SSI Författningssamling 2002:3 – Olika frekvenser tillsammans och pulsad strålning kan var för sig stressa nervsystemet

Före 3G-utbyggnaden visste både myndigheter och mobilindustri  att pulsmodulerad strålning kan påverka nervsystemet likaså att olika frekvenser kan samverka och påverka nervsystemet. Vetenskapligt är det alltså konstaterat att mobiltelefonins elektromagnetiska strålning innehåller två faktorer, pulsmodulering och olika frekvenser, som kan påverkar nervsystemet var för sig.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3.pdf

Dessa nervstimulerande effekter uppkommer vid kort tids exponering vid högre effekter men tar inte hänsyn till kontinuerlig exponering dygnet runt.  Den västerländska befolkningen exponeras idag för strålningsnivåer flera miljoner gånger högre än bakgrundsnivån från otaliga olika sändarsystem som trådlöst bredband, DECT-telefoner, sändare i omgivningen, från grannars trådlösa system, Rakel,  mobiltelefoner, radiolänkar, militära sändningar, flyget, radar  etc etc. Post- och telestyrelsen har ingen aning om hur många mobilsändare det finns och var de sitter.

Jag har fått kritik då jag hänvisar till denna författningssamling eftersom beräkningen utgår från höga doser, men som jag sa tidigare gäller det för en akut korttidsexponering. Jag  jämför med ett miljögift som blir skadligt i låga doser vid en långtidsexponering.

Samma sak gäller även för denna miljöfrämmande strålning. De  neurologiska sjukdomarna/skadorna har tydligt ökat parallellt med utbyggnaden av den trådlösa teknik , vilket är dokumenterat hos regering, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Min jämförelse bygger  på mina kunskaper gällande miljöfrämmande ämnen. Dokumentationen av den ökande neurologiska ohälsan bekräftar att jämförelsen är korrekt bedömd.

Det anmärkningsvärda är att alla ansvariga myndigheter och tjänstemän har kunskap om denna vetenskapliga dokumentation av annan biologisk påverkan än termiska effekter.

Trots att statistik  och dokumentation visar att ett stort antal personer redan fått neurologiska skador som utmattningssyndrom, EMF-sensitivitet, ADHD-syndrom och allmän psykisk ohälsa som beror på hjärnstress och att  ökningen skett parallellt med utbyggnaden av mobiltelefonin påstår myndigheterna att det inte finns ett vetenskapligt samband mellan exempelvis EMF-sensitivietet och elektromagnetisk strålning.

EMF-sensitivitet är en neurologisk skada som uppkommit i en miljö som exponerat personen för denna typ av miljöfrämmande elektromagnetiska strålning.

Trots att det även finns en dokumentation av ökad neurologisk ohälsa hos barn, tillåter och stimulerar ansvariga myndigheter installationer av trådlöst i skolorna.

Trots att även EU-rådet vill förbjuda WiFi och trådlöst i skolorna på grund av hälsorisken.

Trots den vetenskapliga kunskap om risker för neurologiska skador tillåter ansvariga myndigheter och politiker en fortsatt utbyggnad av ett nytt sändarsystem, 4G, som skall klara av att tränga igenom den mesta materia, även biologiska kroppar. Det är ett system som liknar eller är av samma typ som militären nyttjar som vapen för att skapa kaos i fiendens hjärnor så att de varken fungerar  mentalt eller fysiskt. Intressant är att det är Försvarsdepartementet som handlägger strålskadan EMF-sensitivitet.

Denna typ av miljöfrämmande sändarsystem tillåts att storskaligt exponera en hel befolkning  för att några vuxna och barn skall spela, ladda ner musik och titta på bilder trots att man alltså är medveten om  riskerar för hela folkhälsan. Det en mycket märklig handling myndigheter och politiker utför mot nationens och världens befolkning?

Och än mer märkligt är det att EU-parlamentet uppmanat regeringarna att inte lägga sig i hur sändartekniken ser ut för 4G.  Är det en lobbyistverksamhet av mobilindustrin och militära intressen inom EU som ligger bakom uppmaningen?

ICNIRP:s referensvärde 10 watt per kvadratmeter nyttjas för militär användning och borde inte vara ett referensvärde  för att totalexponera en civilbefolkning dygnet runt. Frågetecknen är många.

Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar,  miljöenheten

_________________________________

ISSN 0347-5468

Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält;

beslutade den 28 oktober 2002.

Statens strålskyddsinstitut beslutar följande allmänna råd.
1. Tillämpningsområde

.1 Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från
akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i
frekvensområdet 0 Hz–300 GHz.
De allmänna råden bygger på rekommendationer från Europeiska unionens
råd1. Råden avses vara vägledande vid tillämpningen av 6 § strålskyddslagen
(1988:220).

