Enhälligt beslut i IARC står fast – cancerrisk klass 2b gällande mobilstrålning

IARC Publicerar Bakgrund för RF som
Möjligt cancerframkallande för människa

IARC skriver: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom”

April 19, 2013

Den Internationella byrån för cancerforskning (IARC) har släppt sin detaljerad utvärdering av cancerrisker förknippade med RF-strålning, som tjänar som motivering för att utse RF som möjligen cancerframkallande hos människan.

IARC monografi kommer närmare två år efter en inbjuden panel av experter från 14 länder nått denna slutsats efter en åtta dagars möte på IARC högkvarter i Lyon, Frankrike (se vår rapport).

En elektronisk kopia av den 430-sidiga dokumentet är tillgänglig utan kostnad från IARC. En papperskopia kommer snart.

Grunden för IARC klassificering av RF som en klass 2B cancerframkallande sammanfattas i en mening: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom” (p.421). Dessa föreningar med hjärntumörer och tumörer i hörselnerven observerades av Interphone Study Group och Lennart Hardell team i Sverige.

Panelens beslut var nära enhälligt. Ett starkt missnöje kom från Peter Inskip av US National Cancer Institute, som gick ut ur IARC mötet före den slutliga omröstningen. En eller två andra, däribland Maria Blettner vid universitetet i Mainz i Tyskland, rapporterades också oense med majoritetens åsikt. Det talades om att oliktänkande skulle lämna en minoritet åsikt, men ingen undertecknad förklaring visas i IARC monografi. Istället är deras uppfattning ingår i sista stycket av rapporten: Den tillgängliga bevisningen stöder inte en ”slutsats om ett orsakssamband” på grund av ”bristande överensstämmelse” mellan Interphone och Hardell studier och avsaknaden av en exponering-respons-förhållande.

De oliktänkande pekar också på bristande föreningsfriheten i en stor dansk studie-även om detta arbete har kritiserats (se vår take). Slutligen, de oliktänkande hävdar att ”fram till nu, rapporterade tidstrender i incidens av gliom inte har visat en trend parallellt tidstrender i mobil-telefon.” Det sista argumentet punkterades i november när den danska Cancerfonden rapporterade en spik i aggressiva hjärntumörer under de senaste tio åren. Vid den tiden kallades en insider ökningen en ”skrämmande utveckling,” men ingen länk till mobiltelefoner gjordes.

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

index fiberkabel

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

Men Skanova river ner kopparledningarna och sedan står kunderna ute på landsbygden utan telekommunikation. Man hänvisar till mobiltelefonin. Men de trådlösa nätverken fungerar dåligt. I princip krävs ett platt landskap utan vegetationen, samt nederbördsfritt. Nu är inte den svenska landskapsbild en platt stäpp och därmed skall kommunikationen vara anpassad till verkligheten. Svårare än så kan det inte vara. Men uppenbarligen är det så? Skanova lovade 2008 att det skulle bygga ut fiberkabelnätet samtidigt som de river kopparledningen, enligt en artikel Lantbrukarnas affärstidning 2008-05-19.

”Utbyggnaden startar 2009 och tar uppskattningsvis 5-10 år, beroende på det lokala intresset runt om i landet. Den totala investeringen beräknas till 20-25 miljarder kronor, varav Skanova svarar för en stor del.

Skanova räknar med att upp till 800000 hushåll och företag på landsbygden ansluts med fiber, om allt går som planerat.
-Det som gör denna nya strategi kommersiellt möjlig är att vi sänker vår driftkostnad kraftigt när vi river ned kopparledningarna och ersätter med fibernät. Vi ökar inkomsterna genom att abonnenterna även köper tv-tjänster, säger Kjell Rödin”

Om kopparledningen skall betala en del av kostnaderna för fibernätet då hamnar man i moment 22. Först måste man riva kopparledningen sedan ungefär 5 – 10 år senare får kunden tillgång till fibernätet. Till dess skall kunden vara utan fungerande kommunikation? Dessutom måste kunden betala anslutningen till fastigheten och det har alla inte råd med. Om färre har råd att ansluta till fibernätet kommer också färre nyttja TV-tjänsterna som är en del av inkomsterna för fibernätet. Det tycks vara moment 22 hela vägen om Skanova skall hålla i trådarna. En bra kommunikation för alla är en statsangelägenhet och skall betalas med skattemedel. Alla har nytta av en bra kommunikation som då vi hade kopparledning till  hushållen i hela landet. Utbyggnaden av fibernätet är en politiks fråga. Skanova får inte riva kopparledningen förrän den har ersatts med fiberkabel.

