Förvirrade Svenska läkare – befolkningen är ofrisk och osjuk

Denna skrev jag 2006 och den håller än. Varför säger inte läkarna ifrån här i Sverige.
Förvirrade Svenska läkare
Läser i Barometern-OT om förvirrade läkare på barnhälsokonferensen. De svenska läkarna har det inte lätt idag. Snart går hela svenska befolkning omkring som ofriska och osjuka individer, lidandes av depressioner, ångest, diverse neuroser, oförklarlig muskelvärk, huvudvärk och sömnproblem.

De tyska läkarna är inte förvirrade. De har istället införskaffat mätutrustning för mikrovågor. Tyska läkare anade ugglor i mossen när deras patienter blev sjuka efter att sändare för 3G och GSM kommit upp i närheten av patienternas boendemiljö och/eller arbetsmiljö. I Tyskland bemöter läkarna nämligen sina sjuka patienter med respekt och utgår inte ifrån att ohälsan är mentalt framkallad. De svenska läkarna tycks däremot betrakta sina patienter som inbillningssjuka, mentalt svaga, okunniga individer.

De flesta sjukdomar i Sverige anses ju numera vara självförvållade på grund av att patienten har negativa tankar och inte vill vara glad.
Den symtombild som elöverkänsliga och utbrända uppvisar och de som har ovanstående symtombild, kan man få om man utsätts för mikrovågsvapen. De ”mjuka” mikrovågsvapnen nyttjas till att påverkar centrala- och perifera nervsystemet, så att folk förlorar förmågan att tänka och ta beslut.

Man kan alltså med mikrovågor på ett mycket sofistikerat sätt förgöra eller styra en hel befolkning mentalt och manipulera dem till hjälplösa, osjälvständiga individer.
Dock nyttjas även mikrovågor på ett positivt sätt inom medicinen. De svenska läkarna borde därför kunna räkna ut ett samband, eftersom mikrovågor bevisligen kan påverkar biologiska system/vävnader.

Nervsystemet är en biologisk, elektriskt fungerande, vävnad som har utvecklats för att vi bland annat skall kunna känna av vår omgivning annars hade vi inte överlevt.

Den pulsade strålning från sändare som människor utsätts för idag har aldrig någonsin funnits i människans livsmiljö. Den är helt främmande för oss som biologiska varelser. Den är pulsad, innehåller modulationer och är fruktansvärt hög i jämförelse med naturlig bakgrundsstrålning och sänds från tusentals sändare dygnet runt.
Jämför:
Naturlig bakgrundsstrålning är opulsad: 0,000.000.000.000.01 Watt per kvadratmeter (motsvarar i elektrisk fältstyrka 6 dB mikrovolt per meter).
Med:
Godkänt referensvärde: 10 watt per kvadratmeter ( 155,8 dB mikrovolt per meter). Referensvärdet gäller endast akut uppvärmning. Andra och långsiktiga effekter tar man inte hänsyn till.
Exponeringsnivå för sändare som är pulsad: Ungefär 0,01 watt per kvadratmeter ( 125,8 dB mikrovolt per meter).
Det är inte konstigt om folk blir sjuka av all denna tekniskt producerad pulsad strålning som vräks ut över hela befolkningen.

Tyska läkare får i alla fall använda hjärnan och tänka själv. I Sverige bestämmer troligen staten vad läkarna skall tänka eller så har staten reducerat kunskapen i läkarutbildningen så till den milda grad att läkarna i Sverige verkligen är hjälplösa. Det kan ju även vara på det viset att strålningen är så hög på sjukhusen och vårdcentralerna att läkarna inte längre kan tänka.

Solveig Silverin
Miljöingenjör
Folkets Vilja