2009 presenterade Svenska Nationalkommittén för RadioVetenskap följande om hälsorisker

En sak är tydlig, man talar aldrig om långtidseffekter trots att bestrålningen pågår dygnet runt och kroppen tvingas hela tiden kompensera för den radiofrekventa stressen i livsmiljön omkring oss. Att hjärnan skadas av denna ständiga kompensation skulle inte vara konstigt. Elöverkänslighet är ju en neuralgisk skada vilket ju även trötthetssyndrom och utmattningssyndrom är. De erkänner ju även här att strålningen påverkar hjärnan och hjärnan styr ju hela kroppens funktion.

CITAT:

De flesta studier har undersökt resultaten av kortvarig helkroppsexponering för fält på nivåer som är betydligt högre än de som man vanligtvis sätter i samband med trådlös kommunikation, och få studier riktar sig till konsekvenserna av lokal exponering mot huvudet. Den mycket lokala exponeringen från mobiltelefonen gör också att det som diskuterats är möjliga effekter på hjärnan, såväl hjärntumörer som förändringar av hjärnans funktioner. Flera studier om mobiltelefonanvändning och risk för hjärntumörer finns nu och det finns också rapporter om problem med t ex huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter samt påverkan på minnet.

Hälsoeffekter

Mobiltelefoner basstationer och andra radio och TV-sändare sänder inte ut joniserande strålning av den typ som man förknippar med t.ex. röntgen eller strålning från radioaktiva ämnen. Strålning från radiosändare kallas icke joniserande. Hit hör en lång rad fysikaliska fenomen, t.ex. synligt ljus, ultraviolett och infraröd strålning, radio och mikrovågor samt elektriska och magnetiska fält. Radiovågor tränger in i utsatt vävnad till djup som beror på frekvensen och vävnadens elektriska egenskaper – upp till några centimeter vid de frekvenser som utnyttjas av mobiltelefoner. Energin absorberas i kroppen och ger upphov till värme, men motsvarande temperaturökning begränsas av kroppens normala temperaturreglering. Alla hittills fastställda hälsoeffekter är tydligt relaterade till uppvärmning.

Vad är känt från experimentella studier på celler och djur?

Det finns en stor mängd publicerade studier om biologiska effekter av exponering av celler och djur. En biologisk effekt är en mätbar förändring i ett biologiskt system, och detta behöver inte betyda att effekten är en hälsorisk. Konsensusuppfattningen i forskarvärlden är att de effekter som uppstår efter exponering och som kan betraktas som potentiella hälsorisker och därmed icke önskvärda är alla associerade med uppvärmningseffekter. Dagens gränsvärdessättning baseras också i stor utsträckning på termiska effekter, och en av de känsligaste indikatorerna på detta som man funnit i djurförsök är beteendeförändringar i samband med exponering över 4 W/kg. Idag finns dock ett flertal dokumenterade biologiska effekter som inträffar efter exponering vid betydligt lägre nivåer än de som orsakar påtaglig uppvärmning, dvs. vid exponeringsnivåer under 2 W/kg. Hälsoimplikationerna av dessa resultat är oklara och vidare studier kring detta pågår i flera olika länder.

Vad är känt från studier på människa?

Under de senaste åren har ett ökat antal experimentella studier på människa utförts, för att utröna om de radiofrekventa fälten kring mobiltelefonen påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG).Mätningar av EEG aktivitet vid vaket tillstånd eller sömn, efter mobiltelefonexponering, har gett varierande resultat, i vissa studier har man funnit en viss biologisk effekt, medan andra studier inte kunnat se något sådant. Det är vidare oklart om dessa fynd kan klassas som en hälsorisk.

Några mobiltelefonanvändare rapporterar symptom som t.ex. huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter och relaterar dessa till sin mobiltelefonanvändning.

De som upplevde besvär hade ofta vidtagit åtgärder för att minska besvären. Den vanligaste åtgärden var minskad samtalstid, användande av handsfree-utrustning eller övergång till att oftare använda vanlig telefon. Åtgärderna bidrog ofta till att minska besvären.

Ingen av studierna visar på några klara hälsoeffekter, men de indikerar att mobiltelefonanvändning kan leda till subjektiva besvär. Om dessa besvär är orsakade av radiovågsabsorption eller andra faktorer som t.ex. att mobiltelefonen blir varm vid samtal, ergonomiska faktorer eller stress kvarstår att undersöka.