Provokationsstudien i Bollnäs – Dokument 1997

När jag bodde på Enighetens väg  i Kalmar vaknade jag en morgon och kände mig hyfsat bra för en gång skull. När jag berättade detta för en arbetskamrat som också bodde i området, fick jag veta att strömmen hade varit avstängd hela natten. Alltså jag kände av elmiljön även då jag sov. Hur kunde jag göra det om det inte fanns ett samband mellan elektromagnetiska fält och min ohälsa?

_______________________

Efter flera påstötningar att få de prover som togs på mig på kliniken i Bollnäs skrev jag nedanstående  brev då försäkringskassan hade beslutat att dra in min sjukersättning. Jag kände mig utnyttjad av kliniken i Bollnäs som inte tog sitt ansvar att kopparrummet inte var elsanerat som de hade beskrivit i sin verksamhet.

De begärde att jag skulle utsätta mig för fortsatta tester, men vägrade att kontrollmäta rummet med vedertaget mätinstrument när styrutrustningen var påslagen. Försäkringskassan drog in min sjukersättning med bland annat motiveringen att jag avbröt fortsatta provokationsstudier, men några krav på att kliniken garanterade med mätinstrument att rummet var fältfritt när styrdatorn var påslagen, ställdes inte av försäkringskassan.

Jag fick betala ett rätt högt pris för att jag ställde upp på detta experiment och lämnades sedan i sticket. Det var först när jag hotade med att anmäla klinikens verksamhet till granskning som de erkände att inläckaget kunde ha påverkat testet.

Men så här ser provokationstesterna ut på elöverkänsliga. Genomgående ovetenskapliga, låg kompetensnivå hos alla parter. Även den tekniska kompetensen där det borde ha varit självklart att kontrollmäta då styrutrustningen är påslagen. Men jag har inte kunnat se en enda provokationsstudie som gjort kontrollmätningar från noll till 300 GHz (vilket borde vara ett krav i metodiken) eller när styrdatorn varit påslagen, vilket de borde ha gjort om dessa studier skall anses vara seriösa. Men det har inte gjorts mycket för att förbättra metodiken till en vetenskaplig nivå trots all den kunskap de borde fått under alla dessa testförsök.

Sanningen är, att det finns inget intresse av att provokationsstudierna skall hålla en vetenskapligt kvalitet där man dokumenterar alla felkällor. Mobilindustrin har bestämt, vilket är införstått med en tillrättalagd forskning som inte vetenskapligt belägger ohälsa relaterat till elektromagnetiska fält. Varken Socialstyrelsen, SSM, vissa politiker eller mobilindustrin vill ha dessa vetenskapliga bevis, eftersom det inte gynnar Ericsson och övriga teknikföretag inom området.

__________________________________________________________________

1997-04-21

Solveig Silverin

Enighetens väg 47

191 59 Kalmar

Bollnäs-Söderhamns sjukhus

Neuropsykkliniken

Kjell Norlin

821 81 Bollnäs

 

 

 Angående min utredning  i april 1996

Jag har flera gånger begärt en medicinsk bedömning av de resultat, som framkom vid er utredning av mig på kliniken. Denna bedömning har jag fortfarande inte fått av er trots flera påstötningar. Jag har ej heller fått den begärda redovisning över de fysiologiska parametrar som togs på mig under själva provokationstestet.

Ni har i er presentation av er verksamhet framhållit att ert kopparrum är fältfritt och elsanerat. Framför allt gällande de högfrekventa elektromagnetiska fälten från 400kHz – 3 GHz.

Detta påstående grundar sig på mätningar med ett mätinstrument som innefattar  frekvensområdet upp till 400 kHz. Fält däröver har kontrollerats med mobiltelefon och radioapparat. Ni har alltså inte haft en riktig mätutrustning som täcker hela frekvensområdet från 400 kHz och uppåt.

Hur kan ni då veta att rummet inte läcker in fält i det högre frekvensområdet om ni inte kontrollmätt alla högfrekventa fält? Det fanns ju en mindre flygplats i närheten av sjukhusområdet.

Som ni mycket väl vet blev jag sjuk i kopparrummet. Jag sa att det var bättre utanför rummet än inne i rummet. Jag informerade om att jag fick symtom med att det brände i huden när jag var inne i rummet och det gjorde det inte utanför kopparrummet. Jag sa också att det var högfrekventa fält som läckte in.

Den person som kom efter mig sa samma sak oberoende av mig, att det var bättre utanför än i rummet. Han lämnade er klinik efter fem timmar då han blev anmärkningsvärt försämrad. Ni kontrollerade då med en vanlig batteridriven transistorradio och konstaterade att det läckte in fält i FN-bandet. Med radion kunde ni dock inte mäta hela det högfrekventa området.

