Arbetsskyddsverkets kungörelse med föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält 1987

Arbetsskyddsverkets kungörelse med  föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
högfrekventa elektromagnetiska fält
Utfärdad den 5 juni 1987
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)
följande föreskrifter.
1 § Dessa föreskrifter gäller verksamhet som medför exponering för elektromagnetiska fält
med frekvenser mellan 3 MHz och 300 GHz.
2 § Arbete skall planeras och bedrivas så att exponeringen för elektromagnetiska fält blir låg
och inte överstiger exponeringsvärdena i bilagan till denna kungörelse.
3 § Om det finns risk för att värdena i bilagan överskrids, skall undersökningar utföras i den
omfattning som behövs för att klarlägga exponeringsförhållandena. Erforderliga åtgärder skall
vidtas för att minska exponeringen. Arbetsgivare skall se till att erforderliga skyddsföreskrifter
delges arbetstagarna.
4 § Den som har metallföremål inopererade i kroppen bör undvika exponering för
elektromagnetiska fält. Den som bär hjärtstimulator, s k pacemaker, och anmält detta till
arbetsgivaren, får sysselsättas med arbete som kan medföra exponering för elektromagnetiska
fält endast efter samråd med läkare.
5 § Tillverkare, importör och annan leverantör skall se till att maskin och annan teknisk
anordning vid leverans är så beskaffad att exponeringen för elektromagnetiska fält vid avsedd
användning av anordningen inte överstiger värdena i bilagan.
6 § Om en maskin eller annan teknisk anordning kan medföra att värdena i bilagan överskrids,
skall uppgift om detta följa med vid leveransen. I tilllämpliga fall skall även uppgift om
möjliga åtgärder för att minska exponeringen följa med.
7 § Inom område, där det finns risk för att värdena i bilagan överskrids, skall finnas väl synlig
varningsskylt. Vid ingång till lokal där det finns elektromagnetiska fält som medför särskild
risk för skada, skall finnas väl synlig skylt som anger förbud mot obehörigt tillträde.
Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1988. Samtidigt upphävs arbetarskyddsstyrelsens
allmänna råd om åtgärder till förebyggande av skada eller ohälsa genom påverkan av
radiofrekvent strålning (nr 111).

Ryska Nationella kommittén ställer krav på regelverk gällande WiFi i skolorna och rekomenderar trådbundet

Till dokumentet

RUSSIAN nationell kommitté för icke-joniserande strålning
19 juni, 2012 Moskva, Ryssland

Rekommendationer Wi-Fi,
av den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning om nödvändigheten att reglera strikt användning av Wi-Fi i förskolor och skolor Mobile cellulär kommunikation blir mer populärt bland barn i olika åldrar.
Barn utmärker vuxna befolkningen i den mobila telefonsamtal användning. Samtidigt finns det en daglig hjärna exponering av elektromagnetiska fält RF. Dessutom är alla barn ständigt utsätts för elektromagnetiska fält RF från basstationer. Problemet med barnens hälsa underhåll i utvecklingen av trådlös kommunikation inrättades prioriteras av World Health Organization.
Elektromagnetisk strålning från Wi-Fi ger en ytterligare börda för barnet hjärnan, vars kropp är i ett tillstånd av utveckling och bildandet av mental aktivitet. Under denna period
barn är mest känsliga för negativa miljöfaktorer (WHO, publicering nummer 3, april 2003).
Det är nödvändigt att notera att de befintliga standarder har utvecklats, utan hänsyn till denna ytterligare exponering av elektromagnetiska fält.

RussCNIRP anser nödvändiga:
1. Hälso-och andra organisationer, som ansvarar för befolkningen säkerhet (inklusive barn), bör vara uppmärksamma på regleringen av Wi-Fi användning i förskolor och skolor, till att stärka sanitära kontrollen över Wi-Fi använda och till utvecklingen av ett lämpligt regelverk.
2. Att rekommendera användningen av fasta nätverk i skolor och läroanstalter, snarare än ett nätverk med trådlösa bredbandstjänster, inklusive Wi-Fi.

Ordförande i RussCNIRP,

Professor Yury G. Grigoriev
. Tel / fax: (+7 499) -190-9660
E-post: rcnirp@m

WiFi:s hälsopåverkan utredd

WiFi:s hälsopåverkan utredd

översättning

År 2007 klagade ett antal bibliotek anställda i Paris om huvudvärk, illamående … direkt efter massiva installation av wifi sändare i sina kontor. Detta ledde till en kamp mellan Paris Stadshuset och fackföreningar arbetstagare (ger vika för inrättandet av en medborgare konferens om spridning av elektromagnetiska fält i Paris)

På franska Nationalbiblioteket BNF, och mer nyligen i Paris tunnelbana transportföretag RATP, är det i samma skadliga villkor som debatten äger rum mellan fackföreningar och företag, i förhållande till frågor om konsekvenserna för hälsan i arbetet i förhållande till in-flödet av dessa nya trådlös teknik i företag. Alla i den här filen har nu tillgång till en första medicinsk svar i förhållande till intolerans för elektromagnetiska fält publiceras i kanadensiska tidningen ”La Maison du 21EME Siècle”

Franska forskare har just visat att elektromagnetiska fält (EMF), särskilt ändrar blod och säd fysiologi i ES människor och att effekten på dessa biologiska markörer stiger och faller med intensitet exponeringen. ”Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiska”, berättar onkolog Pr. Belpomme i en telefonintervju. ”EMF Utlös stora effekter i hjärnan. Den viktigaste effekten är öppnandet av blod-hjärnbarriären. Detta gör att kvicksilver, organochlorates och andra gifter som genomsyrar genom hjärnan, där de orsakar olika sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.” Pr Belpomme rekord med 20 nya patienter per vecka.

En Oncology professor vid Paris Descartes University, Pr. Belpomme är ordförande i Föreningen för terapeutisk forskning mot cancer (fransk förkortning ARTAC, artac.info), som flyttas till förebyggande av cancer från och med 2004. Sedan maj 2008, hans team studier vad han heter elektromagnetiska fält intolerans Syndrom (fransk förkortning SICEM). ”Jag har 450 patienter och jag ser upp till 20 nya patienter varje vecka, inklusive barn med huvudvärk, minnesförlust, uppmärksamhet eller bekymmer språk. Vi har den största klustret i Europa elöverkänsliga patienter. Detta är ett stort problem för folkhälsan.”

