Den nya Folkhälsomyndigheten skriver nu elöverkänslighet

Uppdaterat 2014-01-09

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndighet har tidigare alltid skrivit elkänslig, medan alla andra myndigheter skriver elöverkänslighet både här i Sverige och internationellt. På engelska heter det electro high sensitive och förkortas EHS. Och detta är ju positivt men enligt deras författningssamling  SFS 2013:1020 handlar det mest om smittskydd och vaccin och väldigt lite om andra hälsorisker som strålning eller kemikalier. Vikten tycks ligga på vaccin så, är folkhälsomyndigheten vaccinindustrins förlängda arm, vi lever ju i en industridiktatur, vilket allt fler har blivit varse. Skrolla ner och läs i författningssamlingen. Den gör även mig orolig.

Vår nya Folkhälsomyndighet har i princip lyft över samma textmassa som tidigare stod på Socialstyrelsens webbsida, men bytt ut elkänslig till elöverkänslig. De har även poängterat att elöverkänslighet är ett funktionshinder och länkar till Socialstyrelsen. Jag minns inte hur Socialstyrelsen beskrev symtombilden men så här  skriver Folkhälsomyndigheten:

Besvär varierar och beskrivs olika av olika personer

Elöverkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer

En annan mycket viktig punkt är att man tagit bort ett textstycke där Socialstyrelsen hade skrivit: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer. 

Med tanke på att Socialstyrelsen skall följa Miljöbalken är det anmärkningsvärt att de uppmanar att inte följa Miljöbalken och att verksamhetsutövarna har fullständiga rättigheter att plåga och tortera elöverkänsliga i sina hem.

Den nya Folkhälsomyndigheten skall följa Miljöbalken, vilket Socialstyrelsen också skulle ha gjort, eftersom miljöbalken gäller alla även verksamhetsutövarna. Folkhälsomyndigheten har länkat till Naturvårdsverket till Miljöbalkens Mål. Folkhälsomyndighetens uppdrag är väldigt fint, det var Socialstyrelsen också men det gällde inte i verkligheten Frågan är om Folkhälsomyndigheten kommer att bli så mycket bättre än Socialstyrelsen.

Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddetmot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer

Varför folk reagerar på detta, är för att USA har utfört tvångsvaccineringar i vissa delstater och USA har ju nu ett totalt inflytande över Sverige både som land och över myndigheter regering och dess befolkning

Det står mycket fint och lovvärt i deras  uppdrag, vilket kan vara bra att ha i åtanke om tvångsvaccinering kommer upp på agendan vilket ju många är rädda för.  Styrdokument och uppdrag:

Svensk författningssamling SFS 2013:1020

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten; utfärdad den 5 december 2013. Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1§ Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

2§ Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,

3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer,

5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning,beredskap, diagnostik och kunskapsstöd, och

6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa.

Särskilda uppgifter

3§ Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,