Slutligen, det är angeläget att bygga ett miljö- och hälsovänligt kommunikationssystem. Mobilindustrins trådlösa system är en storskalig negativ påverkan på allt biologiskt liv. Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, kan inte fortsätta att ljuga om hälsoriskerna. De har in faktum ett ansvar för folkhälsan. Den vetenskapliga kunskap vi har idag, samt den ökande ohälsan bör omedelbart tvinga fram en omställning till en miljövänlig teknik som lever upp till miljöbalkens mål och syfte i första kapitlet.

Myndigheterna var inte okunniga om hälsoriskerna och inte mobilindustrin heller. Man kan inte rädda Ericsson genom att skada nu levande och kommande generationer. Kunskapen om hälsoriskerna är också en anledning till att mobilindustrins verksamhet inte har krävts på tillstånd enligt miljöbalken och ej heller ställts krav på en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning eller krav på en riskanalys enligt EU:s försiktighetsprincip.

Mobilindustrin och Ericsson har sluppit alla miljökrav enligt miljöbalken. Nu måste politikerna ta sitt ansvar för bättre och miljövänlig kommunikationsteknik.

 Solveig Silverin, miljöingenjör

 

Här är svaret på myndigheternas agerande – rädda Ericsson

Här är svaret på myndigheternas agerande – rädda Ericsson

– Myndigheterna måste gå i spetsen och ligga i frontlinjen när det gäller att investera i ny teknik.

Därför lobbar SSM för trådlöst i skolorna och ljuger om forskningen på bekostnad av våra barns hälsa.

När Telia helt oväntat gick miste om 3G-licenserna kom utbyggnaden av 3G-nätet i Sverige snabbt av sig. En orsak är att de utländska företag som gav regeringen de fetaste löftena inte hade pengar till en utbyggnad.

Det blev tvärstopp på allt och investeringarna uteblev. Inte bara i Sverige utan i hela världen har den storstilade 3G-satsningen inte blivit mer än en tumme.

Göran Johnsson menar att vi inte har råd att vänta längre.

Han kräver en samlad insats från fack, politiker och näringsliv. Annars kan Sverige förlora Ericsson.

– Utbyggnaden måste i första hand komma igång där det finns en marknad, säger Göran Johnsson.

– Myndigheterna måste gå i spetsen och ligga i frontlinjen när det gäller att investera i ny teknik.

Hur många hemliga dokument skrev Göran Persson på under sin tid som statsminister?

Kalla Fakta avslöjar drönare som kostar skattebetalarna 750 miljoner kronor, beslutet togs i hemlighet 2003, då satt Göran Persson som statsminister. Svenska försvaret ville inte ha drönaren

Han skrev också på ett beslut i hemlighet om att bygga ut 3G. 3G-utbyggnaden bestämdes i Paris 1998 av teleoperatörerna. Hur mycket pengar pumpades in av skattemedel i det projektet bakom ryggen på folket? Trots bestrålning av hela befolkningen prövades inte verksamheten enligt miljöbalken och man hänvisar till ett referensvärde som enbart skyddar mot termiska effekter i 6 minuter. Det är inte klokt. Sedan förföljer industrin och myndigheterna dem som blir sjuka, trots att ansvariga kände till från början att den artificiella strålningen är en hälsorisk.

Man har haft råd att pumpa in skattemiljoner i företag, men de som skadats av mobilstrålningen nekas oftast sjukersättning och får leva på socialhjälp.

Skrev Göran Persson också på chemtrislspridning i hemlighet? Enligt personer från Socialdemokraterna så gjorde han det också.

När det gäller utbildning har Sverige rasat ner till 18 plats

När det gäller utbildning har Sverige rasat ner till 18 plats av världens 29 rikaste länder.

När det gäller utbildning ligger Sverige riktigt illa till. Mätningarna baseras på svenska elevers kunskaper i tre kärnämnen, och här har Sverige under 2000-talet rasat ner till 18:e plats, sämre än exempelvis Ungern och USA. Med undantag för Tjeckien, står Sverige därmed för det största raset bland industrialiserade länder när det gäller elevers kunskaper. Och vad har hänt i Sverige? Jo man har byggt ut trådlösa nätverk i skolorna som t o m vuxna blir sjuka och elöverkänsliga av.

