Personuppgiftslagen gäller inte för de personuppgifter som publiceras på webbplatsen exempelvis Birthday.se

Personuppgiftslagen gäller inte för de personuppgifter som publiceras på webbplatsen exempelvis Birthday.se. Då bör man ställa sig frågan om staten får lämna ut personuppgifter mot personers vilja för att privata företag, brottsliga verksamheter skall kunna utnyttja denna lag för att utöva brottslig verksamhet.

Hej Solveig,

Tack för ditt e-postmeddelande om publicering på Internet.
Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället, dvs. för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda.
När det gäller utländska företag ska personuppgiftslagen tillämpas om företaget är att anse som etablerat i Sverige. I sådana fall gäller lagen för den personuppgiftsbehandling som företaget utför som ett led i sin svenska verksamhet. För internationella företag och organisationer som är etablerade i flera länder kan regeln innebära att personuppgiftslagen gäller för ett moment av personuppgiftsbehandlingen medan ett annat lands lagstiftning gäller för ett annat moment. Den svenska lagen ska också tillämpas när ett företag är etablerat utanför EU och EES-området, men vid behandlingen av personuppgifter använder sig av utrustning som finns i Sverige.

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även foton kan vara personuppgifter om man av fotot, direkt eller indirekt, kan sluta sig till vilken individ som fotot avser. Bilder på personer och registreringsskyltar på bilar är därför ofta att anse som personuppgifter.

I personuppgiftslagen finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller således även när man publicerar personuppgifter på webbplatser och liknande. De allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen behöver dock inte tillämpas när man behandlar personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text. Så är fallet ofta när det gäller publicering av bilder på Internet. För sådan behandling gäller i stället en förenklad reglering. Detta framgår av den så kallade missbruksregeln i 5 a § personuppgiftslagen. Regleringen innebär att det i princip är tillåtet att behandla personuppgifter på det sättet så länge man inte kränker den som uppgifterna avser.

Personuppgiftslagen är inte heller tillämplig då personuppgifter publiceras på webbplatser som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen. Flera webbplatser och databaser, däribland Birthday.se, har ett så kallat utgivningsbevis. Enskilda personer, företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om utgivningsbevis hos Myndigheten för radio och tv. Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen omfattas av bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen och således har samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som radio, tv och tidningar har. Detta innebär i sin tur att personuppgiftslagen inte gäller för de personuppgifter som publiceras på webbplatsen.

Eftersom bestämmelserna om utgivningsbevis regleras i en grundlag är dessa svåra att ändra. En grundlag kan bara ändras eller upphävas genom att riksdagen två gånger fattar likalydande beslut, med val till riksdagen dessemellan. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen vad gäller tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och personuppgiftslagen och ansvarigt statsråd för dessa frågor är justitieminister Beatrice Ask.

Mer information kring utgivningsbevis finns på Myndigheten för radio och tv:s webbplats. Har du ytterligare frågor om behandling av personuppgifter på Internet kan du också vända dig till Datainspektionen.

Kontakta gärna mig om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Maria Arnell

Rättssakkunnig
Justitiedepartementet
Grundlagsenheten
103 33 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 405 32 45
Mobil: +46 702 90 12 34
Legal Adviser
Ministry of Justice
Division for Constitutional law
103 33  STOCKHOLM
Direct no: +46 8 405 32 45
Mobile no: +46 702 90 12 34
E-mail: maria.arnell@justice.ministry.se

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s