall skydda vår hälsa från farlig elektromagnetisk strålning, ger sken av den är naturlig och att vi levt i denna extremt höga strålningsnivå i 50 år. Det är enkelt att bevisa med mätningar, att denna typ av strålning aldrig funnits tidigare i vår livsmiljö.

Solveig Silverin, miljöingenjör, fd handläggare Länsstyrelsen miljöenhet Kalmar län

Hade inte Anders Ahlbom lämnat bolaget och vart tog hans bror Gunnar Ahlbom vägen?

Gunnar Ahlbom var ordförande i bolaget men nu är alla borta utom Anders Ahlbom

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Näringsgrensindelning SNI
70220 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 – Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Funktioner/befattningar
Styrelse: Ahlbom, Nils Anders, 64 år, Styrelseledamot
, Styrelseledamot
, Ordförande
, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten
Revisor: Andreasson, Lars-Åke, 47 år, Revisor
Bokslutsposter
Det finns inga bokslut tillgängligt för detta bolag
Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget bildat: 2010-05-03
Bolaget registrerat: 2010-05-18
Registreringsdatum: 2010-08-31
Bolagsordning: 2010-07-01
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag:
Koncernmoder:
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Strålsäkerhetsmyndigheten gör en kovändning eller har de förlorat minnet?

I vilket fall som helst skall denna myndighet misstroendeförklaras och skall granskas för intressekonflikt och maktmissbruk. Det Lars Mjönes skriver här är inte överensstämmande vad SSM tidigare fört fram som de nu ger sken av att de sagt.

http://svtdebatt.se/2011/06/whos-klassning-av-mobilstralning-i-linje-med-stralsakerhetsmyndighetens-rekommendationer/

Publicerad 11 juni, 2011 – 10:00

MOBILSTRÅLNING Journalisten Mona Nilsson skriver på SVT Debatt: ”WHO-organet IARC meddelade i går att de bedömer att mobil- och DECT-telefoner, dvs. trådlösa telefoner, kan orsaka malign hjärntumör.” Hon fortsätter ”Att mobilanvändning ökar risken för cancer har klargjorts”. Detta är en feltolkning av WHO:s bedömning. Det skriver Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad som hänt är att WHO:s cancerforskningsorgan IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassat radiofrekventa elektromagnetiska fält (radiovågor) som ”möjligen cancerframkallande, grupp 2B”. Grupp 2B är den lägsta av WHO:s tre riskklasser vad gäller risk för cancer: Klasserna är 1 ”cancerframkallande”, 2A ”troligen cancerframkallande” och 2B: ”möjligen cancerframkallande”. Dessutom finns en klass där man bedömer att cancer är osannolik (4) och en där tillräckligt dataunderlag saknas för en bedömning (3).

Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan lång tid genom våra rekommendationer agerat som om mobilstrålning är ”möjligen cancerframkallande”. Sedan 2004 har vi tillämpat försiktighetsprincipen för användning av mobiltelefon vilket innebär att vi bland annat rekommenderar användning av handsfree för att minska exponeringen.

WHO:s nya klassning stärker den bedömning vi gjort.  Det WHO säger med sin klassning i grupp 2B är att det saknas tillräckliga vetenskapliga bevis för att radiovågor orsakar cancer men att det inte heller kan uteslutas: alltså ”möjligen cancerframkallande”. Klassningen baseras på att några enskilda studier indikerar att det kan finnas en ökad risk för hjärntumören gliom och hörselnervstumör vid flitig användning av mobiltelefon under lång tid.

Det innebär enligt WHO att mer forskning behövs inom området, framför allt behövs ytterligare studier av långtidsanvändning av mobiltelefon. Dessutom rekommenderar WHO praktiska åtgärder för att minska exponeringen vid användning av mobiltelefon, till exempel handsfree, vilket alltså Strålsäkerhetsmyndigheten redan gör.

Mona Nilsson skriver vidare ”SSM har på ett skandalöst sätt, helt ignorerat de alarmerande resultaten från Hardell om särskilt förhöjd risk för ungdomar.” Det stämmer inte alls. Tvärtom betonar Strålsäkerhetsmyndigheten ständigt att det är särskilt viktigt att unga följer våra rekommendationer att använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen, eftersom de förmodligen kommer att använda mobiltelefon under lång tid.

Rekommendationen om att minska exponeringen finns på vår webbplats och varenda gång vi intervjuas om mobiltelefoni i olika medier talar vi om att vi tycker att man ska använda handsfree och hålla ut mobiltelefonen från kroppen. Och att detta är särskilt viktigt för unga.

Vi kommer nu noggrant att analysera IARC:s rapport och rekommendationer för att se vilka åtgärder vi kan behöva vidta för att förstärka våra insatser inom mobilstrålning.

Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten

Myndigheten accepterar Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad som ordförande i vetenskapligt råd

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

Vilket betyder att de inte kommer att utreda den intressekonflikt som ledde till att han även entledigades från IARC inom WHO. Professor Anders Ahlbom har suttit som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd samtidigt som han varit styrelseledamot i sin bror Gunnar Ahlboms företag som lobbade för mobilindustrin i EU. Under 7 års tid har han även tilldelat sig själv, sina egna projekt, hela anslaget för forskning inom elektromagnetiska fällt och därmed stoppat all annan relevant forskning kring hälsoeffekterna av mobilstrålningen. Det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten inte ställer krav på utredning av Anders Ahlbom, vilket lukta korruption lång väg. Det finns uppenbarligen skäl att även granska SSM hur de handlägger riskerna med mobilstrålningen då det trots kunskapen om långtidseffekterna underlåter att skydda särskilt barnen genom att förbjuda trådlöst i skolorna. Men också skydda hela befolkningen eftersom SSM:s uppdrag är att arbeta för en  Säker Strålmiljö enligt Miljöbalken

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Myndigheten-accepterar-Anders-Ahlboms-begaran-om-att-bli-entledigad-som-ordforande-i-vetenskapligt-rad/

Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

– Det är mycket tråkigt att Anders Ahlbom väljer att avgå som ordförande, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Anders Ahlbom har varit till stor nytta för myndigheten och det vetenskapliga rådet. Vi har förståelse för hans beslut och har accepterat hans begäran.

Professor Anders Ahlbom har varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält sedan rådet bildades för snart tio år sedan.

– Vi är mycket nöjda med det arbete som Anders Ahlbom har gjort i det vetenskapliga rådet och har fullt förtroende för hans vetenskapliga kompetens, säger Hélène Asp.

Myndigheten har i och med detta avbrutit den utredning om misstanke om intressekonflikt som pågått. Utredningen inleddes i och med att Anders Ahlbom entledigades av WHO:s cancerforskningsorgan IARC i samband med ett möte den 24-31 maj 2011. Mötets syfte var att utvärdera om det finns någon cancerrisk kopplat till elektromagnetiska fält.

Ytterligare information:
Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via pressjouren 08-799 40 20.

Ett svar till Strålsäkerhetsmyndigheten

Delger här med en kopia till berörda instanser, ett svar till Strålsäkerhetsmyndigheten

(Kopia till regeringen och Socialstyrelsen)

Hej! Skickar detta också från EU-rådet:

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

EU-rådet har ju antagit en resolution som omfattar hela miljö- och hälsofrågan kring strålningen från mobiltelefonin och rekommenderar därför bland annat att minska strålningen till minsta möjliga i vår livsmiljö.

Som miljöutbildad vågar jag påstå det jag tidigare sa, att denna pulsmodulerade strålningen är en lika stor miljörisk som vilket annat miljögift som helst eftersom den innehåller faktorer som inte finns i naturlig elektromagnetisk strålning. Redan vedertagen miljökunskap borde väcka misstanken om allvarliga hälso- och miljörisker.

Två av dessa faktorer nämns i SSI:s FS 2002:3 och den tredje är våglängderna som är i längd överensstämmande med storleken på större delen av biologiskt liv, alltså vi fungerar som antenner och troligen också som antennförstärkare för just mobilstrålningens frekvensområde.

Risken för långtidseffekterna är ni inom SSM medvetna om, men trots denna kunskap underlåter ni att vidtaga skyddsåtgärder för att skydda våra barn och befolkningen enligt Miljöbalkens försiktighetsregel 3 § 2 kapitlet och trots ert grunduppdrag att arbeta för ”Säker strålmiljö” enligt MB. Därför är det Brottsbalken som gäller 3 kapitlet 7 §.

SSM har in fakto ansvaret för befolkningens hälsa gällande mobilstrålningen i vår livsmiljö, även om ni får direktiv av regeringen. En regering, som dock bör ifrågasättas hur stor makt den egentligen är berättigad till, då den uppenbarligen kom till makten med hjälp av Bilderbergergruppen där kravet var att Carl Bildt skulle väljas till utrikesminister om moderaterna ville vinna valet.

SSM är en statlig myndighet, men om det är mobilindustrin som betalar alla anställdas löner bör ni uppge det för allmänheten annars är det vi skattebetalare som är er arbetsgivare. Eftersom sittande regering kan ifrågasättas om de företräder väljarna i ett demokratiskt val, så bör regeringens direktiv ifrågasättas eftersom den uppenbarligen enbart gynnar mobilindustrins intressen och det är inte SSM:s grunduppdrag.