.2  I de allmänna råden ges grundläggande begränsningar samt referensvärden.
De grundläggande begränsningarna säkerställer att elektriska eller magnetiska
fenomen som kan uppträda i kroppen inte stör funktioner i nervsystemet
eller ger upphov till skadlig värmeutveckling. Referensvärdena utgörs av storheter som är mätbara utanför människokroppen. De är härledda ur de grundläggande begränsningarna och säkerställer att de grundläggande begränsningarna inte överskrids.

Om uppmätta värden överstiger referensvärdena, innebär detta inte nödvändigtvis
att de grundläggande begränsningarna överskrids. I sådana fall gäller
enligt dessa allmänna råd de grundläggande begränsningarna.
De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer,
satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska
effekter är vetenskapligt säkerställda.

1.3 Dessa allmänna råd omfattar områden där allmänheten kan vistas under sådana tider att begränsningarna är av betydelse.

1.4 Referensvärdena garanterar inte att medicinteknisk utrustning såsom proteser av metall, pacemaker eller andra implantat inte påverkas eller drabbas av funktionsstörningar. Sådana frågor behandlas i bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet och medicintekniska produkter.

1.5 Dessa allmänna råd tillämpas inte på arbetstagare som i sin yrkesverksamhet exponeras för elektromagnetiska fält. För exponering av sådana arbetstagare gäller föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

2. Grundläggande begränsningar
2.1 Fält som är sådana att de grundläggande begränsningarna enligt tabell 1 överskrids, bör inte förekomma i något område där allmänheten vistas enligt punkt 1.3.
De som vill läsa tabellerna måste gå in på SSM:s webbsida eftersom de inte kan kopieras in här.

Sidan 4

4. Exponering för pulser och kortvarig exponering

4.1 För pulser med varaktigheten tp, bör, för de grundläggande begränsningarna och referensvärdena, frekvensen f = 0,5/tp användas.

4.2 Vid exponering av huvudet för pulsmodulerade signaler i frekvensområdet 0,3 GHz–10 GHz, med pulslängd mindre än 30 mikrosekunder, bör ytterligare en grundläggande begränsning införas, så att den absorberade energin per puls inte överstiger 2 millijoule per kilogram räknat som medelvärdet över 10 gram sammanhängande vävnad.

5. Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att
fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs
separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i
kroppen.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3.pdf

Den ohälsosamma och miljöfrämmande strålningen från sändare

Sändarmast

Sidan håller på att uppdateras

Mobiltelefonins strålning består av en massa frekvenser och pulsningar, vilket är  den digitala sändningstekniken.

Man nyttjar radiovågornas frekvenser för att skicka bilder, text, ljud , filmer trådlöst och detta kallas för modulation. Förut kunde man bara skicka ljud  = radio, sedan kom TV:n som skickar både ljud, filmer och färg.

TV- och radiosändare  har mycket hög uteffekt, men masterna är också väldigt höga och står glest över  landet. Vilket betyder att få människor har hög strålning nära sin boendemiljö. Det är den ena stora skillnaden mellan  dessa sändare och mobiltelefonin. När man gick över till digital-TV fick man dock nyttja slavsändare för att kunna få iväg bilderna och ljuden. Digitalt ger sämre kvalitet då det endast kan gå kortare sträcka på grund av att det innehåller mer information som skall förflyttas genom etern. Radiovågor förflyttas bäst i vakuum, något sämre i luften på grund av partiklar och vattenånga. Biologisk massa och död materia som skog,  människor sten och husväggar är ett hinder för en hög kvalitet.

Om man visualiserar denna digitala sändningsteknik så ser det ut så här: Du skall ta dig igenom ett rissnår med en pinne och det går någorlunda lätt med pinnen. Om du istället går med famnen full av ris då blir det betydligt svårare att ta sig  igenom snåret eftersom riset du har i famnen ger större motstånd. Då blir man tvungen att öka kraften för att ta sig igenom snåret med risbunten och man tar då till en maskin som med större kraft kan pressar sig igenom rissnåret och får med sig det spretande risknippet.

Av denna anledning är man tvungen att öka uteffekten för att få iväg dessa ”risknippen” med information genom vegetation och väggar etc vilket betyder att den mjuka kroppen som vi består av bombarderas av ”risknippen” som tränger in i kroppen och skadar/påverkar den på olika sätt eller hyperaktiverar hjärnan som hela tiden måste kompensera för dessa miljontals nervimpulser som ständigt stör hjärnans normala funktion.

