Mikrovågor tränger igenom effektivt därför är mikrovågor farligt som sändarsystem

Mikrovågstorkning

På denna Webbsida kan man läsa att mikrovågor tränger igenom effektivt, därför är just mikrovågor farliga i sändarsystem; Det är inte effekten som styr hur långt mikrovågorna tränger in, det är våglängden som styr det. Med långvarig belastning av mikrovågor som tränger in i kroppen finns stor risk för inre skador på organ. Alltså långtidseffekt som inte ICNIRP:s riktvärde skyddar mot.

Sjukskrivningarna har ökat sedan 2008 och det är inte förvånande – Den artificiella strålningen ökar med 4G

Var går smärtgränsen? När har politiker, tjänstemän tänkt skydda befolkningen mot denna extremt höga artificiella mikrovågsstrålning som mobilindustrin utan kontroll sprider i vår livsmiljö mot vår vilja?

Antalet sjukskrivna har ökat sedan 2008

sjukfranvaro-2016 M

Den svarta kullen är artificiella mikrovågor efter 1990 Ur Kalle Hellberg

Den svarta kullen är artificiella mikrovågor efter 1990
(Kalle Hellberg)

Före 1990, visar solens naturliga mikrovågor dagtid

Före 1990, visar solens naturliga mikrovågor dagtid (kalle Hellberg)

 Före 1990 Nattetid extremt låg naturlig mikrovågsstrålning

Före 1990 nattetid extremt låg naturlig mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

Efter 1990 nattetid. Extremt hög och artificiell mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

Efter 1990 nattetid. Extremt hög och artificiell mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

 

 

Porfessor Reiner Nyberg – Varnar för att barn använder mobiler, WiFi, Ipad

Professor Reiner Nyberg

”Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa har läst hundratals rapporter om mobiltelefoner, trådlösa miljöer och hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste skyddas, använd flygplansläge i mobiler och läsplattor, säger han. Se en lång intervju med Nyberg!”

Är Strålsäkerhetsmyndigheten en expertmyndighet? Den frågan är relevant att ställa

I författningssamlingen SSMFS 2012:1, påstår myndigheten att 10 megahertz till 150 000 megahertz, har lågt inträgningadjup, citat: vid höga frekvenser av elektromagnetiska fält (mikrovågor), där inträngningsdjupet i kroppen är litet.

Påståendet är anmärkningsvärt då man nyttjar mikrovågor i frekvensområdet  kring 814 – 815 MHz för att snabbtinning av helfrysta grisar på slakteri. Jag minns inte exakt men oavsett om jag minns fel så ligger frekvensområdet över 10 MHz och under 1 GHz.  I ICNIRP  16/2009 skriver de, citat: Det bör noteras att endast vid frekvenser över 30 MHz och under 30 GHz kan elektromagnetiska vågor penetrera atmosfären effektivt.

Påståendet i SSM:s författningssamlingen bör alltså gälla endast för frekvensområdet över 30 GHz och gäller inte för frekvensområdet under 30 GHz om man skall ha en viss säkerhetsmarginal.

2 §

I dessa föreskrifter avses med

Mikrovågor:

elektromagnetiska fält i frekvensområdet

10 megahertz till 150 000 megahertz,

Torkning med mikrovågor:

användning av mikrovågsenergi i verksamhet

för att avlägsna fukt i byggnader, främst ur väggar och bjälklag av betong,

Torkaggregat:

utrustning som genererar mikrovågsenergi och möjliggör torkning med mikrovågor

Regelbunden kontrollmätning:

mätning vid minst två tillfällen under torkuppdraget samt efter varje flytt av

ett torkaggregat,

Strålningstäthet:

storhet uttryckt i watt per kvadratmeter (W/m²) som används

vid höga frekvenser av elektromagnetiska fält (mikrovågor), där

inträngningsdjupet i kroppen är litet

Den påstådda befolkningsutvecklingen, vi blir fler och fler – Sanningen är att allt färre föds

Det pågår en propaganda att vi blir allt fler och fler. Men det är en sanning med modifikation. Det föds inte fler, den siffran sjunker stadigt se HÄR ur data från världsbanken senast uppdaterad: 10 jan 2014. Jag kollade en del andra länder, men födelsetalet verkar minska över lag i alla länder. Alltså vi blir inte fler genom att det föds fler barn, det är den viktigaste faktorn för befolkningsutvecklingen.

