ICNIRP 16/2009 sid 10 – Påstår att människan sänder ut 3 mW/m2 radiovågor – En sanslös lögn

Internationella Commissionen on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP.

Så här står det i ICNIRP:s publikation 16/2009 sida 10:

”- – above 30 MHz, the natural EM-fields originate from very broadband blackbody radiation from warm earth and from extraterrestrial processes, mainly from the sun and the extraterrestrial microwaves background radiation from the whole sky (Karuas 1986;Burk and Graham-smith 1997). It should be noted that only at frequencies above 30 MHz and below 30 GHz do electromagnetic waves penetrate the atmosphere efficiently.

 Below 30 MHz the ionosphere reflects the radiation back to the space and  above 30 MHz attenuation is high except in narrow frequency windows. The power density of radiation component emitted by the warm surface of the ground at 300 K temperature (27 grades C) is few mW/m2.

 The extraterrestrial is approximately 1000 timtes smaller. It is of interest to note that the blackbody radiation from a person in the RF-band is approximately 3 mW/m2.

My comments: I get the impression that ICNIRP refers to that the earth emits MW/m2 microwave radiation based on thermal radiation. Is it correct to say that it would only be mirkovågor? Had I not been able to measure this with a microwave instrument as an interference noise?

They also claim that people are sending 3 MW/m2 radio waves. Is it not IR light warm-blooded animals radiate? It can not be radio waves which they saying? I get the impression that they are confusing ”apples and pears”? All electromagnetic radiation is not RF.

 Google translate to Swedish:

Över 30 MHz, den naturliga EMfält kommer från mycket bredbandssvartkroppsstrålning från varma jorden och från utomjordiska processer, framför allt från solen och utomjordiska mikrovågor bakgrundsstrålningen från universum (Karuas 1986, Burk och GrahamSmith 1997) . Det bör noteras att endast vid frekvenser över 30 MHz och under 30 GHz kan elektromagnetiska vågor penetrera atmosfären effektivt.
Under 30 MHz reflekterar  jonosfären strålningen tillbaka till rymden och över 30 MHz är dämpning hög med undantag för smala frekvensfönster.
Den effekttäthet strålningskomponent som avges av den varma markytan vid 300 K temperatur (27 grader C) är några MW/m2.
 

Den utomjordiska är ca 1000 timtes mindre. Det är av intresse att notera att den svartkroppsstrålning från en person i RFbandet är ungefär 3 MW/m2.”

Min kommentar: Jag får intrycket av att ICNIRP hänvisar till att jorden avger MW/m2 mikrovågsstrålning baserade värmestrålning. Är det korrekt att säga att det bara skulle vara mirkovågor? Hade jag inte kunnat mäta detta med ett mätinsturment för som ett störningsbrus?

De hävdar också att folk sänder ut 3 MW/m2 radiovågor. Är det inte IR-ljus varmblodiga djur stråla? Det kan inte vara radiovågor som de säger? Jag får intrycket av att de blandar ihop äpplen och päron”? All elektromagnetisk strålning är inte RF.