Brevsvar till Strålsäkerhetsmyndigheten

Svar till Torsten Augustsson SSM

Hej Torsten!
Tack för ditt svar. När det gäller elektromagnetisk strålning som är artificiell, typ pulsmodulerad strålning är den inte en naturlig elektromagnetisk strålning och det var det jag avsåg. Det är lika stor skillnad mellan naturlig elektromagnetisk strålning och artificiell strålning som det är mellan vatten och DDT, alltså vad jag avsåg var att pulsmodulerad strålning är en hälso- och miljörisk och skall vara noll i vår livsmiljö som gränsvärdet också är för DDT, inte som nu flera miljarder gånger högre än bakgrundsstrålningen.

När det gäller barn skriver du Torsten följande: ” Det finns i dagsläget inget vetenskapligt stöd för att barn generellt skulle vara känsligare – – -”. Det är ju klart att det inte finns något vetenskapligt stöd när det inte finns någon vetenskaplig forskning på barn när det gäller pulsmodulerad elektromagnetisk strålning. Frånvaro av forskning är ju inte liktydigt med att det är vetenskapligt bevisat att det är riskfritt, men denna typ av förvrängning av fakta genomsyrar hela SSM:s verksamhet så och Socialstyrelsen.

Däremot är det vetenskapligt bekräftat att barn är mycket känsligare än vuxna för miljögifter och miljöpåverkan eftersom de har en annorlunda biokemi, samt olika organ växer och utvecklas samt att de växer fort med risk för DNA-skador vid miljöpåverkan. DNA-förändringar har ju Igor Belyaev kunde konstatera i sin forskning när det gäller framför allt 3G mobilstrålningen.

Om 1 § och 3 § i Miljöbalken: Därmed borde trådlösa nätverk förbjudas i skolan av försiktighetsskäl, men ni ansvariga myndigheter har sopat Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken under mattan och den har tolkats om så att den passar bättre ihop med 1 § 2 kapitlet i miljöbalken där det står att det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan. Denna paragraf fick dock kritik eftersom det fanns risk för jäviga forskningsresultat, men det passar ju mobilindustrin perfekt. Idag styr mobilindustrin forskningsresultaten och tillrättalägger den så att resultaten inte stör deras verksamhet. Sunda förnuftet säger ju, vilken företagare skulle vetenskapligt bevisa att deras verksamhet är miljöfarlig? Industrin har väl aldrig någonsin brytt sig om hälsa och miljö och det gäller så ock mobilindustrin.

SSM har om och om igen sagt att vi haft denna strålning i 100 år, men nu har det uppenbarligen krympt till 50 år. Allt det jag mäter idag med min mikrovågsmätare fanns inte före 1990 det är enkelt att bevisa. Vidare har det aldrig någonsin förekommit en så extremt storskalig belastning av pulsmodulerad strålning i vår livsmiljö med sändare på låg höjd tätt tätt omkring oss. Våglängden man valt för denna verksamhet tränger in i kroppen och dess snabba pulsar triggar igång bland annat nervsystemet som hjärnan hela tiden, dygnet runt måste kompensera för, vilket syns tydligt då den psykiska ohälsan ökat dramatiskt sedan vi började bygga ut mobiltelefonin. Hjärnstress ger psykisk ohälsa det är vetenskapligt konstaterat.

Även NMT visade på ökning av negativa hälsoeffekter men 3G har orsakat den mest dramatiska ökningen. Men det handlar inte enbart om mental stress, kroppen stressas också vilket betyder att hela organismen påverkas negativt eftersom det pågår dygnet runt dag ut och dag in (cancer, stroke hjärtinfarkt, elöverkänslighet, diabetes och sköldkörtelproblem). I princip kommer ohälsan att öka inom flertalet sjukdomar och många kommer att dö i förtid, speciellt våra barn kommer att få betala ett högt pris.

