SSM svar den 2 mars 2012 – SSM desinformation om mobilstrålningen spara den för framtiden

Till SSM den 2 mars 2012

Jag begär svar på nedanstående frågor:

IARC har ju klassat all tekniskt producerad radiofrekvent strålning som möjlig cancerrisk klass 2b. IARC:s bedömningen grundar sig på den samlade vetenskapliga kunskapen från ett stort antal studier.

1. ICNIRP:s referensvärden gäller enbart för skydd mot termiska effekter i 6 minuter. ICNIRP:s referensvärden gäller inte för andra biologiska effekter eller långtidseffekter. Jag hoppas vi överens så långt?

2. SSM har ju skrivit till kommunerna och påstått att det inte finns någon seriös forskning som visar att tekniskt producerad strålning är en hälsorisk och uppmanar i princip att  kommunerna sätter in trådlöst i skolorna. Exakt uttryckt skriver SSM till kommunerna följande: ”Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem. – – – Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.” Läs hela brevet HÄR

____________________

Hej Solveig,

Lite allmänt först kring din inledning.

 ICNIRP har gjort en samlad bedömning av alla relevanta forskningsstudier och hittat en nivå där säkerställda hälsoeffekter börjar uppträda. Sedan har ICNIRP tagit fram riktlinjer om referensvärden med en relativt stor säkerhetsfaktor. De rekommenderade referensvärdena ligger ca 50 gånger under alla säkerställda hälsoeffekter. Det är termiska effekter som satt nivån eftersom dessa effekter var de första som uppträdde. När det gäller andra möjliga effekter, så kallat icke termiska hälsoeffekter, på nivåer under referensvärdesnivån finns det hittills enbart spekulationer, alltså inga säkerställda hälsorisker, detta trots att forskningen de senaste 15 åren fokuserat på att hitta just sådana hälsorisker.

 Nu till dina numrerade frågor.

Fråga 1. Anser SSM att IARC:s bedömning av cancerrisken inte grundar sig på seriös forskning?

Svar 1: Vi har stort förtroende för IARC och deras bedömning, vi har också gjort en liknande bedömning av kunskapsläget, se vår rekommendation nedan. IARC kommer under 2012 att tydligt presentera hela det studiematerial som använts i klassningen. Vi har alltså ännu inte det fullständiga beslutsunderlag som IARC använt vid klassningen. Det vi vet (från bland annat pressrelease och The Lancet Oncology,  Juli, 2011, vol 12) är att klassningen huvudsakligen baserats på epidemiologiska studier av personer som använt mobiltelefon och också att det främst handlar om de äldre mobilgenerationerna som generellt gav/ger högre exponering jämfört med moderna mobiltelefoner. Eftersom klassningen baserats på studier av äldre mobiltelefoner blir därför klassningen också i praktiken främst relevant i tillämpningar som ger exponeringsnivåer som liknar användning av denna typ av mobiltelefoner. SSM har sedan länge en försiktighetsrekommendation vid just mobilanvändning: Använd handsfree och håll ut mobilen från kroppen under samtal.

Fråga 2. Beaktar SSM långtidseffekterna i sin bedömning av hälsorisken för barn respektive vuxna? Om SSM inte gör det vad är anledningen till det?

Svar 2: Vi beaktar givetvis långtidseffekter för både barn och vuxna. Det är ju orsaken till försiktighetsrekommendationen, se svar 1. Vi följer forskningen inom området, främst via vårt vetenskapliga råd för EMF-frågor, såväl som via generell sjukdomsstatistik från Socialstyrelsen. När det gäller exempelvis hjärntumörincidensstatistiken finns det hittills i den inget som stöder hypotesen att radiovågor på exponeringsnivåer motsvarande de nivåer som alstras av mobiltelefoner skulle öka risken för hjärntumör. De flesta epidemiologiska studier har inte heller antytt någon ökad risk. Vissa studier har dock indikerat ökad risk och här föreligger också en vetenskaplig diskussion om tolkningen av vissa presenterade resultat. IARC har i detta läge landat i att det inte med tillfredställande säkerhet gått att utesluta ökad cancerrisk, dvs möjligen cancerframkallande. Vi har som jag tidigare sagt gjort en liknande bedömning.