Denna strålning är inte naturlig, den är en miljöfrämmande faktor precis som maskinen är och förstör den miljö den tar sig igenom. Våra kroppar saknar ett tjockt plåthölje som skyddar oss därför kan maskinen också skada oss. Nu är det dock mer likt en massiv bombning av frekvenser dygnet runt men SSM tycker det är helt OK  att sätta in denna miljöfrämmande strålning i barnens skolmiljö och påstår samtidigt att barn inte är känsligare än vuxna.

Alla DNA som skadas i en barnkropp (som ju växer fort och har hög celldelning) riskerar allvarliga skador på DNA och kan ge cancer. Det är ju ett stort knippe frekvenser som med kraft kontinuerligt tränger in i hjärnan och in i kroppen. Tänk själv ”risknippet” av frekvenser skall tränga igenom tjocka väggar vad händer då med en mjuk kropp som består av en biologisk vävnad.

Mobiltelefonin sänds på samma sätt luftburet men innehåller än mer information och kräver därför fler sändare som står lägre  och tätare, vilket betyder att vi blir utsatta för extremt hög uteffekt från dessa sändare eftersom de står nära oss och blir därför mer koncentrerad i vår närmiljö. På grund av den korta våglängden som nyttjas 1mm – 1m kan våglängderna tränger in i kroppen och eftersom sändarna står nära tränger de in med större kraft. Det är pulsningen och modulationen som är den grundläggande hälsorisken. Man har ju konstruerat sändningstekniken så att den skall kunna tränga igenom allt material så långt det går. Militären utnyttjar denna typ sändningsteknik. Så ungefär fungerar det.

Mobiltelefonin nyttjar ett frekvensområde som har samma våglängd som jordens varelser kan  sammanfalla med. Det betyder att vi själva fungerar som antenner och förstärkare eftersom vi är av ledande material.

Vi utsätts  av mobiltelefonin av ett sammelsurium av  många olika och närliggande frekvenser samtidigt och dessa kan alltså samverka och påverka nervsystemet.

Påverkas nervsystemet dygnet runt som det gör av denna ständiga strålning från mobiltelefonin blir hjärnan stressad och överbelastad av att hela tiden tvingas jobba med att kompensera för denna ständiga nervretning.

Både Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, samt telekomindustrin vet om att vi ständigt utsätts för nervretningar  (hjärnstress av mobilstrålningen).

Trots detta fortsätter man  att bygga ut än mer strålning i vår livsmiljö och SSM undanhåller fakta för kommunerna som därigenom får uppfattningen att denna strålning är ofarlig och sätter in trådlösa system  i skolorna som kommer att hjärnstressa barnen.

Att ansvariga myndigheter som skall skydda vår hälsa uppmanar att sätta in skadlig trådlösa system i barnens skolmiljö och riskerar skada barnens hjärnor då större delen av energin går åt till att kompensera för denna ständiga nervretning, är en brottslig gärning med uppsåt att skada vår unga generation. Jag kan inte tolka det på annat sätt.

Ansvariga har hela tiden påstått att det bara finns termiska effekter, men här står klart och tydligt att man  känner till att olika frekvenser samtidigt kan ge nervretningar alltså andra biologiska effekter. ICNIRP gäller enbart för skydd mot termiska effekter under 20 minuter,

Exakt de symtom som många elöverkänsliga påpekat som hjärtarytmi, musklerna drar ihop sig okontrollerat etc har sin förklaring här, oavsett hur hög effekten är. Men har ni någonsin hört att myndigheterna officiellt nämnt att det finns andra biologiska effekter än termiska?

Att exempelvis flera frekvenser samtidigt ger andra störningar som nervretningar? Men läs dessa två sidor jag lagt in här nedan ur författningssamlingen.

Elöverkänsliga har  påpekat att de påverkas i nervsystemet  av mobilstrålningen, alltså det elöverkänsliga säger är en relevant reaktion på mobilstrålningens samverkan mellan olika frekvenser. Trots att Socialstyrelsen känner till detta förbjuds läkare att skriva in i journalerna att folk relatera sina sjukdomsbesvär med mobilstrålning och nekar dem trygg vård och skydd i sin boendemiljö.

Och vad händer med våra barns hjärnor som blir utsatta av denna strålning både hemma och i skolorna dag ut och dag in, för att myndigheterna ljuger och påstår att det enbart finns termiska effekter.

Troligen mår många dåligt av strålningen men kan inte relatera det till just strålning eftersom den inte syns.