ES eller SICEM, är en extrem reaktion på ganska låga exponeringsnivåer för elektriska och magnetiska fält med låg frekvens (50-60Hz) sänds ut av elektriska ledningar och elektrisk appartus upp till 10 MHz eller 300 GHz radiofrekvenser, inklusive mikrovågor, av trådlösa enheter och deras antennaes. Detta syndrom erkänd i Sverige som ett handikapp att ge vika för olika modifieringar av miljön genom att skydda enheter som kan vara statligt subventionerade till lägre exponering.

Mest känsliga fall felaktigt tillskrivas psykiatrin: deras symptom (hjärt-, dermatologiska, neurologiska och muskulära) är så starka att de måste skydda sig med särskild kläder, färger, shieldings metall, helst kopplad till den elektriska marken. Andra flyttar till skogar, grottor och avlägsna platser, långt borta från EMF utsläpp.

Pr. Belpomme team sätta upp en diagnos baserad på blodprover och en speciell typ av elektroencefalogram (pulsade doppler echographics) som gör det möjligt för dem att visualisera blod strömmar i hjärnan. ”De typer av patienter är säker på att ha problem i hjärnans vaskularisering”, säger onkolog.

Dessutom visar biologiska tester som 30% har förhöjda histamin priser, 50% har förhöjd hastighet av stressproteiner, de flesta av dem har en mycket låg melatonin (cancer hormon), och 30% har antikroppar och priser protein vilket tyder på en värmechock och tala för hjärnans lidande. ”, tillägger han att hälften av hans patienter också utveckla överkänslighet mot syntetiska kemikalier, både syndrom med gemensamma hjärnan anomalier.

Den onkolog förklarade oss att det fanns 3 olika nivåer av känslighet för föroreningar. Till en början finns det intolerans, utlöst av föroreningar polymorfism. ”Det innebär att vi alla är olika. Till exempel har 30% av befolkningen den största risken att smittas av cancer.” Sedan ligger känslighet, en faktor som framgår av hans svenska kollega Lennard Hardell som observerade 16 familjer med större ES på grund av ärftlighet. Det är också aktiva känslighet faktorer ”som dentalt amalgam som fungerar upp som antenner” fånga vågorna. Sedan yttrar ES i två steg: ”Det första steget är att induktion med överexponering för en specifik frekvens av elektromagnetiska fält, antingen akut eller kronisk sätt, till exempel talar en mobiltelefon för 20 minuter om dagen, säger Pr Belpomme The.. första tecknen på överkänslighet är smärta och en känsla av värme i örat. Det andra steget är bildandet av sjukdomen. sedan känslighet bygger upp och personen blir intoleranta mot alla frekvenser. ”

Det vetenskapliga rådet för ARTAC, ett team består av experimenterat forskare, leds av Dr Luc Montagnier, co-Nobel Prize 2008 för att upptäcka aids orsakar mänskligt immunbristvirus (HIV). ARTAC forskningskoordinator, nutrition specialist Dr Philippe Irigaray är en av de 5 internationella experter för att har nyligen inbjudits av Health Research fonder i Quebec och som valt den bästa forskningen projektet i Environmental förebygga cancer. Philippe Irigaray understryker att den mänskliga hjärnan innehåller magnetosomes, järnoxider som beter sig som magneter. ES kan bero på deras kvantitet som varierar från person till person.

Dessa forskare är numera förbereder 5 artiklar om elöverkänslighet. ”Detta kräver mycket tid, säger Pr. Dominique Belpomme. De kommer att publiceras i ett år eller två.” Men oberoende och omedelbara åtgärder för att minska överexponering av människor för elektromagnetiska fält, tillägger han. Enbart i Frankrike, ger en uppskattning 5% av befolkningen att vara elöverkänsliga, och andelen stiger med spridning av trådlös teknik. ”Studier visar att 10 till 50% av befolkningen kommer att möta bli mycket intoleranta för elektromagnetiska fält under de närmaste 25 till 50 år. Två patienter till mig har drabbats av multipel skleros utlöst av överanvändning av mobiltelefoner, 3 fall av bröstcancer, bland vilka 2 skov efter överexponering för elektromagnetiska fält, daglig användning av datorer – och är ett bevis bygger upp mot autism och Alzheimers sjukdom, som tycks kunna utlösas med högre risk än cancer vid exponering för elektromagnetiska fält kausalitet verkligen är möjligt ”..

Lyckligtvis går detta utövare ge lindring till patienter som han förvaltar dem nervsystemet tonika och hjälper blod-hjärnbarriären stänger ner med antihistaminer. Enligt World Health Organization (WHO) finns det ingen etablerad länk. År 2005 hävdade WHO att ES-symtom kan vara psykosomatiska eller länkad till andra orsaker (dålig syn, dålig luftkvalitet, dålig ergonomi, etc. ..) ”Det finns inget sådant som tydliga diagnoskriterier till detta hälsoproblem, inte heller finns någon vetenskaplig grund som möjliggör att ansluta ES symptom till exponering för elektromagnetiska fält (…) välkontrollerade studier i dubbelblinda visade att dessa symtom inte korrelerad till exponering för elektromagnetiska fält. ” Till Pr. Dominique Belpomme är detta rent nonsens. ”Detta är en politisk underutveckling som visar ingenting av vetenskaplig karaktär. WHO kommer att behöva revidera sin dom i de kommande månaderna. Det är samhället förnekelse som inte tar hänsyn numera kunskap som ständigt bygger upp.”

Enligt denna onkolog, är orsaken-konsekvensen mellan EMF fält och leukemi inte längre ifrågasättas. ”När doser skjuter upp, leukemi skjuter upp detta. Dussintals toxikologiska laboratoriestudier visar att på det mest uppenbara sättet, in vivo och in vitro.”

Ontarian Forskare Magda Havas, från Trent University, hävdar att negativa resultat för ES provningar äventyras av stora brister ”Forskare skulle förutsätta att reaktionerna är omedelbar men mycket ofta finns ett glapp dröjsmål. Människor är inte direkt reaktiva elektriska kontakter. Dessa studier felaktigt dra slutsatser att om ingenting kan kännas, så det bör inte vara skadligt Vi är mycket väl vet att du inte kan upptäcka smaken av arsenik, bly, DDT, asbest,.. men alla dessa är gifter ”


Länk till artikel i franska:

Brev till Europaparlamentariker Piratpartiet och Socialsdemokraterna

Hej!

