Allt fler dödsfall orsakas av de fyra sjukdomsgrupperna cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom samt växande hot: mental ohälsa, inte minst hos barn och unga.

FN:s initiativ mot gruppen av så kallade icke smittsamma sjukdomar globalt är också Sveriges problem. Allt fler dödsfall orsakas av de fyra sjukdomsgrupperna cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom. Dessa tillstånd orsakas till stor del av fyra livsstilsfaktorer: tobaksrökning, skadligt alkoholbruk, olämplig kost och fysisk inaktivitet, alla till stor del påverkbara genom olika samhällsinsatser. Ett femte sjukdomsområde identifieras också av FN som ett allvarligt och växande hot: mental ohälsa, inte minst hos barn och unga.

Frånsett konsekvenserna för individens hälsa ligger en politisk dimension i att dessa sjukdomar kommer att få stora konsekvenser även för samhällsekonomin. Ett ökat förebyggande arbete mot dessa orsaksfaktorer skulle kunna kanalisera ökade resurser till sjukdomsgrupper som inte lika väl kan förebyggas.

Min kommentar:

En faktor man aldrig nämner är den extremt höga artificiella mikrovågsstrålningen från alla trådlösa nätverk:

I ICNIRP  statment ” On the ”guidlines för limiting exposure to time-varying elektric, magnetic, and elektromagnetic fields (up to 300 GHz”2009 hänvisar man  till forskning från 2006, 2007 två 2008 samt 2009 att barn och djur, organ etc som är 1,3 meter eller mindre utsä tts för 40% mer strålning på grund av resonans i  100 MHz och i mikrovågsområdet 1-4 GHz. 1 GHz  svänger 1000 miljoner gånger per sekund, och därför innehåller en hög energi. Man har utgått från de grundläggande restriktionerna i ICNIRP (10 w/m2 för 3G, 4G WiFi), men om biologiskt liv enbart tål en kontinuerlig naturlig mikrovågsstrålning bakgrundsstrålningen 0, 000 000 000 000 000 026,5 W/m2. Räknat från 2,7 grader Kelvin och en variation från solens  kontinuerliga  mikrovågsstrålning högst cirka 0,000 000 000 001 W/m2, under dygnet.  Vid extrema solstormar vart 11: e år som varar under några minuter någon timme, kan solens mikrovågsstrålning kommer upp i knappt 0,000 001 W/m2.

Optisk fiberkabel kräver inget trådlöst system som WiFi till datorn

Jag fick en förfrågan om man måste nyttja en trådlös router om man sätter in optisk fiberkabel. Orsaken till frågan var, att Skurups kommun nere i Skåne går ut med information till allmänheten att man måste har trådlös router om man har optisk fiberkabel. HELT FEL

I vissa  flerbostadshus har man placerat en konverter centralt som omvandlar  ljuset i den optisk fiberkabeln till elektriska signaler och sedan  fortsatt med kopparledning till lägenheterna, där har man satt ett vägguttag för datakoppling.  Om man drar fiberkabel ända upp till lägenheterna har man en konverter som omvandlar ljus till elektriska impulser. Från konvertern kan man sedan koppla trådbundet till datorn. Det krävs inte alls router som denna kommun i Skåne påstått.

Svar från SSM om bakgrundsstrålning och riktvärden för elektromagnetiska fält

Hej Solveig,

Svar på dina frågor enligt den numrering som du hittar nedan.

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) definieras radiovågor som elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till 3000 gigahertz som utbreder sig utan särskilt anordnad ledare. Mikrovågor utgör en delmängd av detta frekvensspektrum, det finns ingen strikt definition men i allmänhet brukar man säga att mikrovågor är elektromagnetiska vågor med frekvenser från ca 300 megahertz och upp till 300 gigahertz (detta motsvarar precis som du skriver våglängder från 1 millimeter upp till 1 meter).

2.      Den naturliga bakgrundsstrålningen inom radiovågsområdet är så låg att det inte finns anledning att misstänka hälsorisker med denna strålning. Det ligger inte heller i SSM:s uppdrag att hålla sig uppdaterad om denna strålning. Om du vill ha information om nivåer och dygnsvariationer för den naturliga bakgrundsstrålningen bör du kontakta någon som gör sådana mätningar. Kolla med någon högskola som har rymdteknik på programmet.

