En ny informationsfilm om den artificiella mikrovågsstrålningen – Hur hög strålning tål biologiskt liv?

Uppdaterad 2013-11-21

Filmen: En film om artificiell mikrovågsstrålning NR 1 (uppdaterad)

Efter att har läst igenom en del av ICNIRPs redovisning över forskningsresultat, kan jag konstatera att ingen forskning som ICNIRP hänvisar till är baserad på långtidseffekter, dessutom läser jag på ett ställe i en publikation 2009 , att induktionen av strålningen ökar med 40% i frekvensområdet 1 – 4 GHz, vid kroppslängder och organstorlek mindre än 1,3 meter.  3G, WiFi, 4G ligger i detta frekvensområde och har en våglängd på 10 cm.

Detta betyder att barn under 1,3 m absorberar mer strålning än vuxna, men det betyder att den strålning som man mäter i luften är 40% högre i levande varelser i den storleksordningen och kring organen kroppen. Vidare reflekteras strålningen mot skelettet. Den hud och dess nerv- och blodsystem som ligger nära skelettet drabbas därför dubbelt av strålning. Huden bestrålas både utifrån och inne ifrån. Huden på de kroppsdelar som då blir mest bestrålade är huvudet, armar, underben och revben och ryggrad. Magra personer har av samma skäl också en större reflektion än tjocka personer.

Inget biologiskt liv är anpassat till att leva i ständigt  hög mikrovågsstrålning och  än mindre att leva i så höga luftmätta värden som 1 milliwatt/m2. Att dessutom strålningen ökar hos barn samt att ICNIRPs utvärdering av forskningsresultat endast baseras på akut påverkan, bör man ju anta en stor försiktighet både i barns skol- och daghems miljö. Men även i hela vår livsmiljö borde strålningen minska av försiktighetsskäl. De kunskaper vi har från tidigare miljöskandaler, borde vara vägledande i våra beslut  gällande artificiell mikrovågsstrålning i annat fall kan de biologiska skadorna bli, för oöverskådlig tid, förödande för allt liv, både människor och djur.

Mobilindustrin och Ericsson känner till riskerna. Jag har fått uppgifter om en forskare, vid namn Monika Larsson, som hade skrivit en uppsats 1976  i ”Framtidens teknik med trådlös kommunikation och konsekvenser”, att hon blev hotad av Ericsson med stora skadeståndskrav p g a denna uppsats. Uppsatsen grundades på den forskning och kunskap man har om mikrovågornas hälsoeffekter.  Trots det sätter man igång en storskalig utbyggnad av trådlösa sändarsystem som nyttjar mikrovågor som är mycket skadliga frekvenser för biologiskt liv. Hur detta kunnat tillåtas ske är för mig en gåta?

Lyssna också på Barrier Trower om riskerna med mikrovågor

Efter att jag börjat göra efterforskningar på hur hög den naturliga bakgrundsvärdet av mikrovågor, kan man konstatera att Ingen vet helt säkert hur hög bakgrundsstrålningen är då det inte funnits intresse av att känna till den. Fick nu veta att mikrovågsstrålningen är en rest från Big Bang och väldigt lite kommer från solen. Mikrovågor är svartkroppsstrålning. Beräkningar av bakgrundsstrålningen skiljer sig extremt mycket. Beräknat utifrån mikrovågornas värmestrålning från universum drygt 2,7 Kelvin ligger mikrovågsstrålningen på minus 20 dB mikrovolt/m vilket är nästan försumbart. Det betyder att inget biologiskt liv är anpassat att leva i mikrovågsstrålning. Det uppmätta medelvärdet från den artificiella mobilstrålningen är extremt högt, därför är det inte konstigt att folk blir akut sjuka av strålningen eller att fåglar, bin, getingar försvinner. Det är långt under det riktvärde för WiFi och 3G  (10 watt/m2) som strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till. Vid extrema solstormar, kan  mikrovågsstrålningen troligen nå upp till ungefär 1 mikrowatt/m2, men det ligger också långt under SSMs riktvärden eller det medelvärde som jag fått fram vid mätningar, 1 milliwatt/m2.  De värden jag satt i  den nu uppdaterade filmen kan revideras ytterligare om det visar sig att solen avger mer mikrovågsstrålning än vad man tydligen vet nu.

Den stora skillnaden är att den artificiella mikrovågsstrålningen är kontinuerligt mycket hög. De mätningar  som jag gjort, hamnar jag på ett medelvärde vid 1 milliwatt/m2, vilket är långt över den naturliga mikrovågsstrålningen. Den artificiella strålningen ligger kontinuerligt extremt högt, dessutom är den frekvensmodulera vilket inte naturlig strålning är.

Den artificiella mikrovågsstrålningen är ett miljögift och påverkar biologiskt liv som ett miljögift med särskilt påverkar på  nervsystemet eftersom nervsystemet är gjort för att transportera elektriska impulser. Nervsystemet är alltså mest känsligt för den artificiella elektromagnetiska strålningen.

Här måste man förstå skillnaden mellan akut påverkan av detta miljögift och långtidspåverkan. Den ökande psykiska ohälsan är en akut reaktion på den artificiella mikrovågsstrålningen, vilket är ett belägg för att strålningen allmänt sett är mycket hög i vår livsmiljö. Medan elöverkänslighet är en fysisk/medicinsk skada som med stor sannolikhet uppkommit genom att de generellt sett är ännu mer belastad av en kontinuerlig hög stråldos, exempelvis där man sover. Alltså stråldosen är högre i dessa personers livsmiljö.

Kroppen får aldrig vila från strålningens starka påverkan. Även personer kan vara mer känsliga än andra på grund av annan ohälsa. Men det handlar om dos och respons, ju högre dos desto större påverkan och skada på individen. Därför är det viktigt att förstå, att elöverkänslighet är en skada som ger långt större konsekvenser för individen och samhället.

Det kan ta mycket lång tid att läka från denna typ av skada 20 – 30 år om man alls läker. Ju större skadan är desto längre tid tar skadan att läka. Det är därför fel att placera elöverkänslighet som psykisk akut ohälsa, av strålningen.

Elöverkänslighet upphör inte, även om stråldosen upphör eller minskar. Om en elöverkänslig person utsätts för andra elektriska fält, kan de istället bli sjuka dessa. Den erfarenheten har jag fått efter 21 år som elöverkänslig, trots att jag i min livsmiljö inte är lika belastad av strålning som de flesta andra är i tätbebyggda områden.

De som reagerar akut på strålningen kommer så småningom att få allvarliga strålskador genom den kroniska belastningen som ett miljögift har på biologiskt liv. En del av dessa kommer att få strålskadan elöverkänslighet. Men även de som inte reagerar akut kommer att blir strålskadade och får cancer, ADHD, stroke etc.

Inget biologisk liv tål denna extremt höga strålning, vilket den akuta reaktionen uppvisar, som psykisk ohälsa, men också att på mycket kort tid har getingar och bin försvunnit, vanliga fågelarter har minskat drastiskt. Vad som pågår i det tysta i vår naturmiljö, som vi ännu inte ser, vet vi inte. Men de kunskaper man har genom kronisk miljöbelastning kan man misstänka mycket allvarliga skador på allt biologiskt liv.