Mvh
Solveig Silverin

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA FÄLT SOM MÖJLIGEN CANCERFRAMKALLANDE FÖR MÄNNISKOR

Här är WHO:s pressmeddelande: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pd

Här till deras sida: http://monographs.iarc.fr/


Grupp 1: Cancerframkallande för människa

Grupp 2A: Troligen (probably) cancerframkallande för människa

Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa gäller nu för mobiltelefonin

Grupp 3: Kan ej klassificieras som cancerframkallande för människa

Grupp 4: Troligen (probably) inte cancerframkallande för människa

En google-översättning:

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA FÄLT SOM MÖJLIGEN CANCERFRAMKALLANDE FÖR MÄNNISKOR

LyonFrankrike, Den 31 maj 2011 ‐‐ WHO / internationella centrumet för forskning om Cancer (IARC) har klassificerat radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält som möjligen cancerframkallande för människor (grupp 2B), på grundval av en ökad risk för glioma, en maligna typ av hjärnan cancer1associeras med trådlösa telefonen använder.

Bakgrund

De senaste åren har man noterat oro över risken för negativa hälsoeffekter som härrör från exponering för radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält, såsom de som avges av trådlösa kommunikationsenheter. Antalet mobiltelefon abonnemang uppskattas 5 miljarder globalt.

Under maj 24–31 2011, träffades en arbetsgrupp bestående av 31 forskare från 14 länder vid IARC i Lyon, Frankrike, för att bedöma de potentiella riskerna som cancerframkallande från exponering för radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält. Dessa bedömningar kommer att publiceras som volym 102 av IARC monografier, som kommer att vara den femte volymen i den här serien att fokusera på fysikaliska agenser, efter volym 55 (solstrålning), volym 75 och volym 78 om joniserande strålning (X‐rays, gamma‐rays, neutroner, radio‐nuclides), och volym 80 om non‐ionizing strålning (extremt low‐frequency elektromagnetiska fält).

IARC monografi arbetar gruppen diskuterade möjligheten att dessa exponeringar av kan inducera långsiktiga hälsoeffekter, i synnerhet en ökad risk för cancer. Detta har betydelse för folkhälsan, särskilt för användare av mobiltelefoner, som antalet användare är stor och växande, särskilt bland barn och unga vuxna.

IARC monografi Working Group diskuteras och utvärderas tillgängliga litteraturen om följande exponeringskategorier omfattar radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält:

– yrkesmässig exponering radar och mikrovågor.

– miljömässiga exponeringar som är associerade med sändning av signaler för radio, TV och trådlös telekommunikation, och

– personliga exponeringar som är associerade med användning av trådlösa telefoner.

Internationella experter delade den komplicerade uppgiften att hantera uppgifter om exponering, studier av cancer hos människor, studier av cancer hos försöksdjur och mekanistiska och andra relevanta data.

1 237 913 nya fall av cancer i hjärnan (alla typer av kombinerade) uppstod runt om i världen 2008 (gliomas motsvarar 2/3 av dessa). Källa: Globocan 2008

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade. 2 Begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper ”: en positiv förening har observerats mellan exponering för agenten och cancer som en kausala tolkning är anses av arbetsgruppen för att vara trovärdig, men slump, bias eller confounding kan inte uteslutas med rimlig förtroende.

3 Otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper ”: de tillgängliga studierna är otillräcklig kvalitet, konsistens eller statistiska befogenhet att tillåta en slutsats när det gäller närvaron eller frånvaron av ett kausala samband mellan exponering och cancer, eller finns inga uppgifter om cancer hos människor.

4 en. ”Akustisk neurom risk avseende mobiltelefon användning: resultaten av studien som INTERNKOMMUNIKATION internationella case‐control” (internkommunikation studera gruppen i Cancerepidemiologi, i pressen)

b. ”Uppskattning av RF energi absorberas i hjärnan från mobiltelefoner i internkommunikation studien” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

c. ”Risk för hjärnan tumörer i förhållande till uppskattade RF dosen från mobiltelefoner – resultat från fem internkommunikation länder” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

d. ”placering av Gliomas i förhållande till mobiltelefon användning: en Case‐Case och en Case‐Specular analys” (American Journal of epidemiologi, 24 maj 2011. [Epub inför utskrift

Resultat

Bevisningen har granskats kritiskt, och övergripande utvärderas som begränsade2 bland användarna av trådlösa telefoner för glioma och akustisk neurom, och otillräcklig3 att dra slutsatser för andra typer av cancer. Bevis från yrkes- och exponeringar till ovan nämnda bedömdes på samma sätt otillräcklig. Arbetsgruppen inte quantitate risken. en studie av senaste mobiltelefon (fram till år 2004), visade dock en 40% ökad risk för gliomas i den högsta kategorin av tunga användare (rapporterade genomsnittliga: 30 minuter per dag under 10‐year).

