EU-parlamentet – Trådlös teknik sänder ut elektromagnetiska fält som kan ha negativa effekter på människors hälsa,

 Europaparlamentet

Googleöversättning

– Med beaktande av artiklarna 137, 152 och 174 i EG-fördraget, i syfte att främja en hög skyddsnivå för människors hälsa, miljöskydd och arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

– Med beaktande av rådets rekommendation 1999/519/EG av den 12 juli 1999 om begränsning av befolkningens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz till 300 GHz) (1) och kommissionens rapport om genomförandet av den 1 september 2008 om genomförandet av denna rekommendation (KOM (2008) 0532),

– Med beaktande av direktiv 2004/40/EG av Europaparlamentets och rådets 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) (2),

– Med beaktande av direktiv 1999/5/EG av Europaparlamentets och rådets av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (3) och till respektive harmoniserade säkerhetsnormerna för mobiltelefoner och basstationer,

– Med beaktande av direktiv 2006/95/EG av Europaparlamentets och rådets av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagar om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (4),

– Med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversynen av den europeiska miljö och hälsa 2004-2010 (5),

– Med beaktande av sin ståndpunkt av den 10 mars 1999 om förslaget till rådets rekommendation om begränsning av befolkningens exponering för elektromagnetiska fält 0 Hz – 300 GHz (6),

– Med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– Med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0089/2009),

A. elektromagnetiska fält (EMF) förekommer i naturen och har således alltid funnits på jorden, bör dock under de senaste decennierna, miljöns exponering för människan källor av elektromagnetiska fält har ökat hela tiden, driven av efterfrågan på el, allt mer specialiserade trådlös teknik och förändringar i organisationen av samhället, medan den sista effekten är att varje individ nu utsätts för en komplex blandning av elektriska och magnetiska fält i olika frekvenser, både hemma och på arbetet,

B. trådlös teknik (mobiltelefoner, Wi-Fi/WiMAX, Bluetooth, DECT fasta telefoner) sänder ut elektromagnetiska fält som kan ha negativa effekter på människors hälsa,

C. De flesta EU-medborgare, särskilt ungdomar i åldern 10 till 20, använda en mobiltelefon, ett objekt som serverar en praktisk funktion, och som en modeaccessoar, och det finns fortfarande osäkerhet om möjliga hälsorisker, särskilt för unga människor vars hjärnor fortfarande utvecklas,

D. Debatten inom forskarsamfundet om de eventuella hälsorisker som härrör från elektromagnetiska fält har intensifierats sedan den 12 juli 1999, då gränsvärden för fälten i 0 Hz till 300 GHz fastställdes i rekommendation 1999/519/EG,

E. Det faktum att forskarsamhället har nått några definitiva slutsatser har inte hindrat några nationella eller regionala regeringar, i Kina, Schweiz och Ryssland, liksom i minst nio EU-medlemsstater, från att vad som kallas ”förebyggande” hygieniska gränsvärden, det vill säga lägre än de som förespråkas av kommissionen och dess oberoende vetenskapliga kommitté, Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (7),

F. Åtgärder för att begränsa exponeringen av allmänheten för elektromagnetiska fält bör vägas mot förbättringar livskvalitet, när det gäller säkerhet och trygghet, följd av enheter sänder elektromagnetiska fält,

G. Bland de vetenskapliga projekt upphetsande både intresse och är Interphone epidemiologisk studie, som finansieras av ett EU-bidrag på 3 800 000, främst under det femte ramprogrammet (8), resultaten av dessa har väntat sedan 2006,

H. men det finns några punkter som verkar vara föremål för ramavtal, i synnerhet idén att reaktioner på exponering för mikrovågor varierar från en person till en annan, behovet, som en prioriterad fråga, att genomföra exponering prov vid verkliga förhållanden för att bedöma de icke-termiska effekter som är förknippade med radiofrekvens (RF) fält, och det faktum att barn som utsätts för elektromagnetiska fält är särskilt utsatta (9),

I. EU har fastställt exponeringsgränser för att skydda arbetstagare mot effekterna av elektromagnetiska fält, På grundval av försiktighetsprincipen bör sådana åtgärder också vidtas för delar av befolkningen som berörs, såsom boende och konsumenter,

J. Särskild Eurobarometer om elektromagnetiska fält (nr 272a juni 2007) visar att majoriteten av medborgarna inte känner att de offentliga myndigheterna informera dem tillräckligt om åtgärder för att skydda dem från elektromagnetiska fält,

K. Det är nödvändigt att fortsätta utredningar mellanliggande och mycket låga frekvenser så att slutsatser kan dras om deras effekter på hälsan,

L. Användningen av magnetisk resonanstomografi (MRT) får inte hotas av direktiv 2004/40/EG så MRI-tekniken ligger i framkanten av forskning, diagnos och behandling av livshotande sjukdomar för patienter i Europa,

M. MRI säkerhetsstandarden IEC / EN 60601-2-33 fastställs gränsvärden för elektromagnetiska fält som har fastställts så att varje fara för patienter och personal är uteslutet.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över den vetenskapliga grunden och tillförlitligheten av de EMF begränsar enligt rekommendation 1999/519/EG och rapportera till parlamentet, kräver att översyn skall göras av den vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker;

