Elöverkänsliga har inte mer psykiska besvär än andra

Galleri

Rådet för arbetslivsforskning anordnade torsdagen den 1 februari 1996 en hearing om elöverkänslighet. Bengt Arnetz docent och verksam vid yrkesmedicinsnka kliniken, Huddinge sjukhus, gav en översikt över symtom vid elöverkänslighet utifrån en nyligen genomförd kartläggningsstudie.  Han redogjorde de typiska hudsymtom … Läs mer

Forskningsresultat inom inom FoA november 1978 jämföres med kunskapsöversikt 1998:23

Forskningsresultat inom FoA  november 1978 enligt nedan  sista stycket sidan 3 citat :

Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olik a organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l mW/’cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2. Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

Jämföres med  ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt 1998: 23

Hypotes över uppkomst av neurastena symtom.

Glutamat- och kaliumupptagen minskar, då de elektriska egenskaperna hos astrogliacellerna är förändrade så att spänningen över cellmembranet minskar, dvs. då astrogliamembranet är depolariserad. Detta är vad som sker i betydande omfattning efter en hjärnskada, en infektion i nervsystemet eller vid kraftig psykologisk påverkan i form av långvarig stress och ångest men viss depolarisation av astrocyterna kan troligen även ske efter intensiv sensorisk stimulering i synnerhet om nervcellsaktiviteten är monoton

Min kommentar: Viktigt är, att det är våglängden som orsakar denna typ av biologisk påverkan och är inte beroende av uteffekten som myndigheterna anser vara svag, enligt det skyhöga referensvärdet 10 watt per kvadratmeter som endast skyddar mot  termiska effekter under 6 minuter och varken skyddar mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter.  Efter en längre tids belastning utvecklas sådana skador  på nerverna att det utlöser både smärta och störningar i kroppsfunktionen.

I kunskapsöversikten säger man att påverkan i cellmembranet uppkommer vid skador exempelvis.  Detta är alltså en relevant forskning på elöverkänslighet, då men redan känner till genom FoAs forskning att det kan ske en antenneffekt av mikråvågsstrålningen som ju har en hög penetrerande förmåga.  Nerverna styr ju hela kroppen även produktion av exempelvis hormoner. Hela kroppen blir alltså påverkad.  Dock har biologiskt liv ingen anpassning till dessa höga nivåer av mikrovågsstrålning och definitivt inte alls någon anpassning till pulsmodulerad eller frekvensmodulerad mikrovågsstrålning.
FoAs forskning bekräftas av den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning. De beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekter på barn och ungdomar” att de funnit följande hälsopåverkan orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå av exempelvis WiFi.  Undersökningen visar vid långtidseffekter 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet, 36% ökning av epilepsi och 11% ökning av mental retardation, samt  82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

 

FOA forskning 1978_0001sid 1

FOA forskning 1978_0002sid 2

FOA forskning 1978_0003 sid 3

FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung och annan äldre kunskap

Sidan kommer att fyllas på med mer information och tidiga kända hälsorisker redan från 1945. Att kräva mer forskning som bevis för att denna allmänna belastning av artificiell mikrovågsstrålning, innan försiktighetsmått antas enligt miljöbalken är enbart ett spel för galleriet. Jag hävdar att denna storskaliga spridning av dessa pulsade och modulerade mikrovågor är folkmord eftersom operatörerna och andra ansvariga känner till riskerna.

Våra kroppar fungerar som antenner för denna strålning  i ”Djurförsök vid FoA visar: Mikrovågor påverkar både fysiskt och psykiskt (som inlärningsförmåga) nov 1978”, citat: Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt –  fortplantas, blockeras osv. Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 1 mW/cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung: ”Levande materia är i allmänhet genom naturligt urval anpassad att nätt och jämt tolerera sin normala strålningsmiljö som består av vågor med alla frekvenser, från statiska fält till kosmisk strålning. Att en ändring av denna strålningsmiljö kan få kraftiga konsekvenser har upprepade gånger belysts.”
FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung

Strålskadan elöverkänslighet är det största hotet mot mobilindustrin och är en neurologisk skada

Galleri

I Arbetslivsinstitutet  1998:23 ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologiska sjukdom – en kunskapsöversikt”, kan jag inte på något sätt se att psykisk ohälsa ligger till grund för elöverkänslighet. Kjell Hansson-Mild har i flera studier kunnat konstatera att det autonoma nervsystemet är … Läs mer

Historisk tillbakablick i tidningsurklipp och lite annat inför 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet

3G-racet har börjat i Sverige Ny Teknik: Här framgår det, att det största problemet är bygglovsprocessen, byggloven och handläggningstiderna

Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att inte följa försiktighetsprincipen enligt miljöbalken

Norrbottens-Kuriren 18 december 2001: Björn Berglund (S) bygglovsnämndens ordförande  som bordlade frågan då det saknades en Miljökonsekvensbeskrivning

Norrbottens-kuriren  23 januari 2002 Luleå kommun. Vi vill lära oss mer innan vi definitivt tar ställning

Svenskt Näringsliv 15 februari 2001: Domslut ”Mobilmasterna är skadliga”. Domstolen anser att det är bevisat att mobilmaster är farliga och beordrar att masterna skall bort, efter att totalt 13 personer i ett område nära Genevé anser att de blivit sjuka av strålningen och har visat upp läkarintyg som bevis.

Piteå-Tidningen: Utbyggnaden av 3G-näten får vänta. Miljö- och byggnadsnämnden tar oron för skadlig  strålning på allvar. Därför återremitteras bygglovsansökning för 31 master.

GP 22 januari 2002: Kommunen maktlös mot master. Byggnadsnämndens ordförande, Leif Blomquist, i Göteborg kritiserar staten. Man kan inte via lagvägen framtvings samutnyttjande av master. Ett problem är att antenner som sätts upp inte kräver bygglov bara masterna. Alla antenner som placeras på hustak kräver därför inget bygglov, vilket betyder att fastighetsägare kan inbringar stora summor genom att upplåta antenner på sina fastigheter utan att man tar hänsyn till hälsoriskerna.

GP 23 januari 2002: Mobilmast vållar strid. Företag kan JO-anmäla Lerums kommun för långsam beslutsprocess då kommunen återremitterar ärendet till Europlitan. Lerums kommun vill har svar på planerna för framtiden med masterna, men svaret de fått var att det var en affärshemlighet.

DN  18 februari 2002: Docent i fysikalisk kemi Per-Ola Quist anser att man bör utreda effekterna av mikrovågsstrålningen mer ingående innan man fortsätter bygga ut mobilnästen.

DN 5 januari 2002: Barn flyttades efter leukemifall. Föräldrar i en förskola i spanska Valladolid fick stopp på 30 master som man misstänkte orsakade barn leukemi och lymfkörtelcancer.

Aftonbladet 13 januari 2002: Strålningen kan ha dödat flera elever i ett utbildningscentrum i Ronda. Tre elever, åtta lärare och en städerska har drabbats av cancer sedan 1998. Mitt emot skolan står tre stora mobilmaster.

GP 11 januari 2002: Uddevalla kommun fick rätt av regeringsrätten att säga nej till en 72 meter mobilmast då både kammarrätten och länsstyrelsen sagt ja. Länsstyrelsen hade inte prövat lokaliseringen till de närboendes hälsa vilket var fel enligt regeringsrätten. Hela ärendet skickades tillbaka till Uddevalla kommun.

I ett brev till miljöminister Kjell Larsson (datum finns inte angivet men troligen år 2000) framgår det att byggnadsnämndens ordförande F.H att byggnadsnämnden Enköpings kommun kan bli åtalad om de vägrar bevilja bygglov för 3G- master.

Tjänsteman på Länsstyrelse fick besök av tre män i mörka kostymer då handläggaren följde miljöbalkens krav och därmed försenade beslutsfattandet.