Med tanke på  den dramatiskt ökande ohälsan och vad elöverkänsliga säger är detta varningssignaler där myndigheterna borde kräva en försiktighet, istället gör de tvärt om ger verksamhetsutövaren total frihet att fylla vår livsmiljö med hur mycket strålning som helst utan hänsyn till befolkningens hälsa och konsekvenserna för våra barns hälsa.

Det är anmärkningsvärt att man fortsätter och  fyller vår livsmiljö med ett sammelsurium av frekvenser samt uppmanar att sätta in trådlöst i skolorna eller placera sändare intill skolor eller på tak och väggar. Telekomindustrin och myndigheterna har ett uppsåt att skada befolkningen. Jag kan inte se det på ett annat sätt.


Journalisten Gunni Nordström har skrivet flera böcker i ämnet hälsorisker och elektromagnetisk strålning

Gunni Nordström har skrivit följande böcker:

1) Sjuk av bildskärm, Tiden, 1989. Förf: Gunni Nordström och Carl von Schéele

2) Fältslaget, Tiden, 1995. Förf. Gunni Nordström och Carl von Schéele

3) Mörkläggning, Hjalmarson & Högberg, 2000. Förf. Gunni Nordström

4) Invisible Disease, England 2004. Förf. Gunni Nordström

5) Menaces invisibles (på franska) 2005. Förf. Gunni Nordström

EG-rätten är EU-rätten

Europeiska unionsrätten

(Omdirigerad från EU-rätt)

Europeiska unionsrätten (EU-rätt), tidigare gemenskapsrätten (EG-rätt), utgörs av Europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis, internationella avtal och andra akter som har antagits gemensamt av medlemsstaterna. Unionsrätten har enligt rättspraxis direkt effekt och företräde framför medlemsstaternas nationella rätt.[1][2] Unionen är unik bland andra internationella organisationer eftersom den har ett komplext och högt utvecklat rättssystem. Unionsrätten utgör en ny legal ordning i den internationella rätten för medlemsstaternas ömsesidiga ekonomiska och sociala nytta. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev Europeiska unionen en egen juridisk person och ersatte samtidigt Europeiska gemenskapen. Före fördragets ikraftträdande var ”gemenskapsrätten” den korrekta termen för unionsrätten. Vid tvister är det Europeiska unionens domstol som avgör tolkningen av unionsrätten.[3] Alla medlemsstater har förbundit sig att lösa tvister som rör fördragen eller deras tillämpningar på det sätt som föreskrivs i fördragen.[4]

Innehåll

[göm]

EU-rätten går före svenska lagar Av Mats Lönnerberg, Ordförande i Bankrättsföreningen

EG-rätten går före svenska lagar
Av Mats Lönnerblad – 1 juni 2000

EU och EG-rätten

Principen om EG-rättens företräde innebär att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller. Detta faktum har inte lämnat de politiskt valda domarna i våra högsta rättsinstanser någon ro.

Senast var det Gustaf Sandström, domare i regeringsrätten, som officiellt uttalar sig om att  EU-lagarna skulle vara ”otydliga” och därför svåra att tolka. Detta ursäktar självfallet inte domarna i våra högsta rättsinstanser att låta bli att begära förhandsbesked från EG-domstolen, i alla de frågor som de är skyldiga att fråga. Det är snarare regel än undantag att våra högsta domare väljer att inte fråga EG-domstolen, i  många av de fall där de har en ovillkorlig frågeskyldighet.

Redan EES -avtalet betydde stora förändringar för våra svenska domstolar och myndigheter. Nu när Sverige sedan 1995 är medlem i EU är det faktiskt våra inhemska domstolar, som sämst har förstått hur de skall bära sig åt för att anpassa sig anpassa sig till EG-rätten. Domarna lever fortfarande kvar i föreställningen, att man i stället skall döma efter många av de ofta dåligt formulerade, svenska lagarnas politiska förarbeten, som inte längre gäller.

Inför EES-avtalat ändrades eller anpassades många svenska lagar för att stämma överens med EUs regler och inför Sveriges medlemskap i EU borde resten av lagstiftningen också ha ändrats och anpassas till den europeiska lagstiftningen. Men så skedde aldrig i den utsträckning som krävs. Fortfarande tror många av de svenska lagstiftarna och politikerna att svensk lag gäller framför EUs direktiv och att Sverige inte behöver anpassa sin lagstiftning i den utsträckning som är nödvändig.

Dessa lagstiftare har fortfarande inte förstått att EU är en internationell organisation av nytt slag. Den har övernationella drag som innebär att medlemsländerna avstår från rätten att fatta egna beslut i en rad frågor.

