AVTAL MELLAN regeringen i Förenade STATERNA OCH REGERING Konungariket Sverige om samarbete inom vetenskap och TEKNIK FÖR Homeland Security FRÅGOR

 

 

Googelöversättning 2011-09-21

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf

Bilden talar för sig självAVTAL MELLAN regeringen i Förenade STATERNA OCH

REGERING Konungariket Sverige om samarbete inom vetenskap och

TEKNIK FÖR Homeland Security FRÅGOR

Ingress

REGERING FÖRENTA STATERNA OCH REGERING

KONUNGARIKET SVERIGE (nedan kallade ”parterna”):

Som har gemensamt intresse i forskning och utveckling rörande inrikes säkerhetsfrågor;

Försöker göra det bästa av sina respektive forskning och teknisk kapacitet för utveckling, eliminera onödigt dubbelarbete och få den mest effektiva och kostnadseffektiva resultat genom samarbete,

 

ÖNSKAR att öka utbytet av information och personal inom områden relevanta för Identifiering av Homeland Security hot och motåtgärder och konsekvenshantering och utveckling av tekniska standarder, operativa förfaranden och stödja metoder som reglera användningen av relevant teknik;

 

BETONAR att fysiska och cyber-baserade kritisk infrastruktur och andra inrikes säkerhet kapacitet, både statliga och privata, är väsentliga för drift och säkerhet av parternas respektive ekonomier och regeringar;

 

NOTERAR att parterna ekonomier blir alltmer beroende av varandra, och att infrastrukturen skydd och Homeland Security är av avgörande betydelse för parternas respektive regeringar;

 

SOM ÄR MEDVETNA av forskning, utveckling, testning, utvärdering, utveckling av tekniska standarder och verksamhet i båda länderna i kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva motåtgärder och konsekvenshantering, i andra områden som skulle kunna förbättra hemland säkerhet;

 

NOTERAR det viktiga arbete som utförts under arrangemang som avtalet om vetenskap

och tekniskt samarbete mellan regeringen i Förenta staterna och

Regeringen i Konungariket Sverige, daterat 29 juni 2006;

 

INSER en gemensam önskan att:

• utöka hemland säkerhetsfunktioner teknik för vardera parten,

• minimera onödigt dubbelarbete;

• få mer effektiva och kostnadseffektiva resultat, och

• anpassa sig mer flexibelt till den dynamiska hot miljön genom samarbete aktiviteter som är till ömsesidig nytta och som rör tillämpningen av statligt of-the-art och ny teknik säkerhet, utnyttjas på bästa sätt parternas respektive forskning, utveckling och test och kapacitet utvärdering;

 

BEKRÄFTAR ett gemensamt intresse av att stärka den långvariga samarbeten av parternas respektive myndigheter, privata sektorn och statliga organisationer och akademiska institutioner i genererar vetenskapliga och tekniska lösningar för att motverka hot, reducera sårbarheter, och reagera på och återhämta sig från incidenter och olyckor i de områden som har potential för orsaka betydande säkerhet, ekonomi, och / eller sociala konsekvenser;

 

ÖNSKAR anges ett fordon för att bedriva vetenskapligt och tekniskt

forskning, utveckling, testning och utvärdering inom området för Homeland Security,

 

HAR ENATS om följande:

 

ARTIKEL 1

Definitioner

Vid tillämpningen av detta avtal mellan regeringen i USA och Regeringen i Konungariket Sverige om samarbete inom vetenskap och teknik för Homeland Säkerhetsfrågor (”Avtalet”) har parterna antagit följande definitioner:

 

Avtal direktör

Har betydelse som anges i artikel 5 (Management) i detta avtal.

 

Business Konfidentiell

Information

Har samma betydelse som i avdelning IV i bilaga I till detta avtal.

 

Klassificerade kontrakt

Ett avtal som kräver eller kommer att kräva tillgång till Sekretessbelagd information av en entreprenör eller av dess anställda i utförandet av ett kontrakt.

 

Sekretessbelagd information

Officiell information som kräver skydd för nationell säkerhet, brottsbekämpning, nationell säkerhet, eller andra skäl och är så utses av tillämpning av lämplig säkerhetsklassning märkningar i enlighet med nationella lagar, författningar, politiska riktlinjer eller direktiv av endera parten. Den kan vara i muntlig, visuell, magnetiska, elektroniska eller dokumentär form eller i form av utrustning och Material eller teknik. Sekretessbelagda uppgifter under detta avtal skall anses ha samma betydelse som ”militära hemligheter” i Allmän säkerhet för militära Information avtalet mellan regeringen i USA och Regeringen i Konungariket Sverige, daterad December 4 och 23, 1981.

 

Kontrakt

Ett juridiskt bindande avtal om att tillhandahålla varor eller tjänster.

 

Upphandlande myndigheten

Varje enhet inom statlig organisation för ett Part som har behörighet att ingå, administrera, och / eller säga upp kontrakt.

 

Entreprenör

En individ eller ett kommersiellt företag som går med på att tillhandahåller varor eller tjänster.

 

Kontrollerad Oklassificerad

Information

Information som inte anses vara sekretessbelagd Information i USA, men till vilka tillträde eller distribution begränsningar har tillämpats i enlighet med nationella lagar, förordningar, politik, eller direktiv av endera parten. Om informationen tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal, kommer det märkas att identifiera dess känsliga karaktär. Denna Definitionen inkluderar, men är inte begränsat till, information märkt ”Känslig Homeland Security Information”

”Känslig säkerhetsinformation”, ”För officiellt bruk Endast ”,” Law Enforcement Känslig information ” ”Skyddad kritisk infrastruktur information”

”Restricted” och ”Trusted Informationsdelning Nätverk för skydd av kritisk infrastruktur (TISN) I förtroende. ”Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter kan innehålla konfidentiell affärsinformation.

 

Kooperativets verksamhet

Varje form av verksamhet som beskrivs i artikel 7 (Former för Kooperativets verksamhet) i detta avtal som Parterna är överens om att samarbeta för att uppnå målen i detta avtal. Denna verksamhet kommer normalt ta form av ett projekt.

 

Kritiska

Infrastruktur / Kritisk

Infrastruktur

Statliga och / eller privata verksamheter eller sektorer som identifieras av varje part i sina lagar, exekutiva order, direktiv eller politik som ”Kritiska Infrastruktur ”eller” Kritisk Infrastruktur ”.

 

Utsedda Säkerhet

Authority (DSA)

Regeringen myndighet som ansvarar för utveckling av strategier och förfaranden för säkerhet för sekretessbelagda eller kontrolleras Oklassificerad Information som omfattas av detta avtal.

 

Utrustning och material

Varje handling, produkt eller ämne på eller i vilket information kan registreras eller förkroppsligas. Material ska omfatta allt oavsett dess fysiska tecknet för makeup inklusive dokument, skriva, hårdvara, utrustning, maskiner, apparater, utrustning, modeller, fotografier, inspelningar, reproduktioner, anteckningar, skisser, ritningar, prototyper, design, konfigurationer, kartor och bokstäver, liksom alla andra produkter, ämnen eller material från vilka information kan härstammar.