Varför vi ökar beror på allt färre dör se HÄR . Vilket ju betyder att allt fler länder får en bättre levnadsstandard och att allt fler nyfödda barn överlever.

Att Sveriges befolkning ökar beror på invandringen och så har det varit länge. Den största ”invandrargruppen” har kommit från Finland. Hade inte Sverige haft påfyllning utifrån hade befolkningen minskat i Sverige. Man kan höja födelseantalet en tid framöver då dagens invandrar-grupper föder fler barn. Men den svenska inhemska befolkningen minskar därför att vi föder allt färre barn och det gäller även för andra länder inom EU exempelvis Tyskland.

Varför jag granskar detta är för att det pågår en propaganda-desinformation där man blandar ihop ”äpplen och päron” för att ge sken av ett helt annat inferno än hur det ser ut i verkligheten. Troligen för att skapa skräck att jorden håller på att överbefolkas och därför skulle det bli mer legitimt att ta död på folk med mikrovågsstrålning, chemtrailsspridning, vaccin eller? Det finns en rå hänsynslöshet som storindustrin storskaligt riktar mot allt liv på jorden och oss människor. Jag måste ju ställa mig frågan då de flesta politiker fegt tycks dansar med storindustrin psykopater.  Ställer man frågor till myndigheterna så ljuger dom oss rakt i ansiktet, vilket många fått erfara. Ljuger myndigheterna ja, då är det mycket illa för landets befolkning och samhällsutveckling.

Klimatförändringarna och den påstådda orsaken till uppvärmning. Är tveksam. Men statistiken visar att den absolut största CO2 producent är Nordamerika, där USA toppar med råge världsproduktionen av CO2, tätt efter kommer Kanada. Se HÄR

Förra året i augusti 2013 slog sydpolen köldrekord med -93 grader C. Det verkar inte vara speciellt varmt på sydpolen trots den globala uppvärmningen. Är det bara vid nordpolen och norra halvklotet som uppvärmningen sker? Det är i alla fall här man ökar mikrovågsstrålningen till extremt höga värden långt över den naturliga mikrovågsstrålningen 0,000 000 5 mikroWatt/m2 från solen som är högst. Bara i Sverige har vi dryga 20 miljoner basstationer som sänder mikrovågor. Finns det ett samband där tro? Mikrovågor värmer ju upp, vilket ju är välkänt.

ICNIRP 16/2009 sid 10 – Påstår att människan sänder ut 3 mW/m2 radiovågor – En sanslös lögn

Internationella Commissionen on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP.

Så här står det i ICNIRP:s publikation 16/2009 sida 10:

”- – above 30 MHz, the natural EM-fields originate from very broadband blackbody radiation from warm earth and from extraterrestrial processes, mainly from the sun and the extraterrestrial microwaves background radiation from the whole sky (Karuas 1986;Burk and Graham-smith 1997). It should be noted that only at frequencies above 30 MHz and below 30 GHz do electromagnetic waves penetrate the atmosphere efficiently.

 Below 30 MHz the ionosphere reflects the radiation back to the space and  above 30 MHz attenuation is high except in narrow frequency windows. The power density of radiation component emitted by the warm surface of the ground at 300 K temperature (27 grades C) is few mW/m2.

 The extraterrestrial is approximately 1000 timtes smaller. It is of interest to note that the blackbody radiation from a person in the RF-band is approximately 3 mW/m2.

My comments: I get the impression that ICNIRP refers to that the earth emits MW/m2 microwave radiation based on thermal radiation. Is it correct to say that it would only be mirkovågor? Had I not been able to measure this with a microwave instrument as an interference noise?

