Forskningsfusk inom mobilstrålningen – Metodiken är inte vetenskaplig

Metodiken inom de epidemiologiska forskningen gällande mobiltelefonin har så grova felkällor att man måste misstänka forskningsfusk. Den akademiska naturvetenskapliga utbildning jag själv fick i grundkurserna biologi och kemi höll sannerligen en högre kvalitet än vad dessa högutbildade forskare lyckas åstadkomma. Metodikens felkällor skulle noga granskas och dokumenteras och hade man gjort detta i dessa studier hade man sett allvarliga felkällor i metodiken. Detta är alltså forskning på hög vetenskaplig nivå jag jämför min grundutbildning med. Jag har markerat det viktigaste i det Dariusz skriver här om metodiken i studier som man lutar sig emot i IARC inom WHO. Studier vars metodik borde kunnat ha genomskådats av granskare. Forskningsfusk för att gynna mobilindustrin. Samma forskningsfusk kan man finna om man granskade metodiken i dessa provokationsstudier på elöverkänsliga. Läs en mer ingående analys av felkällorna på Lennart Hardells blogg

Googleöversättning av  Opinion: Scientific Peer Review in Crisis                               The case of the Danish Cohort                                                                                    By Dariusz Leszczynski | February 25, 2013

Publiceringen av en vetenskaplig studie i en peer-reviewed tidskrift är allmänt erkänd som en sorts ”nobilitation” av studien som bekräftar sitt värde. Peer-review processen för att garantera giltigheten och kvaliteten på vetenskap som söker publicering. Detta är inte alltid fallet. Om och när granskningen misslyckas, blir slarviga vetenskap publiceras.

Enligt en färsk analys publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences, cirka 67 procent av 2047 studier indragna från biomedicinska och life-science tidskrifter (från 3 Maj 2012) berodde på vetenskaplig oredlighet. Indikerade emellertid samma PNAS studien att ca 21 procent av de retraktioner tillskrevs en vetenskaplig fel. Detta tyder på att brister i peer-review ledde till publiceringen av studier som inte borde ha gått samlingsstationer. Denna relativt låga antalet studier som publicerats i fel (ca 436) kan vara toppen av ett större isberg, som orsakas av ovilja redaktörerna att vidta en åtgärd.

Peer review är helt klart en ofullkomlig process minst sagt. Luddiga granskning eller granskare har tillåtit subpar vetenskap i litteraturen. Vi hör om några av dessa förbiseenden när studierna dras tillbaka på grund av ”vetenskaplig fel.” Verkligen, ligger felet i dessa fall med granskare, som borde ha fångats sådana misstag eller bedrägerier i deras första granskning av forskningen. Men tidskriftsredaktörer även att skylla för att inte tillräckligt att använda sina befogenheter för att dra vetenskapligt felaktiga studier.

Ett typexempel: I maj 2011, Internationella byrån för cancerforskning (IARC) klassificerat strålning mobiltelefon som möjligen cancerframkallande hos människan bygger huvudsakligen på epidemiologiska bevis. I december 2011 misslyckades uppdateringen av de största nya epidemiologiska studier, den så kallade danska kohort att hitta ett orsakssamband mellan hjärncancer och mobiltelefon strålning. Det publicerades i British Medical Journal.

Men som påpekats av ett antal forskare, inklusive jag själv, inte peer-review av den danska kohortstudie att känna igen ett antal brister, som kullkasta slutsatserna i studien.

Jag har skrivit om texten till mer begriplig svenska:                                                          I studien hade man endast utgått från längden på mobilabonnemanget och inte från exponeringstiden, den tid personerna talade i mobiltelefonen. Eftersom studien skulle baseras på tiden och cancereffekterna av mobilstrålningen är metodiken grovt felaktig då man utgått från abonnemangstiden inte exponeringstiden av mobilstrålningen.

Två personer som använder mobiltelefonen i många timmar och en annan bara några minuter per vecka klassificerades och analyserades i samma exponerings grupp då deras abonnemang var av samma längd. Detta innebar att i den danska kohortstudie blandades storanvändare av mobiltelefonen med personer som nästan var oexponerade. (min kommentar: detta är medvetet forskningsfusk)

Från den inledande storleken av kohorten av 723.421 abonnenter mobiltelefon, var mer än 420.000 privata abonnenter som ingår i studien, men mer än 200.000 företag abonnenter exkluderades. Att utesluta de företagsanvändare mobiltelefon innebar att, troligen var de tyngsta användarna uteslutas (om de inte hade också en privat abonnemang). Förutom att uteslutas från användarkategorier i studien företagsanvändare även klassificerats som oexponerade. Detta innebär att kontrollgruppen var förorenad. Som BMJ studien medgav: ”… Eftersom vi uteslutna företag abonnemang, mobiltelefon användare som inte har ett abonnemang i sitt eget namn ha felaktigt klassificeras som oexponerade …”

En annan brist i studien var en 12-årig mellan uppgifter som samlats in på prenumerationer mobiltelefon och information gallrats från en cancer register. I studien ansåg människor med abonnemang mobiltelefon som av 1995, medan cancer registerdata från 2007 användes i uppföljningsstudien. Det innebär att varje person som startat en prenumeration mobiltelefon efter 1995 klassificerades som oexponerade. Så studiens författare anses vara en person som fick diagnosen hjärncancer under 2007, men som hade startat en plan för mobiltelefon 1996 som oexponerade. I själva verket hade den personen med hjärncancer utsatts för mobiltelefon strålning i 11 år.

Det är uppenbart för mig att dessa brister upphäver slutsatserna i den danska kohortstudie. Peer-review misslyckades, och en studie som aldrig borde ha fått publiceras på grund av dess ogrundade slutsatser kvarstår som en giltig vetenskaplig artikel i British Medical Journal. Så länge som felaktiga studien inte dras den kommer att användas av forskare och beslutsfattare för att rättfärdiga sina handlingar, t.ex. en hänvisning till den danska kohortstudie har nyligen använt som underlag för att inte indikera ett orsakssamband mellan mobiltelefon strålning och hjärncancer av US Government Accountability Office.

Hur är det möjligt att British Medical Journal tillåtet så dålig recension kvalitet inbördes? Var peer recensioner inkompetent eller hade de intressekonflikter? Vad var medverkan av BMJ redaktörer? Varför, när varnas för allvarliga konstruktionsfel av läsarna har BMJ redaktörer inte vidtagit några åtgärder?

Enligt min mening den danska kohortstudie bör dras eftersom ingen revision eller skriva kan rädda den. Studien saknas viktiga uppgifter om exponering för mobiltelefon strålning. Vidare bör en utredning inledas för att avgöra varför en sådan bristfällig studie publicerades. Var det inbördes granskare och BMJ redaktör inkompetens ensam eller var en intressekonflikt mellan inblandade granskare? (Författarna till studien förklarade några intressekonflikter, men den ursprungliga kohorten uppgift etablerats med finansiering från en dansk telefonbolag.) Svaret på dessa frågor är viktig eftersom den kan bidra till att undvika liknande misstag i framtiden.

DISCLAIMER: Alla presenterade åsikter är författarens egna och ska inte betraktas som yttranden någon av hans arbetsgivare.

Dariusz Leszczynski är en forskning professor vid Strålsäkerhetscentralen myndigheten i Finland och gästprofessor vid Swinburne University of Technology i Australien.
Taggar

Workshop on Risk Communication – Electromagnetic Fields and Human Health 20 February 2013

European Commission DG SANCO – Health and Consumers
Unit D3 Risk Assessment
Brussels
Workshop on Risk Communication – Electromagnetic Fields and Human Health
20 February 2013
DG SANCO invited stakeholders to participate in a risk communication workshop, not risk management. In addition DG SANCO provided a clear statement saying this meeting is not in a position to deal with the Precautionary Principle. I raise a question to this approach and would like to know how the Commission intends on providing risk communication without discussing the risks first?
The continued lack of action or implementation of the precautionary approach to RF from the EU Commission and other authorities is leading to serious frustration with members of the public, some politicians and many doctors and scientists.
Many scientists are now refusing to attend meetings at the EU Commission due to the lack of respect shown towards their advice or opinions. The following statement from Professor Denis Henshaw offers evidence towards this:
”The mis-match between our extensive scientific knowledge of the adverse health effects of exposures to EMFs of all forms, and the unwillingness of Governments, including the EU even to listen to the scientific advice from those most knowledgeable in the field, well illustrates the unwillingness of many to attend the EMF workshop on risk communication.”
There is growing public concern about health risks from exposure to electromagnetic fields from base stations, wifi, smart meters and mobile phones. We therefore need to review the latest evidence using the precautionary principle and take the latest findings into account before providing risk communication. RF is now classified by IARC as a 2B possible human carcinogen and therefore firmly falls into the proper application of the Precautionary Principle as defined in various EC documents. It is not ethical to blindly expose the public to electromagnetic fields labelled as “2B possible human carcinogen” without informing them about the risks.
4.3.4 The Precautionary principle under EU law
The EU provides for a precautionary approach to environmental harm under Art 174* EU Treaty (*previously Article 130r before the Treaty renumbered). Article 174(2) states:
”Community policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Community. It shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken,
Eileen O’Connor, EMRadiation Research Trust, UK 2 DGSANCO EMF Meeting 20130220
that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter
should pay”. In case of doubt, the authorities are prevented from authorising the plan or
project under the precautionary principle, article 6(3).
It appears that the EU are totally ignoring and misusing the Precautionary Principle and this approach is forcing the public to take action into their own hands via the courts and through spreading information and research via action groups. Lack of action and consideration from authorities and policy makers is creating the need for a global movement amongst activists. There are now approximately 85 organisations listed under the umbrella for the International EMF Alliance and the list is growing.
Many people are now looking towards taking legal action. On October, 2012, the Italian
Supreme Court ruled the Insurance Body for Work (INAIL) must compensate a worker who
developed a tumour in the head due to long-term, heavy use of mobile phones on the job.
Importantly, the ruling of the Supreme Court underlined the discrepancies between the low
evidence of risk found by industry-funded studies and the higher evidence of risk found by
independent studies.
In addition, A Spanish Labour Court in Madrid ruled ‘permanent incapacitation’ of a college
professor who suffered from chronic fatigue and environmental and electromagnetic
hypersensitivity. The ruling is unique in this regard and will set a precedent for future
conditions related to hypersensitivity to these microwaves.
Mobile phone radiation lawsuits are also moving forward in the U.S.
Business risks for investors listed on the New York Stock Exchange are also discussed in the annual report of the securities exchange act of 1934 for the fiscal year ending December 21, 2011

The report includes the following statement from VERIZON:
“Our wireless business also faces personal injury and consumer class action lawsuits relating to alleged health effects of wireless phones or radio frequency transmitters, and class action lawsuits that challenge marketing practices and disclosures relating to alleged adverse health effects of handheld wireless phones. We may incur significant expenses in defending these lawsuits. In addition, we may be required to pay significant awards or settlements.”

Download more details here:
http://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Business.pdf
Policy makers are clearly failing to catch up with the science, the courts and public
opinion. Measures need to be taken as a matter of urgency to alert the public to the latest
information.
The last SCENIHR report was produced 19th January, 2009. This is a review of research up to 2008. IARC have since released the 2b possible human carcinogen classification and the Bioinitiative Group have just last month released a new updated report. The previous SCENIHR report is no longer appropriate and we therefore cannot provide risk
communication until the 2b possible human carcinogen classification is taken into account.

The Precautionary Principle has been built into a number of conventions, regulations and laws, notably the Rio Declaration on Environment and Development (1992). The Rio Declaration states: Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. (From Principle 15)
Is the EU Commission willing to repeat the mistakes made with the Tobacco industry? Or can we learn and take action now before it’s too late?
We cannot allow corporate strategies with the end goal of profit-over-health to subvert the truth. It is clear from the Italian Supreme Court decision that the highest court in Italy has taken a decision that bias may be evident in science produced by those companies that have a vested interest in selling their products. Thus we have moved beyond a “perception” of risk or blind acceptance of what is presented to a more discriminating view of how science can be twisted to achieve and outcome that may not have a basis in truth.
“Risk perception” is a term and a focus that has been long used by industry to employ a rather self-serving view that “we are going to frighten consumers if we tell them the truth, and that fright is of greater harm than any real threat that could come from the technology or the product.”
Really what we’re discussing here is “who has the right to play God?” The truth is the truth. Reality is reality. Psychological studies of human behaviour have long shown that patients facing critical illness have better outcomes when armed with two things: truth and control. If we can come out of this meeting deciding that truth in the hands of consumers is a far better tool than a handful of self-interested parties obscuring the truth behind the scenes, we will have a more honest society and a physically and psychologically healthier one.
It we decide it is best to hide the truth for fear of creating fear among the masses, please raise your hand if you will like to volunteer for the position of playing God.
Let us remember how many decades ”risk perception” was debated with respect to tobacco . . . learn from history and not live with regret!
Eileen O’Connor
Director
EM Radiation Research Trust
www.radiationresearch.org
&
Founder and Board member for International EMF Alliance
http://international-emf-alliance.org

Eileen O’Connor rapport efter möte på EU-kommissionens den 20 februari 2013 i Bryssel

Hej alla,
Vänligen se bifogad kopia av min presentation och även se bifogad kopia av professor Jurij Grigorieve presentation. Vi gav dessa presentationer på EU-kommissionens EMF Intressentdialog Group i Bryssel på onsdagen 20 februari.
Se även bifogade fotografier. Ett fotografi av mig med professor Jurij Grigoriev presentera mig med en ny het utanför pressen ryska bok som innehåller de viktigaste forskningen under de senaste 50 åren på elektromagnetiska fält och en bild av mig, professor Jurij Grigoriev och Dr Isaac Jamieson innan kommer in i rummet på kommissionen.

Eileen O’Connor rapport efter ett möte på EU-kommissionens möte
Feb 20, 2013

Styrelseledamöter från International EMF Alliance, Eileen O’Connor, Alex Swinkels och Kerstin Stenberg tillsammans med Dr Isaac Jamieson som samtal och bevis mot försiktighetsprincipen trådlös kommunikation från mobiltelefoner, master telefon, wifi på en intressegrupp på EU-kommissionen , Bryssel.