Hur vet ni att det inte läckte in fält i de andra frekvensområdena då inte kontrollmätte dem? Ni påstod att det var lite. Och jag undrar naturligtvis i förhållande till vad? Elöverkänsliga blir ju sjuka av svaga högfrekventa fält.

När ni ”kontrollmätte” med radion i rummet, då var datorutrustningen avstängd. Ni kontrollerade inte om radion reagerade kraftigare om utrustningen var påslagen.

Ni konstaterade att kontakten in till kopparrummet från datorutrustningen var trasig. Eftersom hela rummet var klätt i ett starkt ledande material (koppar) kunde elektriska fält strömma in i hela rummet då kontakten var trasig. Hur kan ni överhuvudtaget påstå något ni inte kontrollerat med ett riktigt mätinstrument? Hur starka var de elektriska fälten i rummet då styrutrustningen var påslagen vid provokationstestet? Det vet ni inte eftersom ni inte gjort kontrollmätningar.

Jag kände ju elektriska fält både under förmiddagen och under eftermiddagen under testet.

Jag registrerade också uppenbarligen när ni slog på apparaturen och stängde av den. Just i det ögonblicket slår det upp toppar och det var troligen dem jag kände av.

I sex timmar satt jag i detta kopparrum som läckte in elektromagnetiska fält med ett stort antal silverelektroder på huvudet, en kopparplåt 0,5 meter från ansiktet och en aluminiumplåt 0,5 meter ovanför huvudet. Efteråt hade jag ont på vänster sida som var vänd mot datautrustningen.

Varför, det hade ju varit placebo enligt testprogrammet under hela dagen? Jag hade också blivit extremt trött kände mig allmänt dålig. Jag kom upp till er klinik pigg och glad. Efter denna provokationstest orkade jag inte ens gå upp ur sängen dagen efter.

I er bedömning lade ni stor vikt över, att jag använt min hårtork ett par minuter. Den hårtorken har jag aldrig blivit sjuk av den korta stund som jag nyttjar den. Ni hade reagerat på att jag dammsugit mitt rum, men det var också bara en kort stund, knappt 10 minuter och det skall jämföras med dessa 6 timmar jag med största säkerhet var påverkad av styrdatorn. Jag dammsög av den enkla anledningen, att det var fullt av damm under sängen. Jag hade fått allt större problem med irritationer i hals och ögon och trodde då att det kunde vara dammet

Dessa minuter kan också jämföras med då jag vid stresstest (före provokationstestet) satt i tre timmar knappt en meter från en datorutrustning. Vidare vid sömntest, sov jag med ett tolv volts batteri intill mitt huvud i 8-9 timmar. Jag blev dålig efter denna natt. Kunde knappt vara i rummet och det var då, ni fick dra ur kontakterna till utrustningen utanför rummet. De var kopplade in i kopparrummet via den kontakt som sedan visade sig vara trasig. Ni reagerade på att jag var ute i dagrummet och åt middag, men som jag påpekade, kändes det bättre utanför än i kopparrummet.

Efter denna första test, vågade jag inte utsätta mig för fler tester eftersom jag blev markant försämrad. Ni försökte övertala mig men jag är glad att jag inte lät mig övertalas. Jag har ännu inte ett år efter denna provokationstest återhämtat mig till den känslighetsnivå jag befann mig på, innan jag kom upp till er testklinik i Bollnäs.

Denna test förvärrade min elöverkänslighet dramatiskt. Er eltekniska utrustning med det elsanerade kopparrummet fungerade inte. Ett kopparrum som är byggt för att skärma av de högfrekventa fälten är inte elsanerat om det läcker in fält i rummet, hur lite ni påstår att det än är, men ni hade ju inte ens kontrollmätt hela frekvensspektret och visste inte alls hur starka eller svaga dessa fält var. Alltså ert påstående grundar sig på tro och tyckande.

Än mer anmärkningsvärt är det då det var just de högfrekventa fälten jag skulle testas med eftersom de var dem jag var mest var känslig på. Ni har förringat betydelsen hur detta läckage kunnat skada mig under vistelsen i detta rum och under provokationstestet. Trots att ni saknade vedertaget underlag och bevis i form av kontrollmätning med riktiga mätinstrument.

Ni ville att jag skulle komma upp igen för en ny test, men då begärde jag att ni kunde bekräfta med riktigt mätinstrument att det inte fanns läckande fält in i rummet upp till 3 GHz även då styrutrustningen in till rummet var påslagen.