 

3.      Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att svaga radiovågor skulle vara farliga för människor. Det finns dock en svag misstanke om att radiovågsexponering från mobiltelefoner skulle kunna medföra förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör, se pressrelease från IARC under följande länk http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

Du hänvisar till uppgifter från FOA och SSI i denna fråga. Både FOA och SSI är organisationer som upphört och övergått till nya. FOA kan knappast ansetts vara en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält men om FOA publicerat något i ämnet i en granskad engelskspråkig vetenskaplig tidskrift är du välkommen att hänvisa direkt till den. Du hänvisar också till uppgifter från SSI (Statens strålskyddsinstitut) som ju helt klart var en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält, men du måste hänvisa tydligare till vilka uppgifter du avser.

 

4.      (Svar på fråga 8 enligt din numrering nedan). Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden, se följande länk http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf . Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en genomgång av relevant forskningslitteratur. Se också vad WHO skriver i sitt faktablad om basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

 

5.      (Svar på fråga 9 enligt din numrering nedan). 155,8 dB mikrovolt per meter är den elektriska fältvektorns styrka hos en elektromagnetisk radiovåg som har effekttätheten 10 watt per kvadratmeter. Detta är referensvärdet för radiovågor med frekvenser över 2 gigahertz. De radiovågsfrekvenser som ligger under 2 gigahertz har lägre referensvärden. De mätningar som SSM gjort hittills har tydligt visat att effekttätheten i allmän miljö ligger långt under dessa referensvärden, normalt under en tusendel av referensvärdet.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Torsten Augustsson

 

 

cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20 

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Svar från SSM och länkar till bland annat WHO

Hej Solveig,

Här kommer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) svar på de frågor du ställt till SSM och ett antal andra myndigheter, daterat 2013-10-01.

Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden. Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en värdering av relevant forskningslitteratur.

Angående dina frågor som rör FOA-skriften:

SSM (och SSM:s vetenskapliga råd) kan enbart beakta relevant forskningslitteratur som publicerats i engelskspråkiga granskade vetenskapliga tidskrifter, därför kan vi inte kommentera den här typen av skrifter.

SSM:s vetenskapliga råd bevakar kontinuerligt den forskningslitteratur som publiceras och håller myndigheten uppdaterad genom att med något års mellanrum sammanställa en ny rapport med aktuellt forskningsläge. Information om SSM:s vetenskapliga råd samt hittills publicerade rapporter finner du under följande länk

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Organisation/Rad-namnder/Vetenskapligt-rad-for-elektromagnetiska-falt/

Baserat på det vetenskapliga rådets granskning och kvalitetsvärdering gör SSM följande bedömning när det gäller radiovågor (eller den benämning du använder, mikrovågor) och möjliga hälsorisker med de exponeringsnivåer som är aktuella i samhället.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att allmänhetens exponering för radiovågor från trådlösa datornätverk, basstationer, radio och TV-sändare inte innebär några hälsorisker. Liknande bedömningar gör i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen och Världshälsoorganisationen (WHO). Se också faktablad från WHO under följande länkar

Elektromagnetiska fält och folkhälsa – Basstationer och trådlös teknik http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

Elektromagnetiska fält och folkhälsa – Elöverkänslighet http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf

Det finns inga säkerställda hälsorisker med användning av mobiltelefon, det finns dock en misstanke om att radiovågorna från en mobiltelefon skulle kunna medför hälsorisker på lång sikt (förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör), misstanken är svag men här anser vi att det är lämpligt med viss försiktighet och rekommenderar användning av handsfree eller mobilens högtalarfunktion och att mobilen hålls ut från kroppen en bit under samtal. Se också faktablad från WHO om mobilanvändning under följande länk

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Vad gör EISCAT?

Länk till EISCAT

Vad är EISCAT
Beskrivning av EISCAT

EISCAT , Europeiska Incoherent Scatter Scientific Association , har inrättats för att bedriva forskning på den nedre , mellersta och övre atmosfären och jonosfären med den osammanhängande scatter radarteknik. Denna teknik är den mest kraftfulla markbaserade verktyg för dessa forskningsverksamhet. EISCAT används också som en sammanhängande spridningsradar för att studera instabiliteter i jonosfären , samt för att undersöka strukturen och dynamiken i den mellersta atmosfären och som ett diagnostiskt instrument i jonosfäriska modifierings experiment med Uppvärmning anläggning .

Det finns tio osammanhängande scatter radar i världen , och EISCAT driver tre av de högsta standardfaciliteter . De experimentella platser i EISCAT är belägna i den skandinaviska sektorn , norr om polcirkeln . De består av två oberoende radarsystem på fastlandet , tillsammans med ytterligare en radar konstruerat på ön Spetsbergen i Svalbard – den EISCAT Svalbard Radar – Skandinavien .