Slutsatser

Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), övergripande ordförande i arbetsgruppen, anges att bevis, medan fortfarande ackumulera, är tillräckligt starka för att stödja en slutsats och 2B klassificering. Ingående innebär att det kan finnas vissa risker, och vi måste därför hålla en nära se för en koppling mellan mobiltelefoner och cancerrisk.”

”Med tanke på de potentiella konsekvenserna för folkhälsan av denna klassificering och resultat,” sade IARC direktör Christopher Wild,-det är viktigt att ytterligare forskning skall genomföras i långsiktiga, tunga användningen av mobiltelefoner. Avvaktan på att tillgång till sådan information är det viktigt att vidta pragmatiska åtgärder för att minska exponering som hands‐free enheter eller textning. ”

Arbetsgruppen ansåg hundratals vetenskapliga artiklar, den kompletta listan kommer att publiceras i monografin. Det är anmärkningsvärt att nämna att flera nyligen in‐press vetenskapliga artiklar4 följer internkommunikation studera gjordes tillgängliga till gruppen strax innan det var på grund av att sammankalla, återspeglar deras godkännande för publicering vid den tidpunkten, och ingick i utvärderingen.

En kortfattad rapport sammanfattar de viktigaste slutsatserna av IARC arbetsgrupp och utvärderingar av cancerframkallande från radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält (inklusive användningen av mobiltelefoner) kommer att publiceras i The Lancet Oncology i 1 juli utfärdandet, och i ett par dagar online.

Begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper ”: en positiv förening har observerats mellan exponering för agenten och cancer som en kausala tolkning är anses av arbetsgruppen för att vara trovärdig, men slump, bias eller confounding kan inte uteslutas med rimlig förtroende.

3 Otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper ”: de tillgängliga studierna är otillräcklig kvalitet, konsistens eller statistiska befogenhet att tillåta en slutsats när det gäller närvaron eller frånvaron av ett kausala samband mellan exponering och cancer, eller finns inga uppgifter om cancer hos människor.

4 en. ”Akustisk neurom risk avseende mobiltelefon användning: resultaten av studien som INTERNKOMMUNIKATION internationella case‐control” (internkommunikation studera gruppen i Cancerepidemiologi, i pressen)

b. ”Uppskattning av RF energi absorberas i hjärnan från mobiltelefoner i internkommunikation studien” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

c. ”Risk för hjärnan tumörer i förhållande till uppskattade RF dosen från mobiltelefoner – resultat från fem internkommunikation länder” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

d. ”placering av Gliomas i förhållande till mobiltelefon användning: en Case‐Case och en Case‐Specular analys” (American Journal of epidemiologi, 24 maj 2011. [Epub inför utskrift].

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor För mer informationKontakta

Dr Kurt straif, IARC monografier avsnitt, vid + 33 472 738 511, eller straif@iarc.fr. Dr Robert baan, IARC monografier avsnitt, vid + 33 472 738 659 eller baan@iarc.fr. eller Nicolas gaudin, iarc Communications Group, vid com@iarc.fr (+ 33 472 738 478)

Länk till ljudfilen skickas strax efter information:

http://Terrance.WHO.int/mediacentre/Audio/press_briefings/

Om  IARC Internationella centrumet för forskning om Cancer (IARC) är en del av Världshälsoorganisationen. Dess uppdrag är att samordna och genomföra forskning om orsakerna till människors cancer, mekanismer för cancerogenicitet, och att utveckla vetenskapliga strategier för kontroll av cancer. Byrån deltar i båda epidemiologiska och laboratorium forskning och sprider vetenskaplig information genom publikationer, möten, kurser och stipendier.

com@iarc.fr.

Nicolas Gaudin, Ph.D.

Head, IARC kommunikation

International Agency for Research on Cancer

Världshälsoorganisationen

150, cours Albert‐Thomas

69008 Lyon

Frankrike

E-post com@iarc.fr

http://www.IARC.fr/

IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade

 

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade.

Om IARC MONOGRAFIER

 

Vad är IARC monografier?

IARC monografier identifiera faktorer som kan öka risken för människors cancer. Dessa inkluderar kemikalier, komplexa blandningar, yrkesmässig exponering, fysikaliska och biologiska agenser och livsstilsfaktorer. Nationella organ använda denna information som vetenskapligt stöd för att förhindra exponering för potentiella carcinogener. Tvärvetenskapliga arbetsgruppen sakkunniga forskare granska de publicerade studierna och utvärdera vikten av det bevis för att en agent kan öka risken för cancer. Principer, förfaranden och vetenskapliga kriterier som utvärderingarna som beskrivs i förordet till IARC monografier.