Det är regeringen som har det yttersta ansvaret men tjänstemän inom respektive ansvarig myndighet hade kunnat ställa krav på Försiktighetsprincipen och framför allt skyddat våra barn. Det upprör mig oerhört att man inte förbjuder trådlöst i skolorna eftersom barn enligt skollagen måste vistas där. Det upprör mig att vuxna sviker våra barn så å det grövsta av ren egoism och girighet, att tjänstemän betalade av våra skattemedel, ljuger oss rakt i ansiktet för att skydda industrin. Det är exakt det som skett under alla dessa år.

Jag har hela FAS forskning, ansökningar och anslag sedan 1994 och kan se hur man stoppat viktig forskning under alla dessa år. Sedan drygt 7 år tog Anders Ahlbom över och gav sig själv hela anslaget från FAS. Varken SSM eller SoS reagerade eller var kritisk.
Framliden professor Sture Lidén var den första lobbyisten för telekomindustrin och Ericsson i början på 1990-talet, sedan tog Lena Hillert över och något år senare Anders Ahlbom och Maria Feychting. Jag har varit med så länge i denna fråga och sett alla turer, hört alla lögner och jag anser att alla de som varit aktiva i att förringa riskerna och ljuga, undanhålla fakta skall ställas inför rätta enligt brottsbalken 3 kapitlet 7 §.

Idag har WHO varnat för att strålningen från mobilen är en cancerrisk samt kan ge minnesstörningar och andra mentala störningar och forskare har kritiserat ansvariga myndigheterna inom Sverige för att de tonat ner riskerna med strålningen, vilket är på bekostnad av folkhälsan. Tänker SSM nu varna kraftfullt för att skydda folkhälsan och barnen? SSM ansvarar ju för säker strålmiljö i vår livsmiljö.
Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare länsstyrelsen i Kalmar

From: Torsten.Augustsson@ssm.se
To: solveigsilverin@hotmail.com
Date: Tue, 31 May 2011 15:22:09 +0200
Subject: SV: SSM2011-1871 Fråga varför EU kräver teknikneutralitet, avseende 4 G sändningsteknik

Hej Solveig,

Mitt svar ” Eftersom detta inte primärt handlar om strålsäkerhet är detta inte en fråga för SSM.” avsåg enbart din förfrågan ”Jag önskar få svar på varför regeringarna inte skall lägga sig i 4G:s sändningsteknik?” och ”Jag önskar även få uppgifter om vilka personer som var med och tog detta beslut.” Detta var de frågor du tydligt ställde och dessa är knappast en fråga för SSM. Din nya förfrågan kan åtminstone delvis vara en fråga för SSM. Jag ska kortfattat försöka att besvara dessa frågeställningar.

Det som framgår av länken du skickat (http://svt.se/2.108068/1.2403984/snart_fyrdubbel_tackning_med_3g_och_4g) är att man tänker använda band som tidigare använts för GSM 900 och analog-TV (som ju blivit ledigt i och med övergång till digital-TV). När det gäller de band som tidigare använts för analog-TV är det ju så att dessa fält har funnits i vår miljö sedan i mitten av 1950-talet. Dessa frekvensband har alltså använts tidigare och delvis under lång tid. Det finns referensvärden som också gäller de frekvensband som man tänker använda i denna uppdatering och operatörerna måste också i framtiden förhålla sig till gällande referensvärden.

Du skriver ” Elektromagnetisk strålning är också energi som kan påverka sin omgivning energimässigt, därför kan referensvärdet för denna strålning endast vara noll, då vi saknar genetiskt skydd mot pulsmodulera elektromagnetisk strålning”.

Den första delen av det du skriver ovan är helt korrekt, elektromagnetisk strålning är just energi och kan påverka omgivningen energimässigt, detta ska vi vara tacksamma för, det är en viktig pusselbit för att biologiska varelser ska kunna överleva. Följaktligen hoppas jag att fortsättningen om nollgräns för elektromagnetisk strålning bygger på ett missförstånd och att du inte på allvar menar detta.

