Elöverkänslig vem blir det och varför?

Orsaken till att allt fler blir elöverkänsliga, är på grund av den ökande mikrovågsstrålningen från sändare och annan trådlös teknik i vår livsmiljö.

Artificiell radiofrekvent strålning har ökat flera miljarder gånger i vår livsmiljö sedan i början på 1990-talet, i takt med utbyggnaden av olika sändarsystem för mobiler och trådlösa bredband. En studie i Skåne år 2000, visade att 16 procent hade besvär av elektronisk apparatur och trådlösa nätverk. Denna hälsoundersökning i Skåne är med största sannolikhet mer representativ för hela landet än Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009. Folkhälsorapporten 2009 anger enbart, att 3,2 procent av befolkningen i Sverige har hälsoproblem med artificiell elektromagnetisk strålning.

Elöverkänsligas symtombild är känd redan från 1930-talet bland radiotelegrafisterna. Radiotelegrafister började må dåligt av strålningen från radioantennerna och fick symtom som extrem trötthet, svårt att tänka klart, koncentrationssvårigheter, illamående, huvudvärk och andra neurologiska störningar. Under 1960 – 1980-talet konstaterades skador på nervsystemet hos radarreparatörer. Hos 70 procent av radarreparatörerna såg man också ett speciellt protein i ryggmärgsvätskan som ingen kunde förklara (1981 – 1989 docent Yngve Hamnerius, Chalmers högskola samt överläkare Lennart Persson Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg).

Runt 1990-talet blev många, som i huvudsak nyttjade datorer som arbetsredskap, bildskärmsskadade. Eftersom efterfrågan på datorer som arbetsredskap ökade explositionsartat i början på 1990-talet, tog man bort en del av avskärmningen runt bildskärmarna för att de skulle bli billigare. På den tiden var bildskärmarna av typen katodstrålerör. När man tog bort avskärmningen ökade strålningen betydligt från dessa bildskärmar. De personer som blev bildskärmsskadade utvecklade en allmän elöverkänslighet mot all typ av elektriska-, magnetiska och elektromagnetiska fält. Fackföreningarna, SIF och TCO Development gjorde stora kraftansträngningar med att få bort de högstrålande databildskärmar från arbetsmiljön. Idag nyttjas främst de platta LCD-skärmarna som har betydligt lägre strålning.

Sedan i mitten på 1990-talet började man bygga ut GSM mobilsystem och i början på 2000 startade utbyggnaden av 3G mobilnät. Det syns tydligt i försäkringskassans diagram, datalager Store, att antalet sjukskrivningar ökade både långtidssjukskrivningar och sjukskrivningar av unga. Ohälsan ökar dramatiskt vid varje nytt mobilsystem som byggs ut och när 3G byggs ut stiger kurvan nästintill lodrätt. Parallelliteten är mycket tydlig mellan ökad artificiell radiofrekvent strålning i vår livsmiljö och den ökande ohälsan.

De trådlösa mobilnäten nyttjar de energirika mikrovågorna inom frekvenserna 300 megahertz till 300 gigahertz, vilket är våglängder mellan en meter och en millimeter. Mikrovågor har en mycket effektiv penetrerande förmåga, vilket inte beror på effekten, som mäts i enheten effekttäthet. Den penetrerande förmågan beror på våglängdens längd, 1 meter till 1 millimeter. Mikrovågor har en längd som överrensstämmer med biologiskt liv, men mikrovågor innehåller också mycket hög energi.

Som vi vet mäter man människans elektriska aktivitet i hjärta (EKG) och i hjärna (EEG). Människans elektriska aktivitet ligger runt 5 Hz vilket betyder att vågen svänger 5 gånger per sekund. Den mikrovågsstrålning som nyttjas i de trådlösa system 3G, WiF och 4G ligger runt 2,5 gigahertz, vilket betyder att vågen svänger 2500 miljoner gånger per sekund. Mikrovågor innehåller alltså mycket hög energi.