 

Regeringen till

Regeringen Transfer

Principen att sekretessbelagda uppgifter och sekretessbelagt material kommer att överföras via officiella regeringen till statliga kanaler eller via andra kanaler som kan överenskommas, skriftligt, av Parterna i enlighet med de krav som anges av båda parter.

 

Immaterialrätt

Har innebörd enligt artikel 2 i konventionen Upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten Organisation, utfärdad i Stockholm 14 juli 1967 och kan omfatta andra alster som godkänts av Parterna.

 

 

Behov-att-veta

Avgjorts av en auktoriserad innehavare av Sekretessbelagd information som en blivande mottagare kräver tillgång till specifika sekretessbelagd information i För att utföra eller assistera på ett lagligt och auktoriserade statliga funktion.

 

Deltagare

Alla icke-federala eller icke-statliga person eller enhet, inklusive men inte begränsat till en privat sektor organisation, akademisk institution eller laboratorium (eller dotterbolag därav) anställts i enlighet med Artikel 9 (deltagare).

 

Personal Security Utförsäljning Assurance (PSCA)

A. En certifiering från någon av parterna om nivån på personalens säkerhet clearance som innehas av en person som är anställd av en myndighet, eller Entreprenör anläggning som omfattas av en av parterna. b. Ett uttalande från VSM i individens medborgarskapsland om den enskildes rätt till en personal säkerhetsprövning på en nivå som anges av begärande parten för personer som är en medborgare i en part, utan att vara anställd av den andra parten eller dess underleverantörer.

 

Projekt

En särskild form av kooperativets verksamhet som beskrivs i Artikel 8 (Projekt).

 

Projekt Arrangemang

De instrument som anger omfattningen av varje projekt för att

utföras av parterna beskrivs i artikel 8

(Projekt).

 

Projektets bakgrund

Information

All information som lämnas till ett projekt oavsett form eller typ, bland annat av en vetenskaplig, teknisk, företag eller finansiell natur, inbegripet fotografier, rapporter, handböcker, hot data, experimentella data, testdata, konstruktioner, specifikationer, processer, tekniker, uppfinningar, programvara, källkod kod, ritningar, tekniska skrifter ljudupptagningar, bildframställningar och andra grafiska presentationer, oavsett om magnetband, elektroniska medier, datorns minne eller någon annan form och eller inte är föremål för immateriella rättigheter skydd.

 

Projektutveckling

Detta skede av ett projekt då projektet Förgrundsinformation uppstår genom utveckling av teknik, prototyputrustning och andra aktiviteter som ingår i ett projekt.

 

Projekt Förgrund

Information

All information som skapats i ett projekt, oavsett form eller typ, bland annat av en vetenskaplig, teknisk, företag eller finansiell natur, inbegripet fotografier, rapporter, handböcker, hot data, experimentella data, testdata, konstruktioner, specifikationer, processer, tekniker, uppfinningar, programvara, källkod kod, ritningar, tekniska skrifter, ljudupptagningar, bildframställningar och andra grafiska presentationer, oavsett om magnetband, elektroniska medier, datorns minne eller någon annan form och eller inte är föremål för immateriella rättigheter skydd.

 

Mottagande parten

Den part till vilken hemlig information överföras.

 

Forskning, utveckling, Testning och utvärdering (RDT & E)

Program och aktiviteter, inklusive grundforskning, tillämpad forskning, avancerad teknisk utveckling, proof of principle, verifiering, validering och utvecklingen av tekniska standarder för parterna och / eller deltagare som syftar till att identifiera, utveckla och genomföra tekniska och analytiska lösningar, verktyg och tekniker för att hantera Homeland Security resursbehov för varje part.

 

Skickar Party

Den part som har sitt ursprung och / eller klassificeras överföringar Information till den mottagande parten.

 

Sponsring

Arrangemang

Ett skriftligt avtal mellan en deltagare och en part där partiet engagerar deltagaren att genomföra arbete för dess räkning om kooperativets verksamhet.

 

Teknik

Management Plan

En särskild del av projektet Arrangement utvecklats gemensamt av parterna i vilken de är överens om hur projektet bakgrunds-och förgrundsinformation Information kommer att hanteras, och som kommer att diskutera bland annat rätten till parterna och deras Entreprenörer och deltagarna om immateriella Egendom som skapas enligt detta avtal, inklusive hur några royalties ska delas, där sådana immateriella Egendom skall vara skyddad, och som skall ansvarig för att erhålla detta skydd och beviljandet licenser.

 

Tredje part

Varje enhet eller person som varken är part i denna Avtalet eller en deltagare i någon av sina kooperativa Aktiviteter.

 

ARTIKEL 2

Mål

Syftet med detta avtal är att fastställa en ram för att främja, utveckla och underlätta bilateralt Kooperativets verksamhet inom vetenskap och teknik som bidrar till möjligheterna hemland säkerhet båda parterna:

a) att förebygga och upptäcka, svar på, och kriminalteknik och fördelning tillämpas, terrorist eller andra Homeland Security hot och / eller indikatorer,

b) skydd av kritisk infrastruktur, och

c) Krishantering och konsekvenshantering och lindring för hög konsekvens händelser.

 

 

 

ARTIKEL 3

Medel för att uppnå målen

Parterna skall sträva efter att uppnå de mål som anges i artikel 2 (Mål) på sätt som kan inkluderar, men är inte begränsade till:

 

a) underlätta ett systematiskt utbyte av teknik, personal och information från

eller tillämpas på liknande och kompletterande verksamhet forskning, utveckling, testning och Utvärdering;

 

b) samarbetar för att utveckla teknik och system prototyp som att förhindra nuvarande och förväntade terroristaktioner på deras respektive territorier och andra hot hemland som tillfredsställa sina gemensamma strategiska intressen och krav,

 

c) integrera eller anpassa teknik Homeland Security för vardera parten att spara utveckling kostnader;

 

) genomföra utvärdering och testning av säkerhet prototyp hemland tekniker;

 

e) utveckla en metod för att identifiera gemensamma prioriteringar, inklusive områden för forskning för Kooperativets verksamhet;

 

f) säkerställa en konsekvent och lämpliga åtgärder för effektivitet genom utveckling och införa lämpliga normer och stödja testprotokoll och metoder;

 

g), vid behov, ett brett spektrum av offentliga och privata sektorn forskning och utveckling organisationer i kooperativets verksamhet utvecklats i enlighet med detta avtal,

 

h) Ge Ömsesidiga möjligheter att delta i samarbetsprojekt, med delat ansvar och bidrag, som står i proportion med parternas eller de Deltagarnas respektive resurser;

 

i) tillhandahålla jämförbar tillgång till statsfinansierad eller statligt stödda program och anläggningar för gästforskare och experter, och likvärdig tillgång till och utbyte av information och utrustning och material;

 

j) att underlätta snabb utbyte av information och utrustning och material, som kan påverka Kooperativets verksamhet, och underlätta spridning av information och utrustning och Material, i enlighet med tillämpliga nationella lagar, förordningar, riktlinjer och direktiv, och

 

k) att utnyttja och använda information Project Förgrund härrör från kooperativets verksamhet till gynnar båda parter. Rätten till ägande och utnyttjande av projektresultat förgrund Information kommer att styras av de artiklar i detta avtal och är etablerad i en Technology Management Plan, med hänsyn till bland annat parternas respektive bidrag till projektet.

