Finns det ugglor i mossen? Denna sammanfattning 30 april 2011 är lika aktuell – Frågorna är inte besvarade

Fria funderingar

30 april 2011

Finns det ugglor i mossen? Jag kan inte låta bli att fundera över – – –

Ugglor i mossen

Jag kan inte låta bli att fundera på om dessa faktorer har ett samband eller om det bara sker av en slump, oberoende av varandra:

Först vaccinerar vi med *Pandemix och specifikt uppmanas föräldrarna att vaccinera sina barn väldigt noga. Men föräldrarna får inte veta att Pandemix innehåller två nervgifter kvicksilver och squalene. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen borde mycket väl ha känt till att squalene är förbjudet i USA  och i Storbritannien eftersom det vid injektion kan ge skadliga reaktioner i immunförsvaret. Hjärnskador har nu också uppkommit hos barn och unga i form av narkolepsi till följd av vaccinets innehåll av just squalene .

https://docs.google.com/fileview?id=0B7ZULk176_

rKNzQ0OTIxNWQtNWUzZC00NzQxLTk1N2EtMWJmM2E2YmU4YjNi&hl=en

Intressant är dock att man fick väldigt  bråttom att sätta igång en massvaccination. I Sverige godkände man Pandemix innan det var tillräckligt undersökt. Myndigheterna nyttjade olika psykologiska finter för att stressa folk till att vaccinera sig. Myndigheterna till och med propagerade för att föräldrarna solidariskt skulle vaccinera sina barn för andras skull. Man utnyttjade alltså folks dåliga samvete och empati för att föräldrar skulle utsätta sin barn för ett vaccin som innehöll skadliga ämnen.

Det som får mig att reagera och bli misstänksam är denna psykologiska ”bråttom taktik” som gällde vaccineringen och som nu gäller för omställning till 4G sändningsteknik. En teknik som regeringarna inte skall lägga sig i enligt EU-beslut. Varför?

http://svt.se/2.108068/1.2403984/snart_fyrdubbel_tackning_med_3g_och_4g

4G har en sändningsteknik  som kan tränga igenom tjocka husväggar men också helt logiskt med lätthet kommer att tränga in i människors hjärnor och skulle kunna påverkar den mentala förmågan. Man vet ju redan att både GSM och 3G ökar hjärnaktiviteten (stressar  hjärnan). Det är alltså väl känt att man kan påverka hjärnan med elektromagnetisk strålning.

Andra märkliga händelser är att det parallellt  pågår en intensiv propaganda att installera trådlöst i skolorna. Man propagerar för att belasta våra barn ytterligare med artificiell elektromagnetisk strålning, vilket är märkligt förfarande då man saknar vetenskaplig kunskap hur stora hälsoriskerna är för barn gällande modulerad och pulsad EMF-strålning.

Vad som däremot är vetenskapligt känt, är att barn är mycket känsligare än vuxna för olika miljöfaktorer (Miljöhälsorapporten 2005 som handlar om barn).  Trots kunskapen om barns känslighet påstår våra ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, att mobilstrålningen inte kan skada våra barn. Varför påstår ansvariga myndigheter detta när det bevisligen saknas vetenskaplig kunskap hur barn påverkas av denna typ av strålning?

Om det funnits ett intresse i att skydda våra barn från hälsorisker i deras skolmiljö hade man antagit en försiktighetsprincip. Istället gör man tvärt om påtvingar dem än högre strålning i den miljö som de enligt skollagen måste vistas i dagligen. Varför?

Varför antar myndigheterna inte en försiktighetsprincip i skolmiljöer och daghemsmiljöer när det finns skäl att anta att barn skulle kunna bli skadade av strålningen? Istället har man tillåtit placering av mobilsändare nära skolor och daghem, till och med på skolornas hustak.

Händelseförloppet oroa mig oerhört och gör mig mycket misstänksam över vad som är i görningen. Det är märkligt att regeringarna inte skall lägga sig i en sändningsteknik som tränger igenom tjocka väggar och som därigenom också tränger in i våra kroppar och som följd av detta riskerar att skada oss i de inre organen genom kombinationen pulsning, modulation (SSI FS 2002:3), hög uteffekt och i värsta fall i synergistisk effekt med vaccininnehållet i Pandemix.