Fråga 3. Barn växer fort men organen och andra biologiska funktioner fungerar också annorlunda hos barn än hos vuxna. Det är också vetenskapligt konstaterat att barn är mycket känsligare för olika negativa miljöfaktorer i sin livsmiljö, just på grund av att de växer fort och har hög celldelning. Det finns därför större risk för DNA-skador hos barn och cancer uppkommer ju på grund av DNA-skador. Tar SSM med dessa aspekter i sin bedömning att barn är känsligare än vuxna när det gäller exploatering med teknisk producerad mikrovågsstrålning  i deras skol- och daghemsmiljöer?

Svar 3: Det finns idag inget vetenskapligt stöd för att barn skulle vara känsligare när det gäller exponering för radiovågor. Barns anatomi är dock annorlunda än vuxnas och därigenom kan barn möjligen exponeras något mera och på ett annat sätt jämfört med vuxna. Detta beaktar vi givetvis vid riskbedömningar. Direkta DNA-skador kan inte orsakas av radiovågor, energiinnehållet är inte tillräckligt stort. Diskussionen om huruvida radiovågor kan påverka risken för cancer handlar därför om andra saker, hittills har dock ingen rimlig förklaringsmodell för detta presenterats. Eftersom det hittills inte heller har gått att hitta påtagligt stöd för hypotesen att radiovågor skulle kunna påverka risken för cancer i epidemiologisk data handlar det alltså om spekulationer och svaga misstankar.

Fråga 4. Pulsmoduleringen i artificiell mikrovågsstrålning är en faktor som SSM tycks bortse ifrån? Jag vill påstå att den faktorn har troligen den största betydelse för en hälsopåverkan eftersom det är den största faktor som skiljer tekniskt producerad strålning från naturlig strålning. Tekniskt producerad strålning är en fullständigt miljöfrämmande elektromagnetisk strålning.
Håller SSM med om att teknisk elektromagnetisk strålning är miljöfrämmande strålning? Om inte:
a) består då, solens elektromagnetiska strålning av ettor och nollor?
b) Innehåller solens elektromagnetiska strålning modulation?
c) Är den pulsmodulerad som teknisk strålning?
d) Är solstrålningen lika stark oavsett latitud, moln, årstid och nattetid?
e) Är solens strålning alltid starkare än strålningen från sändare?

Svar 4: Vi beaktar givetvis alla möjliga påverkansfaktorer. Vi har också funderat på om just pulsmodulering skulle kunna påverka (exempelvis genom att det blir en högre maxeffekt i pulsen jämfört med medeleffekten). Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att detta skulle förändra riskbilden.  Tekniskt producerade radiovågor skiljer sig inte från naturligt alstrade radiovågor. Det som avgör egenskaperna i fält och strålning inom det elektromagnetiska spektrumet är frekvensen. Du ställer ett antal frågor om solen och den elektromagnetiska strålning som solen alstrar. Det som i detta fall är relevant för diskussionen om hälsorisker är att den av solen alstrade effekttätheten på jordytan kan vara hög (ca 1000 W/m2 en klar sommardag i Sverige) och även innehålla relativt mycket högfrekvent optisk strålning, så kallad ultraviolett (UV) strålning. De lägsta frekvenser där det finns säkerställda hälsorisker (under effekttätheter som ger betydande termiska effekter) är UV-frekvenser. Radiovågor som mobiltelefonsystemen alstrar ligger frekvensmässigt mer än 100 000 gånger under UV.

Fråga 5. Är strålningen tillsammans från alla sändare svagare i vår livsmiljö,  än den kroppsegna bioelektriciteten hos människor och annat biologiskt liv.