Har skickat denna information på begäran av Amelia Andersdotter, men passar på att även sända informationen till Socialdemokraternas europaparlamentariker Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

VAD ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET

Elöverkänslighet är just en överkänslighet mot elektriska och elektromagnetiska fält som uppkommit genom en skada på nervsystemet. Eftersom inge relevant forskning sker på elöverkänslighet vet vi inte exakt hur skadan ser ut. Dock skriver man i Strålsäkerhetsmyndighetens Författningssamling SFS:2002:3 att radiovågor kan påverkar nervsystemet. Radiotelegrafisterna på 1930-talet fick samma neurologiska symtom som elöverkänsliga idag och var ett välkänt arbetsmiljöproblem. Elöverkänslighet är alltså ingen ny sjukdom och har tidigare kopplats till radiofrekvent strålning.

Man kan bli svårt elöverkänslig på några timmar när bägaren plötsligt rinner över, eller så kan man långsamt byggas upp en ökad överkänslighet. Fast blir man plötsligt sjuk beror det på att man inte brytt sig om de små varningssignalerna som avslöjar att man håller på att bli elöverkänslig. Rådet är att minska sin egen strålning så långt det går. Omgivningens sändare kan man ju inte göra något åt.

Socialstyrelsen benämner oss elkänsliga, men det är alla. Ingen tål att få ström genom kroppen. Är den tillräckligt stark är strömmen dödlig. Elöverkänslighet är ingen immunologisk sjukdom och därför inte en allergi.

VEM BLIR ELÖVERKÄNSLIG?

Det finns inget svar. Fullt friska (som jag själv var) alltså inga allergier eller andra överkänslighetssjukdomar gör en person mer predestinerad att bli elöverkänslig.

Jag har sett vid mätningar med ett mikrovågsinstrument att personen som har en hög strålning i sin boende miljö (sovmiljön) kan hamna i en situation där ”bägaren rinner över”, alltså strålning från sändare som ligger rakt in i lägenheten eller i villan. Den utlösande faktorn kan vara för mycket mobilanvändande, en ny bil (miljöbil), ny datorer/bildskärmar, router och trådlösa system i hemmet, trådlöst på jobbet.

STRÅLNINGEN FRÅN SÄNDARE VARIERAR KRAFTIGT

Mätningar har visat att strålningen varierar oerhört. Exempelvis i en dubbelsäng kan den ena personen vara utsatt för mycket hög strålning medan den som ligger intill har förhållandevis låg strålning. Den som sover i den höga strålningen blir också den personen som blir mest känslig för att ”bägaren skall rinna över”. Men som alltid finns det en personlig känslighet som vid alla andra sjukdomar.

VANLIG 50 Hz

Vanlig ström 50 Hz avger alltid ett elektriskt spänningsfält oavsett om lampan är tänd eller släkt. Tänder man lampan flödar strömmen genom ledningen och då bildas magnetfält. Elektriska fält är lätta att skärma av, magnetfält är mycket svåra att skärma av. Ju snabbare strömmen rör sig genom ledningen desto starkare magnetfält. Dessa fält avtar snabbt i förhållande till avståndet.

VAGABONDERADE STRÖMMAR

Elektriska spänningsfält kan sprida sig i metaller vilket inte är ovanligt. En diskbänk av plåt kan omges av ett elektriskt spänningsfält. Att det blir så beror på att de elektriska ledningarna är dåligt isolerade, att jorden är dålig, alltså dålig teknik. När man har kontakt med vattnet i kranen då blir man själv en likriktare och fältet går då genom kroppen. Är man då elöverkänslig reagerar man och blir dålig av att vara i beröring med rinnande vatten från kranen vid diskbänken. Denna typ av elektriska fält kan enkelt mätas med en vanlig elfix på Clas Olsson för 100 kr.

Vagabonderade strömmar är mycket vanligt i Sverige från fjärrvärme, vattenledningar etc då elektriska pumpar, fläktar sprider elektriska och magnetiska fält i metallröret. Detta är enkelt att avhjälpa med isolerande material mellan pumparna och rören eller i skarvarna mellan rören. Alltså dålig teknik som är enkelt att avhjälpa.

SMUTSIG EL – ÖVERTONER

Bildas av elektriska apparater. Det är övertoner hackar sönder sinusvågen (50 Hz). Dessa övertoner avger radiofrekvent strålning från elnätet om inte elledningarna är avskärmade, vilket de flesta inte är idag utan ligger som tre trådar i ett plaströr, draget kors och tvärs i väggarna.

Värstingarna är lågenergilampor där själva lampan även avger radiostrålning, UV-ljus och är direkt hälsovådliga. Strålningen går även ut i TV-apparater och data bildskärmar och alla övriga elektriska apparater. Lågenergilampan är verkligen negativ för hälsan. Folk har blivit elöverkänsliga, fått trötthetssyndrom av dessa lampor. Den borde förbjudas helt, den ger cancer (UV-ljus), skadar nervsystemet (radiofrekvent strålning) smutsar ner elnätet och innehåller kvicksilver. Ur miljösynpunkt är LED-lamporna bättre, men elöverkänsliga har svårt att tåla dem eftersom de också avger radiostrålning. Glödlampan måste finnas kvar.

Övertoner som avgår som radiostrålning är en energiförlust vilket elbolagen kan bekräfta. Den nya energisnåla tekniken avger mest övertoner och smutsar alltså ner elnätet och avger radiostrålning. Detta är mycket intressant och komplicerat fenomen. Vi sparar ström, men förlorar energi. Denna strålning går inte att mäta med en elfix utan det krävs ett mätinstrument som tar högre frekvenser som en mikrovågsmätare.

Smutsiga el är ett stort problem för elöverkänsliga. Man får inte bort övertonerna i elledningen om man tar ur proppen, eftersom man då bara bryter fasen. Övertonerna tar sig in via nollan och jorden från grannars elektriska apparater. Oftast blir det än värre om man tar ur proppen eftersom det blir fritt flöde av övertoner via nollan in i rummet. Är strömmen på får man ett ”mottrycker” som minskar flödet av övertonerna. Detta förklarar varför elöverkänsliga kan må sämre om man koppla ur proppen.

Dålig teknik orsakar detta problem. Bryter man jorden, nollan fasen (trepoliga brytare) då kommer inte dessa övertoner in från grannars elapparater etc. Man kan avhjälpa övertoner genom att sätter ett filter som kostar några kronor vid tillverkningen av elektriska apparater, då blir också energiförlusten mindre. De elektroniska elmätarna avger både strålning som sändare, men också övertoner på elnätet.

NY DIGITAL TEKNIK AVGER STRÅLNING

En digitalkamera avger fullt mätbar strålning, trots att det ”bara” är ett batteri i exempelvis kameran. Så är det med all digital teknik. Den avger radiofrekvent strålning. Ingen apparat är helt avstängd, den avger alltid lite strålning, vilket förklarar att elöverkänsliga inte tål dem trots att de är ”avstängda”. Detta gäller för CD-spelare, laptop, stationära datorer etc. Att dra ur kontakten i nätbundna apparater minskar strålningen både från apparaten och från övertonerna på elnätet. Se filmen som mäter en kompaktkamera.

TRÅDLÖSA TEKNIK Se Kalle Maxicoms information

Inför 3G-utbyggnaden visste IT-företagarna att mobilstrålning påverkar hjärnan och kan ge sömnproblem HÄR. Men de menar utan vetenskaplig grund att hjärnan kompenserar för detta. Vad de inte beaktar är att vi är kontinuerligt utsatt för denna hjärnstress och att risken finns för störning allvarliga störningar i hjärnan på grund av långtidseffekter. Jag har uppfattningen att dessa långtidseffekter nu uppenbara sig i form av den ökande psykiska ohälsan. ADHD-liknande symtom hos både barn och vuxna, trötthetssyndrom, oro och ångest samt sömnstörningar är effekterna av ständig hjärnstress. Frågan är om ständig hjärnstress skadar hjärnan och leder till tidig senil demens. Vad jag förstått räknar Socialstyrelsen med att tidig senildement kommer att öka.

DECT-telefon, en trådlös fast telefon, se filmen. Basenheten är kopplad till telefonjacket och elnätet. Handenheten (den man pratar i) har trådlös kontakt med basenheten. Nästan alla har en eller flera DECT-telefoner i hemmet. Basenheten strålar hela tiden oavsett om man pratar i telefonen eller inte. Strålningen kan nå upp till en halv km från bostaden. Eftersom de flesta har dessa telefoner i ett villaområde, förstår man att bara DECT-telefonerna är en onödig belastning i vår miljö. Det finns Eco-DECT- som bara strålar när man pratar i dem. Elöverkänsliga har stora problem med DECT-telefoner och är en orsak till sömnproblem och allmän ohälsa oro, ångest och depressioner hos friska personer. Handenheten strålar värre än en mobil. Föreslår förbud mot DECT-telefoner som strålar hela tiden och drar onödig ström.

All trådlös hemelektronik borde förbjudas. Optisk fiberkabel skall nyttjas. Optisk fiberkabel är absolut den bästa tekniken på alla plan. Avger ingen strålning från kablarna, hög säkerhet och hög kapacitet. Staten måste subventionera så att alla hushåll kan få tillgång till optisk fiberkabel. Idag kostar det minst 15000 att få in det i huset. Få har råd med detta. Kopparledningen får inte rivas om den inte ersätts med optisk fiberkabel. Trådlösa system får inte sättas in i skolorna endast trådbundet (optisk kabel, kopparledning).

MOBILTELEFONIN

Mobilen är en smart uppfinning, MEN är ur miljö- och hälsosynpunkt inte bra. Ju mer information i det trådlösa nätet, desto högre strålning. Ladda ner film och musik är rent nöje och får inte sändas trådlöst i mobilsystemet eller i trådlöst bredbandssystem. Det borde vara ett miljömål att minska strålningen så långt det går.

Ju bättre det trådlösa systemet tar sig igenom material desto hälsovådliga är det, eftersom det även tar sig igenom biologiska varelser och kan störa allt från cellnivå till organnivå som hjärta, lever, hjärna osv. Här är Net1 och 4G de mest hälso- och miljöfarliga systemen. Unga kvinnor får nu hjärtinfarkt (mellan 30- 45 år). Många unga som tränar hårt dör i hjärtinfarkt. Elöverkänsliga har stora problem med hjärtarytmi idag. Hjärnan stressas och störs än mer vilket kan leda till tidig senildement och sämre mental förmåga. En allmänt nedsatt kroppsfunktion under lång tid ger ohälsa och cancerrisken ökar.

VI ÄR ALLA ELEKTRISKA VARELSER

Vårt nervsystem är vårt biologiska kommunikationssystem som fungerar med svaga elektriska impulser (EEG, EKG exempelvis), men det är viktigt att påpeka att det är bindningsenergierna på molekyl och cellnivå som gör att vi fungerar och lever som biologiska varelser. Artificiell elektromagnetisk strålning är energi som tränger in i kroppen och därmed är risken stor för störningar i hela cellfunktionen och störningar vid celldelning och DNA-reproduktion.

Eftersom vi nu kontinuerligt utsätts för hög artificiell störning dygnet runt är allvarliga långtidseffekter och barnen är mest utsatta eftersom de växer fort och har hög celldelning.

ELEKTRONIK I BILAR

Eftersom du undrar över bilarnas elsystem, så är det samma sak här. Den nya elektroniken bildar övertoner och hackar sönder sinusvågen så att radiofrekvent strålning sänds ut från elledningarna och sprider sig i hela bilens elnät. Att skärma kablar och sätta filter minskar denna strålning. Antennen i bilen fångar upp strålningen från sändare som sedan sprids i bilens elnät. Det verkar som antenner i bilrutan ger mer problem än en vanlig antenn utanför bilen. Det kan bero på att antennen i glasrutan inte har en isolerad kabel. Eftersom strålningen från sändare etc ökar i vår miljö, måste man skärma av elektroniken i bilarna eftersom det finns en olycksrisk att de inte fungerar på grund av störningarna från trådlösa system. Jag tycker det är konstigt att det skulle vara självklart att vi människor skulle tåla denna påverkan från trådlösa nätverk när vi har ett biologiskt system som jobbar på mycket svagare effekter än vad sändarna avger i vår livsmiljö. Slutligen är generatorn ett problem. Oftast har dieselbilar bättre elmiljö än bensinbil, men rent generellt är äldre bilar bäst

Jag hoppas du/ni fått lite klarhet i hur vår elmijlö ser ut idag och att det inte är så enkelt. Sprid gärna vidare till dina partikamrater. Viktigt att ni inom partierna lobbar för en bra elektronisk teknik inför framtiden och våra barns hälsa, eftersom allt fler både blir elöverkänsliga, men också riskerar få cancer.

Varma Hälsningar

Solveig Silverin

 

 

En påminnelse till Europaparlamentarikerna att skriva på EU-parlamentets deklaration 123‏

Hej!

Den 14 juni 2012 går tiden ut för att skriva under på EU-parlamentets deklaration 123 där man uppmanar att ge bland annat elöverkänsliga en diagnoskod enligt WHO:s internationella klassifikation av sjukdom ICD.

Jag har tidigare skrivit till er och vill ge er en påminnelse om vikten att elöverkänsliga får en diagnoskod enligt ICD.  Det är först när elöverkänslighet erkänns som sjukdom relaterad till den alltmer elintensiva miljön, som vi människor utsätts för, som hälsoproblemet kan dokumenteras och förhoppningsvis reduceras. Att folk blir sjuka av den elmiljö vi skapat beror på en dålig teknik.