Vad elektromagnetiska fält/strålning är har jag försökt förklara för dig i en tidigare korrespondens. Om du inte tycker att min förklaring då var tillräcklig för dig finns det mängder med litteratur på bibliotek runt omkring i landet där du kan hitta teorier och modeller för elektromagnetiska fält.

Många av de problem(”ADHD, oro ångest, sömnproblem”) du tar upp som exempel är inget nytt.  De diagnoser (exempelvis ADHD) som är relativt nya är inte nya nödvändigtvis för att fenomenet i sig är nytt utan för att läkarvetenskapen blivit bättre på att ställa diagnosen. Sedan kan det naturligtvis finnas massor av orsaker till att olika problem blir större eller mindre över tid, att reda ut dessa orsakssamband är dock ingen fråga för SSM, det finns i dagsläget inget vetenskapligt stöd för att dessa problem är kopplade till radiofrekventa fält.

När det gäller de uttalande om barns känslighet som du påstår att SSM gjort kan jag bara anta att du tolkat det som sagts felaktigt, kanske har det också uttryckts otydligt, det är svårt att ge ett nyanserat svar i en debatt eller kort intervju. Som jag ser det gäller följande. Det finns i dagsläget inget vetenskapligt stöd för att barn generellt skulle vara känsligare när det gäller just radiofrekventa fält. Det är helt klart inte samma sak som att säga att barn inte är känsligare, det finns här liksom inom många andra områden en osäkerhet hur det faktiskt förhåller sig. Vad som däremot sagts från SSM vid flera tillfällen är att försiktighetsrekommendationen om handsfree och att hålla ut mobilen från kroppen under samtal är extra viktig för barn exempelvis därför att de som är barn idag kommer att använda mobilen under större delen av sitt liv. Om barnet inte använder handsfree måste den svaga misstanke om hälsorisk som råder när det gäller att mobiltelefonen hålls mot örat under samtal vägas mot den extra trygghet som erhålls genom att barnet och föräldrarna kan nå varandra i olika situationer.

Givetvis är det viktigt att det finns ett relevant underlag för eventuell hälsopåverkan innan ny teknik införs. Detta torde vara väl uppfyllt när det gäller radiofrekventa fält, här finns massor med relevant forskning (dessutom har vi haft liknande fält på likartad nivå i mer än 50 år, se ovan). När det sedan finns ett relevant underlag kan försiktighetsprincipen tillämpas i de fall där det åtminstone finns en vetenskapligt grundad misstanke om hälsorisker. Det är viktigt att det åtminstone finns en misstanke om hälsorisk innan beslut eller rekommendationer om restriktioner införs, annars är risken uppenbar att vi kommer att hamna i en totalt teknikbefriad värld helt utan utveckling. Det vill säga att om vi bestämmer att vi först måste bevisa att en teknik är ofarlig innan den får användas får det definitivt konsekvensen att i stort sett allt måste förbjudas.

Vi försöker alltid vara helt sanningsenliga och informera om olika möjliga risker och också där det finns misstanke om risker även om misstankarna är svaga, vi måste dock vara mycket noga med att hela tiden ha en vetenskapligt baserad grund när vi fattar beslut eller uttalar oss om risker, det räcker inte med att enskilda forskare eller intresseorganisationer anser att det föreligger risker. I de fall där det finns en vetenskapligt grundad misstanke om hälsorisker tillämpar vi försiktighetsprincipen. Det gäller exempelvis i det fallet då man håller en mobiltelefon mot örat under samtal, här finns det en svag misstanke om negativa hälsoeffekter och här rekommenderar vi att man ska använda handsfree och hålla ut mobilen från kroppen under samtal. Eftersom signalstyrkan snabbt avtar med avståndet till effektkällan är detta ett bra sätt att undvika onödig exponering.

Vill du läsa mera om mobiltelefoni, finns det information på vår hemsida under länken http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Magnetfalt–tradlos-teknik/Mobiltelefoni/ .

Jag har så gott jag kunnat försökt att reda ut de frågeställningar du haft. Om något fortfarande är oklart är du givetvis välkommen att återkomma.

Vänliga hälsningar Torsten Augustsson

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s