 

ARTIKEL 4

Verkställande organen

1.

Understatssekreteraren för vetenskap och teknik i Förenta staternas Department of Homeland Säkerhet är den primära officiella inom regeringen i USA med ansvar för verkställande tillsyn av samarbetsprojekt, enligt definitionen i detta avtal, inom Förenta Staterna och härmed utses till ”USA: s verkställande organ” som ansvarar för administrationen av detta avtal. De uppgifter som åligger US verkställande organ kan delegeras till andra tjänstemän

inom Department of Homeland Security.

 

2.

Den försvarsminister regeringen i Konungariket Sverige är den främsta officiella

inom den svenska regeringen med ansvar för verkställande tillsyn av kooperativa Aktiviteten inom Sverige och härmed utses till ”svenska verkställande organ” ansvariga för förvaltningen av detta avtal. Uppgifterna för den svenska verkställande organ kan vara delegeras till andra tjänstemän i den svenska Försvarsdepartementet.

 

3.

Innan företaget kooperativets verksamhet (inklusive projekt) inom ramen för detta avtal, Parterna ska komma överens skriftligen på art, omfattning och varaktighet kooperativets verksamhet.

4.

Där, på grund av förändringar i de administrativa arrangemangen för endera parten, ansvar för tillsynen av detta avtal inte längre innehas av dem som nu betecknas som ”US Verkställande organ ”eller” svenska verkställande organ ”, skall den berörda parten ger den andra parten skriftligen med uppgifter om sin nya verkställande organ utan att kräva ändring av detta Avtal.

 

ARTIKEL 5

Hantering

1.

De verkställande organen skall utse avtal ledamöter som skall ansvara för den dag-till- löpande förvaltningen av detta avtal och dess samarbete. Utöver avtalet

Styrelsen skall ansvara för:

 

a) främja kooperativ verksamhet enligt detta avtal,

 

b) förvaltning som bedrivs enligt detta avtal och dess projekt och utöva tekniska

och finansiell kontroll;

 

c) fungerar som en förvaringsplats för all dokumentation som genereras i enlighet med detta Avtalet, inbegripet Projekt arrangemang och alla bilagor;

 

d) övervakning av den totala användningen och effekterna av detta avtal;

 

e) rekommendera ändringar i detta avtal till parterna;

 

f) Lösning av frågor som uppkommer enligt detta avtal,

 

g) bemyndigande för medverkan av deltagarna i samarbetet enligt denna Avtal;

 

h) etablera och upprätthålla säkerheten riktlinjer, inklusive men inte begränsat till förfaranden relaterade till utbyte, lagring och överföring av information och motsvarande säkerhet markeringar som skall tillämpas på information som utbyts i enlighet med artikel 12 (Information Säkerhet);

 

i) säkerställa att alla krav att utbyta sekretessbelagda uppgifter i samband med någon Projektledningen har identifierats i förväg och uttryckligen kommit överens om att före ingåendet av Varje projekt Arrangemang;

 

j) Utveckla och upprätthålla en översikt över kooperativ verksamhet och tillhörande kostnaderna. Denna översikt kommer att kallas den årliga arbetsplanen och kommer att dokumentera det arbete som skall utföras under varje projekt Arrangemang, och

 

k) utveckla och underhålla en strategisk plan som anger målen för den kooperativa Verksamheten bedrivs vid varje given tidpunkt och parternas intentioner för framtiden samarbete.

 

2.

Avtalet Styrelsen skall sammanträda minst årligen för att granska genomförandet av avtalet och vid andra tillfällen som de anser nödvändiga för att genomföra detta avtal. Avtalet Styrelsen skall ansvara för samordningen med andra samordningsorgan som fastställts av Parterna.

 

ARTIKEL 6

Områden av kooperativets verksamhet

Parterna skall underlätta kooperativets verksamhet i breda områden med anknytning till Homeland Security. Områden av Kooperativets verksamhet inkluderar, men är inte begränsade till:

 

a) utveckling och genomförande av hot och sårbarhet, ömsesidigt beroende

analyser och metoder för att potentiella hot mot hemlandets säkerhet scenarier;

 

b) bedömning av tidigare operativa erfarenheter och utvärdering i syfte att artikulera operativa brister i definierbara tekniska krav och lämpliga standarder och stödjande metoder;

 

c) integrering av befintlig teknik för användning vid övervakning och detektion för att stödja tillåten Homeland Security verksamhet eller i försvar mot terrorism och andra hemland säkerhetshot;

 

d) forskning och utveckling av teknik och system för att uppfylla användarnas krav eller kapacitet luckor och nationella behov;

 

e) provning och utvärdering av specifika prototyp system för Homeland Security tillämpningar inom både laboratoriemiljöer och verklig eller simulerad operativa inställningar. Detta innefattar teknik förknippas med förbättrad upptäckt och övervakning av potentiella terroristaktiviteter och de i samband med återhämtning och beredning av skadade eller äventyras system;

 

f) utarbetande av detaljerad slutlig testrapporter för att endera part eller deras deltagare för att utvärdera uppföljande insatser individuellt eller för att möjliggöra en övergång av lyckade prototyper till operativa driftsättningar;

 

g) System Protection (inklusive skydd av automatiserade system infrastrukturen kontroll) och informationssäkerhet (inklusive att skydda integriteten av data och information i kontroll system);

 

h) Ömsesidig utbildning, och utbyte av vetenskaplig och teknisk personal, och utbyte av utrustning och materiel inom vetenskap och teknikområden, inklusive forskning, utveckling, Testning och utvärdering;

 

i) utveckling och utbyte av bästa metoder, standarder och riktlinjer, och

 

j) kommersialisering och annan exploatering av projektet förgrundsinformation och eventuella Utrustning och material utvecklats genom kooperativets verksamhet för att uppnå effektiv övergång av teknik från forskning och utveckling (FoU) miljö till operativa miljö.

 

ARTIKEL 7

Former för kooperativets verksamhet

1.

Samarbete enligt detta avtal kan omfatta, men är inte begränsat till, något av följande:

a) Samordnade forskningsprojekt och gemensamma forskningsprojekt;

 

b) gemensamma arbetsgrupper för att undersöka framväxande utmaningar Homeland Security;

 

c) Gemensamma studier och vetenskapliga eller tekniska demonstrationer;

 

d) Gemensamt anordnande av fältövningar, vetenskapliga seminarier, konferenser, symposier och workshops;

 

e) utbildning av forskare och tekniska experter;

 

f) Besök och utbyte av vetenskapsmän, ingenjörer eller annan lämplig personal;

 

g) utbyte eller delning av information och utrustning och material;

 

h) utbyte av information om praxis, lagar, förordningar, standarder, metoder och program betydelse för samarbetet enligt detta avtal,

 

i) gemensam användning av laboratorier och utrustning och material, för att bedriva vetenskaplig och teknisk verksamhet, inklusive forskning, utveckling, testning och utvärdering, och

 

j) gemensam förvaltning av kommersialisering och exploatering av utrustning och material samt Projekt förgrundsinformation utvecklats genom kooperativets verksamhet.