Det var uppmuntrande att höra att många länder i Europa som Frankrike, Tyskland, Holland, Bulgarien, Schweiz, Österrike och även länder som Ryssland är engagerande med allmänheten och icke-statliga organisationer i ett försök att förstå och hjälpa människor som lider av elöverkänslighet, under arbetet mot att få en klarare bild om nivåer strålning. Dock Storbritannien tyvärr inte gör några framsteg eller försök att ta itu med denna allvarliga fråga.                                

Dock Storbritannien tyvärr inte gör några framsteg eller försök att ta itu med denna allvarliga fråga. (min kommentar det är lika illa i Sverige som i Storbritannien)
 
Eileen sa ”den brittiska Radiation Research Trust och många andra välgörenhetsorganisationer i Storbritannien inte längre samarbeta med brittiska Health Protection Agency (HPA). HPA är skamligt släpar efter resten av Europa och även i världen och tycks spela ut tiden. Oräkneliga diskussionsgrupper med HPA har misslyckats med att nå några avtal med icke-statliga organisationer. HPA har visat att de inte är beredda att lyssna. ”

Människor som lider av elöverkänsliga (ES) symptom i Storbritannien får höra att det är nocebo dvs inte en verklig effekt, är det i åtanke. Detta kan möjligen vara en farlig strategi att ta. Kan HPA att öppna upp sig för rättstvister med avseende på balansen mellan sannolikheten i domstolarna mot försummelse och omsorgsplikt?

HPA verkar ta ”Vicka inte båten strategi, medan bara spela läpparnas bekännelse till regeringen.” Hur kan de som sitter i maktpositioner kommandot något avseende när de helt enkelt ignorerar kräver hjälp från personer som lider av elöverkänslighet eller cancer och leva i rädsla nära telefon master och tvingas att skicka sina barn till skolan full av wifi signaler?

Samtidigt är den franska regeringen försöker nu identifiera medicinska lösningar, behandling och vård för personer som lider av ES och studerar alla som hävdar att de lider med detta villkor genom att be dem att delta i delta i en av de 24 sjukhusen utrustade för att studera detta. Den holländska undersöker även detta villkor genom att försöka hitta ett diagnostiskt verktyg för EHS och Ryssland har upprättat rum på sjukhus för att diagnostisera och behandla detta tillstånd. Kommissionen är angelägna om att uppmuntra alla medlemsstater att arbeta tillsammans för att hitta lösningar och lösa denna fråga. Den brittiska tillvägagångssätt ”huvudet i sanden” är uppenbarligen inte en metod att följa.

Det är också uppenbart att nästan ingen övervakar eller mäter strålningen i Europa. Mobiltelefonen industrin även tillåtet att själv reglera i Storbritannien.
Det är en massiv lucka här för att skapa en helt ny industri måste vi utbilda ingenjörer för att skapa en självständig övervakning av strålning. Detta skulle kunna skapa en helt ny industri och sysselsättning.

Ordföranden i ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning, och medlem i Int. Rådgivande kommittén för WHO ”EMF och hälsa” professor Jurij Grigoriev gav en kraftfull presentation och även erbjöd sin expertis för att hjälpa med sina kunskaper och livstid kunskap. Han har bred erfarenhet av forskning om frågor kring detta problem ”Joniserande strålning och runt 40 års erfarenhet behandlar icke-joniserande strålning och hälsa. Han behandlade också Tjernobylolyckan.

Professor Grigoriev avslutade sin presentation sade:                                       ”Fullständig information bör ges till befolkningen”. För mobil kommunikation Aktuell forskning indikerar en ökad risk för hälsa och allmänheten måste göras medvetna om bristen på vetenskaplig kunskap för långsiktig exponering för mikrovågor. Befolkningen bör göras medvetna om hans råd att uppskatta vad han kallar den sannolika risken för negativa hälsoeffekter från okontrollerad användning av mobil kommunikation. Han sade också ”Naturligtvis måste vi påminna om att hela kroppen också kontinuerligt utsätts runt dygnet till extra exponeringar i samband med EMF basstationer och Wi-Fi. Mobil kommunikation bör bli en tillfällig tjänst urval. På grund av risken inneboende i mikrovågsteknik, och misslyckande regelstandarder för att skydda befolkningen i allmänhet och i synnerhet barn, bör mobil kommunikation vara ett val för kort sikt tillfällig användning så att vi kan bevara människors hälsa. ”
Vi måste vädja till våra parlamentsledamöter och regeringsmedlemmar och förbi HPA och vädja för dem att hjälpa till att identifiera diagnosverktyg och behandling och skydd för personer som lider av ES symtom, samtidigt hantera de större frågorna för att hitta ett säkrare väg framåt.