En forskarstudent hade sammanställt riskerna med mikrovågsstrålningen vid Lunds universitet blev kontaktad av en representant från Ericsson. Efter mötet flyttade studenten till Danmark och gick under jorden. Dokumentet försvann.

Barometern-OT  7 januari 2002: Missbildade horn på rådjur sedan 1990, finns ingen förklaring.  Hornen är abnorma då bockarna inte fällde hornen som normalt är. Fick man en förklaring sedan? Idag dör onormalt många älgkalvar på Öland och unga älgar är mystiskt sjuka främst i Blekinge, Skåne samma sak med främst sjöfåglar.

Är nyttjandet av infraröd strålning för mobiltelefoni ett alternativ till mikrovågsstrålning?

Varken mikrovågsstrålning eller infraröd strålning är nyttigt. Här handlar det om höga doser, men vad händer vid långtidseffekter att utsätta känsliga organ som ögat för denna strålning. Det är trots allt koncentrerade strålning som utgår från mobilen om man ofta håller den nära ögat och ickejoniserande strålning är bioackumulerbar. Och vad händer om man har en LED-lampa som är kopplad till optisk fiberkabel som sänder IR-ljus i rummet och fungerar som en sändare/mottagare för mobiltelefoni? Ögat kan varken se Infrarött ljus eller mikrovågor vilket gör att man inte skyddar ögonen om ljuset är för starkt till skillnad synligt ljus. När det gäller utbyggnaden av de trådlösa nätverken har man  inte tagit hänsyn till långtidseffekterna i de extremt höga referensvärden man hänvisar till och som myndigheterna påstår skulle vara ett tillräckligt skydd.

Det finns förslag på ny teknik att nyttja infraröd strålning som mobilkommunikation via speciella LED-lampor kopplade till optisk fiberkabel.

ICKE-JONISERANDE STRÅLNING
Kontaktpersoner: Jörgen Larsson 230 99, Stefan Wiklund 295 80, Magnus Lundin 233 55
Icke-joniserande strålning kan även den orsaka
alvarliga skador om den är tillräckligt
intensiv. Oftast händer detta när stora mängder
energi absorberas i biologisk vävnad
under mycket kort tid. Ögat är speciellt käns
ligt och exponering för intensiv strålning kan
orsaka blindhet. Processen är ofta ögonblicklig
. Infraröd strålning och mikrovågsstrålning
är dessutom osynliga för ögat. För en stor del av utrustningen finns speciella säkerhetsinstruktioner att följa.
Varningsskyltar kan lånas av MAX-lab. Det är
viktigt att dessa plockas bort när det inte längre föreligger någon fara

Redan 2003 rekommenderades en försiktighetsprincip gällande radio- och mikrovågsteknik

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12836129

Redan 2003 fanns det tillräckligt med vetenskaplig kunskap som gjorde att man rekommenderade en försiktighetsprincip gällande spridning av mikrovågsstrålning

SAMMANFATTNING

Detta dokument ger en överblick av nuvarande vetenskaplig kunskap inom hälso forskning om effekterna från radio-och mikrovågsteknik frekvens strålning , på nivåer som befolkningen i allmänhet är normalt utsatta . Granskningen bygger på humana experimentella och epidemiologiska studier som undersöker effekter av strålning i frekvensområdet mellan 100 kHz och 10 GHz . De relevanta studier identifierades via systematiska sökningar i databaserna Medline och ISI Web of Science . Översynen finner att den befintliga vetenskapliga kunskapsbasen är alltför begränsat för att dra några definitiva slutsatser om hälsorisker vid exponering i låg dos intervallet . Endast ett fåtal studier har undersökt effekten av långvarig exponering för den allmänna befolkningen i normal miljö . Följaktligen kan lite förutsägas om långsiktiga hälsorisker . Olika studier observerades en ökad risk för tumörer i det hematopoetiska och lymfatisk vävnad av människor som bor i närheten av TV-och radiosändningar sändare . Dock har metodologiska begränsningar till dessa studier har identifierats och deras slutsatser är kontroversiella . I studier på ett möjligt samband mellan hjärntumörer och mobiltelefonanvändning , mobiltelefoner använder den genomsnittliga tiden var kort jämfört med den kända latensperioden av hjärntumörer . Även om dessa studier inte har visat en generellt ökad risk för hjärntumörer i samband med användningen av mobiltelefoner, det fanns vissa indikationer på ett samband . Omedelbara effekter förknippade med användningen av mobiltelefon har observerats i humana experimentella studier som inte kan förklaras med konventionella termiska mekanismer . De observerade effekterna är inom det normala fysiologiska området och är därför svåra att tolka med avseende på en ökad risk för hälsan . Däremot kan man dra slutsatsen att andra mekanismer än de etablerade termiska mekanismer . På grund av den nuvarande fragmentariska vetenskapliga databasen är en försiktighetsprincip när det handlar om radio-och mikrovågsteknik frekvens strålning rekommenderas för individen och den allmänna befolkningen .