Ni kunde inte tillmötesgå min begäran om mätning av vedertagna mätinstrument vilket borde varit självklart för er och då vågade jag inte av hälsoskäl utsätta mig för vidare experiment. Som jag tidigare nämnde har jag ännu inte återhämtat mig helt från vistelsen på er klinik.

Er bedömning av mig ligger nu till grund för försäkringskassans beslut att dra in min sjukersättning. De tror att inläckaget av elektromagnetiska fält är betydelselöst och inte kunnat skada mig eftersom ni påstår det i er utredning av mig på kliniken. Ni tar inte heller på er ansvaret för en dåligt fungerande elsanering av kopparrummet.

Jag begär nu åny att ni bedömer det medicinska resultatet som ni kom fram till i er utredning av mig på er klinik. Vad betyder värdena enligt ert expertutlåtande?

Jag begär också ni tar på er ansvaret för att rummet inte var fullständigt elsanerat på de högfrekventa elektromagnetiska fält som det skulle vara enligt er presentation av er verksamhet.

Ni som utreder elöverkänsliga på er klinik borde vara väl medvetna om att elöverkänsliga kan vara oerhört känsliga på vissa fält, vilket troligen beror på att de var just dessa fält som fanns i arbetsmiljön då personen insjuknade i elöverkänslighet.

Och som jag tidigare påpekade är just högfrekventa elektromagnetiska fält och därmed också mikrovågor det största problemet för mig.

_____________________

Eftersom jag tidigare bett om en utvärdering av de fysiologiska/ biokemiska parametrarna, men bemötts med tystnad, från er och det nu är bråttom, då försäkringskassans förslag är, att sjukförsäkringen skall upphöra för mig f o m 1 maj ber jag om svar från er inom en vecka.

Jag har även rätt att få veta dels de fysiologiska parametrarna som togs vid provokationstestet samt de exakta värdena från alla de övriga testerna. Jag begär sifferdatan.

Anser ni att kopparrummet är fullständigt elsanerat på högfrekventa fält när det läckte in fält i detta frekvensområde? Anser ni att ni kan bedöma att dessa fält var svaga under provokationstestet, utan att ha kontrollmätt med mätinstrument under själva testet? Anser ni att ni kan bedöma att dessa inläckande fält inte kunnat skada mig?

Jag begär ett ärligt och uppriktigt svar på alla frågor i detta brev i annat fall kommer jag att begära granskning av er verksamhet hos HSAN.

Solveig Silverin Miljöingenjör

 

Kopia:

Previa,

Länsstyrelsen i Kalmar län,

SACO-Naturvetarförbundet

Försäkringskassan i Kalmar

 ________________________________________________________

Ytterligare kommentar och funderingar:

Det märkliga är att försäkringskassan kunde ställa mig utan försörjningsmöjligheter på grund av att  jag nekade att utsätta mig för experimentella provokationsstudier, vilket är ett rent brott mot de mänskliga rättigheterna. Helt sanslöst, men de kunde göra vad som helst mot de elöverkänsliga, de hade inget människovärde.

Jag hade heller inte garanterats hjälp eller ersättning om jag blev skadad. Försäkringskassan hade från första början hotat med att dra in sjukförsäkringen om jag inte genomgick dessa experimentella studier. Man måste förstå att jag var helt skyddslös. Jag fick ensam klara av att skydda mig mot myndigheternas illvilja hur sjuk jag än var. Så här efteråt när jag läser igenom dessa dokument och minnena av dessa år kommer tillbaka känner jag en djup vrede över alla ansvariga inblandade.

Jag misstänker att dåvarande personalchef på länsstyrelsen låg bakom detta då hon var ledamot i socialförsäkringsnämnden, alltså jävig. Personalchefen hotade att entlediga mig om jag fortsatte att vara sjuk. Men jag var inte ensam om att bli hotad av arbetsgivaren att få sparken  från jobbet på grund av arbetsskadan elöverkänslighet.

Jag bildade också den lokala patientföreningen för El- och Bildskärmsskadade i Kalmarområdet och försäkringskassan hotade med indragen sjukersättning om övriga elöverkänsliga gick med i föreningen, vilket de inte hade befogenheter att göra enligt lagen.

Jag har idag funderingar på om försäkringskassan hade gjort upp med Bollnäskliniken att med hot skrämma mig till att bli deras försökskanin, eftersom kliniken inte ville lämna ut provresultaten utan påtryckningar från min sida. Inget var självklart allt var en ständig kamp om allt. Men det roar mig att försäkringskassan fick anställa en juridisk konsult för att klara av mig i domstolen, men det visade sig att han försvarade mig istället för försäkringskassan eftersom han följde lagen.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s