FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung och annan äldre kunskap

Sidan kommer att fyllas på med mer information och tidiga kända hälsorisker redan från 1945. Att kräva mer forskning som bevis för att denna allmänna belastning av artificiell mikrovågsstrålning, innan försiktighetsmått antas enligt miljöbalken är enbart ett spel för galleriet. Jag hävdar att denna storskaliga spridning av dessa pulsade och modulerade mikrovågor är folkmord eftersom operatörerna och andra ansvariga känner till riskerna.

Våra kroppar fungerar som antenner för denna strålning  i ”Djurförsök vid FoA visar: Mikrovågor påverkar både fysiskt och psykiskt (som inlärningsförmåga) nov 1978”, citat: Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt –  fortplantas, blockeras osv. Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 1 mW/cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung: ”Levande materia är i allmänhet genom naturligt urval anpassad att nätt och jämt tolerera sin normala strålningsmiljö som består av vågor med alla frekvenser, från statiska fält till kosmisk strålning. Att en ändring av denna strålningsmiljö kan få kraftiga konsekvenser har upprepade gånger belysts.”
FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung