Åtta månaders helkroppsexponering av pulsmodulerad mobil- och trådlösa system under ICNIRP:s referensvärde visar allvarliga förändringar i hjärnans proteiner som bland annat styr minne, inlärning och andra viktiga funktioner

http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=7&aid=20130&l=e

Google-översättning:

 En grekisk studie ledd av Adamantia Fragopoulou och Lukas Margaritis har visat viktigt protein förändringar i hjärnan hos djur efter hela kroppen exponering för RF elektromagnetiska fält, liknande den typ av mikrovågsstrålning som avges från mobiltelefoner, bärbara telefoner, WiFi och trådlösa datorutrustning. Studien, som publicerades i Elektromagnetisk biologi och medicin, Early Online: 1-25, 2012.

Viktiga delar av hjärnan som behövs för inlärning, minne och andra funktioner hos däggdjur hjärnan påverkades av mikrovågsstrålning, inklusive hippocampus, cerebellum och pannloben, vid exponering lägre än ICNIRP (Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning) säkerhetsriktlinjer . Totalt 143 proteiner i hjärnan påverkades av RF-strålning under en period av åtta månader, vilket ger nya bevis för en eventuell relation mellan vardagligt mobiltelefon användning, trådlös sändare och trådlösa datorutrustning och symtom elöverkänslighet, som huvudvärk, yrsel och sömnstörningar, samt med tumörer, Alzheimers och även metabola effekter.

Studien simulerat 3 timmars mobiltelefon exponering under åtta månader, 8 timmars DECT bärbar telefon exponering över åtta månader, och inkluderade en bluff grupp exponeringskontroll. Resultaten visade både nedreglering och uppregleringen av proteiner.

Flera neural funktion besläktade proteiner (dvs. gliaceller fibrillära Sura protein (GFAP), alfa-synuklein, Glia Mognad factor beta (GMF) och apolipoprotein E (ApoE)), värme proteiner chock och cytoskelettala proteiner (dvs. neurofilaments och tropomodulin) var visat sig att påverkas av strålning, samt proteiner i hjärnan metabolism (dvs aspartataminotransferas, Glutamat dehydrogenas) i nästan alla av de studerade hjärnan.

Figur 2 från studien visar 143 proteiner som har ändrats (upp-eller ned-reglerade) och deras funktionella förbindelser som bygger på en litteraturstudie.

Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., Doktorand i Institutionen för cell-och biofysik vid University of Athens, Grekland, huvudförfattare till studien, säger,? ”Vår studie är viktig eftersom det visar för första gången protein förändringar i musen hjärnan efter exponering för elektromagnetiska fält och särskilt i mycket viktiga regioner som hippocampus, cerebellum och pannloben, alla involverade i inlärning, minne och andra komplicerade funktioner däggdjur hjärnan. Vi har visat att 143 proteiner förändras efter elektromagnetisk strålning , inklusive proteiner som har samband hittills med Alzheimers, glioblastom, stress och metabolism. I sitt perspektiv är denna studie förväntas kasta ljus i förståelse av sådana hälsoeffekter som huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, minnesstörningar, hjärntumörer, alla av dem närstående, till funktionen av den förändrade hjärnans proteiner

Lukas H. Margaritis, FD, professor emeritus (från sept 2010) i cellbiologi och radiobiologi, Institutionen för cellbiologi och biofysik, säger Atens universitet, chef för Atens forskargruppen,,?? ”En hög genomströmning metod (massa karaktärisering av biomolekyler, liknande mikroarrayer att analysera den totala gener i en organism) som för Proteomics * har aldrig använts hittills i EMF-forskning av hjärnans vävnader efter hela kroppen exponering av modell djur (möss) vid SAR-värden under ICNIRP: s rekommendationer . Det är också första gången som trådlösa DECT-telefoner bas strålning är inblandad i labbet djurstudier och i synnerhet i sådana molekylära effekter. budskap tas ur detta arbete är att människor ska vara mycket försiktig när du använder mobilen intill kroppen (speciellt bredvid sin hjärna), medan den trådlösa DECT ska placeras så långt bort som möjligt från platser som folk använder för att tillbringa många timmar om dagen, för att inte tala om barn i alla åldrar. ”

Pressreleasen som offentliggjordes av universitetet i Aten TEAM

Aten, Grekland. 21 januari 2012. Forskargruppen professor Lukas Margaritis (fakulteten för biologi vid universitetet i Aten och Biomedical Research Foundation av Academy of Athens), inom ramen för den verksamhet som söker efter sanningen understryker de möjliga effekterna av dagliga fält av elektromagnetisk strålning, har utfört detta studie som en del av doktorsexamen Avhandling av Adamantia F. Fragopoulou.