Jag har i bakhuvudet hur man utsatte Afghanistanska soldater med nanopartiklar och sedan besköt dem med elektromagnetisk strålning. De fick akut svåra inre brännskador. Frågan är, kan man i mindre doser med uppsåt att skada folk i de inre organen i hjärnan under en lite längre tidsrymd, så att man inte uppmärksammar och misstänker orsak och verkan? Finns det ett sådant medvetet uppsåt? Vem i så fall har detta medvetna uppsåt?

Vilka synergistiska effekter kan uppstå mellan kvicksilvret, squalenet och strålningen? Alla tre faktorerna är ju skadliga för nervsystemet. Och är det fler ämnen i vaccinet som inte har redovisats? Tillexempel nanopartiklar som tränger in i hjärnan? Vetenskapliga tester har dessutom visat att mobilstrålningen öppna upp blod- och hjärnbarriären. Frågorna är många och varningsklockorna ringer allt högre. Bilderbergergruppen tycks styra över Europaunionen, USA och nu specifikt över Sverige? I så fall varför?

Vi skall ha i åtanke att Fredrik Reinfeldt åkte tillsammans med Wallenberg och Carl Bildt till Bilderbergergruppen före valet 2006 . Där meddelades tydligen Reinfeldt att om han ville ha hjälp med att vinna valet 2006  då var han tvungen att utse Carl Bildt till utrikesminister. Och nu under alliansens mandatperioder har USA/NATO i princip flyttat in i Sverige och vad gör de här mer än bara testar bomber/vapen? Spridning av Chemtrails i lufthavet har ökat och vad är det som sprids och i vilket syfte?

Och hur hamnade Cryptosporidium vintertid i Östersunds dricksvatten och sedan nu i Skellefteå efter att USA varit i Skellefteå under mars månad? Det krävs endast fem parasiter för att förgifta 1000 l vatten och med så få individer borde dricksvatten oftare bli infekterade i brunnar och kommunala dricksvatten. De som får infektionen får den till 70 % utomlands. Jag betvivlar att förgiftningen av dricksvattnet är en naturlig händelse i Östersund och i Skellefteå. Jag misstänker medveten spridning då USA/NATO har fått tillträde till hela Norrland. Syftet är väl att testa hur stor effekten blir? Och vad mer testar USA/NATO på svenska befolkningen i smyg?

Mycket konstigt har skett på kort tid: Först skapar man en pandemi genom att ändra kriterierna för en pandemi inom WHO. Världens befolkning skulle vaccineras och svenskarna som tror blint på myndighenna lät sig därför övertygas och köpte okritiskt konceptet pandemi och vaccinerade sig och sina barn trots att Pandemix inte var väl undersökt enligt läkemedelsverket.

Nu visar det sig att Pandemix orsakar en mycket svår livslång hjärnskada, narkolepsi. En oväntad effekt som avslöjade vaccinets hälsovådliga innehåll. Detta har väckt stark ilska och misstroende mot myndigheterna.  Folk har tappat förtroendet för ansvariga myndigheter? Är det därför man nu fått bråttom, att som första land inom EU, att köra igång 4G:s kommunikationssystem under täckmanteln att folk skall ha trådlöst i sommarstugorna?  ”Bråttom taktiken”innan folk hinner bli kritiska och misstänksamma till 4G:s sändningsteknik? En teknik som regeringarna inte skall lägga sig i, för att slippa ansvaret om folk blir allvarligt sjuka/skadade eller dör av strålningen? Alla som har elektroniska apparater som pacemaker kan ligga i riskzonen? Äldre, sjuka och barn som är mest känsliga  kan ligga i riskzonen att påverkas negativt?

Frågorna är många men eftersom man hitintills inte har haft för avsikt att minska strålningen i vår livsmiljö betvivlar jag att denna ”bråttom taktik” är en god gärning för bättre täckning för sommarstugeägarna, eftersom det handlar om tvångsbestrålning, som regeringarna inte skall lägga sig i enligt EU-beslut. Elöverkänsliga har nämligen, likt kanariefåglar, uppmärksammat 4G:s negativa hälsopåverkan.

Från hela landet har elöverkänsliga rapporterat om kraftiga negativa hälsoeffekter den senaste tiden (det pågår en intrimning av 4G-systemet sedan en tid tillbaka) med bland annat sveda och värk inne i kroppen. När elöverkänsliga blir så sjuka då är det en varningssignal att det är ett system som påverkar kroppen kraftigt. Även om folk i allmänhet inte känner av strålningen på samma sätt som elöverkänsliga betyder det ju inte att man inte blir skadad/påverkad.

