FOI och mind control

Uppdaterat 2013-03-02

Detta nedan är ingen rolig läsning, man blir deprimerad över all den ondska som presenteras i denna artikel som finns mitt i bland oss utan att vi känner till det.

FOI och Mind Control

FOI har tagit bort sidan till mind control men lägger in en länk till FOI som har en hel del intressant att berätta om bland annat störsändare kolla HÄR

FOI:s superdatorsystem.
Av Robert Naeslund

När Ny Teknik i november 2007 informerade att FOI gått upp på 5:e plats ifråga om världens snabbaste superdator fanns det inte många, ens av dem själva, som kunde förstå verkligheten om vad det innebar. Docent Sverker Holmgren vid Uppsala universitet sa att ”Det här är väldigt bra för Sverige,” men vi måste inse att vad som är bra för Sverige och den svenska staten inte
alls behöver vara bra för det svenska folket. FOI:s superdatorer används för projekt som har de sämsta följder för demokrati, mänskliga rättigheter och självklar mänsklig frihet.

Orsaken till de okända användningsområdena beror på tystnaden som förutsättning att kunna genomföra projektet. Det tillhör den mest avgörande sekretess man måste hålla bortom befolkningens kännedom. Vid en jämförelse är frågan mångdubbelt värre än FRA-lagen.

FOI förklarar sin mission om kontroll av våra hjärnor och styrning av de kognitiva funktionerna (tanke, förstånd). Att modifiera våra uppfattningar och personlighet. Hjärnexperiment, statlig beteendeteknologi och inplanterade chips i hjärnan har inte många hört talas om. Det beror inte på att de inte existerar utan för att projektet är livsviktigt att hålla undan insyn. Elektroder började inplanteras i ovetande patienter på sjukhus i slutet av 1940-talet.

Tekniken kallas biotelemetri och står för biologisk fjärrmätning. Hjärntekniken utvecklas inom FOI (försvarsforskningen). Redan 1965 skrev en av deras forskare, P.M. Persson, att inopererade transmitters hade utvecklats långt inom den medicinska forskningen. Han förklarade om telemetrisystem för hjärnkontroll och att de första radiosystemen hade upprättats i USA ca 1950. Professor Norbert Wiener, som vi kan kalla för grundaren av vår nuvarande teknologiska civilisation, med Internet och superdatorsystem gav den 6 maj 1950 ett tal på Massachusetts Institute of Technology. Där varnade han för superdatorernas makt. Han menade att ifall de skulle utnyttjas som maktens redskap över våra hjärnor kunde det bara leda till fördärv.
”Det här är i stort vad Platon sa, för det betyder att mänskligheten som en helhet kan styras av några få män som intar den… Det måste skapas ett ändamål vi kan se som rättfärdigt vilket övergår alla småaktiga privata ambitioner.” Senare upphörde han med sin forskning för att
istället resa runt i världen och varna för missbruket av den teknologi han varit delaktig i att skapa.

DE TVÅ INFORMATIONSSAMHÄLLENA
Ifall superdatorerna utnyttjades för befolkningens välfärd skulle vi, som professor Yoneji Masuda förklarade i boken The Information Society (1980), kunna skapa vår egen hälsa, befria oss från sjukdomar och leva friska, fria och kreativa upp till ett genomsnitt av 90 eller mer.

I en av de första böckerna om den här tekniken av Edward Hunter 1951, skrev han att vad Einstein behövt en vecka på sig att komma fram till kunde nu superdatorerna räkna ut på några få minuter. Det fantastiska med dessa, de mest avancerade teknologiska konstruktioner människan skapat, har inte tagits upp av massmedia. Tillämpningarna är helt okända för i stort sett alla. I själva verket finns det två alternativa informationssamhällen att ta ställning till. Men debatten har uteblivit beroende på okunskapen om superdatorerna. Dessa två helt olika samhällsbildningar är sina motpoler och handlar ytterst om vilka superdatorerna skall tjäna.

BEFOLKNINGEN ELLER STATEN                                                                                 Professor Göran Hermerén och EU-kommissionens etikråd skrev i en deklaration att: ”The European Group of Ethics gör den allmänna slutsatsen att ickemedicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället…Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör…Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikations-teknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet.” (Egen översättning av den engelska texten. I sin fullständiga version är den 30 sidor och överlämnades till EU-kommissionen den 16 mars 2005). Citaten ger en idé om vad FOI:s projekt handlar om.

FOI leder hjärnprogrammet sedan inledningen för 60 år sedan. De är dessutom kunskapsbank, skapar värderingarna och utnyttjar resurserna för en social nyordning där hjärnkontroll och beteendeteknologi är centrala delar. I sin presentation av projektet 2009 skrev FOI om människan, som inlemmad i superdatorsystem under hela livstiden: ”Maximalt användningsvärde i system under hela livscykeln… FOI:s institution för Människa-System- Interaktion bedriver forskning och metodutveckling för värdering och utveckling av förhållandet mellan människa, maskin och system. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt.”

Beskrivningen står inte för Orwells hot emot samhället, som han framförde i 1984. Den verkligheten var passerad för 40 år sedan när New York Times skrev sin ledare Brainwave (19.9.1970). De jämförde den gamla hotbilden med hjärnkontroll under utveckling. För att finna en av de mest framsynta, beträffande dagens samhällsutveckling kan man gå tillbaka till den skotske filosofen Adam Smith. Han förklarade 1763: ”Slaveriet har varit universellt i samhällets begynnelse, och kärleken till äganderätt och makt över andra kommer antagligen att göra det evigt. ”Det är den frågan måste vi svara på. Besanna eller börja avskaffa.

Helt bortom den offentliga politiken har ledande företrädare för samhället deltagit i att utveckla en helt ny form av tvång. En inriktning där allt mellan mänskliga rättigheter och traditionella maktpositioner gått under. Alva Myrdal behandlade det i SOU 1972:59. Den statliga utredningen hade undertiteln Att välja framtid och förklarade att medborgarna skulle få svårt att undvika övervakning av sina hjärnor med manipulation av sina beteenden.

Radiosystem med fjärrkontroll för vilja, förstånd, tanke, fysik och psyke är utvecklade. Hjärnkopplet har upprättats genom övergrepp på sjukhus, mentala kliniker, nedsövningar på häkten, genom sjukhusinjektioner och nanoteknologins uppblandning i medicinpreparat. Det kan vara svårt att ta till sig nyheter, i synnerhet när de handlar om något okänt med en mer revolutionerande betydelse för människans liv än några andra kända faktorer.