Testet utgick från normal mobilanvändning  och trådlös DECT-basstation och genom att tillämpa toppmoderna proteomet vetenskapens metoder, visade de att ett stort antal större hjärnans proteiner har förändrats. Nämligen proteiner som är ansvariga för integriteten i hjärnans funktioner, i sådana kritiska regioner som hippocampus, cerebellum och pannloben är under normala nivåer medan ett lika stort antal finns långt över fysiologiska nivåer. Dessa ”underexpressed” eller ”överuttryckt” proteiner kan spela en roll på kort sikt eller lång sikt som rapporterats till följd av mobiltelefon exponering, inklusive minne underskott, huvudvärk, sömnstörningar, hjärntumörer.

Som påpekats i ”diskussion” på papper, kan inledas händelser kan innebära att produktionen av ROS (reaktivt syre arter) som leder till oxidativ skada (som föreslagits nyligen av Blank och Goodman från Columbia University i New York City) ; heat shock protein aktivering, och slutligen, som att ändra uttryck för ett stort antal hjärnans proteiner, visades i denna studie.

Den Fragopoulou et al. Studien är den första storskaliga analyser av musen hjärnan proteomet att publiceras så här långt. Forskargruppen har nyligen fått en stor ”Thalis” bidrag potentiellt siktar på att belysa EMF effekter från molekylär nivå till organismens nivå, utnyttja den mest lämpliga modellsystem (möss, insekter, nematoder, ödlor, cellkulturer, mänskliga huden).

Publicerad i Elektromagnetisk biologi och medicin, Early Online: 1-25, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

Sammanfattning:

Brain Proteome svar efter hela kroppen exponering av möss till mobiltelefon eller trådlös DECT-bas strålning
Adamantia F. Fragopoulou 1, Athina Samara2, Marianna H. Antonelou 1, Anta Xanthopoulou3, Aggeliki Papadopoulou3, Konstantinos Vougas3, Eugenia Koutsogiannopoulou2, Ema Anastasiadou2, Dimitrios J. Stravopodis 1, George Th. Tsangaris3 & Lukas H. Margaritis 1
1Department av cellbiologi och biofysik, Universitetet i Aten, Aten, Grekland, 2Genetics och genterapi Division Center grundforskning II, biomedicinsk forskning Stiftelsen för Academy of Athens, Aten, Grekland och 3Proteomics forskningsenheten, Center grundforskning II, Biomedical Research Foundation av Academy of Athens, Aten, Grekland

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av två källor till elektromagnetiska fält (EMF) på proteomet av lillhjärnan, hippocampus och frontalloben i BALB / c möss följande långsiktiga hela kroppen bestrålning. Tre lika stora grupper av djur (6 djur / grupp) användes, den första gruppen var utsatt för en typisk mobiltelefon, på ett SAR-värde utbud av 0,17 till 0,37 W / kg för 3 timmar dagligen i 8 månader, var den andra gruppen utsätts för en trådlös DECT-bas (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Telefon) på en SAR-sortiment av 0,012-0,028 W / kg för 8 h / dygn även för 8 månader och den tredje gruppen bestod av bluff-exponerade djur. Jämförande proteomik analys visade att långvarig bestrålning av både EMF källor ändrats signifikant (p, 0,05) uttrycket av 143 proteiner totalt (så lågt som 0,003 gånger nedreglering upp till 114 gånger överuttryck). Flera neural funktion besläktade proteiner (dvs gliaceller fibrillära Sura protein (GFAP), alfa-synuklein, Glia Mognad factor beta (GMF) och apolipoprotein E (ApoE)), värme proteiner chock och cytoskelettala proteiner (dvs Neurofilaments och tropomodulin) ingår i denna lista, liksom proteiner i hjärnan metabolism (dvs, aspartataminotransferas, glutamat dehydrogenas) till nästan alla delar av hjärnan studeras. Western blot-analys på utvalda proteiner bekräftade proteomik data. De observerade proteinuttryck förändringar kan vara relaterade till förändringar hjärnans plasticitet, ett tecken på oxidativ stress i nervsystemet eller inblandade i apoptos och kan potentiellt förklara Hälsorisker rapporterats hittills, som huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, underskott minne och hjärna tumör långsiktiga induktion under liknande exponeringsförhållanden.