Sedan 1971, har mer än 900 anställda utvärderats, varav ca 400 har identifierats som cancerframkallande eller potentiellt cancerframkallande för människor.

Definitioner

 

Grupp 1: Agenten är carcinogena.

Den här kategorin används när det finns tillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor. En agent kan undantagsvis placeras i den här kategorin när bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor är mindre än tillräcklig men det finns tillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur och starka bevis för utsatta människor som agenten agerar genom en relevanta mekanism av cancerframkallande egenskaper.

 

Grupp 2.

Denna kategori omfattar ämnen som, vid en extrem, graden av bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor är nästan tillräckligt, liksom de som, vid den andra ytterligheten finns det inga mänskliga data men för vilka det finns bevis för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur. Agenter som har tilldelats antingen grupp 2A (förmodligen carcinogena) eller grupp 2B (möjligen carcinogena) på grundval av epidemiologiska och experimentella bevis för cancerframkallande egenskaper och mekanistiska och andra relevanta data. Villkor troligen cancerframkallande och möjligen cancerframkallande har någon kvantitativ betydelse och används helt enkelt som beskrivningar av olika nivåer av bevis på mänsklig cancerframkallande egenskaper, med troligen cancerframkallande innebärandes en högre nivå av bevis än möjligen cancerframkallande.

 

Grupp 2A: agenten är troligen cancerframkallande för människor.

Den här kategorin används när det finns begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och tillräckliga bevis om cancerframkallande effekter på försöksdjur. I vissa fall kan en agent klassificeras i den här kategorin när det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och tillräckliga bevis om cancerframkallande egenskaper i försöksdjur och starka bevis för att cancerogenicitet är medierade genom en mekanism som även fungerar på människor. En agent kan undantagsvis klassificeras i denna kategori enbart på grundval av begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor. En agent kan tilldelas till denna kategori om det tydligt tillhör, baserat på mekanistiska överväganden, till en klass av agens för vilket en eller flera medlemmar har klassificerats i grupp 1 eller grupp 2A.

 

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade.

Grupp 2B: agenten är möjligen carcinogena.

Denna kategori är används för anställda som det finns begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och mindre än tillräckliga bevis om cancerframkallande effekter på försöksdjur. Det kan också användas när det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor, men det finns tillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur. I vissa fall en agent för vilka det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och mindre än tillräckliga bevis om cancerframkallande egenskaper i försöksdjur tillsammans med underlag från mekanistiska och andra relevanta uppgifter får placeras i denna grupp. En agent kan klassificeras i denna kategori enbart på grundval av starka bevis från mekanistiska och andra relevanta uppgifter.

 

Grupp 3: Agenten är inte klassificeras som till dess cancerframkallande för människor.

Den här kategorin används oftast för anställda som bevis för cancerframkallande egenskaper är otillräckliga i människor och otillräckliga eller begränsad i försöksdjur.

Ombud som bevis för cancerframkallande egenskaper är otillräckliga i människor men tillräckligt i försöksdjur kan undantagsvis placeras i den här kategorin när det finns starka bevis för att mekanismen för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur inte fungerar hos människor.

Agenter som inte faller i någon annan grupp placeras också i denna kategori.

En utvärdering i grupp 3 är inte en bestämning av non‐carcinogenicity eller den allmänna säkerheten. Det innebär ofta att forskning krävs ytterligare, särskilt när exponeringar är omfattande eller cancer data stämmer överens med olika tolkningar.

Grupp 4: Agenten är förmodligen inte carcinogena.

Den här kategorin används för anställda för vilka det finns bevis tyder på bristande cancerframkallande egenskaper hos människor och försöksdjur. I vissa fall kan ombud för vilka det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor utan belägg avsaknaden av cancerframkallande egenskaper i försöksdjur, konsekvent och starkt stöds av ett brett spektrum av mekaniska och andra relevanta uppgifter, klassificeras i denna grupp.

Definitioner av bevis, som används i IARC monografier för studier på människor

Bevis som är relevanta för cancerframkallande egenskaper från studier på människor klassificeras i en av följande kategorier:

Tillräckligt bevis för cancerframkallande egenskaper: Arbetsgruppen anser att ett orsakssamband har upprättats mellan exponering för agenten och mänskliga cancer. Det är har en positiv relation observerats mellan exponering och cancer i studier där chans, bias och confounding kunde uteslutas med rimlig förtroende. Ett uttalande som att det finns tillräckliga bevis följer en separat mening som identifierar mål organ(s) eller tissue(s) där observerades en ökad risk för cancer hos människor. Identifiering av ett specifikt mål organ eller vävnad utesluter inte möjligheten att agenten kan orsaka cancer på andra platser.