Senaste mätningar av Smartphone och WiFi

Har gjort två nya mätningar enligt nedan. Det är en chockartad hög strålning från en Smartphone som strålar rakt in i hjärnan när man pratar i den.

Strålningen från WiFi

Strålningen från en Smartphone över 20 000 mikrowatt per kvadratmeter

Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekt på barn och ungdomar”, att de funnit följande, orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå (t ex WiFi):

85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet 
36% ökning av epilepsi 
11% ökning av mental retardation 
82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

Länkar till NOVEMBERREVOLUTIONEN

NOVEMBERREVOLUTIONEN förklara vad som hände med vår ekonomin efter den 21 november 1985, när några personer genomförde en kupp och Sverige antog den nyliberalistiska ekonomin, men kommer från USA. Man känner igen exakt den utveckling som Tatcher och Reagen genomförde på 1980-talet som Reinfeldt nu genomför i Sverige. Vi tvingas in i den nylibiralistiska ekonomin med hög arbetslöshet dålig fungerande samhälle på alla plan, dåliga skolor, dålig sjukvård, dålig äldreomsorg, dåliga kommunikationer, stor klasskillnad och allt fler lever i extrem fattigdom där vanliga familjer blir bostadslösa. Kort och gott kan man säga, nyliberalismen är en avveckling av ett civiliserat samhälle. Nyliberalismen är enbart företagarnas marknad. Folket och den enskilda människa har inget människovärde.

Filmer ger också en tillbakablick hur det såg ut före Novemberrevolutionen 1985. Här en länk till Olof Palme där han förklarar varför han är demokratisk socialist HÄR Frågan är om Palme blev mördad för att han var emot samma utveckling som USA. Palme mördades bara två månader efter decemberrevolutionen.

DEL 1

DEL 2

DEL 3

DEL 4

DEL 5

DEL 6

NATO/USA skall kriga i vårt land i sydöstra Sverige mellan den 13 och 19 september

NATO inklusive USA skall kriga i vårt land i sydöstra Sverige mellan den 13 och 19 september. Vad NATO/USA gör i vårt land begriper jag inte då vi inte är med i NATO. Lägger därför en film för att påminna om vad krig är. Se filmen HÄR

Info från KVINNOR FÖR FRED: Den 13-19 september kommer en stor NATO-övning att genomföras runt våra kuster. Tyskland har här fått rollen att leda. Stridsövningen heter Northern Coast. Gotland, med Visby flygplats för landning och tankning, får en nyckelroll. 15 länder kommer att delta och förutom Tyskland bl.a. USA, Kanada och Storbritannien. Visby flygplats kommer att bli navet för hela övningen. Första delen av stridsövningen genomförs sydost om Blekinge den andra delen mellan Gotland och Stockholms skärgård. Helikoptrar ska öva lågtflygning över Gotland även under nattetid. 40 fartyg,25 flygplan,helikoptrar, 500 markstridstrupper. Hela stridsområdet blir Blekinge, Östra Skåne, Gotland och Sörmland.

Från SVT.se, Hela Gotland, Sveriges Radio.