Svar från SSM och länkar till bland annat WHO

Hej Solveig,

Här kommer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) svar på de frågor du ställt till SSM och ett antal andra myndigheter, daterat 2013-10-01.

Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden. Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en värdering av relevant forskningslitteratur.

Angående dina frågor som rör FOA-skriften:

SSM (och SSM:s vetenskapliga råd) kan enbart beakta relevant forskningslitteratur som publicerats i engelskspråkiga granskade vetenskapliga tidskrifter, därför kan vi inte kommentera den här typen av skrifter.

SSM:s vetenskapliga råd bevakar kontinuerligt den forskningslitteratur som publiceras och håller myndigheten uppdaterad genom att med något års mellanrum sammanställa en ny rapport med aktuellt forskningsläge. Information om SSM:s vetenskapliga råd samt hittills publicerade rapporter finner du under följande länk

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Organisation/Rad-namnder/Vetenskapligt-rad-for-elektromagnetiska-falt/

Baserat på det vetenskapliga rådets granskning och kvalitetsvärdering gör SSM följande bedömning när det gäller radiovågor (eller den benämning du använder, mikrovågor) och möjliga hälsorisker med de exponeringsnivåer som är aktuella i samhället.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att allmänhetens exponering för radiovågor från trådlösa datornätverk, basstationer, radio och TV-sändare inte innebär några hälsorisker. Liknande bedömningar gör i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen och Världshälsoorganisationen (WHO). Se också faktablad från WHO under följande länkar

Elektromagnetiska fält och folkhälsa – Basstationer och trådlös teknik http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

Elektromagnetiska fält och folkhälsa – Elöverkänslighet http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf

Det finns inga säkerställda hälsorisker med användning av mobiltelefon, det finns dock en misstanke om att radiovågorna från en mobiltelefon skulle kunna medför hälsorisker på lång sikt (förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör), misstanken är svag men här anser vi att det är lämpligt med viss försiktighet och rekommenderar användning av handsfree eller mobilens högtalarfunktion och att mobilen hålls ut från kroppen en bit under samtal. Se också faktablad från WHO om mobilanvändning under följande länk

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se