2. Parlamentet begär att särskild hänsyn till biologiska effekter vid bedömningen av de potentiella hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning, särskilt med tanke på att vissa studier har funnit de mest skadliga effekterna på lägsta nivå, och begär aktiv forskning för att hantera potentiella hälsoproblem genom att utveckla lösningar som upphäver eller minskar pulserande och amplitudmodulering av de frekvenser som används för sändning;

3. Europaparlamentet betonar att liksom, eller som ett alternativ till, ändra europeiska EMF gränser, kommissionen, som arbetar i samverkan med experter från medlemsstaterna och de berörda industrierna (el företag, teleoperatörer och tillverkare av elektriska apparater, inklusive mobiltelefoner) bör dra en guide till tillgängliga tekniska alternativ som tjänar till att minska exponeringen för elektromagnetiska fält;

4. Europaparlamentet noterar att berörda parter inom branschen liksom relevanta infrastrukturförvaltarna och de behöriga myndigheterna redan kan påverka vissa faktorer, till exempel att sätta bestämmelser med avseende på avståndet mellan en given plats och sändarna, höjden på området i förhållande till höjden av basstationen eller ledning av en sändande antenn i förhållande till levande miljöer, och, faktiskt, bör naturligtvis göra detta för att lugna, och ge bättre skydd till de människor som bor nära sådana anläggningar och efterlyser optimal placering av master och sändare och Parlamentet för utbyte av master och sändare placeras på detta sätt av leverantörer för att begränsa spridningen av dåligt placerade master och sändare, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta lämpliga riktlinjer;

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheter att skapa en one-stop shop för tillstånd att installera antenner och repeatrar, och att inkludera bland sina planer för stadsutveckling ett regionalt antenn plan

6. Europaparlamentet uppmanar de myndigheter som ansvarar för godkännande av placeringen av mobiltelefoni antenner att nå en överenskommelse, tillsammans med aktörerna inom denna sektor, om gemensam användning av infrastrukturen, i syfte att minska dess volym och exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält,

7. Erkänner de ansträngningar som mobil kommunikation och andra EMF-sänder trådlös teknik för att undvika att skada miljön, och i synnerhet att ta itu med klimatförändringarna;

8. Europaparlamentet anser att med tanke på de allt fler rättsliga åtgärder och åtgärder av offentliga myndigheter som leder till ett moratorium för installation av nya EMF-radiosändare, är det i det allmänna intresset att främja lösningar baserade på förhandlingar med intressenter inom industrin, offentliga myndigheter, militära myndigheter och invånare ”föreningar för att fastställa kriterier för inrättandet av nya GSM-antenner eller högspänningsledningar styrka, som åtminstone se till att skolor, daghem, ålderdomshem och vårdinrättningar hålls klart inom ett visst avstånd bestäms av vetenskapliga kriterier, av anläggningar av denna typ;

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra tillgängliga för allmänheten, tillsammans med aktörerna inom sektorn, kartor som visar exponering för högspänningsledningar linjer, radiofrekvenser och mikrovågor, särskilt sådana som genereras av telemaster, repeatrar radio och antenner telefon. Europaparlamentet begär att information som ska visas på en webbsida så att den lätt kan konsulteras av allmänheten, och att den sprids i media,

10. Europaparlamentet föreslår att kommissionen överväger möjligheten att använda medel från de transeuropeiska energinäten för att undersöka effekterna av elektromagnetiska fält vid mycket låga frekvenser, och särskilt i elledningar,

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under valperioden 2009-2014, att lansera ett ambitiöst program för att mäta elektromagnetisk kompatibilitet mellan vågor som skapats på konstgjord väg och de som avges naturligt av den mänskliga kroppen för att avgöra om mikrovågor i slutändan kan få oönskade konsekvenser för människors hälsa ;

12. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en årlig rapport om nivån på den elektromagnetiska strålningen i EU, dess källor och åtgärder inom EU för att bättre skydda människors hälsa och miljön,

13. Parlamentet uppmanar kommissionen att finna en lösning som gör direktiv 2004/40/EG ska genomföras snabbare och på så sätt se till att arbetstagarna är ordentligt skyddade mot elektromagnetiska fält, precis som de redan skyddas av två andra gemenskapsrättsakter mot buller (10) och vibrationer ( 11) och att införa ett undantag för MRI enligt artikel 1 i det direktivet.

