Studie – Koppling mellan neurovegetative och hematologiska (samma symtom som vid elöverkänslighet) effekter i fält från transformatorstation

 

Google-översättning

Arch Environ Health. 1998 Mar-april, 53 (2) :87-92.
Studiet av mänskliga neurovegetative och hematologiska effekter av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer.
Bonhomme-Faivre L, Marion S, Bezie Y, Auclair H, Fredj G, Hommeau C.
Källa
Service de Pharmacie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, Frankrike.

abstrakt
En kartläggning av neurovegetative och hematologiska sjukdomar har utförts i en population (n = 13) exponerade yrkesmässigt till miljö elektromagnetiska fält, var befolkningen matchas med 13 kontrollpersoner. De exponerade arbetat minst 8 h / d för 1-5 y i lokaler ovanför transformatorer och högspänningskablar, och de ämnen lämnades till lågfrekventa elektromagnetiska fält (dvs 50 Hz) på 0,2 microT-6,6 microT.

Försökspersonerna matchades med avseende på socioekonomisk kategori, kön och ålder med en kontroll population av individer som arbetade i lokaler utanför den omedelbara närheten av transformatorer eller högspänningskablar. Den exponerade gruppen hade en betydande ökning av graden av vissa neurovegetative sjukdomar (dvs. fysisk trötthet, psykiska asteni, lipothymia, minskad libido, melankoli, depressiva tendenser, och irritabilitet). Dessutom upplevde befolkningen en betydande minskning av den totala lymfocyter och CD4, CD3, och CD2 lymfocyter, samt en ökning av NK-celler. Leukopeni och neutropeni har också observerats hos två personer som är stadigvarande exponerats för doser på 1,2-6,6 microT. De besvär försvann när exponeringen upphört, och de återkom på återexponering.
PMID: 9577931 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Se också:

”Pseudo-järnbrist i franska befolkningen som bor i närheten högspända kraftledningar: Ett dilemma för kliniker” http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf

”Den Ross House elektrisk transformatorstation fall”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf

_____________________________________________________

Arch Environ Health. 1998 Mar-Apr;53(2):87-92.
Study of human neurovegetative and hematologic effects of environmental low-frequency (50-Hz) electromagnetic fields produced by transformers.
Bonhomme-Faivre L, Marion S, Bezie Y, Auclair H, Fredj G, Hommeau C.
Source
Service de Pharmacie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France.

Abstract
A survey of neurovegetative and hematologic disorders was conducted in a population (n = 13) exposed occupationally to environmental electromagnetic fields; the population was matched with 13 control subjects. The exposed subjects worked at least 8 h/d for 1-5 y in premises located above transformers and high-tension cables, and the subjects were submitted to low-frequency electromagnetic fields (i.e., 50 Hz) of 0.2 microT-6.6 microT. The subjects were matched with respect to socioeconomic category, sex, and age with a control population of subjects that worked in premises outside of the immediate vicinity of transformers or high-tension cables. The exposed population had a significant increase in degree of certain neurovegetative disorders (i.e., physical fatigue, psychical asthenia, lipothymia, decreased libido, melancholy, depressive tendency, and irritability). In addition, the population experienced a significant fall in total lymphocytes and CD4, CD3, and CD2 lymphocytes, as well as a rise in NK cells. Leukopenia and neutropenia were also observed in two persons permanently exposed to doses of 1.2-6.6 microT. The disorders disappeared when exposure stopped, and they reappeared on re-exposure.
PMID: 9577931 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Also see:

“Pseudo-iron deficiency in a French population living near high-voltage transmission lines: A dilemma for clinicians”http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf

“The Ross House electrical substation case”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf

Read the full story here.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s