Elöverkänslig bedöms vara sjuk – Dom i kammarrätten i Jönköping

Elöverkänslig bedöms vara sjuk Dom i kammarrätten i Jönköping

Publicerad: 15 november 2012,

Elöverkänslig får sjukpenning

Kammarrättsdom: En elöverkänslig kvinnas medicinska tillstånd bedöms som sjukdom och hon får rätt till sjukpenning. Att det saknas objektiva fynd bör inte tillmätas avgörande betydelse, anser rätten.

Kvinnan upplever besvär med elöverkänslighet och det yttrar sig i en mängd olika symtom. Läkare bedömde att hennes arbetsförmåga var helt nedsatt under fyra månader 2010 och förordade sjukskrivning.

Försäkringskassan, som bland annat pekade på att det saknades objektiva fynd, avslog hennes ansökan om sjukpenning.

Förvaltningsrätten menade detsamma. Den ansåg att eftersom elkänslighet var ifrågasatt bör högre krav ställas på att patientens beskrivna symtom kan verifieras av läkare genom undersökning. I de medicinska underlagen fanns inte objektiva undersökningsfynd som styrkte de beskrivna symtomen.

Psykiska orsaker

Kammarrätten noterar bland annat Socialstyrelsen med hänvisning till forskningsläget anser att det saknas bevis för att elkänslighet är en sjukdom. Kvinnans besvär har en mycket generaliserad karaktär, konstaterar rätten. Ett läkarintyg anger att besvären har psykiska orsaker. Hennes symtomupplevelse har inte ifrågasatts av Försäkringskassan.

Enligt kammarrättens mening bör kvinnans medicinska tillstånd bedömas som sjukdom i försäkringens mening. Den tillägger att avsaknaden av objektiva fynd inte bör inte tillmätas avgörande betydelse, eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt.

Vidare finner rätten att arbetsförmågan måste anses nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden, eftersom lämpliga arbeten vid dessa sjukdomsbesvär får bedömas vara mycket sällsynt förekommande på arbetsmarknaden. Den förklarar att hon har rätt till sjukpenning.

FAKTA

Identifikationsnr: 3350-11, 3351-11

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt

Källdokument: Dom

Instans: Kammarrätten i Jönköping

Datum: 2012-11-05

Saken: Sjukpenning samt sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Rättsfall: RÅ 2009 ref. 102

Förarbeten: SOU 1944:15 s. 162, prop. 1946:312 samt prop. 1994/95:147 s. 19 f.

Domare/Beslutsfattare: Peter Lihuvudh, Göran Mattsson, referent, och Eva Elvingsson

EU-kommissionen utökar 4G – Dubbelt så mycket som i USA – 1000 MHz i Europa

 
Digitala agendan: Kommissionens beslut banar väg för 4G i Europa

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 5 November 2012

Digitala agendan: Kommissionens beslut banar väg för 4G i Europa se pressmeddelandet

Europeiska kommissionen har i dag beslutat att lägga till ytterligare 120 MHz till radiospektrum portfölj för 4G teknik, såsom LTE (Long Term Evolution), runt 2 GHz-bandet. Detta band är för närvarande enbart används för UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) trådlös kommunikation, så kallade 3G-nät. Beslutet gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att öppna den relevanta spektrum senast den 30 juni 2014, och fastställs harmoniserade tekniska villkor för att tillåta samexistens mellan olika tekniker. På grundval av detta kommer EU att nyttja upp till dubbelt så mycket spektrum för hög hastighet trådlöst bredband som i USA, dvs ca 1000 MHz.

Kommissionens beslut innebär mobiloperatörer får fler möjligheter att investera i förbättrade mobilnät, vilket gynnar hela ekonomin, och konsumenterna kommer med tiden, njut snabbare dataöverföringar och fler bredbandstjänster. Bättre tillgång till spektrum för 4G teknik kommer att ge ett betydande bidrag till den digitala agendan bredband mål av universell EU bredbandstäckning på minst 30 Mb / s år 2020 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10 / 200).

Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes sade: ”Denna extra spektrum för 4G i Europa gör att vi bättre kan möta den föränderliga och växande efterfrågan på bredband Jag vill se medlemsstaterna agerar snabbt för att ändra befintliga licenser Vi har alla att vinna på snabbare trådlösa anslutningar i.. Europa. ”

Beslutet verkställer harmoniserad avreglering av 2 GHz-bandet (1920-1980 MHz parat med 2110-2170 MHz) i alla medlemsstater, för att undvika inre marknaden är fragmenterad i den framtida användningen av detta band.

Införa flexibilitet för användning i frekvensband genom att ta bort tekniska begränsningar erbjuder ett kostnadseffektivt sätt för distribution av avancerad trådlös infrastruktur som svar på marknadens efterfrågan.

Bakgrund

Radiospektrum är en mycket värdefull men allt knappare resurs. Dess socioekonomiska betydelse har ökat dramatiskt som trådlösa tjänster såsom bredband och ”sakernas internet” bli genomgripande genom alla områden av företag och samhälle. Industrins källor förutspår att den globala mobila datatrafiken kommer att öka med 26% per år fram till 2015. Då kommer mer än 7 miljarder telefoner, tabletter och andra mobila enheter kan anslutas till Internet.

Exploderande trådlös datatrafik tillsammans otillräcklig lediga spektrum kräver ett smartare förhållningssätt till spektrumhantering. Detta måste inbegripa bättre utnyttjande av spektrumband som redan används, till exempel genom att undanröja tekniska begränsningar och spektrum delning.

Den parade markbundna 2 GHz-bandet (1920-1980 MHz parat med 2110-2170 MHz) traditionellt har använts av UMTS-kommunikation (3G-nät) som ett resultat av den så kallade UMTS-beslutet som antogs 1999 lanserade som ett samordnat och gradvist införande UMTS i hela EU den 1 januari 2002.

Vid genomförandet av program för radiospektrumpolitik, och i synnerhet mötet målet om minst 1200 MHz för trådlösa bredbandstjänster, kör spektrumet inventering samt flexibel och delad spektrumanvändning är prioriteringarna i EU: spektrumreform att stimulera innovation, effektiv användning och investering.

Därför kommissionens beslut mandat flexibel användning av 1920-1980 MHz och 2110-2170 MHz för elektroniska kommunikationstjänster inom EU bygger på avancerade trådlösa tekniker som LTE och ytterligare avancerad teknik. Industri utveckling visar att denna teknik blir alltmer kan erbjuda 30 Mbps till många användare samtidigt, vilket ger konsumenterna tillgång till höghastighetsbredband till konkurrenskraftiga priser.
Läs mer

Svar från Miljödepartementet gällande sändarkartan och strålning från basstationer

REGERINGSKANSLIET
Miljödepartementet

Informationsstaben

M2010/1467/A/Br

Hej Veronica!

Tack för ditt e-brev till Miljödepartementet om bland annat strålning från basstationer. Du skrev till Andreas Carlgren, men jag har blivit ombedd att besvara ditt brev. Jag ber om ursäkt för att du har fått vänta på ett svar.

Elektromagnetiska fält är något som finns runt om oss i vår vardag och från många olika källor. Den myndighet som har det övergripande ansvaret inom området strålskydd är Strålsäkerhetsmyndigheten och i myndighetens ansvar ligger bland annat att följa utvecklingen och forskningen kring elektromagnetiska fält och dess eventuella hälsorisker.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning finns det inte några vetenskapliga belägg för att mobil telekommunikation förorsakar några skadliga hälsoeffekter, vare sig från basstationer eller från mobiltelefoner så länge rekommendationerna från den Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP) inte överskrids. Försiktighetsprincipen används endast när det gäller ungdomars mobiltelefonvanor då myndigheten förespråkar användning av hands-free och beträffande allmänhetens exponering för magnetfält från kraftledningar. Det har inte ansetts finnas behov av rekommendationer inom andra områden.

Det finns människor som upplever obehag eller ohälsa i närheten av mobiltelefoner och master och regeringen är medveten om att det finns människor i Sverige som upplever problem relaterade till elektromagnetiska fält. Regeringens uppfattning är emellertid att det inte i nuläget finns skäl att överväga en ny karta med uppgifter om mobilbasstationer efter det att Post- och telestyrelsens webbtjänst Sändarkartan togs ur drift den 4 januari i år. I detta sammanhang bör också beaktas att Post- och telestyrelsen inte har lagstöd för att begära in uppgifter från operatörerna om var deras basstationer finns. De medborgare som har frågor om basstationers placering och mobilnätens täckning får i stället fortsättningsvis vända sig till respektive operatör.

När det gäller frågan om vem som bär ansvaret för eventuell strålning från basstationen på taket till ditt bostadshus så är det en fråga för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Tack för att du tog dig tid att skriva till Miljödepartementet.

Med vänlig hälsning

Cecilia Kindahl
Departementssekreterare

—————————————————————–
Postadress        Telefonväxel   E-post
103 33 Stockholm  08-405 10 00   registrator@environment.ministry.se

Besöksadress      Telefax
Tegelbacken 2     08-24 16 29
—————————————————————–