Med tanke på de kända effekter som artificiell elektromagnetisk strålning ger, som hjärnstress, och som i ohälsotalet också bekräftas genom att allt fler barn får  ADHD-liknande symtom (vuxna får nu också denna diagnos), beror det med stor sannolikhet på, att de sämre skolresultaten är en följd av stressande strålning från de trådlösa nätverken i skolmiljön.

När svenska barn själva tillfrågas om hur nöjda de är med sina liv hamnar Sverige inte heller så högt upp – här blir det en elfte plats.  Sverige har också den högsta siffran i Norden – 5,5 procent ­– när det gäller andelen ungdomar som varken jobbar, praktiserar eller studerar.

Det är inte konstigt att barn inte mår psykiskt bra när de hela tiden utsätts för hjärnstress i den höga artificiella strålningen som nu råder i vår livsmiljö dygnet runt. Det visar också ohälsotalet i Folkhälsorapporten att allt fler unga tas in på slutna psykiatriska avdelningar. Skall våra barn drogas ner med psykofarmaka för att mobilindustrin skall kunna fortsätta sin miljöfarliga verksamhet? Hur många elöverkänsliga barn som döljs i denna grupp i den slutna psykiatriska ”vården” bör man fråga sig. När allt fler barn fick astma på 1950-talet blev de också djupt kränkta av vuxna och av läkarvården. När skall läkarvården inse att det dyker upp nya miljösjukdomar, som exempelvis elöverkänslighet som dokumenterades redan i Sovjetunionen på 1960-talet. Elöverkänslighet är inte så nytt, med andra ord och tillåts den artificiella strålningen öka i vår livsmiljö får man in faktum ta med i beräkningen att det blir en ny folksjukdom. Elöverkänslighet har ju ökat i hela världen i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin, men också annan ohälsa.

Akademierna i humaniora och vetenskaper i Kanada – om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält

Jag vet inte vilken betydelse denna föreningar har i samhället, de tycks mest tro att det är de termiska effekterna som har betydelse för ohälsan, men jag kan läsa följa intressanta: ”Vissa människor är oroliga för att en uppsättning av symptom, som har kallats ”RFR syndrom ”eller” mikrovågsstrålning sjukdom, ”kan bero på långvarig lågintensiv exponering för RF-fält. Vid granskning av litteraturen, har panelen inte hitta klara vetenskapliga bevis att stödja förekomsten av ett sådant syndrom. Det finns dock bevis för att vissa människor kan kunna känna när de utsätts för RF-fält.
Vilka är konsekvenserna för Safety Code 6 av panelens vetenskapliga granskning av den aktuella tillgängliga uppgifter om biologiska effekter och de potentiella negativa hälsoeffekter av exponering för radiofrekventa fält? I synnerhet bör fenomenet icke-termiska effekter vara beaktas i Safety Code 6?

Här en länk till originalrapporten

Biologiska effekter kan förekomma vid icke-termiska exponeringsnivåer. Eftersom det finns tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att sådana biologiska effekter är förknippade med negativa hälsoeffekter effekter, observerade den potentiella betydelsen av biologiska effekter på icke-termiska exponeringsnivåer
kräver ett förtydligande innan icke-termiska effekter bedöms ingå i Safety Code 6.
Panelen konstaterade att medan gränsvärden för huvud, hals och bål som anges i säkerhet Kod 6 gäller även för ögat, föreslår Safety Code 6 som ännu lägre exponering för ögat är önskvärd. På grund av de unika fysiologiska egenskaper i ögat, rekommenderar panelen att en lägre gränsvärde fastställas. Även om de tillgängliga uppgifterna är otillräckliga för att definiera en exakt gräns lokal exponering för ögat, föreslår panelen att gränsvärdet som anges i
Safety Code 6 för huvud, hals och bål (inklusive ögat) hos allmänheten kan också vara tillämpas för lokala exponeringar mot ögon RF arbetare. Panelen rekommenderar också att nya information genereras i tid för att bättre definiera gränsvärden för ögat.
Vilken forskning behövs för att bättre förstå de potentiella hälsoeffekter för