Den här artikeln är bara en liten del av ett omfattande informationsmaterial, som framställts under de senaste åren. Det finns sammanlagt tolv rapporter där sju är på svenska och fem på engelska. Bland de engelska finns New York Times källmaterial, som är utdrag från de 150 bästa artiklar de publicerat om hjärnkontroll under åren 1948 till 2000. Där finns också de tre politiska ledare de haft som alla framför att det måste uppstå en debatt om den här utvecklingen. The Brain Wall är en motsvarande sammanställning av extrakt från 30 av de bästa böcker som publicerats om hjärnkontrollteknikens hot och även möjliga fördelar för människan och samhället. Frankenstein är baserad på koncentrat från vetenskapliga och medicinska forskningsrapporter, Dokumenten utgör utdrag från statliga rapporter, offentliga dokument, rättsinlagor från fångar, lagförslag etc (svenska, amerikanska, ryska översatta till engelska).

Bland de svenska finns boken Datorhjärnor, som skall publiceras när hjärnämnet kommer upp till debatt 2011-2012. Den ger en omfattande kunskap av utvecklingen, övergreppen på sjukhus, häkten, experimenten, den politiska planeringen och hur man lyckats hålla projektet bortom allmänhetens kännedom. Den ger också en god bild av alternativen med superdatortekniken – för eller emot människan.

Dessutom finns källmaterialet Hjärntexter, en faktadokumentation av utdrag från artiklar, dokument, statliga texter, forskningsrapporter osv. Cybernetics är den mest lättlästa för att få en grundläggande kunskap av vad det handlar om och är 40 sidor med en hel del förtydligande bilder. De flesta rapporterna är ca 200 sidor men det finns också kortare artiklar både på svenska och engelska. I den här saken är kunskap makt till en högre grad än i andra mer öppna ämnen och informationsmaterialet är till för alla – för att öppna upp en debatt att en förändring kan ske.

BAKOM TYSTNADEN
Hjärnkontroll med superdatorer har funnits med som ett reellt hot för mänskligheten sedan mitten av 1940-talet. Planeringen från början var att utveckla projektet i det dolda emot befolkningen. Debatten, protesterna och professorerna fanns med mycket mer under de första årtiondena.

Från 1948 till 1978 publicerade t ex New York Times återupprepande varningar och anklagade CIA för de omfattande hjärnexperimenten. Science hade redan 1956 två ledande professorer som behandlade framtidsvisionen om att inlemma varje enskild individ i hjärnsystem. I avslutet av den artikeln sa professor Carl Rogers: ”Det är min önskan att vi har hjälpt till att klargöra omfattningen av den valsituation vilken ligger framför oss och våra barn i anslutning till beteendevetenskapen. Vi kan välja att använda vår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera och kontrollera dem på sätt så speciella att de sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust av personligheten.”

Det är vid den korsvägen vi befinner oss. Frågan är om det trots FOI:s ingrepp i människors hjärnor med maximal systemeffekt, skall kunna vara möjligt att få upp ämnet till debatt och därmed ändra utvecklingen. Under 1950-talet fanns det professorer, t ex dr Joost Meerloo i USA, som förklarade att allmänheten skulle bli offer för säkerhetstjänsternas hemliga vapen med hjärnkontroll ifall inte någon debatt uppstod. Han skrev också boken The Rape of the Mind (se utdrag i The Brain Wall). Professor Carl Sagan förklarade i Lustgårdens drakar (1977) att den befolkning som inte protesterar emot elektroder i hjärnan, har förlorat slaget om friheten.

Svenska statliga rapporter, som SOU 1972:47, skrev att en omänsklig polisstat kan uppstå från den här utvecklingen och redan 1948 hade Sveriges mest kända barnläkare, dr Ingvar Alm, chef för Sachsska barnsjukhuset under 26 år, börjat utnyttja nyfödda barns hjärnor i experiment med elektroder. (Se den korta rapporten Dr Frankenstein på Sachsska barnsjukhuset, 12 sidor.) Våld, övergrepp, militär kontroll och sinnessjukförklaringar är orsaker till varför inget kommit ut om det mest inhumana och avgörande sociala projekt som någonsin förekommit i Sverige och internationellt.

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN
Det forskningsprogram som började på 1940-talet med elektroder i ovetande människors hjärnor har ständigt utvecklats till alltmer avancerade tillämpningar. Forskningen med elektroder hade tagit sina första steg redan 1934 när de amerikanska forskarna Chaffee och Light publicerade sin rapport ”A Method for the Remote Control and Electrical Stimulation of the Nervous System” i Yale Journal of Biology and Medicine. Det framgick att elektroderna i hjärnan aktiverades med radiokontroll och kunde styra både celler och muskler (se utdrag av rapporten i Frankenstein). När Karolinska sjukhuset1946 inledde övergreppen på nedsövda patienter under operationer gjorde man en öppning på skallbasen, tryckte ner elektroder och sammankopplade dessa till en platta. Den inplacerades ovanpå hjärnan innan man satte tillbaka skallbenet. Plattan utgjorde mottagare för radiokommunikationen och verkar ha varit vanlig bland de första utvecklingarna.

I mitten av 1950-talet hade man konstruerat hårstråtunna elektroder. De kunde införas genom hud och ben. En amerikansk läkare, dr Robert Heath var en av pionjärerna och utnyttjade intagna mentalpatienter vid Tulane University. Han blev omtalad i forskningsrapporter bl a därför att flera patienter avled under inledningsskedet när de fick hjärninfektioner av hudpartiklar som följde med. Det var i alla fall början till att på ett enkelt snabbt sätt få in elektroderna i hjärnan. Professor John C. Lilly förklarade i sina memoarer (The Scientist, 1978) att en fransk läkare , dr Antoine Remond, arbetade för CIA i Paris 1953 med att osynligt och omärkligt, utan att det kunde synas, som han förklarade det, inplacera elektroder i sina patienters hjärnor.

En New York Times-artikel den 13 april 1958, Brain Research by Soviet Cited, förklarade att hjärnforskarna i Sovjet lyckats framställa en sorts radiosubstanser som fungerade som transmitters. Dessa kunde uppblandas i mediciner för att upprätta sambandet med människans hjärna via fjärrkontroll. Karolinska institutet har varit framträdande på det här området. I mitten av 1950-talet kom en av USA:s främsta professorer dit, dr Stuart Mackay. Tillsammans med den svenske forskaren Bertil Jakobsson utvecklade de en form av miniatyriserade transmitters möjliga att inplanteras i människan. Deras forskningsrapport Endoradiosondes publicerades
i Nature 1957. Radiosonderna kom också att kallas för radioärtor och kunde sannolikt uppblandas med mat och sväljas. Forskningsprojekt pågick på S:t Eriks sjukhus i Stockholm i början av 1960-talet.

Sedermera kom minitransmitters möjliga att inplantera genom näskanalerna, injicerbara radiochips omtalas i forskningsrapporter från 1970, biologiska komponenter utvecklades för att fästa i hjärnan och biochips med egenskaper att uppblandas i dryck och medicinprodukter tillhörde verkligheten för 30 år sedan. Dessutom utvecklades chips med resurser att kunna insamla biologisk-mental information för att sedan starta feedbackprocesser. Alla dessa teknologiska utvecklingar går under beteckningen ICT-inplantat och står för informationcommunication- technology. Inom FOI använder man den engelska förkortningen. En av de fyra ledamöterna i FOI:s styrelse är Hans Hentzell. Han är också verkställande direktör i företaget Swedish ICT Research.

VAD ÄR ICT-INPLANTAT?
EU:s etikgrupp med professor Hermerén skrev i sin deklaration 2005 vad ICT-inplantat är: ”Idén med ICT-inplantat ’under vår hud’ med egenskaper, inte bara att återställa utan även för att utöka mänskliga förmågor ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och/eller
förtjänstfulla tillämpningar… Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet… ICT-inplantat kan påverka nervsystemet, i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmande-rätt…ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och
mental kapacitet.

Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle eller öka avstånden mellan industrialiserade nationer och övriga delar av världen… ICT-inplantat i människokroppen kan anses som en potentiell risk, eller t o m som ett möjligt hot emot mänsklig värdighet eller till andra etiska principer. Det måste betonas att det inte finns några pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsan relaterade till ICT-inplantat i människans kropp… Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i våra hjärnor? Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket?” Vem vill ge sitt liv till det? Ge upp självständighet och inlemmas i experimentell forskning där även allvarliga skador förklaras som tänkbara följder.

Mediamagazinet Bon hade i maj 2004 en artikel under rubriken Filmvetenskap. Det följande citatet från artikeln speglar mardrömmen FOI och hjärnkontroll representerar:
”Förkärleken för dystopier är ofelbar i science-fictiongenren. Mike Backes, som står med ett ben i filmbranschen och det andra i vetenskapsvärlden, bekräftar att det urgamla temat fortsätter. ’Det kommer gott om vetenskapliga skräckscenarier framöver. Den galne vetenskapsmannen är den nya onda häxan’, säger Mike Backes.” Den gamle dr Frankenstein skapade sitt monster med likdelar medan den nye använder ICT-inplantat. Ett statsstyrt hjärnkoppel för att omskapa människan.

Bon hade helt rätt när de skrev: ”Mammas tröstemeningar om att ’det bara är på film, monster finns inte i verkligheten’ funkar inte längre.” När New York Times avslöjade CIA:s hjärnprojekt 1977 publicerade man den 5.8.1977 ledaren Control CIA Not Behavior: “One objective was to program individuals so that they might do the agency´s bidding even to the point of ignoring such fundamental laws of nature as selfpresevation. We are not sufficiently schooled in ethics to know how this differs from murder.” Det är lika giltigt för FOI:s hjärnprojekt.

DAGENS INTERNATIONELLA DYSTOPI
I den här saken har mardrömmarna distanserats. Experimenten med ovetande människors hjärnor pågår och den som tagit sig rätt till utnyttjandet har självklart ingen moral som säger stopp, hit men inte längre. EU-gruppens ord i deklarationen 2005 sa att: ”Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet… Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt
negativa sociala effekter.” Det var inte bara några teorier utan en brutal verklighet.

FOI:s ord om att ”Verksamheten inom totalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor med risk för allvarliga skador” är något vem som helst kan drabbas av. Det kan styrkas att man nedsövt intagna på häktet i Stockholm sedan 1970. Tryckt upp transmitters i den frontala hjärnan och förstört funktioner i de främre loberna. Impulskontroll, förståelsen av sina egna gärningar och möjligheten att bryta med gamla beteenden finns där. Sahlgrenska sjukhuset gjorde 1997 en undersökning av 21 mördare och grava våldsmän och fann
att samtliga hade identiska skador i sina hjärnor. Vi har röntgenbilder av f d kriminella med just de hjärnskadorna från inplanterade transmitters.

Andra läkare har verifierat att offer haft upp till fyra transmitters inplanterade i sina hjärnor och huvuden. Det fanns från inledningen två grupper som mer än några andra utnyttjades för grava experiment. Det var de mentalsjuka och kriminella. De som hade varit intagna på institutioner där de nedsövts och inplanterats. Den verksamheten är internationell och dr Robert Heath, som
omnämndes i samband med dödsfallen, startade med sina experiment 1947 vid Tulane University’s psykiatriska klinik.

Ett CIA-dokument av den 17 december 1963 New York Times kom över omtalade att fängelsesjukhus var en av flera platser där hjärnexperimenten kunde iscensättas. TVprogrammet Secret Russia som sändes av den tyska kanalen ZDF sommaren 2004 tog upp samma hjärnteknik. Citaten som följer från det programmet gäller lika bra på svenska, amerikanska eller ryska förhållanden: ”Professor Smirnoff som är en enskild forskare säger att han kan neutralisera människor med fjärrkontroll. Även politiska personer… Han menar att det
finns 6000 zombies bara i Moskva …Programmet presenterar en verklighet som var aktuell redan under 1930-talet…

En intagen i Ljublianafängelset 1954 säger att han därefter fick starka akustiska störningar och visuella upplevelser som hallucinationer…En lärare för special troops förklarar att man kan använda tekniken för att göra människor lugna, med självförtroende och att varje cell i kroppen kan kontrolleras. Verbala signaler kan användas för att ta människan bort från drogberoende.

Tekniken sorterar under Försvarsministeriet.” FOI sorterar också under
Försvarsdepartementet. Deras psykofysiska och beteendemanipulerande projekt är inget annat än hjärnexperiment med ovetande människor.
Det finns en hel del zoombis i Stockholm med. De man t ex använder för att skapa ett mer repressivt klimat. Hårdare lagar, ökad makt åt staten och mer kontroll är vad som kommer ut från beteendeteknologin och vi kan alla bli deras zoombis. När deras maximala systemeffekt inkräktar i våra hjärnfunktioner, då är vi något annat än vad vi annars skulle vara.

Alexander Gurov, medlem av den ryska Duman och ordförande för en kommission om säkerhetstjänstens verksamhet skrev i ett lagförslag den 30.11.2000 (se Documents för den mer omfattande engelska texten): ”I praktiskt taget hela världen pågår arbeten med att i det dolda influera psyket på människor. Med hög prioritet har det inträtt som den mest betydelsefulla tekniken i det 21 århundradet. Säkerhetstjänsterna har tagit dessa metoder till sina militära
doktriner… Nuvarande vetenskap och förutbestämda informations- och psykologiska tekniker tillåter skapandet av tillämpningar för att bakom sekretess, influera psyken och fysiologi av personer och grupper av människor. ”Han nämnde att det existerar ett omfattande antal utvecklingar med kapacitet till att” garantera förändring av de mentala egenskaperna hos en människa, att programmera beteendet och bryta ner adekvata normala reaktioner.”

OFFRENS ORD
FOI skriver i sin programförklaring om Människa-System-Interaktion att deras projekt är ett ”samspel mellan människa och teknik samt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer.

Vi utvecklar och integrerar beteendevetenskaplig och psykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer.” Givetvis finns inget samspel när de med våld och list tagit sig rätten över andras liv. Det man kallar för påfrestande miljöer är inget annat än hårda hjärnexperiment. Ifall det tidigare var udda grupper som mentalsjuka, kriminella och hemlösa som utnyttjades är det något som förändrats. I takt med att allt fler utsätts för den beteendevetenskapliga och psykofysiska forskningen kommer människan att förändras. Offren har inga chanser till att få någon hjälp från staten som istället låter FOI och SÄPO göra upp
med dem.

I en skrivelse till statsminister Reinfeldt den 5 augusti 2008 framgick: ”För mig fanns det en dag i livet när allt förändrades. Jag gick från ett liv, som en medborgare i ett demokratiskt land till en värld där våld och tortyr var det normala. Det var inte en resa över kontinenter utan i livsomständigheter. Den innehöll också ett sciencefictiondrama som helt slog sönder mitt liv.
Mitt namn är Magnus Olsson, jag är 38 år, studerade ekonomi på Cesar Ritz i Schweiz, American University of Paris och Harvard, Boston, USA, under åren 1988-1991. Tre år senare (1994) startade jag företaget Jon Blund som blev ett välkänt varumärke i sängbranschen. Jag lyckades med mitt liv… Men all denna harmoni och framgång fick ett plötsligt slut. Det hände för tre och ett halvt år sedan. Därefter har det handlat om en ständig kamp för att överleva. För
att orka med men också för att kunna klara av att berätta vad som hänt mig och komma ut ur mardrömmen.”

Den här skrivelsen gav en sann bild av vad många utsätts för och var övergreppen tar plats. ”Allt började efter att jag hade varit intagen på S:t Göran (Capio). Det var under våren 2005. Jag hade blivit nedsövd och man måste ha satt in eller injicerat ett inplantat i mitt huvud. Det måste ha med försvarsforskningen att göra men jag hade aldrig någonsin hört talas om den här sortens teknik innan det hände. Fjärrkontroll av hjärnan.”

Magnus Olsson förklarade sin utsatta situation utan att någon i regeringen gav ett svar: ”Det här liknar mer vad gärningsmännen av vansinnesdåden försöker förklara om sin maktlöshet av att vara övertagna. Jag är inducerad med sinnesstimuli som inte kan skiljas från den verkliga. Jag antog att de flesta skulle anse mig som mentalt störd ifall jag försökte förklara vad som drabbat mig. Det var en uppfattning jag hade från början. Jag hade ju inte någon information att relatera till.”

Beroende på att inget kommit ut i media om hjärnprojektet, ICT-inplantaten och experimenten med människor har hela ämnet förpassats till sinnessjukdomarnas värld. Psykiatrin är en del av verksamheten genom att agera som statens försvarsadvokat och sinnessjukförklara de som påstår sig utsatta. I psykiatriböcker förklaras upplevelsen av inplantat, styrning av beteende och påverkan av tankar som sinnessjukdom. Magnus Olsson fortsatte: ”När jag börjat söka på Internet blev jag medveten om att det finns människor överallt i världen som delar min situation. Inplanterade på sjukhus eller andra platser och utnyttjade. Det handlar om internationella övergrepp och en kriminell forskning. Många av berättelserna från offer var liknande mitt eget fall… Vanlig tortyr är enklare att förklara eftersom det är att bränna, skära eller fysiskt plåga. Vem som helst kan associera till hur det skulle vara. Sannolikt finns det inte ett svårare ämne att ta upp än det här. I synnerhet när man också skall tala i egen sak. ”Men offer får ingen förståelse från staten. Statsministern besvarar inte ens deras begäran om att slippa plågas i hjärnexperiment. Inga andra institutioner ger heller något bistånd. Saken är avgörande, har allvarliga konsekvenser och tillhör en dold internationell politik.
Professor Hermerén skrev om faran med militärens hot:
”  Till vilken omfattning kommer denna teknik missbrukas av militären.” Svaret på den frågan är att de utgör kärnan av missbruket.

Hermerén och EU-kommisionens etikråd fortsatte: ”Hur långt skall det accepteras att människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential?… Till vilken grad kan inplantaten ge en individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället?”
Hotet finns från FOI och alla andra deltagare inom det svenska forskningssamhället de upprättat samarbete med. T ex är en styrelsemedlem i FOI:s ledning samtidigt generaldirektör för Vinnova som finansierar forskningsprojekt, organiserar högskolor, näringsliv och politisk/offentlig verksamhet. De har en budget om 2 miljarder kr och sammantaget gör det här att militären leder inriktningen av svensk forskning. Självklart samordnar Hans Hentzell inom Swedish ICT-Research och Eva Lindencrona för Vinnova sina ledande positioner med FOI:s målsättning.

FOI kontrollerar förutom Vinnova och Swedish ICTresearch även KK-stiftelsen. Den tidigare chefen för FOI, Madelene Sandström (2003 till 2009), blev därefter chef för KK-stiftelsen med sitt Swedish Brain Power-projekt samtidigt som hon är medlem av styrelsen i Swedish ICT-Research. Hon har även en ledande befattning inom Vetenskapsrådet. Möjligheterna med ICT-inplantat och organisk elektronik utgör det planerade reducerandet av människan till en biologisk styrd komponent. Det innebär ett nytt kapitel i mänsklighetens historia och projekten har även fått EU-kommissionens välsignelse. I deras dokument av den 20.4.2009 benämnt: EU-kommissionens Nya horisonter för ICT – en strategi för framtida och ny teknik i Europa skrev man: ”Inom ramen för programmet lanserades de första europeiska forskningsprojekten på området informationssystem som är inspirerade av biologi och neurovetenskap. Biologer, forskare inom neuroområdet och dataloger undersöker tillsammans hur hjärnan bearbetar information…. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla ICT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system bidrar denna forskning till bättre vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta tillförlitliga ICT-system…. Inom området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiellt levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägs gränssnitt mellan hjärna och maskin.”

Det man kallar tvåvägs gränssnitt är uppkopplingen av människans hjärnfunktioner till superdatorer och syntetisk biologi med kollektiv intelligens och manipulering av beteenden är delar av den planerade inriktningen till att modifiera våra naturliga jag – men helt bortom vår egen kännedom om det. Den neurobiologiska styrningen innebär inledningen av ett nytt samhällssystem där vetenskap och kontroll övergår frihet, människa och demokrati.

Dessutom utgör hjärna-datorsambandet ett omintetgörande av de mänskliga rättigheterna. Här blir våra liv delar av marknaden där försvarsforskning, medicinföretag och bankerna kommer äga och styra oss. Professor Carl Rogers skrev i Science att människor under dessa omständigheter inte kan kallas för annat än slavar och det är där vi befinner oss (Science artikel: se Hjärntexter, översatt till svenska eller Documents, originaltexten på engelska).

FOI ELLER FRI
Utvecklingen av hjärnkontroll och inplantat för att modifiera människans uppfattningar är inte bara ett hot mot några enskilda individer utan mot hela befolkningen. Det utgör en mardröm för mänsklighet och det sociala livet. Frågan tillhör livets allvarligaste, vem skall ha rätten till ens liv? Människan som lever det eller staten? Under vilka omständigheter skall vi leva? För att utnyttjas som statsstyrda komponenter eller som fria människor. Här finns hjärnans och livets
korsväg. Professor Masuda menade att ifall staten styrde hjärnprojektet, skulle det ge svårare kränkningar av de mänskliga rättigheterna än i traditionella diktaturer.
Omfattningen av kränkningarna blir naturligtvis något annat när hjärnsystem har en politisk planering. En där tanke, känsla, åsikt och beteende kan utnyttjas. Svarta skuggor finns överallt från hjärnexperimenten. Superdatorernas ingrepp i människors hjärnfunktioner har förändrat verkligheten. Det är den mest avgörande frågan för människan, livet och vår sociala gemenskap.

EU-gruppen skrev: ”Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig ifall vissa delar
av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av ICT-inplantat? I synnerhet, som inplantaten kan bidra till att framskapa uppkopplade personer, som alltid är anknutna och kan bli formade annorlunda, att motta och avge signaler för möten, levnadsvanor och förehavanden.” Det finns med som delar av omfattande statliga projekt. Vi har distanserat de mest totalitära mardrömmarna. Personlig frihet och rätten till sitt eget liv har planlagts att gå
under med tvångschips i hjärnan.

NANOTEKNOLOGI I HJÄRNAN
Trots allt kom det ett avgörande svar på den utnyttjade Magnus Olssons skrivelser. Det gjorde inte hans situation bättre men var ändå viktigt. Generaldirektören för socialstyrelsen svarade i mars 2009. Han förklarade att de inte hade något ansvar för nanoteknologins spridning in i människans hjärna och forskningsprojektet: ”Socialstyrelsen har inte något ansvar vad gäller nanoteknologins koppling till hjärnan och dess forskningsområde så som myndighetens uppdrag är formulerade idag. Generaldirektör Lars-Erik Holm har läst de bifogade skrivelserna med stort intresse.” Det stämmer säkert.

Ansvaret och makten över hjärnsystemen, ICT-inplantaten och nanoteknologin i hjärnan finns hos FOI och den organisation de byggt upp för hjärnprojektet. I ett av sina dokument skrev de: ”Genom vår forskning om människa-system-interaktion (MSI) och ledningsmetodikfrågor kan vi fastställa vilka behov som finns och hur de bör uppfyllas… Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metodik för beskrivning och modellering av mänskligt beteende… Målet är att systemen utformas så att människans
kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt.” FOI beslutar om vilka behov vi bör få ha kvar eller hur långt den maximala systemeffekten skall förändra oss.
Hjärnprojektet fungerar med världens 5:e snabbaste superdator som själv kan fatta beslut och pröva nya alternativ för att komma fram till sina inprogrammerade mål. Även många riksdagsledamöter är inlemmade i FOI:s hjärnprojekt med motsvarande möjliga modellering av deras åsikter och beteenden.

När en av världens ledande professorer i psykologi, B.F. Skinner 1971 publicerade idéerna med beteendeteknologin i boken Beyond Freedom and Dignity gav han en intervju i New York Times (3.9.1971) och sa att politikerna också borde komma in under samma kontroll: “Dr. Skinner, on the other hand, believes it will be possible to engineer a behavioral control system in such a way that the leaders of society would be brought under the same controls as the people.” Det är där vi befinner oss.

Metoderna och projekten har utvecklats sedan ett halvt århundrade bakom försvarsforskningens sekretess. Ingen debatt har uppstått och hela ämnet är okänt. Något som självklart måste förändras. Det här är befolkningens viktigaste fråga och den måste upp till debatt. De enda omständigheter under vilket hjärnprojektet kan fortsätta är bara så länge det är okänt för befolkningen. Inga människor skulle självklart acceptera att FOI med hjärnforskarna kom in som en övervakare i hjärnan, för att också använda oss som forskningsobjekt och förändra våra
uppfattningar.

Uppgifterna om att nanoteknologin används för att koppla upp människans hjärna till kontrollsystem finns från flera håll i Sverige och internationellt. En artikel av Anders Wallerius i Ny Teknik den 17 juni 2004 ställde frågan: ”Den nya nanotekniken, där tingen är så små att de får helt nya egenskaper, kan skänka nytt välstånd åt mänskligheten. Men den kan också föra med sig oanade risker. Nanovetenskapen trampar på helt ny mark och konsekvenserna av den nya tekniken går inte att förutse.

På vilket sätt kommer nanotekniken att revolutionera vår tillvaro; ger den bättre hälsa och miljövänlig energi, eller leder den till totalitära samhällen och nanoterrorism? Han citerade uppgifter från Vetenskapsrådets seminarium 2004. Där presenterades under FAKTA – Nanoteknologi – Plus och minus – ”Det är bra att sätta in elektroder i hjärnan för att ge syn åt en blind eller för att styra en handprotes… Det är bra för den som har råd att utnyttja nanoteknologin för sin egen hälsa och sitt eget välstånd… Det är inte bra när partiklarna tar sig in i kroppen via lungorna och stressar hjärta och andra organ…Det är inte bra om tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter…Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor. Det är inte bra för de fattiga, som inte får tillgång till den avancerade tekniken.
Att man jämför elektroder och nanomaterial är en följd av att nanotekniken utnyttjas för uppkopplingen av hjärnan till superdatorerna. Det är ytterligare ett hot från dolda makthavares verksamhet om att inlemma våra hjärnor i kontrollsystem. Vid Lunds universitet finns ett forskningsprojekt kallat Neuronanoscience Research Center. I sitt dokument skriver man som andra, att nanoteknologin används för hjärnprojektet: ”Brain-machine interface, som är baserad på mikro- och nanoteknologi, har stor potential både inom grundvetenskaperna och klinisk forskning. Den nya tekniken gör det möjligt att med datorer kommunicera med nervceller i hjärnan.” FOI menar också att nanoteknologin finns i mediciner och den fäster i hjärnan och inlemmar våra nervsystem i kontroll och forskningsprojekt.

ÖVERGREPP FÖR TRAUMAFORSKNING
Samma metoder som New York Times under 1970- och 1980-talen avslöjade om CIA:s verksamhet med att bygga in olika forskningsinstitutioner i sina projekt har också FOI utvecklat i Sverige. Därigenom övertar man bit för bit av samhällsforskningen och inleder ett avståndstagande från både demokratiska och mänskliga riktlinjer. Nu har FOI flyttat in på Karolinska Institutets område och därifrån utvecklat sina idéer om hur traumaforskning skall gå till. Man skall veta att när uttrycket experimentell forskning används handlar det i stort sett
alltid om hjärna-datorinteraktion. Ledare för FOI-KI- projektet är Mårten Risling från FOI som nu utsträckt sina tentakler till Retzius väg 8 inne på Karolinska.

Bara som några exempel av vad New York Times avslöjade om dessa samarbetsprojekt nämndes både omfattande mord i vetenskapens namn – mänskliga slavar och ett 24 år långt samarbete med 80 institutioner. New York Times hade en intervju med Ralph Nader den 2 september 1970 som sa: “Unless we do something about it, we’re suddenly going to wake up and realize we’re a nation of slaves.” 1977 kom stora avslöjandena i 30 artiklar. Senaten var
tvungen att agera och chefen för CIA vittnade. New York Times skrev den 3 augusti 1977: ”Adm. Stansfield Turner, the Director of Central Intelligence, testified today that the C.I.A. had secretly supported human research at 80 institutions, including 44 colleges or universities as well as hospitals, prisons and pharmaceutical companies.”

Att fängelser var deltagare berodde på att man som i Sverige, nedsövde de intagna och inplanterade dem. De farmakologiska företagen utvecklade brainchips som också kom att uppblandas med medicinprodukter. Projektet vid det judiska sjukhuset i Brooklyn gick ut på att testa nya sätt att döda människor och man valde judiska patienter som offer. Nyheten publicerades den 22 april 1980: “The Jewish Chronic Disease Hospital in Brooklyn was reported to have injected live cancer cells into elderly, noncancerous patients.”

FOI har motsvarande projekt och vem som helst kan bli utnyttjad. Inom traumaforskningen menar man att det är nödvändigt att skada människor för att skapa psykiska lidanden, eftersom så få av de drabbade ställer sig frivilligt till förfogande: ”Ett problem för traumaforskningen är att det som regel är svårt att hitta tillräckligt många patienter… Dessa problem bidrar till att man ofta hänvisas till experimentell forskning, där man själv åstadkommer skador…” Fast egentligen är metoden den enda reella för att studera både mentala, psykiska och biologiska förändringar i offren. Men att man också verifierar att man medvetet skadar människor för att det passar deras mentalitet och forskningsprojekt, det är en stor överraskning.

Trauma innebär svår psykisk påfrestning av chock eller sorg och att man skapar dessa tillhör värderingar som också hjärnsystemen fungerar med. Under Bakgrund skrev man i verksamhetsförklaringen: ”Centrat har tillkommit genom en överenskommelse mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Karolinska institutet (KI) efter initiativ från enheten för experimentell traumatologi (XT) vid FOI (Institutionen för försvarsmedicin, beläget på KI-området). I de föregående diskussionerna har också Försvarsmakten deltagit.”
Man nämner också att man följer skador från elektromagnetisk strålning och de
skadorna tillhör vad man medvetet skapar hos människor i hjärnsystemen. Dessa som också kan tjäna traumaforskningen och en omfattande dokumentation finns om just dessa. De faller också inom området vad man kallar ”Vi är också intresserade av” där verksamhetsberättelsen fortsätter med att nämna ”hur mycket man tål utan att bli skadad.”
Jovisst man utsätter människor under långvariga lidanden för den forskningen med påverkan av hjärnan, psyket och de biologiska funktionerna. Det berörs också under rubriken ”Vilken effekt kan mikrovågsvapen ha på det centrala nervsystemet?” Det projektet drivs av chefen själv, Mårten Risling vid enheten för experimentell traumatologi. Om det skriver han: ”Mikrovågsvapen hör till gruppen icke dödliga vapen. Mikrovågsvapen har mycket hög fältstyrka (motsvaranden tusentals mobiltelefoner) och kan fokuseras mot olika mål med avsikt
att framkalla smärta (genom upphettning av fria nervvävnader i huden) eller störa
elektromagnetisk utrustning.”

Flera av de personer i Sverige och utomlands, som på Internet och med hemsidor är engagerade i att avslöja uppkopplingen av människans hjärna för experiment, tvingas leva i dessa projekt och andra som faller inom traumaforskningen. När det handlar om just mikrovågsvapnen och effekten på det centrala nervsystemet försöker FOI urskulda sig genom att skriva att det finns folkrättsliga överväganden som enligt ett tilläggsprotokoll till den 4e Genèvekonventionen avser att bilda underlag genom den typen av forskning. Men självklart finns inga tillåtelser att tvinga människor till att utsättas för den forskningen, som det låter.

Att man skulle utföra någon humanitär forskning för att stödja folkrätten när det i själva verket går ut på att både plåga och förstöra människor, det är mer ett taktiskt lurendrejeri som ofta är en del av FOI:s förklaringsmodeller. Den här forskningen genomförs i samarbete med KI:s institution för neurovetenskap som man också har övertagit, slutit ett avtal med och som man skriver har Försvarsdepartementet tagit över den finansieringen: ”Försvarsmakten tar på sig ett långsiktigt ansvar för att finansiera denna forsning” – och vad som behandlas är Karolinskas neurovetenskapliga forskning. Det innebär ytterligare en erövring av det civila samhället för militären.

