De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

Våra ansvariga myndigheter Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten är de två övergripande statliga myndigheter som handlägger frågor kring mobilstrålningen i vår livsmiljö, vilket avser både sändare och mobiler.

De allvarligaste lögnerna som våra övergripande statliga myndigheter är ansvariga för:

1. Vi har haft denna strålning i 100 år. Sanningen är att vi har bara haft denna typ av mobilstrålning sedan i början på 1990-talet när GSM 900 byggdes ut.

2. Den grövsta lögnen är att myndigheterna påstår att barn inte är mer känsliga för denna strålning än vuxna. Detta påstående saknar vetenskaplig grund. Den vetenskapliga grunden är att barn är känsligare än vuxna för olika miljögiftsfaktorer. Mobilstrålningen är helt främmande och skall därför betraktas som ett miljögift,

3. Myndigheterna ger sken av att detta är samma typ av strålning som naturlig bakgrundsstrålning och jämför därför med solinstrålningen. Mobilstrålningen är pulsad frekvensmodulerad och tillverkas i en teknikbord i anslutning till sändaren. Mobilstrålningen är idag flera miljoner gånger starkare än bakgrundsstrålningen. Solen kan tillfälligt avge hög strålning, men ingen tål att vistas i solen dygnet runt månad efter månad heller. Mobilstrålningen pågår dygnet runt även på nätterna. Solen lyser inte på nätterna. Till skillnad TV- och radiosändare placeras mobilsändarna lågt och i vår närmiljö. De sitter på hustak och fasadväggar. Sändarmasterna som oftast är fulla av flera sändare och står oftast mitt i bebyggelsen.

Solens elektromagnetiska strålning är naturlig strålning. Mobilstrålningen är det inte och skall benämnas artificiell elektromagnetisk strålning. Dessutom nyttjas för mobiltelefonin frekvenserna inom mikrovågsområdet, vilket naturligt är mycket svaga. Mikrovågsområdet har alltid tidigare varit från 300 MHz upp till 300 GHz. Men eftersom man nyttjar mest frekvenser från 450 MHz, vill Strålsäkerhetsmyndigheten dölja detta genom att påstå att mikrovågorna börjar strax över 1 GHz.

Så här står det på Wikipedia citat: Någon exakt definition finns inte, men i allmänhet brukar man avse frekvenser från 300–500 MHz och uppåt  – – ” I ett skolarbete där eleven troligen har tillgång till litteratur före 2010 skriver eleven att mikrovågor är 300 MHz – 300 GHz, vilket jag själv lärt mig. Men SSM skriver så här, vilket de är ensamma om: ”Mikrovågor kallas de elektromagnetiska vågor som har en frekvens över cirka 1 GHz (miljard herz).” Strålsäkerhetsmyndigheten är tämligen också  ensam om att påstå att vi haft denna mobilstrålning i 100 år. Mobiloperatörerna själva och Europakommissionen säger att vi haft denna mobilstrålning sedan i början på 1990-talet, vilket också är den enda sanningen.

I Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSI FS 2002:3)  står det att frekvenser samverkar, samt att pulsningen kan påverka bland annat nervsystemet. Både operatörerna och myndigheterna kände till redan före 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet att mobilstrålningen ökar hjärnaktiviteten, men påstår utan vetenskaplig grund att vi kan kompensera för denna ständiga hjärnstress. Den samlade vetenskapliga kunskapen inom mental påverkan av mobilstrålningen bekräftas av verkligheten idag då den psykiska ohälsan ökat dramatiskt. Samma symtom som framkom i studierna ser man nu i folkhälsan som sömnproblem, oro, ångest, depressioner och ADHD-liknande symtom. Om verkligheten bekräftar de vetenskapliga studierna vad är det då som inte har bevisats tillräckligt för att anta en försiktighetsprincip. Det är medicinskt välkänt att vid långvarig stress uppkommer denna typ av mental ohälsa. Se viktig forskningen HÄR

Man får även veta av mobiloperatörerna att kroppen utsätts för mobilstrålningens impulser utifrån (strålning kommer från sändarna), men det kan vi också kompensera för påstår ansvariga. Möjligen akut, men hur länge orkar kroppen stå emot denna ständiga yttre stimulans? Allt fler blir ju utbrända av stress och mobilstrålningen stressar hela kroppen dygnet runt. Långtidseffekterna, blir det cancer, stroke, hjärtinfarkt, elöverkänslighet, tidig senil demens?

Att dygnet runt vara påverkad av kontinuerlig nervretningar och impulser i kroppens alla organ måste ju leda till utmattningsskador och försämrad funktion och som följd sjukdom och försämrad hälsa. Detta känner ansvariga myndigheter till.

Studier visar negativa hälsoeffekter långt under 10 Watt per kvadratmeter som är det referensvärde myndigheterna utgår ifrån ICNIRP.

Det finns vetenskaplig kunskap om att artificiella ämnen som är främmande för biologiskt liv enbart kan refereras till referensvärdet noll . Allt där utöver är en miljö- och hälsorisk. Mobilstrålningen är en artificiell miljöfrämmande mikrovågsstrålning.

Våra myndigheter borde uppmana till försiktighet med spridning av denna artificiella elektromagnetiska strålning, som man gör i andra länder. Eftersom barn är mycket  känsligare än vuxna är risken mycket stor för allvarliga skador på barn. Eftersom man har en vetenskaplig kunskap om barns känslighet måste denna verksamhet ses som ett medvetet risktagande som både kan orsaka tidig död, och /eller bestående handikapp på grund av strålskadorna under barndomen. Denna hänsynslösa och påtvingade verksamhet skall därför ses som en brottslig gärning enligt Brottsbalken  3 kapitlet. Eftersom berörda myndigheter, regeringen och domstolarna inte skyddar befolkningen med hjälp av lagarna är ansvariga politiker och tjänstemän medskyldiga till denna brottsliga gärning mot våra barn och övrig befolkning.

För både statliga och kommunala myndigheter gäller Förvaltningslagen. I Förvaltningslagen står det att myndigheter inte får företräda någon industri eller företag. Märkligt är då, att både Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten företräder telekomindustrin och hjälper dem att göra reklam för utbyggnaden av mobiltelefonin det gäller både 3G och nu 4G.

Dessa statliga myndigheter hjälper även telekomindustrin att sälja mindre sändarsystem som trådlösa nätverk till skolor. Att företräda telekomindustrin är alltså ett brott mot Förvaltningslagen. Myndigheten skall företräda allmänheten eftersom det är vi skattebetalare som finansierar deras verksamhet.

Vem finansierar dessa propaganda resor för telekomindustrin till kommuner? Vem betalar den tjänstetid som tjänstemännen nyttjar för att hjälpa telekomindustrin att sälja deras produkter och verksamhet till kommunerna?

Tjänstemän inom våra myndigheter har enligt beslut inget tjänstemannaansvar. Exakt vad det betyder är svårbegripligt eftersom det är myndigheterna som skall se till att verksamheter inte bryter mot miljöbalken bland annat. Därför är det märkligt om Socialstyrelsen som själv skall följa miljöbalken uppmanar kommunerna att inte följa miljöbalken. På vilket sätt har tjänstemännen inte ett tjänstemannaansvar i att följa lagen? Att inte ha ett tjänstemannaansvar är det liktydigt med att det är fritt fram för tjänstemännen att ljuga desinformation och vilseleder allmänheten?