Framför allt är den största bidragande orsaken till detta växande hälsoproblem, den tekniskt producerade elektromagnetiska strålningen som storskaligt började byggas ut på 1990-talet med fortsättning av 3G och 4G under 2000-talet. Denna tekniska strålning är lika främmande för miljön som ett miljögift. Teknisk strålning är inte alls lik en naturlig elektromagnetisk strålning utan skiljer sig markant från naturlig genom att den blanda annat är frekvensmodulerad. Dessutom har den ökat flera miljarder gånger om i förhållande till bakgrundsstrålningen. Det är alltså inte förvånande att denna miljösjukdom ökar i hela västvärlden, vilket ju tas upp i deklarationen 123.

De som skadas av denna strålning lider svårt eftersom strålningen ökar okontrollerat i vår livsmiljö. Ingen myndighet kontrollmäter strålningen om folk blir sjuka i sin boendemiljö. Post- och telestyrelsen vet inte hur många sändare som placeras eller var de placeras i vår omgivning.

Barn blir skadade och utvecklar elöverkänslighet, vilket gör att de inte kan vistas i skolan. På grund av att det inte finns en diagnos för elöverkänslighet kan rättssystemet tvinga en elev till skolan och tvinga eleven att utsätta sig för en tekniks strålning som han/hon inte tål.

Vi som varit elöverkänsliga länge (20 år för min del) och har lång erfarenhet, vet att en elöverkänslig person som utsätts för strålning den inte tål kan dramatiskt förvärra skadan. Det kan gå så illa att man får svåra kramper i hela kroppen när personen utsätt för strålningen från en mobiltelefon eller att ögonen skadas och man tvingas leva i mörker i flera år då man inte tål dagsljus.

Att bli elöverkänslig är en personlig katastrof där man fullständigt stängs utanför samhället. En del förlorar sin familj som inte står ut att leva utan en normalt förekommande elektronik i hemmen. Elöverkänsliga har även stora problem med att vistas på sjukhus eller att förflytta sig i samhället och är helt hänvisad till en bil som de tål elektroniken i.

Jag fick själv nyligen erfarenheten efter att jag köpte en nyare bil (2004 års modell), med den vanligaste elektroniken, att jag allvarligt försämrar min hälsa. Jag kände inte av bilen när jag körde den, men blev sjuk efteråt. Efter att ha kört denna bil sammanlagt 500 mil tålde jag varken min elsanerade dator (det är svårt att helt avskärma en elektrisk apparat) min digitala kamera, vattenkokaren och glödlamporna. Min hälsa försämrades så dramatiskt att jag inte kunde nyttja bilen. Jag lyckades få tag på en äldre bil från 1995 som är helt mekanisk. Jag förlorade både min hälsa för några månader och 30 000 kronor (mina sista besparingar) på att jag inte tålde den lite nyare bil jag köpte.

För att kunna leva ett så normalt liv som möjligt måste man elsanera sin bostad och det har jag bekostat själv, men det betyder också att jag inte har råd med andra viktiga åtgärder som exempelvis att åtgärda ett gammalt avlopp med ständiga stopp.

Detta är bara några exempel på alla de förluster man gör som elöverkänslig. Social förlust, förlust av arbete, förslut av familj, förlust av hälsan, ekonomisk förlust (har själv tvingasts flytta 6 gånger p g a omgivningens strålning) Samt att ständigt lever under hotet om försämrad hälsa då strålningen från sändare och grannars trådlösa nätverk ökar hela tiden.

 Min situation som elöverkänslig är inte självvald.

Det är därför viktigt att elöverkänslighet blir sjukdomsklassat och relaterat till elmiljön, då kan äntligen en relevant forskning komma till stånd så att man får kunskap om vad som hänt med vårt nervsystem. Det är nämligen nervsystemet som är skadat på något sätt. Det är först när man medicinskt har kunskapen om sjukdomsskadan som man först kan få fram en relevant medicinsk behandling.

Eftersom den nya miljösjukdomen elöverkänslighet ökar och nu blivit ett allmänt folkhälsoproblem i de länder som byggt ut mobilnäten finns det skäl att minska strålningen i våra barns skolmiljö eftersom barn är mycket känsligare för miljögifter och strålning. Det finns alltså flera skäl att ni stödjer EU-parlamentets deklaration 123 som i slutänden skall leda till att sänka strålningen allmänt i vår livsmiljö enligt Miljöbalkens mål för ett uthålligt samhälle för nu levande och kommande generationer.

Med vänlig hälsning

Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på miljöenheten Kalmar län i miljöövervakningsgruppen

Riksdagens utredning Vetenskap och Beprövad erfarenhet – Dnr 2001:2867

 

PM 2002-01-10

Dnr 2001:2867

VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET M.M.

Fråga om begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet inom sjuk- och hälsovård, ”sjukdomspionjärer” och FN:s standardregler för handikappade.

 

 

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Frågan om när begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet infördes i svensk litteratur och sjukvårdsutövningar har inte gått att utröna. Enligt vad utredningstjänsten erfar så är begreppet en vedertagen standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU.[1]

I kommentaren till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)[2] anges att det knappast mer än översiktligt går att i precisa termer ange vad begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet står för. Till att börja med är det den enskilde yrkesutövaren själv som, utifrån utbildningsbakgrund och erfarenheter, avgör om hans eller hennes handlande i en given situation står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Skulle det ifrågasättas om en viss medicinsk åtgärd nått upp till den aktuella normen kan handlandet bli föremål för prövning i Hälso- och sjukvårens ansvarsnämnd. Före avgörandet i nämnden brukar som regel experter inom det aktuella området höras, främst från Socialstyrelsens s.k. vetenskapliga råd. Nämndens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, som i sin tur kan höra andra sakkunniga. Ytterst blir det således en rättslig instans som avgör om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsens uppfattning i frågan kan tillmätas ett stort värde men den har ingen rättsligt bindande verkan.

I ett utlåtande från 1976 utvecklar Socialstyrelsen sin syn på begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots att utlåtandet har några år på nacken så är resonemanget kring begreppet såväl aktuellt som belysande.

Såvitt är bekant har innebörden inte definierats i vare sig propositioner eller utskottsutlåtanden. Med hänsyn till den snabba utvecklingen inom det medicinska fältet, föränderligheten i de vetenskapliga landvinningarna samt den skiftande erfarenheten hos yrkesutövarna är svårigheten att söka definiera uttrycket uppenbar. Med anledning härav vill Socialstyrelsen i nuläget – med utgångspunkt från hittills tillämpad praxis vid användandet av begreppet – anföra följande.

Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Detta innebär således ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. Avvägningen mellan de båda leden i uttrycket kan dock variera. När exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras saknas självfallet erfarenhet, det vetenskapliga underlaget får vara grunden för att metoden accepteras, eventuellt efter erfarenheter vunna vid försök på djur. I andra fall kan långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande underlaget för att en behandlingsmetod accepteras medan de teoretiska och/eller experimentella vetenskapliga bevisen för dess effektivitet kan vara begränsade.

I vissa fall har Socialstyrelsen utfärdat anvisningar till ledning för medicinalpersonalen i vissa konkreta situationer, t.ex. angående hur vissa sjukdomstillstånd bör diagnostiseras eller behandlas. I de fall särskilda anvisningar eller föreskrifter finns utfärdade innebär kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs.

I vissa fall kan begreppen vetenskap respektive beprövad erfarenhet övergripa varandra. I praktiken inträffar dock sällan konkurrens mellan begreppets olika led. Denna fråga har aktualiserats nyligen i samband med ett ansvarsnämndsärende angående bl.a. behandling av patienter med mistelextraktet Iscador. Professor Jan Waldenström har i egenskap av vetenskapligt råd avgivit yttrande i ärendet och därvid påpekat att tolkningen av såväl begreppet vetenskap som beprövad erfarenhet kan variera beroende på läkarens subjektiva uppfattning. En sådan subjektiv uppfattning hos en läkare kan leda till att meddelad behandling objektivt sett inte är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Exempelvis kan en stark tro hos såväl läkare som patient på viss typ av behandling, t.ex. med s.k. naturläkemedel, genom olika psykologiska mekanismer medföra att objektivt sett verkningslös behandling förefaller ha effekt.

Ur ansvarsnämndens beslut en 31 oktober 1975 i samma ärende hämtas följande:

”Allmänheten har, när den vänder sig till den av samhället auktoriserade hälso- och sjukvåren, rätt att kräva att den vård och behandling som därvid lämnas av adekvat utbildad personal och med metoder som utvecklats och kontrollerats genom seriös forsknings- och utvecklingsverksamhet. Detta innebär, att behandlingarna kan ske enligt principen om vetenskap och beprövad erfarenhet. Metoder och behandlingar som inte uppfyller dessa krav får enligt gällande bestämmelser inte tillämpas och utövas av landets medicinalpersonal.

Behandling med s.k. naturläkemedel – dvs. naturprodukter, som ej genomgått sedvanliga farmakologiska prövningar – och akupunktur accepteras inte inom den officiella hälso- och sjukvården. Skälet härtill är att vetenskapligt invändningsfria värderingar av dessa metoder i många fall saknas och i övriga fall inte ger stöd för att de har gynnsam effekt. På grund härav kan vård och behandling med dessa metoder icke anses ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.[3] I föreliggande ärende aktualiseras frågan huruvida avvikelser från dessa huvudprinciper kan godtagas. Nämnden anser, att det inte kan bedömas vara fel eller försummelse om en läkare, utöver godtagbar behandling, med sådana metoder som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, dessutom använder sig av så kallade naturläkemedel under förutsättning att dessa saknar biverkningar. Kritik kan enligt nämndens mening inte heller riktas mot en läkare som ger så kallat naturläkemedel till en patient som uttryckt önskemål härom och som lider av en sjukdom som konstateras inte kunna påverkas med vetenskapligt och erfarenhetsmässigt beprövade metoder. Det synes ur humanitär synpunkt inte vara rimligt kräva att en läkare i ett sådant läge avvisar patientens önskemål och grusar en förhoppning i en förtvivlad situation.”

 

Kravet på diagnostik och behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet bör leda till att den enskilde läkarens handlande grundar sig på inom läkarvetenskapen vunna erfarenheter och erkända metoder. Detta innebär dock inte att det i alla fall går att få fram en enhetlig bedömning av vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet. Rent ”vetenskapligt” sett står ibland olika skolor mot varandra och vad som är ”beprövad erfarenhet” kan variera mellan olika läkare.

Som inledningsvis omnämnts är den kliniska försöksverksamheten ett undantag från att behandling bör meddelas i enlighet med beprövad erfarenhet. Under etiskt godtagbara former prövas härvid behandlingsmetoder och mediciner av vilka man ännu inte har beprövad erfarenhet. Sådan verksamhet är en självklar förutsättning för att en utveckling inom det medicinska fältet skall kunna ske.

Avslutningsvis kan sägas att kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet har syftet att tillförsäkra patienten bästa möjliga vård i det enskilda fallet samtidigt som en ram för läkarnas verksamhet uppställs. Ifrågavarande krav innebär inte att t.ex. nya behandlingsmetoder utesluts utan att försöksverksamhet måste företas på ett sådant sätt att en utvärdering kan göras. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet inrymmer dels att förutsättningarna för en medicinsk utveckling som kommer patienten till gagn skapas, dels att meddelad vård alltid skall ha viss kvalitet.

 

I betänkandet Patienten har rätt (SOU 1997:154) nämns följande avseende begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Kvalitetskravet utgör en trygghet för patienten, som skyddas mot oprofessionella och illa underbyggda behandlingsåtgärder. Samtidigt kan naturligtvis kravet på att vården skall vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet någon gång medföra att patienten inte kan få den behandling hon själv helst skulle vilja ha. I vissa fall anses man kunna få ge avkall på kravet avseende förenlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gäller bl.a. vid klinisk forskning i samband med patientvård, samt i fall där en experimentell behandling framstår som den sista möjligheten att kunna hjälpa en svårt sjuk patient. De närmare förutsättningarna för dessa undantag är dock inte föremål för någon rättslig reglering, bortsett från vissa typer av kliniska prövningar samt tagande av biologiskt material från människor.

 

Vid klinisk forskning innefattar vården och behandlingen ofta åtgärder som inte uppfyller grundläggande kvalitetskrav på förenlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Målsättningen med forskningsprojektet är ju normalt att få fram ett vetenskapligt underlag avseende behandlingens verkningar, för att man slutligen skall kunna bedöma om den skall anses uppfylla de aktuella kvalitetskraven. En betydelsefull omständighet är också det faktum att syftet med verksamheten inte är helt detsamma inom forskning och etablerad vård. Under det att den etablerade vården syftar till att åstadkomma direkt – och förutsebar, om än inte garanterad – nytta för den enskilda patientens hälsa, är forskningens primära syfte att skaffa fram kunskap, till nytta för kommande patienter och samhället i stort.

 

Sjukdomspionjärer

Frågeställningen avseende vård och hjälp till dem som drabbats av sjukdom på grund av miljöeffekter är, som frågan får förstås, för omfattande för att kunna rymmas inom ramen för ett sedvanligt utredningsuppdrag. Generellt kan dock sägas, enligt enheten för Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala[4], att det ofta är svårt att påvisa sambandet mellan miljö och hälsa. När man undersöker samband mellan miljö och ohälsa måste man oftast använda epidemiologisk metodik. Man undersöker grupper av människor med olika sjuklighet eller olika exponeringar (miljöfaktorer). Med statistiska metoder försöker man dra slutsatser om samband mellan hälsoeffekter och exponeringar. Vid kraftiga exponeringar och tydliga effekter på hälsan kan det vara relativt lätt. Vid så låga exponeringsnivåer som vi oftast har i våra vanliga miljöer är hälsoeffekterna ofta svårupptäckta. Även om man hittar en sjukdom som kan vara miljöorsakad, kan sambandet vara svårt att inse. Det kan ha gått lång tid från den skadliga exponeringen till diagnostillfället. Sannolikt är det också vanligt att miljörelaterade tillstånd ofta inte uppmärksammas p g a att besvären kan vara beskedliga och inte alltid leder till sjukvård. Den vård som kan erbjudas för den mängd olika åkommor som kan emanera från miljö låter sig emellertid som nämnts ovan inte beskrivas i generella ordalag.

 

FN:s standardregler för handikappade[5]

FN:s 22 standardregler för handokappade – Agenda 22 – beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och för att man ska uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden.

 

Standardreglerna slår fast två principer

1. Alla människor är lika mycket värda, oavsett förmåga, och alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter.

 

2. Det är skillnad på funktionsnedsättning och handikapp. Skador och sjukdomar kan leda till funktionsnedsättningar men de blir inte till handikapp förrän i mötet med en otillgänglig omgivning. Det kan vara brister i miljön och inom olika samhällsområden som till exempel information, kommunikation och utbildning. Det är sådana brister som gör funktionsnedsättningen till ett handikapp.

 

FN:s generalförsamling antog reglerna 1993. Reglerna är inte juridiskt bindande, men Sveriges regering skrev 1995: ”För Sveriges del är det naturligt att ha FN:s standardregler som utgångspunkt i det pågående handikappolitiska arbetet och vi kommer att aktivt verka för att omsätta reglerna i praktisk handling”.

 

FN:s standardregler finns i sin helhet på Handikappombudsmannens hemsida www.ho.se


[1] Samtal med Helena Norling, Socialstyrelsen, 08- 555 531 33

[2] Jan Sahlin, sjätte upplagan

[3] Inställningen till användningen av akupunktur har senare ändrats.

[5] Hämtat från handikappförbundens hemsida www.hso.se

 

Svar från Socialstyrelsen om diagnoskod WHO ICD-10

Bästa Solveig,

Vi har de senaste åren haft återkommande kontakt via e-post och brev. Dina frågor har ofta handlat om definitionen av elkänslighet, forskningsläget, miljöbalken och Socialstyrelsens ställningstagande. Medlemmar i Europaparlamentet kan skriva deklarationer som tas upp i parlamentet om en majoritet av ledamöterna skrivit under dem. Om du vet mer om ödet av deklarationen om elkänslighet du hänvisar till får du gärna höra av dig, men för närvarande påverkar den inte de diagnoser som kommer inkluderas i uppdateringen av diagnosklassificeringen ICD-10. Du kan ju alltid kontakta WHO och fråga hur långt de kommit med ICD-11. Jag har vidarebefordrat din fråga om miljöbalken till Socialstyrelsens miljöjurist.

 Vänliga hälsningar

 Martin Tondel

Föredragande läkare

Enheten för hälsoskydd och smittskydd

Socialstyrelsen

 

Strålningen från sändare och trådlösa nätverka skall betraktas som ett miljögift – Skall ett miljögift då anses vara ett funktionshinder? Är inte miljögiftet en miljöstörning?

 

Man måste betrakta denna artificiella elektromagnetiska strålning från alla trådlösa nätverk som miljöfrämmande, att det är ett miljögift. Bionitiativerapporten,  STOA-rapporten  är  två samlingsrapporter som påpekar att denna artificiella strålning inte är naturlig. Europarådet har även de påpekat att denna tekniska strålning är ny i vår livsmiljö sedan i början på 1990-talet. Kan man då vara funktionsnedsatt av en miljöfrämmande faktor som är att betrakta som ett miljögift? Är det fel på dem som skadats av giftet eller är det fel att sprida ett miljögift i vår livsmiljö?

Detta miljögift är bedömt som en möjlig cancerrisk IARC (WHO) . Är det ett funktionshinder att få cancer av ett miljögift? Om man blir neurologiskt skadad av ett miljögift är det en funktionsnedsättning eller har man blivit sjuka/skadad av miljögiftet?

Jag har en naturvetenskaplig akademisk miljöutbildning, jag har arbetat i miljöövervakningsgruppen på länsstyrelsen i Kalmar. Definitionen på ett miljögift är att ämnet skadar biologiskt liv på olika sätt. Anser ni att en artificiell elektromagnetisk strålning i vår miljö inte är skadligt för biologiskt liv med tanke på den forskning som redan visat skador/påverkan på biologiskt liv som exempelvis tomater?

Skall inte tekniskt producerad EMF-strålning betraktas som en miljöstörande faktor i vår livsmiljö? Är det skäligt att betrakta denna miljöstörande faktor som en funktionsnedsättning när den påverkar allt i vår livsmiljö negativt, eftersom det är ett miljögift?  Om inte cancer är en funktionsnedsättning utan en sjukdomsskada som uppkommit p g a detta miljögift, varför skall  då inte en neurologisk skada vara en sjukdomsskada som uppkommit av detta miljögift utan istället bedömas vara en funktionsnedsättning?

Elöverkänslighet och cancer är två skador (av många) som uppkommer av denna miljöfrämmande faktor. Kan man vara funktionshindrad av en miljöfrämmande faktor som skadar biologiskt liv?  Är det inte den miljöfrämmande miljögiftsfaktorn som skall bort ur miljön? Det är väl inte de som skadats av miljögiftet som skall skaffa handikapphjälpmedel, för att inte bli än mer sjuk av att vistas i denna miljöfarliga miljö?