Sverige har valt att lämna ifrån sig en del av sin formella suveränitet för att i stället tillsammans fatta beslut inom EUs institutioner. Det är detta som många av våra politiker och domare inte gillar.

Svenska domstolar och myndigheter är därför skyldiga att tillämpa EUs regler även om lagarna i hemlandet inte ändrats i enlighet med de gemensamt beslutandet. Att vissa EU-lagar döljer maktkamp som Gustaf Sandström påstår är helt riktigt, eftersom det självfallet är svårt med en gång att länka ihop lagstiftningen mellan alla EUs medlemsstater.

Det är därför som högsta rättsinstanserna i Sverige numera måste betraktas som hovrätter och kammarrätter (  näst högsta rättsinstanser )  i EG-rättsliga frågor.  EG-domstolen är i själva verket  den domstolen som avger de flesta prejudikatmålen inom EU.

EG-rättens företräde gäller alla slags lagar i ett land, även grundlagar, och oavsett om de nationella reglerna tillkommit före eller efter en viss EU-regel. Vad gäller EG-rättens företräde framför grundlagar, har fortfarande inte Sverige varit villig att acceptera denna princip i många frågor.

Den främsta skillnaden mellan EG-rätten och nationell rätt är att en nation måste ha kompletta regelverk inom olika samhällsområden och att dessa regelverk inte krockar med varandra som ofta sker i den svenska lagstiftningen.

Det är också viktigt att känna till att EUs rättsregler bara gäller inom de frågor som EU-länderna valt att samarbeta om. EU har således aldrig haft som mål att ta några samlade mål över hela lagstiftningsområden.

Eftersom Sverige ”nästan” (  det påskrivna beslutet om EMU-anslutningen har fortfarande inte accepterats av våra svenska politiker ) är fullvärdiga medlemmar i EU gäller således att den s k gemenskapsrätten har företräde framför svensk rätt och under vissa förutsättningar får direkt effekt. Många
rättsakter är skrivna på ett sådant sätt att de i efterhand måste tolkas av
juridiska experter för att det skall bli klart vad som gäller. Det är säkert detta Sandström menar när han säger att EG-rätten generellt sätt är av dålig kvalitet.

Principen om direkt effekt innebär kortfattat att EG-rätten inte bara kan åberopas av medlemsländerna och institutionerna i EU, utan även av enskilda personer och företag under vissa förutsättningar.

Kvalitén på EG-rätten är det inget fel på !  Det är snarare så att det är fel på de svenska domarna som allför länge suttit fast i den svenska lagstiftningen med alla dess politiska förarbeten, som inte existerar i övriga Europa. Ofta gör detta de svenska lagarna extremt svåra att tolka, eftersom förarbetena i sig innehåller många motsatsförhållanden.

EG-domstolen i Luxemburg ger därför viktiga bidrag till utformningen av EG-rätten genom de domar som bildar prejudikat i olika frågor . Några av de viktigaste principerna inom EG-rätten har i själva verket kommit till genom domstolens arbete.

Det är heller inte medlemsstaterna, som sopar problemen under mattan, som Gustaf Sandström hävdar. Det är i stället de svenska domarna som sopar de EG-rättsliga frågorna under mattan ! Ibland tillåter man sig också att sopa hela mål under mattan som skulle skapa prejudikat i vissa rättsliga frågor.

Senast detta skedde var den 15.5. 2000 i mål nr Ö 1282-00 där Högsta domstolen avvisade en stämningsansökan i ett mål som vare sig blev prövat i tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen.

Eftersom högsta domstolen inte hade några argument att anföra för att vägra prövning, i strid med såväl EG-rätten som Europadomstolen  skrev domstolen bara: ” Högsta domstolen finner ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav hovrättens beslut skall stå fast.”

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

EU-rätten skall tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter – kommuner skall stå självständiga från statliga myndigheter

EU-rätten hette tidigare EG-rätten

EU-ländernas gemensamma regelverk, EG-rätten, ska i betydande utsträckning tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter. Den är dessutom bindande för enskilda på samma sätt som inhemsk rätt.

EU och EG-rätten

EU-rätten utgör alltså ett självständigt rättssystem, men ingår också som en integrerad del i medlemsstaternas nationella rättsordningar.

Ibland händer det att en nationell domstol är osäker på hur en regel i EU-rätten ska tolkas. En viktig del av EU-domstolens verksamhet är därför att till nationella domstolar lämna så kallade förhandsavgöranden om hur EU-rätten ska förstås. Domstolar vars domar kan överklagas till en högre instans är inte skyldiga att be om ett förhandsavgörande. Domstolar vars beslut inte kan överklagas är däremot skyldiga att fråga EU-domstolen om vad som gäller när en regel kan tolkas på olika sätt.