Källor och mer information:
Fakulteten för biologi, Atens universitet och Biomedical Research Foundation av Academy of Athens
Elektromagnetisk biologi och medicin
Elektromagnetisk Health.org

Internationella EMF-alliansen
Alex Swinkels, Nederländerna
Styrelseledamot
? Mail: info@iemfa.org
? Webb: http://www.iemfa.org

_____________________________________________________________

A Greek study led by Adamantia Fragopoulou and Lukas Margaritis has demonstrated important protein changes in the brain of animals following whole body exposure to RF electromagnetic fields, similar to the kind of microwave radiation emitted from cell phones, portable phones, WiFi and wireless computer equipment. The study, was published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1-25, 2012.

Important regions of the brain necessary for learning, memory and other functions of the mammalian brain were impacted by the microwave radiation, including the hippocampus, cerebellum and frontal lobe, at exposures below the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) safety guidelines.  A total of 143 proteins in the brain were impacted by the RF radiation over a period of 8 months, providing new evidence for a potential relationship between everyday cell phone use, wireless transmitters and wireless computer equipment and electrosensitivity symptoms, such as headaches, dizziness and sleep disorders, as well as with tumors, Alzheimer’s and even metabolic effects.

The study simulated 3 hours of cell phone exposure over eight months, 8 hours of DECT portable phone exposure over eight months, and included a sham exposure control group. The results showed both down regulation and up regulation of the proteins.

Several neural function related proteins (i.e. Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e. neurofilaments and tropomodulin), were shown to be impacted by the radiation, as well as proteins of the brain metabolism (i.e. Aspartate aminotransferase, Glutamate dehydrogenase), in nearly all of the brain regions studied.

Figure 2 from the study shows the 143 proteins that have changed (up- or down-regulated) and their functional relationship based on a literature survey.

 

Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., PhD Candidate, in the Dept of Cell Biology and Biophysics at University of Athens, Greece, lead author of the study, says,”Our study is important because it shows for the first time protein changes in the mouse brain after EMF exposure and in particular in very crucial regions like hippocampus, cerebellum and frontal lobe, all involved in learning, memory and other complicated functions of the mammalian brain. We have demonstrated that 143 proteins are altered after electromagnetic radiation, including proteins that have been correlated so far with Alzheimer’s, glioblastoma, stress and metabolism. In its perspective, this study is anticipated to throw light in the understanding of such health effects like headaches, dizziness, sleep disorders, memory disorders, brain tumors, all of them related, to the function of the altered brain proteins

Lukas H. Margaritis, PhD, Professor Emeritus (as of Sept 2010) of Cell Biology and Radiobiology, Dept of Cell Biology and Biophysics, University of Athens, head of the Athens research group, says,”A high throughput approach (mass characterization of biomolecules, similar to microarrays that analyze the total genes of an organism) as that of the Proteomics* has never been used so far in EMF research of BRAIN TISSUES following whole body exposure of model animals (mice) at SAR values below ICNIRP’s recommendations. It is also the first time that wireless DECT phones base radiation is involved in lab animal studies and specifically in such molecular effects. The message taken out of this work is that people should be very cautious when using mobile phones next to their body (especially next to their brain), whereas the wireless DECT should be located as far away as possible from places that people use to spend many hours a day, not to mention children of all ages.”