2.

Ingenting i punkt 1 ska hindra parterna från att underlätta andra former av kooperativa Aktivitet som de kan komma överens om.

 

ARTIKEL 8

Projekt

1.

Kooperativets verksamhet enligt detta avtal ska normalt genomföras i form av

Projekt ska bedrivas i enlighet med Project arrangemang.

 

2.

Projekt Arrangemang skall normalt innehålla följande villkor för varje

Projekt:

 

a) sin natur;

 

b) dess omfattning;

 

c) dess varaktighet;

 

d) Det sätt på vilket den kommer att finansieras;

 

e) upplysningar om eventuella överföring av utrustning och material och identitet personal och / eller organisationer, om någon, att vara engagerade i projektet;

 

f) Projekt Bakgrundsinformation som ska användas i projektet;

 

g) Eventuella särskilda bestämmelser för uppsägning deltagare engagemang;

 

h) tvistlösning processen;

 

i) om användningen av sekretessbelagd information kommer att krävas;

 

j) säkerhetsåtgärder som skall tillämpas, inklusive, i förekommande fall, särskilda förfaranden för hantering av farligt eller farliga material;

 

k) eventuella kostnadsdelning bestämmelser;

 

l) eventuella kostnader taket;

 

m) valuta variation arrangemang;

 

n) alla nödvändiga tekniska bilagor;

 

o) fördelningen av ansvaret för eventuella skatter, tullar eller andra avgifter regering som kan uppstår;

 

p) bestämmelser som tar upp den nationella lagstiftning som skall tillämpas på kontrakt som gjorts i förhållande till Projekt Arrangemang;

 

q) en teknisk förvaltningsplan som innehåller uppgifter om delning, tilldelning och  skydd och / eller fördelar som skapande, användning eller utnyttjande av immateriella Egendom inom ramen för projektet;

 

r) alla andra konsekventa regler och villkor som krävs för att säkerställa den nödvändiga utvecklingen av Projektet.

 

3.

Parterna skall se till att projektet Arrangemang införliva villkoren i detta avtal. I

Vid bristande överensstämmelse, ska villkoren i detta avtal gälla.

 

ARTIKEL 9

Deltagare

1.

Med förbehåll för bestämmelserna i denna artikel får en part anlita en deltagare att utföra arbete om kooperativets verksamhet för dess räkning. Engagemanget hos någon part i genomförandet av eventuella kooperativets verksamhet skall kräva att icke-sponsring partiets tidigare granskning och skriftliga godkännande.

 

2.

Innan engagerande en deltagare att utföra arbetet, måste en part inleda en Sponsring Arrangemang om inte ett sådant avtal finns redan som kan stödja kooperativa verksamhet enligt detta avtal.

 

3.

Den som anlitar en deltagare skall se till att den åtar sig att:

a) utföra något arbete för kooperativets verksamhet i enlighet med villkoren i detta Avtal, och

b) rapportera till partens avtal Director på en regelbunden basis.

 

4.

Parternas avtal Styrelsen skall gemensamt bestämma frekvensen och omfattningen av rapporteringskrav som anges i punkt 3b) i denna artikel.

 

5.

I händelse av att en fråga uppstår med avseende på en part och / eller dess verksamhet enligt denna Avtal, skall parterna samråda för att överväga deltagarens roll i kooperativets verksamhet. Om endera parten motsätter sig en deltagares fortsatt deltagande och begär uppsägning, den Part som sponsras deltagaren skall ge begäran välvilligt beakta, bland annat som till konsekvenserna av att avsluta deltagares deltagande.

 

6. Ingenting i detta avtal eller Project arrangemanget utgör hinder för en part som har sponsrat en Deltagare från att avbryta en deltagares aktiviteter eller byta ut deltagare i enlighet med punkt 1 i denna artikel i ett eller flera av sina projekt arrangemang.

 

ARTIKEL

10

Avtalsslutande

1.

Parterna skall se till att projektet Arrangemang stöds av Kontrakt möjligt. Den Kontrakt kan bildas mellan parterna, deras ombud eller tredje part där lämpligt.

 

2.

Alla kontrakt som görs enligt Project arrangemang skall inbegripa villkor

motsvarar bestämmelserna i detta avtal relevanta arrangemang projektet samt deras tillhörande tekniska förvaltningsplanerna. Utan att begränsa föregående vardera parten eller dess Upphandlande myndigheten skall förhandla för att få rättigheter för båda parter att använda och lämna ut Projekt förgrundsinformation som anges i artikel 13 (Intellectual Property Management och Användning av information) och för att få de rättigheter som anges i artikel 14 (Publicering av forskning Resultat), om inte den andra parten skriftligen accepterar att de är onödiga i ett särskilt fall, och vardera parten avtalsslutande Byrån ska infoga i sina kontrakt, och kräva att dess underleverantörer sätta in i underleverantörskontrakt, för att lämpliga bestämmelser uppfylla kraven i artikel 12 (Information Säkerhet), artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information), artikel 14 (Offentliggörande av forskningsresultat) och artikel 17 (försäljning till tredje man och överföringar).

 

3.

Parterna konstaterar att deras respektive lagar och förordningar kan tillämpas på verksamhet görs för projektet Arrangemang och stödja kontrakt enligt denna Avtal.

 

ARTIKEL 11

Finans

1.

Beroende på tillgången på medel för kooperativets verksamhet och bestämmelserna i denna artikel,

varje part skall bära sina egna kostnader för sina ansvarsuppgifter enligt detta avtal och dess

tillhörande Projekt arrangemang.

 

2.

Förutom vad som anges i punkt 1 i denna artikel, skapar detta avtal inga stående finansiella åtaganden.

 

 

 

3.

Parterna kan enas om att dela kostnader för kooperativets verksamhet. Detaljerade beskrivningar av finansiella bestämmelser för kooperativets verksamhet, inklusive den totala kostnaden för verksamheten och varje Parts kostnad aktie, skall överenskommas mellan parterna i projektet uppgörelser i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

 

4.

Vid början av varje projekt, skall parterna upprätta en rättvis andel av den totala

kostnader, inklusive overhead-kostnader och administrativa kostnader. De skall också skapa ett kostnadseffektivt mål, en högkostnadsskyddet, och fördelningen av eventuella ansvar som skall bäras av varje part i projektet. Vid fastställandet av varje parts skälig andel av de totala kostnaderna, får parterna ta hänsyn till:

 

a) medel från en part till den andra för arbete enligt detta avtal (”finansiella

bidrag ”);

 

b) material, personal, användning av utrustning och materiel och anläggningar som för utförande av arbete enligt detta avtal (”icke-ekonomiska bidrag”) för att direkt stödja Avtal insatser. Parterna erkänner också att innan arbetet kan utgöra en icke-finansiell

bidrag, och

 

c) ägandet av projektet Bakgrundsinformation utnyttjas i projektet.

