Elöverkänsliga har inte mer psykiska besvär än andra

Rådet för arbetslivsforskning anordnade torsdagen den 1 februari 1996 en hearing om elöverkänslighet. Bengt Arnetz docent och verksam vid yrkesmedicinsnka kliniken, Huddinge sjukhus, gav en översikt över symtom vid elöverkänslighet utifrån en nyligen genomförd kartläggningsstudie.  Han redogjorde de typiska hudsymtom som förknippades vid bildskärmsarbete. Han påpekar en viktigt observation att gruppen elöverkänsliga inte hade mer psykiska besvär än andra.

Fysiologiska fynd hos elöverkänsliga som man inte forskade vidare på.

–De neurofysiologiska mätningarna visar att de har en svaghet i det autonoma nervsystemet, säger Eugene Lyskov.

Reagerar starkare
Patienterna är ”på hugget”, de reagerar starkare på olika stimuli som blinkande ljus, klickande ljud och fysisk belastning. Hjärnan registrerar varje ljusblink från lysrör och bildskärmar, men de elöverkänsliga får ett starkare svar i sin hjärna. När ett blinkande ljus övergår i ett fast, så registrerar deras hjärnor att detta sker vid en högre frekvens än vad kontrollgruppen gör.

UR ”Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält Femte årsrapporten 2008

Neurofysiologiska reaktioner hos personer med symptom

Landgrebe och medarbetare (2007) undersökte en eventuell obalans i nervsystemet i tre grupper, en elöverkänslig grupp (23 pe
rsoner) och två kontrollgrupper [Landgrebe, et al. 2007]. Kontrollgrupperna
var utvalda så att den ena representerade den tiondel med högsta symptomrapportering (23 personer) och den andra den tiondel med lägst
symptomrapportering (26 personer) i en tidigare enkätstudie. Deltagarna undersöktes med transkraniell magnetisk stimulering (T
MS), som kan utlösa såväl hämning som retning av nervceller i hjärnan.
Med hjälp av ett magnetfält stimuleras centrum för kroppsrörelse i hjärnan och muskelsvar registreras från motsvarande kroppsdel (här höger lillfinger). Den elöverkänsliga gruppen skiljde sig signifikant från de båda
kontrollgrupperna avseende resultaten i en av testerna (intrakortikal facilitering). Studien är en pilotstudie och dess explorativa karaktär gjorde att författarna valde att inte korrigera för multipla tester. Hypotestestande studier är därför motiverade innan säkra slutsatser kan dras. Författarna diskuterar att resultatet i studien kan vara i överensstämmelse med tidigare observationer av avvikelser i autonoma nervsystemet hos personer som rapporterar elöverkänslighet. Fynden skulle kunna tyda på en bristande adaptiv förmåga med ökad sårbarhet för olika stressorer, vilket teoretiskt
sett skulle kunna inkludera även elektromagnetiska fält.