Europaparlamentet antog med 559 av totalt 629 röster för resolutionen om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (EMF) 2009

Har Sverige på något sätt följt något av Europaparlamentets uppmaningar NEJ.

Istället har Sverige ökat strålningen både storskaligt i vår livsmiljö och i skolmiljön genom att införa trådlöst i skolorna och att små barn nu skall nyttja högstrålande läsplattor. Man redovisar varken antal sändare/basstationer eller var de sitter. Ingen myndighet kontrollmäter hur hög strålningen är. Trots att allt fler visar på neurologiska skador förnekar myndigheterna konsekvent  ett samband mellan denna miljöfarliga strålning och den ökande ohälsan. Verksamheten skall ses som ett miljöbrott, ett brott mot mänskliga rättigheter där våra barn utnyttjas och får betala det högsta priset med risk för dödlig cancer i unga år,  skadade hjärnor och livslångt handikapp som elöverkänslighet EHS. 

Regeringen och mobilindustrin förbrukar folkhälsokapitalet.

_______________________

Läs  Europaparlamentets resolutionen igen

Europaparlamentet antog med 559 röster för, 22, och 8 nedlagda röster en resolution om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (EMF).

I resolutionen erinrar om att trådlös teknik (mobiltelefoner, Wi-Fi/WiMAX, Bluetooth, DECT fasta telefoner) sänder ut elektromagnetiska fält som kan ha negativa effekter på människors hälsa. De flesta europeiska medborgare, särskilt ungdomar i åldern 10 till 20, använda en mobiltelefon, medan det fortsätter osäkerhet om möjliga hälsorisker, särskilt för unga människor vars hjärnor fortfarande utvecklas.

Tvisten inom forskarvärlden om de potentiella hälsorisker som härrör från elektromagnetiska fält har intensifierats sedan den 12 juli 1999, då gränsvärden för fälten i 0 Hz till 300 GHz fastställdes i rekommendation 1999/519/EG. Bland de vetenskapliga projekt väcka både intresse och är Interphone epidemiologisk studie, som finansieras av ett EU-bidrag på 3,8 miljoner euro, främst inom ramen för femte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling har resultatet av denna väntat sedan 2006. Syftet är att fastställa om det finns ett samband mellan användning av mobiltelefoner och vissa typer av cancer, inklusive hjärna, hörselnerven, och parotideallymfknutorna tumörer körtel.

Översyn av de europeiska standarder för elektromagnetiska fält: Är kommissionen uppmanas att se över den vetenskapliga grunden och tillförlitligheten av de EMF gränser som fastställs i rekommendation 1999/519/EG och rapportera till parlamentet. Ledamöterna kräver särskild hänsyn av biologiska effekter vid bedömningen av de potentiella hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning och för ett aktivt forskning för att hantera potentiella hälsoproblem genom att utveckla lösningar som upphäver eller minskar pulserande och amplitud modulering av de frekvenser som används för överföring.

Liksom, eller som ett alternativ till, bör ändra europeiska EMF gränser, kommissionen, som arbetar i samverkan med experter från medlemsstaterna och berörda industrier, utarbeta en vägledning till tillgängliga tekniska alternativ som tjänar till att minska exponeringen för elektromagnetiska fält.

Placering av master och sändare: upplösningen kräver optimal placering av master och sändare. Det kräver att dela master och sändare placeras på detta sätt av leverantörer för att begränsa spridningen av dåligt placerade master och sändare. Dessutom Ledamöterna uppmanar de myndigheter som ansvarar för godkännande av placeringen av mobiltelefoni antenner att nå en överenskommelse, tillsammans med aktörerna inom denna sektor, om gemensam användning av infrastrukturen, i syfte att minska volym.

Medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheter uppmanas att skapa en one-stop shop för tillstånd att installera antenner och repeatrar samt att bland sina stadsutveckling planerar en regional antenn plan.

Hålla vissa anläggningar klart: Ledamöterna anser att det är i allmänhetens intresse att främja lösningar baserade på förhandlingar med intressenter inom industrin, offentliga myndigheter, militära myndigheter och boendeföreningar att bestämma kriterierna för att inrätta nya GSM-antenner eller högspänningsledningar makt. I detta sammanhang är det viktigt att åtminstone se till att skolor, daghem, ålderdomshem och vårdinrättningar hålls klart inom ett visst avstånd bestäms av vetenskapliga kriterier, av anläggningar av denna typ.

Forskning: Ledamöterna betonar behovet av att öka forskning och utveckling (FoU) medel för utvärdering av potentiella långsiktiga negativa effekter av mobila frekvenserna telefoni radio. Kommissionen uppmanas att lansera under valperioden 2009-2014, ett ambitiöst program för att mäta elektromagnetisk kompatibilitet mellan vågor som skapats på konstgjord väg och de som avges naturligt av levande människokroppen, i syfte att fastställa om mikrovågor i slutändan kan få oönskade konsekvenser för människors hälsa.

Parlamentet föreslår att Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE) ges ytterligare en uppgift att bedöma den vetenskapliga integriteten i syfte att hjälpa kommissionen förebygga eventuella fall av risker, intressekonflikter eller med bedrägerier som kan uppstå nu när konkurrensen om forskare har blivit hårdare.

Interphone: parlamentet beklagar att, som ett resultat av upprepade uppskjutningar sedan 2006, resultaten av Interphone studien har ännu inte publicerats. Ledamöterna anser att det är upp till kommissionen att be de ansvariga för projektet varför inga slutgiltiga undersökningsresultaten har publicerats, och bör få ett svar, att informera parlamentet och medlemsstaterna utan dröjsmål.

Att övervinna bristen på information: Ledamöterna uppmanar medlemsstaterna att göra tillgängliga för allmänheten, kartor över exponeringen för högspänningsledningar linjer, radiofrekvenser och mikrovågor, särskilt sådana som genereras av telemaster, repeatrar radio och antenner telefon. Denna information bör offentliggöras på Internet.

Ledamöterna föreslår också kommissionen att göra för effektivitet i politiska och budget termer, att gemenskapens medlen för studier om elektromagnetiska fält delvis kopplas till att finansiera en omfattande informationskampanj för att bekanta unga européer med goda mobiltelefon tekniker, såsom användning av handsfree-kit, hålla samtal kort avstängning telefoner när den inte används (t.ex. när klasser) och använda telefonen i områden som har god mottagning.

Kommissionen uppmanas att lägga fram en årlig rapport om nivån på den elektromagnetiska strålningen i EU, dess källor och åtgärder inom EU för att bättre skydda människors hälsa och miljön.

Minskad exponering av lokala invånare: upplösningen uppmuntrar införandet av en enhetlig standard syftar till att säkerställa att invånarna skulle utsättas för en så låg grad av exponering som möjligt när högspänningsnät höll på att utökas. Den uppmanar också medlemsstaterna att följa exemplet i Sverige och erkänna personer som lider av elöverkänslighet som funktionshindrade så att de ger ett tillfredsställande skydd och lika möjligheter.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s