Vilken forskning behövs för att bättre förstå de potentiella hälsokonsekvenser för icke termiska effekter? Efter sin granskning av tillgängliga vetenskapliga litteraturen, har panelen slutsatsen att ytterligare forskning behövs om de potentiella hälsoeffekterna av RF-fält. Även exponeringar RF-fält kan orsaka vissa biologiska effekter är mer forskning behövs också för att förstå hur dessa förändringar inträffar. Ytterligare forskning behövs också för att undersöka om vissa befolkning undergrupper som barn är mer känsliga för effekterna av exponering för RF-fält.
Fortsatta studier av exponerade befolkningsgrupper ger de primära medel för direkt
bedöma de potentiella effekterna av RF-fält på människors hälsa. Eftersom mobiltelefoner och liknande anordningar, har varit i bruk under en relativt kort tidsperiod, ytterligare observation av exponerade populationer krävs för att undersöka potentiella negativa hälsoeffekter på grund av långvarig exponering för
RF-fält. Adekvat exponeringsbedömningen kommer att vara avgörande för framgången för sådana undersökningar.

Dariusz Leszczynski skriver om IARCS bedömning av mobilstrålningens cancerrisk klass 2b

Dariusz Leszczynskiskriver om IARCS bedömning av cancerrisken klass 2b

Leszczynski beskriver att Hardells forskargrupp hade använt de mobiltelefoner, som ansetts säkra enligt referensvärdet, som man kan köpa i affärerna. Resultatet hade visat en förhöjd cancerrisk för intensivanvändare. Jag anser att man måste använda riktiga mobiltelefoner eftersom det kan finns faktorer i mobilstrålningen som kanske inte finns i testsignaler- Jag vet inte hur stor skillnaden är, mellan testignaler och strålningen från en mobil, men vill man testa mobilstrålningens hälsorisk kan man inte välja ut vissa signaler.

En annan intressant sak som Leszczynski tar upp är att man sett i studier att det sker synergistiska effekter mellan mobilstrålningen och cancerogena ämnen. Jag misstänker att det gäller även för den lägre stråldosen från sändare också vid långtidseffekter.

Dariusz Leszczynski is an expert in the biological and health effects of cell phone radiation.Since 2009 he publishes a science blog dealing with the issue of cell phone radiation and health: http://betweenrockandhardplace.wordpress.com  Disclaimer: the opinions presented in this column are authors’ own and SHOULD NOT be considered as opinions of any of his employers.

Dariusz Leszczynski har tidigare arbetat som expert på finska STUK som motsvara vår Strålsäkerhetsmyndigheten.

HELSINGFORS, Finland, April 9, 2013 – Aktuella säkerhetsstandarder för strålningen från mobiltelefoner är gamla. FCC standarden är från 1996 och ICNIRP från 1998. Sedan dess har ett stort antal forskningsstudier publicerats, av vilka några pekade mot en eventuellt hälsorisk för exponeringar mot mobiltelefon strålning.

I maj 2011 uppmanade Internationella byrån för cancerforskning 30 experter för att utvärdera vetenskapliga bevis om cancerframkallande mobiltelefon strålning.

Som ett resultat av nästan 2 veckor överläggningar röstade IARC experter för att klassificera strålning mobiltelefon som en möjlig carcinogen, en klass 2B cancerframkallande. I dagligt tal betyder det att även om vi inte har det yttersta beviset på att mobiltelefon strålning är cancerframkallande, har vi tillräckligt vetenskapligt underlag för att misstänka en sådan möjlighet och vara försiktig när du använder dessa enheter.

Beslutet av internationella experter byggde huvudsakligen på epidemiologiska bevis och på bevis som av djurstudier. Den bevisning som lämnats av de laboratoriestudier ansågs alltför svag för att stärka klassificeringen av cancerogenicitet och lägg den i klass 2A cancerframkallande kategori, vilket är en trolig cancerframkallande.

Klassificeringen av mobiltelefon strålning som en möjlig carcinogen kom som en stor överraskning för forskarsamhället och för industrin lika. De som höll kallade klassificeringen brister och en mängd begagnade ”Spin” berättelser publicerades i nyhetsmedia fördömde klassificeringen.

