Arbetsskyddsverkets kungörelse med föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält 1987

Arbetsskyddsverkets kungörelse med  föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
högfrekventa elektromagnetiska fält
Utfärdad den 5 juni 1987
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)
följande föreskrifter.
1 § Dessa föreskrifter gäller verksamhet som medför exponering för elektromagnetiska fält
med frekvenser mellan 3 MHz och 300 GHz.
2 § Arbete skall planeras och bedrivas så att exponeringen för elektromagnetiska fält blir låg
och inte överstiger exponeringsvärdena i bilagan till denna kungörelse.
3 § Om det finns risk för att värdena i bilagan överskrids, skall undersökningar utföras i den
omfattning som behövs för att klarlägga exponeringsförhållandena. Erforderliga åtgärder skall
vidtas för att minska exponeringen. Arbetsgivare skall se till att erforderliga skyddsföreskrifter
delges arbetstagarna.
4 § Den som har metallföremål inopererade i kroppen bör undvika exponering för
elektromagnetiska fält. Den som bär hjärtstimulator, s k pacemaker, och anmält detta till
arbetsgivaren, får sysselsättas med arbete som kan medföra exponering för elektromagnetiska
fält endast efter samråd med läkare.
5 § Tillverkare, importör och annan leverantör skall se till att maskin och annan teknisk
anordning vid leverans är så beskaffad att exponeringen för elektromagnetiska fält vid avsedd
användning av anordningen inte överstiger värdena i bilagan.
6 § Om en maskin eller annan teknisk anordning kan medföra att värdena i bilagan överskrids,
skall uppgift om detta följa med vid leveransen. I tilllämpliga fall skall även uppgift om
möjliga åtgärder för att minska exponeringen följa med.
7 § Inom område, där det finns risk för att värdena i bilagan överskrids, skall finnas väl synlig
varningsskylt. Vid ingång till lokal där det finns elektromagnetiska fält som medför särskild
risk för skada, skall finnas väl synlig skylt som anger förbud mot obehörigt tillträde.
Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1988. Samtidigt upphävs arbetarskyddsstyrelsens
allmänna råd om åtgärder till förebyggande av skada eller ohälsa genom påverkan av
radiofrekvent strålning (nr 111).

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s