Bevisbörderegeln och Försiktighetsregeln i Miljöbalken

Miljöbalksutbildningen och historien bakom Miljöbalken

Tyvärr så står det inskrivet i miljöbalken att det är industrin som vetenskapligt skall bevisa att deras verksamhet är ofarlig. Därmed lägger rättssystemet hela ansvaret på industrin som aldrig någonsin kommer att vetenskapligt bevisa att deras verksamhet är farlig och väljer de forskare som ser till att tillrättalägga forskningen,  vilket forskarna gör för annars får de inga nya anslag och får svårt att överleva som forskare. Välplanerat måste jag säga.

Och Försiktighetsregeln har myndigheterna tillsammans med industrin ändrat, så att det krävs vetenskapliga bevis för att den skall gälla. Eftersom det är industrin som skall följa bevisbördereglen och därmed kan bestämma forskningsresultaten genom att tillrättalägga forskningen så behöver man heller aldrig följa den tillrättalagda försiktighetsregeln, eftersom det aldrig kommer att redovisas några vetenskapliga bevis från industrins sida att deras verksamhet är skadlig för biologiskt liv. Så är det!

En centerpartist råkade säga vad industrin och politiker och tjänstemän säger i det fördolda: ”Lite svinn får man räkna med” i syfte  – – – tja om mobilstrålningen tar död på en del så skit detsamma. Och det är säkert sant eftersom man redan 1968 känner till vetenskapligt att denna typ av mikrovågsstrålning är skadligt för biologiskt liv och trots denna vetenskapliga kunskap  sätter igång en storskalig exploatering av hela jordens befolkning.

Jag kan inte se annat än syftet är att döda/reducera befolkningen eftersom man också envisas med att strålningen skall vara lika hög som vid militär användning, vilket är ytterst märkligt. Alltså det är av militärt intresse att strålningen för civil användning är hög och är spridd i vår närmiljö där vi lever, jobbar och bor?

Till råka på allt är man särskilt noga med att bestråla våra barn med mobilsändare nära skolorna eller på skoltaken samt att sätta in trådlöst i skolorna. Man riktar ju extra hög strålning i våra barns livsmiljö, fast man vet att barn är mycket känsligare än vuxna.

För mig är detta så stora frågetecken att jag dragit slutsatsen att våra ansvariga politiker och tjänstemän har en så låg intelligensnivå att det är märkligt att åtminstone tjänstemännen klarat av en utbildning högre än småskolan.

Jag betvivlar dock att de har så svag intelligensnivå, alltså återstår att de medvetet vill skada oss. Varför?  Utsätts dessa tjänstemän för starka hotfulla påtryckningar från mobilindustrin, näringslivet, militären eller  andra makteliters intressen.

Varför jag har dessa funderingar är,  för att det finns ögonvittne som sett att tjänstemän som följt Miljöbalkens försiktighetsregel fått besök av tre män i mörka kostymer och uppenbarligen blivit så skrämd, samt skrämd till tystnad om vad som hade sagt, att statstjänstemannen inte vågat annat än lyda dessa tre män.

Och mobilindustrins lobbyist Maria Feychting har nu producerat ytterligare en tillrättalagd ”vetenskaplig” studie som säger att barn inte är känsligare än vuxna  för denna pulsmodulerade extremt höga strålningen. Är det alls någon som tror på detta?

Om jag hade egna barn hade jag slagit näven i bordet och tagit bort barnen från skolan. Om alla föräldrarna gjorde det i protest då hade man tvingat fram en lågstrålande miljö i barnens livsmiljö, men få tycks våga och de tycks snabbt bli tystade. Vad händer, varför tystnar protesterna?  Blir folk hotade, skrämda för vad då och av vem då?

Med anledning av massakern i Norge kan Chris Hedges bok – Amerikanska Fascister – ge en inblick i att makteliten idag är impregnerade av denna ondskans sinnessjuka

Men det är värre än så, de har idag genom sin ekonomiska makt möjligheter att få kontroll över människorna med hjälpmedel av olika typer av” mind control” vilket en arbetsgrupp inom EU sammanställde år 2006 och redovisat. Det är fullt möjligt att med elektromagnetisk strålning påverka människor mentalt både via sändare och trådlösa produkter. Genom att märka produkterna med chip vet man var folk befinner sig när de har med sig dessa produkter som mobiltelefoner, läsplattor etc.  Både polisen och militären har stort intresse av att fullfölja de Amerikanska Fascisternas maktintresse, att få kontroll och makt över världens befolkning

Vi biologiska varelser har ett elektrisk system som arbetar på mycket svaga effekter och att då påstå att vi inte skulle påverkas av denna extremt starka mikrovågsstrålning  faller på sin orimlighet. Redan 1968 visste man att mikrovågor är skadligt. Jag misstänker att det är ett av skälen till att man byggt ut mobiltelefonin med sändare överallt i vår livsmiljö. Dels att minska befolkningen och dels att få kontroll över människorna.  Och man blir ju misstänksam till skälet att domstolarna vill förhöra Anders Breivik bakom stängde dörrar. Jag misstänker att man vill dölja att  det är Amerikanska Fascister som ligger bakom Anders handling? Hur har han annars haft råd med att i 10 års tid ägna sig åt detta projekt. Vem har finansierat honom? Var har han fått pengarna ifrån!

______________________

http://www.youtube.com/watch?v=AV_c1ElZl7Q&feature=relmfu

http://www.svd.se/kultur/litteratur/varning-for-trosfascister_1163307.svd

Amerikanska Faszister av Chris Hedges

Varning för trosfascister

22 april 2008 kl 10:22 Sakprosa Amerikanska fascister Chris Hedges Ordfront Övers: Hans O Sjöström 249 s.