Den EISCAT UHF radar arbetar i 931 MHz-bandet med en effekttoppsändare på över 2,0 MW och 32 m , fullt styrbara parabol antenner. Den sändare och en mottagare är i Tromsø ( Norge ) . Mottagning av platser är också belägna i närheten av Kiruna ( Sverige ) och Sodankylä ( Finland ) , vilket möjliggör kontinuerlig tristatiska mätningar som ska göras .

Den mono VHF radar i Tromsø är verksamt i 224 MHz-bandet med en effekttoppsändare av 2 x 1,5 MW och en 120 mx 40 m parabolisk cylinder antenn , som är indelad i fyra sektorer . Den kan styras mekaniskt i meridianplanet från vertikalt till 60 ° norr om zenit , begränsad öst – väst styrningen är också möjligt att använda alternativa utfasning kablar .

Den EISCAT Svalbard Radar ( ESR ) , som ligger i närheten av Longyearbyen , är verksamt i 500 MHz-bandet med en maximal sändareffekt på 1,0 MW , en fullt styrbar parabol antenn på 32 meter i diameter , och ett fast område inriktad antenn på 42 mi diameter . Den höga latitud platsen för denna anläggning är särskilt syftar till studier av randen och polartäcket region .

De grundläggande data som mäts med den osammanhängande scatter radarteknikär profiler av elektrontäthet , elektron och jon temperatur , och jon hastighet . Efterföljande bearbetning tillåter en rikedom av ytterligare parametrar , som beskriver jonosfären och neutral atmosfär, för att härledas . Ett urval av väldesignade radarpulsprogramfinns tillgängliga för att anpassa de uppgifter tagande rutiner för många speciella fenomen , som förekommer på höjder mellan ca 50 km och mer än 2000 km . Beroende på geofysiska förhållanden , kan uppnås en bästa tiden upplösning på mindre än en sekund och en höjd upplösning på några hundra meter .

Verksamheten i 3000-4000 timmar per år fördelas lika mellan vanliga program (CP) och särskilda program (SP) . För närvarande är sex väldefinierade Vanliga program går regelbundet , för mellan en och tre dagar , vanligtvis ungefär en gång i månaden , för att tillhandahålla en databas för långsiktiga synoptiska studier . Ett stort antal särskilda program , som definieras individuellt av Associerade forskare , körs för att stödja nationella och internationella studier av både specifika och globala geofysiska fenomen .

Ytterligare detaljer av EISCAT systemet och operation kan hittas i olika EISCAT rapporter, inklusive illustrerade broschyrer, som kan erhållas från EISCAT huvudkontoret i Kiruna , Sverige.

De investeringar och driftskostnader för EISCAT delas mellan :

Kina Forskningsinstitut radiovågor Förökning , Folkrepubliken Kina
National Institute of Polar Research , Japan
Norges forskningsråd , Norge
Vetenskap och teknik faciliteter rådet , Storbritannien
Solar – Terrestrial Environment Laboratory , Nagoya University , Japan
Suomen Akatemia , Finland
Vetenskapsrådet , Sverige

EISCAT närvarande förnyar dess styrande regler . Dessa pågående uppgifter är delvis relaterad till den planerade utbyggnaden av EISCAT_3D systemet . Tidpunkten 2014-2021 kommer från genomförandefasen av den nya infrastrukturen . EISCAT styrande reglerna består av avtal och stadgar . Dessa kompletteras med bilagor och policydokument .

Inga album eller bilder uppladdade ännu .

File EISCAT User Access and Membership Policy     En del av den styrande regler uppdateringen innebär att snart kommer det att finnas en möjlighet att gå med i föreningen antingen som en Associate eller en affiliate . De ansluter villkor är fastställda i medlemspolicysom antogs av EISCAT rådet i maj 2013.