14. Europaparlamentet beklagar att, som ett resultat av upprepade uppskjutningar sedan 2006, resultaten av Interphone studien har ännu inte offentliggjord, syftet med denna internationella epidemiologiska studie är att fastställa om det finns ett samband mellan användning av mobiltelefoner och vissa typer av cancer, inklusive hjärna, hörselnerven, och parotideallymfknutorna tumörer förskruvningar;

15. Uppmärksammar i detta sammanhang att överklagandet till försiktighet från samordnaren för Interphone studien Elisabeth Cardis, som i ljuset av befintlig kunskap, rekommenderar när det gäller barn är berörda, att mobiltelefoner inte får användas efter rimliga gränser och att fasta bör föredras;

16. Europaparlamentet anser i varje fall att det är upp till kommissionen, som har ett viktigt bidrag till finansieringen av denna globala studie, att be de ansvariga för projektet varför inga slutgiltiga undersökningsresultaten har publicerats, och bör få ett svar, för att informera Europaparlamentet och medlemsstaterna utan dröjsmål;

17. Europaparlamentet föreslår även att kommissionen, för att göra för effektivitet i politiska och budget termer, att gemenskapens medlen för studier om elektromagnetiska fält delvis kopplas till att finansiera en omfattande informationskampanj för att bekanta unga européer med goda mobiltelefon tekniker, såsom användning av handsfree-kit, hålla samtal kort avstängning telefoner när den inte används (t.ex. när klasser) och använda telefonen i områden som har god mottagning;

18. Anser att sådana informationskampanjer bör också bekanta unga européer med hälsorisker i samband med hushållsapparater och vikten av att stänga av apparater i stället för att lämna dem på stand-by;

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka forsknings-och utvecklingsmedel för utvärderingen av potentiella långsiktiga negativa effekter av mobila frekvenserna telefoni radio, manar också till en ökning av de offentliga ansökningsomgångar för undersökning av de skadliga effekterna av multipel exponering för olika källor till elektromagnetiska fält, särskilt när det gäller barn;

20. Europaparlamentet föreslår att Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ges ytterligare en uppgift att bedöma den vetenskapliga integriteten i syfte att hjälpa kommissionen förebygga eventuella fall av risker, intressekonflikter eller med bedrägerier som kan uppstå nu när konkurrensen om forskare har blivit hårdare;

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i ett erkännande av allmänhetens oro i många medlemsstater, att arbeta med alla berörda parter, exempelvis nationella experter, icke-statliga organisationer och näringslivssektorer, för att förbättra tillgången på och tillgången till, up-to- aktuell information begriplig för icke-specialister på trådlös teknik och standarder för skydd;

22. Europaparlamentet uppmanar Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning och Världshälsoorganisationen (WHO) att vara mer öppen för insyn och dialog med alla intressenter i standard inställning;

23. Europaparlamentet fördömer vissa särskilt aggressiva marknadsföringskampanjer via telefon aktörer i upptakten till julen och andra särskilda tillfällen, bland annat till exempel försäljning av mobiltelefoner som enbart för barn eller gratisminuter paket med syfte att tonåringar;

24. Europaparlamentet föreslår att EU: s politik för inomhusluftens kvalitet bör omfatta undersökning av ”trådlösa” hushållsapparater, som, liksom Wi-Fi för Internetanslutning och Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) telefoner, har fått stor spridning på senare år på offentliga platser och i hemmet, vilket leder till att medborgarna ständigt utsätts för mikrovågor;

25. Europaparlamentet eftersträvar ständigt att förbättra informationen till konsumenterna, för tekniska standarder från Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering som ändras i syfte att införa krav på märkning där sändningseffekten skulle behöva specificeras och alla trådlösa drivna enhet tillsammans med en indikation på att de sänder ut mikrovågor;

26. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen i samarbete med medlemsstaterna och Regionkommittén, för att främja införandet av en enhetlig standard syftar till att säkerställa att de lokala invånarna utsätts för en så låg grad av exponering som möjligt när högspänningsnät förlängs;

27. Är allvarligt oroat över det faktum att försäkringsbolagen tenderar att utesluta täckning för de risker som är förknippade med elektromagnetiska fält från tillämpningsområdet av politik ansvarsförsäkring Slutsatsen tydligt är att de europeiska försäkringsbolagen redan tillämpar sin egen version av försiktighetsprincipen;

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa Sveriges exempel och erkänna personer som lider av elöverkänslighet som funktionshindrade så att de ger ett tillfredsställande skydd och lika möjligheter;

29. Uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament medlemsstaterna, Regionkommittén, och WHO.

(1) EGT L 199, 30.7.1999, s.. 59.
(2) EGT L 159, 30.4.2004, s.. 1.
(3) EGT L 91, 7.4.1999, s.. 10.
(4) EGT L 374, 27.12.2006, s.. 10.
(5) Antagna texter, P6_TA (2008) 0410.
(6) EGT C 175, 21.6.1999, s.. 129.
(7) Yttrande den 21 mars 2007 antogs vid den 16: e plenarmötet i kommittén.
(8) Quality of Life-programmets, kontrakt nr QLK4-1999-01.563.
(9) mars 2001 STOA-studien om ”De fysiologiska och miljömässiga effekterna av icke-joniserande EMR”, PE297.574.
(10) Direktiv 2003/10/EG Europaparlamentets och rådets av den 6 februari 2003 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) (EGT L 42, 15.2. 2003, s. 38)..
(11) Direktiv 2002/44/EG Europaparlamentets och rådets 25 juni 2002 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) (EUT L 177, 6.7. 2002, s. 13).

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s