 

5.

Följande kostnader skall bäras av den part som drabbas av kostnader och ingår inte

i kostnaden mål, högkostnadsskyddet, eller Project kostnader:

a) kostnader i samband med några unika nationella krav som identifierats av en part, och / eller

b) Alla kostnader som inte uttryckligen anges som delade kostnader eller eventuella kostnader som ligger utanför ramen för denna Avtal.

 

6.

En part skall omedelbart underrätta den andra om tillgängliga medel inte är tillräckliga för att bedriva verksamhet som uppstår som en följd av detta avtal. Om en part meddelar den andra att det är att avsluta eller minska sin finansiering för ett projekt, skall båda parterna omedelbart samråda med sikte mot fortsatta på en förändrad eller minskad grund. Om detta inte är godtagbar för båda parter, respektive rättigheter och ansvar för parterna enligt artikel 12 (Informationssäkerhet), artikel 13 (Immateriella Förvaltning och användning av information) och artikel 14 (publicering av forskningsresultat) ska fortsätta trots uppsägning eller upphörande av projektet. En part sponsra en Deltagare skall se till att den åtar sig att följa villkoren i artikel 12 (Informationssäkerhet), artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information) och artikel 14 (publicering av forskningsresultat) utan hinder av uppsägning eller utgången av Projektet.

 

7.

Vid början av varje projekt, skall parterna gemensamt utveckla en teknik

Förvaltningsplan.

 

8.

Varje part skall vara ansvarigt för revisionen av dess verksamhet till stöd för kooperativets verksamhet, inbegripet verksamhet som bedrivs av någon av dess deltagare. Varje part granskningar skall ske i enlighet med sin egen nationella praxis. För Project arrangemang där medel överförs från den ena parten till den andra parten, skall den mottagande parten vara ansvarig för den interna revisionen avseende administration av den andra partens medel i enlighet med nationell praxis. Revisionsrapporter Sådana medel skall omgående görs tillgänglig på den mottagande parten till den andra.

 

9.

Den amerikanska dollarn skall vara den referensränta valuta för detta avtal och räkenskapsåret för alla Projektet skall vara det amerikanska budgetåret.

 

 

ARTIKEL 12

Informationssäkerhet

1.

Allt utbyte av information och utrustning och material, inklusive sekretessbelagd information, mellan parterna och mellan parterna och deltagare, skall utföras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar parterna, inklusive sådana som avser den obehöriga överlåta eller på nytt överföring av sådan information och utrustning och material. Överföringen av tekniska data i syfte att uppfylla parternas skyldigheter gentemot att gränssnittet ska integration och säkerhet i princip göras utan restriktioner, utom när av nationella lagar och förordningar som rör exportkontroll eller kontroll av sekretessbelagda uppgifter. Om konstruktion, tillverkning och bearbetning av data och tillhörande programvara, som är affärs konfidentiella men inte exportera kontrollerad, är nödvändig för gränssnitt, integration eller säkerhetsändamål, överföringen skall göras och de data och tillhörande programvara ska vara ordentligt märkt. Alla aktiviteter hos parterna enligt detta avtal skall ske i enlighet med deras nationella lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar om exportkontroll och de avseende kontroll av sekretessbelagda uppgifter. All information, utrustning och material som omfattas av exportkontroll får inte överföras enligt detta avtal om inte sådana överföringar är kompatibla med ursprung partiets

exportkontrollagar, politik och lagstiftning.

 

 

2.

Sekretessbelagda uppgifter:

a) Alla sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller skapas enligt detta avtal och något av dess Projekt Det skall lagras, hanteras, överföras och skyddas i enlighet med de principer som etablerats mellan regeringen i Konungariket Sverige och Regeringen i Förenta staterna i allmänna säkerhet Militär information Avtalet från december 4 och 23, 1981. Parterna är överens om särskilt att den politik och garantier som fastställs i nämnda avtal ska gälla med samma kraft och verkan till utbyte av sekretessbelagd information enligt detta avtal. Parterna skall komma överens om något genomföra säkerhetsarrangemang som anses nödvändiga. Före delning av Sekretessbelagd information, kommer den tillhandahållande parten säkerställa att informationen är korrekt märkt och den mottagande parten är medveten om den pågående överföringen.

 

b) Parterna skall utse en DSA att upprätta genomföra säkerhetsarrangemang och

förfaranden överensstämmer med detta avtal.

 

c) Varje part skall se till att tillgång till sekretessbelagd information är begränsad till de personer som besitter erforderlig säkerhetsprövning och ha ett särskilt behov av tillgång till den sekretessbelagda Information för att delta i kooperativets verksamhet som upprättas enligt detta Avtal.

 

d) Vardera parten skall se till att den omfattar bestämmelserna i denna artikel i Project Arrangemang. Dessutom, om endera parten finner det nödvändigt, projektledare Åtgärder skall är:

i) detaljerade bestämmelser om förhindrande av otillåten överlåtelse eller re-transfer av information och utrustning och material, och / eller

ii) detaljerad fördelning och begränsningar tillgång på information och utrustning och Material.

 

e) Varje part skall vidta alla nödvändiga lagliga åtgärder till dess förfogande för att säkerställa att sekretessbelagda Uppgifter som lämnas eller skapas enligt detta avtal är skyddad från ytterligare avslöjande, om inte den andra parten samtycker till sådant utlämnande.

 

f) sekretessbelagd information skall överföras endast genom officiella regeringen till regeringen

kanaler eller genom kanaler godkännas av parterna. Sådana sekretessbelagda uppgifter skall ges likvärdigt skydd i det land där mottagandet som det gavs i landet ursprungsland och skall märkas med en legend som innehåller ursprungslandet, villkoren för release, och det faktum att den information som rör detta avtal.

 

g) Parterna skall enligt sina nationella lagar undersöka alla fall där det är känt eller där det finns rimliga skäl att misstänka att sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller genereras enligt detta avtal har gått förlorat eller avslöjas för obehöriga. Varje Parten skall omedelbart och fullständigt informera andra av de uppgifter om alla sådana händelser, och slutresultatet av utredningen och de korrigerande åtgärder som vidtagits för att förhindra återfall.

 

h) såvida parterna inte överenskommit skriftligen att det är onödigt i ett särskilt fall, entreprenörer, blivande entreprenörer, underentreprenörer, eller privata Deltagare sektor som bestäms av endera parten att vara under finansiell, administrativ, politisk eller administrativ kontroll av medborgare eller enheter av något land som inte är en part i detta avtal får endast delta i ett kontrakt eller underleverantörer som behöver tillgång till sekretessbelagd information som har klassificerats på grund av nationella säkerheten om verkställbara åtgärder i praktiken för att säkerställa att medborgare eller enheter detta land inte har tillgång till sådan sekretessbelagd information.