File EISCAT Governing Rules – proposed changes     Den EISCAT Bluebook ( avtal , stadgar och finansiella bestämmelser ) håller för närvarande på att ses över . Den bifogade filen visar den aktuella versionen , den 20 juni 2013. Om du vill lämna kommentarer, förslag och / eller vara en del av den fortsatta översynen , kontakta Dr Ingrid Mann , Huvudkontor
Arkiv Mandat för rådet och kommittéerna

File Terms of Reference for Council and Committees
Den EISCAT Bluebook fastställs den styrande strukturen i föreningen . De detaljerade direktiv för rådet och kommittéerna arbete revideras för närvarande . Den bifogade filen visar den aktuella versionen av förfrågningsunderlaget , daterat den 20 juni 2013. Om du vill lämna kommentarer, förslag och / eller vara en del av den fortsatta översynen , kontakta Dr Ingrid Mann , Huvudkontor

Klimatförändringarna – Beror den på den extremt höga artificiella mikrovågsstrålningen

Eftersom man kan räkna ut effekttätheten av mikrovågorna, utifrån gradantalet 2,7 Kelvin, vilket blir  0,000 000 000 000 000 026,5 W/m2  hur mycket ökar då temperaturen vid ett medelvärde på 0,0o1 W/ m2 av mikrovågor?

Det skulle vara intressant att veta och om då strålningen generellt sett ökar med 40% vid en våglängd vid 1,3 m och där under, då kan det bli rätt mycket i slutänden. Vi har drygt 20 miljoner mikrovågssändare, enligt PTS, utplacerade i vår livsmiljö i Sverige. Temperaturen borde  ökar, men hur mycket och har det en betydelse. Vi har rutnätet av radiolänkar som inte når ner till marknivå, vilket därför inte går att mäta nere på marken.  Sedan har vi de stora systemen HAARP, EISCAT, LOFAR och LOIS etc som vräker ut massor av energi högre (förhoppningsvis ej i marknivå) upp  i atmosfären Jag tror att detta har en hel del betydelse för uppvärmningen. Frågan är i alla fall  nu ställd till Naturvårdsverket.

Enligt ICNIRP 2009 – visar studie att i frekvensområdet 1- 4 GHz sker resonans för organ eller personer som är kortare än 1,3 m – Motsvarar alltså barn 8 år eller yngre

Enligt ICNIRP som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till, fungerar kroppar och organ som är under 1,3 meter som antenner för frekvenserna 1 – 4 GHz vilket innefattar 3G, 4G, och WiFi bland annat. Alla barn under 1,3 meter utsätts för högre strålning än vuxna.

Detta borde SSM känna till, men de skriver till kommunerna och uppmanar dem att i princip sätta in trådlöst i skolorna. Det finns så mycket kunskaper om hälsoriskerna, ändå tycks man vända sig till barnen för att utsätta dem för mest strålning. Varför?

Varför gör våra myndigheter detta mot vår unga generationen? Är målet att utrota svenskarna? Man ser ju sig tvungen att ställa frågan, eftersom myndigheterna inte skyddar oss mot industrins miljöfarliga verksamhet. På vems uppdrag då i så fall? Reinfeldt föraktar ju sina svenska landsmän, vilket framkom hans bok ”Det sovande folket”. Reinfeldt skrev: ”svenskarna är mentalt handikappade”. Han satt i riksdagen när han uttryckte sitt förakt mot oss svenskar och skrev boken.

När det gäller antenneffekten  kan man ju ha i beaktan, älgars längd på ryggraden kanske sammanfaller med 1,3 meter. Ryggraden innehåller ju hela nervsystemet till perifera nervsystemet. SSI och FOA har ju skrivit att mikrovågor har en antenneffekt på människan och det borde i rimlighetens namn även gälla djuren, ja allt liv. Om nu den naturliga mikrovågsstrålningen är så låg som rymdfysikerna hänvisar till, alltså i princip försumbar, då är medelvärdet av 1 milliwatt/m2 fruktansvärt högt och sker det då också en antenneffekt på det så mår nog inte det biologiska livet så bra varken barn eller djur.

Jag känner mycket stor oro, eftersom våra ansvariga myndigheter endast hänvisar till riktvärde som skyddar mot akut uppvärmning under 6 minuter och skyddar varken mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. SSM anser dessutom att riktvärdet är satt med god marginal. Sannerligen alarmerande eftersom det är Strålsäkerhets myndigheten som skall skydda oss mot för hög strålning.
Mvh Solveig Silverin