EU-domstolen ger i förhandsavgörandet ingen dom utan förklarar hur regeln ska tolkas. Den nationella domstolen, liksom alla andra domstolar i EU:s medlemsländer, måste sedan följa EU-domstolens förklaring. EG-rätten tillämpas alltså av nationella domstolar, men EU-domstolen har högsta tolkningsrätt.

 

På fyra år har antalet svenskar med ADHD tredubblats – med stor sannolikhet är det strålningsskada

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804267.ab

Före utbyggnaden av 3G, i början på 2000-talet, kände både operatörer och myndigheter till att mobilstrålningen påverkade hjärnan. Vetenskaplig forskning hade bekräftat detta.   Fortsatt forskning inom området har bekräftat om och om igen att mobilstrålningen ger hjärnstress. Då är det inte förvånande att både vuxna och barn får sådana hjärnskador att de inte längre kan koncentrera sig. I denna artikel i Aftonbladet kan man läsa att det saknas resurser inom sjukvården att utreda alla personer som får dessa stressymtom i hjärnan. Detta leder till att privata läkare kan sälja utredningar för mellan 15 000 – 45 000 kronor.

Industrin (mobilindustrin, läkemedelsindustrin och den privata vårdindustrin) tjänar stora pengar på sjuka/strålskadade personer. Människans hälsa är en business  i mångmiljardklass. Precis som narkotika, organförsäljning, människohandel,  porr- och pedofilindustrin.

Ett inlägg i samhällsdebatten – Nylibiralismen

 

Pengar pengar

Gissar att allt detta smidigt och lätt tråklats ihop av ett ganska litet gäng med en enorm resurs i form av nyliberalistiska kapital…



och i Sverige givetvis meh hjälp av Calle ”Walle-nallen” Bildt: 

Kreab, Timbro och stiftelsen Fritt näringsliv…

samt den forne anti-övervaknings ”lobbaren” Niklas Lundblad


och de Kings collegie-inspirerade forumen VOF (som bildades av Bernt Bremer, militärstrategen och dåvarande regeringsrådgivaren Sven-Ove Hansson, samt Riskkollegiet, som också Sven-ove Hansson varit med och bildat (gissningsvis har även även Ragnar L, Kings collegie ett finger med i spelet..som arbetar enligt tesen att miljörisker ska kommuniceras bort).

Konsulten Mats Frånberg är även intressant med tanke på den omvändning som skedde efter Ellemtels utredning (de 6 pärmarna från den ursprungliga utredningen ger en helt annat fokus än den sammanfattning i bokform som Frånberg mfl. levererade efteråt, som inleds med ett kapitel i löjets tecken…). Enligt TCO- journalisten Gunnel Nordström beskrivs han som en man som kom från ingenstans och som försvann innan dammet lagt sig…eller nåt i den stilen 🙂

Gissar att en hel del av sponsringen kommer från denna stiftelse:


(har inte lyckats hitta vilka projekt de sponsrat, gissar att denna stiftelse är precis lika hemlighetsfull som KREAB)..

notera också att de sponsrat den nyliberala tidningen NEO (som startades av bla Sofia Nerblad (gift med johan ”till kapitalismens försvar” Norberg och Niklas Lundblad (se wikisidan som ger biografin och inflytelserika sysslor och länk till sthlms handelskammare, google, EU mm.mm)..

får man sådana inflytelserisk uppdrag kan man nog lätt glömma sitt ursprungliga intresse ”integritet”..precis som jag gissar att Pär ström gjort, som nu skriver för nyliberal blaska..

Det är ju just nyliberala intressen som drivit fram denna utveckling.
V

Piloter slumrar till när de flyger – Ett nytt arbetsmiljöproblem?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/varannan-pilot-somnar-under-flygning

Hur hög är strålningen i deras arbetsmiljö? Att somna har inte varit något större problem tidigare eller har de också fått narkolepsi av svininfluensavaccinet? Eller utlöses narkolepsi av hög strålning i livsmiljön? I vaccinet fanns ju två nervgifter kvicksilver och squalene. Pulsmodulerad strålning påverkar/skadar också nervsystemet. Saken borde  undersökas innan hela befolkningen somnar in i en törnrosa sömn, ja risken kanske finns?

Varannan pilot somnar under flygning

Publicerad i dag 06:34

Över hälften av piloterna i Svensk Pilotförening har på grund av trötthet somnat ofrivilligt under flygning. Och 70 procent av piloterna har på grund av trötthet gjort felgrepp under sina flygningar, visar en ny undersökning.