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade. Begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper: En positiv förening har observerats mellan exponering för agenten och cancer som en kausala tolkning är anses av arbetsgruppen för att vara trovärdig, men slump, bias eller confounding kan inte uteslutas med rimlig förtroende.

Otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper: De tillgängliga studierna är otillräcklig kvalitet, konsistens eller statistiska befogenhet att tillåta en slutsats när det gäller närvaron eller frånvaron av ett kausala samband mellan exponering och cancer, eller finns inga uppgifter om cancer hos människa.

Bevis tyder på bristande cancerogenicitet: Det finns flera lämpliga studier som omfattar samtliga nivåer för att människor är kända att stöta, som är inbördes förenliga inte visa en positiv koppling mellan exponering för agenten och alla studerade cancer på eventuella observerade nivån på exponeringen. Resultaten från dessa studier enbart eller i kombination bör ha smala konfidensintervall med en övre gräns nära till null-värde (t.ex. en relativ risk för 1.0).

Bias och confounding bör uteslutas med rimlig förtroende och studier bör ha en lämplig längd på uppföljning. En slutsats av bevis tyder på bristande cancerogenicitet begränsas oundvikligen till cancer platser, villkor och exponering, och längden på observation som omfattas av de tillgängliga studierna. Dessutom kan en mycket liten risk med grad av exponering studerade aldrig uteslutas.

I vissa fall användas kategorierna ovan att klassificera graden av bevis som rör cancerframkallande egenskaper i särskilda organ och vävnader.

Original

Bias and confounding should be ruled out with reasonable confidence, and the studies should have an adequate length of follow‐up.

 

Europarådet har antagit resolutionen nr 1815 den 27 maj 2011 – Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

Europarådet

Om Europarådet i Sverige

Europarådet och mänskliga rättigheter i Sverige

EU-parlamentet

Google-översättning från engelska till svenska
Preliminär utgåva
Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön

 

Resolution 1815 (2011) 1

1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av åtaganden att bevara miljön och miljö-och hälsoskydd, som fastställs i många stadgor, konventioner, deklarationer och protokoll sedan Förenta nationernas konferens om den mänskliga miljön och Stockholms deklarationen (Stockholm 1972) . Församlingen hänvisar till sina tidigare arbete på detta område, nämligen rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa, rekommendation 1947 (2010) om buller och ljusföroreningar, och mer allmänt, rekommendation 1885 (2009) om utarbetandet av ett tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter om rätten till en sund miljö och rekommendation 1430 (1999) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocessen på miljöområdet och tillgång till rättslig prövning – genomförandet av Århuskonventionen.

2. De potentiella hälsoeffekterna av den mycket låga frekvensen av elektromagnetiska fält som omger kraftledningar och elektriska apparater är föremål för pågående forskning och en stor del av den offentliga debatten. Enligt Världshälsoorganisationen, elektromagnetiska fält av alla frekvenser utgör en av de vanligaste och snabbast växande miljöpåverkan, om vilken ångest och spekulationer sprider sig. Alla populationer är nu utsätts för olika grad av elektromagnetiska fält, så kommer nivån av vilka fortsätter att öka allt eftersom tekniken utvecklas.

3. Mobil telefoni har blivit vardagsmat runt om i världen. Denna trådlösa teknik bygger på ett omfattande nät av fasta antenner eller basstationer, förmedling av information med radiosignaler. Över 1,4 miljoner basstationer finns över hela världen och antalet ökar markant med införandet av tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk som tillåter snabb internetuppkoppling och tjänster, såsom trådlösa lokala nätverk, blir också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga platser (flygplatser, skolor, bostads-och stadsområden). Eftersom antalet basstationer och trådlösa lokala nätverk ökar, så ökar exponeringen radiofrekvens av befolkningen.

4. Även elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har helt positiva effekter som tillämpas inom medicin, andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa höga vågor frekvens som används inom områdena radar, telekommunikation och mobila telefoni, verkar ha mer eller mindre skadliga, icke-termiska, biologiska effekter på växter, insekter och djur samt den mänskliga kroppen, även när det utsätts för nivåer som ligger under den officiella gränsvärden.