PRESS RELEASE RELEASED BY UNIVERSITY OF ATHENS TEAM

Athens, Greece. January 21, 2012. The research group of Professor Lukas Margaritis (Faculty of Biology, University of Athens and the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens), within the framework of the activities seeking for the truth underlining the possible effects of daily life electromagnetic fields, has performed this study as part of the Doctorate Dissertation of Adamantia F. Fragopoulou.

Using ordinary working conditions of mobile phone and wireless DECT base and by applying state of the art proteome science approaches, they demonstrated that a large number of major brain proteins have been changed. Namely proteins that are responsible for the integrity of brain functions, in such critical regions like hippocampus, cerebellum and frontal lobe are below normal levels whereas an equally large number are found well above physiological levels. These “underexpressed” or “overexpressed” proteins may play a role in the short term or long term effects reported as a consequence of mobile phone exposure, including memory deficits, headaches, sleep disorders, brain tumors.

As pointed out in the “DISCUSSION” section of the paper, the possible start-up events may involve the production of ROS (reactive oxygen species) leading to oxidative damage (as suggested recently by Blank and Goodman of Columbia University in New York City); heat shock protein activation; and finally, changing the expression of a large number of brain proteins, as was demonstrated in this study.

The Fragopoulou et al. study is the first large-scale analysis of the mouse brain proteome to be published so far. The research team having recently been awarded a large “Thalis” grant is potentially aiming in elucidating the EMF effects from the molecular level up to the organism level, exploiting the most suitable model systems (mice, insects, nematodes, lizards, cell cultures, human skin).

Published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1–25, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

Abstract:

Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation
Adamantia F. Fragopoulou1, Athina Samara2, Marianna H. Antonelou1, Anta Xanthopoulou3, Aggeliki Papadopoulou3, Konstantinos Vougas3, Eugenia Koutsogiannopoulou2, Ema Anastasiadou2, Dimitrios J. Stravopodis1, George Th. Tsangaris3 & Lukas H. Margaritis1
1Department of Cell Biology and Biophysics, Athens University, Athens, Greece, 2Genetics and Gene Therapy Division, Center of Basic Research II, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece, and 3Proteomics Research Unit, Center of Basic Research II, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece

The objective of this study was to investigate the effects of two sources of electromagnetic fields (EMFs) on the proteome of cerebellum, hippocampus, and frontal lobe in Balb/c mice following long-term whole body irradiation. Three equally divided groups of animals (6 animals/group) were used; the first group was exposed to a typical mobile phone, at a SAR level range of 0.17- 0.37 W/kg for 3 h daily for 8 months, the second group was exposed to a wireless DECT base (Digital Enhanced Cordless Telecommunications/Telephone) at a SAR level range of 0.012- 0.028 W/kg for 8 h/day also for 8 months and the third group comprised the sham-exposed animals. Comparative proteomics analysis revealed that long-term irradiation from both EMF sources altered significantly (p , 0.05) the expression of 143 proteins in total (as low as 0.003 fold downregulation up to 114 fold overexpression). Several neural function related proteins (i.e., Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e., Neurofilaments and tropomodulin) are included in this list as well as proteins of the brain metabolism (i.e., Aspartate aminotransferase, Glutamate dehydrogenase) to nearly all brain regions studied. Western blot analysis on selected proteins confirmed the proteomics data. The observed protein expression changes may be related to brain plasticity alterations, indicative of oxidative stress in the nervous system or involved in apoptosis and might potentially explain human health hazards reported so far, such as headaches, sleep disturbance, fatigue, memory deficits, and brain tumor long-term induction under similar exposure conditions.

Sources and more information:
Faculty of Biology, University of Athens and the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
Electromagnetic Biology and Medicine
Electromagnetic Health.org

International EMF Alliance
Alex Swinkels, Netherlands
Board Member

Mail: info@iemfa.org
Web:
www.iemfa.org

1 thought on “Åtta månaders helkroppsexponering av pulsmodulerad mobil- och trådlösa system under ICNIRP:s referensvärde visar allvarliga förändringar i hjärnans proteiner som bland annat styr minne, inlärning och andra viktiga funktioner

  1. Ping: Strålskadorna på hälsa och naturmiljö ökar dramatiskt | Strålsäkerhet Radiofrekvent Strålning

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s