 

i) Information eller utrustning och material som tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal kan inte klassificeras något högre än den ”TOP SECRET / KVALIFICERAT hemlig” nivå.

 

3.

Kontrollerad Unclassified Information: art och mängd av de kontrollerade Oklassificerad Information som skall förvärvas och spridas i enlighet med detta avtal skall vara förenliga med målen i detta avtal och följande riktlinjer och förfaranden:

 

a) kontrollerade Icke sekretessbelagda uppgifter skall användas av den mottagande parten endast för ändamål direkt relaterade till kooperativets verksamhet bedrivs enligt detta avtal;

 

b) tillgång till Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter skall begränsas till dem som personal mottagande parten som har tillträde är nödvändigt för den tillåtna användningen enligt detta avtal,

 

c) alla nödvändiga lagliga åtgärder skall vidtas, vilket kan inkludera nationell klassificering där lämpligt att hålla Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter fria från otillåten spridning, även ansökningar under några allmänhetens tillgång bestämmelser;

 

d) Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter enligt detta avtal kommer att präglas av Party förse den med en legend som innehåller ursprungslandet, villkoren för utsättningen, det faktum att det rör detta avtal och ett uttalande om att tillgången till information kontrolleras, och

 

e) Kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal skall skall lagras, hanteras och överföras på ett sätt som garanterar korrekt kontroll. Före bemyndigande för utsläpp av kontrollerad Icke sekretessbelagda uppgifter till någon part, det bemyndigande part ska se till deltagaren lag är skyldig att kontrollera sådana uppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

 

4.

Business konfidentiell information:

a) Varje part skall säkerställa och skydda identifierade Business konfidentiell information som tillhandahålls eller skapas enligt detta avtal i enlighet med bilaga I till denna Avtal. Den mottagande parten skall upprätthålla säkerheten under sådana föremål.

 

b) Parterna skall säkerställa att varje deltagare är juridiskt skyldiga att kontroll-och säkerhetsarrangemang Business konfidentiell information i enlighet med detta avtal.

 

 

 

 

ARTIKEL 13

Förvaltning av immateriella rättigheter och användning av information

1.

Allmänt: Båda parter erkänner att ett framgångsrikt samarbete är beroende av ett fullständigt och snabbt utbyte av information som är nödvändig för att genomföra samarbetet. Parterna avser att skaffa sig tillräcklig information Projektets bakgrund och / eller rättigheter att använda sådan information för att utveckling av teknik, prototyputrustning och andra aktiviteter som ingår i ett projekt. Arten och mängden information som ska förvärvas och utlämnas skall vara förenlig med denna Avtalet och villkoren i enskilda projekt arrangemang.

 

2.

Exploatering: Frågor som rör förvaltningen av projektet Bakgrundsinformation och Projekt Förgrundsinformation, inklusive fördelning av några förmåner (inklusive royalties) som härrör från skapandet och utnyttjandet av immateriella rättigheter i Project förgrundsinformation i för samarbetet enligt detta avtal skall regleras av artiklarna i denna Avtal, inklusive bestämmelserna i bilaga I och all teknik förvaltningsplaner associerade till projektet.

 

3.

Regeringen Möblerad Projekt Bakgrundsinformation:

a) Upplysningar: Om ett projekt arrangemanget annat föreskrivs, skall varje part lämna ut till andra projektet Bakgrundsinformation i sin besittning eller kontroll, förutsatt att

 

(I)

Projektet Bakgrundsinformation är nödvändigt eller användbart vid genomförandet av en föreslagen eller existerande projekt som fastställts enligt detta avtal. The Party i besittning eller kontroll av informationen ska avgöra om det är ”nödvändigt till ”eller” användbar ”om upprättande av nya projekt eller genomföra befintliga;

 

(Ii)

Projektet Bakgrundsinformation skall göras tillgängliga utan att negativt påverkar rättigheterna för innehavare av immateriella rättigheter eller affärshemligheter Information, och

 

(Iii)

utlämnandet är förenligt med nationella avslöjande politik, lagar och förordningar den part.

 

b) Användning: Om ett projekt arrangemanget annat föreskrivs i regeringen Möblerad Project Bakgrundsinformation avslöjas av den ena parten till den andra kan användas utan kostnad av den andra parten i syfte Projektutveckling bara, och tillhandahållande parten skall behålla alla sina rättigheter avseende sådan regering Möblerat Project bakgrundsinformation. Om användningen av regeringen Möblerad Project bakgrundsinformation är nödvändig för att

möjliggöra användning av Project förgrundsinformation, till exempel regeringen Möblerad Project Bakgrundsinformation kan användas av den mottagande parten för Homeland Security ändamål, efter överenskommelse mellan parterna och i enlighet med tillämpliga lagar.

 

4.

Deltagare Möblerad Projekt Bakgrundsinformation:

a) Upplysningar: Om ett projekt arrangemanget annat föreskrivs Projektets bakgrund Information tillhandahållen av en deltagare som sponsras av en part skall vara tillgängliga för andra parten under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

(I)

Projektet Bakgrundsinformation är nödvändigt eller användbart i överenskommelsen.

Den som innehar eller har kontroll över informationen skall avgöra

om det är ”nödvändigt att” eller ”användbar” ett projekt,

(Ii)

Projektet Bakgrundsinformation kan göras tillgängliga utan att negativt

påverkar rättigheterna för innehavarna av Business Konfidentiell Information eller immateriella Egendom, och

(Iii)

utlämnandet är förenligt med nationella avslöjande politik, lagar och förordningar den part.

 

b) Användning: Projekt Bakgrundsinformation tillhandahålls av deltagarna kan vara föremål för begränsningar av innehavare av immateriella rättigheter. I händelse av att det inte är föremål för begränsningar som hindrar dess användning, kan den bara användas av parterna i syfte projektutveckling. Om en part vill att använda deltagare Möblerat Information Projektets bakgrund för andra ändamål än Projekt Utveckling, (vilka andra ändamål skall, utan begränsning, försäljning och licenser till Tredje part), då den ansökande parten måste anskaffa alla nödvändiga licenser från ägaren eller innehavare av rättigheterna till denna information.

 

5.

Projekt förgrundsinformation:

Projekt förgrundsinformation kan kommersialiseras i förekommande fall, i vilket fall förmåner som härrör från användning och tillämpning av dessa uppgifter skall lämnas ut enligt den relativa bidragen från parterna i projektet, kostnaden för kommersialisering, och graden av parternas åtagande att få rättsligt skydd av immaterialrätter, som fastställts i en teknisk förvaltningsplan. Vardera parten får äga sina immateriella i Project förgrundsinformation i sin egen jurisdiktion och jurisdiktion den andra parten och kan dra nytta av sin exploatering och kommersialisering i de jurisdiktioner, med en mekanism för deras etablering i en teknisk förvaltningsplan.

 

ARTIKEL 14

Publicering av forskningsresultat

1.

Parterna är överens om att bestämmelserna i punkt A i avsnitt III i bilaga I till detta avtal skall gälla för offentliggörande av forskningsresultat som skapas enligt detta avtal.