5. När det gäller grundvärden eller tröskelvärdena för utsläpp av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser rekommenderar församlingen att ALARA eller ”så låg som rimligen är möjligt”-principen tillämpas, som omfattar både den så kallade termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk emission eller strålning. Dessutom bör försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskapliga utvärderingen inte gör det möjligt att fastställa risken med tillräcklig säkerhet, särskilt med tanke samband med den växande exponeringen av befolkningen, däribland särskilt utsatta grupper såsom ungdomar och barn, vilket kan leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnaderna för passivitet om tidiga varningar försummas.

6. Församlingen beklagar att, trots kraven på respekt för försiktighetsprincipen och trots alla rekommendationer, deklarationer och ett antal lagstadgade och lagstiftande förskott, det finns fortfarande en brist på reaktion mot kända eller oförutsedda miljö-och hälsorisker och närmast systematiskt förseningar i anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Väntar på höga nivåer av vetenskapliga och kliniska bevis innan den vidtar åtgärder för att förhindra välkända risker kan leda till mycket höga hälsomässiga och ekonomiska kostnader, vilket var fallet med asbest, blyhaltig bensin och tobak.

7. Dessutom noterar församlingen att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och de potentiella konsekvenserna för miljön och hälsan har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, t.ex. licensiering av läkemedel, kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genetiskt modifierade organismer. Den gör det därför att frågan om oberoende och trovärdighet vetenskaplig expertis är avgörande för att åstadkomma en öppen och balanserad bedömning av potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

8. Mot bakgrund av ovanstående överväganden, rekommenderar församlingen att medlemsstaterna i Europarådet:

8,1. i allmänna termer:

8.1.1. vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt till radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponering för barn och ungdomar som verkar vara mest utsatta för risken huvud tumörer;

8.1.2. ompröva den vetenskapliga grunden för detta elektromagnetiska fält exponering normer som fastställts av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning, som har allvarliga begränsningar och tillämpas ”så låg som rimligen är möjligt” (ALARA) principer, som omfattar både termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning;

8.1.3. införa informations-och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljön och på människors hälsa, särskilt riktad till barn, tonåringar och unga människor i reproduktiv ålder;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom intolerans mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av våg-fria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket;

8.1.5. i syfte att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, ökad forskning på nya typer av antenner och mobiltelefoner och DECT-enheter, och uppmuntra forskning för att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som är lika effektiva men har mindre negativa effekter på miljö och hälsa,

8,2. om privat användning av mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter såsom baby telefoner:

8.2.1. som förebyggande gränsvärden för halten av långvarig exponering för mikrovågor inom alla områden inomhus, i enlighet med försiktighetsprincipen, som inte överstiger 0,6 volt per meter, och på medellång sikt för att reducera den till 0,2 volt per meter;

8.2.2. vidta lämpliga förfaranden för riskbedömning för alla nya typer av anordningar innan licenser;

8.2.3. införa en tydlig märkning som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, vars sändareffekt eller Specific Absorption Rate (SAR) i enheten och hälsorisker i samband med dess användning,

8.2.4. öka medvetenheten om eventuella hälsorisker av DECT-typ trådlösa telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som avger kontinuerlig puls vågor, om allt elektrisk utrustning lämnas permanent i viloläge, och rekommenderar användning av trådlösa, fasta telefoner i hemmet eller i annat fall Gör modeller som inte permanent släpper puls vågor;

8,3. om skydd för barn:

8.3.1. utvecklas inom olika departement (utbildning, miljö och hälsa) riktade informationskampanjer riktade till lärare, föräldrar och barn att göra dem uppmärksamma de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiler och andra enheter som avger mikrovågor;

8.3.2. för barn i allmänhet, och särskilt i skolor och klassrum, ge företräde åt trådbunden Internet-anslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner skolbarn i skolans lokaler;

8,4. om planering av elledningar och relä antenn basstationer:

8.4.1. införa stadsplanering åtgärder för att hålla hög kraftledningar och andra elektriska installationer på säkert avstånd från bostäder;

8.4.2. tillämpa strikta säkerhetsnormer för ljud elektriska system i nya bostäder;

8.4.3. minska tröskelvärden för relä antenner i enlighet med ALARA-principen och installera system för övergripande och kontinuerlig övervakning av alla antenner;

8.4.4. fastställa på vilka platser av nya GSM, UMTS antenner, WiFi eller WIMAX inte enbart beroende på aktörernas intressen, men i samråd med lokala och regionala regeringstjänstemän, närboende och sammanslutningar av engagerade medborgare,

8,5. om riskbedömning och säkerhetsåtgärder:

8.5.1. göra riskbedömningen mer inriktning på prevention;

8.5.2. förbättra riskbedömning standard och kvalitet genom att skapa en standard riskskala, göra en uppgift på risknivån obligatoriska, driftsättning flera risk hypoteser och med tanke på kompatibilitet med verkliga förhållanden;