Eileen kommer att följa upp på Rt Hon Iain Duncan Smith inbjudan att leverera en kopia av den ryska boken om den viktigaste forskningen om elektromagnetiska fält och sa att hon ser fram emot att leverera detta budskap i hjärtat av den brittiska regeringen. De måste lyssna på rapporter om ES, Kräftan etc och stadigt diskutera denna fråga nu snarare än att lämna denna allvarliga fråga som behandlas av välgörenhetsorganisationer.
Bifogade fotografier.

Professor Jurij Grigoriev, Eileen O’Connor och Dr Isaac Jamieson innan kommissionen rummet.
Fotografi av professor Jurij Grigoriev, Eileen O’Connor, Dr Isaac Jamieson och David Gee från Europeiska miljöbyrån.

Eileen O’Connor
Direktör
EM Radiation Research Förtroende

Medskickat brev:

Four indisputable postulate / truth to the risk assessment of mobile communications for public health (our opinion)

Grigoriev Yu

SANCO EMF Workshop, Brussels, 20. 02. 2013

We have entered into active discussion for more than fifteen years:  about whether there are adverse effects as a result of exposures to mobile communications. Despite the discussions there is not progress, in my opinion. However EMF exposures on the population are continuing, a radiation loading grows daily.

Too much controversy!

I shall not stop at debatable themes so far, in particular on the proof   danger from EMF of base stations and Wi-Fi.

Today I have chosen four postulates, or axioms, or absolute truth. These four truths are connected to mobile communication and, in my opinion, are essential for the population to fully understand risk.

The first postulate – mobile communication uses EMF RF.  This kind of electromagnetic radiation is harmful types of radiation and EMF in all countries is stocked with appropriate regulations. Excess of allowable levels can cause pathology. I believe that you should agree that EMF require restrictions and hygiene control!

The second postulate” EMF and a brain “.  Mobile phone is open EMF source without a protective shield.  EMF is directly exposing the brain when we use a mobile phone. It is the absolute truth.

Nervous system structures of an internal ear (acoustical and vestibular devices) are directly exposed to EMF beam. It is an axiom.

The exposure to the brain has arisen for the first time in this period of civilization.

The third absolute truth – “EMF RF and children”.

Children for the first time in civilization are EMF exposing their own brain.

The risk for damage to a child’s brain compared to the adult brain is much greater.

Children are more vulnerable to external factors of the environment. It is an absolute truth.

This opinion is WHO (Backgrounder No3, 2003) and Parma Declaration 2010 of European Region of WHO.

The fourth postulate is “Absence of adequate recommendation/standards”.

We have very little scientific materials about probable pathological effects after long-term EMF exposure on the brain of adults and children, so we have no scientific base for definition of a permission level exposure on brain to EMF Mobile phones and, as consequence,  the corresponding standards are no. This is real fact.

What is the possible solution?

My suggestion.  For my suggestion I invited my experience and life time knowledge.

I have wide experience of research on issues surrounding with two problems ” Ionizing radiation and health” (more than 60 years) and «Non-Ionizing radiations and health” (about 40 years).

I took part in the first issue with in 1949. There were periods of ”underestimation”, ”hyper assessment” with elements of phobias, and again period ”underestimation” before the nuclear Chernbylski accident. This accident has caused fear among the population. The Russian government agreed to provide full information to the population about dangers of ionizing radiations. As a result the population of Russia is now reassured and respect decisions regarding protective actions.

Now we are dealing with similar issues surrounding EMF mobile communication. I believe that the time has arrived to period of a provide full information to the general population.

These four postulates allow the population to appreciate the probable risk for adverse health effects from uncontrolled use of mobile communication.  Of course, we must remind people that their entire body is also continuously exposed round-the-clock to extra exposures associated with EMF base stations and Wi-Fi.

I think that mobile communication should become a temporarily service of a selection.

Because of the danger inherent in microwave technology, and the failure of standards to protect the population in general and particularly children, should be a choice for short term, temporary use so that we may preserve human health.

I address to colleagues: do not sin against the truth.

Deeds, not words!