Tro är per definition inte vetande, tro är med andra ord inget för de tvärsäkra. I boken Amerikanska fascister går Chris Hedges tillrätta med just människor som försöker blanda bort begreppen. Han kallar denna amerikanska rörelse för dominionism eller kristen höger, och de mest framträdande gestalterna inom rörelsen är en lång rad predikanter vars grepp om folks själar det vore farligt att underskatta. ”I deras retorik”, skriver Hedges, ”finns det bara ett sätt att vara kristen och bara ett sätt att vara amerikan.”

I en tid då den amerikanska tillverkningsindustrin sjunker ihop som en punkterad ballong och allt som egentligen återstår för de obemedlade är dåligt avlönade arbeten med ringa förmåner, när populärkulturen frodas och kabelkanalerna sprider tom förströelse, dyker de upp – dessa ulvar i fårakläder – och intar de förtvivlades sinnen, menar Hedges. Bakom de salvelsefulla predikanterna som varnar folk för omoral, aborter, gudlöshet, evolutionsläran, liberalism och homosexualitet förekommer viss teoribildning där det hävdas att ”kristna är Guds nya utvalda folk och har kallats att utföra vad Adam och Eva misslyckades med: skapa en gudlig, kristen stat”.

På ett övertygande sätt visar Hedges att kristendomen sådan den kablas ut genom de medier dominionisterna behärskar inte har mycket med den enligt hans åsikt verkliga kristendomen att göra. Det finns partier i den här boken där Hedges faktiskt låter exakt som de svavelosande predikanter han vänder sig emot, något som jag i förstone finner lite märkligt, men så småningom accepterar. Och det beror på att han pekar på hur verkningslösa liberalernas fromma förhoppningar om demokrati och dialog är mot dessa förment kristna vettvillingar. Ont ska kanske med ont fördrivas.

Chris Hedges utgjutelser om de amerikanska fascisterna – deras förmåga att nästla sig in i politiken och i desperata människors hjärtan – sätter kongenialt nog läsarens sinnen i brand. Fröet till all fascism är talet om utvaldhet. Den kristna högerns predikanter manar folk att lämna sitt tionde till den enda sanna kyrkan för att tillhöra de utvaldas skara när Kristus återkommer på den yttersta dagen. Med simpla bondfångeriknep berikar de sig på människor som varken har bildning eller medel. För den som inte betalar återstår förstås den apokalyptiska orgie i blod och söndertrasade lemmar som väntar när Kristus med sina hämndänglar återvänder för att förgöra de otrogna.

Mot slutet av boken hyllar Hedges en etikprofessor han hade en gång. Denne Adams befann sig i Tyskland i mitten av 30-talet och upptäckte en kristen kyrka som bitvis lierade sig med nazisterna. Han kunde senare upptäcka att det finns paralleller mellan sådana kristna medlöpare i Tyskland och högerkristna i USA, och han var rädd för att amerikanska fascister ”i händelse av långvarig social instabilitet, katastrof eller nationell kris /…/ i kristen förklädnad skulle sprida sig och förstöra det öppna samhället”.

Avslutningsvis sansar sig Chris Hedges något, det är klart att den kristna högern inte är nazister, men han pekar ändå på en lång rad oroande tecken på vart den dominionska, högerkristna, rörelsen vill vrida USA. Och det finns vissa likheter mellan nazismen och den kristna högerideologin, inte minst synen på de homosexuella. Några av grundtankarna hos rörelsen är riktigt anslående: abort ska kriminaliseras; homosexualitet förbjudas (homosexuella bör omprogrammeras till ”normalitet”); Bibeln ska tolkas bokstavligt; tvångsåtgärder mot icke troende bör införas; kreationismens syn på skapelsen (intelligent design) förordas; den sekulära humanisten är numera huvudfienden (förr var det kommunisterna); kvinnan ska stå vid spisen och föda barn.

Det är skrämmande att USA, som på alla plan tycks befinna sig i kris, skulle kunna bli just en sådan kristet fascistisk stat som Chris Hedges varnar för, om denna ”utveckling” inte hejdas.

Erik Löfvendahl

kultur@svd.se

Strålskyddsskärm till bildskärmen – viktigt att den är jordad

Strålskyddsskärmen jag satt på min bildskärm för att inte bli sjuk av den

Det är viktigt att strålskyddsskärmen till datorn är jordad annars skärmar den inte av tillräckligt. Men man kan undra varför man inte bygger in en ordenligt avskärmning av datorn som är jordad? Då hade man sluppit den höga strålningen från bildskärmen. Folk sitter ju hela dagarna framför sina datorer och av hälsoskäl borde de vara säkra för användarna. Av samma skäl ställdes det krav på säkra maskiner i industrin av arbetsmiljömässiga skäl, men i kontorsmiljön gäller inte samma krav på en bra arbetsmiljö och redskap. En arbetsmaskin som har hög strålning är lika hälsofarlig som en oskyddad arbetsmaskin inom industrin. Det är egentligen ingen skillnad på att bli dödad/skadad av en arbetsmaskin inom tillverkningsindustrin eller att man blir dödad av cancer eller får neurologiska skador som elöverkänslighet av arbetsmaskinen i kontorsmiljö på grund av den elektromagnetiska strålningen. Båda skall bedömas utifrån en arbetsmiljöfråga, men det gör det inte, vilket är ytterst märkligt. TCO och SIF var aktiva i denna fråga på 1990-talet, men nu tycks det har glömts bort?

Professor-m Al Salameh har skrivit boken: Vågor och Fält av Trådlös Kommunikation samt Elektricitet och dess Hälsoeffekter

Professor-m Al Salameh har skrivit en bok om hur vi påverkas hälso- och miljömässigt av radiofrekvent strålning, elektriska- och magnetiska fält.

Professor-m Al Salameh

Bok avslöjar hälsoeffekter vid:
• Användning av trådlösa kommunikationsenheter, såsom mobiltelefon, trådlös telefon, walkie-talkie, trådlös bärbar dator, PDA, …
• Nyttjande av olika elektroniska och elektriska apparater o
• bor i närheten av basen mobiltelefon stationer, radarstationer, radio-och TV-sändare sändningar, högspänningsledningar, krafttransformatorer, transformatorstationer, …

Denna bok belyser sambandet mellan att använda trådlöst och elektrisk utrustning och de olika sjukdomar och biverkningar, däribland cancer, infertilitet, effekter på immunsystemet, högt blodtryck, förutom de EHS syndrom: manifesteras som trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, …

Denna bok visar effekterna av strålningen från trådlösa och elektriska apparater och utrustningar i vår livsmiljö inklusive djur och växter

Denna bok  är skriven på ett sätt som kan gynna de specialiserade …
Vågor och fält av trådlös kommunikation och Elektricitet: Hälso- och miljöeffekter.

Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat ELF (inbegripet elektriska kraftnät) elektromagnetiska fält och cell strålning telefonen som möjligen cancerframkallande (orsakar cancer) för människor 2002 och 2011, respektive. Människor är idag utsatta för utsläpp från trådlös kommunikation och elektrisk .

Köpa boken? Klicka här:  3838355946

Mellan 1996 och 2006 inträffade 7191 dödsfall på grund av neoplasi och inom ett område av 500 meter från sändare

Notering

Mobilstrålningen ökar allt mer, var går smärtgränsen för folkhälsan

Dödligheten med neoplasi och mobiltelefon basstationer i Belo Horizonte kommunen, Minas Gerais staten, Brasilien.
Døde AC, Leao MM, Tejo FD, Gomes AC, døde DC, døde MC, Moreira CW, Condessa VA, Albinatti C, Caiaffa WT.
Källa

Minas Methodist University Center Izabela Hendrix, Belo Horizonte Stad, Minas Gerais staten, Brasilien, Kommunal regering Belo Horizonte, kommunal hälso-avdelningen, Belo Horizonte Stad, Minas Gerais staten, Brasilien, MRE Engenharia (elektromagnetisk strålning Mätning-Engineering), Belo Horizonte Stad , Minas Gerais staten, Brasilien.
Abstrakt

Föroreningar orsakade av elektromagnetiska fält (EMF) av radiofrekvenser (RF) som genereras av system för telekommunikation är en av de största miljöproblemen i det tjugonde århundradet. Syftet med denna forskning var att kontrollera om det finns en rumslig korrelation mellan basstation (BS) kluster och dödsfall av neoplasi i Belo Horizonte kommunen, Minas Gerais staten, Brasilien från 1996 till 2006 och att mäta människors exponering att EMF där det finns en stor koncentration av mobil antenner telefon sändare. Ett beskrivande rumslig analys av BSS och dödsfall av neoplasi identifierats i kommunen har utförts genom en ekologisk-epidemiologisk metod, med georeferencing. Databasen används i undersökningen bestod av tre databaser: 1. död genom neoplasi dokumenteras av Health Kommunal avdelning, 2. BSS dokumenteras i ANATEL (”Agencia Nacional de Telecomunicações”: ”Telekommunikation Högskoleverket ‘), och 3. folkräkningen och demografiska staden befolkningsuppgifter från officiella arkiv som IBGE (”Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística”: ”brasilianska institutet för geografi och statistik). Resultaten visar att ungefär 856 BSS var installerade och med december 2006. De flesta (39,60%) av BSS var belägna i ”Centro-Sul” (”Central-Södra”) region i kommunen. Mellan 1996 och 2006 inträffade 7191 dödsfall på grund av neoplasi och inom ett område av 500 meter från BS, var dödligheten 34,76 per 10.000 invånare. Utanför detta område skedde en minskning av antalet dödsfall med neoplasi. Den största samlade incidensen var 5,83 per 1000 i Central-södra regionen och den lägsta incidensen var 2,05 per 1000 i Barreiro regionen. Under miljöövervakning, var den största samlade elektriska fältet mäts 12.4V / m och den minsta var 0.4V / m. Den största tätheten mätte 40.78μW/cm (2), och den minsta var 0.04μW/cm (2).

Var vänlig kopiera länken och klistra in den i adressfältet. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dode+AC%22%5BAuthor%5D Läs mer

Redan 1968 kände man till genom forskning att radiofrekventa vågor är biologiskt skadliga

Alexander Presman From Vilhelm Schjelderup: ”Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakters vitenskap” 1987, ny utgave, Kolofon Forlag, Oslo 2006, 27-38. Från Vilhelm Schjelderup: ”Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom till supermakters Vitenskap” 1987, ny utgave, Kolofon Forlag, Oslo 2006, 27-38.In biophysics Russian medicine has been in intimate contact with modern physics. https://bokelskere.no/bok/elektromagnetismen-og-livet-en-konfrontasjon-mellom-to-supermakter/19467/

(En Google-översättning)

I biofysik ryska läkemedel har i nära kontakt med modern fysik.  Medan västerländska medicinen ännu är förankrad i en mekanistisk sätt att tänka, har ryska biophysicists varit mer öppen för den teoretiska utvecklingen inom modern fysik.

Grundfilosofin är materialistisk, men det är en mer öppen och sofistikerad materialism. Och sovjetiska forskare säger att dagen kommer att försvara sina intresse för subtila biofysiska fenomen och parapsykologi, med hänvisning till citat så här: ”Det är naturligtvis rent nonsens att säga att materialismen har någonsin hävdat medvetandet vara mindre verkligt, och att det gäller nödvändigtvis en” mekanistisk ”och inte en elektromagnetisk, eller ens någon annan betydligt mer komplex, förståelse av levande material.

Med denna bakgrund är det lätt att förstå varför forskning om biologiska effekter av elektromagnetiska fält har haft hög prioritet i sovjetiska vetenskapen. Medan västerländsk medicin i hög grad försummat detta forskningsområde, i tron att livet i grunden var ett biokemiska fenomen, och att inga organ eller fysiologiska system i kroppen som är känsliga för elektromagnetisk strålning, ryska vetenskapsmän betraktade livet som i första hand ett elektromagnetiskt fenomen.

Och ur detta perspektiv var det ganska rimligt att tro att levande processer kan reagera på elektromagnetiska krafter. Av denna anledning grundinställning till denna forskning har varit ganska annorlunda än i västvärlden: ”sovjetiska forskare har hela tiden trott att strålning som inte finns i naturen, kommer att ha någon form av påverkan på levande varelser, medan vi har haft motsatt attityd ”, skriver en amerikansk forskare som har engagerat sig i denna fråga.

Ett huvudsakliga arbete i den vetenskapliga litteraturen om de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält är en bok av den ryske biofysiker Alexander Presman på ”Elektromagnetiska fält och livet” som publicerades på ryska 1968 och i engelsk översättning 1970.  (2) Det är en epokgörande arbete som kan variera som en av de stora bidrag till 2000-talets vetenskap.

Presman hade gjort omfattande forskning på detta område och han visste bättre än någon annan. Förutom en nästan fullständig kunskap om den relevanta vetenskapliga litteraturen (bibliografin av boken omfattar 45 sidor) att han hade den vetenskapliga kvaliteter som krävs för att bedöma detta forskningsområde både ur ett fysiskt, en biologisk och en cybernetic synvinkel.

Detta gör, som akademiker VVParin skriver i förordet, att hans representation och slutsatser har en exceptionell grad av objektivitet och opartiskhet. Elektromagnetisk strålning består i ett kontinuerligt spektrum från de mest kort vinkade och energisk gammastrålar, via röntgen, ultraviolett strålning, synligt ljus, infraröd strålning, mikrovågor och radiovågor till extremt låga vågor elektromagnetiska som förvandlas till statiska elektriska och magnetiska fält i andra änden av spektrumet.

Det har varit känt länge att det mycket energirika, joniserande gamma-och röntgenstrålar kan ge biologiska effekter och orsaka biologiska skador även i låga doser.  Genom Gurvitch forskning och modern fotobiologi ryska biophysicists hade blivit medvetna om att ultraviolett ljus, synligt ljus och infrarött ljus kan användas som kommunikation mellan levande celler och att sådan strålning kan ge biologiska effekter även i extremt svaga doser.

I sin bok Presman tar upp frågan om eventuella biologiska effekterna av den långa vågen delar av det elektromagnetiska spektrumet från mikrovågor och radiovågor till extremt lågfrekventa svängningar från 0 till 100 Hertz där våglängder är astronomiska avstånd. Research in this field was partly pioneering work. Forskningen inom detta område var delvis pionjärarbete.

Därmed gör han ett viktigt pionjärarbete och lyckas att etablera detta som ett omfattande vetenskapligt forskningsområde med en stor och tidigare oväntade teoretiska och praktiska betydelse.  Redan i slutet av 1900-talets forskning  hade givit resultat som visar att elektromagnetiska fält och strålning kan ge biologiska effekter som inte kan förklaras på grund av deras termiska effekten.

Ett stort antal vetenskapliga studier senare hade bekräftat förekomsten av sådana icke-termisk biologiska effekter, både i bakterier och andra primitiva mikroorganismer, i växter, djur och människor.

Särskilt under de senaste tio åren innan Presman skrev sin bok, hade sovjetiska forskningen upptäckt en serie klart dokumenterat biologiska effekter av elektromagnetisk strålning, som bevisar att sådan strålning av även mycket låg intensitet kan ge betydande biologiska effekter.

Denna forskning hade dock gett många till synes motsägelsefulla och paradoxala resultat.  Det var speciellt anmärkningsvärt att det i många fall fanns det ingen proportionellt samband mellan intensiteten av elektromagnetisk strålning och den effekt det hade på den levande organismen.

Egentligen var det ibland funnit att effekten ökar när intensiteten minskade.

I sådana fall har man upptäckt att den levande organismen reagerar optimalt vid en låg intensitet och att reaktionen försvinner om du ökar intensiteten av strålningen över en viss gräns. Detta fenomen senare i västra forskningen fick namnet av ”fönstret effekten”, eftersom den biologiska reaktionen bara uppstår när intensiteten av strålningen är inom en viss ”fönster”.

Även Presman tydligt understryker detta fenomen, västerländska forskare tycks inte ha varit medveten om detta fram till 1980. Mot bakgrund av det faktum att Presman bok publicerades i en amerikansk utgåva 1970, och att det var den mest omfattande och bäst dokumenterade vetenskapligt arbete publiceras i fältet, visar detta en allvarlig brist i vetenskaplig kommunikation på detta område.

Detta misslyckande i kommunikationen är dock i detta fall ett misslyckande öst-väst. Presman var väl orienterad om västerländsk forskning och visar goda kunskaper om utvecklingen i den amerikanska forskningen på detta område.

Utöver den intensitet, kommer reaktionen hos levande organismer är också beroende av andra fysiska parametrar i elektromagnetisk strålning.

Dessa inkluderar frekvens, konsekvens, polarisation, och modulering, där en elektromagnetisk signal kan anpassas på ett annat.  Kumulativa effekter över tid och rum, där en upprepning över tid eller exponering för olika delar av kroppen ger en extra effekt, har också registrerats.

På grundval av alla dessa olika empiriska data Presman kommit fram till att de biologiska effekterna av elektromagnetisk strålning inte kan förklaras enbart som energisk effekter.

När extremt svaga elektromagnetiska exponeringar kan ha sådana djupa biologiska effekter, hade detta att innebära att de agerat som biologisk information och på något sätt stört med organiska system av information.

Därför måste vi studera den icke-termiska effekter av elektromagnetisk strålning och elektromagnetiska fält på grundval av modern informationsteknik teori.  Och från detta vetenskapliga vinkel Presman funnit att de till synes motstridiga resultat började vettigt, och att empiriska data består en rationell helhet.

Hantering av information, vet vi att effekten av en signal inte beror på intensiteten i signalen, men på den information den sänder.

Om intensiteten i signalen blir för stark kan den information som innehåll verkar drunkna. Det mottagande systemet kommer att bli överväldigad och kommer att skydda sig av några defensiv reaktion.  Vi vet alla detta fenomen från våra sinnen. Om ljuset blir för starkt, kommer vi att blunda ofrivilligt att skydda våra ögon.

Presman förklarade hur lika defensiva reaktioner kan komma i spel om elektromagnetiska störningar störa elektromagnetiska informationssystem i den levande kroppen. Vi kommer därför att få den starkaste fysiologiska reaktioner av relativt svaga stimuli som verkar på samma nivå av intensitet som information system i kroppen fungerar.

De kan då agera utan inblandning från defensiva system som organismen har utvecklats för att skydda sig från störande elektromagnetiska fält.  Fönstret verkan, om de fysiologiska reaktioner inträffar inom ett definierat, optimal olika intensitet, är därför ett avgörande argument att de icke-termiska effekter av elektromagnetiska fält på grund av deras informationsvärde, och inte bara en energi effekt. Utifrån detta kan vi också förklara den sammanlagda effekten av elektromagnetisk strålning, där stimuli som är för svaga för att orsaka en reaktion, kan lägga över tid eller utrymme för att ge en mätbar fysiologisk effekt.

Informationsinnehållet av elektromagnetisk strålning bestäms av dess frekvens, frekvensområde, koherens, puls form, polarisation och modulering. Det faktum att alla dessa fysiska egenskaper hos den strålning som hade funnit experimentellt vara av betydelse för dess biologiska effekter, är också ett argument för en förklaring på grundval av information teori.  När levande varelser visar sig vara extremt känsliga för vissa typer av elektromagnetiska fält, tror Presman att detta beror på att de verkar direkt på biologiska informationssystem och därmed ha biologisk information.

Under dess utveckling på jorden liv har kontinuerligt utsatts för olika former av elektromagnetiska fält och strålning, inklusive hela spektrat från det korta vinkade gammastrålar till den långsamma variationer i elektriska och magnetiska fält på jorden. Livet har vuxit fram och utvecklats i nära samexistens med denna naturliga, elektromagnetiska miljö.

Vi vet att den naturliga gammastrålning och även den elektromagnetiska strålningen i den delen av spektrat där vi hittar ultraviolett strålning, synligt ljus och infraröd strålning har varit av avgörande betydelse för utvecklingen av livet på denna planet.  Presman förutsättas att även långa viftade delen av spektrumet, från mikrovågor och radiovågor upp till den långsamma variationer i magnetfält på jorden, har spelat en viktig roll i utvecklingen av livet.

Han trodde att livet har utnyttjat dessa naturliga elektromagnetiska fält i utvecklingen av ekologisk informationssystem för integration och samordning av fysiologiska processer.  Den långa vinkade, långsam frekvens del av det elektromagnetiska spektrumet har fått särskild betydelse för det vi kallar högre funktioner i livet, både på fysiologiska och mentala nivån.

Av denna anledning miljöfaktorer i denna del av det elektromagnetiska spektrumet, han trodde, skulle vara av större betydelse för människan och andra högt utvecklade organismer än i mer primitiva former av liv.

De biologiska effekterna av sådana typer av elektromagnetiska fält kommer enligt Presman, påverkar tre olika nivåer av biologisk organisation:

1. 1.       Effects on the physiological regulation of vital functions. Effekter på den fysiologiska regleringen av vitala funktioner.

2. 2.       Effects on the transmission of biological information within the organism and its internal regulation and co-ordination. Effekter på överföring av biologisk information i organismen och dess interna reglering och samordning.

3. 3.       Effects on the interaction between living beings and in the social interplay between them. Effekter på samspelet mellan levande varelser och i det sociala samspelet mellan dem.

I sin bok Presman diskuterar den eventuella betydelsen av elektromagnetiska information på alla dessa nivåer, och analyserar det empiriska data från dessa vinklar.

Flera typer av elektromagnetisk exponering påverkar organismen som helhet, inte ger tydliga uppgifter om vi bara studera effekterna på isolerade organ eller beredningar cell. Presman därför hävdar att vi måste ta vår utgångspunkt i studien om hur hela, intakta organismer reagerar på elektromagnetisk exponering.

Då, som nästa steg kan vi studera effekten på olika organ och på cellnivå.  Vid denna avgörande tidpunkt Presman följer en annan metod än vad som är den vanliga normen i mer analytiska synsätt som är vanligt i västvärlden. . Han försvarar sin inställning genom att jämföra det med vad som har blivit accepterade normen i studiet av komplexa instrument, motor system och elektronik.

Om vi studerar en elektronisk krets, vet vi att detta kommer att ha en karakteristisk resonans som gör den extremt känslig för elektromagnetiska svängningar i en viss frekvens.

.Den elektriska vibrationer som induceras i kretsen, säkerligen kommer att bero på mikro-processer, liksom förflyttning av elektroner i ledare och dielektriska polarisering av molekyler i isolatorn av kondensatorer.

Men resonansen effekten inte kan förklaras på basis av dessa mikro-processer, eller från olika delar av systemet.  Det beror på banan som helhet.  I fråga om särskilda icke-termiska effekter av elektromagnetiska vibrationer, kan det vara en fråga av liknande resonans effekter.  I så fall kommer vi att studera effekt på hela systemet, precis som vi gör i elektronik.  Och i många fall kommer att omfatta hela organismen, och även i vissa fall grupper av sammankopplade individer.

I de flesta fall elektromagnetisk exponering kommer inte att ge tydlig resonans effekter på levande varelser.  Det kommer då att fungera som vad vi kan kalla ”elektromagnetiskt brus”.  Som sådan kan fungera som en belastning om elektromagnetisk informationssystem i kroppen och orsaka ospecifik stress och nedskrivningar av organiska självreglering.

Vi kan förvänta sig att de biologiska effekterna av sådana elektromagnetiska störningar kommer att likna andra ospecifika stressreaktioner.  Sovjetiska forskare i 1950.s och 1960.s hade funnit tecken på sådana fysiologiska stressreaktioner och ökad sjuklighet, både hos djur och människor, som hade utsatts för mikrovågor och starka elektromagnetiska fält från radar och andra elektriska och elektromagnetiska installationer.

På så sätt Presman kunde förklara både ospecifika fysiologiska stressreaktioner på grund av elektromagnetisk exponering, och det faktum att levande varelser kan reagera tydligt att mycket specifika elektromagnetiska signaler, på grundval av modern informationsteknik teori.  Med klarsynthet förklarar han på grund av hans teori varför detta forskningsområde har framträtt så förvirrande och gett till synes motsägelsefulla resultat.  Nyckeln till verklig insikt i detta svåra forskningsområde är att ta in moderna informations-teori och lära oss att förstå hur levande varelser kan bete sig som integrerade elektroniska system.

Presman teori har enorma konsekvenser.  Han var själv medveten om att vissa av hans slutsatser kan vara för fet, och att de experimentella data tillgängliga kanske inte tillräckligt för att bevisa några av hans hypotetiska avdrag.  Han gör här en mycket tydlig distinktion mellan de mycket strikta kriterier som vi måste kräva när det gäller vetenskapliga data, och den mer öppna attityd som vi kan ha mot de teorier som vi föreslår för att förklara dessa uppgifter.

I detta sammanhang tar han i slutet av boken ett citat från Charles Darwin: ”Fel data är mycket skadligt för utvecklingen av vetenskapen eftersom de ofta hyllad för en lång tid.  Fel teorier, men om de stöds av vetenskapliga data alls, gör ingen skada. Alla kommer att ha stor glädje att motbevisa dem, och när deras misslyckande tillräckligt har påvisats, har ett av de fel gränder vetenskapens stängts, och vägen till sanningen kommer att vara vidöppen. ”

. När Presman här citerar Darwin, gör han det med viss rätt.  I sin hantering av vetenskapliga data han är så noggrann som den store engelske naturforskaren. Och precis som Darwin gjorde, lyckas han skapa klarhet och rationell insikt i en stor och betydande kunskapsområde.  Detta betyder dock inte att hans teori låtsas vara slutlig, vetenskaplig sanning.  Precis som Darwins evolutionsteori var dock verifieras genom forskning under andra halvan av 19-talet, verkar den senaste forskningen för att stödja allt starkare de viktigaste idéerna i Presman teori.  Det är därför inte osannolikt att framtida forskning kommer att betrakta Presman bok som ett bidrag till biologisk vetenskap under 200-talet som bäst tål en jämförelse med Darwins ”Origin av arten”.

I sitt förord till den amerikanska upplagan av Presman bok Professor Frank A. Brown skrev i 1969 att de blygsamma hopp om Presman att de idéer han presenterar kommer att stimulera ytterligare kritisk diskussion och forskning, utan tvekan skulle uppfyllas.  Den spännande möjligheter för nya upptäckter, de många olösta mysterier i biologi som kan förklaras på detta sätt, och de nästan obegränsade möjligheter till praktiska tillämpningar av sådan kunskap om ekologiska informations-och styrsystem, skulle vara en garanti för att de hypoteser Presman hade lagt fram, skulle bli utforskade under de kommande åren.

Professor Brown, som själv hade upptäckt hur livet rytmer av djur och växter bestäms av den extremt svaga markbundna effekter av magnetfält av solen och månen, var dock en ensam svala i amerikansk vetenskap.  Presman bok rörde sig visst intresse hos flera amerikanska forskare, men det orsakade inga riktigt omfattande och seriös debatt i västerländsk vetenskap, och inte heller något riktigt systematisk forskning att verifiera eller motbevisa hans slutsatser.

Medan Presman bok bara haft en perifer effekt i västvärlden, var det mycket mer i samklang med stora strömmar av intresse för sovjetiska vetenskapen.  Innan han gav ut boken hade Presman gett den för kritisk läsning, inte bara akademiker Parin som skrev förordet, utan också tre andra framstående sovjetiska vetenskapsmän, professor LA Blumenfeld, professor PI Gulyaev och professor SF Shnol. Det råder ingen tvekan om att i Sovjet fanns det framstående vetenskapsmän i centrala lägen som mycket väl förstod betydelsen av pionjärarbete Presman.  Hans teori har diskuterats ingående med eventuellt enorma teoretiska och praktiska konsekvenser.  Det är rimligt att tro att sovjetiska forskning inom området, som redan var omfattande, har varit ännu mer intensiv och har nu också blivit mer målmedveten.

Vi har var dock mindre kunskap om denna forskning i Sovjetunionen efter bok Presman publiceras, och vilka resultat det har gett. Det finns anledning att tro att Sovjets militära myndigheterna fick kännedom om betydelsen av denna forskning, och att de insåg att de enorma möjligheter för praktisk tillämpning som professor Brown hade framhållit, också kan omfatta möjligheter för militärt bruk.

I Sovjetunionen tröskeln för militär sekretess när det gäller vetenskaplig forskning har varit lägre än i västvärlden. Vi har därför att förvänta sig att en stor del av forskningen kring detta område har kommit under militär sekretess, och att detta inte bara innefattar vetenskapliga data, men också en del av vetenskaplig metodik och biofysiska teori.

Även om vi inte vet resultatet av denna senare forskning i Sovjetunionen, kan vi på grundval av resultat som har blivit känt från forskning i andra delar av världen, göra några troliga slutsatser.

Det har konstaterats att den kanske viktigaste aspekten av elektromagnetisk strålning, i fråga om dess biologiska effekt, koherens.  Genom att fasa samstämmighet förstår vi att vågorna är alla i samma fas.  Vågorna är således i takt, och vi kan faktiskt jämföra det med en pluton soldater marschera i takt, jämfört med promenader oordnade.  Koherent ljus kallas laser (för Light-amplifiering-by-stimulerad utsläpp-of-strålning),

Och sammanhängande mikrovågor kallas Maser (för Microwave-amplifiering-genom stimulerad-utsläpp-of-strålning), men andra typer av vågor kan också vara konsekvent.  Elektromagnetisk strålning och fält som är samstämmiga har en enorm kapacitet när det gäller överföring och lagring av information. Det är därför, i enlighet med vad vi kan förvänta på grundval av information teorin kan det sammanhängande elektromagnetiska signaler har starka biologiska effekter och att detta kan inträffa vid extremt låga intensiteter.  Det har konstaterats att mikrovågor och elektromagnetiska vågor med extremt låg frekvens har stor betydelse i deras påverkan på människor.

För mikrovågor signaler om en intensitet på endast 10 (minus 15: e potens) watt/cm2 kan ge tydliga biologiska effekter (som är mer än en miljard gånger svagare intensitet än det gränsvärde accepteras i de flesta västerländska länder för hälsoskydd).  Och för den extremt låga svängningar elektromagnetiska det har visat biologiska effekter vid en fältstyrka mindre än 10 (minus 10: e potens) vol/m2.  Det är vid den nedre gränsen av vad vi kan dag för att mäta med våra mest känsliga instrument.  Detta är faktiskt solida bevis för att den biologiska effekterna inte kan förklaras som termiska effekter.

Till dag är det faktiskt möjligt att använda sådana ultra-svag, knappt mätbara elektromagnetiska signaler för att påverka fysiologiska processer i levande celler och även omprogrammera sitt beteende.

Vi kan påverka det endokrina och immunologiska systemet hos djur och människor.  Och på olika sätt kan vi påverka hur hjärnan.  Forskningen görs om det är möjligt att inleda sjukdomsprocesser av specifika elektromagnetiska signaler, och möjligen för att stoppa dessa processer från andra signaler.  Denna forskning är än så länge inte kända utanför de små grupper av initierade forskare.

Men det är det betydelsefullt att ett par forskare, som Robert Becker, kalla det den mest betydelsefulla upptäckten i hela vetenskapens historia.  Det råder föga tvivel om att de öppnar för oanade möjligheter, och kan få enorm betydelse för den fortsatta utvecklingen av biologi och medicin.

Inom detta område sovjetiska forskningen är minst 10 år före utvecklingen i Amerika.  Vi har anledning att tro att sovjetiska vetenskapsmän hade gjort betydande framsteg på detta område när Brezjnev höll sitt tal 1975.  Om det nya vapen som han syftade på, verkligen var elektromagnetiska vapen, måste vi acceptera att den enorma och hemska perspektiv han nämnde var baserade på de uppskattningar som ges av framstående sovjetiska vetenskapsmän.

Vid den tiden, men amerikanska experter tydligen inte förstod budskapet Brezjnev försökt att kommunicera, och vad han egentligen pratade om.  Hur ska vi förklara att sovjetiska och amerikanska vetenskapen hade utvecklats så olika och var ur kommunikativ kontakt i en fråga om en sådan avgörande betydelse?

Att försöka förklara detta måste vi ta en titt på utvecklingen av medicinsk forskning och den allmänna vetenskapliga attityder respektive i Sovjetunionen och USA.  Jag har valt att göra detta fokuserar uppmärksamheten kring två stora vetenskapsmän, Robert O. Becker och Viktor Injushin, den amerikanska, den andra ryska, som båda har gjort anmärkningsvärda bidrag till de senaste medicinska forskningen.  Båda är relativt lite kända, på grund av att deras forskning förde dem i konflikt med militära intressen i sina respektive länder. Förhoppningsvis kan jag på detta sätt kunna balansera de olycksbådande perspektiven i samband med möjligheterna till missbruk av detta område av modern biofysik, med en mer positiv syn på vilka fördelar denna forskning kan innebära för mänskligheten.

Vad händer med luftkemin när vi ökar den elektromagnetiska strålningen flera gånger om i vår livsmiljö?

Vad händer i luften med den höga mobilstrålningen plus alla utsläpp

Jag är nog rätt skeptisk till detta med CO2-utsläppens klimatpåverkan, eftersom det passar så bra ihop med att få tag på oljan och gasen i Antarktis. Jag tror man nyttjar HAARP för att få isfritt kring nordpolen. Rent logiskt kan man nyttja HAARP till detta och varför skulle man då inte göra det för att få tag på oljan?

Men hur påverkar den extremt höga mobilstrålningen luftkemin? En sak skall man vara observant på, det är att det marknära ozonet kan ökar då den elektromagnetisk strålningen  ökat. Det krävs ju elektromagnetisk  strålning för att O3 skall bildas och strålningen har ju ökat flera miljarder gånger om i vår livsmiljö p g a mobilstrålningen. Och vad händer med det marknära koldioxidutsläppen som påverkas av den höga strålningen från mobiltelefonin, vet man det? Nej, det tror jag inte! Kommer det att bildas mer av det giftiga kolmonoxiden då ett syre kan försvinner från koldioxiden för att bilda ozon? Ja vad händer med luftkemin egentligen tillsammans med den höga marknära strålningen plus alla andra utsläpp? Är det alls någon  som vet?

Kapitel 2 Miljöbalken 1 § och 3 § – så här gjorde ansvariga för att frångå Miljöbalkens försiktighetsregel

Andra kapitlet i Miljöbalken, 1 § och 3 § i Miljöbalken: Så här gjorde ansvariga myndigheter, regering och mobilindustrin för att frångår Försiktighetsregeln i Miljöbalken, vilket sedan Strålsäkerhetsmyndigheten, professor Anders Ahlbom, Socialstyrelsen lutar sig emot för att tillåta en hänsynslös storskalig exploatering  av befolkningen. Därmed  kan mobilindustri gå fria från skadeståndsansvar genom att hänvisa till sin egen forskning och påstå att den vetenskapliga forskningen inte visade på några hälsorisker gällande mobilstrålningen.

1 § 2 kapitlet i Miljöbalken, Bevisbörderegeln,  står det att det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan. Alltså verksamhetsutövaren skall med  forskning vetenskapligt belägga att deras verksamhet är ofarlig.

Bevisbörderegeln fick dock kritik innan den antogs, eftersom det fanns risk för jäviga forskningsresultat. Märkligt nog gick paragrafen igenom trots en relevant kritik, men mobilindustrin var i full färd att planera för 3G och det passade dem perfekt att de själva skulle bevisa att deras verksamhet var ofarlig.

Genom att sedan anpassa, Försiktighetsregeln, 3 § 2 kapitlet i Miljöbalken, genom att ändra kriterierna för att tillämpa denna regel,  kunde nu ansvariga myndigheter, regering och mobilindustri med jävig forskning bortse ifrån försiktighetsregeln.

Man ändrade alltså kriterierna så att det nu krävdes vetenskapliga bevis för en hälso- och miljörisk innan man kunde tillämpade försiktighetsregeln. Genom att kunna hänvisa till industrins tillrättalagda jäviga forskningen kunde man fortsätta en hänsynslös exploatering av befolkningen där Socialstyrelsen  och Strålsäkerhetsmyndigheten kunde säga att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga några försiktighetsåtgärder eftersom det inte är vetenskapligt belagt att denna pulsmodulerade strålning är en hälso- och miljörisk.

Så här står det ursprungligen i Miljöbalken och i propositionen:

Miljöbalken antogs den 1 januari 1999 samt de Allmänna hänsynsreglerna, 2 kapitlet i Miljöbalken som var en följd av Agenda 21, av riksdagen där bland annat försiktighetsprincipen  3 § i miljöbalken ingick.  Det finns politiker som försökt ”trolla bort” allvaret i Försiktighetsprincipen genom att säga att det ”bara” är en princip, men Försiktighetsprincipen är en regel som ingår i de Allmänna hänsynsreglerna. Det finns därför en grund för att benämna den som en Försiktighetsregel.

Här är ursprungstexten:

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Tillämpning av försiktighetsprincipen
När miljöbalken var ny startade regeringen en landsomfattande utbildning i hur den ska tillämpas, Miljöbalksutbildningen, som numera är nedlagd. I den efterföljande utvärderingen betecknades utbildningen som populär och det såldes dubbelt så mycket studiematerial som man hade deltagare. Studiematerialet bör finnas kvar i många exemplar ute i kommuner och företag. Vissa universitetsbibliotek har det också. I studiematerialet till Miljöbalksutbildningen finns en detaljerad beskrivning av försiktighetsprincipen.

”Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. Skyldigheten gäller alltså inte bara konstaterade skador och olägenheter, utan även möjliga/sannolika/troliga skador och olägenheter. Regeln är tillämplig på alla verksamheter som kan ha betydelse för miljöbalkens mål.

Redan risken för en störning innebär krav på åtgärd
Om det inte finns direkt kunskap om samband mellan verksamheten och olägenheten, men det finns skäl att anta att ett samband finns, ska bristen på bevisning om orsakssamband inte frita verksamhetsutövare från skyldigheten att göra vad som skäligen kan krävas. En osäkerhet rörande ett ämnes farlighet eller en verksamhets påverkan ska inte gå ut över människor eller miljön, utan i stället begränsa/hindra verksamheten eller användningen av ämnet. I motivtexten skriver regeringen att avsaknaden av vetenskaplig bevisning inte får användas som en ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att hindra miljöförstöring.

Redan risken för att en viss åtgärd ska medföra störningar för människors hälsa eller miljön är tillräckligt för att man ska göra vad som går för att förhindra en störning.”

Olägenhet för människors hälsa
I 9 kap. 3 § förklaras begreppet.

”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”

I propositionen till miljöbalken påpekar regeringen att man avser både fysisk och psykisk olägenhet. Störningar, som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad, ska också tas med. T.ex. buller, lukt och inomhustemperatur. Miljöbalksutbildningen förklarar vidare:

”Olägenheterna ska kunna kopplas till den fysiska miljön, dvs ha anknytning till någon form av användning av fast eller lös egendom. De störningar som avses är sådana som inte är ringa och som inte är helt tillfälliga.

En ringa störning är en sådan störningsnivå som bara påverkar någon enstaka person negativt, medan människor i allmänhet inte störs. Man ska dock ta hänsyn till personer som är något känsligare än normalt, t.ex. allergiker.

En störning ska ha viss varaktighet, antingen genom att den pågår under sammanhängande tid eller att den återkommer – regelbundet eller oregelbundet.

Bedömningen av om en störning ska omfattas av begreppet ska ske från medicinska eller hygieniska utgångspunkter, utan att hänsyn tas till ekonomiska aspekter eller tekniska avvägningar.”