SSI Författningssamling 2002:3 – Olika frekvenser tillsammans och pulsad strålning kan var för sig stressa nervsystemet

SSI Författningssamling 2002:3 har tagits bort från SSMs nya webbsida (kunde inte hitta den fast jag sökte på exakt förordning)

Före 3G-utbyggnaden visste både myndigheter och mobilindustri  att pulsmodulerad strålning kan påverka nervsystemet likaså att olika frekvenser kan samverka och påverka nervsystemet. Vetenskapligt är det alltså konstaterat att mobiltelefonins elektromagnetiska strålning innehåller två faktorer, pulsmodulering och olika frekvenser, som kan påverkar nervsystemet var för sig.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3.pdf

Finns Miljörätten kvar?

Dessa nervstimulerande effekter uppkommer vid kort tids exponering vid högre effekter men tar inte hänsyn till kontinuerlig exponering dygnet runt. Den västerländska befolkningen exponeras idag för strålningsnivåer flera miljoner gånger högre än bakgrundsnivån från otaliga olika sändarsystem som trådlöst bredband, DECT-telefoner, sändare i omgivningen, från grannars trådlösa system, Rakel, mobiltelefoner, radiolänkar, militära sändningar, flyget, radar etc. Post- och telestyrelsen har ingen aning om hur många mobilsändare det finns och var de sitter.

Jag har fått kritik då jag hänvisar till denna författningssamling eftersom beräkningen utgår från höga doser, men som jag sa tidigare gäller det för en akut korttidsexponering. Jag  jämför med ett miljögift som blir skadligt i låga doser vid en långtidsexponering.

Samma sak gäller även för denna miljöfrämmande strålning. De neurologiska sjukdomarna/skadorna har tydligt ökat parallellt med utbyggnaden av den trådlösa teknik , vilket är dokumenterat hos regering, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Min jämförelse bygger på mina kunskaper gällande miljöfrämmande ämnen. Dokumentationen av den ökande neurologiska ohälsan bekräftar att jämförelsen är korrekt bedömd.

Det anmärkningsvärda är att alla ansvariga myndigheter och tjänstemän har kunskap om denna vetenskapliga dokumentation av annan biologisk påverkan än termiska effekter.

Trots att statistik och dokumentation visar att ett stort antal personer redan fått neurologiska skador som utmattningssyndrom, EMF-sensitivitet, ADHD-syndrom och allmän psykisk ohälsa som beror på hjärnstress och att  ökningen skett parallellt med utbyggnaden av mobiltelefonin påstår myndigheterna att det inte finns ett vetenskapligt samband mellan exempelvis EMF-sensitivietet och elektromagnetisk strålning.

EMF-sensitivitet är en neurologisk skada som uppkommit i en miljö som exponerat personen för denna typ av miljöfrämmande elektromagnetiska strålning.

Trots att det även finns en dokumentation av ökad neurologisk ohälsa hos barn, tillåter och stimulerar ansvariga myndigheter installationer av trådlöst i skolorna.

Trots att även EU-rådet vill förbjuda WiFi och trådlöst i skolorna på grund av hälsorisken.

Trots den vetenskapliga kunskap om risker för neurologiska skador tillåter ansvariga myndigheter och politiker en fortsatt utbyggnad av ett nytt sändarsystem, 4G, som skall klara av att tränga igenom den mesta materia, även biologiska kroppar. Det är ett system som liknar eller är av samma typ som militären nyttjar som vapen för att skapa kaos i fiendens hjärnor så att de varken fungerar  mentalt eller fysiskt. Intressant är att det är Försvarsdepartementet som handlägger strålskadan EMF-sensitivitet.

Denna typ av miljöfrämmande sändarsystem tillåts att storskaligt exponera en hel befolkning  för att några vuxna och barn skall spela, ladda ner musik och titta på bilder trots att man alltså är medveten om  riskerar för hela folkhälsan. Det en mycket märklig handling myndigheter och politiker utför mot nationens och världens befolkning?

Och än mer märkligt är det att EU-parlamentet uppmanat regeringarna att inte lägga sig i hur sändartekniken ser ut för 4G.  Är det en lobbyistverksamhet av mobilindustrin och militära intressen inom EU som ligger bakom uppmaningen?

ICNIRP:s referensvärde 10 watt per kvadratmeter nyttjas för militär användning och borde inte vara ett referensvärde för att totalexponera en civilbefolkning dygnet runt. Frågetecknen är många.

Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar, miljöenheten

_________________________________

ISSN 0347-5468

Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; beslutade den 28 oktober 2002.

Statens strålskyddsinstitut beslutar följande allmänna råd.

1. Tillämpningsområde

Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten frånakuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz–300 GHz De allmänna råden bygger på rekommendationer från Europeiska unionensråd1. Råden avses vara vägledande vid tillämpningen av 6 § strålskyddslagen
(1988:220).

I de allmänna råden ges grundläggande begränsningar samt referensvärden.De grundläggande begränsningarna säkerställer att elektriska eller magnetiska fenomen som kan uppträda i kroppen inte stör funktioner i nervsystemeteller ger upphov till skadlig värmeutveckling. Referensvärdena utgörs av storheter som är mätbara utanför människokroppen. De är härledda ur de grundläggande begränsningarna och säkerställer att de grundläggande begränsningarna inte överskrids.

Om uppmätta värden överstiger referensvärdena, innebär detta inte nödvändigtvis att de grundläggande begränsningarna överskrids. I sådana fall gäller enligt dessa allmänna råd de grundläggande begränsningarna.
De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer,satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.

1.3 Dessa allmänna råd omfattar områden där allmänheten kan vistas under sådana tider att begränsningarna är av betydelse.

1.4 Referensvärdena garanterar inte att medicinteknisk utrustning såsom proteser av metall, pacemaker eller andra implantat inte påverkas eller drabbas av funktionsstörningar. Sådana frågor behandlas i bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet och medicintekniska produkter.

1.5 Dessa allmänna råd tillämpas inte på arbetstagare som i sin yrkesverksamhet exponeras för elektromagnetiska fält. För exponering av sådana arbetstagare gäller föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Grundläggande begränsningar

2.1 Fält som är sådana att de grundläggande begränsningarna enligt tabell 1 överskrids, bör inte förekomma i något område där allmänheten vistas enligt punkt

1.3.De som vill läsa tabellerna måste gå in på SSM:s webbsida eftersom de inte kan kopieras in här.Sidan 4

Exponering för pulser och kortvarig exponering

4.1 För pulser med varaktigheten tp, bör, för de grundläggande begränsningarna och referensvärdena, frekvensen f = 0,5/tp användas.

4.2 Vid exponering av huvudet för pulsmodulerade signaler i frekvensområdet 0,3 GHz–10 GHz, med pulslängd mindre än 30 mikrosekunder, bör ytterligare en grundläggande begränsning införas, så att den absorberade energin per puls inte överstiger 2 millijoule per kilogram räknat som medelvärdet över 10 gram sammanhängande vävnad.

Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att
fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs
separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i
kroppen.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3.pdf