Socialstyrelsen – Elöverkänslighet är noceboeffekt

LÄS GÄRNA MIN FRÅGOR FÖRST, SCROLLA NER. Som man ser får jag inte svar på mina frågor

Bästa Solveig

Tack för din fråga om nocebo. Med nocebo avses att förväntningarna att bli exponerad har betydelse för upplevda symptom. Effekten är en reell kroppslig reaktion som sätter igång en rad fysiologiska reaktioner. Detta har visats i experimentella situationer där elkänsliga fått lika kraftiga reaktioner oberoende om de blivit exponerade för EMF eller inte. Symptomen blir starkare vid egenvärderad exponering oberoende hur stark exponeringen de facto var. Mer om noceboeffekten hittar du i norska folkhälsoinstitutets rapport 2012:3, sid 143 där det också finns referenser till de vetenskapliga studier där detta undersökts http://www.fhi.no/dokumenter/6563fe9a33.pdf. Även i FAS-rapport kan du lästa mer om nocebo sid 19, http://www.fas.se/pagefiles/5313/10-y-rf-report.pdf. Kroppens stresspåslag är en funktionell reaktion vid upplevd fara av olika slag och kan ge påtagliga kroppsliga upplevelser. Det betyder också att det finns möjlighet påverka med behandling, men hur denna ska läggas upp måste avgöras i det individuella fallet.

 Vänliga hälsningar

 Martin Tondel

Föredragande läkare

Enheten för hälsoskydd och smittskydd

Socialstyrelsen

___________________________________

MIN FRÅGA:

Hej!
Jag undrar hur många år är det vetenskapligt möjligt att en person kan ha en noceboeffekt, negativa verkningar i samband med medicinering eller annan behandling som beror på negativa förväntningar hos den som behandlas?
Och kan man har en noceboeffekt för något man inte ser, hör eller luktar i flera år? Är det vetenskapligt bekräftat att det är möjligt?

Jag varken ser, luktar  eller hör mikrovågsstrålningen trots detta blir jag dålig av den.  De som varit sjuka länge är inte speciellt förväntansfulla hur strålmiljön är. Blir man dålig på en plats man satt sig på då konstaterar man det och byter plats.
Hur förklara man min reaktion på en bil med noceboeffekt. Jag köpte en nyare bil som jag inte tyckte jag kände av när jag körde den och jag var förvånad att den kändes så bra med all elektronik. Det var alltså min reaktion på bilen. Men efter ett tag började jag bli allt sämre efter att jag nyttjat bilen. Jag fick alltså en fördröjd reaktion på bilen på ungefär 5 timmar.
Till slut tålde jag inte min elsanerade dator (den är ju inte till 100% avskärmad) och jag insåg att jag aldrig skulle kunna köra den bilen en längre sträcka. Hur kan jag bli dålig av något jag inte tycker mig reagera på?

Hur förklara man det vetenskapligt med noceboeffekt? Förresten är noceboeffekt vetenskapligt bekräftat med kliniska studier att det fenomenet existerar. De barn som fick astma på 50-talet ansågs ju lida av förväntningsfobi och det var ju inte så. Det visade sig att de var verkligt sjuka.

Som sagt hur många år är det vetenskapligt bekräftat att man förvänta sig att bli sjuk av något man varken, ser,  hör eller luktar? Och hur kan så många i olika länder inbilla sig att de blir sjuka av strålningen från sändarna etc när mobilerna är så roliga att leka med?

Och hur vågar jag nyttja min dator om jag är så rädd för tekniken att jag inbillar mig att jag blir sjuk av den? Och varför förväntade jag mig att bli sjuk av datorn när jag tyckte den var så kul att jag åkte in till jobbet på helgen för att skriva på datorn? Hur förklara man den teknikrädslan vetenskapligt?

Jag har alltså varit elöverkänslig i 20 år efter en bildskärmsskada och jag blir sjuk av all typ av EMF-strålning, även försvarets radiosignaler och drönare. Jag har emellanåt haft så hög radiosignal på mitt hus att tornseglarna inte häckade här en sommar. Alltså t o m andra biologiska varelser reagerar på strålningen. När försvaret sänkte effekten återkom tornseglarna. Har tornseglarna också noceboeffket? Tacksam för svar

Hälsningar Solveig Silverin

Strålsäkerhetsmyndigheten – Joniserande strålning och icke joniserande strålning

Joniserande strålning och icke joniserande strålning

Wikipedia skriver  att vävnader med snabb cellomsättning som till exempel slemhinnor och hud får ofta akuta strålreaktioner i form av inflammationssymptom vid strålbehandling. Elöverkänsliga får också akuta problem med slemhinnorna av elektromagnetisk strålning    och har influensaliknande symtom. Man får skador på sköldkörteln av joniserande strålning och många elöverkänsliga har också en skadad sköldkörtel. Det finns många likheter mellan strålskador av joniserande strålning och skador av tekniskt producerad strålning. Den artificiella strålningen är ju flera miljoner gånger starkare än den kroppsegna bioelektriciteten. Det är därför inte konstigt om man kan bli sjuk av den.


Så här skriver SSM om joniserande strålning 

Joniserande strålning

Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att lösgöra elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta, gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också produceras på konstgjord väg med hjälp av röntgenapparater eller acceleratorer.