Piloterna kritiska till nya arbetstider

Piloterna i Svensk pilotförening är upprörda över att reglerna för arbetstidstjänstgöring nu håller på att försämras.

De svenska piloterna arbetar under europeiska regler, och de förändringar som är på väg att genomföras av EASA, EU:s flygsäkerhetsmyndighet, och i slutändan av EU-parlamentet – är enligt piloterna inte baserade på vetenskapliga fakta utan mer på kommersiella hänsyn.

I undersökningen, som har genomförts av det oberoende institutet Axánd Konsult AB, har piloterna tillfrågats om hur de nuvarande arbetstidsreglerna påverkar deras arbetssituation.

Den visar också att 80 procent av de tillfrågade piloterna upplever att nuvarande arbetstidsregler utgör ett hot mot flygsäkerheten, då trötthet och utmattning allvarligt påverkar säkerheten.

Resultaten framkommer i en undersökning som Svensk Pilotförening, SPF, har genomfört under hösten bland cirka 1 000 piloter i föreningen som är berörda av förändringar av tjänstgöringstider, varav 625 piloter har svarat, en hög svarsfrekvens.

– Resultaten är oerhört allvarliga, säger Mattias Kling, pilot, koordinator för arbetstidsfrågor i Svensk Pilotförening, SPF, och SPF:s representant i pilotorganisationen European Cockpit Association med 38 800 piloter i Europa.

– Tjänstgöringstiderna är extremt långa. Det finns inte möjlighet, anser vi, att få tillräckligt med vila mellan tjänstgöringarna. Bland det vi mest kritiserar är nattjänstgöringens omfattning, som är för lång i det förslag som nu ligger.

Under vissa förhållanden kan man förlänga tjänstgöringen. En dagstjänstgöring för en pilot kan vara upp till 13 timmar under normala fall. Den kan förlängas upp till 15 timmar, som det ser ut i dag. På förslag är nu att den förlängs upp till 16 timmar.

– Och jag tror inte att gemene man är medveten om att en pilot som ska tjänstgöra först ska ta sig till flygplatsen och sedan sitta i en flygmaskin i kanske 16 timmar i sträck. I USA håller man också på att förändra sina tjänstgöringsförhållanden för flygande personal, på grund av att man har haft en del stora olyckor:

– Där har man tittat på framför allt det brittiska regelverket som mer är baserat på vetenskap, och man har tittat på olika vetenskapliga undersökningar, och sedan lagt förslag på hur regelverket ska utformas. Något liknande ser vi inte i Europa, förutom i Storbritannien., säger Mattias Kling.

– Vi är väldigt oroade över att inte den svenska regeringen och Transportstyrelsen driver en hårdare linje i fråga om vetenskapliga resultat, när det här nu ska bli ett EU-beslut, säger Mattias Kling.

Gunnar Sörbring

gunnar.sorbring@dn.se

FAS diarieförde inte brevet angående Anders Ahlboms jävsbrott

2011-10-19
Gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin

Jag har ännu inte fått svar på om Anders Ahlbom tillåts sitta kvar inom FAS och ha fortsatt ansvar att bevaka  hälsoriskerna med mobilindustrins storskaliga verksamhet genom totalexploatering av hela befolkningen med det miljöfrämmande pulsmodulerade elektromagnetisk strålningen från sändare och andra trådlösa produkter. Jag begär svar på detta!

Vidare finner jag det anmärkningsvärt att FAS inte har diariefört detta ärende eftersom det berör FAS handläggning av Anders Ahlboms förtroende som trovärdig, då han är entledigad från både SSM och IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin, vilket måste ses som ett mycket allvarligt jävsbrott eftersom det berör hela befolkningens hälsa.

Att inte diarieföra ärendet på FAS innebär att journalister inte kan granska samt följa upp FAS handläggning av detta viktiga ärende. Jag kräver att ärendet diarieförs på FAS eftersom det är ställt till FAS och ärendet skall handläggas inom FAS.

Solveig Silverin

_______________________

 Hej,

Bekräftar härmed att vi idag 29/8 mottagit er skrivelse (mail) angående ”Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)”. Vi bekräftar även att vi mottog er första skrivelse den 4 augusti. Dessa båda skrivelser har hos Strålsäkerhetsmyndigheten det gemensamma diarienumret SSM2011-2836.

Mvh

Lena Hessleklint, Registrator

Lena Hessleklint

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Administrationsavdelningen, Dep. Of Administration

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 4306

E-post: lena.hessleklint@ssm.se

Fax: + 46 8 799 40 10

Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

__________________________

Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

2011-08-26

Jag har ännu inte fått bekräftat av FAS att de fått mitt e-brev, skickat den 4 augusti 2011, gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin.