Svar 5: Om detta är en seriös fråga måste du tala om varför du anser denna fråga relevant och hur man ska göra för att jämför kroppens elektriska signaler med strålningen från alla sändare. Effektmässigt går det dock att jämföra: En människa omsätter normalt i vila 50 – 100 W. Den högsta totala effekttäthet vi uppmätt på allmän plats inom det radiofrekventa området är 0,27 W/m2 och om vi antar att en människa har en tvärsnittsarea på ca 1 m2 så kommer detta att ge en exponering på 0,27 W pga av radiovågor fördelat över hela kroppen. Givetvis kan vi utsättas för betydligt högre total exponering om vi befinner oss nära en stark lampa. Exempelvis om du befinner dig ca 2 meter från en lampa som alstrar 60 W som är helt rundstrålande exponeras du för en total effekt på ca 1,2 W (huvudsakligen inom frekvensområdet som omfattar optisk strålning). En del av den effekt som når oss på detta sätt reflekteras dock så den av kroppen absorberade effekten blir lägre, detta gäller både optisk strålning och radiovågor. Observera också att det främst är källor i vår närhet som ger signifikanta bidrag eftersom effekttätheten snabbt går ner med ökande avstånd till källan. En stark radio eller TV-sändare är exempelvis alltid placerad på en hög mast och strålningsloben riktad snett nedåt så avståndet från sändarantennen till den punkt där mitten på strålningsloben når marken blir stort, därför blir effektbidraget från radio och TV-sändare oftast inte högre än effektbidraget från mobilbasstationer.

Fråga 6. EU-kommissionen och mobiloperatörerna har sagt att vi enbart haft denna typ av strålning sedan 1990-talet. SSM har alltid hävdat att vi haft denna strålning i 100 år? Anser SSM att vi haft denna digitala mobilstrålning i 100 år? Om i så fall, Vilka elektroniska apparater nyttjade digital mobilstrålning för 100 år sedan?

Svar 6: Radiovågor har vi haft sedan i början av 1900-talet (i USA började radiosändningarna ca 1910 och i Sverige ca 1920). I början var fältnivåerna dock låga eftersom det enbart handlade om ett fåtal radiosändare (vissa av dåtidens radiosändare kunde dock alstra tämligen höga effekter så i närområdet blev fältnivåerna troligen inte helt försumbara). I mitten på 50 talet introducerades analog-TV i Sverige och radiovågsnivån gick generellt upp signifikant i samhället. Det är också radiovågor av samma natur som dagens mobilbasstationer och mobiltelefoner alstrar, dock inom lite andra frekvensband. Du frågar om digital mobilstrålning, denna fråga måste bygga på ett missförstånd. Den digitala transmissionstekniken i mobiltelefonsystemen såväl som i dagens TV-system sitter i sändar- och mottagar-elektroniken. Sändarna alstrar fortfarande konventionella radiovågor. Om något annat inom detta frekvensområde hade alstrats skulle det inte längre ha tillhört det elektromagnetiska spektrumet och inte heller utbrett sig som radiovågor, alltså inte användbart på detta sätt. Alltså, radiosändarna för cirka hundra år sedan och TV-sändarna för ca 55 år sedan alstrade radiovågor av samma natur som dagens mobiltelefonsystem. De nya mobiltelefonsystemen liksom den nya generationen TV-sändare använder dock en digital elektronik som gör att mycket mera information kan sändas med bättre kvalitet utan att radiovågseffekten behöver höjas. Det som är relativt nytt är att vi börjat använda mobiltelefoner och på så sätt fått en radiovågsantenn väldigt nära våra hjärnor. Detta gjordes inte i någon större omfattning före 1990. Det är också endast vid bruk av egen mobiltelefon som det finns en vetenskapligt grundad misstanke om hälsorisk. Misstanken blir dock allt svagare i takt med att nya studier presenteras utan att risker kan säkerställas samtidigt som hjärntumörstatistiken inte heller ger stöd för att risknivån generellt ökat i samhället trots massivt ökande mobilanvändning.

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

 ________________

 Så här svara Jimmy Estenberg SSM:  http://www.kpwebben.nu/artiklar/2012/ar-mobilstralning-farligt/index.xm

 Mobilstrålning är klassad som möjligen cancerframkallande klass 2B av IARC http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tydliga-mobilrad-behovs_6215853.svd

Under 2008 rapporterades 237 913 nya fall av hjärntumörer i hela världen. Ungefär två tredjedelar var så kallade gliom, en oftast elakartad form av cancer. Det är dessa gliom som nu kopplas till elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och trådlösa DECT-telefoner. Världens ledande experter som samlats vid WHO:s cancerforskningsinstitut i Lyon, IARC, har efter att ha vänt och vridit på problemet i en veckas tid kommit fram till att bevisen blivit starkare.” Henrik Ennart
Det gäller inte enbart risk för hjärntumörer. Vanliga symtom är huvudvärk, sömnproblem, stress, depressioner, ångest mm, symtom som tyvärr blir allt vanligare bland barn och ungdomar.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s