För att ta ytterligare en jämförelse från USA som beskriver både trumaforskningen och den som tjänar skador genom mikrovågsvapen – och hjärnsystemen – försökte Senator John Glenn reglera alla dessa former under åren 1994-1997, hans sista tre år i Senaten. I sin deklaration till sina kolleger i Senaten den 25 januari 1994 skrev han: ”What human radiation experiments are going on now? And what are the protections for the people involved?… A large number of Federal agencies are or were involved in such research for example:… DOD (Department of Defense), CIA (Central Intelligence Agency) etc… As a result of this hearing, and others to follow if necessary, I hope to be able to assure people in my home state of Ohio, and those around the country, that their government is no longer conducting experiments unknown to the individual and that may not abide by strict ethical, scientific and legal guidelines… Some of these reports,…to make a gross understatement are very disturbing. It is quite upsetting to learn that your own country could carry out such experiments on its citizens, without their knowledge.”
Det är naturligtvis samma här och vi har motsvarande situation i Sverige – att människor utnyttjas, plågas och lider från en fullständigt oreglerad forskning. En som till stor del byggts in bakom Försvarsmaktens sekretess där miltära värderingar har ersatt mänskliga normer. Ifall man skall använda människor i traumaforskningen borde det vara Mårten Risling, Ulf Arborelius, Staffan Cullheim, Louis Riddez och Lars Eriksson som tillhör ledningen av FOIKI- projektet, som skulle skadas, lida och få sina liv utslagna för en forskning som tillhör ett statligt vansinnesdåd.

KYRKOHERDEN, FORSKARE OCH MOD ATT PROTESTERA
Med den teknopolitiska kontrollen av hjärnan övertar sekretesskyddade militära myndigheter människan. Forskningsrapporter omtalar manipulerande projekt med metoder som röster, signaler, förändring av hjärnvågor, hallucinationer eller direkt påverkan av neurobiologin.

Boken Information, Kunskap, Ansvar utgavs av Studentlitteratur med Gunnar Bergendal och andra forskare 1997. Bengt Molander tog upp en del av det i anslutning till tankekontroll: “Man kränker en hungrig människa om man tar hennes mat ifrån henne likväl som man kränker en människa om man tar hennes tankar ifrån henne eller tar ifrån henne tystnaden… Du skall inte dräpa betyder också att man så gott man kan skall hjälpa sina medmänniskor att få behålla sina tankar och sin tystnad, även om man inte tycker om hennes tankeförmåga eller finner hennes tystnad irriterande.” Det säger något om mentaliteten och inkräktandet i människors inre liv.

Vid en konferens på justitiedepartementet den 20 mars 1986 avslöjade en professor att hela den svenska befolkningen är utnyttjad i forskningsprojekt och att den traditionella etiken, att låta en människa själv få välja och ge sitt tillstånd till det, inte längre har någon giltighet. Professor Peter Westerholm sa: ”I grunden handlar det här om en politisk process. Det är interagerande mellan medborgarna och de institutioner som samhället har byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter. Det är en interaktion… Vi har de som gör forskningen, det är forskarna. Sedan har vi de som forskningen utförs på. Det är subjekten eller medborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen, som vi kan kalla för grindvakterna, de som ser till att det så att säga läggs upp spärrar på vägen så att det inte går för tokigt.” Spärrarna som SÄPO-FOI och psykiatrin lägger upp hindrar något att komma ut. För det använder man också brutala åtgärder.

Interaktionen var något professor Hermerén och EU-gruppen tog upp: ” Den ständiga erosionen av personliga privilegier…betalas inte bara av ens värde utan också med redan nämnda faktum att personen är i centrum av en konstitutionell order…När det handlar om extern kontroll och påverkan, blir individens autonomi speciellt viktig. I synnerhet i samband med rätten att fastställa och förändra en persons uppförande genom elektroniska förbindelser.” Vi är alla på väg att inordnas FOI-systemen. Deras superdatorer registrerar då automatiskt vad vi är, gör, har till personliga drag, våra politiska åsikter, tankeförmåga och kan även modifiera biologi, beteende och hjärnfunktioner.

Ett av många problem som uppstått från superdatorsystemen är människors försämrade minnen, beteenden och sociala gemenskap. Ingen kan längre lita på en annan och alltfler underliga typer uppstår. Professor Anders Lansner vid Stockholm Brain Institute tar upp det på sin Internetsida.
Från den informationen kan vi förstå mer av degenerationen för människan och samhället. 147 miljoner människor inom EU, d v s var 4:e person har beteendestörningar och hjärnsjukdomar.
Kostnaden uppskattar han till 386 miljarder Euro. Den fantastiska summan av 4000 miljarder kronor. Det finns en orsak och den har uppstått sedan omfattande folkgruppers hjärnor sammankopplades till superdatorer med radioteknologi för beteendemanipulation och utnyttjande. Här har människor blivit till en sorts statlig boskap man kan utnyttja till vad man vill. Vi alla är på väg att förlora rätten till våra liv och det ökar successivt med superdatorernas kapacitet.

Vid Levande Historias utställning om holocaust utgav man en bok om utrotningen av de oönskade i Europa på 1940-talet. Där citerades Albert Einstein som sa: ”The world is too dangerous to live in – not because of the people who do evil , but because of the people who stand by and let them.” Vi måste inse att det är nödvändigt att ta ställning i den här frågan ifall vi inte vill stå passiva och titta på när militärt våld kombinerad med statliga maktintressen övertar våra hjärnfunktioner.

Kyrkoherden i Solna, Johan Engvall upprättade en skrivelse efter att ha lärt känna Magnus Olsson. Han skrev: ”Till den som det berör. Teknik till välsignelse eller förbannelse. Under det senaste året har jag som kyrkoherde i Solna församling regelbundet samtalat med Magnus Olsson. Hans uppgifter var häpnadsväckande och skrämmande… Hans uppgifter handlar om ICT-inplantat…här finns fantastiska möjligheter men också stora faror…Det är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan kan också vara ett hot emot vår demokrati…
Min förhoppning är i första hand att Magnus skall bli hjälpt och i andra hand att debatten kommer igång och att vi får en lagstiftning och reglering kring både forskningen och användningen av ICT-inplantat i vårt land och i Europa.” Filosofin som driver superdatortekniken är influerad av Charles Darwins teori om naturens urval, kallat för ’överlevnad av de mest livsdugliga’.

På 1930-talet började den sociala vetenskapen i västvärlden anta biologiska idéer för det mänskliga samhället. ’Social-Darwinisterna’ menade att ’de starka’ har den naturliga rätten att styra, även erövra de svagare. Hotet har uppstått i den idévärld FOI antagit. Det ger självfallet följder ifråga om projektens natur. I synnerhet som den här tekniken lever med sitt eget motto: kontroll ersätter frihet.
Att staten med FOI och andra utvalda deltagare intar våra hjärnor, inre liv och mentala egenskaper utan befolkningens egen vetskap om det är nuets största mardröm. Det övergår alla konventionella tvång; censur, murar, taggtrådsstängsel, hemliga rättegångar och godtyckliga inlåsningar. Här finns det primära framtidsprojektet som ständigt utnyttjar allt fler och är planerat till att omforma oss alla. Den här forskningen har dessutom nya politiska målsättningar och är som andra projekt där FOI finns med avsedd att förgöra demokrati och mänskliga rättigheter.