Jag skickar därför mitt brev igen med frågorna till FAS, men även till regeringskansliet och Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag begär att samtliga mottagande myndigheter bekräftar att ni fått detta e-brev och diariefört det.

Solveig Silverin

________________

Brev ställt 2011-08-04

Detta brev skall diarieföras av samtliga mottagande myndigheter och regering.

 Professor Anders Ahlbom sitter som ordförande i den arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Ahlbom har entledigats från WHO:s cancergrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag misstänker, undvika bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin?

Jag begär därför nu att få svar på om ni inom FAS tänker granska professor Anders Ahlbom eller om han även här har entledigat sig själv från uppdraget inom FAS?
I annat fall måste regeringen ställa krav på att FAS entledigar Anders Ahlboms från sitt uppdrag i FAS, då han skäligen är misstänk att företräder mobilindustrins intressen. Ahlbom måste betraktas som jävig i sin granskning av de vetenskapliga studierna gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Genom sin intressekonflikt till mobilindustrin har Anders Ahlbom förbrukat sitt förtroende som seriös och trovärdig person i sitt uppdrag inom FAS.

Jag begär alltså att få information om Anders Ahlbom, som har en dokumenterat intressekonflikt med mobilindustrin, får sitta kvar på sin post inom FAS för att fortsätta bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin.

Ahlboms nära kollega professor Maria Feychting är även hon misstänkt för intressekonflikt till mobilindustrin. I Interphonestudien har Feychting medverkat vid samordningen av studien. Feychting presenterade för ett år sedan resultatet i TV, radio och tidningar och det svenska folket fick uppfattningen att mobiltelefoni är ofarlig i synnerhet som Feychting betonade att det var en stor studie. I en TV-intervju gav Feychting intrycket av att den hade väsentlig beviskraft. WHO har dock omvärderat tyngden i denna studie, som fått mycken kritik för stora metodbrister. WHO har alltså diskrediterat Maria Feychtings bedömning av Interphonstudien.

Trots diskussionen om metodbrister i Interphonstudien gick Faychting ut i massmedia och gav sken av att resultaten var tillförlitliga. Faychting har därför medvetet undanhållit fakta och direkt ljuga för allmänheten om hälsoriskerna, vilket innebär att folk inte förstår att skydda sig och sina barn genom att inte nyttja mobiltelefoner i onödan. Mobiltelefonen är klassad, enligt WHO, till lika hög cancerrisk som DDT.
Anser FAS att Maria Feychting är en tillförlitlig person att bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin med tanke på att det även här finns misstanke om intressekonflikt med mobilindustrin?

 

Särskilda frågor till regeringen

Regeringen har det yttersta ansvaret att tillåta en storskalig exploatering av en hel nations befolkning med pulsmodulerade mikrovågor. Jag begär svar på hur regeringen tänker agera gällande jäviga forskare och tjänstemän inom myndigheterna, som undanhåller för allmänheten och kanske även för ansvariga politiker, vetenskaplig fakta kring riskerna?

Tidigare regering har deklarerat att det inte kommer att finnas sjukvård till alla i framtiden. Stämmer detta?

Mobilstrålningens cancerrisk är bedömd som lika hög som DDT av WHO. Med tanke på att alla exploateras för denna cancerogena faktor dygnet runt, finns det all anledning att befara ett extremt förhöjt antal cancerfall nära förestående i framtiden samt hjärntumörer hos alla de barn som nu nyttjar mobiltelefonen. Har regeringen avsatt resurser för sjukvårdsbehandling av alla dessa cancerfall?  Det är ju regeringens ansvar att befolkningen påtvingas denna hälsorisk som allmänheten inte har möjlighet att välja bort ur sin livsmiljö. Genom att regeringen också tillåter att det fasta telenätet rivs, tvingar man folk att nyttja den hälsovådliga mobiltelefonin.

Hur planerar regeringen inför ökade fall av cancer? Finns det resurser till alla för sjukvårdsbehandling och finns det resurser till hjälp och försörjning för alla dem som får handikappande neurologiska skador av mobilstrålning och av hjärntumörer?

Jag kräver klara besked av regeringen. Det är ni som har ansvaret nu för den framtida folkhälsan. Regeringen underlåter nu krav på försiktighetsprincipen, enligt Miljöbalken som den antogs i riksdagen den 3 juni 1998, gällande exploateringen av den pulsmodulerad radiofrekvent strålning från trådlösa nätverk.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet