Socialstyrelsen säger – Myndigheterna måste kräva av alla externa experter att deras opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas – Hur kan då Anders Ahlbom sitta kvar inom FAS när han är grovt jävig?

19 december 2011

Svar från Socialstyrelsen den 19 december 2011

Socialstyrelsen och övriga myndigheter ska uppfylla krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet vid hanteringen av utredningar och ärenden. Myndigheterna måste därför även kräva av alla externa experter att deras opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas. Det är en av förutsättningarna för att myndigheterna ska kunna leva upp till de krav på opartiskhet som riktas mot dem. Socialstyrelsen och sex andra statliga myndigheter har tillsammans tagit fram rutiner för att hantera jäv, intressekonflikter och andra bindningar. Varje expert som medverkar i Socialstyrelsens projekt måste redovisa sina eventuella bindningar på en speciell blankett. Socialstyrelsen gör sedan en bedömning om experten kan medverka. Experter med starka kopplingar till exempelvis ett företag som rör det egna expertområdet får inte medverka.
Angående dina frågor om elektromagnetiska fält så är frågan återigen aktuell efter den antagna resolutionen i Europarådet.
Europarådet består av representanter från 47 länder i Europa och verkar främst för mänskliga rättigheter och demokrati. Det ingår som jag förstår inte i EU-stystemet och deras resolutioner blir därmed inte bindande för svenska myndigheter.
Viktigare är därför Världshälsoorganisationen  klassificering av radiofrekvent strålning som 2B dvs. möjligen cancerframkallande.
Eftersom evidensen från epidemiologiska studier och djurstudier är begränsade (limited evidence) blir inte klassningen inte högre än 2b dvs man kan inte utesluta att de funna sambanden kan förklaras av slump eller olika felkällor (a causal interpretation is considered to be credible, but chance, bias, or confounding could not be ruled out with reasonable confidence). Inte desto mindre hamnar den i samma grupp som kraftfrekventa magnetfält som vi har från t.ex.kraftledningar. 
Socialstyrelsen har ju i sin Miljöhälsorapport 2009 redovisat kunskapsläget när det gäller hälsoriskerna med elektromagnetiska fält. IARC:s klassning av radiofrekventa fält i 2b föranleder Socialstyrelsen att ta ställning till hur det ska påverka vår tillsynsvägledning gentemot kommunerna utifrån Miljöbalken. Vi har som du kanske vet tidigare ett meddelandeblad som gäller basstationer.
Med vänlig hälsning
Agneta Holmström
Enhetschef
075-247 37 25
SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för Kunskapsstyrning
Enheten för Hälsoskydd och Smittskydd
106 30 Stockholm
Växel: 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se