Om en person blir utsatt för höga doser av joniserande strålning kan kroppens celler skadas eller dö. Hur stor skada som uppstår beror på hur mycket och vilken typ av joniserande strålning personen utsätts för. Joniserande strålning delas in i olika typer med olika egenskaper.  Nedan listas några av våra vanligaste strålslag.

 • Alfastrålning är partikelstrålning och består av heliumkärnor som sänds ut när vissa tunga atomkärnor sönderfaller. Alfastrålningen har en räckvidd i luft på bara några få centimeter, den stoppas av tunt papper. Den kan inte tränga igenom huden men kan skada oss om det alfastrålande ämnet kommer in i kroppen genom inandningsluft eller dricksvatten. Den största risken att få in alfastrålning i kroppen kommer från radon.
 • Betastrålning är också partikelstrålning och består av elektroner eller positroner som sänds ut när vissa atomer sönderfaller. Betastrålning hindras av tjocka kläder eller fönsterglas och når flera meter i luft. Betastrålning utgör en risk för människan om partiklarna kommer in i kroppen på samma sätt som alfapartiklar dessutom kan betastrålningen ge skador på ytliga organ som ögats lins.
 • Gammastrålning är elektromagnetisk strålning som uppstår när radioaktiva ämnen sönderfaller. Den har lång räckvidd men stoppas av ett blyskikt på flera centimeter, decimetertjock betong eller flera meter vatten.
 • Neutronstrålning finns naturligt på samma sätt som alfa-, beta- och gammastrålning. Dessutom uppkommer neutronstrålning bland annat vid kärnklyvning i kärnkraftsreaktorer och finns inne i reaktorn då den är i drift. Neutronstrålningen stoppas av några meter vatten.
 • Röntgenstrålning kan skapas med elektromagnetisk strålning och elektroner på konstgjord väg, genom att elektroner kolliderar med olika ämnen. Då skapas röntgenstrålning och bromsstrålning. Man hade kunnat konstatera att vissa bildskärmar avgav röntgenstrålning som bildas i katodstråleröret . Då man försämrat skärmningen för att göra bildskärmarna billigare läckte röntgenstrålningen ut och strålningen var så hög att amalgamplomberna sprack sönder. Ett stort antal bildskärmsanvändare blev så svårt neurologisk skadade att de fick  en livslång intolerans mot elektromagnetisk strålning.

 • Röntgenstrålning har lång räckvidd men stoppas av någon millimeter bly. Däremot behövs tjockare blylager eller betong för att stoppa bromsstrålning. Röntgen och bromsstrålning upphör så fort apparaten stängs av.
 • Som SSM skriver här kan elektromagnetisk strålning skapa på konstgjord väg röntgenstrålning genom att elektroner kolliderar med olika ämnen. Man misstänker att så var fallet med dessa högstrålande bildskärmar som så många blev skadade av på 1980-talets slut och i början på 1990-talet. Min elöverkänslighet uppkom genom att bildskärmen hade så hög strålning att plomberna sprack sönder och det var den nyaste plomben bara 4 år gammal som sprack först. Denna strålskada tystades snabbt ner och man myntade snabbt, att det var teknikrädda personer som blev elöverkänsliga. Mätningar av dessa bildskärmar visade att de avgav all typ av strålning, även röntgenstrålning.

 

Mobilindustrin är en riktig skurkindustri vilket Telia Sonera med råge bekräftar – Mer kommer säkert att avslöjas

Läs i Sydsvenskan om vilka skurkar som sitter i Telia Soneras styrelse

Hela sex av åtta styrelseledamöter byts ut: Att sex av åtta styrelseledamöter i ett av landets största börsbolag byts ut på ett bräde är inget annat än en sensationell händelse, särskilt som en av dem är ordföranden och bolaget samtidigt står utan vd.

– – – – – – Av ledamöter som lyfter ett årligt styrelsearvode på 450 000 kronor, och för ordförandens del en dryg miljon, kan man förvänta sig betydligt mer än vad som har varit fallet hos Telia Sonera. Det är särskilt oroande eftersom styrelsen bestått av en rad tunga näringslivsprofiler, bland annat de två skåningarna Anders Narvinger och Lars Renström som också har viktiga positioner i andra börsnoterade bolag. De lär inte kunna undgå kritiska frågor om hur de jobbar med etik och hållbarhet i övriga styrelser.

Läs vidare i länken ovan

Mobilindustrin stoppade handikappanpassade lägenheter för elöverkänsliga

Mobilindustrin stoppade elsanerade lägenheter för elöverkänsliga i Degerfors kommun 2007. Tilläggas kan, har elöverkänsliga även försökt få till ett beslut om lågstrålande område i Bollnäs  kommun, men det blev inget av med detta, trots att Mona Sahlin var inblandad/informerad i ärendet.