Hur skall läkare kunna dokumentera ett miljöhälsoproblem relaterat till ett miljögift som sprids i miljön, när han inte får/kan göra det då läkaren bara har en symtomdiagnos att hänvisa till? En symtomdiagnos som enkelt kan hänvisas till att det är psykiskt där KBT blir behandlingsmetoden, vilket nu läkaren Lena Hillert propagera för,  för att vi skall få kontroll över vår ”el-skräck” som det ju nu betraktas. Vad hjälper det oss som skadats av miljögiftet artificiell elektromagnetisk strålning att lura oss själva att tåla mer strålning än vad vi tål?

Det är ju först när vi får en sjukdomsdiagnos, som är relaterar till artificiell EMF-strålning, som kommer att ge oss en relevant hjälp, eftersom det då erkänts som en sjukdom. Blir allt fler erkänt sjuka av detta miljögift då blir ansvariga tvingad till att sänka strålning eller ta bort den helt. Då har man erkänt att mobilstrålningen är ett miljögift och ett miljöhälsoproblem. Men blir det betraktat som ”el-skräck” då finns det ingen anledning att koppla detta hälsoproblem till att miljögiftet mobilstrålning är en miljögiftsfaktor som skadar både människor och övrigt biologiskt liv.

Jag anser mig sjuk av strålningen, jag har inte en normal kroppsfunktion vilket de också har kunnat mäta hos elöverkänsliga. Elöverkänsliga är sjuka av ett miljögift som skadat deras nervsystem på något sätt, vi är lika mycket miljögiftsskadade som den som får cancer av denna artificiella EMF-strålning därför är det inte en funktionsnedsättning eftersom miljögiftet inte hör hemma i vår livsmiljö.

Slutligen vill jag upplysa om att vi länge kämpat att få en sjukdomsdiagnos, men nu går den nye ordförande i Elöverkänsligas riksförbund emot (vilket Per Segerbäck deklarerade, efter årsmötet på kvällen, sitt ställningstagande). Vi skulle inte skriva till EU-parlamentarikerna och be dom skriva under på artikel 123, som skulle ge oss en diagnoskod enligt WHO:s klassificering.

Dessutom undrar jag varför docent Olle Johansson, som inte har med saken att göra, också propagera för att vi inte är sjuka av detta miljögift som sprids i vår livsmiljö.

Solveig Silverin, miljöingenjör och själv elöverkänslig av en bildskärmsskada för 20 år sedan

PS E-mejlsvar nedan från Olle J  från 2008 som visar hur han ser på elöverkänslighet och forskningen, vilket borde göra var och en konfunderad över vem han arbetar för? DS

 

>5. From: Olle.Johansson@ki.se
> > To: solveigsilverin@hotmail.com
> > Date: Wed, 5 Mar 2008 21:01:53 +0100
> > Subject: Re: RE: Minns du?
> >
>  Nja, kära Solveig, jag kan inte riktigt hålla med. Felkällorna i
> kontrollerade  studier, såsom exempelvis nedanstående, äro reducerade till ett –  förhoppningsvis – minimum.
Johansson O, ”Elöverkänslighet samt överkänslighet mot
> mobiltelefoner:> Resultat från en dubbel-blind provokationsstudie
> av metodstudiekaraktär”
> > (=Electrohypersensitivity and sensitivity to mobile telephones:
> Results> from a double-blind provocation study of pilot character”,
> in Swedish),
> > Enheten för Experimentell Dermatologi, Karolinska Institutet,
> Stockholm,> Rapport nr. 2, 1995, ISSN 1400-6111
> > (First study on humans)
> >
> > Det jag gjorde var att använda en klassisk test för
> överkänslighet, där jag testade den verbala utsagan samt (ev.) objektiva fynd. Antalet testtillfällen, deras längd, miljön, m.m., bestämdes till 100% av de  elöverkänsliga själva  samt utifrån deras individuella reaktionsmönster. Det  e n d a  som jag själv lade till var att i sista (=3:e) försöket dubbelblind-koda testen tillsammans med  en slumpmässig oddssättning. [Jag gjorde på samma vis i försöken i Stockholm samt Göteborg.]
> >
> > Mvh
> > vännen Olle
> >
> > (Olle Johansson, assoc. prof.
> > The Experimental Dermatology Unit
> > Department of Neuroscience
> > Karolinska Institute

6.From: Solveig Silverin <solveigsilverin@hotmail.com>

Date: Wednesday, March 5, 2008 11:06 pm
Subject: RE: Minns du?
To: Olle Johansson <Olle.Johansson@ki.se>

> Men gjorde du kontrollmätningar före, under och efter test så att
> testpersonen inte var störda av andra fält? Man måste ha full
> kontroll över vilka andra fält som stör testet. Elöverkänsliga är
> känsliga på de flesta fält och vi kan inte skilja ut några fält i
> ett sammelsurium av en massa andra  fält. En pälsdjursallergiker    kan  inte skilja ut en katt bland en massa andra pälsdjur. Och jag
> efterfrågar biologiska parametrar. Första punkten på dagordningen
> borde vara att ta fram metoden och parametrarna, inte ens det har
> man gjort under dessa snart 25 år elöverkänslighet har funnits.
> Forskningen är inte seriös och vi accepterar inte att vår hälsa
> förstörs på meningslös forskning. Vi har ingenstans att ta vägen
> när vi blir dåliga eftersom miljön nu är  allmänt belastad. Vi som
> blivit skadade av telekomindustrins produkter och verksamhet är
> inte skyldiga att offra vårt liv på meningslös forskning. Man kan
> forska på cellnivå.
> Sol

 

7.: RE:From: Olle.Johansson@ki.se
> > To: solveigsilverin@hotmail.com
> > Date: Wed, 5 Mar 2008 18 +0100
> > Subject: Re: RE: Minns du?

Ja, det var ett kontrollerat försök. — Att påstå att forskningen inte är seriös, nej, kära Solveig, det är verkligen inte seriöst att påstå sådant.

Dessutom är det synnerligen och oerhört kränkande för mig personligen att få sådant kastat i ansiktet, jag är en del av den forskningen – som du  kastar dig över – och jag är känd för att vara mycket, mycket noggrann, seriös och kompetent; det trodde jag du tyckte också.

Dina analogier med att ”Elöverkänsliga är  känsliga på de flesta fält och vi kan inte skilja ut några fält i  ett sammelsurium av en massa andra  fält. En pälsdjursallergiker    kan  inte skilja ut en katt bland en massa andra pälsdjur.” haltar så allvarligt så jag ryser.

Jag håller med dig om de biologiska parametrarna, men inte ordningen. För hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, ja, men för elöverkänsliga nej.

Slutligen, att forska på cellnivå kan ge mycket värdefull information, men fastlägger inte inriktningen för personer med elöverkänslighet.