Gasutvinningen i Nordamerika är en helt jämförbar parallell till mobilindustrin i Sverige

 

Mobilindustrin dödar/skadar oss med strålning

http://svtplay.se/t/129797/dox__gasland

Se filmen. Mobilindustrin och myndigheterna gör exakt samma sak mot oss, fast det är värre, då vi varken kan se eller lukta den elektromagnetiska strålningen som de sänder på oss dygnet runt och vi blir skadade utan att förstå det. Råkapitalism i stor skala där varken miljölagar och mänskliga rättigheter existerar och där den enskilda människan är helt skyddslös. I Sverige blir den strålskadade helt utan hjälp. Här får de drabbade i alla fall hjälp med rent  vatten. Strålskadade får ingen hjälp alls.

AVTAL MELLAN regeringen i Förenade STATERNA OCH REGERING Konungariket Sverige om samarbete inom vetenskap och TEKNIK FÖR Homeland Security FRÅGOR

 

 

Googelöversättning 2011-09-21

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf

Bilden talar för sig självAVTAL MELLAN regeringen i Förenade STATERNA OCH

REGERING Konungariket Sverige om samarbete inom vetenskap och

TEKNIK FÖR Homeland Security FRÅGOR

Ingress

REGERING FÖRENTA STATERNA OCH REGERING

KONUNGARIKET SVERIGE (nedan kallade ”parterna”):

Som har gemensamt intresse i forskning och utveckling rörande inrikes säkerhetsfrågor;

Försöker göra det bästa av sina respektive forskning och teknisk kapacitet för utveckling, eliminera onödigt dubbelarbete och få den mest effektiva och kostnadseffektiva resultat genom samarbete,

 

ÖNSKAR att öka utbytet av information och personal inom områden relevanta för Identifiering av Homeland Security hot och motåtgärder och konsekvenshantering och utveckling av tekniska standarder, operativa förfaranden och stödja metoder som reglera användningen av relevant teknik;

 

BETONAR att fysiska och cyber-baserade kritisk infrastruktur och andra inrikes säkerhet kapacitet, både statliga och privata, är väsentliga för drift och säkerhet av parternas respektive ekonomier och regeringar;

 

NOTERAR att parterna ekonomier blir alltmer beroende av varandra, och att infrastrukturen skydd och Homeland Security är av avgörande betydelse för parternas respektive regeringar;

 

SOM ÄR MEDVETNA av forskning, utveckling, testning, utvärdering, utveckling av tekniska standarder och verksamhet i båda länderna i kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva motåtgärder och konsekvenshantering, i andra områden som skulle kunna förbättra hemland säkerhet;

 

NOTERAR det viktiga arbete som utförts under arrangemang som avtalet om vetenskap

och tekniskt samarbete mellan regeringen i Förenta staterna och

Regeringen i Konungariket Sverige, daterat 29 juni 2006;

 

INSER en gemensam önskan att:

• utöka hemland säkerhetsfunktioner teknik för vardera parten,

• minimera onödigt dubbelarbete;

• få mer effektiva och kostnadseffektiva resultat, och

• anpassa sig mer flexibelt till den dynamiska hot miljön genom samarbete aktiviteter som är till ömsesidig nytta och som rör tillämpningen av statligt of-the-art och ny teknik säkerhet, utnyttjas på bästa sätt parternas respektive forskning, utveckling och test och kapacitet utvärdering;

 

BEKRÄFTAR ett gemensamt intresse av att stärka den långvariga samarbeten av parternas respektive myndigheter, privata sektorn och statliga organisationer och akademiska institutioner i genererar vetenskapliga och tekniska lösningar för att motverka hot, reducera sårbarheter, och reagera på och återhämta sig från incidenter och olyckor i de områden som har potential för orsaka betydande säkerhet, ekonomi, och / eller sociala konsekvenser;

 

ÖNSKAR anges ett fordon för att bedriva vetenskapligt och tekniskt

forskning, utveckling, testning och utvärdering inom området för Homeland Security,

 

HAR ENATS om följande:

 

ARTIKEL 1

Definitioner

Vid tillämpningen av detta avtal mellan regeringen i USA och Regeringen i Konungariket Sverige om samarbete inom vetenskap och teknik för Homeland Säkerhetsfrågor (”Avtalet”) har parterna antagit följande definitioner:

 

Avtal direktör

Har betydelse som anges i artikel 5 (Management) i detta avtal.

 

Business Konfidentiell

Information

Har samma betydelse som i avdelning IV i bilaga I till detta avtal.

 

Klassificerade kontrakt

Ett avtal som kräver eller kommer att kräva tillgång till Sekretessbelagd information av en entreprenör eller av dess anställda i utförandet av ett kontrakt.

 

Sekretessbelagd information

Officiell information som kräver skydd för nationell säkerhet, brottsbekämpning, nationell säkerhet, eller andra skäl och är så utses av tillämpning av lämplig säkerhetsklassning märkningar i enlighet med nationella lagar, författningar, politiska riktlinjer eller direktiv av endera parten. Den kan vara i muntlig, visuell, magnetiska, elektroniska eller dokumentär form eller i form av utrustning och Material eller teknik. Sekretessbelagda uppgifter under detta avtal skall anses ha samma betydelse som ”militära hemligheter” i Allmän säkerhet för militära Information avtalet mellan regeringen i USA och Regeringen i Konungariket Sverige, daterad December 4 och 23, 1981.

 

Kontrakt

Ett juridiskt bindande avtal om att tillhandahålla varor eller tjänster.

 

Upphandlande myndigheten

Varje enhet inom statlig organisation för ett Part som har behörighet att ingå, administrera, och / eller säga upp kontrakt.

 

Entreprenör

En individ eller ett kommersiellt företag som går med på att tillhandahåller varor eller tjänster.

 

Kontrollerad Oklassificerad

Information

Information som inte anses vara sekretessbelagd Information i USA, men till vilka tillträde eller distribution begränsningar har tillämpats i enlighet med nationella lagar, förordningar, politik, eller direktiv av endera parten. Om informationen tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal, kommer det märkas att identifiera dess känsliga karaktär. Denna Definitionen inkluderar, men är inte begränsat till, information märkt ”Känslig Homeland Security Information”

”Känslig säkerhetsinformation”, ”För officiellt bruk Endast ”,” Law Enforcement Känslig information ” ”Skyddad kritisk infrastruktur information”

”Restricted” och ”Trusted Informationsdelning Nätverk för skydd av kritisk infrastruktur (TISN) I förtroende. ”Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter kan innehålla konfidentiell affärsinformation.

 

Kooperativets verksamhet

Varje form av verksamhet som beskrivs i artikel 7 (Former för Kooperativets verksamhet) i detta avtal som Parterna är överens om att samarbeta för att uppnå målen i detta avtal. Denna verksamhet kommer normalt ta form av ett projekt.

 

Kritiska

Infrastruktur / Kritisk

Infrastruktur

Statliga och / eller privata verksamheter eller sektorer som identifieras av varje part i sina lagar, exekutiva order, direktiv eller politik som ”Kritiska Infrastruktur ”eller” Kritisk Infrastruktur ”.

 

Utsedda Säkerhet

Authority (DSA)

Regeringen myndighet som ansvarar för utveckling av strategier och förfaranden för säkerhet för sekretessbelagda eller kontrolleras Oklassificerad Information som omfattas av detta avtal.

 

Utrustning och material

Varje handling, produkt eller ämne på eller i vilket information kan registreras eller förkroppsligas. Material ska omfatta allt oavsett dess fysiska tecknet för makeup inklusive dokument, skriva, hårdvara, utrustning, maskiner, apparater, utrustning, modeller, fotografier, inspelningar, reproduktioner, anteckningar, skisser, ritningar, prototyper, design, konfigurationer, kartor och bokstäver, liksom alla andra produkter, ämnen eller material från vilka information kan härstammar.

 

Regeringen till

Regeringen Transfer

Principen att sekretessbelagda uppgifter och sekretessbelagt material kommer att överföras via officiella regeringen till statliga kanaler eller via andra kanaler som kan överenskommas, skriftligt, av Parterna i enlighet med de krav som anges av båda parter.

 

Immaterialrätt

Har innebörd enligt artikel 2 i konventionen Upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten Organisation, utfärdad i Stockholm 14 juli 1967 och kan omfatta andra alster som godkänts av Parterna.

 

 

Behov-att-veta

Avgjorts av en auktoriserad innehavare av Sekretessbelagd information som en blivande mottagare kräver tillgång till specifika sekretessbelagd information i För att utföra eller assistera på ett lagligt och auktoriserade statliga funktion.

 

Deltagare

Alla icke-federala eller icke-statliga person eller enhet, inklusive men inte begränsat till en privat sektor organisation, akademisk institution eller laboratorium (eller dotterbolag därav) anställts i enlighet med Artikel 9 (deltagare).

 

Personal Security Utförsäljning Assurance (PSCA)

A. En certifiering från någon av parterna om nivån på personalens säkerhet clearance som innehas av en person som är anställd av en myndighet, eller Entreprenör anläggning som omfattas av en av parterna. b. Ett uttalande från VSM i individens medborgarskapsland om den enskildes rätt till en personal säkerhetsprövning på en nivå som anges av begärande parten för personer som är en medborgare i en part, utan att vara anställd av den andra parten eller dess underleverantörer.

 

Projekt

En särskild form av kooperativets verksamhet som beskrivs i Artikel 8 (Projekt).

 

Projekt Arrangemang

De instrument som anger omfattningen av varje projekt för att

utföras av parterna beskrivs i artikel 8

(Projekt).

 

Projektets bakgrund

Information

All information som lämnas till ett projekt oavsett form eller typ, bland annat av en vetenskaplig, teknisk, företag eller finansiell natur, inbegripet fotografier, rapporter, handböcker, hot data, experimentella data, testdata, konstruktioner, specifikationer, processer, tekniker, uppfinningar, programvara, källkod kod, ritningar, tekniska skrifter ljudupptagningar, bildframställningar och andra grafiska presentationer, oavsett om magnetband, elektroniska medier, datorns minne eller någon annan form och eller inte är föremål för immateriella rättigheter skydd.

 

Projektutveckling

Detta skede av ett projekt då projektet Förgrundsinformation uppstår genom utveckling av teknik, prototyputrustning och andra aktiviteter som ingår i ett projekt.

 

Projekt Förgrund

Information

All information som skapats i ett projekt, oavsett form eller typ, bland annat av en vetenskaplig, teknisk, företag eller finansiell natur, inbegripet fotografier, rapporter, handböcker, hot data, experimentella data, testdata, konstruktioner, specifikationer, processer, tekniker, uppfinningar, programvara, källkod kod, ritningar, tekniska skrifter, ljudupptagningar, bildframställningar och andra grafiska presentationer, oavsett om magnetband, elektroniska medier, datorns minne eller någon annan form och eller inte är föremål för immateriella rättigheter skydd.

 

Mottagande parten

Den part till vilken hemlig information överföras.

 

Forskning, utveckling, Testning och utvärdering (RDT & E)

Program och aktiviteter, inklusive grundforskning, tillämpad forskning, avancerad teknisk utveckling, proof of principle, verifiering, validering och utvecklingen av tekniska standarder för parterna och / eller deltagare som syftar till att identifiera, utveckla och genomföra tekniska och analytiska lösningar, verktyg och tekniker för att hantera Homeland Security resursbehov för varje part.

 

Skickar Party

Den part som har sitt ursprung och / eller klassificeras överföringar Information till den mottagande parten.

 

Sponsring

Arrangemang

Ett skriftligt avtal mellan en deltagare och en part där partiet engagerar deltagaren att genomföra arbete för dess räkning om kooperativets verksamhet.

 

Teknik

Management Plan

En särskild del av projektet Arrangement utvecklats gemensamt av parterna i vilken de är överens om hur projektet bakgrunds-och förgrundsinformation Information kommer att hanteras, och som kommer att diskutera bland annat rätten till parterna och deras Entreprenörer och deltagarna om immateriella Egendom som skapas enligt detta avtal, inklusive hur några royalties ska delas, där sådana immateriella Egendom skall vara skyddad, och som skall ansvarig för att erhålla detta skydd och beviljandet licenser.

 

Tredje part

Varje enhet eller person som varken är part i denna Avtalet eller en deltagare i någon av sina kooperativa Aktiviteter.

 

ARTIKEL 2

Mål

Syftet med detta avtal är att fastställa en ram för att främja, utveckla och underlätta bilateralt Kooperativets verksamhet inom vetenskap och teknik som bidrar till möjligheterna hemland säkerhet båda parterna:

a) att förebygga och upptäcka, svar på, och kriminalteknik och fördelning tillämpas, terrorist eller andra Homeland Security hot och / eller indikatorer,

b) skydd av kritisk infrastruktur, och

c) Krishantering och konsekvenshantering och lindring för hög konsekvens händelser.

 

 

 

ARTIKEL 3

Medel för att uppnå målen

Parterna skall sträva efter att uppnå de mål som anges i artikel 2 (Mål) på sätt som kan inkluderar, men är inte begränsade till:

 

a) underlätta ett systematiskt utbyte av teknik, personal och information från

eller tillämpas på liknande och kompletterande verksamhet forskning, utveckling, testning och Utvärdering;

 

b) samarbetar för att utveckla teknik och system prototyp som att förhindra nuvarande och förväntade terroristaktioner på deras respektive territorier och andra hot hemland som tillfredsställa sina gemensamma strategiska intressen och krav,

 

c) integrera eller anpassa teknik Homeland Security för vardera parten att spara utveckling kostnader;

 

) genomföra utvärdering och testning av säkerhet prototyp hemland tekniker;

 

e) utveckla en metod för att identifiera gemensamma prioriteringar, inklusive områden för forskning för Kooperativets verksamhet;

 

f) säkerställa en konsekvent och lämpliga åtgärder för effektivitet genom utveckling och införa lämpliga normer och stödja testprotokoll och metoder;

 

g), vid behov, ett brett spektrum av offentliga och privata sektorn forskning och utveckling organisationer i kooperativets verksamhet utvecklats i enlighet med detta avtal,

 

h) Ge Ömsesidiga möjligheter att delta i samarbetsprojekt, med delat ansvar och bidrag, som står i proportion med parternas eller de Deltagarnas respektive resurser;

 

i) tillhandahålla jämförbar tillgång till statsfinansierad eller statligt stödda program och anläggningar för gästforskare och experter, och likvärdig tillgång till och utbyte av information och utrustning och material;

 

j) att underlätta snabb utbyte av information och utrustning och material, som kan påverka Kooperativets verksamhet, och underlätta spridning av information och utrustning och Material, i enlighet med tillämpliga nationella lagar, förordningar, riktlinjer och direktiv, och

 

k) att utnyttja och använda information Project Förgrund härrör från kooperativets verksamhet till gynnar båda parter. Rätten till ägande och utnyttjande av projektresultat förgrund Information kommer att styras av de artiklar i detta avtal och är etablerad i en Technology Management Plan, med hänsyn till bland annat parternas respektive bidrag till projektet.

 

ARTIKEL 4

Verkställande organen

1.

Understatssekreteraren för vetenskap och teknik i Förenta staternas Department of Homeland Säkerhet är den primära officiella inom regeringen i USA med ansvar för verkställande tillsyn av samarbetsprojekt, enligt definitionen i detta avtal, inom Förenta Staterna och härmed utses till ”USA: s verkställande organ” som ansvarar för administrationen av detta avtal. De uppgifter som åligger US verkställande organ kan delegeras till andra tjänstemän

inom Department of Homeland Security.

 

2.

Den försvarsminister regeringen i Konungariket Sverige är den främsta officiella

inom den svenska regeringen med ansvar för verkställande tillsyn av kooperativa Aktiviteten inom Sverige och härmed utses till ”svenska verkställande organ” ansvariga för förvaltningen av detta avtal. Uppgifterna för den svenska verkställande organ kan vara delegeras till andra tjänstemän i den svenska Försvarsdepartementet.

 

3.

Innan företaget kooperativets verksamhet (inklusive projekt) inom ramen för detta avtal, Parterna ska komma överens skriftligen på art, omfattning och varaktighet kooperativets verksamhet.

4.

Där, på grund av förändringar i de administrativa arrangemangen för endera parten, ansvar för tillsynen av detta avtal inte längre innehas av dem som nu betecknas som ”US Verkställande organ ”eller” svenska verkställande organ ”, skall den berörda parten ger den andra parten skriftligen med uppgifter om sin nya verkställande organ utan att kräva ändring av detta Avtal.

 

ARTIKEL 5

Hantering

1.

De verkställande organen skall utse avtal ledamöter som skall ansvara för den dag-till- löpande förvaltningen av detta avtal och dess samarbete. Utöver avtalet

Styrelsen skall ansvara för:

 

a) främja kooperativ verksamhet enligt detta avtal,

 

b) förvaltning som bedrivs enligt detta avtal och dess projekt och utöva tekniska

och finansiell kontroll;

 

c) fungerar som en förvaringsplats för all dokumentation som genereras i enlighet med detta Avtalet, inbegripet Projekt arrangemang och alla bilagor;

 

d) övervakning av den totala användningen och effekterna av detta avtal;

 

e) rekommendera ändringar i detta avtal till parterna;

 

f) Lösning av frågor som uppkommer enligt detta avtal,

 

g) bemyndigande för medverkan av deltagarna i samarbetet enligt denna Avtal;

 

h) etablera och upprätthålla säkerheten riktlinjer, inklusive men inte begränsat till förfaranden relaterade till utbyte, lagring och överföring av information och motsvarande säkerhet markeringar som skall tillämpas på information som utbyts i enlighet med artikel 12 (Information Säkerhet);

 

i) säkerställa att alla krav att utbyta sekretessbelagda uppgifter i samband med någon Projektledningen har identifierats i förväg och uttryckligen kommit överens om att före ingåendet av Varje projekt Arrangemang;

 

j) Utveckla och upprätthålla en översikt över kooperativ verksamhet och tillhörande kostnaderna. Denna översikt kommer att kallas den årliga arbetsplanen och kommer att dokumentera det arbete som skall utföras under varje projekt Arrangemang, och

 

k) utveckla och underhålla en strategisk plan som anger målen för den kooperativa Verksamheten bedrivs vid varje given tidpunkt och parternas intentioner för framtiden samarbete.

 

2.

Avtalet Styrelsen skall sammanträda minst årligen för att granska genomförandet av avtalet och vid andra tillfällen som de anser nödvändiga för att genomföra detta avtal. Avtalet Styrelsen skall ansvara för samordningen med andra samordningsorgan som fastställts av Parterna.

 

ARTIKEL 6

Områden av kooperativets verksamhet

Parterna skall underlätta kooperativets verksamhet i breda områden med anknytning till Homeland Security. Områden av Kooperativets verksamhet inkluderar, men är inte begränsade till:

 

a) utveckling och genomförande av hot och sårbarhet, ömsesidigt beroende

analyser och metoder för att potentiella hot mot hemlandets säkerhet scenarier;

 

b) bedömning av tidigare operativa erfarenheter och utvärdering i syfte att artikulera operativa brister i definierbara tekniska krav och lämpliga standarder och stödjande metoder;

 

c) integrering av befintlig teknik för användning vid övervakning och detektion för att stödja tillåten Homeland Security verksamhet eller i försvar mot terrorism och andra hemland säkerhetshot;

 

d) forskning och utveckling av teknik och system för att uppfylla användarnas krav eller kapacitet luckor och nationella behov;

 

e) provning och utvärdering av specifika prototyp system för Homeland Security tillämpningar inom både laboratoriemiljöer och verklig eller simulerad operativa inställningar. Detta innefattar teknik förknippas med förbättrad upptäckt och övervakning av potentiella terroristaktiviteter och de i samband med återhämtning och beredning av skadade eller äventyras system;

 

f) utarbetande av detaljerad slutlig testrapporter för att endera part eller deras deltagare för att utvärdera uppföljande insatser individuellt eller för att möjliggöra en övergång av lyckade prototyper till operativa driftsättningar;

 

g) System Protection (inklusive skydd av automatiserade system infrastrukturen kontroll) och informationssäkerhet (inklusive att skydda integriteten av data och information i kontroll system);

 

h) Ömsesidig utbildning, och utbyte av vetenskaplig och teknisk personal, och utbyte av utrustning och materiel inom vetenskap och teknikområden, inklusive forskning, utveckling, Testning och utvärdering;

 

i) utveckling och utbyte av bästa metoder, standarder och riktlinjer, och

 

j) kommersialisering och annan exploatering av projektet förgrundsinformation och eventuella Utrustning och material utvecklats genom kooperativets verksamhet för att uppnå effektiv övergång av teknik från forskning och utveckling (FoU) miljö till operativa miljö.

 

ARTIKEL 7

Former för kooperativets verksamhet

1.

Samarbete enligt detta avtal kan omfatta, men är inte begränsat till, något av följande:

a) Samordnade forskningsprojekt och gemensamma forskningsprojekt;

 

b) gemensamma arbetsgrupper för att undersöka framväxande utmaningar Homeland Security;

 

c) Gemensamma studier och vetenskapliga eller tekniska demonstrationer;

 

d) Gemensamt anordnande av fältövningar, vetenskapliga seminarier, konferenser, symposier och workshops;

 

e) utbildning av forskare och tekniska experter;

 

f) Besök och utbyte av vetenskapsmän, ingenjörer eller annan lämplig personal;

 

g) utbyte eller delning av information och utrustning och material;

 

h) utbyte av information om praxis, lagar, förordningar, standarder, metoder och program betydelse för samarbetet enligt detta avtal,

 

i) gemensam användning av laboratorier och utrustning och material, för att bedriva vetenskaplig och teknisk verksamhet, inklusive forskning, utveckling, testning och utvärdering, och

 

j) gemensam förvaltning av kommersialisering och exploatering av utrustning och material samt Projekt förgrundsinformation utvecklats genom kooperativets verksamhet.

2.

Ingenting i punkt 1 ska hindra parterna från att underlätta andra former av kooperativa Aktivitet som de kan komma överens om.

 

ARTIKEL 8

Projekt

1.

Kooperativets verksamhet enligt detta avtal ska normalt genomföras i form av

Projekt ska bedrivas i enlighet med Project arrangemang.

 

2.

Projekt Arrangemang skall normalt innehålla följande villkor för varje

Projekt:

 

a) sin natur;

 

b) dess omfattning;

 

c) dess varaktighet;

 

d) Det sätt på vilket den kommer att finansieras;

 

e) upplysningar om eventuella överföring av utrustning och material och identitet personal och / eller organisationer, om någon, att vara engagerade i projektet;

 

f) Projekt Bakgrundsinformation som ska användas i projektet;

 

g) Eventuella särskilda bestämmelser för uppsägning deltagare engagemang;

 

h) tvistlösning processen;

 

i) om användningen av sekretessbelagd information kommer att krävas;

 

j) säkerhetsåtgärder som skall tillämpas, inklusive, i förekommande fall, särskilda förfaranden för hantering av farligt eller farliga material;

 

k) eventuella kostnadsdelning bestämmelser;

 

l) eventuella kostnader taket;

 

m) valuta variation arrangemang;

 

n) alla nödvändiga tekniska bilagor;

 

o) fördelningen av ansvaret för eventuella skatter, tullar eller andra avgifter regering som kan uppstår;

 

p) bestämmelser som tar upp den nationella lagstiftning som skall tillämpas på kontrakt som gjorts i förhållande till Projekt Arrangemang;

 

q) en teknisk förvaltningsplan som innehåller uppgifter om delning, tilldelning och  skydd och / eller fördelar som skapande, användning eller utnyttjande av immateriella Egendom inom ramen för projektet;

 

r) alla andra konsekventa regler och villkor som krävs för att säkerställa den nödvändiga utvecklingen av Projektet.

 

3.

Parterna skall se till att projektet Arrangemang införliva villkoren i detta avtal. I

Vid bristande överensstämmelse, ska villkoren i detta avtal gälla.

 

ARTIKEL 9

Deltagare

1.

Med förbehåll för bestämmelserna i denna artikel får en part anlita en deltagare att utföra arbete om kooperativets verksamhet för dess räkning. Engagemanget hos någon part i genomförandet av eventuella kooperativets verksamhet skall kräva att icke-sponsring partiets tidigare granskning och skriftliga godkännande.

 

2.

Innan engagerande en deltagare att utföra arbetet, måste en part inleda en Sponsring Arrangemang om inte ett sådant avtal finns redan som kan stödja kooperativa verksamhet enligt detta avtal.

 

3.

Den som anlitar en deltagare skall se till att den åtar sig att:

a) utföra något arbete för kooperativets verksamhet i enlighet med villkoren i detta Avtal, och

b) rapportera till partens avtal Director på en regelbunden basis.

 

4.

Parternas avtal Styrelsen skall gemensamt bestämma frekvensen och omfattningen av rapporteringskrav som anges i punkt 3b) i denna artikel.

 

5.

I händelse av att en fråga uppstår med avseende på en part och / eller dess verksamhet enligt denna Avtal, skall parterna samråda för att överväga deltagarens roll i kooperativets verksamhet. Om endera parten motsätter sig en deltagares fortsatt deltagande och begär uppsägning, den Part som sponsras deltagaren skall ge begäran välvilligt beakta, bland annat som till konsekvenserna av att avsluta deltagares deltagande.

 

6. Ingenting i detta avtal eller Project arrangemanget utgör hinder för en part som har sponsrat en Deltagare från att avbryta en deltagares aktiviteter eller byta ut deltagare i enlighet med punkt 1 i denna artikel i ett eller flera av sina projekt arrangemang.

 

ARTIKEL

10

Avtalsslutande

1.

Parterna skall se till att projektet Arrangemang stöds av Kontrakt möjligt. Den Kontrakt kan bildas mellan parterna, deras ombud eller tredje part där lämpligt.

 

2.

Alla kontrakt som görs enligt Project arrangemang skall inbegripa villkor

motsvarar bestämmelserna i detta avtal relevanta arrangemang projektet samt deras tillhörande tekniska förvaltningsplanerna. Utan att begränsa föregående vardera parten eller dess Upphandlande myndigheten skall förhandla för att få rättigheter för båda parter att använda och lämna ut Projekt förgrundsinformation som anges i artikel 13 (Intellectual Property Management och Användning av information) och för att få de rättigheter som anges i artikel 14 (Publicering av forskning Resultat), om inte den andra parten skriftligen accepterar att de är onödiga i ett särskilt fall, och vardera parten avtalsslutande Byrån ska infoga i sina kontrakt, och kräva att dess underleverantörer sätta in i underleverantörskontrakt, för att lämpliga bestämmelser uppfylla kraven i artikel 12 (Information Säkerhet), artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information), artikel 14 (Offentliggörande av forskningsresultat) och artikel 17 (försäljning till tredje man och överföringar).

 

3.

Parterna konstaterar att deras respektive lagar och förordningar kan tillämpas på verksamhet görs för projektet Arrangemang och stödja kontrakt enligt denna Avtal.

 

ARTIKEL 11

Finans

1.

Beroende på tillgången på medel för kooperativets verksamhet och bestämmelserna i denna artikel,

varje part skall bära sina egna kostnader för sina ansvarsuppgifter enligt detta avtal och dess

tillhörande Projekt arrangemang.

 

2.

Förutom vad som anges i punkt 1 i denna artikel, skapar detta avtal inga stående finansiella åtaganden.

 

 

 

3.

Parterna kan enas om att dela kostnader för kooperativets verksamhet. Detaljerade beskrivningar av finansiella bestämmelser för kooperativets verksamhet, inklusive den totala kostnaden för verksamheten och varje Parts kostnad aktie, skall överenskommas mellan parterna i projektet uppgörelser i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

 

4.

Vid början av varje projekt, skall parterna upprätta en rättvis andel av den totala

kostnader, inklusive overhead-kostnader och administrativa kostnader. De skall också skapa ett kostnadseffektivt mål, en högkostnadsskyddet, och fördelningen av eventuella ansvar som skall bäras av varje part i projektet. Vid fastställandet av varje parts skälig andel av de totala kostnaderna, får parterna ta hänsyn till:

 

a) medel från en part till den andra för arbete enligt detta avtal (”finansiella

bidrag ”);

 

b) material, personal, användning av utrustning och materiel och anläggningar som för utförande av arbete enligt detta avtal (”icke-ekonomiska bidrag”) för att direkt stödja Avtal insatser. Parterna erkänner också att innan arbetet kan utgöra en icke-finansiell

bidrag, och

 

c) ägandet av projektet Bakgrundsinformation utnyttjas i projektet.

 

5.

Följande kostnader skall bäras av den part som drabbas av kostnader och ingår inte

i kostnaden mål, högkostnadsskyddet, eller Project kostnader:

a) kostnader i samband med några unika nationella krav som identifierats av en part, och / eller

b) Alla kostnader som inte uttryckligen anges som delade kostnader eller eventuella kostnader som ligger utanför ramen för denna Avtal.

 

6.

En part skall omedelbart underrätta den andra om tillgängliga medel inte är tillräckliga för att bedriva verksamhet som uppstår som en följd av detta avtal. Om en part meddelar den andra att det är att avsluta eller minska sin finansiering för ett projekt, skall båda parterna omedelbart samråda med sikte mot fortsatta på en förändrad eller minskad grund. Om detta inte är godtagbar för båda parter, respektive rättigheter och ansvar för parterna enligt artikel 12 (Informationssäkerhet), artikel 13 (Immateriella Förvaltning och användning av information) och artikel 14 (publicering av forskningsresultat) ska fortsätta trots uppsägning eller upphörande av projektet. En part sponsra en Deltagare skall se till att den åtar sig att följa villkoren i artikel 12 (Informationssäkerhet), artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information) och artikel 14 (publicering av forskningsresultat) utan hinder av uppsägning eller utgången av Projektet.

 

7.

Vid början av varje projekt, skall parterna gemensamt utveckla en teknik

Förvaltningsplan.

 

8.

Varje part skall vara ansvarigt för revisionen av dess verksamhet till stöd för kooperativets verksamhet, inbegripet verksamhet som bedrivs av någon av dess deltagare. Varje part granskningar skall ske i enlighet med sin egen nationella praxis. För Project arrangemang där medel överförs från den ena parten till den andra parten, skall den mottagande parten vara ansvarig för den interna revisionen avseende administration av den andra partens medel i enlighet med nationell praxis. Revisionsrapporter Sådana medel skall omgående görs tillgänglig på den mottagande parten till den andra.

 

9.

Den amerikanska dollarn skall vara den referensränta valuta för detta avtal och räkenskapsåret för alla Projektet skall vara det amerikanska budgetåret.

 

 

ARTIKEL 12

Informationssäkerhet

1.

Allt utbyte av information och utrustning och material, inklusive sekretessbelagd information, mellan parterna och mellan parterna och deltagare, skall utföras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar parterna, inklusive sådana som avser den obehöriga överlåta eller på nytt överföring av sådan information och utrustning och material. Överföringen av tekniska data i syfte att uppfylla parternas skyldigheter gentemot att gränssnittet ska integration och säkerhet i princip göras utan restriktioner, utom när av nationella lagar och förordningar som rör exportkontroll eller kontroll av sekretessbelagda uppgifter. Om konstruktion, tillverkning och bearbetning av data och tillhörande programvara, som är affärs konfidentiella men inte exportera kontrollerad, är nödvändig för gränssnitt, integration eller säkerhetsändamål, överföringen skall göras och de data och tillhörande programvara ska vara ordentligt märkt. Alla aktiviteter hos parterna enligt detta avtal skall ske i enlighet med deras nationella lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar om exportkontroll och de avseende kontroll av sekretessbelagda uppgifter. All information, utrustning och material som omfattas av exportkontroll får inte överföras enligt detta avtal om inte sådana överföringar är kompatibla med ursprung partiets

exportkontrollagar, politik och lagstiftning.

 

 

2.

Sekretessbelagda uppgifter:

a) Alla sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller skapas enligt detta avtal och något av dess Projekt Det skall lagras, hanteras, överföras och skyddas i enlighet med de principer som etablerats mellan regeringen i Konungariket Sverige och Regeringen i Förenta staterna i allmänna säkerhet Militär information Avtalet från december 4 och 23, 1981. Parterna är överens om särskilt att den politik och garantier som fastställs i nämnda avtal ska gälla med samma kraft och verkan till utbyte av sekretessbelagd information enligt detta avtal. Parterna skall komma överens om något genomföra säkerhetsarrangemang som anses nödvändiga. Före delning av Sekretessbelagd information, kommer den tillhandahållande parten säkerställa att informationen är korrekt märkt och den mottagande parten är medveten om den pågående överföringen.

 

b) Parterna skall utse en DSA att upprätta genomföra säkerhetsarrangemang och

förfaranden överensstämmer med detta avtal.

 

c) Varje part skall se till att tillgång till sekretessbelagd information är begränsad till de personer som besitter erforderlig säkerhetsprövning och ha ett särskilt behov av tillgång till den sekretessbelagda Information för att delta i kooperativets verksamhet som upprättas enligt detta Avtal.

 

d) Vardera parten skall se till att den omfattar bestämmelserna i denna artikel i Project Arrangemang. Dessutom, om endera parten finner det nödvändigt, projektledare Åtgärder skall är:

i) detaljerade bestämmelser om förhindrande av otillåten överlåtelse eller re-transfer av information och utrustning och material, och / eller

ii) detaljerad fördelning och begränsningar tillgång på information och utrustning och Material.

 

e) Varje part skall vidta alla nödvändiga lagliga åtgärder till dess förfogande för att säkerställa att sekretessbelagda Uppgifter som lämnas eller skapas enligt detta avtal är skyddad från ytterligare avslöjande, om inte den andra parten samtycker till sådant utlämnande.

 

f) sekretessbelagd information skall överföras endast genom officiella regeringen till regeringen

kanaler eller genom kanaler godkännas av parterna. Sådana sekretessbelagda uppgifter skall ges likvärdigt skydd i det land där mottagandet som det gavs i landet ursprungsland och skall märkas med en legend som innehåller ursprungslandet, villkoren för release, och det faktum att den information som rör detta avtal.

 

g) Parterna skall enligt sina nationella lagar undersöka alla fall där det är känt eller där det finns rimliga skäl att misstänka att sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller genereras enligt detta avtal har gått förlorat eller avslöjas för obehöriga. Varje Parten skall omedelbart och fullständigt informera andra av de uppgifter om alla sådana händelser, och slutresultatet av utredningen och de korrigerande åtgärder som vidtagits för att förhindra återfall.

 

h) såvida parterna inte överenskommit skriftligen att det är onödigt i ett särskilt fall, entreprenörer, blivande entreprenörer, underentreprenörer, eller privata Deltagare sektor som bestäms av endera parten att vara under finansiell, administrativ, politisk eller administrativ kontroll av medborgare eller enheter av något land som inte är en part i detta avtal får endast delta i ett kontrakt eller underleverantörer som behöver tillgång till sekretessbelagd information som har klassificerats på grund av nationella säkerheten om verkställbara åtgärder i praktiken för att säkerställa att medborgare eller enheter detta land inte har tillgång till sådan sekretessbelagd information.

 

i) Information eller utrustning och material som tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal kan inte klassificeras något högre än den ”TOP SECRET / KVALIFICERAT hemlig” nivå.

 

3.

Kontrollerad Unclassified Information: art och mängd av de kontrollerade Oklassificerad Information som skall förvärvas och spridas i enlighet med detta avtal skall vara förenliga med målen i detta avtal och följande riktlinjer och förfaranden:

 

a) kontrollerade Icke sekretessbelagda uppgifter skall användas av den mottagande parten endast för ändamål direkt relaterade till kooperativets verksamhet bedrivs enligt detta avtal;

 

b) tillgång till Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter skall begränsas till dem som personal mottagande parten som har tillträde är nödvändigt för den tillåtna användningen enligt detta avtal,

 

c) alla nödvändiga lagliga åtgärder skall vidtas, vilket kan inkludera nationell klassificering där lämpligt att hålla Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter fria från otillåten spridning, även ansökningar under några allmänhetens tillgång bestämmelser;

 

d) Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter enligt detta avtal kommer att präglas av Party förse den med en legend som innehåller ursprungslandet, villkoren för utsättningen, det faktum att det rör detta avtal och ett uttalande om att tillgången till information kontrolleras, och

 

e) Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal skall skall lagras, hanteras och överföras på ett sätt som garanterar korrekt kontroll. Före bemyndigande för utsläpp av kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter till någon part, det bemyndigande part ska se till deltagaren lag är skyldig att kontrollera sådana uppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

 

4.

Business konfidentiell information:

a) Varje part skall säkerställa och skydda identifierade Business konfidentiell information som tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal i enlighet med bilaga I till denna Avtal. Den mottagande parten skall upprätthålla säkerheten under sådana föremål.

 

b) Parterna skall säkerställa att varje deltagare är juridiskt skyldiga att kontroll-och säkerhetsarrangemang Business konfidentiell information i enlighet med detta avtal.

 

 

 

 

ARTIKEL 13

Förvaltning av immateriella rättigheter och användning av information

1.

Allmänt: Båda parter erkänner att ett framgångsrikt samarbete är beroende av ett fullständigt och snabbt utbyte av information som är nödvändig för att genomföra samarbetet. Parterna avser att skaffa sig tillräcklig information Projektets bakgrund och / eller rättigheter att använda sådan information för att utveckling av teknik, prototyputrustning och andra aktiviteter som ingår i ett projekt. Arten och mängden information som ska förvärvas och utlämnas skall vara förenlig med denna Avtalet och villkoren i enskilda projekt arrangemang.

 

2.

Exploatering: Frågor som rör förvaltningen av projektet Bakgrundsinformation och Projekt Förgrundsinformation, inklusive fördelning av några förmåner (inklusive royalties) som härrör från skapandet och utnyttjandet av immateriella rättigheter i Project förgrundsinformation i för samarbetet enligt detta avtal skall regleras av artiklarna i denna Avtal, inklusive bestämmelserna i bilaga I och all teknik förvaltningsplaner associerade till projektet.

 

3.

Regeringen Möblerad Projekt Bakgrundsinformation:

a) Upplysningar: Om ett projekt arrangemanget annat föreskrivs, skall varje part lämna ut till andra projektet Bakgrundsinformation i sin besittning eller kontroll, förutsatt att

 

(I)

Projektet Bakgrundsinformation är nödvändigt eller användbart vid genomförandet av en föreslagen eller existerande projekt som fastställts enligt detta avtal. The Party i besittning eller kontroll av informationen ska avgöra om det är ”nödvändigt till ”eller” användbar ”om upprättande av nya projekt eller genomföra befintliga;

 

(Ii)

Projektet Bakgrundsinformation skall göras tillgängliga utan att negativt påverkar rättigheterna för innehavare av immateriella rättigheter eller affärshemligheter Information, och

 

(Iii)

utlämnandet är förenligt med nationella avslöjande politik, lagar och förordningar den part.

 

b) Användning: Om ett projekt arrangemanget annat föreskrivs i regeringen Möblerad Project Bakgrundsinformation avslöjas av den ena parten till den andra kan användas utan kostnad av den andra parten i syfte Projektutveckling bara, och tillhandahållande parten skall behålla alla sina rättigheter avseende sådan regering Möblerat Project bakgrundsinformation. Om användningen av regeringen Möblerad Project bakgrundsinformation är nödvändig för att

möjliggöra användning av Project förgrundsinformation, till exempel regeringen Möblerad Project Bakgrundsinformation kan användas av den mottagande parten för Homeland Security ändamål, efter överenskommelse mellan parterna och i enlighet med tillämpliga lagar.

 

4.

Deltagare Möblerad Projekt Bakgrundsinformation:

a) Upplysningar: Om ett projekt arrangemanget annat föreskrivs Projektets bakgrund Information tillhandahållen av en deltagare som sponsras av en part skall vara tillgängliga för andra parten under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

(I)

Projektet Bakgrundsinformation är nödvändigt eller användbart i överenskommelsen.

Den som innehar eller har kontroll över informationen skall avgöra

om det är ”nödvändigt att” eller ”användbar” ett projekt,

(Ii)

Projektet Bakgrundsinformation kan göras tillgängliga utan att negativt

påverkar rättigheterna för innehavarna av Business Konfidentiell Information eller immateriella Egendom, och

(Iii)

utlämnandet är förenligt med nationella avslöjande politik, lagar och förordningar den part.

 

b) Användning: Projekt Bakgrundsinformation tillhandahålls av deltagarna kan vara föremål för begränsningar av innehavare av immateriella rättigheter. I händelse av att det inte är föremål för begränsningar som hindrar dess användning, kan den bara användas av parterna i syfte projektutveckling. Om en part vill att använda deltagare Möblerat Information Projektets bakgrund för andra ändamål än Projekt Utveckling, (vilka andra ändamål skall, utan begränsning, försäljning och licenser till Tredje part), då den ansökande parten måste anskaffa alla nödvändiga licenser från ägaren eller innehavare av rättigheterna till denna information.

 

5.

Projekt förgrundsinformation:

Projekt förgrundsinformation kan kommersialiseras i förekommande fall, i vilket fall förmåner som härrör från användning och tillämpning av dessa uppgifter skall lämnas ut enligt den relativa bidragen från parterna i projektet, kostnaden för kommersialisering, och graden av parternas åtagande att få rättsligt skydd av immaterialrätter, som fastställts i en teknisk förvaltningsplan. Vardera parten får äga sina immateriella i Project förgrundsinformation i sin egen jurisdiktion och jurisdiktion den andra parten och kan dra nytta av sin exploatering och kommersialisering i de jurisdiktioner, med en mekanism för deras etablering i en teknisk förvaltningsplan.

 

ARTIKEL 14

Publicering av forskningsresultat

1.

Parterna är överens om att bestämmelserna i punkt A i avsnitt III i bilaga I till detta avtal skall gälla för offentliggörande av forskningsresultat som skapas enligt detta avtal.

 

2.

Publikation: The Parterna är överens om att offentliggöra resultaten kan vara ett av målen för detta avtal, att stimulera till ytterligare forskning inom den offentliga eller privata sektorn. För att skydda rättigheter för parterna, inklusive att undvika att det påverkar innehavare av immateriella rättigheter och Business Konfidentiell Information skall varje part överföra till den andra för att granska all material som innehåller sådana resultat och avsett för publicering eller annat offentliggörande, minst sextio (60) arbetsdagar innan materialet lämnas till någon redaktör, förläggare, domare eller möte arrangör, eller på annat sätt avslöjas. I avsaknad av en invändning från den andra parten inom den

sextio dagar offentliggörande eller annan spridning får fortsätta. Om någon av parterna väcker en invändning mot offentliggörande av publikationer som härrör från avtalet, offentliggörande kommer inte ske förrän det råder enighet mellan parterna om villkoren för offentlig release. Det åligger varje part att samordna med sina sponsrade Deltagare som arbeta under en projektledare avtal för att avgöra om alla potentiella immateriell egendom eller Business Konfidentiell Information intressen har rätt beaktas.

 

3.

Organisation: Den sponsring och ekonomiskt stöd från parterna för kooperativets verksamhet skall inte användas i något offentligt uttalande av säljfrämjande karaktär eller användas för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från båda parter.

 

4.

Publicitet och Erkännanden: Alla publikationer om resultaten från projekten upprättas enligt detta avtal skall omfatta i tillämpliga ett anslag om att underliggande utredningen fått ekonomiskt stöd från regeringen i USA och / eller den svenska regeringen. Två kopior av sådana publikationer skall sändas till Avtal styrelsen av den enskilde eller enhet som är författare till publikationerna.

 

ARTIKEL 15

Inresa för personal och utrustning och material

1.

Med hänsyn till kooperativets verksamhet enligt detta avtal, skall varje part, i enlighet med dess nationella lagar och förordningar och i förekommande fall skall underlätta:

 

a) snabb och effektiv in-och utresa från sitt territorium av lämplig utrustning och

Material, för att framför allt inkludera instrumentering, testutrustning och Projekt Bakgrund och Förgrundsinformation;

 

b) snabb och effektiv in-och utresa från sitt territorium och inrikes resa och arbeta i, personer som deltar på uppdrag av parterna eller deltagarna i genomförandet av detta Avtal;

 

c) snabb och effektiv tillgång, i förekommande fall, till relevanta geografiska områden, information, Utrustning och material och institutioner, för personer som deltar på uppdrag av parterna, eller Deltagare vid genomförandet av detta avtal, och

 

d) det ömsesidiga logistiskt stöd.

 

2.

Tullar, import och export skatter och liknande avgifter skall förvaltas i enlighet

med varje parts respektive lagar och förordningar. I den mån gällande lagar och förordningar tillåter, skall vardera parten göra sitt bästa för att se till att lätt identifierbara tullar, skatter och liknande avgifter samt kvantitativa eller andra restriktioner för import och export, är inte infördes i samband med projekt som genomförs enligt detta avtal.

 

 

 

 

ARTIKEL 16

Forskning Säkerhet

1.

Parterna skall fastställa och genomföra politik och praxis för att säkerställa och sörja för säkerheten för sina anställda, allmänheten och miljön under genomförandet av kooperativa Verksamhet som omfattas av gällande nationella lagar och förordningar. Om någon kooperativets verksamhet innebär användning av farliga eller farliga ämnen, skall parterna fastställa och genomföra en lämplig säkerhetsplan.

 

2.

Utan att det påverkar befintliga överenskommelser enligt parternas nationella lagar, skall parterna vidta lämpliga åtgärder för att skydda välfärden för alla ämnen som deltar i samarbetet. Sådana åtgärder kan omfatta tillhandahållande av medicinsk behandling och, vid behov, finansiella lättnad.

 

ARTIKEL 17

Tredje parts försäljning och överföringar

1.

Ingen av parterna skall:

a) sälja, överlåta äganderätten till, avslöja, eller överföra innehavet av projekt förgrundsinformation, eller utrustning med förgrundsinformation, till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten, eller

 

b) tillåta en sådan försäljning, spridning eller överföring av andra, bland annat genom att ägaren av objektet, utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Sådan försäljning och överföringar skall förenligt med artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information).

 

2.

För tillämpningen av denna artikel stater, territorier, protektorat och andra inhemska statliga företag inte anses vara tredje part.

 

ARTIKEL 18

Tvistlösning

1.

Med undantag för tvister om immateriella rättigheter och de förfaranden som anges i artikel 14 (Offentliggörande av forskningsresultat), Alla frågor eller tvister mellan parterna som inte kan lösas genom det avtal styrelsen som uppstår under eller i samband med detta avtal skall lämnas till de verkställande organen. Sådana frågor och tvister skall lösas endast genom samråd mellan parterna och får inte hänskjutas till en nationell domstol, en internationell domstol, eller till någon annan person eller enhet för beslut.

 

2.

Resolution av tvister om immateriella rättigheter skall lösas i enlighet

Bilaga I.

 

3.

Varje part skall säkerställa att varje sponsringsöverenskommelser att det ingår med en deltagare innehåller bestämmelser för tvistlösning i överensstämmelse med punkterna 1 och 2.

 

 

ARTIKEL 19

Status för bilaga

1.

Bilaga I är en integrerad del av detta avtal och, om inte annat uttryckligen anges ett hänvisning till detta avtal innehåller en hänvisning till bilaga I.

 

 

ARTIKEL 20

Ikraftträdande, varaktighet, ändring och uppsägning

1.

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet av båda parter

2.

Avtalet kan ändras skriftligen av samförstånd mellan parterna. Detta avtal

skall förbli i kraft tills det sägs upp skriftligen av endera parten, med sådan uppsägning ta kraft sex månader från den dag då skriftlig uppsägning.

 

3.

Detta avtal kan också sägas upp genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 

4.

Om inte annat avtalats skall uppsägning av detta avtal inte påverka giltigheten eller varaktigheten av alla kooperativets verksamhet som genomförs som tidigare med stöd av den.

 

5.

De respektive rättigheter och skyldigheter för parterna enligt artikel 12 (Informationssäkerhet) Artikel 13 (Intellectual Property Management och används och information), artikel 14 (Publikation av forskningsresultat), artikel 17 (försäljning till tredje man och flyttning), artikel 18 (Dispute

Upplösning) och bilaga I ska fortsätta trots uppsägning eller upphörande av detta

Avtal. En part sponsra en deltagare skall se till att deltagaren samtycker till att följa med villkoren i artikel 12 (Informationssäkerhet), artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information), artikel 14 (Publicering av forskningsresultat), artikel 17 (tredje part Försäljning och flyttning), artikel 18 (Tvistlösning) och bilaga I trots uppsägning eller upphörande av detta avtal.

 

6.

I synnerhet skall alla sekretessbelagda uppgifter utbyts eller skapas enligt detta avtal skall fortsätta att vara skyddade i händelse av uppsägning eller upphörande av avtalet.

 

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

 

Utfärdat i i två exemplar, denna dag 2007.

FÖR REGERING

FÖR REGERING

FÖRENTA STATERNA:

KONUNGARIKET SVERIGE:

 

 

Bilaga I

Immateriella rättigheter

I.

Allmän skyldighet

Parterna skall säkerställa tillräckligt och effektivt skydd av immateriella rättigheter som skapas eller tillhandahålls inom ramen detta avtal och relevanta genomförandebestämmelser. Rättigheter till sådana immateriella rättigheter skall fördelas enligt bestämmelserna i denna

 

Bilaga. II.

Omfattning

 

A.

Denna bilaga är tillämplig på alla samarbetsverksamhet som genomförs enligt detta avtal, om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna eller deras utsedda.

 

B.

Varje part skall genom avtal eller andra rättsliga åtgärder med sina egna deltagare, om nödvändigt att den andra parten kan erhålla rättigheter avseende immateriella rättigheter som fördelas i enlighet med denna bilaga. Denna bilaga innefattar inte annat sätt ändra eller påverka fördelningen av immateriella rättigheter mellan en part och dess anställda och / eller dess underleverantörer, som skall bestämmas av den partens lagar och praxis

.

C.

Om inte annat föreskrivs i detta avtal, tvister om immateriella uppkommer under detta avtal skall lösas genom diskussioner mellan de berörda deltagare eller, om nödvändigt, parterna eller deras utsedda. Efter överenskommelse mellan Parterna skall tvisten hänskjutas till en skiljedomstol för bindande skiljedom i enlighet med tillämpliga regler i internationell rätt. Om inte parterna eller deras utsedda skriftligen avtalar om annat, ska skiljenämnden regler Uncitral styr.

D.

Uppsägning eller upphörande av detta avtal skall inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt detta

 

Bilaga. III.

Tilldelning av rättigheter

A.

Varje part skall ha rätt till en icke-exklusiv, oåterkallelig, royalty-fri licens i alla

länder att översätta, reproducera och till allmänheten sprida vetenskapliga och tekniska tidskrifter artiklar, rapporter och böcker som direkt följer av samarbetet enligt detta avtal. Alla

offentligt distribuerade kopior av upphovsrättsskyddade verk som utarbetats enligt denna bestämmelse, skall innehålla namnen på författarna till arbetet inte författaren uttryckligen avböjer att nämnas.

 

B.

Rättigheter för alla former av immateriella rättigheter, andra än de rättigheter som beskrivs i punkt IIIA ovan, skall fördelas enligt följande:

 

(1)

Gästforskare skall erhålla, för alla immateriella rättigheter som de skapar, rättigheter, utmärkelser, bonus och royalties i enlighet med den politik som förs av värdinstitutionen.

 

(2)

(A) Om inte annat överenskommits i ett projekt arrangemanget eller andra arrangemang, det Parterna eller deras deltagare skall gemensamt upprätta bestämmelser i en teknik Förvaltningsplan gäller ägande och utnyttjande immateriella rättigheter skapas inom ramen för den kooperativa verksamhet än sådan som omfattas av punkt III (B) (1) i denna bilaga. Den tekniska förvaltningsplanen skall överväga de relativa bidragen från parterna, deltagare och entreprenörer till Samarbetet, graden av engagemang i att få rättsskydd och licensiering av immateriella rättigheter, och andra faktorer som bedöms lämpligt.

 

(B) Om parterna eller deras deltagare inte överens om bestämmelser i en teknik

Förvaltningsplan enligt punkt (a) inom skälig tid, högst sex månader från den tidpunkt då en part får kännedom om skapandet av immateriella skapas inom ramen för samarbetsprojekt, parterna eller deras deltagare skall lösa frågan i enlighet med bestämmelserna i punkt II (C) i denna Bilaga. I väntan på lösning av frågan, alla immateriella rättigheter som skapats av personer anställd eller sponsrad av en part enligt samarbetet ska ägas av den parten och immaterialrätt som skapats av personer som är eller sponsras av både Parterna skall ägas gemensamt av parterna, men sådan Immateriell egendom skall vara kommersiellt utnyttjade endast genom ömsesidig överenskommelse.

 

(C) Utan hinder av punkterna III B (2) (a) och (b) ovan, om endera parten anser att ett visst projekt kan leda till eller har lett till skapandet av immateriella rättigheter inte skyddas av lagarna i den andra parten, skall parterna hålla omedelbart diskussioner för att bestämma fördelningen av rättigheterna till immateriella rättigheter. Om ett överenskommelse inte kan nås inom tre månader från dagen för inledandet av diskussioner, samarbete om projektet i fråga skall avslutas på begäran av endera parten. Skaparna av immateriella rättigheter skall emellertid ha rätt att utmärkelser, bonus och royalties i enlighet med den politik som institutionen anställa eller sponsrar den personen. (D) För varje uppfinning under några samarbetsprojekt, som sysselsätter partens eller sponsring uppfinnaren (s) ska offentliggöra uppfinningen omedelbart till den andra parten tillsammans med dokumentation och information som behövs för att den andra parten att skapa rättigheter som den kan ha rätt. Vardera parten får fråga de andra Parten att fördröja publicering eller offentliggörande av sådan dokumentation eller information för att tillvarata sina rättigheter i uppfinningen. Om inte annat skriftligen avtalats, skall förseningen överstiger en period av sex månader från dagen för avslöjande av uppfinna part till den andra parten. IV.

 

Business Konfidentiell information

I händelse av att uppgifter som räknas upp i god tid som affärshemligheter är möblerad eller skapas under detta avtal, skall vardera parten och dess deltagare skydda sådan information i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och administrativ praxis. Informationen kan vara identifieras som ”affärshemligheter” om en person som har den information som kan härleda ett ekonomiskt  dra nytta av det eller kan få en konkurrensfördel gentemot de som inte har det, och  informationen inte är allmänt känd eller allmänt tillgänglig från andra källor, och ägaren har inte tidigare gjorts tillgänglig information utan att i tid en skyldighet att föra den konfidentiell.

 

Den mottagande parten får inte avslöja någon konfidentiell affärsinformation lämnas till den av  andra parten utom till lämpliga medarbetare och personal regering. Om uttryckligen avtalat parterna, Business Konfidentiell information kan lämnas ut av den mottagande parten till entreprenörer och underleverantörer. Sådana upplysningar skall vara för användning endast inom ramen för deras kontrakt med sina respektive part om samarbete enligt detta avtal. Parterna skall införa, eller ha ålagts en skyldighet för dem som får sådan information att hålla det hemligt. Om ett Part får kännedom om att, enligt de lagar eller förordningar som gäller för den, kommer det att bli, eller rimligtvis förväntar sig att den inte kommer att uppfylla de icke-spridning bestämmelser, skall den omedelbart underrätta den andra Party. Parterna skall därefter komma överens om ett lämpligt handlingssätt.

Tusentals barn försvann i statistiken som hade fått ADHD-mediciner

http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/09/tusentals-barn-forsvann-i-statistiken/

 

Kan vi lita på siffrorna?

24 000 barn och ungdomar hämtade 2010 ut adhd-mediciner.

Men bara 15 320 barn och ungdomar hade diagnosen adhd under samma period.

Har därmed tusentals ungdomar fått medicin utan diagnos?

Förmodligen inte, enligt Mårten Gerle, sakkunnig inom psykiatri på Socialstyrelsen.

– Det här handlar troligen om brister i rapporteringen från öppenvården.

Så det handlar inte om ett mörkertal på tusentals personer som fått medicin utan diagnos?

– Jag kan inte garantera någonting men rapporteringssystemet är nytt sen ett par år och det har inte fungerat fullt ut.

– Det här är inte acceptabelt, våra register ska vara tillförlitliga så att man kan dra slutsatser.

En begäran om ändrade föreskrifter har skickats till regeringen.

Än mer statliga miljoner till bredband

http://nyheter.se.msn.com/statliga-miljoner-till-bredband-1

Statliga miljoner till bredband

Statliga miljoner till bredband. Foto: Scanpix

Statliga miljoner till bredband. Foto: Scanpix

Totalt 133 olika projekt för utbyggnad av bredband på landsbygden har fått 70 miljoner statliga kronor i medfinansiering, enligt Post- och telestyrelsen (PTS), som fördelat pengarna.

PTS fick 115 miljoner kronor av regeringen för 2010 och 2011 för att få fart på utbyggnaden. I början av september klargjorde regeringen att det blir 75 miljoner kronor för 2012-2014 inom det så kallade landsbygdsprogrammet för medfinansieringen.

Förhoppningsvis gäller det optisk fiberkabel Det mobila bredbandet fungerar ju dåligt 3G exempelvis läs här:

Mobilt bredband
håller inte måttet

Domen från svenska användare av mobilt bredband är hård, enligt två färska undersökningar. Till exempel tycker en av tre att hastigheten är för låg och att uppkopplingen är instabil. Enligt besökarna på Bredbandskollen ger turbo-3g sällan mer än hälften av den utlovade hastigheten.

Nyttig läsning!
/Redaktionen

 

  NYHETER VECKA 15

 

Tele2 tvingas betala
halv miljard till Telia

Reglering  Tele2 nekas prövningstillstånd i högsta domstolen. De har därmed förlorat den utdragna samtrafiktvisten med Teliasonera.

Missnöje med
mobilt bredband

Bredband  En av tre tycker att hastigheten är för låg. Instabila uppkopplingar är det största problemet, menar en av fyra.

Turbo-3g lever inte upp
till utlovad hastighet

Bredband  Turbo-3g ger sällan mer än hälften av den utlovade hastigheten. Det konstaterar .SE efter en undersökning bland Bredbandskollens besökare.

Nervskadorna blir alltmer påtagliga av den nya teknikens strålning – 4G, Rakel och militära sändningar

Detta brev har ställts till regeringen, socialdepartementet, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, alla riksdagspartier, Tele2 och försvarsmakten

2011-09-13

Detta brev skall diarieföras och jag begär en bekräftelse på detta.

Sedan i våras har det till och från förekommit stark strålning i min boendemiljö. Rapporter från olika håll i Sverige har bekräftat att andra haft samma problem med hög strålning som orsakat stort obehag, bland annat medicinskt dokumenterad hjärtarytmi och nedsatt hälsotillstånd.

Från den 27 augusti har strålningen blivit olidlig i min boendemiljö med ständig hjärtarytmi, ständig huvudvärk, problem med luftrören, smärtsam värk i solarplexus, stark svidande smärta i huden, värk i musklerna. Smärtan och obehaget med hjärtarytmin är så stark att man får ångest.  Ett EKG hos läkare har visat att jag nu har konstant hjärtarytmi.

Post- och telestyrelsen vet inte hur många mobilsändare det finns och vet därför inte var de sitter. EU har tagit beslut om att regeringarna i respektive länder inte skall lägga sig i vad för typ av teknik operatörerna nyttjar för att skydda operatörerna av konkurrensskäl, om jag förstod saken rätt.

Men vem skyddar befolkningen mot detta vedervärdiga storskaliga experiment på befolkningen? Har inte vi människor några rättigheter längre? Har inte vi rätt till vårt eget hem? Har inte vi rätt till vår hälsa att få vara friska? Varför har denna telekomindustri alla rättigheter att hänsynslöst utsätta oskyldiga människor för en pulsmodulerad strålning som kan ge nervskador/nervpåverkan. Jag finner det är ytterst märkligt att en industri har fått sådana rättigheter att göra intrång i folks hem och skada deras hälsa. Detta är ett hemfridsbrott, olaga intrång samt fysisk och psykisk misshandel med elektroniskt tillhygge/vapen.

Denna  strålning tränger ju igenom allt, därför kan man inte skydda sig. Är det 4G eller är det amerikanska militären/NATO och det svenska försvaret som utnyttjar svenska befolkningen för att se om vi dör eller hur vi påverkas av en viss typ av modulation? Och var det en svensk lobbyist som lobbade för att mobilindustrin skulle ha fria händer att experimentera med olika pulsmodulationer?

Det säger väl sunda förnuftet att en pulsmodulering som kan tränga igenom allt även tränger in i kroppen och påverkar/skada kroppsfunktionen på olika sätt. Samma sunda förnuft borde kunna begripa att en biologisk kropp som själv nyttjar svaga elektriska impulser påverkas av en strålning som är flera miljarder gånger högre och som dessutom inte existerar naturligt och som vi därför saknar biologisk skydd mot.

Jag önskar faktiskt att ni som är ansvariga för dessa beslut, som genom lögner och förnekelser om skaderisken och som nyttjar desinformation för att kunna erbjuda en industri alla möjligheter att hänsynslöst sprider radiofrekvent strålning som orsakar stort lidande hos redan strålskadade personer, att ni själva blev elöverkänsliga. Ni ansvariga är värda den upplevelsen, att vem som helst har rätt att göra intrång i ert hem och skada er hälsa och att påtvinga er svår smärta och stort obehag. Ni är värda att få känna er helt skyddslösa och rättslösa eftersom ansvariga myndigheterna mer eller mindre påstår att ni bara inbilla er att ni blir sjuka av den nya teknikens digitala strålning. Så skall ni leva år ut och år in som vi fått göra med ständig smärta och ständigt nedsatt allmäntillstånd.

Allt fler barn får ADHD fast de egentligen inte har en typisk ADHD diagnos och blir drogade med psykofarmaka, vuxna får diagnosen ADHD eller andra psykiska diagnoser, Sverige har extremt många som fått diagnosen utbrända och en siffra från en undersökningen i Lund visar att det nu är 1 miljon som fått problem med el och radiofrekvent strålning. Dessa siffror tyder på att en enda industri lyckas skada  nervsystemet på ett stort antal människor på väldigt kort tid. Utöver detta tillkommer alla cancerfall, ökat antal strokefall, tidig senil demens, samt ökat antal hjärtinfarkter etc.

Solveig Silverin miljöingenjör

Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) gäller också produkter som avger pulsmodulerad strålning (SSI:S FS 2002:3)

Produktsäkerhetslagen

Eftersom man känner till att  strålningen från mobiltelefoner, lågenergilampar, babylarm, trådlösa nätverk och andra produkter som avger olika typer av elektromagnetisk strålning är en hälsorisk , är företagen tvingade att uppge om hälsoriskerna på produkten. Det gäller router, DECT-telefoner också eller de modem som konsumenter tvingas nyttja när Skanova (eller vem det nu är som för tillfället äger kopparnätet för fast telefoni) river det fasta kopparnätet. Som konsument kan man kräva detta att det finns information om riskerna, vilket man sedan kan hänvisa till så att de inte kan riva kopparnätet på grund av hälsorisk samma gäller för lågenergilampan.

Kom ihåg att Strålsäkerhetsmyndigheten erkänt att den radiofrekventa strålningen  från lågenergilampan kan ge nervskador på sikt.

Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom. Om det finns en risk med att använda en vara så är ett företag tvingat att lämna information om dessa risker.

Syftet med Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)

”1 § Denna lag syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person.

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.”

”2 § Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. En förutsättning är att varan eller tjänsten är avsedd för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter.

Vad som sägs i denna lag om näringsidkare och tillverkare gäller också den som i offentlig verksamhet tillhandahåller sådana varor som avses i första stycket.”

Lagen omfattar näringsidkare, oavsett om du är tillverkare, importör, grossist eller detaljist.

I lagen står att du som säljare skall lämna den information som behövs för att inte konsumenten skall råka illa ut. Har en produkt kommit ut på marknaden och det upptäcks att den t.ex. har ett fel som kan leda till skada, kan företaget tvingas att informera de kunder som redan köpt varan om dess risk och hur de eventuellt kan undgå denna.

Ett företag kan också förbjudas att sälja en vara som anses farlig. Anses produkten riktigt farlig så kan säljaren tvingas att återkalla varan.

Säkra varor och tjänster

7 § Varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare skall vara säkra.

8 § En vara eller en tjänst är säker, om den vid normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte för med sig någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara en låg risk. Denna risk måste dock vara godtagbar med beaktande av hur varan eller tjänsten används och skall vara förenlig med en hög skyddsnivå när det gäller människors hälsa och säkerhet.

En vara eller tjänst är farlig, om den inte motsvarar kraven för en säker vara eller tjänst i första stycket.

9 § Vid bedömningen av om en risk hos en vara skall anses som godtagbar och förenlig med en hög skyddsnivå skall hänsyn särskilt tas till

1. en varas egenskaper, såsom dess sammansättning och förpackning samt anvisningar för montering, installation och underhåll,

2. annan information som lämnas om varan genom märkning, varningar, bruksanvisningar, anvisningar för dess bortskaffande eller på något annat sätt,

3. varans inverkan på andra varor, om det kan antas att den kommer att användas tillsammans med sådana,

4. risker som varan kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn och äldre.

10 § Vid bedömningen av om en risk hos en tjänst skall anses som godtagbar och förenlig med en hög skyddsnivå skall hänsyn särskilt tas till

1. hur tjänsten utförs,

2. säkerhetsinformation som näringsidkaren lämnar,

3. tjänstens inverkan på varor, om det kan antas att säkerheten hos varor kommer att påverkas av hur tjänsten utförs, och

4. risker som tjänsten kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn och äldre.

Vad gäller!

Säkerhetsinformation
”En tillverkare som tillhandahåller en vara eller en näringsidkare som tillhandahåller en tjänst skall lämna sådan säkerhetsinformation som behövs för att en konsument skall kunna bedöma riskerna med varan eller tjänsten och skydda sig mot dessa risker.

Säkerhetsinformation behöver inte lämnas, om riskerna är uppenbara.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur säkerhetsinformationen skall lämnas.”(13§)

Varningsinformation
”En tillverkare som har tillhandahållit en farlig vara eller en näringsidkare som har tillhandahållit en farlig tjänst skall utan dröjsmål informera om skaderisken och om hur den kan undanröjas, om det behövs för att förebygga skadefall. Informationen skall lämnas till dem som innehar varan eller som tjänsten har utförts åt eller som innehar den egendom som tjänsten avser.

Informationen skall lämnas på ett sådant sätt att den kan antas komma till de berördas kännedom, genom direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som näringsidkaren använder i sin marknadsföring. Informationen skall lämnas i den omfattning som är skälig med hänsyn till behovet av att förebygga skadefall.” (14§)

Återkallelse
15 § En tillverkare som har tillhandahållit en farlig vara skall utan dröjsmål återkalla varan från de distributörer som innehar den, om det behövs för att förebygga skadefall. Är denna åtgärd inte tillräcklig för att förebygga skadefall, skall tillverkaren utan dröjsmål återkalla varan från de konsumenter som innehar den.

Återkallelsen skall ske i en omfattning som är skälig med hänsyn till behovet av att förebygga skadefall.

16 § Återkallelse skall ske genom att tillverkaren erbjuder sig att på vissa villkor

1. avhjälpa det fel som skaderisken hänför sig till (rättelse),

2. ta tillbaka varan och leverera en annan felfri vara av samma eller motsvarande slag (utbyte), eller

3. ta tillbaka varan och lämna ersättning för den (återgång).

En tillverkare som återkallar en vara skall samtidigt tillkännage erbjudandet och villkoren för detta samt informera om skaderisken. För tillkännagivandet tillämpas 14 § andra stycket om varningsinformation.

17 § Villkoren för återkallelsen skall bestämmas så att erbjudandet kan förväntas bli godtaget av innehavarna. Villkoren skall innebära att erbjudandet skall fullgöras inom skälig tid och utan väsentlig kostnad eller olägenhet för dem som utnyttjar det.

Vid återgång skall ersättningen för det återlämnade svara mot kostnaden för att återanskaffa en ny vara av samma eller motsvarande slag. Om det finns särskilda skäl till det, får avdrag från återgångsersättningen göras för den nytta som innehavaren av varan har haft.

18 § En tillverkare skall utan dröjsmål låta förstöra eller på något annat sätt oskadliggöra en vara som har tagits tillbaka i samband med utbyte eller återgång, om varan är särskilt farlig.

19 § En näringsidkare som har utfört en tjänst som är farlig skall utan dröjsmål återkalla tjänsten från dem åt vilka tjänsten har utförts, om andra åtgärder inte räcker för att förebygga skadefall. Detsamma gäller i fråga om dem som innehar egendom som tjänsten har avsett.

Återkallelsen skall ske i en omfattning som är skälig med hänsyn till behovet av att förebygga skadefall och skall innebära att näringsidkaren erbjuder sig att på vissa villkor

1. själv avhjälpa det fel som skaderisken hänför sig till, eller

2. lämna ersättning för att felet skall kunna avhjälpas genom någon annan. Ersättningen skall även täcka kostnaden för att återställa den egendom som tjänsten avsett i ursprungligt skick.

Vid återkallelse enligt första stycket tillämpas 16 § andra stycket och 17 § första stycket.

Skadeförebyggande åtgärder och samarbete
20 § Tillverkare skall bedriva ett förebyggande produktsäkerhetsarbete i syfte att få kännedom om skaderisker hos de varor som de tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Tillverkare skall i detta syfte

1. märka en vara eller dess förpackning med tillverkarens namn och adress och med en referens till varan eller det varuparti som den tillhör, om en sådan märkning inte är uppenbart obehövlig, och

2. granska och föra register över inkomna klagomål när det gäller skaderisker.

21 § Distributörer skall i fråga om varor som de tillhandahåller eller har tillhandahållit medverka till att tillverkare kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

Distributörer skall

1. utan dröjsmål vidarebefordra information om varornas skaderisker till tillverkaren, om det inte är uppenbart obehövligt, och

2. bevara sådan dokumentation som behövs för att spåra varornas ursprung.

22 § Näringsidkare är skyldiga att informera och samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheten för att undanröja sådana risker som är förknippade med en vara eller tjänst som de tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förfarandet för samarbetet mellan näringsidkare och tillsynsmyndigheten.

Underrättelseskyldighet
23 § Näringsidkare som får kännedom om att en vara eller tjänst som de tillhandahåller eller har tillhandahållit är farlig skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om det och om de åtgärder som har vidtagits för att förebygga skadefall. Tillsynsmyndigheten behöver dock inte underrättas, om det uppenbart skulle vara utan betydelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för de fall en underrättelse skulle sakna betydelse för tillsynsmyndighetens skadeförebyggande arbete.

Konsumentverket

Det är Konsumentverket tillsammans med andra myndigheter som ser till att lagen efterlevs.

Om Konsumentombudsmannen eller någon annan berörd myndighet begär upplysningar för att kunna göra en utredning om produktsäkerhet, så är du som näringsidkare skyldig att ge de upplysningarna.

Brev till Försäkringskassan om den ökande mobilstrålningen som påtvingar ohälsa hos befolkningen

Till Allmänna Försäkringskassan

Detta brev skall diarieföras
Jag begär svar från Försäkringskassan om ni alls beaktar den nya miljöfaktorn radiofrekvent strålning som ökat miljarder gånger om i vår livsmiljö sedan 1990-talet. Jag fick nämligen uppgifter om att allt fler människor får diagnosen utbrändhet och att allt fler barn får diagnosen ADHD.
Elöverkänslighet har även den ökat, men får ju inte finnas som diagnos eftersom ansvariga myndigheter påstår att det inte finns ett samband mellan elektromagnetiska fält och strålskadan elöverkänslighet.

De svenska myndigheternas påstående lutar sig mot den forskning som professor Anders Ahlbom godkänt som trovärdig de s k provokationsstudierna. Som vi vet har ju Anders Ahlbom blivit entledigad från IARC inom WHO på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Han sitter som ledamot i sin brors företag som lobbar för mobilindustrin inom EU. Det är alltså mobilindustrins företrädare som i princip granskar mobilindustrins forskning.

SSI:s författningssamling 2002:3 har redovisat att pulsmodulerade mikrovågor, samt samverkande vågrörelser kan ge neurologisk påverkan och skador. SSM har även erkänt att radiostrålningen från lågenergilamporna som är långt mycket svagare än DECT-telefoner och mobiltelefoner kan på sikt ge nervskador. Alltså myndigheterna känner till att denna typ av radiofrekvent strålning kan ge nervskador, vilket även verksamhetsutövarna, mobilindustrin, kände till vid utbyggnaden av 3G-systemet.

Den pulsmodulerade strålning som vi nu utsätts för fanns inte före 1990 i vår livsmiljö. Vi utsätts för en kontinuerlig radiofrekvent strålning, som ingen kan välja bort ur sin livsmiljö, ur sin arbetsmiljö eller ur sin skolmiljö.

 Försäkringskassan får här en länk av mig, som exempel, där jag spelat in strålningen från en grannes lägenhet in i ett sovrum. I denna typ av strålning påtvingas vi att lever i, dag ut och dag in. http://www.youtube.com/user/9solar#p/u/4/pchxydpPFqk

Denna industritillverkade radiofrekventa strålning ger dokumenterat neurologiska skador, vilket både utbrändhet är, ADHD är samt elöverkänslighet är, alltså skador i centrala nervsystemet.

Radiostrålningen är inte tillfällig utan leder på sikt till utmattning av nervsystemet, som ju hela tiden måste kompensera för denna nervstress som all denna pulsmodulerade strålning utsätter oss för. Ständig stress leder även till psykisk ohälsa vilket även den har ökat dramatiskt. Det finns med andra ord skäl till att ställa samman sjukdomsstatistiken med utbyggnaden av de olika mobilsystemen, se min länk.
http://solveig21.mpbloggar.se/2011/02/04/diagram-over-hur-ohalsan-okar-hos-unga-i-takt-med-utbyggnaden-av-mobilteleonin/

Jag föreslår att Försäkringskassan ställer krav på att denna industritillverkade strålning måste minska i vår livsmiljö för att inte folkhälsan skall bli allvarligt skadad för all framtid. Ni myndigheter (Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och försäkringskassan) har ett ansvar för att en viss industri tillåts okontrollerat belasta hela befolkningen med en allt högre pulsmodulerad strålning som är lika främmande för allt liv som exempelvis DDT och andra miljögifter.

Enligt Post- och telestyrelsen vet man inte var alla mobilsändare sitter och de vet ej heller hur många de är. Ingen myndighet kontrollerar denna verksamhet på något sätt. Allt fler blir sjuka/skadade av strålning, vilket även bidragit till cancerökningen de senaste åren.

Det är också ytterst märkligt att mobilindustrin enbart har rättigheter men inga som helst skyldigheter att ta hänsyn till hälsa och miljö. Det är märkligt att regering och myndigheter tillåter mobilindustrins hänsynslösa spridning av miljöfarlig radiofrekvent strålning och ohämmat kan påtvingar alla människor svår ohälsa och stort lidande.

Mvh
Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen Kalmar län, miljöenheten

Post- och telestyrelsen uppger här antal sändare i Sverige, man har minst koll på antal mobilsändare

Notering

Hej Solveig !

 Din fråga om radiosändare i Sverige …

Det PTS kan svara på är de radionät där varje enskild sändare behöver tillstånd från PTS:

 Landmobil radio (komm-radio för yrkesbruk t.ex. taxibilar, bussar, ambulanser m.m.): 3200 bassändare + 130 000 rörliga sändare i bilar.

 Sjöfartsradio: 30 000 sändare i båtar

 Flygradio: 3000 sändare i flygplan

 Länksändare (punkt-till-punkt-förbindelser): 52 000

 TV-sändare inkl. slavar: 1300

 FM-sändare: 1100

PTS kan inte svara på alla dina frågor.

 PTS har inga exakta uppgifter om hur många bassändare för mobiltelefoni som finns och hur många mobiltelefoner som används. Operatörerna får idag sätta upp bassändare som de själva vill, inom ramen för de frekvensområden som var och en av operatörerna disponerar. Operatörerna får också fritt ta in nya kunder som använder mobiltelefoner. Enligt en beräkning från PTS finns cirka 97 000 bassändare (i många fall sitter det flera sådana sändare på samma mobilmast eller på samma hustak) och cirka 12 000 000 abonnemang (mobiltelefoner och mobila bredband).  

 Många radiosändare är licensfria och därför finns de inte registrerade någonstans. Sådana licensfria sändare får fritt säljas och användas på licensfria radiofrekvenser. Det är trådlösa datornät på kontor och i hemmen, trådlösa fjärrkontroller till allt möjligt, radiostyrda leksaker, walkie-talkie, amatörradio m.m. Troligen finns 100 000-tals sådana licensfria sändare i bruk i Sverige. Se info om licensfria radiofrekvenser på PTS web-plats   http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/foreskrifter-undantag_101209.pdf .

 Rakel-nätet är sekretssskyddat. PTS har inga detaljerade uppgifter.

Vänligen

 Christer Streiffert, PTS Radiotillsyn

Fick  mer svar efter ytterligare fråga:

Hej igen !

Vid behov, t.ex. för inspektion eller vid störningar mellan olika radionät, kan PTS begära ut detaljerade uppgifter från mobiloperatörerna. Då brukar det gälla begränsade geografiska områden eller enstaka master.

I övrigt är det politiska beslut som ligger bakom, att det är som det är. Det finns en politisk vilja hos Regeringen att mobiloperatörerna ska ha stor frihet och att konkurrensen ska få ner priserna för kunderna när de använder sina mobiltelefoner och trådlösa bredband.

Energiförbrukningen är ganska begränsad jämfört med annat i samhället. En bassändare för mobiltelefoni förbrukar uppskattningsvis 100 W. När högre sändareeffekter anges handlar normalt om ”Effective radiated power” (ERP) dvs. den koncentration av sändningen som en viss antenntyp kan ge, och i antennens huvudriktning blir det då mer än 100 W samtidigt blir det mindre i alla andra riktningar, så summan är konstant.

Man kan jämföra den energiförbrukningen med en vanlig kaffebryggare som normalt drar 1000 W eller ett vanligt  el-element som brukar dra 1000 – 3000 W.

 

/ Christ

Så jobbar lobbyisterna i maktens korridorer – Se upp för dem – Här är deras strategi

DSC_0054

 

Diplomat PR  föreläser här om hur man jobbar som lobbyist för industrin,  för att påverka politiker, organisationer (särskilt ungdomsorganisationer bjuder man in när det gäller klimat) Om alla lärde sig detta spel då slapp vi alla korkade beslut både inom EU och andra instanser som påverkar samhällsplanering och/eller miljö och  hälsa  negativt.

 

Framgångsfaktorer för politisk påverkan

Presentation Diplomat PR 

Susanne Hammarström, Head of EU Office. Diplomat PR Bryssel

Jan-Ove Jerrestål, Seniorkonsult, Diplomat PR Stockholm

Vad ska vi prata om?

–  om Diplomat PR och om oss

– Utgångspunkter för politisk påverkan

Framgångsrecept

 • Strategi och målbild
 • Aktörer
 • Budskap och kommunikation
 • Verktyg

 

Några idéer

 Sammanfattning

———————————

Framgångsrik påverkan

UTGÅNGSPUNKTER

– Utgångspunkter för politisk påverkan

– Behovet av opinionsbildning och lobbying har ökat

– De politiska beslutsprocesserna är komplexa och kräver analys, strategi och kommunikation

– Medias inflytande ökar och ökar

– Det politiska landskapet i ständig förändring

– Politiker har begränsat med tid och resurser för att inhämta information

 

Framgångsrik påverkan

FRAMGÅNGSRECEPT

Grundstenar

– Tydlig målsättning och strategi: vad vill ni uppnå?

– Förstå hur spelplanen ser ut: formella/informella beslutsprocesser & makthavare kartläggning av vilka beslutsfattare som har inflytande i frågan och makt att åstadkomma det man satt som målsättning

– Gehör och rätt timing för budskapen:

– Anpassa budskapen till det som är viktigt för beslutsfattaren

– Kom in i tidiga skeden

 

Framgångsrecept

STRATEGI OCH MÅLBILD

Målsättning och strategi

– Ingen kampanj bör lanseras utan att föreskridas av en gedigen strategi med tydlig målbild

– Vad vill ni uppnå? Inom vilken tidsram? Är målet realistiskt? Vilka är delmålen? Finns det alternativa mål?

– Hur skall ni uppnå målet? Strategi och action plan med milstolpar

– Utvärdering och löpande avstämning

 

Framgångsrecept

AKTÖRER

Skaffa en bra karta och kunskap om aktörer och drivkrafter

– Genomgång av politiska program, handlingar nämnder, medieresearch

– Intervjuer med bl.a. ledande politiker och chefstjänstemän

– Drivkrafter som påverkar samhällsplaneringen

– Kartläggning och analys av centrala aktörer

– Övergripande slutsatser

– Planer, aktiviteter

– Budskap

 

Vad påverkar politikers ställningstaganden?

– Ideologi, värderingar och egna referensramar

– Influenser från utomstående faktorer och aktörer

– Primära influenser:

 • Media
 • Partiet
 • Egna intressegrupper

 

– Sekundära influenser:

 • Experter
 • Näringsliv, fackliga organisationer

 

 

Drivkrafter

– Befolkningsförändring

– Opinion

– Faktor X(image, person)

– Politiska vallöften/ ideologi

Politiker & tjänstemän

Beslut

 

Framgångsrecept

BUDSKAP OCH KOMMUNIKATION

Budskapen bör …

– Bygga på trovärdiga konsekvensanalyser som illustrerar de positiva effekterna av förslaget i konkreta termer och siffror

– Inte gömma undan eventuella negativa effekter. Dessa bör istället tas upp och motbevisas

– Vara anpassade till beslutsfattarens prioriteringar och passa in med hans/hennes drivkrafter och mål

 

Budskapen bör …

– Presenteras som en positiv framtidsfråga, med fokus i dagsläge på tillväxt och klimat

– Presenteras i samband med relevanta samhälleliga händelser och/eller politiska beslut och utspel

 

För att få gehör

– Var påläst och ha järnkoll på fakta

– Visa alltid beredskap att ha en dialog och göra justeringar

– Kom till väsentligheterna snabbt

– Var konkret och konstruktiv – ingen kravmaskin

– För fram lösningar – inte problem

– Kommunicera utifrån mottagarens perspektiv

–  Ge och ta

– Var öppen och transparent

 

Framgångsrecept

VERKTYG

 Exempel på verktyg

– Möten: Seminarier, uppvaktningar och studiebesök – tjänstemän och politiker

– Allierade: Uppvakta beslutsfattare, intresseorganisationer och opinionsbildare

– Informationsmaterial: Utskick och brev till direkta och indirekta beslutsfattare

– Media: Debattartiklar, bearbetning av nyhets- och ledarredaktioner

– Utarbeta underlag: Initiera utredningar, motioner, remisser, interpellationer

 

Använd media

Använd media

– Få frågor kan vinnas utan medias hjälp Media påverkar och sätter dagordningen

 • Media tillsätter och avsätter makthavare
 • Media når in i vardagsrummen
 • Media är politikernas viktigaste informationskälla
 • Media speglar inte, utan skapar verkligheter

NÅGRA IDÉER

Rapport: ”Vår målsättning tål att granskas”

– Högt satta mål riskerar alltid att bli ifrågasatta och lokalpolitiker blir tveksamma eller negativa: ”lätt att säga men svårt att leverera”

– Oberoende forskare, experter behöver bekräfta att er målsättning är möjlig att uppnå

– Ta fram en granskningsrapport som bekräftar realismen i målet och handlingsprogrammet

 

Skapa nya allianser och skaffa nya anhängare

– Efter valet 2010 finns det ca 30 % nya ledamöter i fullmäktigeförsamlingarna. De söker ofta efter en ”mission” och är lättare att engagera än etablerade politiker. Arrangera aktiviteter för denna målgrupp

– De politiska ungdomsförbunden har ofta en stark ställning internt i partierna. Ungdomar + klimat är en slagkraftig kombination. Bjud in ungdomsförbunden till debatter, möten

 

Presentera årliga regionala/lokala rankinglistor

– Svenskt Näringsliv presenterar årliga rankinglistor över företagsklimatet i kommunerna.

– Mycket lokalmedia och ”politikerengagemang” i kommunerna. Nästintill tävling

– Gör en motsvarande årlig rankinglista över utvecklingen för kollektivtrafiken i regionerna/kommunerna med bakgrundsuppgifter och en kort analys inkl utvecklingsidéer

 

Sammanfattning

– Tydliga mål och strategi

– Förstå den politiska spelplanen

– Var en konstruktiv samarbetspartner och förstå politikerns ”verklighet”

– Etablera nätverk & bilda koalitioner

– Ge och ta, var öppen och transparent

Det var en svensk lobbyist för belysningsindustrin som släckte glödlampan

4 september 2011

DSC_0054Det var en svensk lobbyist för belysningsindustrin som släckte glödlampan

Det var Susanne Hammarström, chef för Diplomat PR, http://www.kollepedia.se/images/6/65/Gehor_for_prioritering_kollektivtrafik.pdf  som påverkade EU genom sin lobbykampanj för belysningsindustrin att förbjuda glödlampan. Genom EU-beslutet skulle man nu tvinga folk att nyttja den dyra kvicksilverlampan/lysrörslampan och därmed gynna belysningsindustrin. Trots att lysrörslampan innehåller 2 – 5 milligram kvicksilver klassas den som bra miljöval.

Den 1 september 2011 förbjöds den klara 60 watts glödlampan. Tidigare har man förbjudit alla matta lampor samt 75 Watt glödlampan. Enligt propagandan skulle det spara enorma mängder energi. Nu kan man dock inte spara energi eftersom energin är konstant.

Skillnaden mellan en lågenergilampa och en glödlampa är att lågenergilampan avger energi som synligt ljus, UV-ljus och radiofrekvent strålning medan glödlampan endast avger synligt ljus och värme. Att glödlampan avger värme är alltså ingen energiförlust eftersom den tillför värme i huset. Däremot kommer varken UV-ljuset eller den radiofrekventa strålning som lågenergilampan avger till någon nytta alls, den energin försvinner i tomma intet. Dessutom är strålningen konstaterat hälsovådlig.

I en vetenskaplig studie gjord av stiftelsen IT`IS i Schweiz konstaterades att lågenergilampan avger det cancerogena UV-ljuset, samt så hög radiofrekvent strålning att det finns risk för nervskador på sikt. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) rekommenderar därför att man inte skall befinna sig närmre än 30 cm från lampan.

Lysrörslampa som EU nu påtvingar folk att nyttja, genom sitt beslut och som gynnar belysningsindustrin, är alltså hälsovådlig för allmänheten. Dessutom om lampan går sönder då den är varm avgår det miljöfarliga kvicksilvret som ånga, vilket hjärnan har mycket hög affinitet för.

Inte nog med detta, myndigheterna döljer för oss konsumenter att den sparade energin (som de uttrycker det) enbart är beräknad utifrån lampans arbetstemperatur. Övriga viktiga strömslukande och andra faktorer ingår inte i beräkningen som:

1. Att den är olämplig att tända och släcka ofta, drar mer ström

2. Att ha som ytterbelysning på vintern, kommer aldrig upp i arbetstemperatur, drar mer ström

3. Tål inte för hög värme då det skadar elektroniken

4. Kostar tio gånger mer i elförbrukning att tillverka än en glödlampa (lågenergilampan 1,4 kWh och glödlampan 0,15 kWh).

5. Lågenergilampan kostar mer i elförbrukning att ta hand om som sopa

6. Lyser sämre, vilket gör att det behövs fler tända lampor

7. Innehåller dyr elektronik

8. Håller inte alls så länge som belysningsindustrin påstår, vilket betyder att fler miljöfarliga lampor måste tillverkas och hanteras, vilket betyder att mer kvicksilver kommer att spridas i miljön.

10. Tillverkningsindustrins personal blir arbetsskadad av kvicksilvret.

Ovanstående kunskap om lysrörslampan borde leda till omedelbart förbud att tillverka och sälja lampan

Och om el-sparandet skall vara trovärdigt för oss konsumenter borde standby-funktionerna förbjudas, samt förbud att nyttja trådlösa nätverk som drar enorma mängder el vid tillverkningen av mikrovågor.

 I världen finns över 1,4 miljoner radiomaster och drygt 5 miljarder mobiltelefoner. Varje månad skickas över 600 terabyte trådlös data via dessa enheter. På varje radiomast sitter åtskilliga sändare. Ett gigantiskt elslukande system och glöm inte att mobiltelefonerna skall laddas med el.

 Var det inte bästa miljövänliga teknik som skulle utvecklas enligt miljöbalken? Varför river man då den extremt strömsnåla och säkra kopparledningen som kommunikationsnät? Varför behåller man då inte den mer miljövänliga glödlampan?

Svaret är, det gynnar inte teknikindustrin.

Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar, miljöenheten