Att säga att IARC klassificeringen är felaktig är felaktig av följande skäl:

Epidemiologiska data som kommer från det europeiska Interphone-projektet och från Hardell-gruppen i Sverige föreslog en eventuell ökning av hjärncancer hos de långsiktiga mobilanvändare – människor som använt mobiltelefoner minst 30 minuter per dag i över 10 år. Både intern och Hardell har visat sådan trend, även om riskökningen varierade. [redan efter IARC klassificering mötet publicerades en studie som visar en ökning av hjärncancer i USA som överenskommits med förutsägelser om Interphone-projektet, men inte med Hardell studierna]

Djurstudier där mobiltelefonens strålning används ensamma, visade ingen effekt, men en sådan utgång inte nödvändigtvis att människor är säkra. Hälsovårdsmyndigheter anser att när cancer befinns induceras av en carcinogen i två olika djurarter är det troligt att människor  också är sårbara. Däremot när cancerframkallande har någon effekt på djur, betyder det att människor är säkra? Tolkar strålning mobiltelefon djurstudier verkar tycka så när de påpekar att de studier där livstid exponering av råttor eller möss inte orsaka cancer. Detta innebär dock att människor inte är säkra. Människor har samma gener som möss eller råttor men samma gener kan fungera olika i människor och djur. Det bästa exemplet är familjen tre ras-gener, kända för att vara inblandade i carcinogenes och närvarande i människor och möss. Men reglerar en annan medlem av RAS-familjen-gener cancer hos människor och olika i möss. Det betyder att vissa tumörer på möss utvecklas inte hos människor och vice versa. Slutligen kan djurstudier endast utföras vid låg nivå exponering för mobiltelefon strålning, liknande nivåer som människor utsätts, eftersom höga exponering orsakar uppvärmning-associerade hälsoeffekter. Därför, om djuret inte reagerar på en låg nivå av cancerframkallande betyder det inte automatiskt att människor är säkra.

Djurstudier där mobiltelefon strålning användes som tillägg till andra cancerframkallande har indikerat en möjlighet additiva eller synergistiska effekter. Mobiltelefon strålning verkade förstärka effekterna av andra cancerframkallande ämnen

Även om varken epidemiologiska eller djurstudier som helt tillförlitlig bevis på skada, under förutsättning att dessa studier är tillräckligt viktiga ”röda flaggor” som inte kunde ignoreras. Detta återspeglas i omröstningen. Av de 30 medlemmarna i IARC arbetsgrupp röstade 28 för 2B klassificering. Kalla det ”felaktiga” är inte korrekt

Vad kan vara den mest övertygande bevis för hälsorisker, även om det inte bevis på skada, är följande:

Epidemiologiska studier från Interphone-projektet och från Hardell-gruppen utfördes med vanliga mobiltelefoner, köpt av folket utanför butikshyllorna. Dessa telefoner, enligt FCC, träffade IEEE och ICNIRP, alla nödvändiga säkerhetskrav som genomförs och hävdade att skydda alla användare.

Med hjälp av dessa säkra telefoner har epidemiologiska studier visat en ökning av möjligheten att utveckla hjärncancer bland de långsiktiga flitiga användare av mobiltelefoner. Detta tyder sannolikt att de nuvarande säkerhetsnormerna är otillräckliga för att skydda hälsan hos användare mobiltelefon.

För att skydda allmänheten, FCC, IEEE bör ICNIRP omedelbart genomföra försiktighetsprincipen i fråga om mobiltelefon strålning och dra åt dagens säkerhetsnormer. Dessutom bör en målinriktad och kraftfull forskningsprogram upprättas för att bättre utvärdera de eventuella hälsorisker som kan vara förknippade med den långsiktiga intensiv användning av mobiltelefoner.

Lärare blev elöverkänsliga av strålningen i Tunaskolan – på vilken känslighet gjordes mätningar när de var försumbara?

Lärare blev elöverkänsliga av trådlöst nätverk i Tunaskolan

Rektor Agneta Hedenström: – Mätningarna visade ingenting när det gäller de trådlösa nätverken, säger hon. Kjell Hansson Milds mätningar visar nästan noll, frågan är på vilken känslighet gjorde han mätningar? Väljer man en låg känslighet dB mikrovolt per meter kan inte mätinstrumentet registrera hur hög effekttätheten är. Kjell Hansson Mild säger :  Jag hittar inget av intresse, det rör sig om nollvärden eller nära noll. Med de kunskaper jag själv har av gjorda mätningar är Milds påstående en ren lögn. Eller så jämför han med referensvärdet för  3G 10 watt per kvadratmeter som varken skyddar mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter utan enbart mot termiska effekter i 6 minuter. Men detta referensvärde ligger långt över den naturliga bakgrundsstrålningen inom mikrovågsområdet som nyttjas för denna nya digitala teknik och dessutom är denna tekniskt producerade strålning inte alls lik naturlig elektromagnetisk strålning. Den är helt miljöfrämmande.

Skolledningen vill betona att de gjorda mätningarna visar att miljön är säker för elever och lärare.