Jag fann detta i ICNIRP 2009:
ICNIRP http://www.icnirp.de/documents/StatementEMF.pdfLäs detta:
ICNIRP konstaterar att det har skett en betydande
avancera i dosimetriska undersökningar i form av preci
sionen och upplösning (Lin 2007). Ett särskilt problem var
upp med avseende på numeriska beräkningar med hjälp
anatomiska modeller av mänskliga organ som kan
påverka härledning av referensnivåer från grundläggande
restriktioner. Vissa publicerade studier (Wang et al 2006.;
Dimbylow och Bolch 2007; Conil et al. 2008; Nagaoka et
al. 2008, Kuehn et al. 2009) visade att i frekvensområdet
intervall av kroppens resonans (100 MHz) och 1-4 GHz för
organ som är kortare än 1,3 m höjd (som ungefär motsvarar
barn i åldern 8 år eller yngre) vid rekommenderad referensnivån
 de inducerade SAR kunde vara upp till 40% högre än den
nuvarande grundläggande begränsningen under värsta tänkbara
 förhållanden. Detta är emellertid försumbar i förhållande till den
 stora reduktionsfaktor på 50 (5000%) för allmänheten.
ICNIRP notes that there has been considerable
advance in dosimetric investigations in terms of preci-
sion and resolution (Lin 2007). A special concern was
raised with regard to numerical computations using
anatomical models of human bodies which might influ-
ence the derivation of reference levels from the basic
restrictions. Some published studies (Wang et al. 2006;
Dimbylow and Bolch 2007; Conil et al. 2008; Nagaoka et
al. 2008; Kuehn et al. 2009) showed that in the frequency
ranges of body resonance (100 MHz) and from 1 to 4
GHz for bodies shorter than 1.3 m in height (correspond-
ing approximately to children aged 8 year and
younger) at therecommended reference level the induced SARs could be
up to 40% higher than the current basic restriction under
worst-case conditions. However, this is negligible com-
pared with the large reduction factor of 50 (5,000%) for
the general public.”

Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

En ny informationsfilm om den artificiella mikrovågsstrålningen – Hur hög strålning tål biologiskt liv?

Uppdaterad 2013-11-21

Filmen: En film om artificiell mikrovågsstrålning NR 1 (uppdaterad)

Efter att har läst igenom en del av ICNIRPs redovisning över forskningsresultat, kan jag konstatera att ingen forskning som ICNIRP hänvisar till är baserad på långtidseffekter, dessutom läser jag på ett ställe i en publikation 2009 , att induktionen av strålningen ökar med 40% i frekvensområdet 1 – 4 GHz, vid kroppslängder och organstorlek mindre än 1,3 meter.  3G, WiFi, 4G ligger i detta frekvensområde och har en våglängd på 10 cm.

Detta betyder att barn under 1,3 m absorberar mer strålning än vuxna, men det betyder att den strålning som man mäter i luften är 40% högre i levande varelser i den storleksordningen och kring organen kroppen. Vidare reflekteras strålningen mot skelettet. Den hud och dess nerv- och blodsystem som ligger nära skelettet drabbas därför dubbelt av strålning. Huden bestrålas både utifrån och inne ifrån. Huden på de kroppsdelar som då blir mest bestrålade är huvudet, armar, underben och revben och ryggrad. Magra personer har av samma skäl också en större reflektion än tjocka personer.

Inget biologiskt liv är anpassat till att leva i ständigt  hög mikrovågsstrålning och  än mindre att leva i så höga luftmätta värden som 1 milliwatt/m2. Att dessutom strålningen ökar hos barn samt att ICNIRPs utvärdering av forskningsresultat endast baseras på akut påverkan, bör man ju anta en stor försiktighet både i barns skol- och daghems miljö. Men även i hela vår livsmiljö borde strålningen minska av försiktighetsskäl. De kunskaper vi har från tidigare miljöskandaler, borde vara vägledande i våra beslut  gällande artificiell mikrovågsstrålning i annat fall kan de biologiska skadorna bli, för oöverskådlig tid, förödande för allt liv, både människor och djur.

Mobilindustrin och Ericsson känner till riskerna. Jag har fått uppgifter om en forskare, vid namn Monika Larsson, som hade skrivit en uppsats 1976  i ”Framtidens teknik med trådlös kommunikation och konsekvenser”, att hon blev hotad av Ericsson med stora skadeståndskrav p g a denna uppsats. Uppsatsen grundades på den forskning och kunskap man har om mikrovågornas hälsoeffekter.  Trots det sätter man igång en storskalig utbyggnad av trådlösa sändarsystem som nyttjar mikrovågor som är mycket skadliga frekvenser för biologiskt liv. Hur detta kunnat tillåtas ske är för mig en gåta?

