Så här påverkar mobilen din hjärna

Här ser man tydligt hur mobilen påverkar hjärnan

Man säger i filmen att forskarna är förvånad. Intressant att forskare är förvånad. Man kan ju undra vilka dessa forskare är, som är förvånade? Bilder har för flera år sedan dokumenterat och bevisat att mobilens strålning påverkar hjärnan. Jag lägger in dessa bilder igen, de är ett bevis på att strålningen från mobilen tränger djupt in i hjärnan och vid långtidseffekter finns det risk för både bestående skador och hjärntumör. Barn som nyttjar mobilen får i stort sett hela sin hjärna bestrålad.

Mobilrontgen

images mobilpeneterar hjärnan

Här ser man hur strålningen från en router/WiFi påverkar krasse, vilket bevisar att den strålning vi sprider i våra hem och i barnens skol- och daghemsmiljö påverkar biologiskt liv och det finns stor risk för långtidseffekter

Påverkad krasse av router

Vid köp av trådlös kommunikationstjänst ställ krav på en garanti i avtalet att strålningen inte ger skador på hälsan

Trots att den artificiella mikrovågsstrålningen från mobilsändarna är en miljöfarlig verksamhet, enligt miljööverdomstolen, samt en extremt storskalig verksamhet som berör allt biologiskt liv, har ansvariga myndigheter inte ställt krav på att den skall tillståndsprövas enligt miljöbalken.

Ansvariga myndigheter har heller inte ställt krav på en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken eller enligt EU:s försiktighetsprincip krav på en riskanalys vid:” Användningen av försiktighetsprincipen är endast motiverad när de tre föregående villkoren uppfyllts:

  • identifiering av potentiellt negativa effekter;
  • bedömning av tillgängliga vetenskapliga belägg;
  • omfattningen av vetenskaplig osäkerhet.”

Trots att 40% av 600 tunga beslutsfattare i IT-branschen redan 2003 är oroliga för hälsoriskerna av mobilstrålningen, har ansvariga myndigheter inte ställt krav på försiktighetsprincipen enligt miljöbalken. Socialstyrelsen har istället uppmanat kommunerna att inte följa försiktighetsprincipen, enligt miljöbalken, vid utbyggnaden av basstationer för 3G, trots att IT-företagarna själva säger att forskning visar på att denna strålning kan påverka hjärnan och sömnen.

Trots att IT-företagarna 2001 känner till vetenskapligt att mobilstrålningen kan påverkar hjärnan, alltså ge andra biologiska effekter än termiska effekter, hänvisar ansvariga Strålsäkerhetsmyndigheten till referensvärden som enbart skyddar mot termiska effekter under 6 minuter.

Trots att cancergruppen IARC inom WHO klassat mobilstrålningen som en möjlig cancerrisk, klass 2b i samma klass som bly och DDT, som grundar sig flertalet välgjorda studier, ställs fortfarande inga krav på en riskanalys enligt EU:s försiktighetsprincip: ” Kommissionen understryker att försiktighetsprincipen endast kan användas om det verkligen finns en möjlig risk och att den under inga omständigheter kan rättfärdiga godtyckliga beslut.”

Istället skrivet Strålsäkerhetsmyndigheten ett brev till kommunerna och påstår att det inte finns någon seriös forskning som visar på hälsorisker. ”  Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem”. Strålsäkerhetsmyndigheten påstår alltså att välgjorda studier inte är seriös forskning.

Konsumenten som köper mobilindustrins tjänster skall därför ställa krav i avtalet med mobiloperatören att de garanterar att de trådlösa nätverk som de säljer till konsumenter garanterar att den artificiella strålningen inte ger skador på hälsan vid långtidsanvändning eller akuta hälsoproblem. I avtalet skall det stå, att mobiloperatören skall stå skadeståndsansvariga om deras produkt ger bestående strålskador av termiska effekter efter 6 minuter eller andra biologiska effekter akuta eller vid långtidseffekter. Det som är viktigt, är att IT-branschen själva kände till vetenskapligt, andra biologiska effekter redan i början på 2000-talet och trots denna kunskap bygger ut 3G-systemet som ökar strålningen dramatiskt i hela vår livsmiljö Se försäkringskassans diagram över den ökande ohälsa som rakar i höjden när 3G-nätet byggs ut, samt ohälsan hos unga ökar dramatiskt 2004

Kunden skall före nyttjandet av den trådlösa tjänsten göra en noggrann hälsokontroll som bevis på att hälsan var god före nyttjandet av det trådlösa systemet eller nätverket.

Anmälningar mot mobilindustrin

Eftersom ingen myndighet bryr sig om riskerna för befolkningen och uppmanar dessutom  kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna är detta folkmord. Se dokumentet från 1976 biologiska effekter av mikrovågor Biologiska effekter av elektromagnetisk strålning (radiovågor och mikrovågor) Eurasian kommunistländerna, Defence Intelligence Agency: DST-1810s-074-76 mars 1976

År 1975, efter en omfattande studie, varnade USA Defence Intelligence Agency för risken från låga nivåer mikrovågor vilket ger  sjukdomar som sträcker sig från influensaliknande symtom, depression, självmordstankar) cancer och leukemi.

.