They also claim that people are sending 3 MW/m2 radio waves. Is it not IR light warm-blooded animals radiate? It can not be radio waves which they saying? I get the impression that they are confusing ”apples and pears”? All electromagnetic radiation is not RF.

 Google translate to Swedish:

Över 30 MHz, den naturliga EMfält kommer från mycket bredbandssvartkroppsstrålning från varma jorden och från utomjordiska processer, framför allt från solen och utomjordiska mikrovågor bakgrundsstrålningen från universum (Karuas 1986, Burk och GrahamSmith 1997) . Det bör noteras att endast vid frekvenser över 30 MHz och under 30 GHz kan elektromagnetiska vågor penetrera atmosfären effektivt.
Under 30 MHz reflekterar  jonosfären strålningen tillbaka till rymden och över 30 MHz är dämpning hög med undantag för smala frekvensfönster.
Den effekttäthet strålningskomponent som avges av den varma markytan vid 300 K temperatur (27 grader C) är några MW/m2.
 

Den utomjordiska är ca 1000 timtes mindre. Det är av intresse att notera att den svartkroppsstrålning från en person i RFbandet är ungefär 3 MW/m2.”

Min kommentar: Jag får intrycket av att ICNIRP hänvisar till att jorden avger MW/m2 mikrovågsstrålning baserade värmestrålning. Är det korrekt att säga att det bara skulle vara mirkovågor? Hade jag inte kunnat mäta detta med ett mätinsturment för som ett störningsbrus?

De hävdar också att folk sänder ut 3 MW/m2 radiovågor. Är det inte IR-ljus varmblodiga djur stråla? Det kan inte vara radiovågor som de säger? Jag får intrycket av att de blandar ihop äpplen och päron”? All elektromagnetisk strålning är inte RF.

De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

Våra ansvariga myndigheter Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten är de två övergripande statliga myndigheter som handlägger frågor kring mobilstrålningen i vår livsmiljö, vilket avser både sändare och mobiler.

De allvarligaste lögnerna som våra övergripande statliga myndigheter är ansvariga för:

1. Vi har haft denna strålning i 100 år. Sanningen är att vi har bara haft denna typ av mobilstrålning sedan i början på 1990-talet när GSM 900 byggdes ut.

2. Den grövsta lögnen är att myndigheterna påstår att barn inte är mer känsliga för denna strålning än vuxna. Detta påstående saknar vetenskaplig grund. Den vetenskapliga grunden är att barn är känsligare än vuxna för olika miljögiftsfaktorer. Mobilstrålningen är helt främmande och skall därför betraktas som ett miljögift,

3. Myndigheterna ger sken av att detta är samma typ av strålning som naturlig bakgrundsstrålning och jämför därför med solinstrålningen. Mobilstrålningen är pulsad frekvensmodulerad och tillverkas i en teknikbord i anslutning till sändaren. Mobilstrålningen är idag flera miljoner gånger starkare än bakgrundsstrålningen. Solen kan tillfälligt avge hög strålning, men ingen tål att vistas i solen dygnet runt månad efter månad heller. Mobilstrålningen pågår dygnet runt även på nätterna. Solen lyser inte på nätterna. Till skillnad TV- och radiosändare placeras mobilsändarna lågt och i vår närmiljö. De sitter på hustak och fasadväggar. Sändarmasterna som oftast är fulla av flera sändare och står oftast mitt i bebyggelsen.

Solens elektromagnetiska strålning är naturlig strålning. Mobilstrålningen är det inte och skall benämnas artificiell elektromagnetisk strålning. Dessutom nyttjas för mobiltelefonin frekvenserna inom mikrovågsområdet, vilket naturligt är mycket svaga. Mikrovågsområdet har alltid tidigare varit från 300 MHz upp till 300 GHz. Men eftersom man nyttjar mest frekvenser från 450 MHz, vill Strålsäkerhetsmyndigheten dölja detta genom att påstå att mikrovågorna börjar strax över 1 GHz.

Så här står det på Wikipedia citat: Någon exakt definition finns inte, men i allmänhet brukar man avse frekvenser från 300–500 MHz och uppåt  – – ” I ett skolarbete där eleven troligen har tillgång till litteratur före 2010 skriver eleven att mikrovågor är 300 MHz – 300 GHz, vilket jag själv lärt mig. Men SSM skriver så här, vilket de är ensamma om: ”Mikrovågor kallas de elektromagnetiska vågor som har en frekvens över cirka 1 GHz (miljard herz).” Strålsäkerhetsmyndigheten är tämligen också  ensam om att påstå att vi haft denna mobilstrålning i 100 år. Mobiloperatörerna själva och Europakommissionen säger att vi haft denna mobilstrålning sedan i början på 1990-talet, vilket också är den enda sanningen.

I Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSI FS 2002:3)  står det att frekvenser samverkar, samt att pulsningen kan påverka bland annat nervsystemet. Både operatörerna och myndigheterna kände till redan före 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet att mobilstrålningen ökar hjärnaktiviteten, men påstår utan vetenskaplig grund att vi kan kompensera för denna ständiga hjärnstress. Den samlade vetenskapliga kunskapen inom mental påverkan av mobilstrålningen bekräftas av verkligheten idag då den psykiska ohälsan ökat dramatiskt. Samma symtom som framkom i studierna ser man nu i folkhälsan som sömnproblem, oro, ångest, depressioner och ADHD-liknande symtom. Om verkligheten bekräftar de vetenskapliga studierna vad är det då som inte har bevisats tillräckligt för att anta en försiktighetsprincip. Det är medicinskt välkänt att vid långvarig stress uppkommer denna typ av mental ohälsa. Se viktig forskningen HÄR

Man får även veta av mobiloperatörerna att kroppen utsätts för mobilstrålningens impulser utifrån (strålning kommer från sändarna), men det kan vi också kompensera för påstår ansvariga. Möjligen akut, men hur länge orkar kroppen stå emot denna ständiga yttre stimulans? Allt fler blir ju utbrända av stress och mobilstrålningen stressar hela kroppen dygnet runt. Långtidseffekterna, blir det cancer, stroke, hjärtinfarkt, elöverkänslighet, tidig senil demens?

Att dygnet runt vara påverkad av kontinuerlig nervretningar och impulser i kroppens alla organ måste ju leda till utmattningsskador och försämrad funktion och som följd sjukdom och försämrad hälsa. Detta känner ansvariga myndigheter till.

Studier visar negativa hälsoeffekter långt under 10 Watt per kvadratmeter som är det referensvärde myndigheterna utgår ifrån ICNIRP.

Det finns vetenskaplig kunskap om att artificiella ämnen som är främmande för biologiskt liv enbart kan refereras till referensvärdet noll . Allt där utöver är en miljö- och hälsorisk. Mobilstrålningen är en artificiell miljöfrämmande mikrovågsstrålning.

Våra myndigheter borde uppmana till försiktighet med spridning av denna artificiella elektromagnetiska strålning, som man gör i andra länder. Eftersom barn är mycket  känsligare än vuxna är risken mycket stor för allvarliga skador på barn. Eftersom man har en vetenskaplig kunskap om barns känslighet måste denna verksamhet ses som ett medvetet risktagande som både kan orsaka tidig död, och /eller bestående handikapp på grund av strålskadorna under barndomen. Denna hänsynslösa och påtvingade verksamhet skall därför ses som en brottslig gärning enligt Brottsbalken  3 kapitlet. Eftersom berörda myndigheter, regeringen och domstolarna inte skyddar befolkningen med hjälp av lagarna är ansvariga politiker och tjänstemän medskyldiga till denna brottsliga gärning mot våra barn och övrig befolkning.

För både statliga och kommunala myndigheter gäller Förvaltningslagen. I Förvaltningslagen står det att myndigheter inte får företräda någon industri eller företag. Märkligt är då, att både Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten företräder telekomindustrin och hjälper dem att göra reklam för utbyggnaden av mobiltelefonin det gäller både 3G och nu 4G.