Professor Göran Hermerén nämnde det i sin bok Kunskapens pris (1986) på sitt eget sätt: Aktionsforskningen kan karaktäriseras närmare på följande sätt. För det första gäller att forskaren med utgångspunkt från sina värderingar och mål genom sin verksamhet inte bara vill utreda och diagnostisera. Syftet med verksamheten är att åstadkomma sociala förändringar – eller förhindra av myndigheterna beslutade åtgärder. Det senare är fallet, om dessa åtgärder kolliderar med mål och värderingar hos forskaren och de grupper forskaren solidariserar sig med.

FOI är spjutspetsen ifråga om att skapa de nya värderingar forskarna solidariserar sig med. Man bygger ut det till att omfatta alltfler institutioner, forskare men också generaldirektörer och andra som ansluter sig till deras projekt, som t ex kriminalvården, SÄPO och FRA. Bland de sociala förändringar man vill driva fram är mer kontroll, större makt åt staten och mindre till folket grundat på helt andra idéer än mänskliga. EU-kommisionens etikråd föreslog: En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras och legaliseras… Medlemsstaterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar att skapa förutsättningar för utbildning och en konstruktiv välinformerad debatt inom detta område. Alla är välkomna att delta. Vi ställer oss bakom deras krav. Öppna upp debatten. Allt material som behövs finns sammanställt och klart. Alla som vill
kan få den bästa faktadokumentation till artiklar, för TV-program, debatter och aktioner. Den här uppgörelsen måste människan vinna över militära myndigheter och statliga makthavare som uppbär helt andra idéer än mänskliga.

Ett sätt att se situationen är att demokratin är svag och dålig i Sverige, att vi också har en riksdag med ett överdrivet intresse för att övervaka medborgarna istället för militära institutioner. Vi skulle behöva en riksdagsledamot med kurage, likt John Glenn, som vågar ställa sig upp i riksdagens talarstol och deklarera att hans mål är att kunna lova människorna i Sverige att deras militära myndigheter har upphört att utnyttja ovetande försvarslösa människor i experimentell forskning utan deras egen vetskap om det. Det skulle innebära ett första steg emot mänskliga rättigheter för medborgarna. Militärens erövring av folkets hjärnor ger negativa sociala och politiska förändringar, som ökar för varje år. Utmaningen är den viktigaste vi har att ta upp till debatt och skapa en förändring av. För att rädda frihet, hjärnor, samhälle och social gemenskap. Hjärnchips är ett steg farligare än traditionell diktatur. Beteendeteknologi en större inskränkning än hård censur.

Ingen människa skall behöva frukta att inplanteras och utnyttjas i hjärnexperiment. Vi måste skydda oss, våra vänner, familjer och barn mot att bli statens inplanterade hjärnoffer. Då kan vi också inleda det mänskliga informationssamhället där superdatortekniken används för positiva civila tillämpningar och slippa militära tvångschips i hjärnan – därför måste alla goda sociala krafter ena sig för att i en gemensam aktion stoppa FOI:s hjärnprojekt.

Källhänvisningar:
Ny Teknik, 13.11.2007 – FRA femma på världens superdatorlista
P.M. Persson, FOA, 1965 – Biotelemetri
The New York Times, 7.5. 1950 – Revival of R.U.R. With New Prologue
Yoneji Masuda, 1980 – The Information Society
Edward Hunter, 1951 – Brainwashing in Red China
The European Group of Ethics, Opinion N 20 , 16.3.05 – Ethical aspects of ICT implants in the
human body -http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm
FOI 2009 – se Internet foi.se – Människa-system-interaktion
New York Times, 10.4. 1967 – Push-Button People (politisk ledare)
New York Times, 19.9. 1970 – Brainwave (politisk ledare)
New York Times, 5.8. 1977 – Control C.I.A. – Not Behavior (politisk ledare)
Science, 30.11.1956 – Some Issues Concerning the Control of Human Behavior
New York Times, 9.5. 1954, dr Joost Meerloo – Pavlov’s Dog and Communist Brainwashers
Joost Meerloo, 1956 – The Rape of the Mind
Carl Sagan, 1977 – Lustgårdens drakar
Yale Journal of Biology and Medicine, 1934 – A Method for the Remote Control and Electrical
Stimulation of the Nervous System
Stuart Mackay, Bertil Jakobsson, 1957 – Endoradiosondes
John C. Lilly, 1980 – The Scientist
New York Times, 13.4. 1958, Brain Research by Soviet Cited
Bon, 5.2004 – Filmvetenskap
TT, 4.1997 – Våldsmän hade svåra hjärnskador
J.M. Delgado, 1952 – Permanent Implantation of Multilead Electrodes in the Brain
J.M. Delgado, 1969 – Radiostimulation of the Brain in Primates and Man
ZDF, 2004 – Secret Russia
CIA-dokument , 17.12. 1963 – se Documents
Alexander Gurov, 30.11.2000 – Committee of Safety, Resolution Regarding the Russian
Federal Law
Magnus Olsson den 5.8. 2008 till statsminister Reinfeldt
EU-kommisionens dokument, 20.4.2009 – Nya horisonter för ICT – se Internet:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:EN:PDF
Generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, 19.3.2009 – till Magnus Olsson
New York Times, 3.9.1971 – In Behaviorist’s Ideal State, Control Replaces Liberty
Ny Teknik, 17.6.2004 – Om nanoteknologi av Anders Wallerius
Vetenskapsrådets seminarium , 2004 – Fakta – nanoteknologi
Neuronanoscience Research Center Lund, 2004 – http://www.lu.se
Centrum för traumaforskning, – 14.3. 2011 – verksamhetsberättelse
Senator John Glenns News Release, 25.1.1994
Information, Kunskap, Ansvar, 1997, Studentlitteratur, Gunnar Bergendal
Ds Ju 1986:5, 20.3. 1986 – konferens på justitiedepartementet
Anders Lansner, Stockholm Brain Institute – 2009 – se Internet
Kyrkoherde Johan Engvall. 5.2009 – skrivelse till Magnus Olsson för debatt om hjärntekniken
Kunskapens pris, 1986 – Göran Hermerén
Ovanstående artikel hämtat från http://www.cyberbrain.se/?page_id=4
(Rättad från stavfel)

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s