Vi skall också ha i åtanke att Socialstyrelsen skriver att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga några försiktighetsåtgärder. Visst är det ett märkligt ställningstagande av en myndighet, som skall skydda folkhälsan, när folk bevisligen blir sjuka över hela världen av denna pulsmodulerade sändningsteknik?

Återigen vill jag uppmärksamma att inget liv här på jorden är genetiskt anpassad till att vara utsatt för denna artificiella mobilstrålning. Vi själva är biologiska varelser som fungera med mycket svaga elektriska effekter (exempelvis EEG, EKG) vilket betyder att strålningen med största sannolikhet påverkar/stör kroppens elektriska system. Mobiltelefonins sändareffekter är ju så extremt mycket högre än kroppens eget elektriska system.

4G har alltså en sändningsteknik som kommer att tränga in i våra kroppar med hjälp av pulsning och modulation och med höga uteffekter från sändare som också står tätt och marknära. Strålningen kommer att bli intensiv i våra boendemiljöer, skolmiljöer samt där vi vistas dagligen. Och eftersom tekniken tycks vara uppbyggd på ett sådant sätt att strålningen kan ta sig igenom allt likaså tjocka väggar så kan ingen skydda sig mot den.

Denna typ av strålning tar sig även igenom material som specifikt skyddar mot dessa frekvensområden (vad jag förstår nyttjar militären denna typ av modulation i sin sändningsteknik), vilket många elöverkänsliga har erfarit som försöker skydda sig med avskärmande material. Och som sagt sändarna står väldigt nära skolor, daghem och vårs barns friluftsområden.

Kommuner som velat flytta sändare från skolorna har blivit hotade av telekomindustrin med höga skadestånd bland annat. Tycker det är ytterst märkligt att kommuner som vill följa den lagstadgade miljöbalkens försiktighetsprincip kan bli rättsligen dömda till skadestånd av en domstol? Även de handläggare som valde att följa miljöbalken i sin handläggning av utbyggnaden av 3G blev tydligen också hotade av telekomindustrin? Eller var det andra som hotade dessa tjänstemän? Och dessa tjänstemän blev uppenbarligen så illa hotade att de inte vågade avslöja hotet?

Jag ställer mig frågan vad pågår i det här landet egentligen? En sak har jag konstaterat att allt som sker nu i Sverige är definitivt inte till för befolkningens bästa eller för våra barns hälsa och framtid. Snarare får jag uppfattningen att det finns ett medvetet uppsåt att skada befolkningen?  Vad är det som planeras för Sveriges framtid och vem är det som planerar för Sveriges framtid?

*När det gäller Pandemix biverkningar kontaktade jag Socialstyrelsen och ställde frågorna hur många som blivit sjuka eller avlidit av Pandemix respektive av vaccinet för vanlig höstinfluensa samt hur många som avlidit av svininfluensa respektive av vanlig höstinfluensa? Jag har ännu inte fått svar från Socialstyrelsen trots påstötning. Från annat håll har jag fått siffrorna att 30 personer har avlidit i direkt anslutning till vaccineringen av Pandemix och 30 har avlidit av svininfluensan, medan 2000 dör varje år av höstinfluensan.

Som vi vet har flera barn fått ett livslångt handikapp, narkolepsi, på grund av att squalenet i Pandemix orsakat hjärnskada. Frågan är, kommer andra hjärnskador hos barn framträda efter ytterligare någon tid som exempelvis epilepsi?

Och kan det ske en synergistisk effekt mellan innehållet (kvicksilver, Squalene) i Pandemix och hög pulsmodulerad elektromagnetisk strålning som nu nyttjas i alla trådlösa mobil- och bredbandssystem? Jag måste ställa frågan därför att jag inte är säker på att det som sker nu i vårt land har goda avsikter med våra barns hälsa och framtid.

Myndigheterna känner mycket väl till, att det är vetenskapligt dokumenterat, att barn är mycket känsligare än oss vuxna. Trots denna kunskap tycks man rikta in sig på att öka strålning i våra barns skolmiljöer, samt att vaccinera två gånger med Pandimix som innehåller de skadliga ämnena kvicksilver och squalene. Handlingen mot våra barn skall betraktas som medvetet risktagande att skada våra barn, 7 §,  3 kapitlet i Brottsbalken. Oaktsamhetsbrott: 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s