8.5.3. fästa avseende vid och skydda ”tidig varning” forskare;

8.5.4. formulera ett mänskliga rättigheter orienterad definition av försiktighetsprincipen och ALARA principer;

8.5.5. öka den offentliga finansieringen av oberoende forskning, bland annat genom bidrag från näringslivet och beskattning av produkter som omfattas av den offentliga forskningen studier för att utvärdera hälsorisker;

8.5.6. skapa oberoende kommissioner för fördelning av offentliga medel;

8.5.7. göra insyn i lobbygrupperna obligatorisk;

8.5.8. främja pluralistiska och motsägelsefulla debatter mellan alla intressenter, inklusive det civila samhället (Århuskonventionen).

1 Text antas av den ständiga kommittén, på uppdrag av församlingen, den 27 maj 2011 (se dok 12.608, betänkandet från utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor, föredragande:. Mr Huss).

Debattinlägg för lokalpressen som bemött WHO:s varning om hälsorisk av mobilstrålning med kompakt tystnad

 

http://www.barometern.se/reagera/debatt/stralningen-fran-mobiltelefonen-ger-forhojd-risk%282833811%29.gm

WHO har fastslagit att strålningen från mobiltelefonen ger en förhöjd risk för hjärntumör

Denna viktiga nyhet som berör alla även på lokal nivå bemöts med total tystnad i de flesta lokaltidningarna. Med samma tystnad bemöts även rivningen av kopparnätet för fast telefoni vilket även det är av stort intresse för allmänheten på lokal nivå, eftersom det berör både hälsorisken med trådlöst och en säker elektronisk kommunikation.

Samma kompakta tystnad i lokalpressen bemöttes avslöjandet av professor Anders Ahlbom som entledigats av WHO p.g.a intressekonflikt, då Ahlbom sitter som ledamot i sin bror, Gunnar Ahlboms företag som lobbar för mobilindustrins intressen inom EU. Professor Anders Ahlbom har i Sverige huvudansvaret att bevakar hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefonin och sitter som ordförande i det svenska vetenskapliga rådet FAS (Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap). Han har under drygt 7 års tid givit sig själv hela anslaget till sina egna projektstudier och genom det stoppat övrig viktig och relevant forskning kring artificiell mobilstrålningen från både sändare och mobiltelefoner. Det är våra statliga skattemedel som Anders Ahlbom tillskansat sig, för att åt mobilindustrin ta fram en tillrättalagd forskning som förnekar hälsoriskerna.

Anders Ahlbom har tvärsäkert förnekat att denna strålning är farlig trots att han mycket väl känner till att flertalet studier utomlands visat på hälsorisker, vilket nu WHO har fastslagit efter att de slängt ut Anders Ahlbom som mobiltelefonindustrins lobbyist.

Övriga EU-länder diskuterar mobilstrålningen som en allvarlig folkhälsorisk både från sändare och från mobiler, men i Sverige är det för det mesta tyst. På grund av hälsorisken vill man förbjuda trådlöst i skolorna i EU-länderna, medan man i Sverige bygger ut trådlöst i skolorna i rasande takt och har bråttom att riva det miljö- och hälsovänliga fasta telenätet.

Enligt skollagen skall alla barn vistas i skolan. Med hjälp av lagen påtvingar nu ansvariga politiker våra barn allvarliga hälsorisker i skolmiljön. Och genom att regeringen tillåter rivning av det fasta telenätet tvingar man befolkningen att nyttja det hälsofarliga trådlösa mobilnätet. Men i massmedia är tystnaden kompakt. Varför?

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) påstår att det inte finns vetenskapliga belägg att barn är mer känsliga än vuxna för denna pulsmodulerade strålning. I Folkhälsorapporterna står det att det inte finns någon forskning på barn, alltså uttalandet från SSM bygger på förvrängd fakta. Avsaknad av forskning är inget bevis för att barn inte är känsligare än vuxna. Däremot är det vetenskapligt bekräftat att barn är känsligare än vuxna för all miljöpåverkan.

Med undantag, journalisten Mona Nilsson, tycks övriga journalistkåren blunda inför all fakta som finns. Det ansvariga politiker, tjänstemän och mobilindustri gör mot våra barn nu i Sverige och hela folkhälsan är att medvetet skada oss till liv och hälsa vilket borde ställas under 3 kapitlet 7 § i Brottsbalken.

Genom massmedias tystnad kan mobilindustrin fortsätta en hänsynslös exploatering av hela befolkningen och våra barn kommer att få betala det högsta priset. För oss som införskaffat tillgänglig faktakunskap är det ofattbart.

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare länsstyrelsen Kalmar miljöenhet