Lyssna också på Barrier Trower om riskerna med mikrovågor

Efter att jag börjat göra efterforskningar på hur hög den naturliga bakgrundsvärdet av mikrovågor, kan man konstatera att Ingen vet helt säkert hur hög bakgrundsstrålningen är då det inte funnits intresse av att känna till den. Fick nu veta att mikrovågsstrålningen är en rest från Big Bang och väldigt lite kommer från solen. Mikrovågor är svartkroppsstrålning. Beräkningar av bakgrundsstrålningen skiljer sig extremt mycket. Beräknat utifrån mikrovågornas värmestrålning från universum drygt 2,7 Kelvin ligger mikrovågsstrålningen på minus 20 dB mikrovolt/m vilket är nästan försumbart. Det betyder att inget biologiskt liv är anpassat att leva i mikrovågsstrålning. Det uppmätta medelvärdet från den artificiella mobilstrålningen är extremt högt, därför är det inte konstigt att folk blir akut sjuka av strålningen eller att fåglar, bin, getingar försvinner. Det är långt under det riktvärde för WiFi och 3G  (10 watt/m2) som strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till. Vid extrema solstormar, kan  mikrovågsstrålningen troligen nå upp till ungefär 1 mikrowatt/m2, men det ligger också långt under SSMs riktvärden eller det medelvärde som jag fått fram vid mätningar, 1 milliwatt/m2.  De värden jag satt i  den nu uppdaterade filmen kan revideras ytterligare om det visar sig att solen avger mer mikrovågsstrålning än vad man tydligen vet nu.

Den stora skillnaden är att den artificiella mikrovågsstrålningen är kontinuerligt mycket hög. De mätningar  som jag gjort, hamnar jag på ett medelvärde vid 1 milliwatt/m2, vilket är långt över den naturliga mikrovågsstrålningen. Den artificiella strålningen ligger kontinuerligt extremt högt, dessutom är den frekvensmodulera vilket inte naturlig strålning är.

Den artificiella mikrovågsstrålningen är ett miljögift och påverkar biologiskt liv som ett miljögift med särskilt påverkar på  nervsystemet eftersom nervsystemet är gjort för att transportera elektriska impulser. Nervsystemet är alltså mest känsligt för den artificiella elektromagnetiska strålningen.

Här måste man förstå skillnaden mellan akut påverkan av detta miljögift och långtidspåverkan. Den ökande psykiska ohälsan är en akut reaktion på den artificiella mikrovågsstrålningen, vilket är ett belägg för att strålningen allmänt sett är mycket hög i vår livsmiljö. Medan elöverkänslighet är en fysisk/medicinsk skada som med stor sannolikhet uppkommit genom att de generellt sett är ännu mer belastad av en kontinuerlig hög stråldos, exempelvis där man sover. Alltså stråldosen är högre i dessa personers livsmiljö.

Kroppen får aldrig vila från strålningens starka påverkan. Även personer kan vara mer känsliga än andra på grund av annan ohälsa. Men det handlar om dos och respons, ju högre dos desto större påverkan och skada på individen. Därför är det viktigt att förstå, att elöverkänslighet är en skada som ger långt större konsekvenser för individen och samhället.

Det kan ta mycket lång tid att läka från denna typ av skada 20 – 30 år om man alls läker. Ju större skadan är desto längre tid tar skadan att läka. Det är därför fel att placera elöverkänslighet som psykisk akut ohälsa, av strålningen.

Elöverkänslighet upphör inte, även om stråldosen upphör eller minskar. Om en elöverkänslig person utsätts för andra elektriska fält, kan de istället bli sjuka dessa. Den erfarenheten har jag fått efter 21 år som elöverkänslig, trots att jag i min livsmiljö inte är lika belastad av strålning som de flesta andra är i tätbebyggda områden.

De som reagerar akut på strålningen kommer så småningom att få allvarliga strålskador genom den kroniska belastningen som ett miljögift har på biologiskt liv. En del av dessa kommer att få strålskadan elöverkänslighet. Men även de som inte reagerar akut kommer att blir strålskadade och får cancer, ADHD, stroke etc.

Inget biologisk liv tål denna extremt höga strålning, vilket den akuta reaktionen uppvisar, som psykisk ohälsa, men också att på mycket kort tid har getingar och bin försvunnit, vanliga fågelarter har minskat drastiskt. Vad som pågår i det tysta i vår naturmiljö, som vi ännu inte ser, vet vi inte. Men de kunskaper man har genom kronisk miljöbelastning kan man misstänka mycket allvarliga skador på allt biologiskt liv.