Den uppmätta naturliga mikrovågsstrålningen är högst från solen och är dagtid 0,000 000 5 mikrowatt per kvadratmeter. På natten är den något lägre 0,000 000 1 mikrowatt per kvadratmeter. Högre kontinuerlig mikrovågsstrålning är inte jordens biologiska liv anpassat till.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en kontrollmätning sommaren 2013, då de körde runt med bil och mätte 70 000 punkter. Det medelvärde som Strålsäkerhetsmyndigheten kom fram till ligger omkring 1000 mikrowatt per kvadratmeter i mindre tätorter och landsbygd, medan strålningsnivån i Stockholm uppmättes till 6700 mikrowatt per kvadratmeter i effekttäthet. Som jag skrev tidigare är vi människor och annat biologiskt liv på jorden enbart anpassade till att leva i en mikrovågsstrålning vid 0,000 000 5 mikrowatt per kvadratmeter.

Mikrovågsstrålningen från sändare är en konstgjord strålning som är pulsmodulerad. Det är alltså pulsande mikrovågsstrålning som tränger in i kroppen och som absolut har en antenneffekt på både människor och djur. Elöverkänsliga känner att strålningen har en antenneffekt på kroppen. Framförallt påverkas hjärtat med symtom som hjärtarytmi, dubbelslag eller att hjärtat har svårt att gå ner i viloläge. Men man behöver inte känna strålningen för att påverkas av den. Specifikt har kvinnor ett mer känsligt hjärta. En markant ökning av hjärtinfarkt hos unga kvinnor i åldersgruppen 35 till 44 år har uppkommit sedan mobiltelefonin byggts ut.

Vem blir elöverkänslig? Det finns absolut personer som är mer känsliga än andra, precis som det är med alla andra sjukdomar. Mina privata mätningar har dock visat att de som sover och arbetar, alltså vistas i högre strålning under dygnet tycks få ökad känslighet för olika trådlösa system. Oftast utlöses elöverkänslighet när person vid något tillfälle utsatt sig för ännu mer strålning, ”bägaren rinner över” helt enkelt.  Man kanske har pratat länge i en mobil, eller bytt till ny bil med mycket elektronik etc. Intressant är dock, att det kan vara stor skillnad i en dubbelsäng hur hög strålningen är från en sändare i närheten. Mätningar har visat, att den ena personen sover i radioskugga medan den andre personen utsätts för hög strålning från sändaren. Det har också visat sig att den person som sover i högre mikrovågsstrålning från en sändare utvecklar elöverkänslighet.

Eftersom det inte finns något intresse från samhällets sida i Sverige, att göra mätningar när folk blir elöverkänsliga eller får plötslig ohälsa efter att en sändare kommit upp i närheten till bostaden, kommer heller inte myndigheterna att ställa krav på sänkning av de riktvärden som ICNIRP ( Internationella Commissionen on Non-Ionizing Radiatio Protection) tagit fram.

Dessa riktvärden skyddar enbart mot akut uppvärmning under 6 minuter och skyddar varken mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. Det är ytterst märkligt att myndigheterna inte ställer krav på riktvärden som skyddar mot långtidseffekter. Sändarnas mikrovågsstrålning överskrider i effekttäthet den naturliga mikrovågsstrålning flera miljoner gånger och är dessutom artificiell. Mobiloperatörernas artificiella mikrovågsstrålning skall betraktas som ett miljögift, då den är en miljöfrämmande faktor för allt biologiskt liv. Den höga artificiella mikrovågsstrålningen är alltså orsaken till att elöverkänslighet idag är ett globalt hälsoproblem efter att mobilnäten byggts ut över hela världen. I Tyskland är 9 procent elöverkänsliga och i Kanada 38 procent, men överlag är 5 procent en vanlig siffra i länder världen över. Att siffran varierar kan bero på att vissa länder erkänner och dokumenterar elöverkänslighet som sjukdom. http://www.balanspunkten.info/index.php/eloverkanslighet/om-eloverklighet/46-elklighet-i-sverige-och-vden

Solveig Silverin Miljöingenjör

 

Annonser