Dessa statliga myndigheter hjälper även telekomindustrin att sälja mindre sändarsystem som trådlösa nätverk till skolor. Att företräda telekomindustrin är alltså ett brott mot Förvaltningslagen. Myndigheten skall företräda allmänheten eftersom det är vi skattebetalare som finansierar deras verksamhet.

Vem finansierar dessa propaganda resor för telekomindustrin till kommuner? Vem betalar den tjänstetid som tjänstemännen nyttjar för att hjälpa telekomindustrin att sälja deras produkter och verksamhet till kommunerna?

Tjänstemän inom våra myndigheter har enligt beslut inget tjänstemannaansvar. Exakt vad det betyder är svårbegripligt eftersom det är myndigheterna som skall se till att verksamheter inte bryter mot miljöbalken bland annat. Därför är det märkligt om Socialstyrelsen som själv skall följa miljöbalken uppmanar kommunerna att inte följa miljöbalken. På vilket sätt har tjänstemännen inte ett tjänstemannaansvar i att följa lagen? Att inte ha ett tjänstemannaansvar är det liktydigt med att det är fritt fram för tjänstemännen att ljuga desinformation och vilseleder allmänheten?

 

Den nya Folkhälsomyndigheten skriver nu elöverkänslighet

Uppdaterat 2014-01-09

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndighet har tidigare alltid skrivit elkänslig, medan alla andra myndigheter skriver elöverkänslighet både här i Sverige och internationellt. På engelska heter det electro high sensitive och förkortas EHS. Och detta är ju positivt men enligt deras författningssamling  SFS 2013:1020 handlar det mest om smittskydd och vaccin och väldigt lite om andra hälsorisker som strålning eller kemikalier. Vikten tycks ligga på vaccin så, är folkhälsomyndigheten vaccinindustrins förlängda arm, vi lever ju i en industridiktatur, vilket allt fler har blivit varse. Skrolla ner och läs i författningssamlingen. Den gör även mig orolig.

Vår nya Folkhälsomyndighet har i princip lyft över samma textmassa som tidigare stod på Socialstyrelsens webbsida, men bytt ut elkänslig till elöverkänslig. De har även poängterat att elöverkänslighet är ett funktionshinder och länkar till Socialstyrelsen. Jag minns inte hur Socialstyrelsen beskrev symtombilden men så här  skriver Folkhälsomyndigheten:

Besvär varierar och beskrivs olika av olika personer

Elöverkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer

En annan mycket viktig punkt är att man tagit bort ett textstycke där Socialstyrelsen hade skrivit: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer. 

Med tanke på att Socialstyrelsen skall följa Miljöbalken är det anmärkningsvärt att de uppmanar att inte följa Miljöbalken och att verksamhetsutövarna har fullständiga rättigheter att plåga och tortera elöverkänsliga i sina hem.

Den nya Folkhälsomyndigheten skall följa Miljöbalken, vilket Socialstyrelsen också skulle ha gjort, eftersom miljöbalken gäller alla även verksamhetsutövarna. Folkhälsomyndigheten har länkat till Naturvårdsverket till Miljöbalkens Mål. Folkhälsomyndighetens uppdrag är väldigt fint, det var Socialstyrelsen också men det gällde inte i verkligheten Frågan är om Folkhälsomyndigheten kommer att bli så mycket bättre än Socialstyrelsen.

Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddetmot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer

Varför folk reagerar på detta, är för att USA har utfört tvångsvaccineringar i vissa delstater och USA har ju nu ett totalt inflytande över Sverige både som land och över myndigheter regering och dess befolkning

Det står mycket fint och lovvärt i deras  uppdrag, vilket kan vara bra att ha i åtanke om tvångsvaccinering kommer upp på agendan vilket ju många är rädda för.  Styrdokument och uppdrag:

Svensk författningssamling SFS 2013:1020

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten; utfärdad den 5 december 2013. Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1§ Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

2§ Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,

3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer,

5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning,beredskap, diagnostik och kunskapsstöd, och

6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa.

Särskilda uppgifter

3§ Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,