 

2.

Publikation: The Parterna är överens om att offentliggöra resultaten kan vara ett av målen för detta avtal, att stimulera till ytterligare forskning inom den offentliga eller privata sektorn. För att skydda rättigheter för parterna, inklusive att undvika att det påverkar innehavare av immateriella rättigheter och Business Konfidentiell Information skall varje part överföra till den andra för att granska all material som innehåller sådana resultat och avsett för publicering eller annat offentliggörande, minst sextio (60) arbetsdagar innan materialet lämnas till någon redaktör, förläggare, domare eller möte arrangör, eller på annat sätt avslöjas. I avsaknad av en invändning från den andra parten inom den

sextio dagar offentliggörande eller annan spridning får fortsätta. Om någon av parterna väcker en invändning mot offentliggörande av publikationer som härrör från avtalet, offentliggörande kommer inte ske förrän det råder enighet mellan parterna om villkoren för offentlig release. Det åligger varje part att samordna med sina sponsrade Deltagare som arbeta under en projektledare avtal för att avgöra om alla potentiella immateriell egendom eller Business Konfidentiell Information intressen har rätt beaktas.

 

3.

Organisation: Den sponsring och ekonomiskt stöd från parterna för kooperativets verksamhet skall inte användas i något offentligt uttalande av säljfrämjande karaktär eller användas för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från båda parter.

 

4.

Publicitet och Erkännanden: Alla publikationer om resultaten från projekten upprättas enligt detta avtal skall omfatta i tillämpliga ett anslag om att underliggande utredningen fått ekonomiskt stöd från regeringen i USA och / eller den svenska regeringen. Två kopior av sådana publikationer skall sändas till Avtal styrelsen av den enskilde eller enhet som är författare till publikationerna.

 

ARTIKEL 15

Inresa för personal och utrustning och material

1.

Med hänsyn till kooperativets verksamhet enligt detta avtal, skall varje part, i enlighet med dess nationella lagar och förordningar och i förekommande fall skall underlätta:

 

a) snabb och effektiv in-och utresa från sitt territorium av lämplig utrustning och

Material, för att framför allt inkludera instrumentering, testutrustning och Projekt Bakgrund och Förgrundsinformation;

 

b) snabb och effektiv in-och utresa från sitt territorium och inrikes resa och arbeta i, personer som deltar på uppdrag av parterna eller deltagarna i genomförandet av detta Avtal;

 

c) snabb och effektiv tillgång, i förekommande fall, till relevanta geografiska områden, information, Utrustning och material och institutioner, för personer som deltar på uppdrag av parterna, eller Deltagare vid genomförandet av detta avtal, och

 

d) det ömsesidiga logistiskt stöd.

 

2.

Tullar, import och export skatter och liknande avgifter skall förvaltas i enlighet

med varje parts respektive lagar och förordningar. I den mån gällande lagar och förordningar tillåter, skall vardera parten göra sitt bästa för att se till att lätt identifierbara tullar, skatter och liknande avgifter samt kvantitativa eller andra restriktioner för import och export, är inte infördes i samband med projekt som genomförs enligt detta avtal.

 

 

 

 

ARTIKEL 16

Forskning Säkerhet

1.

Parterna skall fastställa och genomföra politik och praxis för att säkerställa och sörja för säkerheten för sina anställda, allmänheten och miljön under genomförandet av kooperativa Verksamhet som omfattas av gällande nationella lagar och förordningar. Om någon kooperativets verksamhet innebär användning av farliga eller farliga ämnen, skall parterna fastställa och genomföra en lämplig säkerhetsplan.

 

2.

Utan att det påverkar befintliga överenskommelser enligt parternas nationella lagar, skall parterna vidta lämpliga åtgärder för att skydda välfärden för alla ämnen som deltar i samarbetet. Sådana åtgärder kan omfatta tillhandahållande av medicinsk behandling och, vid behov, finansiella lättnad.

 

ARTIKEL 17

Tredje parts försäljning och överföringar

1.

Ingen av parterna skall:

a) sälja, överlåta äganderätten till, avslöja, eller överföra innehavet av projekt förgrundsinformation, eller utrustning med förgrundsinformation, till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten, eller

 

b) tillåta en sådan försäljning, spridning eller överföring av andra, bland annat genom att ägaren av objektet, utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Sådan försäljning och överföringar skall förenligt med artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information).

 

2.

För tillämpningen av denna artikel stater, territorier, protektorat och andra inhemska statliga företag inte anses vara tredje part.

 

ARTIKEL 18

Tvistlösning

1.

Med undantag för tvister om immateriella rättigheter och de förfaranden som anges i artikel 14 (Offentliggörande av forskningsresultat), Alla frågor eller tvister mellan parterna som inte kan lösas genom det avtal styrelsen som uppstår under eller i samband med detta avtal skall lämnas till de verkställande organen. Sådana frågor och tvister skall lösas endast genom samråd mellan parterna och får inte hänskjutas till en nationell domstol, en internationell domstol, eller till någon annan person eller enhet för beslut.

 

2.

Resolution av tvister om immateriella rättigheter skall lösas i enlighet

Bilaga I.

 

3.

Varje part skall säkerställa att varje sponsringsöverenskommelser att det ingår med en deltagare innehåller bestämmelser för tvistlösning i överensstämmelse med punkterna 1 och 2.

 

 

ARTIKEL 19

Status för bilaga

1.

Bilaga I är en integrerad del av detta avtal och, om inte annat uttryckligen anges ett hänvisning till detta avtal innehåller en hänvisning till bilaga I.

 

 

ARTIKEL 20

Ikraftträdande, varaktighet, ändring och uppsägning

1.

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet av båda parter

2.

Avtalet kan ändras skriftligen av samförstånd mellan parterna. Detta avtal

skall förbli i kraft tills det sägs upp skriftligen av endera parten, med sådan uppsägning ta kraft sex månader från den dag då skriftlig uppsägning.

 

3.

Detta avtal kan också sägas upp genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 

4.

Om inte annat avtalats skall uppsägning av detta avtal inte påverka giltigheten eller varaktigheten av alla kooperativets verksamhet som genomförs som tidigare med stöd av den.

 

5.

De respektive rättigheter och skyldigheter för parterna enligt artikel 12 (Informationssäkerhet) Artikel 13 (Intellectual Property Management och används och information), artikel 14 (Publikation av forskningsresultat), artikel 17 (försäljning till tredje man och flyttning), artikel 18 (Dispute

Upplösning) och bilaga I ska fortsätta trots uppsägning eller upphörande av detta

Avtal. En part sponsra en deltagare skall se till att deltagaren samtycker till att följa med villkoren i artikel 12 (Informationssäkerhet), artikel 13 (Intellectual Property Management och användning av information), artikel 14 (Publicering av forskningsresultat), artikel 17 (tredje part Försäljning och flyttning), artikel 18 (Tvistlösning) och bilaga I trots uppsägning eller upphörande av detta avtal.

 

6.

I synnerhet skall alla sekretessbelagda uppgifter utbyts eller skapas enligt detta avtal skall fortsätta att vara skyddade i händelse av uppsägning eller upphörande av avtalet.

 

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

 

Utfärdat i i två exemplar, denna dag 2007.

FÖR REGERING

FÖR REGERING

FÖRENTA STATERNA:

KONUNGARIKET SVERIGE:

 

 

Bilaga I

Immateriella rättigheter

I.

Allmän skyldighet

Parterna skall säkerställa tillräckligt och effektivt skydd av immateriella rättigheter som skapas eller tillhandahålls inom ramen detta avtal och relevanta genomförandebestämmelser. Rättigheter till sådana immateriella rättigheter skall fördelas enligt bestämmelserna i denna

 

Bilaga. II.

Omfattning

 

A.

Denna bilaga är tillämplig på alla samarbetsverksamhet som genomförs enligt detta avtal, om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna eller deras utsedda.

 

B.

Varje part skall genom avtal eller andra rättsliga åtgärder med sina egna deltagare, om nödvändigt att den andra parten kan erhålla rättigheter avseende immateriella rättigheter som fördelas i enlighet med denna bilaga. Denna bilaga innefattar inte annat sätt ändra eller påverka fördelningen av immateriella rättigheter mellan en part och dess anställda och / eller dess underleverantörer, som skall bestämmas av den partens lagar och praxis

.

C.

Om inte annat föreskrivs i detta avtal, tvister om immateriella uppkommer under detta avtal skall lösas genom diskussioner mellan de berörda deltagare eller, om nödvändigt, parterna eller deras utsedda. Efter överenskommelse mellan Parterna skall tvisten hänskjutas till en skiljedomstol för bindande skiljedom i enlighet med tillämpliga regler i internationell rätt. Om inte parterna eller deras utsedda skriftligen avtalar om annat, ska skiljenämnden regler Uncitral styr.

D.

Uppsägning eller upphörande av detta avtal skall inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt detta

 

Bilaga. III.

Tilldelning av rättigheter

A.

Varje part skall ha rätt till en icke-exklusiv, oåterkallelig, royalty-fri licens i alla

länder att översätta, reproducera och till allmänheten sprida vetenskapliga och tekniska tidskrifter artiklar, rapporter och böcker som direkt följer av samarbetet enligt detta avtal. Alla

offentligt distribuerade kopior av upphovsrättsskyddade verk som utarbetats enligt denna bestämmelse, skall innehålla namnen på författarna till arbetet inte författaren uttryckligen avböjer att nämnas.

 

B.

Rättigheter för alla former av immateriella rättigheter, andra än de rättigheter som beskrivs i punkt IIIA ovan, skall fördelas enligt följande:

 

(1)

Gästforskare skall erhålla, för alla immateriella rättigheter som de skapar, rättigheter, utmärkelser, bonus och royalties i enlighet med den politik som förs av värdinstitutionen.

 

(2)

(A) Om inte annat överenskommits i ett projekt arrangemanget eller andra arrangemang, det Parterna eller deras deltagare skall gemensamt upprätta bestämmelser i en teknik Förvaltningsplan gäller ägande och utnyttjande immateriella rättigheter skapas inom ramen för den kooperativa verksamhet än sådan som omfattas av punkt III (B) (1) i denna bilaga. Den tekniska förvaltningsplanen skall överväga de relativa bidragen från parterna, deltagare och entreprenörer till Samarbetet, graden av engagemang i att få rättsskydd och licensiering av immateriella rättigheter, och andra faktorer som bedöms lämpligt.

 

(B) Om parterna eller deras deltagare inte överens om bestämmelser i en teknik

Förvaltningsplan enligt punkt (a) inom skälig tid, högst sex månader från den tidpunkt då en part får kännedom om skapandet av immateriella skapas inom ramen för samarbetsprojekt, parterna eller deras deltagare skall lösa frågan i enlighet med bestämmelserna i punkt II (C) i denna Bilaga. I väntan på lösning av frågan, alla immateriella rättigheter som skapats av personer anställd eller sponsrad av en part enligt samarbetet ska ägas av den parten och immaterialrätt som skapats av personer som är eller sponsras av både Parterna skall ägas gemensamt av parterna, men sådan Immateriell egendom skall vara kommersiellt utnyttjade endast genom ömsesidig överenskommelse.

 

(C) Utan hinder av punkterna III B (2) (a) och (b) ovan, om endera parten anser att ett visst projekt kan leda till eller har lett till skapandet av immateriella rättigheter inte skyddas av lagarna i den andra parten, skall parterna hålla omedelbart diskussioner för att bestämma fördelningen av rättigheterna till immateriella rättigheter. Om ett överenskommelse inte kan nås inom tre månader från dagen för inledandet av diskussioner, samarbete om projektet i fråga skall avslutas på begäran av endera parten. Skaparna av immateriella rättigheter skall emellertid ha rätt att utmärkelser, bonus och royalties i enlighet med den politik som institutionen anställa eller sponsrar den personen. (D) För varje uppfinning under några samarbetsprojekt, som sysselsätter partens eller sponsring uppfinnaren (s) ska offentliggöra uppfinningen omedelbart till den andra parten tillsammans med dokumentation och information som behövs för att den andra parten att skapa rättigheter som den kan ha rätt. Vardera parten får fråga de andra Parten att fördröja publicering eller offentliggörande av sådan dokumentation eller information för att tillvarata sina rättigheter i uppfinningen. Om inte annat skriftligen avtalats, skall förseningen överstiger en period av sex månader från dagen för avslöjande av uppfinna part till den andra parten. IV.

 

Business Konfidentiell information

I händelse av att uppgifter som räknas upp i god tid som affärshemligheter är möblerad eller skapas under detta avtal, skall vardera parten och dess deltagare skydda sådan information i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och administrativ praxis. Informationen kan vara identifieras som ”affärshemligheter” om en person som har den information som kan härleda ett ekonomiskt  dra nytta av det eller kan få en konkurrensfördel gentemot de som inte har det, och  informationen inte är allmänt känd eller allmänt tillgänglig från andra källor, och ägaren har inte tidigare gjorts tillgänglig information utan att i tid en skyldighet att föra den konfidentiell.

 

Den mottagande parten får inte avslöja någon konfidentiell affärsinformation lämnas till den av  andra parten utom till lämpliga medarbetare och personal regering. Om uttryckligen avtalat parterna, Business Konfidentiell information kan lämnas ut av den mottagande parten till entreprenörer och underleverantörer. Sådana upplysningar skall vara för användning endast inom ramen för deras kontrakt med sina respektive part om samarbete enligt detta avtal. Parterna skall införa, eller ha ålagts en skyldighet för dem som får sådan information att hålla det hemligt. Om ett Part får kännedom om att, enligt de lagar eller förordningar som gäller för den, kommer det att bli, eller rimligtvis förväntar sig att den inte kommer att uppfylla de icke-spridning bestämmelser, skall den omedelbart underrätta den andra Party. Parterna skall därefter komma överens om ett lämpligt handlingssätt.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s