Mats Holme från mobilbranschens lobbyistorganisation MTB, stoppade handikappanpassade lägenheter i Degerfors kommun.  Mats Holme kontaktar Statens bostadsomvandling för att stoppa ombyggnaden av lägenheter för elöverkänsliga. Det är märkligt att Statens bostadsomvandling låter sig påverkas av mobilindustrins lobbyistföretag när Socialstyrelsen  skriver 2007 nedan i ett svar till Västra Götalands  ordförande i Elöverkänsligas förening i Västra Götaland, vad som gäller för dem som har en funktionsnedsättning och det som gäller för elöverkänslighet: ”Utgångspunkten för handikappolitiken är just det miljörelaterande, relativa handikappbegreppet, d v s att ett funktionshinder inte endast ses som en egenskap hos individen utan begreppet betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och den samhälleliga miljön hon lever i (se prop. 1999/2000:79)”.

Socialstyrelsen om handikapp
Socialstyrelsen om handikapp

I min överklagan till länsstyrelsen framgår det vilka problem till exempel jag haft med mobilindustrin och troligen även med verksamheter inom försvaret. Det finns många frågetecken som hade behövts rätas ut. Länsstyrelsen har ännu inte handlagt ärendet trots att det snart gått 6 månader vid dags datum februari 2013.

IMG Degerfors kommun els.bost

Två Ungdomar fått sällsynt form av cancer – misstänker mobilmast

Sark s Folkhälsokommittén har inlett en utredning av eventuella kopplingar mellan de senaste hälsofrågor och mobilmaster på ön.

Det kommer efter en konsult som behandlade två ungdomar för en sällsynt form av cancer sa att det var ovanligt att se två sådana fall i ett så litet område.

Detta ledde till vissa öbor att efterlysa en studie om effekterna av telefonen master.

Utskottets ordförande David Melling sade att det fanns inga tecken på en länk, men den hade ett ansvar att undersöka.

Han sade den individuella strålningen utsignalen från varje mast övervakades av tillsynsmyndigheten, men den nya undersökningen skulle titta på deras kumulativa effekt.

Dariusz Leszczynski, Round table website och MMF

On February 7, 2013 I sent e-mails ..Michael Milligan of Mobile Manufacturers Forum, and Rüdiger Matthes of ICNIRP  –  ”asking whether their respective organizations would be interested and willing to participate in The Round Table Initiative.”

Dariusz Leszczynski, Round table website 

”In his capacity as Secretary General, Mr Milligan is responsible for the co-ordination of the association’s global activities in the fields of research support, standards development, regulatory affairs and communications. Immediately prior to joining the MMF, Mr Milligan was the Deputy Executive Officer for the Australian Mobile Telecomunications Association where he was involved with the association’s regulatory and communications activities relating to electromagnetic fields.  Mr Milligan has also worked at senior levels in government in Australia.  His formal qualifications include a Master and Bachelor of Law, Bachelor of Arts (Honours) and a Graduate Diploma in Natural Resources Law.”  http://mmfai.info/public/staff-bios.cfm

About the MMF

The MMF is an international association of telecommunications equipment manufacturers with an interest in mobile or wireless communications. Established in 1998, the association mission is to facilitate joint funding of key research projects and cooperation on standards, regulatory issues and communications concerning the safety of wireless technology, accessibility and environmental issues.   The MMF has offices in Belgium, Brazil and Hong Kong and is currently active in more than 30 countries, as well as supporting an extensive international research program.  Our key areas of interest and activity include:

Research in the field of health and safety of mobile communications equipment

 • The MMF’s goal in research is to promote the highest quality independent research that provides relevant data to develop sound public policy.  MMF funds research to answer important scientific questions.  To achieve this, the MMF has responded to the research recommendations of the World Health Organization’s Electromagnetic Fields Project and has coordinated its global activities to correspond with these recommendations.
 • Only by enhancing the existing scientific database relating to radio frequency EMF will it be possible to perform an independent health risk assessment recognised by the scientific community as well as by Government and Statutory bodies.

National and international consensus standards

 • The MMF’s goal in standards is to have a globally harmonised and consistent approach to conformance and compliance tests and that all safety standards be based on the best available scientific data.
 • The MMF coordinates its inputs and contributes relevant expertise within standards-setting processes.
 • The MMF commissions quality research in support of standards.

Regulatory policy

 • The MMF’s regulatory activities are focussed on developing and presenting the views of the mobile industry to regulatory agencies and authorities in a globally coordinated manner.
 • The MMF also responds to requests for information, or assistance, by national and international bodies in relation to the safety of wireless technology, accessibility and environmental issues.

Public communications

 • The MMF’s communications activity is designed to provide high quality public information and analysis on the safety of wireless technology, accessibility and environmental issues.
 • The MMF supports national trade associations by providing a source of information that is based on the pooled resources and networks of our member companies.

Rüdiger Matthes- ICNIRP